انتخاب صفحه

مقدمه

محققین بر اساسی مطالعاتی که بر روی اثرات زمین لرزه های اخیر همچون زمین لرزه های NOrthridge آمریکا در سال ۱۹۹۶ و زمین لرزه های دیگر انجام داده اند، مشاهده کردند که سازه هایی که با آئین نامه های متداول طراحی شده اند از لحاظ تامین امتیت و سلامت جانی عملکرد خوبی دارند ولی میزان خسارت وارد بر این سازه ها ( مخصوصا سازه هایی که از لحاظ کارآیی مهم است مثل بیمارستانها و مراکز درمانی و …) بسیار بالا بوده و از لحاظ اقتصادی تعمیر و مرمت آنها توجیهی ندارد علت چتین رفتار سازه ها در برابر زلزله را می توان در روش آئین نامه های متداول جستجو کرد در طراحی با این آئین نامه ها دیده می شود که ساختمانها در برابر زلزله های جزئی خسارات چندان مهمی تمی بینند و در برابر زلزله های متوسط خسارتهای قابل جبران و در زمین لرزه های اصلی بدون فرو ریزش سیستم سازه ای باقی می مانند. در واقع در این آئین نامه ها حداقل معیارهای لازم جهت حفظ امنیت جانی ساکنین ساختمان در هنگام بروز زلزله در نظر گرفته شده است. این آئین نامه ها فاقد مکانیزم لازم جهت کنترل ساختمانها در سطوح عملکرد متفاوت می باشتد. به عبارت دیگر هرگاه مالک ساختمان سطح رفتاری و عملکردی خاصی را از سازه برای یک سطح خطر خاصی در نظر داشته باشد روشهای تجویزی این آئین نامه ها کارانی لازم را ندارد. با توجه به مطالب فوق و تحقیقاتی که در کشورهایی چون آمریکا و نیوزلند انجام گرفته است می توان نتیجه گرفت که مبتای طراحی سازه ها در جهان در حال دگرگونی است و برخلاف آئین نامه های قدیمی برای طراحی معیارهای خاصی را جهت رسیدن به عملکرد مطلوب کاربر سازه با توجه به سطح خطر لرزه خیزی در نظر می گیرند. در این شبیه آئین نامه ها با توجه به عملکردی که از عناصر سازه ای و غیر سازه ای  یک بنا انتظار می رود سازه طراحی می شود. به عنوان مثال در آئین نامه FEMA اهداف عملکردی شامل جلوگیری از تخریب کامل – مصونیت جانی – استقرار فوری – قابل کاربری بودن پس از زلزله می باشد بنابراین با توجه به مطالب فوق ابتدا می بایستی معلوم شود که از یک سازه در برابر زلزله چه انتظاری می رود سپس با توجه به موقعیت ساختگاه سازه زلزله طرح سازه مشخص شود و سپس برای این زلزله، طرح سازه به صورتی انجام می شود که بتواند انتظارات عملکردی کاربر را فراهم آورد. پس باید گفت که سازه طراحی شده بر اساس مبانی طراحی بر اساسی عملکرد سازه ای است اقتصادی، به صورتی که عملکرد سازه ای و غیر سازه ای مورد نیاز را با توجه به موقعیت لرزه خیزی ساختگاه داشته باشد. بنابراین کاربران سازه می توانند سازه هایی با خسارتهای مورد انتظار در سطوح بخصوصی از زمین لرزه داشته باشتد۔پوسته زمین ثابت نبوده است و بر روی لایه ای مذاب قرار داشته که گوشته نامیده می شود. از این جهت می توان پوسته زمین را به چند صفحه ضخیم تقسیم کرد که صفحات تکتونیکی نامیده می شوند و تحت اثر گوشته قرار دارند. فحات تکتونیکی جدید مرتباً با خروج مواد مذاب از درون شکافهای پوسته مانند آتشفشان ها و کف اقیانوسها شکل می گیرند و در نتیجه لبه های صفحات اقیانوسی را ایجاد می کنند. در این عمل صفحات اقیانوسی موجب رانده شدن صفحه های قاره ای می گردند و برخورد صفحات با هم موجب شکل گیری انرژی در لبه صفحات می گردد تا اینکه برگشت ارتجاعی یا شکست سنگ ها رخ می دهد که این عمل منجر به رها شدن ناگهانی انرژی می گردد انرژی رها شده موجب شکسته شدن پوسته بالایی زمین و تشکیل یک گسل می گردد، مقداری از این انرژی به صورت ضربه ای در همه جهات منتشر می شود و این حرکت امواج زلزله نامیده می شود. صرفنظر از اینکه زلزله ها اطلاعات بسیار ارزشمندی در مورد لایه های زمین به دانشمندان و مهندسین می دهند موجب خرابی یا آسیب به ساختمانها و بتاها می گردند. برای مقابله با اثرات مخرب این انرژی در نقاط مختلف جهان تدابیری اندیشیده شده و با پیشرفت علم ارتعاشات آیین نامه هایی برای کنترل و طراحی سازه ها تدوین شده که در کشور ایران نیز آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله بدین منظور فراهم گردیده است. از آنجا که علم و شتاخت بشر از زلزله و رفتار سازه ها مدام در حال پیشرفت است این آیین نامه ها تغییراتی پیدا می کنند. لذا می باید جهت ویرایش آیین نامه های جدید از علم روز استفاده کرد و تا حد ممکن رفتار نزدیک به واقعیت سازه را در هنگام زلزله مورد توجه قرار داد همین طور اهمیت به ایمنی سازه ها ایجاب می کند که مهندسین شتاخت نزدیک به واقعیتی در مورد سازه ها در هنگام زلزله داشته باشند. جابجایی نسبی بین طبقات یکی از مهمترین پارامترهای کنترل کننده رفتار و طراحی سازه ها می باشد. بدین لحاظ در آیین نامه ۲۸۰۰ ایران و سایر آیین نامه ها محدوده ای را برای این پارامتر در نظر گرفته اند که در این رساله به بررسی رفتار سازه ها در این محدوده ها براساسی سطوح عملکرد پرداخته می شود. بنابراین با توجه به مطالب فوق ابتدا می بایستی معلوم شود که از یک سازه در برابر زلزله چه انتظاری می رود سپس با توجه به موقعیت ساختگاه سازه زلزله طرح سازه مشخص شود و سپس برای زلزله طرح سازه به صورتی انجام می شود که بتواند انتظارات عملکردی کاربر را فراهم آورد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول:کلیات

۱ – ۵ – ساختار پایان نامه

در فصل اولی پایان نامه به مقدمه و کلیات پایان نامه شامل زلزله خیزی کشور ایران . هدف این تحقیق و چگونگی روش کار پرداخته شده است. در فصل دوم به ادبیات موضوع، تعریق مفاهیم، انواع تحلیل سازه ها و موارد ایراد به آنها، رفتار اجزای سازه و سطوح عملکرد پرداخته شده است. پس از تعاریف فوق به رابطه جابجائی نسبی و سطوح عملکرد سازه ها پرداخته شده است. در این بخش رابطه بین چگونگی ارزیابی سازه ها و جابجایی نسبی که مورد بحت این تحقیق است نشان داده شده است. در فصل سوم به توضیح روشی های تحلیلی پرداخته شده که شامل روشهای تعیین نقطه عملکرد، میرایی موثر و درصد خطای مورد قبول در تحلیل استاتیکی غیرخطی می باشد. در ادامه به رعایت اصولی شکل پذیری متوسط در طراحی سازه ها پرداخته شده است. در فصل چهارم ، مدلسازی انجام شده و جهت ارزیابی رفتارشان به مطالعات تحلیلی پرداخته شده است. در ابتدا نمونه های مورد مطالعه معرفی گردیده اند، مدلها تحلیل خطی و براساس رعایت معیارهای ترک خوردگی طراحی شده اند. سپس به بررسی نتایج تحلیلها و مقایسات پرداخته شده است. در ابتدا متحتی پوشی آور مدل اول ، ساختمان چهار طبقه، و نقطه عملکرد سازه بررسی گردیده است. سپس جابجایی نسبی ماکزیمم در طولی هر زلزله برای هر طبقه استخراج گردیده و نمودارهای مربوطه ترسیم شده است. در نهایت در مورد سطح عملکرد سازه اول نتیجه گیری شده است. تمامی مراحل ذکر شده برای سازه های دوم و سوم و چهارم نیز همانند سازه اول انجام گردیده است.

1-1-تاریخچه 5

1-2-هدف این تحقیق   7

1-3-روش کار 7

1-4-ساختار پایان نامه 7

مدل ساختمان 16 طبقه

مدل ساختمان 16 طبقه

فصل دوم:ادبیات موضوع وکارهای انجام شده

2-4-2-1- موارد ایراد به روش شبه دینامیکی

این روش اندکی بهبود نسبت به رونداستاتیکی به وجود می آورد اما به روشتی و صحت تمی تواند اثرات مودهای بالاتر را در نظر بگیرد چون شکل طیف پاسخ آیین نامه اغلب به طور قابل ملاحظه ای نسبت به طیف پاسخ سازه در مکانی خاصی متفاوت است. اهمیت تسپی مودهای بالاتر به مود اولی این است که در هدایت نیروها به طبقات بالاتر ممکن است نیروهای طبقه به طور قابل ملاحظه ای کمتر یا بیشتر از مقدار تخمین زده شوند. بزرگی مختصات طیف مودی مهمتر از بزرگی مطلق است و برای زلزله طرح روش اول ترتیب مفاصل را کنترل می کند در حالیکه روش دوم کنترل نمی کند همچنین باید توجه داشت که حتی آنالیز طیف پاسخ مکان خاص ممکن است خصوصیات دقیق پاسخ مود بالاتر را فراهم نکند به دلیل اینکه طیف یک مکان خاصی معمولا به جای یک زلزله خاص پوش یک سری زلزله است که در خطوط گسلی متفاوت رخ می دهند این طیف ها تمایل به محو کردن بزرگی خاصیت مودهای بالاتر نسبت به پاسخ مود پایینتر یک سازه خاصی دارند. طراحی براساس این طیف مرکب همواره تمایلی به داشتن یک مود بیش طراحی شده نسبت به سایر مودها را دارد چون هر زلزله متفرد یک گروه تمام مودهای تا درجه ای که برای طیف مرکب پیش بینی می شود را تحریک اتمی کند. نهایتاً تمرکز مفصل پلاستیک هنگام مکانیزم طبقه سازگار با پاسخ یک مود خاصی مشاهده می شود. بعلاوه ممکن است مودهای متفاوت در طی فواصل زمانی متفاوتی تحریک شوند. در هر زلزله خاص و حتی طیف پاسخ مکان خاصی نمی تواند این اثر مربوط به زمان را در بر بگیرند. امکان دارد که یک سازه با پریود بلند یک مسیر غیرالاستیک را در اثر مودهای بالاتر تجریه کند قبل از اینکه مواد اول آن حتی شروع به حرکت کند بنابراین با جذب انرژی حتی دو یا سه طبقه پاسخ کلی مورد انتظار سازه عوض می شود و احتمالی توزیع متاسب مقاصلی پلاستیک کاهش می یابد. بنابراین برای سازه های با پریود طولانی بهتر است ضریب رفتار ۱۲ در نظر گرفته شود

دلیل دیگر نیاز به روشهای آنالیز منطقی تر تمایل به افزایش کارآیی سازه ها می باشد. آیین نامه ها اکثرا براساسی جلوگیری از انهدام به هنگام زلزله طرح بنا شده اند در حالیکه مالکین و یا جامعه انتظار استفاده از سازه ها را پس از وقوع زلزله و یا هزینه های کم تعمیرات را دارند. لذا آیین نامه های موجود برای رسیدن به هدف سطح عملکرد مورد نیاز کافی تمی باشتد. چون قادر به تخمین نیرو و تغییر شکل در سازه های نامتقارن نیستند، به خصوصی در سیستم هایی که رفتار غیرخطی سازه به طور یکنواخت افزایش نمی یابد. لذا کاربرد روشهای غیرخطی برای تامین اهداف ذکر شده و بررسی رفتار واقعی تر سازه اجتناب ناپذیر می باشد

2-1-اثرات زمین برسازه 10

2-2-اقدامات انجام گرفته 10

2-3-حرکات زمین ورفتار سازه 12

2-4-روشهای تحیل ومحدوده کاربرد وایرادهای وارد برآنها    13

2-4-1-روش استاتیکی خطی وموارد ایراد 13

2-4-2-روش تحلیل شبه دینامیکی 15

2-4-2-1-موارد ایراد به روش شبه دینامیکی 16

2-4-3-محدوده کاربرد روش استاتیکی غیرخطی 17

2-4-4-تحلیل دینامیکی غیرخطی ومحدوده کاربرد 18

2-5-رفتار اجزای سازه 20

2-6-مبانی طراحی براساس عملکرد 21

2-6-1-سطوح عملکرد ساختمان 22

2-6-2-سطح عملکرد اجزای سازه ای 23

2-6-2-1-سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه 23

2-6-2-2-سطح عملکرد خرابی محدود 23

2-6-2-3-سطح عملکرد ایمنی جانی 23

2-6-2-4-سطح عملکرد ایمنی جانی محدود 24

2-6-2-5-سطح عملکرد آستانه فرو ریزش 247

2-6-3-سطوح عملکرد اجزا غیرسازه ای 24

2-6-3-1-سطح عملکرد A- خدمت رسانی بی وقفه     24

2-6-3-2- سطح عملکرد B- خدمت رسانی بی وقفه      25

2-6-3-3- سطح عملکرد C- ایمنی جانی 25

2-6-3-4- سطح عملکرد D- ایمنی جانی محدود  25

2-6-3-5- سطح عملکرد E- لحاظ نشده 25

2-6-4- سطوح عملکرد کل ساختمان 25

2-6-4-1-سطح عملکرد ساختمان خدمت رسانی بی وقفه    25

2-6-4-2-سطح عملکرد ساختمان قابلیت استفاده بی وقفه   26

2-6-4-3-سطح عملکرد ساختمان ایمنی جانی 26

2-6-4-4-سطح عملکرد ساختمان آستانه فروریزش 26

2-7-تحلیل خطرزلزله وطیف طراحی 29

2-7-1-سطح خطر1   29

2-7-2- سطح خطر2   29

2-7-3- سطح خطر3   29

2-8-اهداف عملکردی ساختمان 30

2-8-1-بهسازی مبنا 31

2-8-2-بهسازی مطلوب 31

2-8-3-بهسازی ویژه 31

2-8-4-بهسازی محدود 31

2-9-رابطه جابجایی نسبی طبقات وسطوح عملکرد 31

فصل سوم:نحوه تعیین نقطه عملکرد ومطالعات تحلیلی

۳-۳-۳- روش آنالیز دینامیکی الاستیک

این روش براساس یکسان بودن تغییر مکان لرزه ای حداکثر بین سیستمهای الاستیک و غیر الاستیک استوار است. برای ساختمانهای معمول حداکثر تغییر مکان هدف می تواند توسط آنالیز دینامیکی الاستیک سازد تعیین شود. این آنالیز می تواند بسته به نوع اطلاعات موجود بصورت تاریخچه زمانی یا طیفی صورت گیرد لازم به ذکر است، در دستورالعمل بهسازی روش دوم که به عنوان روش ضرائب نامگذاری شده است به عنوان روش پیشنهادی ارائه گردیده ، در تفسیر دستورالعمل بهسازی روش اول (روش طیف ظرفیت) نیز پیشنهاد شده است. طیف ظرفیت در آیین نامه 40 ATC به سه روش مجزای B, A و C پیشنهاد شده است که نزدیکترین روش به اصول کلی و در واقع شفاف ترین آنها روش A می باشد.

3-1-تعیین نقطه عملکرد به روش طیف ظرفیت 34

3-1-1-منحنی ظرفیت 34

3-1-2-آنالیز پوش آور 34

3-1-3-الگوی بارگذاری 35

3-1-3-1-توزیع نوع اول 36

3-1-3-2-توزیع نوع دوم 37

3-2-تعریف مفاصل خمیری 37

3-2-1-مفاصل خمیری تیرها 37

3-2-2-مفاصل خمیری ستونها 38

3-3-روشهای تعیین تغییرمکان هدف 38

3-3-1-روش طیف ظرفیت 38

3-3-1-1-نحوه تعیین تغییرمکان هدف بااستفاده از طیف ظرفیت   39

3-3-2-سیستم یک درجه آزادی معادل 40

3-3-3-روش آنالیز دینامیکی الاستیک 41

3-4-تشریح کامل روش طیف ظرفیت  42

3-4-1-تبدیل منحنی ظرفیت به ADRS(طیف ظرفیت) 44

3-4-2-تبدیل طیف نیاز به فرمت ADRSا 46

3-4-2-1-تبدیل طیف طرح الاستیک استاندارد 2800 ایران درغالب ADRSا      47

3-4-2-2-تخمین میرایی ویسکوز معادل درهرنقطه ازطیف ظرفیت 47

3-4-2-3-میرایی ویسکوز موثروانواع رفتار سازه ای 49

3-4-2-4-کاهش طیف نیاز بامیرایی5   50

3-4-2-5-روشهای تعینی نقطه عملکرد براساس آیین نامه ATC40ا  52

3-4-2-6-روش گام به گام تعیین نقطه عملکرد به روش طیف ظرفیت روشAا 53

3-4-2-7-درصد خطای قابل قبول درآیین نامه 53

3-4-2-8-عوامل موثردرضریب کاهش نیرو 54

3-4-2-9-انجام تحلیل طیف ظرفیت با استفاده از روشBا 55

3-4-3-ارائه راه حل هایی جهت افزایش دقت تحلیل های استاتیکی غیرخطی 58

3-5-رعایت ضوابط آبا در طراحی سازه ها 59

3-5-1-شکل پذیری 60

3-5-2-اعضای خمشی قاب ها 60

3-5-2-1-محدودیت های هندسی 60

5-3-2-2-آرماتور طولی 60

3-5-2-3-آرماتور برشی تیرها 61

3-5-3-اعضای تحت فشاروخمش 61

3-5-3-1-محدودیت های هندسی 61

3-5-3-2-آرماتورگذاری برشی 62

فصل چهارم:یافته ها بررسی ومقایسات

1-4- مقدمه

در این فصل به معرفی سیستمهای مورد مطالعه و نتایج طراحی آنها و روش آنالیزها پرداخته می شود. سپس ارزیابی سازد ها و تعیین سطوح عملکرد هریک از آنها، تحت زلزله طرح آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش سوم، براساس دستورالعمل FEMA۳۵۶ انجام شده است. مطابق هدف ارائه شده در این تحقیق جهت بررسی جابجایی نسبی طبقات ساختمانهای بتن آرمه چهار مدل ساختمان منظم درنظر گرفته شده است که چهار قاب دو بعدی چهار، هشت، دوازده و شانزده طبقه که براساس آیین نامه ۵۱۹ و ویرایش سوم آئین نامه ۲۸۰۰ بارگذاری شده اند. از نرم افزار ETABS جهت تحلیل مدلها استفاده شده، هر چهار ساختمان براساس آیین نامه ACB18 طراحی شده و ضوابط شکل پذیری متوسط آیین نامه آبا در آنها رعایت شده است. معیار کلی طراحی براساس سازد ترک خورده بوده و سپس جابجایی نسبی طبقات در محدوده خطی و غیرخطی و سطح عملکردشان با هم مقایسه شده است. ضمن ارزیابی سازه ها مقایسه ای بین جابجایی نسبی طبقات و مقادیر مجاز آئین نامه ها انجام شدد و در نهایت سازد ها ارزیابی شده اند.

4-بررسی نتایج آنالیزهای خطی وغیرخطی 65

4-1-مقدمه 65

4-2-مشخصات کلی مدلها 65

4-3-روشهای تحلیل غیرخطی مورد استفاده 72

4-3-1-آنالیز استاتیکی غیرخطی 72

4-3-1-1-روش بارگذاری جانبی 72

4-4-تحلیل مدلها 76

4-5-مشخصات تحلیلی 78

4-5-1-نتایج طراحی مدل 81

4-5-1-1-نتایج طراحی مدل 4 طبقه دوبعدی    81

4-5-1-2- نتایج طراحی مدل 8 طبقه دوبعدی    82

4-5-1-3- نتایج طراحی مدل 12 طبقه دوبعدی  84

4-5-1-4- نتایج طراحی مدل 16 طبقه دوبعدی  87

4-5-2-بررسی نتایج قاب دوبعدی چهار طبقه 91

4-5-2-1-ارائه نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی ساختمان چهار طبقه 91

4-5-2-2-ارزیابی قاب چهار طبقه 93

4-5-3-بررسی نتایج قاب دوبعدی هشت طبقه 94

4-5-3-1-ارائه نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی ساختمان هشت طبقه 94

4-5-3-2-ارزایبی قاب هشت طبقه 98

4-5-4-بررسی نتایج قاب دوبعدی دوازده طبقه 98

4-5-4-1-ارائه نتایج تحلیل استاتدیکی غیرخطی ساختمان دوازده طبقه 98

4-5-4-2-ارزیابی قاب دوازده طبقه 101

4-5-4-بررسی نتایج قاب دوبعدی شانزده طبقه 102

4-5-4-1-ارائه نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی ساختمان شانزده طبقه 102

4-5-4-2-ارزیابی قاب شانزده طبقه 106

4-6-مقایسه نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی مدلها   106

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

۵- ۲- پیشنهادات

  • تحقیق مورد نظر را می توان بر روی ساختمانهای با ارتفاع بالاتر نیز انجام داد.
  • در این رساله فقط سیستم قاب خمشی بتنی با شکل پذیری متوسط بررسی شده است. لذا توصیه می گردد سایر سیستم های سازه ای نیز مورد بررسی قرار گیرند.
  • سازه های مورد بررسی منظم بوده اند. لذا لزوم بررسی رفتار سازه های نامنظم و با دهانه های متفاوت اجتناب ناپذیر است.
  • برای ساختمانهای مورد نظر می توان تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی نیز در نظر گرفت.
  • تحقیق مورد نظر برروی مدلهای دوبعدی انجام گرفته است و می توان آنرا برای مدلهای سه بعدی نیز انجام داد.
  • پیشنهاد می شود سازه های با دیوار برشی نیز مورد بررسی قرار گیرند.

5-1-نتایج 109

5-2-پیشنهادات 109

5-2-پیوست ها 110

منابع وماخذ  114

چکیده انگلیسی 117

فهرست جدول

2-1-سطح عملکردی ساختمان  27

2-2-سطح عملکردی ساختمان 28

2-3-سطوح مختلف زلزله با دوره بازگشت واحتمال وقوع 29

2-4-اهداف عملکردی معرفی شده درآئین نامه 30

3-1-مقادیرk براساس نوع سازه 51

3-2-مقادیر حداقل ضرایب کاهش ناحیه درسرعت وشتاب ثابت 52

4-1-الگوی بار وارده درقاب چهار طبقه 73

4-2-الگوی بار وارده در قاب هشت طبقه       73

4-4-الگوی بار وارده درقاب دوازده طبقه 74

4-4-الگوی بار وارده درقاب شانزده طبقه 75

4-5-نتایج تحلیل های خطی سازه 4 طبقه    78

4-6- نتایج تحلیل های خطی سازه 8 طبقه    78

4-7- نتایج تحلیل های خطی سازه 12 طبقه  79

4-8- نتایج تحلیل های خطی سازه 16 طبقه    80

4-9-نتایج طراحی ستوهای قاب دوبعدی چهار طبقه     81

4-10- نتایج طراحی تیرهای  قاب دوبعدی چهار طبقه     82

4-11- نتایج طراحی ستوهای قاب دوبعدی هشت طبقه     83

4-12- نتایج طراحی تیرهای  قاب دوبعدی هشت طبقه     84

4-13- نتایج طراحی ستوهای قاب دوبعدی دوازده طبقه    85

4-14- نتایج طراحی تیرهای  قاب دوبعدی دوازده طبقه    86

4-15- نتایج طراحی ستوهای قاب دوبعدی شانزده طبقه    88

4-16- نتایج طراحی تیرهای  قاب دوبعدی شانزده طبقه    90

4-17 مشخصات منحنی ظرفیت قاب چهار طبقه 91

4-18- تغییرماکن نسبی وجابجایی طبقات مدل 4طبقه 93

4-19- مشخصات منحنی ظرفیت قاب هشت طبقه 94

4-20-تغییرمکان نسبی وجابجایی طبقات مدل 8طبقه  97

4-21-مشخصات منحنی ظرفیت قاب دوازده طبقه 98

4-22-تغییرمکان نسبی وجابجایی طبقات مدل 12 طبقه 101

4-23-مشخصات منحنی ظرفیت قاب شانزده طبقه 102

4-24-تغییرمکان نسبی وجابجایی طبقات مدل 16 طبقه 105

فهرست شکلها

2-1-اصل تغییرمکان یکسان 13

2-2-اصل انرژی یکسان 13

2-3-اصل شتاب یکسان 13

2-4-توزیع نیروی جانبی درساختمان کوتاه 14

2-5-توزیع نیروی جانبی در ساختمان باارتفاع متوسط 15

2-6-توزیع نیروی جانبی درساختمان باارتفاع زیاد 15

2-7-مودهای مختلف یک سازه 16

2-8-رفتار مصالح شکل پذیر 21

2-9-رفتار مصالح نیمه شکل پذیر   21

2-10-رفتار مصالح ترد 21

2-11-مقایسه بین جابجایی وجابجایی نسبی وتشکیل مفاصل پلاستیک درساختمان ده طبقه وبیست طبقه 32

3-1-تحلیل پوش آور بهروش استاتیکی غیرخطی 35

3-2-منحنی پوش آور درحالت بارگذاری متفاوت 36

3-3-مفاصل پلاستیک خمشی تیرها  38

3-4-a-منحنی ظرفیت 39

3-4-b-تبدیل منحنی ظرفیت به طیف ظرفیت   39

3-4-c-طیف تقاضای طرح 40

3-5-d&e-طیف نیاز وظرفیت 40

3-5-رسم منحنی ظرفیت 41

3-6-تغییرمکان هدف 41

3-7-ظرفیت شکل پذیری کم سازه 43

3-8-ظرفیت شکل پذیری زیاد سازه 43

3-9-ظرفیت شکل پذیری مناسب سازه 44

3-10-منحنی طیف شتاب دربرابر تغییرمکان 44

3-11-منحنی طیف پاسخ 2800 درفرمت معمولی 47

3-12-منحنی طیف پاسخ 2800 درغالب(ADRS)طیف نیاز 47

3-13-تعریف میزان انرژی جذب شده وماکزیمم انرژی کرنشی سازه 48

3-14-مقایسه طیف نیاز اولیه وکاهش یافته 52

3-15-طیف نیاز وظرفیت 54

3-16-عوامل موثر درکاهش طیف نیاز 54

3-17-مرحله دوم از روشB ا   55

3-18-مرحله سوم از روشBا 56

3-19-مرحله چهارم از روشBا   56

3-20-مرحله ششم از روشBا 58

3-21-مرحله هفتم ازروشBا 59

4-1-مدل ساختمان 4 طبقه       67

4-2- مدل ساختمان 8 طبقه       98

4-3- مدل ساختمان 12 طبقه     69

4-4- مدل ساختمان 16 طبقه     70

4-5-طیف طرح خاک تیپIIا     77

فهرست نمودارها

4-1-منحنی پوش آور قاب چهار طبقه درفرمت ADSRا 92

4-2-محنی برش پایه،تغیرمکان قاب چهار طبقه 92

4-3-تغییرمکان نسبی طبقات درمدل 4 طبقه 93

4-4-منحنی پوش آور قاب هشت طبقه در فرمت ADSRا    96

4-5-منحنی برش پایه،تغییرمکان قاب هشت طبقه 96

4-6-تغییرمکان نسبی طبقات درمدل 8 طبقه 97

4-7 –منحنی پوش آور قاب دوازده طبقه در فرمت ADSRا 99

4-8-منحنی برش پایه،تغییرمکان قاب دوازده طبقه 100

4-9-تغییرمکان نسبی طبقات در مدل 12 طبقه 100

4-10-منحنی پوش آور قاب شانزده طبقه درفرمت ADSRا 103

4-11-منحنی برش پایه،تغییرمکان قاب شانزده طبقه 104

4-12-تغییرمکان نسبی طبقات درمدل 12 طبقه  104

4-13-مقایسه منحنی های جابجائی نسبی مدلها 106

4-14-مقایسه منحنی های ظرفیت مدلها 107


Abstract

Common regulations are weak from predicting structures operation against earthquake. Vm Vasa few years, planwg wewNod based om operaňom was taken into consideration by reaserchers and new regulations. Operation-based planning’s goal is to build a structure which operation against certain earthquakes will be predictable. There are many investigations on operation-based planning method, but in these studies, symmetrical concrete buildings were studied from operation- based planning method, so 4 multi-storeyed buidings with symmetrical bent- frame were studied. At first, the structures were analyzed and planned based on common regulations, 2800 standard, and Iran Beton Regulations (ABA). Nonlinear analysis methods were used to evaluate momentary operation of structures. In non-linear static analysis, there are comparisons between structure’s capacity curve and momentary need curve of 2800 regulations (with 10% occurrence in fifty years (risk levell). So they used capacity spectrum method in ATC 40 Regulations. Regarding the results of past investigation son non-linear static analysis in low and middle height buildings, it seems that results are acceptable. Results of these analysis are relative replacements of storeys. These results were compared to acceptance criterion and operation level of building was determined.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

[purchase_link id=”106067″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

خرید فایل pdf وسفارش word

[purchase_link id=”106068″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید