انتخاب صفحه

مقدمه

مقاطع مختلفی برای ستونها درسازه ها به کاربرده میشوندد.ازجمله این مقاطع که در ایران به کاربرده میشوند دسته ای از ستون مشبک با بست های افقی میباشند.دراین نامه های ساختمانی کشورآلمان شرح تفضیلی این دسته ازستونها آورده شده است،ولیکن کشورآمریکا دارای آیین نامه هایی درخصوص ستونهای مشبک بابست های مورب میباشد ودراین آیین نامه ها وفرمول های لازمه جهت طراحی قید گردیده اند.به طور کلی درآیین نامه ها ستون بابست افقی به عنوان عضو اصلی بکاربرده نمیشوند واین مسئله بطور فرضی نفی گردیده است.لازم به ذکر است که مشخصات کامل جهت محاسبه وطراحی ستونهای مذبور درهیچ یک از آیین نماه ها قید نگردیده است.به طور کلی درهریک از این آیین نامه های امریکا وآلمان وسایر آیین نامه ها آنچه که درمورد ستون های مشبک بابست وچپ وراست وافقی ذکر گردیده است،تاثیرنیرویی برشی است که شکل تقلیل باربحرانی ستون خودرا نشان میدهد وبه صورت های مختلفی درهرآیین نامه این اثر درنظرگرفته شده است برای محاسبه قدیهای ستون براساس برش ولنگر موجود دربست فرمول و روابطی پیشنهاد گردیده است.مسئله بار جانبی ناشی از نیروهای زلزله،مسئله ای بسیارحساس درخصوص اینگونه ستونها میباشد ونتایج خلاف انتظار ومقادیر نیروی اضافی ومحوری که درستون های بین بست های افقی وجود دارد،بایک نحوه توزیع خاصی بوجود می آورد همچنین درپاره ای از ممالک،معضل زلزله خیز بودن اهمیت آنچنانی ندارد،به همین جهت وظیفه ما است که درخصوص این مطلب توجه لازمه را معطوف داریم به دلیل این که ایران روی خط لرزه خیزی قرارداشته وگاه وبیگاه زلزله ای سهمگین درآن رخ میدهد.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول

1-1-مقدمه 6

1-2-مختصری درمورد کمانش ارتجاعی اولر 7

1-3-مقاومت ستونها    9

1-4-لزوم استفاده از ستونهای مشبک 11

1-5-اثرتییر شکلهای برشی در باربحرانی ومحاسبه ستونهای مشبک 12

1-6-تاثیرتمرکز تنش وتنشهای پس مانده درظرفیت باربری ستونهای مشبک 21

1-7-نیروی برشی لازم جهت طراحی ومحاسبه بست های اتصال درستونهای مشبک 22

1-8-بررسی فرض های سینماتیکی درمورد ستونهای مشبک  24

1-9-نکات طراحی 24

1-10-محاسبه تقریبی ابعاد بست 24

پاسخ غیرارتجاعی مهاربندهای فشاری-کششی درقاب فولادی

پاسخ غیرارتجاعی مهاربندهای فشاری-کششی درقاب فولادی

فصل دوم

2-1-مقدمه 28

2-2-مطالعه انجام شده برتاثیر ورق های بست روی بارکمانشی ستونهای مرکب 28

2-3-حالت تعاد درستون های تغییرشکل یافته 29

2-4-روش چند خطی اجزاء محدود درمورد ستونهای تغییر شکل یافته 30

2-5-تاثیر طول ستون درکمانش ستونهای مرکب 34

تعیین پارامترهای پاسخ قاب به بار جانبی

تعیین پارامترهای پاسخ قاب به بار جانبی

فصل سوم

3-1-مقدمه 41

3-2-تحلیل وارزیابی نظری وآزمایشگاهی درمورد کمانش ستونهای مشبک 42

3-3-تحلیل های آزمایشی وتجربی مقطع ستون مرکب که دارای شبکه پیوسته بین دو وتر میباشد 43

3-4-بررسی تفاوت های بین نتایج تئوری وتجربی 46

3-5-تخریب وشکست بحرانی درستون های مشبک 47

3-6-شکست موضعی تاییدگی وانحراف بست مورب 55

3-7-ایرادات ومشکلات مربوط به بست های مورب 55

جمع بندی بخش اول 58

تعیین مقاومت فشاری

تعیین مقاومت فشاری

فصل چهارم

4-1-مقدمه 62

4-2-رفتار قاب های مهاربندی شده درزلزله 65

4-3-تعیین مشخصات مدل 83

4-3-1-مشخصات مدل مهاربند 83

4-3-2-مشخصات مدل قاب   86

4-3-3-تعیین مقادیر تسلیم وحدالاستیک 99

4-3-4-تعیین تاریخچه بارگذاری 100

4-4-روش بدست آوردن پارامترهای رفتاری مدل 106

4-5-پارامترهای استخراج شده ازمننی هیسترزیس 107

4-6-پارامترهای بخش قاب 108

رو ش تحلیل نیوتن-رافسون

رو ش تحلیل نیوتن-رافسون

فصل پنجم

5-1-روش تحلیل 112

5-1-1-روش تحلیل تغییرشکل های بزرگ 112

5-1-2-پروسه تحلیل های غیرخطی هندسی 113

5-2-تحلیل غیرخطی مصالح 116

5-2-1-اجزا تحلیل پلاستیک 117

5-3-1-آشنایی باساختار نرم افزارهای اجزاء محدود 118

5-4-انتخاب المان برای تحلیل مدل 119

5-4-1-مشخصات المان مدل مهاربند وستون 119

5-4-2-مشخصات المان مدل قاب 120

بخش سوم

فصل ششم

6-1-مقدمه 124

6-2-منحنی های هیسترزیس عضو مهاربند 124

6-3-نتایج مرتبط بابخش مهاربند 128

6-4-بررسی منحنی هیسترزیس ستون درقاب 129

6-5-تشریح رفتار ستون 175

6-6-نتیجه گیری 176

6-7-پیشنهادات 176

پیوست1  178

پیوست2    202

فهرتس منابع فارسی 221

فهرست منابع انگلیسی 222

چکیده انگلیسی 225


Abstract:

Since there are no strong column profile in Iran,then latticed columns are in wide use. Batten columns and laced columns,which are widely used in buildings ,are usually implemented with Batten plate in Iran,and this makes the effect of the lateral load very sensitive and important in such sections. It is observed in these type of columns that the effect of column’s distance and column’s slender is so much decisive and important in the bearing capacity and ductility of the column.This is evident in the arguments on the previous and surveys done on these type of columns in Bain earthquake (1383) and also in unsuitable implementations. Since there was no enough information on the seismic design of such columns in building codes no enough laboratorial results, then it was managed to take advantage from ANSYS softwar’s (the former can analyses the problems in limited components method) and in a theoretical style with the explanation of linear and nonlinear static behaviors (Elasto-Plastic),knowing reciprocating loading and hysteresis curves, this was checked the buckling behavior (in large deformations areas) and Elasto-Plastic behavior of sections after reciprocating transformation loading and estimating the hysteresis curves for columns with 3 slender (kUr =45 65-85 and 4 lacing distances and the effect of the axial load (50&80 Percent of critical comperesive load). Consequently :

The farther distance exists in lacing ,the less resistance in column appears.

Increasing the axial load of the column makes less resistance in column.

Increasing the column’s slender makes less resistance in column.

Using total plate for reinforcement makes great resistance in column


فهرست شکلها

1-1-ستون اولر 9

1-2-انواع ستون های مرکب 12

1-4-انواع کمانش درستونهای مشبک 14

1-5-نمونه ای ازستون مشبک 14

1-6-اثرنیروی برشی درافزایش طول بست مورب درالمانی ستون مشبک 15

1-7-اثرنیروی برشی درکاهش طول بست افقی در المانی ستون مشبک 15

1-8-نمونه ای ازستون مشبک بابست چپ وراست تنها 15

1-9-مدل ستون بابست افقی 17

1-10-تغییرشکلهای بوجود آمده دراعضا مقطعی ازستون مشبک بابست افقی 17

1-11-تاثیر برش بر بست ها وتوزیع آنها 24

1-12-محل نقطه عطف درستونهای مشبک چند نیمرخی 24

1-13-نمونه ای از صفحه بابست مورب 24

2-1-مدلی از سطح مقطع ستونی مرکب 29

2-2-اثرنیروهای داخلی درستونهای تغییرشکل یافته 30

2-3-تعدادی سطح مقطع شکل داده شده به روش سردکاری 32

2-5-سطح مقطع ستون مرکب 32

2-6-مدل نوار محدود 33

2-7-مدل ستونی انگستر 34

2-8-مدهای کمانش موضعی درستون باصفحات بست موازی 36

2-9-مدهای کمانش پیچشی وخمشی درستونهای مرکب 37

3-1-مدل سطح مقطع ستونی معمولی 43

3-2-نمونه مدل آزمایش-دستگاه ثبت تغییرات 44

3-3-قطعه قبل وبعد از آزمایش-باهر دوانتها باتکیه گاه ساده 45

3-4-قطعه قبل وبعداز آزمایش –بایک انتها باتکیه گاه ساده ویک انتهاگیردار  46

3-5-نمونه ای پل کنسولی 47

3-6-دونمونه پل 48

3-7-شکست مدل ستون درآزمایشات پل   50

3-8-شکست مدل ستون درآزمایشات پل 50

3-9-شکست مدل ستون درآزمایشات 52

3-10-تغییرشکل ستون دراثر بارها 59

4-1-انواع سیستم های مهاربندی همگرا 65

4-2-رفتار هیسترزیس مهاربندی های کوتاه،بلند،متوسط 71

4-3-مدل هندسی مهاربند 71

4-4-تشکیل مفصل دروسط مهاربند 71

4-8-منحنی هیسترزیس مهاربند تحت بارگذاری سیکلیک  72

4-9-مشخصات مناطق مختلف تغییرشکل    72

4-10-رفتار درناحیه های مختلف تغییرشکل 74

4-11-تغییرپارامترهای پاسخ در نواحی مختلف 74

4-12-تاریخچه تغییرمکان های اعمالی 75

4-13-تغییرشکل خارج صفحه مهاربندها 76

4-14-تشکیل مفصل پلاستیک درمهاربند بامقطع قوطی 77

4-15-پاسخ غیرارتجاعی مهاربندهای فشاری-کششی درقاب فولادی 80

4-16-تعیین مقاومت فشاری 81

4-17-تعیین پارامترهای پاسخ قاب به بارجانبی 82

4-18-منحنی هیسترزیس نمونه 86

4-19-قاب بامهاربندهای قطری 86

4-20-مدلساده شده قاب بامهاربندهای قطری 87

4-21-تعیین مقدار ظرفیت فشاری درستون 88

4-22-مدل ستون دوبل پاباز درکنار مهاربندهای قطری 88

4-23-نیروی محوری تشدید یافته درستون پس ازکمانش عضو فشاری 89

4-24-مدل ستون پروفیل تک در کنار مهاربند قطری 97

4-25-روشهای تعیین مقدار تسلیم نمونه 98

4-26-تعیین مقادیر تسلیم وحدالاستیک ازمنحنی مونوتونیک نمونه 99

4-27-منحنی مونوتونیک نمونه 100

4-28-تاریخچه تغییرمکان درآزمایش چرخه ای 103

4-29-تعریف پارامترهای سیکل 106

4-30-پارامترهای بدست آمده ازمنحنی هیسترزیس 108

5-1-روش تحلیلی نیوتن-رافسون 115

5-2-دیاگرام تنش-کرنش فولاد 118

5-3-هندسه وموقعیت گره های المان 120

6-1-منحنی هیسترزیس نمونه 7-30    125

6-2- منحنی هیسترزیس نمونه4-24  126

6-3- منحنی هیسترزیس نمونه7-20    126

6-4- منحنی هیسترزیس نمونه7-16   126

6-5- منحنی هیسترزیس نمونه7-12    127

6-6- منحنی هیسترزیس نمونه7-10 127

6-7 منحنی هیسترزیس نمونه1-50-120-45      130

6-8- منحنی هیسترزیس نمونه3-50-120-45     130

6-9- منحنی هیسترزیس نمونه5-50-120-45 131

6-10- منحنی هیسترزیس نمونه8-50-120-45     132

6-11- منحنی هیسترزیس نمونه1-50-90-45  132

6-12- منحنی هیسترزیس نمونه3-50-90-45   132

6-13- منحنی هیسترزیس نمونه5-50-90-45   133

6-14- منحنی هیسترزیس نمونه8-50-90-45 133

6-15- منحنی هیسترزیس نمونه1-50-60-45  134

6-16- منحنی هیسترزیس نمونه3-50-60-45 134

6-17- منحنی هیسترزیس نمونه5-50-60-45 135

6-18- منحنی هیسترزیس نمونه8-50-60-45 135

6-19- منحنی هیسترزیس نمونه1-80-60-45   136

6-20- منحنی هیسترزیس نمونه3-80-60-45   136

6-21- منحنی هیسترزیس نمونه5-80-60-45  137

6-22- منحنی هیسترزیس نمونه8-80-60-45  137

6-23- منحنی هیسترزیس نمونه1-80-90-45    138

6-24- منحنی هیسترزیس نمونه3-80-90-45  138

6-25- منحنی هیسترزیس نمونه5-80-90-45    139

6-26- منحنی هیسترزیس نمونه8-80-90-45         139

6-27- منحنی هیسترزیس نمونه1-80-120-45        140

6-28- منحنی هیسترزیس نمونه3-80-120-45       140

6-29- منحنی هیسترزیس نمونه5-80-120-45        141

6-30- منحنی هیسترزیس نمونه8-80-120-45       141

6-31- منحنی هیسترزیس نمونه2-50-60-65     142

6-32- منحنی هیسترزیس نمونه4-50-60-65 142

6-33- منحنی هیسترزیس نمونه6-50-60-65  143

6-34- منحنی هیسترزیس نمونه9-50-60-65    143

6-35- منحنی هیسترزیس نمونه2-80-60-65   144

6-36- منحنی هیسترزیس نمونه4-80-60-65 144

6-37- منحنی هیسترزیس نمونه6-80-60-65     145

6-38- منحنی هیسترزیس نمونه9-80-60-65   145

6-39- منحنی هیسترزیس نمونه2-50-90-65    146

6-40- منحنی هیسترزیس نمونه4-50-90-65   146

6-41- منحنی هیسترزیس نمونه6-50-90-65  147

6-42- منحنی هیسترزیس نمونه9-50-90-65 147

6-43- منحنی هیسترزیس نمونه2-80-90-65     148

6-44- منحنی هیسترزیس نمونه4-80-90-65    148

6-45- منحنی هیسترزیس نمونه6-80-90-65  149

6-46- منحنی هیسترزیس نمونه9-80-90-65        149

6-47- منحنی هیسترزیس نمونه2-50-120-65    150

6-48- منحنی هیسترزیس نمونه4-50-120-65     150

6-49- منحنی هیسترزیس نمونه6-50-120-65     151

6-50- منحنی هیسترزیس نمونه9-50-120-65        151

6-51- منحنی هیسترزیس نمونه2-80-120-65     152

6-52- منحنی هیسترزیس نمونه4-80-120-65  152

6-53- منحنی هیسترزیس نمونه6-80-120-65     153

6-54- منحنی هیسترزیس نمونه9-80-120-65         153

6-55- منحنی هیسترزیس نمونه3-50-60-85        154

6-56- منحنی هیسترزیس نمونه5-50-60-85  154

6-57- منحنی هیسترزیس نمونه7-5-60-85     155

6-58- منحنی هیسترزیس نمونه11-50-60-85     155

6-59- منحنی هیسترزیس نمونه3-80-60-85        156

6-60- منحنی هیسترزیس نمونه8-50-60-85    157

6-61- منحنی هیسترزیس نمونه7-80-60-85     157

6-62- منحنی هیسترزیس نمونه3-50-90-85   158

6-63- منحنی هیسترزیس نمونه3-50-90-85      158

6-64- منحنی هیسترزیس نمونه5-50-90-85     158

6-65- منحنی هیسترزیس نمونه7-50-90-85     159

6-66- منحنی هیسترزیس نمونه11-50-90-85   159

6-67- منحنی هیسترزیس نمونه3-80-90-85   160

6-68- منحنی هیسترزیس نمونه5-80-90-85  160

6-69- منحنی هیسترزیس نمونه7-80-90-85 161

6-70- منحنی هیسترزیس نمونه11-80-90-85    161

6-71- منحنی هیسترزیس نمونه3-50-120-85  162

6-72- منحنی هیسترزیس نمونه5-50-120-85   162

6-73- منحنی هیسترزیس نمونه7-50-120-85 163

6-74- منحنی هیسترزیس نمونه11-50-120-85    163

6-75- منحنی هیسترزیس نمونه3-80-120-85  164

6-76- منحنی هیسترزیس نمونه5-80-120-85   164

6-77- منحنی هیسترزیس نمونه7-80-120-85      165

6-78- منحنی هیسترزیس نمونه11-80-120-85      165

6-79- منحنی هیسترزیس نمونه5-60-45  166

6-80- منحنی هیسترزیس نمونه80-60-45  166

6-81- منحنی هیسترزیس نمونه50-90-45      167

6-82- منحنی هیسترزیس نمونه80-90-45  167

6-83- منحنی هیسترزیس نمونه50-120-45      168

6-84- منحنی هیسترزیس نمونه80-120-45    168

6-85- منحنی هیسترزیس نمونه50-60-65 169

6-86- منحنی هیسترزیس نمونه80-60-65    169

6-87- منحنی هیسترزیس نمونه50-90-65       170

6-88- منحنی هیسترزیس نمونه80-90-65        170

6-89- منحنی هیسترزیس نمونه50-120-65    171

6-90- منحنی هیسترزیس نمونه80-120-65     171

6-91- منحنی هیسترزیس نمونه50-60-85    172

6-92- منحنی هیسترزیس نمونه80-60-85      172

6-93- منحنی هیسترزیس نمونه50-90-85     173

6-94- منحنی هیسترزیس نمونه90-80-85    173

6-95- منحنی هیسترزیس نمونه50-120-85   174

شکل پ 1- منحنی هیسترزیس نمونه 1-50-60-45   179

شکل پ 2- منحنی هیسترزیس نمونه3-50-60-45 179

شکل پ 3- منحنی هیسترزیس نمونه5-50-60-45 179

شکل پ 4- منحنی هیسترزیس نمونه8-50-60-45 179

شکل پ 5- منحنی هیسترزیس نمونه1-80-60-45  180

شکل پ 6- منحنی هیسترزیس نمونه3-80-60-45  180

شکل پ 7- منحنی هیسترزیس نمونه5-80-60-45   180

شکل پ 8- منحنی هیسترزیس نمونه8-80-60-45   180

شکل پ 9- منحنی هیسترزیس نمونه5-50-90-45    181

شکل پ 10- منحنی هیسترزیس نمونه5-50-90-45   181

شکل پ 11- منحنی هیسترزیس نمونه8-50-90-45    181

شکل پ 12- منحنی هیسترزیس نمونه1-50-90-45   181

شکل پ 13- منحنی هیسترزیس نمونه3-80-90-45      182

شکل پ 14- منحنی هیسترزیس نمونه5-80-90-45    182

شکل پ 15- منحنی هیسترزیس نمونه8-80-90-45    182

شکل پ 16- منحنی هیسترزیس نمونه1-80-90-45      182

شکل پ 17- منحنی هیسترزیس نمونه3-50-120-45    183

شکل پ 18- منحنی هیسترزیس نمونه5-50-120-45        183

شکل پ 19- منحنی هیسترزیس نمونه1-50-120-45     183

شکل پ 20- منحنی هیسترزیس نمونه8-50-120-45   183

شکل پ 21- منحنی هیسترزیس نمونه3-80-120-45        184

شکل پ 22- منحنی هیسترزیس نمونه8-80-120-45  184

شکل پ 23- منحنی هیسترزیس نمونه1-80-120-45     184

شکل پ 24- منحنی هیسترزیس نمونه8-80-120-45    184

شکل پ 25- منحنی هیسترزیس نمونه9-80-60-65      185

شکل پ 26- منحنی هیسترزیس نمونه6-80-60-65    185

شکل پ 27- منحنی هیسترزیس نمونه4-80-60-65     185

شکل پ 28- منحنی هیسترزیس نمونه2-80-60-65     185

شکل پ 29- منحنی هیسترزیس نمونه9-50-60-65    186

شکل پ 30- منحنی هیسترزیس نمونه6-50-60-65    186

شکل پ 31- منحنی هیسترزیس نمونه4-50-60-65        186

شکل پ 32- منحنی هیسترزیس نمونه2-50-60-65      186

شکل پ 33- منحنی هیسترزیس نمونه4-50-90-65     187

شکل پ 34- منحنی هیسترزیس نمونه9-50-90-65    187

شکل پ 35- منحنی هیسترزیس نمونه6-50-60-65     187

شکل پ 36- منحنی هیسترزیس نمونه2-50-90-65      187

شکل پ 37- منحنی هیسترزیس نمونه4-80-90-65    188

شکل پ 38- منحنی هیسترزیس نمونه9-80-90-65      188

شکل پ 39- منحنی هیسترزیس نمونه6-80-60-65    188

شکل پ 40- منحنی هیسترزیس نمونه2-80-90-65     188

شکل پ 41- منحنی هیسترزیس نمونه4-50-120-65        189

شکل پ 42- منحنی هیسترزیس نمونه6-50-120-65    189

شکل پ 43- منحنی هیسترزیس نمونه9-50-120-65      189

شکل پ 44- منحنی هیسترزیس نمونه2-50-120-65         189

شکل پ 45- منحنی هیسترزیس نمونه4-80-120-65     190

شکل پ 46- منحنی هیسترزیس نمونه6-80-120-65  190

شکل پ 47- منحنی هیسترزیس نمونه9-80-120-65     190

شکل پ 48- منحنی هیسترزیس نمونه2-80-120-65          190

شکل پ 49- منحنی هیسترزیس نمونه5-50-60-85   191

شکل پ 50- منحنی هیسترزیس نمونه7-50-60-85     191

شکل پ 51- منحنی هیسترزیس نمونه11-50-60-85     191

شکل پ 52- منحنی هیسترزیس نمونه3-50-60-85     191

شکل پ 53- منحنی هیسترزیس نمونه5-80-60-85      192

شکل پ 54- منحنی هیسترزیس نمونه7-80-60-85      192

شکل پ 55- منحنی هیسترزیس نمونه11-80-60-85      192

شکل پ 56- منحنی هیسترزیس نمونه3-80-60-85     192

شکل پ 57- منحنی هیسترزیس نمونه5-50-90-85  193

شکل پ 58- منحنی هیسترزیس نمونه7-50-90-85      193

شکل پ 59- منحنی هیسترزیس نمونه11-50-90-85     193

شکل پ 60- منحنی هیسترزیس نمونه3-50-90-85       193

شکل پ 61- منحنی هیسترزیس نمونه5-80-90-85      194

شکل پ 62- منحنی هیسترزیس نمونه7-80-90-85          194

شکل پ 63- منحنی هیسترزیس نمونه11-80-90-85    194

شکل پ 64- منحنی هیسترزیس نمونه3-80-90-85         194

شکل پ 65- منحنی هیسترزیس نمونه5-50-120-85      195

شکل پ 66- منحنی هیسترزیس نمونه7-50-120-85       195

شکل پ 67- منحنی هیسترزیس نمونه11-50-120-85    195

شکل پ 68- منحنی هیسترزیس نمونه5-50-60-45   196

شکل پ 69- منحنی هیسترزیس نمونه6-50-60-65      196

شکل پ 70- منحنی هیسترزیس نمونه5-50-60-85     196

شکل پ 71- منحنی هیسترزیس نمونه6-50-90-65      197

شکل پ 72- منحنی هیسترزیس نمونه6-50-90-65  197

شکل پ 73- منحنی هیسترزیس نمونه5-80-90-85    197

شکل پ 74- منحنی هیسترزیس نمونه7-80-90-85  198

شکل پ 75- منحنی هیسترزیس نمونه5-80-90-85  198

شکل پ 76- منحنی هیسترزیس نمونه11-80-90-85    198

شکل پ 77- منحنی هیسترزیس نمونه3-80-90-85     198

شکل پ 78- منحنی هیسترزیس نمونه5-50-120-65          199

شکل پ 79- منحنی هیسترزیس نمونه6-50-120-45      199

شکل پ 80- منحنی هیسترزیس نمونه5-50-120-85            199

شکل پ 81- منحنی هیسترزیس نمونه5-50-60-45   200

شکل پ 82- منحنی هیسترزیس نمونه5-50-120-194  200

شکل پ 83- منحنی هیسترزیس نمونه5-50-90-45    200

شکل پ 84- منحنی هیسترزیس نمونه5-50-120-85     201

شکل پ 85- منحنی هیسترزیس نمونه5-50-90-85    201

شکل پ 86- منحنی هیسترزیس نمونه5-50-60-85     201

شکل پ 87- منحنی هیسترزیس نمونه6-50-120-65    202

شکل پ 88- منحنی هیسترزیس نمونه6-50-90-65   202

شکل پ 89- منحنی هیسترزیس نمونه6-50-60-65           202

فهرست جداول

2-1-مقایسه کمانش بارهای مربوط به ستون مرکب 34

2-2-تنشهیا کمانشی محلی مینیمم 38

2-3-بارهای کمانشی نظری وتجربی 46

3-1-خصوصیات قطعات ستون 63

4-2-ابعاد مقطع وضرایب لاغری 84

4-2-تعداد وفواصل بست 84

4-3-مشخصات پروفیلهای مقطع مهاربند 84

4-4-تعیین مشخصات لاغری ستون ومهاربند  92

4-5-مشخصات مدل ستون 94

4-6-مشخصات مدل قاب 96

4-7-مشخصات تاریخچه بارگذاری مهاربند براساس منحنی مونوتونیک    101

4-8-مشخصات تاریخچه بارگذاری قاب براساس منحنی موتونونیک 104

4-9-مشخصات ظرفیت فشاری وبارثقلی ستون دوبل پاباز 105

5-1-مشخصات دیاگرام تنش-کرنش  118

فهرست نمودارها

1-1-مقاومت فشاری ستون درمقابل ضریب لاغری   11

2-2-تنش کمانش به ازای طول ستون مرکب  35

3-1-نمودار تنش-کرنش باردرستونها 52

3-2-آزمایشات مدل ستون برای نخستین پل 54

3-3-تغییرشکل ستون دراثر بار 57

4-8-منحنی هیسترزیس مهاربند تحت بارگذاری سیکلیک  73


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf وسفارش word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید