انتخاب صفحه

مقدمه

امروزه بسیاری از تحقیقات تجربی درزمینه زلزله درازمایشگاه وبااستفاده از میزلرزان انجام میشود.درسراسرجهان درهرازمایشگاه سازه ای یک میزلرزان یافت میشود که مدلهای ساختمانی درابعاد کوچکتر ساخته شده وبرروی این میزنصب شده وتحت حرکات ارتعاشی ان مورد بررسی قرار میگیرند.پژوهشگاه بین المللی زلزله نیزازاین قاعده مستثنی نیست.استفاده بهینه ازمیز لرزان ایجاب میکند اثرات اندرکنشی مدلهای ازمایشگاهی برروی میزدر نظرگرفته شود تاهنگام راه اندازی میزلرزان این اثرات ناشناخته باقی نمانند.ارتعاشات نامطلوب ممکن است دقت وصحت آزمایشات راتحت تاثیرقرار دهد.درصوریتکه پی بربستر کاملا صلب قرارگرفته باشد هیچگونه اندرکنشی رخ نمیدهد ولی درغیراین صورت خود پی به همراه خاک اطراف به ارتعاش در می آید واین ارتعاشات ثانویه برارتعاشات اولیه دستگاه برای شبیه اسزی رکورد زلزله روی میز اثرگذاشته وبدین ترتیب اندرکنش مدل،میز،پی خاک اتفاق می افتد.نکته ای که در مسئله اندرکنش میزومدل وخاک بامسائل اندرکنشی درزلزله های واقعی تفاوت ایجاد میکند اینست که درزلزله های واقعی امواج ازکانون زلزله که عموما درعماق زیاد واقع است تولید وبه سمت سطح منتشر میشوند تا اینکه به بستر صلب واقع درلایه های بالائی خاک در سطح زمین میرسند ولذا درتحلیل اینگونه مسائل محل شروع ارتعاش،بستر صلب درنظرگرفته میشود درحالیکه درمسئله اندرکن مدل میز،پی وخاک،ارتعاشات تولید شده اولیه که توسط دستگاه مولد ارتعاش بوجود می آیند درهمان سطح زمین تولید میشوند.لذا دربررسی این مووع می بایست از روشهایی استفاده شود که قابلیت درنظرگرفتن محل تولید حرکات ارتعاشی دراعماق مختلف راداشته باشد.برنامه FLUSH این قابلیت را فراهم میکند ،دراین برنامه امکان معرفی لایه ای ازخاک ک می بایست حرکات زلزله مشخصی درآن شبیه سازی شود وجود دارد.لذا جهت تحصیل نتایج تحلیلی ازاین برنامه استفاده شده است.شتابنگاشت حرکت زمین که به عنوان اطلاعات ورودی دردسترس میباشد مستقل ازپاسخ سازه فرض میشود واین فرض وقتی صحیح است که خاک پی برروی مصالح صلب مانند سنگ ویاصخره بنا شده باشد واندرکنشی بین سازه وخاک رخ ندهد.اما گر خاک پی خیلی نرم باشد،ارتعاشات سازه ونیروهای ناشی از آن برروی خاک،میتواند برحرکات پای ساختمان تاثیرداشته باشد.درسازه های حساس ومهم مانند راکتورهای اتمی وسدها لزوم بررسی این اثرات بیشتر بوده وحتما می بایست درنظرگرفته شوند تا تدابیر لازم برای کاهش اثرات مخرب آنها اتخاد گردد.همینطور سازه های بلند ویاخیلی سنگین نیزممکن است ازاین پدیده متاثیر شوند بخصوص اگر خاک زیر پی آنها نرم باشد.پارامترهائی که میتوانند درنتیجه اندرکنش آثار متفاویت روی مودهای ارتعاش نامطلوب میزلرزان وپریود ارتعاشی آن داشته باشند عبارتنداز:ارتفاع مدل،وزن مدل،خروج ازمحوریت مدل،درجات ازادی مدل،مشخصات خاک،جنس وابعاد و وزن پی وغیره و…

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول:کلیات تحقیق ومرور تحقیقات گذشته

1-1-مقدمه 2

1-2-کلیات تحقیق 3

1-3-مرور تحقیقات گذشته 5

1-3-1-تحقیقات انجام شده درایران 5

1-3-2-زمینه های متنوع تحقیق درجهان 7

1-3-3-نمونه ای از تحقیقات گسترده محلی،آزمایشگاهی وتحلیلی 10

1-3-3-1-مدلهای آزمایش محلی 14

1-3-3-2-مدلهای تستهای آزمایشگاهی بامیز لرزان 15

1-3-3-3-طرح آزمایش جامع 16

1-3-3-4-شرح ونتایج آزمایشهای محلی 17

1-3-3-5-شرح ونتایج تست های آزمایشگاهی بامیز لرزان 23

1-3-3-6-برنامه های آتی 26

منحنی های تشدید BAs که از آزمایش ارتعاش اجباری بدست آمده است

منحنی های تشدید BAs که از آزمایش ارتعاش اجباری بدست آمده است

فصل دوم:روشهای تحلیل اندرکنش خاک-سازه

2-1-کلیات 28

2-1-1-مفهوم اندرکنش خاک-سازه 28

2-1-2-مبنای اصلی تحلیل اندرکنش خاک-سازه 29

2-1-3-انواع بارهای متغیر بازمان 30

2-1-4-اثرات اندرکنش خاک-سازه 32

2-1-5-تحلیل خطی معادل 36

2-1-6-انواع مسائل مطروحه 37

2-1-7-روش مستقیم وروش تفکیک سازه 38

2-2-اصول دینامیکی سیستم های مجزا 40

2-2-1-معادلات حرکت درحوزه زمانی 40

2-2-2-انتقال به دامنه های مودال 41

2-2-3-معادلات حرکت برای تحریک هارمونیک 42

2-2-4-اصل تطابق 42

2-2-5-تبدیل گسسته فوریه 43

2-2-6-تبدیل سریع فوریه 44

2-2-7-روش پاشخ مختلط 48

منحنی های تشدید DF که از آزمایش ارتعاش اجباری بدست آمده است

منحنی های تشدید DF که از آزمایش ارتعاش اجباری بدست آمده است

فصل سوم:قابلیت های برنامه کامپیوتری FLUSH برای تحلیل اندرکنش خاک-سازه

3-1-مقدمه   52

3-2-تحلیل دوبعدی بامنظور کردن اثرات سه بعدی 52

3-3-روش تحلیل 54

3-4-مدل تحلیلی 56

3-5-مشخصات گره ها والمانها 58

3-6-شرائط مرزی 59

3-7-توزیع جرم 60

3-8-میرائی وسختی 61

3-9-حرکات میدان آزاد 61

3-10-روش عددی 63

3-10-1-روش پاسخ مختلط درFLUSHا  63

3-10-2-روش حوزه فرکانس 64

3-10-3-درونیابی 65

3-10-4-روش تحلیل خطی معادل درFLUSHا  67

3-10-5-دامنه های کرنش برشی موثر 70

3-11-خروجی های برنامه 73

3-12-مدهای مختلف برنامه 74

3-12-1-مد1-مد شروع 74

3-12-2-مدل2-مد استخراج 75

3-12-3-مد3-مدل تکرار 75

فصل چهارم:روش پارامترهای متمرکز جهت تحلیل اندرکنش خاک-سازه

4-1-کلیات روش پارامترهای متمرکز 78

4-2-اثرفرو رفتگی پی درزمین روی سختی فنر ومیرائی خاک  83

4-3-روشهای قیاسی 84

4-4-مدلسازی 86

4-5-گراف ها وجداول 88

فصل پنجم:مقایسه نتایج تحلیل SAP2000 و FLUSH برای سیستم یکدرجه آزاد

5-1-معرفی مدل شماره1      96

5-2-انتخاب ومعرفی مشخصات مدل 96

5-3-تحلیل مدل شماره 1 باپریود 2ثانیه وبامیرائی 02/0 با SAP2000ا     98

5-4- تحلیل مدل شماره 1 باپریود 2ثانیه وبامیرائی 02/0 با FLUSHا  99

5-5-نحوه تعیین پاسخ تاریخچه زمانی تغیرمکان نسبی در FLUSHا    101

5-6-تحلیل مدل شماره 1 باپریود5/0 ثانیه وبامیرائی05/0 با SAP2000ا    102

5-7-تحلیل مدل شماره 1 باپریود5/0 ثانیه وبامیرائی 05/0 با FLUSHا   104

فصل ششم:بررسی اندرکنش میز لرزان بامدلهای آزمایشگاهی

6-1-معرفی مدل شماره2       107

6-2-تحلیل باروش پارامترهای متمرکز 109

6-2-1-پاسخ مدل شماره 2 باسازه با پریود 5/0 ثانیه وبامرائی 05/0 بارکورد زلزله السنترو با PGA=1g درتحلیل با SAP2000 وبه روش پارامترهای متمرکز 114

6-3-پاسخ مدل شماره 2 باسازه باپریود 5/0 ثانیه ومیرایی 05/0 بارکورد زلزله السنترو با PGA=1g درتحلیل با FLUSHا   115

6-3-1-حالت A وقتی حرکت کنترلی درلایه اول داده شده باشد 115

6-3-2-حالت B وقتی حرکت کنترلی دربستر سنگی داده شده باشد 118

6-4-پاسخ مدل شماره 2 باسازه باپریود 1ثانیه وبامیرائی 05/0 بارکورد زلزله اسنترو با PGA=1g درتحلیل با SAP2000 وبه روش پارامترهای متمرکز 120

6-5-پاسه مدل شماره 2 باسازه با پریود 1 ثانیه وبامیرائی 05/0 بارکورد زلزله السنترو با PGA=1g درتحلیل با FLUSHا      121

6-5-1-حالت A وقتی حرکت کنترلی درلایه اول داده شده باشد  121

6-5-2-حالتBوقتی حرکت کنترلی دربستر سنگی داده شده باشد 124

فصل هفتم:بررسی اندرکنش میز لرزان بامدلهای آزمایشگاهی(مدل شماره3)

7-1-معرفی مدل شماره 3  128

7-2-تحلیل باروش پارامترهای متمرکز 130

7-2-1-پاسه مدل شماره 3 باسازه با پریود5/0 ثانیه وبامیرائی 05/0 بارکورد زلزله السنترو  اسنترو با PGA=1g درتحلیل با SAP2000 وبه روش پارامترهای متمرکز 7-3-پاسخ مدل شماره 3 باسازه باپریود 5/0 ثانیه وبامیرایی 05/0 بارکورد زلزله السنترو با PGA=1g در تحلیل با FLUSHا 133

7-3-1-حالت A وقتی حرکت کنترلی درلایه اول داده شده باشد 133

7-3-2-حالت B وقتی حرکت کنترلی دربستر سنگی داده شده باشد 136

7-4-پاسخ مدل شماره 3 باسازه باپریود 1ثانیه وبامیرائی 05/0 با رکورد زلزله السنترو با PGA=1g درتحلیل با SAP2000 وبه روش پارامترهای متمرکز     138

7-5-پاسه مدل شماره 2 با سازه باپریود 1 ثانیه وبا میرائی 05/0 با رکورد زلزله السنترو PGA=1g درتحلیل با FLUSHا 140

7-5-1-حالت A وقتی حرکت کنترلی درلایه اول داده شده باشد 140

7-5-2-حالت B وقتی حرکت کنترلی دربستر سنگی داده شده باشد 143

7-6-جمع بندی نتایج تحلیلی 145

7-6-1-جدول خلاصه نتایج پیک تحلیل مدلها تحت زلزله السنترو 148

7-6-2-جدول خلاصه نتایج پیک تحلیل مدلها تحت زلزله منجیل 149

7-6-3-جدول خلاصه نتایج پیک تحلیل مدلها تحت زلزله طبس 150

7-6-4-جدول زمان تناوب اصلی مدلهای مختلف اندرکنشی درتحلیل با FLUSHا  151

7-6-5-زمان تناوب میدان آزاد درپای سازه یکدرجه آزاد در مدلهای شماره 2و3     152

فصل هشتم:بررسی انتشار امواج درمحیط اطراف واثرات اندرکنشی سازه های مجاور بامیز لرزان

8-1-برسی انتشار امواج درمحیط اطراف 154

8-2-برسی اثرات اندرکنشی سازه های مجاور بامیزان لرزان 159

8-2-1-معرفی مدل شماره 4 159

8-2-2-نتایج تحلیل مدل شماره 4 برای مدل سازه ای با پریود 1و5/0 ثانیه تحت زلزله السنترو باپیک شتاب 0.02g,0.5g,1gا  161

فصل نهم:نتایج وپیشنهادات

9-1-نتایج 169

9-2-پیشنهادات 170

فهرست مراجع 171

چکیده انگلیسی 175


ABSTRACT

In this thesis the performance of IIEES1 6 components shaking table and it`s

interaction with structural models in experimental tests is investigated . The

correct performance of shaking table is one of the effective causes of integrity

and accuracy in these tests. Befor testing, thus it is necessary to recognize very

well the effective agents on the shaking table performance such as undesired

table vibrations and interaction between shake table and model with soil and with

table foundation . Accordingly we can evaluate and investigate the efficiency and

precision of shaking table performance against various structural models . so the

effects of dynamic shaking table interaction with around environment(soil) in

shake table performance and also the waves propagation toward away from the

model and table is evaluated.It is evident that for studying the effects of table

interaction with the model , various models with different parameters should be

considered and analysed until the effect of numerous parameters can be

evaluated with analyse results regard .

In this study first the previous searches is collected and investigated and then

the concept of interaction is explained and the ability of computer program

FLUSH is considered, the results of program FLUSH is compared with

SAP2000`s and after introducing the lumped parameters method, many various

models is considered and their perfect characteristics with each choice causes is

described and then these models is analysed with mentioned two programs and

the results is studied qualitatively and quantitatively. In a separate chapter waves

propagation phenomenon in the around environment is searched and the distance

in which interaction effects signify is gained.

Eventually,the conclusions are presented and one of the most important

conclusions is the use of massive and heavy foundation with large dimension for

shaking table until the interaction effects on structural models is reduced as far as

possible .

Keywords: Free field , Control motion , Soil-Structure interaction , Analysis

model , field tests , Laboratory tests .


فهرست جداول

1-1-پریود ومیرائی موثرسیستم اندرکنش خاک-پی-سازه 6

3-1-خصوصیات خاک براساس سازگاری باکرنش درآن    69

4-1-راستای مدهای مختلف ارتعاشی به همراه فنرها،میرائی ها،جرم ها وممان اینرسی های متناظر 80

4-2-مقادیر سختی فنر ومیرائی باری پی های مدور 85

4-3-مقادیر سختی فنر ومیرایی برای پی های مستطیلی    85

4-4-فنر دینامیکی    89

4-5-ضرائب s برای محاسبه مقادیر 90

4-6-ثوابت میرائی برای محاسبه ضریب میرائی 91

6-1-فنرهای دینامیکی خاک وثوابت میرائی درشش جهت اصلی برای مدل شماره2   110

6-2-زمان تناوب طبیعی سیستم مرکب درحالت های مختلف 111

6-3-زمان تناوب طبیعی سیستم مرکب درمقادیر مختلف سرعت موج برشی 112

7-1-فنرهای دینامیکی خاک وثوابت میرائی درشش جهت اصلی برای مدل شماره3 130

7-2-زمان تناوب طبیعی سیستم مرکب درحالت های مختلف 85

7-3-خلاصه نتایج پیک تحلیل مدلها تحت زلزله السنترو 148

7-4-خلاصه نتایج پیک تحلیل مدلها تحت زلزله منجیل 149

7-5-خلاصه نتایج پیک تحلیل مدها تحت زلزله طبس 150

7-6-زمان تناوب اصلی مدل سازه ای تک درجه درمدلهای مختلف اندرکنشی در تحلیل با FLUSHا 151

7-7-زمان تناوب میدان آزاد درگره 33    152

8-1-درصد نسبی میزان کاهش پیک پاسخ شتاب مطلق درمدل شماره 4 نسبت به مدل شماره 2    161

8-2-درصد نسبی میزان افزایش زمان تناوب درمدل  شماره 4 نسبت به مدل شماره 2 161

فهرست شکلها

1-1-نمای کلی وساده از میز لرزان مدل پی وفضای نیمه بی نهایت خاک 3

1-2-سیستم اندرکنش خاک وسازه 13

1-3-مدلها وشرائط آزمایش درتست های محلی 15

1-4-طرحی از تست های آزمایشگاهی بامیز لرزان 16

1-5-جانمائی مدلهای ساختمانی درازمایشهای محلی 17

1-6-مقاطع عرضی از مدلهای ساختمانی DA و DF درراستای شمالی –جنوبی 18

1-7-عکسی از مدلهای ساختمانی DA و DFا 18

1-8-منحنی های تشدید Bas که از آزمایش ارتعاش اجباری بدست آدمه است  20

1-9-منحنی های تشدید DF که از آزمایش ارتعاش اجباری بدست آمده است 21

1-10-منحنی های تشدید DF  که از آزمایش ارتعاش اجباری بدست آدمه است  21

1-11-رکورد زلزله مشاهده شده درمیدان آزاد محل آزمایش 22

1-12-طیف فوریه تاریخچه زمانی شتاب زلزله مربوطبه بالاترین نقطه مدلهای ساختمانی 23

1-13-موقعیت شتابنگارهای جاسازی شده درداخل مدل خاک 24

1-14-یک منحنی تشدید ازمدل خاک وسازه که از آزمایش میز لرزان بدست آمده 25

1-15-طیف پاسخ شتاب بالاترین نقطه مدل ساختمان  25

2-1-مبنای اصلی تحلیل اندرکنش خاک-سازه 30

2-2-پاسخ لرزه ای سازه واقع شده برسنگ وبرخاک 33

2-3-سیستم اندرکنش خاک-سازه 37

2-4-اندرکنش لرزه ای خاک-سازه با روش تفکیک سازه 38

3-1-مدل ساده سه بعدی بامرزهای انتقال و ویسکوز 53

3-2-مدل ساده سه بعدی بادوسازه مستقل 53

3-3-مدل تحلیلی نوعی FLUSHا 57

3-4-فرآیند Deconvolution یا تعیین شتاب های بستر صلب 63

3-5-منحنی های مصالح برای مدول برش-برای ماسه ها ورس های نوعی  70

3-6-منحنی های مصالح برای درصد میرائی-برای ماسه ها ورسهای نوعی 70

4-1-مدلسازی خاک زیر پی بعنوان فنر واعمال یک فشار ناگهانی 78

4-2-ضرائب برای پی های مستطیلی 86

4-3-مدل ساده پارامتر متمرکز اندرکنش خاک-پی-سازه 86

4-4-مدل ساده پارامتر متمرکز برای اندرکنش اینرسی خاک-پی-سازه 87

4-5-ضریب برای چند شکل هندسی 88

4-6-ضریب برای تبدیل مقادیر فنرهای استاتیکی 92

4-7-ضریب برای تبدیل مقادیر فنرهای استاتیکی      93

4-8-تصحیح مقادیر میرائی وفنرهای خاک برای فرورفتگی پی درزمین برای مد قائم ارتعاش 96

5-1-مدل سازه تک درجه آزاد 96

5-2-مشخصات مقطع OTN2Sا 97

5-3- مشخصات مقطع OTN1Sا 97

5-4- مشخصات مقطع OTN0.5Sا 98

5-5-تاریخچه زمانی شتاب مطلق جرم درگره 2 تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب 0.319g درتحلیل با SAP2000ا 98

5-6-تاریخچه زمانی تغییرمکان نسبی جرم درگره 32 تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب 0.319g درتحلیل با SAP2000ا  99

5-7-تاریخچه زمانی برش پایه جرم درگره 2 تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب 0.319g درتحلیل با SAP2000ا      99

5-8-تاریخجه زمانی شتاب مطلبق جرم درگره 2 تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب -0.319g درتحیل با FLUSHا    100

5-9-تاریخچه زمانی تغییرمکان نسبی جرم درگره 2 تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب -0.319g درتحیل با FLUSHا     100

5-10-تاریخچه زمانی برش پایه سازه تک درجه آزد تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب -0.319g درتحیل با FLUSHا      102

5-11-تاریخچه زمانی شتاب نسبی جرم درگره 2 تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب -0.319g درتحیل با FLUSHا    102

5-12-تاریخچه زمانی سرعت نسبی جرم درگروه 2 تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب -0.319g درتحیل با FLUSHا    103

5-13-تاریخچه زمانی شتاب مطلق جرم درگره 2 تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب 1g درتحیل با SAP2000 ا     103

5-14-تاریخچه زمانی تغییرمکان نسبی جرم درگره 2 تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب 1g درتحیل با SAP2000 ا     103

5-1-5تاریخچه زمانی برش پایه سازه تک درجه آزاد تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب 1g درتحیل با SAP2000 ا         104

5-16-تاریخچه زمانی شتاب مطلق جرم درگره 2 تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب 1g درتحیل با FLUSH ا      104

5-17-تاریخچه زمانی تغییرمکان نسبی جرم درگره 2 تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب 1g درتحیل با FLUSH 105

5-18-تاریخچه زمانی برش پایه سازه یک درجه آزد تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب 1g درتحیل با FLUSH 105

6-1-مدل شماره2    108

6-2-شش جهت اصلی وابعادی بتنی میزلرزان 110

6-3-مدل ساده سازه میزوپی 113

6-4-تاریخچه زمانی شتاب مطلق جرم در گره 31 مدل سازه ای بازمان تناوب 0.5s درسیستم مرکب مدل شماره 2 تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب 1g در تحلیل با SAP2000ا  114

6-5-تاریخچه زمانی تغییرمکان نسبی جرم درگره 31 مدل سازه ای بازمان0.5s درسیستم مرکب مدل شماره 2 تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب 1g در تحلیل با SAP2000ا  115

6-6-تاریخچه زمانی برش پایه مدل سازه ای بازمان تناوب 0.5s درسیستم مرکب مدل شماره 2 تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب 1g در تحلیل با SAP2000ا      115

6-7-تابع بزرگنمایی فوریه،خروجی برنامه FLUSH برای نقطه گرهی 31 در مدل شماره 2 برای مدل سازه ای 0.5s وتحت زلزله السنترو باشتاب حداکثر 1gا    116

6-8-تاریخچه زمانی شتاب مطلق جرم درگره 31 مدل سازه ای بازمان تناوب 0.5s درمدل مرکب شماره 2 درحالت A تحت زلزله السنترو وباحداکثر شتاب 1g درتحیل با FLUSHا      118

6-9-تاریخچه زمانی تغییرمکان نسبی جرم درگره31 مدل سازه ای بازمان تناوب 0.5s درمدل مرکب شماره 2 درحالت A تحت زلزله السنترو وباحداکثر شتاب 1g درتحیل با FLUSHا      118

6-10-تاریخچه زمانی برش پایه مدل سازه ای با زمان تناوب 0.5s درمدل مرکب شماره 2 درحالت A تحت زلزله السنترو وباحداکثر شتاب 1g درتحیل با FLUSHا      118

6-11-تاریخچه زمانی شتاب مطلق جرم درگره 31 مدل سازه ای بازمان تناوب 0.5s درمدل مرکب شماره 2 درحالت B تحت زلزله السنترو وباحداکثر شتاب 1g درتحیل با FLUSHا       119

6-12-تاریخچه زمانی تغیر مکان نسبی جرم درگره 31 مدل سازه ای بازمان تناوب 0.5s درمدل مرکب شماره 2 درحالت B تحت زلزله السنترو وباحداکثر شتاب 1g درتحیل با FLUSHا     119

6-13-تاریخچه زمانی برش پایه مدل سازه ای با زمان تناوب 0.5s درمدل مرکب شماره 2 درحالت B تحت زلزله السنترو وباحداکثر شتاب 1g درتحیل با FLUSHا    119

6-14-تاریخچه زمانی شتاب مطلق جرم درگره 31 مدل سازه ای بازمان تناوب  1s درسیستم مرکب مدل شماره 2 تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب1g در تحلیل با SAP2000ا       120

6-15-تاریخچه زمانی تغییرمکان نسبی جرم درگره 31 مدل سازه ای بازمان تناوب   1s درسیستم مرکب مدل شماره 2 تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب1g در تحلیل با SAP2000ا               121

6-16-تاریخچه زمانی برش پایه مدل سازه ای با زمان تناوب   1s درسیستم مرکب مدل شماره 2 تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب1g در تحلیل با SAP2000ا        121

6-17-تابع بزرگنمایی فوریه،خروجی برنامه FLUSH برای نقطه گرهی 31 در مدل شماره 2برای مدل سازه ای 1s وتحت زلزله السنترو باشتاب حداکثر1g ا     122

6-18-تاریخچه زمانی شتاب مطلب جرم درگره 31 مدل سازه ای بازمان تناوب 1s درمدل مرکب شماره 2 درحالت A تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب 1g درتحلیل با FLUSHا  123

6-19-تاریخچه زمانی تغییرمکان نسبی جرم درگره 31 مدل سازه ای بازمان تناوب 1s درمدل مرکب شماره 2 درحالت A تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب 1g درتحلیل با FLUSHا   124

6-20-تاریخچه زمانی برش پایه مدل سازه ای با زمان تناوب  1s درمدل مرکب شماره 2 درحالت A تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب 1g درتحلیل با FLUSHا   124

6-21-تاریخچه زمانی شتاب مطلق جرم درگره 31 مدل سازه ای بازمان تناوب  1s درمدل مرکب شماره 2 درحالت B تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب 1g درتحلیل با FLUSHا   125

6-22-تاریخچه زمانی تغییرمکان نسبی جرم درگره 31 مدل سازه ای با زمان تناوب 1s درمدل مرکب شماره 2 درحالت B تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب 1g درتحلیل با FLUSHا    125

6-23-تاریخچه زمانی برش پایه مدل سازه ای بازمان تناوب1s درمدل مرکب شماره 2 درحالت B تحت زلزله السنترو باحداکثر شتاب 1g درتحلیل با FLUSHا    125

و…


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf وسفارش word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید