انتخاب صفحه

چکیده

مسئله یافتن بزرگ ترین عدد ممکن از رئوس در گراف با ماکزیمم درجه و قطر Dبه مسئله درجه/قطر مشهور می باشد که اخیرا در نظریه گراف مورد توجه قرار گرفته است انچه اهمیت دارد یافتن یک کران بالا برا ی N میباشد.در گراف هایی با ماکزیمم درجه و قطر D این کران به صورت زیر تعریف شده و کران مورد نامیده می شود.

گرافی که ای ن کران را اختیار می کند گراف مورد می نامیم فصل اول این پایان نامه شامل تعاریف و قضایای مقدماتی می باشد.در فصل دوم گراف های مور با نقصان حداکثر 2 مورد بحث قرار گرفته اند.در فصل سوم به بیان ویژگی های جبری گراف های دو بخشی مور با نقصان 2 پرداخته و عدم وجود انها را به ازای قطرهای زوج ثابت خواهیم کرد.ونهایتا در فصل چهارم به بررسی عدم وجود گراف های دو بخشی مور به ازای قطرهای فرد خواهیم پرداخت.

واژه های کلیدی :مسئله درجه/قطر .نقصان گراف دو بخشی مور کران دو بخشی مور چند جمله ای دیکسون نوع دوم

فهرست مطالب

فصل اول 1

تعاریف و قضایای مقدماتی 2

1.1.تعاریف 2

2.1.قضایا 5

فصل دوم 7

1.2.گراف مور 8

2.2.نتایج مهم 13

3.2.عدم وجود( 2-.3.4)-گراف 14

فصل سوم

1.2.گراف دو بخشی مور 17

2.3.ویزگی های جبری D.-2)گراف دو بخشی 22

3.3.نتایج بدست امده در مورد عدم وجود D.-2)-گراف دو بخشی 23

فصل چهارم 39

1.4.روش جبری برای قطرهای فرد 40

2.4عدم وجود D.-2)-گراف دوبخشی 41

3.4.گراف دو بخشی 44

4.4.روش دیگری برای اثبات عدم وجود D.-2)-گراف دو بخشی برای قطرهای فرد 45

5.4.ویژگی های توابع fوg  48

واژه نامه فارسی – انگلیسی 57

واژه نامه انگلیسی-فارسی 59

منابع و مآخذ 61

1.3.مقادیر شناخته شده Nb 18

فهرست شکلها

1.2.(2- .3.2)- گراف 9

2.2. (2- .4.2)-گراف 10

3.2. (2- .5.2)- گراف10

4.2. (2- .3.3)- گراف 10

1.3. (2- .4.2)- گراف دوبخشی و(2- .3.3)- گراف دوبخشی 22

 


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید