انتخاب صفحه

مقدمه:

دنیای امروز، دنیای پرازپیشرفت و توسعه است . بشر همواره دوست داشته که شرایط زندگی خود رامطل وب ت ر و راح ت ت ر کن د ، ب ه هم ین خ اطر از نی روی فک ر خ ود اس تفاده ک رده اس ت و دس ت ب ه اختراع و اکتشافاتی زده که امروزه حتی خود انسان نیز از آنها شگفت زده شده است. در راستای اینپیشرفت های جدید ، بشر نیازمند موادی جدید شد تا پاسخگوی خواسته های جدیدش باشد. با تولد علمپلیمر ، بشر توانست به مواد جدیدی دست یابد که از لحاظ کیفیت و خواص مطلوب ، بسیار اهمیتداشتند و تا حد زیادی پاسخگوی نیاز به مواد جدید بود. مسلما زیاده خواهی های بشر او را درعلمپلیمر نیز تشنه کرد و با وجود ساخت تعداد بی شماری پلیمر جدید بازهم نیاز به مواد جدید حس می شد. دانشمندان علم پلیمر برای ساخت این مواد جدید یا مجبور به ساخت مونومرهای جدیدی می شدند و یاب ه فک ر اس تفاده از روش ه ا و تکنی ک ه ای جدی دی ب رای پلیمریزاس یون بودن د و حت ی ق دم درراهکوپلیمریزاسیون و ساخت کوپلیمرها نهادند . به زودی با کند شدن رشد اختراعاتی ازاین قبیل که ذکرشد ، هزینه ها برای دست آوردهای جدید بالا رفت و وقت زیادی بایستی صرف می شد. به زودیمشخص گردید که آلیاژ نمودن پلیمرها و کوپلیمرهای موجود ، یکی از روشهای بسیار جالب و پربازده است و معمولا خیلی اقتصادی تر بوده و سریع تر از سایر روشها به نتیجه ی مطلوب می رسد.

توماس هانکوک ( Thomas Hancock ) اولین فردی بود که به فکر دست یابی به خواص بهتر بااس تفاده از روش آمی زه ک اری ( آلیاژس ازی ) افت اد . او ب ا اخ تلاط لاس تیک طبیع ی ب ا ی ک ن وع ص مغطبیعی به نام ” گوتا پرچا ” (Gutta Percha ) ماده ای بدست آورد که از آن برای ساخت لباس هایضد آب استفاده شد . اولین آمیزه ی تجاری ترموپلاستیک ، آلیاژ PVC/ NBR بود که درسال ٢۴١٩ به بازار جهانی عرضه شد .

درآلیاژسازی ، مهمترین مسئله ، مسئله ی اقتصادی آن است که به طور کلی دلایل اقتصادی زیر برایآن مطرح است :

  • استفاده ی بهتر و بیشتر از رزینهای مهندسی ، به وسیله ی اختلاط آنها به پلیمرهای ارزان قیمت .
  • تهیه مواد با خواص مورد نظر .
  • دس ت ی ابی ب ه آلیاژه ایی ب ا ک ارآیی ب الا ب ا اس تفاده از پلیمره ایی ک ه اث رات سینرجیس تیک(

. دارند ( Synergistic

۴)تنظیم ترکیب درصد اجزاء آلیاژ با مشخصات مورد نیاز مصرف کننده .

۵)بازیافت ضایعات پلاستیک های مصرفی و وارد کردن آنها در آلیاژسازی .

نکته ی مهمی که وجود دارد این است که انتخاب اجزا ء آمیزه باید طوری باشد که مزایای پلیمر اولپوشاننده ی معایب پلیمر دوم باشد .

در کل به دلیل مطالبی که ذکر شد و همچنین میل به کارگیری ضایعات پلیمری در آلیاژهای پلیمری ،علاقه ی زیادی را در سرمایه گذاری دربخش آلیاژسازی پلیمرها به وجود آورد .پایه ی اصلی آلیاژسازی در پروژه ی بنده ، SBS است که جزء خانواده ی ترموپلاستیک الاستومرهااست . ترموپلاستیک الاستومرها در دهه ی ٠۶١٩ میلادی معرفی شدند . ترموپلاستیک الاستومرها ،موادی با خواص فیزیکی مشابه الاستومرها( همانند : ( resilience , flexibility , softness ولیبا شرایط فرآیندی ترموپلاستیک ها هستند زیرا عمل ترموستینگ ( Thermosetting Process ) برای آنها اجرا نمی شود ، برخلاف الاستومرها که بدون عمل ولکانیزاسیون( Vulcanization ) غیرقابل استفاده درشرایط کاربردی مخصوص به خود هستند . این مسئله ی عدم ولکانیزاسیون و دارابودن شرایط فرآیندی ترموپلاستیک ها ، بازیافت پذیری این مواد همچون ترموپلاستیک ها را سببشده است که مسئله ای بسیار مهم و اساسی است .از آنج ایی ک ه ش رایط فرآین دی ترموپلاس تیک ه ا نس بت ب ه الاس تومرها ، س ریع ت ر و ب ا ص رفه ت ر وتمیزتر است ، خود یک مزیت مهم برای ترموپلاستیک الاستومرها است. مخصوصا تکنیک هایپرطرفداری همچون قالب گیری تزریقی ( Injection به دلیل این مطالبی که در بالا بیان شد ، میل شدیدی برای استفاده از ترموپلاستیک الاستومرها بهوج ود آم د ب ه ط وری ک ه تخم ین زده ش ده تنه ا در س ال ٢٠٠٠ م یلادی 1,300,000 ton م واد ترموپلاس تیک الاس تومر مص رف ش ده اس ت. دلی ل اینک ه هن وز ای ن م واد ب ه ط ول کام ل ج ایگزینالاستومرها نشده اند ، ضعف بعضی از خواص آنها نسبت به الاستومرها همچون compression set و solvent resistance وresistance to deformation at high temperatures است وکاربرد ترموپلاستیک الاستومرها درمواردی است که این موارد گفته شده از اهمیت پایینی برخوردارباشد . از جمله کاربردهای مهمی که این مواد پیدا کرده اند: صنایع کفش ، عایق و روکش سیم ها ،صنعت چسب و آلیاژسازی پلیمرها است و هنوز وارد موارد استراتژیکی ای همچون تایر خودرو هانشده اند .در جدول زیر جایگاه ترموپلاستیک الاستومرها را به خوبی می توانیم مشاهده کنیم و نباید این مسئلهرا فراموش کنیم که درجمع ۶ خانواده ی زیر ، ترموپلاستیک الاستومرها جدیدترین خانواده هستند .

- اکسترودر مخصوص پخت دینامیکی

– اکسترودر مخصوص پخت دینامیکی

فهرست مطالب

چکیده ……………. ……………… ……………. ……………………………………………..1

مقدمه………………….. …………….. ……………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

بخش اول: کلیات

یک چنین ساختاری در ترموپلاستیک ها سبب می شود که ماده ، توانایی ذوب شدن را داشته باشد ودرنتیجه قابل بازیافت تلقی شود. دلیل این امرنیز ضعیف تربودن نیروهای بین زنجیری نسبت بهنیروی کووالانسی درون زنجیری میان مونومرهای تشکیل دهنده ی زنجیر پلیمر است که با افزایشدما می توانیم براین نیروی بین زنجیری غلبه کرده و پلیمررا ذوب کنیم که این مسئله بیانگر فرآیندپذیری آسان و همچنین وجود صرفه ی اقتصادی است. پلیمرهای مشهوری چون PC , PMMA , PS , PP , PE و… جزء این خانواده هستند .

ازطرفی فرآیند کراسلینکینگ ، فرآیندی هزینه براست و شکل دهی الاستومرها سخت بوده و هموارهبا محدودیت هایی همراه می باشد ولی با تمام این وجود به دلیل خواص ویژه الاستومرها نیازمند کاربرد آنها می باشیم و ترموپلاستیک ها نمی توانند این کاربردها را به خود اختصاص دهند . رابرهای مشهوری چون NBR , SBR , BR , NR جزء این خانواده می باشند . کاربرد الاستومرهامنتج از Tg بسیارپایین آنها است که درترموپلاستیک ها وجود ندارد و از طرفی الاستومرها بدونوج ود اتص الات عرض ی خ واص ک اربردی خ ود را ازدس ت م ی دهن د و گفت یم ک ه وج ود ای ن اتص العرضی شیمیایی یعنی عدم توانایی درذوب کردن ماده و در نتیجه عدم توانایی در بازیافت آن که شکلزیر به خوبی عدم بازیافت بعد از مرحله ی Vulcanizing را نشان می دهد :

در نتیجه این فکر مطرح شد که باید الاستومرها را با اتصالات قابل ذوب با یکدیگر درگیر کرد کهدردمای کاربرد خاصیت الاستومری را حفظ کرده و در دماهای بالا بتوان آنها را ذوب کرد که ایجادیک چنین رفتاری یعنی به وجود آوردن شرایط فرایندی پلاستیک ها برای الاستومرها همراه با حفظخواص الاستومری . این ایجاد اتصال عرضی غیرشیمیایی مبنای به وجود آمدن علم ترموپلاستیکالاستومرها شد . تنیجه ای که این فکر دربرداشت ، به وجود آوردن سیستم های چند فازی( Multi Phase Systems ) بود که یک فاز آن شامل ماده یا موادی است که دردمای اتاق سخت( Hard ) هستند که توانایی جریان پیدا کردن با حرارت دهی را دارند و فاز دیگر شامل ماده یا موادی نرم تر( Softer Material ) که در دمای اتاق به صورت رابری ( Rubber like ) است تشکیل شده است ترموپلاستیک الاستومرهای یورنانی از واکنش سه ماده ساخته می شوند . این سه ماده عبارتند از یک Long chain multi- alcohols ( با جرم مولکولی بین ٠٠۵ تا ٣٠٠٠ همراه با پلی اتر یا پلی استر ) و یکShort chain glycol و ی ک diisocyanateکه از واک نش diisocyanate با Short chain glycol بخش کریستالی ساختارتشکیل می شود که به دلیلShort chain بودنglycol ، دانسیته ی پیوند هیدروژنی دراین بخش بالا است . ازطرفی از واکنش بینdiisocyanate باLong chain multi- alcohols بخش نرم ساختار تشکیل می شود که به دلیل long chain بودن وmulti بودن alcohol ، دانسیته ی پیوند هیدروژنی در آن پایین است . عدم سازگاری ترمودینامیکی به دلیلای ن اخ تلاف دردانس یته ی پیون د ه ای هی دروژنی اس ت ک ه س بب ب ه وج ود آم دن رفتارترموپلاس تیکالاستومری می شود . از مهمترین خواص ترموپلاستیک الاستومرهای یورنانی می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1 – مقاومت سایشی بالایی دارند .
2 – مقاومت در برابر پارگی ( Tear ) بالایی دارند .
3 – Toughness بالایی دارند .
۴ – دربعضی از موارد بدون احتیاج به primer رنگ می پذیرند .
۵ – Polyeser type درمقابل هیدروکربن ها و بسیاری ازحلال ها مقاوم هستند .
۶ – Polyether type دربرابرهی درولیزمقاوم ب وده و در دماه ای پ ایین ت ری رفت ارflexibility خود را حفظ می کنند و همچنین در برابر قارچ ها و اسفنج ها مقاوم می باشند .
7 – Hardness در ترموپلاستیک الاستومرهای یورنانی 60A- 60D است .
8 – نسبت به دیگر ترموپلاستیک الاستومرها ، مقاومت حرارتی بالایی دارند .

1- 1- ترموپلاستیکالاستومرها……………………………………………………………………………………………………….5

1- 1- 2بلاککوپلیمرها…………………………………………………………………………………………………………………….10

1- 1- 3- ترموپلاستیکالاستومرهاییورتانی……………………………………………………………………………………..12

1- 1- 4- ترموپلاستیکالاستومرهایآمیدی …………………………………………………………………………………….13

1- 1- 5-ترموپلاستیکالاستومرهایاستایرنی……………….. 14

1- 1- 6-ترموپلاستیکالاستومرهایاستری……….. ……………………………………………14

1- 1- 7- ترموپلاستیکالاستومرهایسیلیکون ……………………………………….. …………………….15

1- 2-ترموپلاستیکالاستومرهایخانوادهیآلیاژهایپلیمری ………………………………. …………16

1- 2- 1-ترموپلاستیکالاستومرهایالفینی…………………………………………………………………………………….17

1- 2- 2-ترموپلاستیکالاستومرهایولکانیزهشده……………………………………………………………………………18

1- 2- 3- ترموپلاستیکالاستومرهایکراسلینکشدهتوسطتابش………………………………………………..19

1- 2- 4-مقایسهساختارفازیترموپلاستیکالاستومرهای block copolymers و blends polymer بایکدیگر……………..20

پوشش های یورتانی به عنوان یک سطح پوشش در خودروهای سواری را نشان می دهد:

پوشش های یورتانی به عنوان یک سطح پوشش در خودروهای سواری را نشان می دهد:

بخش دوم :مطالعات کاربردی

حال ما یک بلاک کوپلیمر زنده ، ازنوعstyrene – butadiene داریم. مرحله ی بعدی هم کهافزودن مجدد مونومراستایرن برای ساخته شدنstyrene – butadiene – styrene Triblock copolymer است . مونومر بوتادی ان به anion موجود در انتهای زنجیر پلی استایرن اضافه میشود ولی مونومر استایرن به انتهای living butadiene chain افزوده نمی شود که این مسئله کمیمشکل ساز می شود که برای برطرف کردن آن از حیله ای علمی( trick) استفاده می کنیم که فعالکردن زنجیر برای واکنشی با مونومرهای استایرن توسط ماده ای به نامdichlorodimethylsilane است :

ضایعاتKraton G و Kraton D نیز در تمام فرآیند های بالا قابل استفاده و بازیافت شدنهستند . همKraton D و همKraton G کوپلیمرهای بلاک استایرنی هستند کهmid – block در Kraton D بخش الاستومری غیر اشباع ولی در Kraton G اشباع می باشد. به همین دلیلاست که Kraton G نسبت به Kraton D مقاومت در شرایط محیطی بهتری مخصوصا مقاومتدر براب ر ozone خ وبی دارد و در دماه ای ب الاتر نی ز چ ه در ک ا ربرد و چ ه در فرآین د ، پای دارتر است. پنج جدول زیر ازلحاظ چگونگی انتخاب موادKraton اطلاعات خوبی را می دهند وبرای انتخاب بهترین گزینه برای کاربرد مورد نظر ، اهمیت فراوانی دارند :

موادمورداستفادهوبررسیکلیآنها ………………………………………………………………………………..23

2- 1- استایرن بوتادی ان استایرن رابر …………………………………………………………………………………25

2- 2- پلیمریزاسیون استایرن بوتادی ان استایرن رابر …………………………………………………………30

2- 3- کارهای انجام شده بر روی اس بی اس تری بلاک ……………………………………………………..33

2- 4- کراتون دی 1100……………………………………………………………………………………………………….41

2- 5- اقدامات انجام شده بر روی اس بی اس ………………………………………………………………………44

2- 6- اس بی اس آی پی ان شبکه ای ترموپلاستیک الاستومر ها ………………………………………48

فصل سوم: کاربرد ترموپلاستیک الاستومر ها.

همانگونه که در فصل های قبلی به آن اشاره شده است، خواص لاستیکی و شرایط فرآیندی مشابه پلاستیک ها در ترموپلاستیک الاستومر ها، سبب شده است که اینگونه مواد دارای کاربردهای مخصوص و ویژه ای شوند. ترموپلاستیک الاستومرهای تجاری فراوانی در بازارهای جهانی موجود می باشند و شناخت ویژگیهای آنها در انتخاب یک ترموپلاستیک الاستومر مناسب ، نقشی اساسی و ویژه دارد. از آنجایی که شرایط فرآیندی ترموپلاستیک ها نسبت به الاستومرها ، سریع تر و با صرفه تر و تمیزتر است ، خود یک مزیت مهم برای ترموپلاستیک الاستومرها است . مخصوصا تکنیک های پرطرفداری همچون قالب گیری تزریقی ( Injection Molding ) و اکستروژن ( Extrusion ) . به دلیل این مطالبی که در بالا بیان شد ، میل شدیدی برای استفاده از ترموپلاستیک الاستومرها به وجود آمد به طوری که تخمین زده شده تنها در سال ٢٠٠٠ میلادی 1,300,000 ton مواد ترموپلاستیک الاستومر مصرف شده است . دلیل اینکه هنوز این مواد به طول کامل جایگزین الاستومرها نشده اند ، ضعف بعضی از خواص آنها نسبت به الاستومرها همچون compression set و solvent resistance وresistance to deformation at high temperatures است و کاربرد ترموپلاستیک الاستومرها درمواردی است که این موارد گفته شده از اهمیت پایینی برخوردار باشد . از جمله کاربردهای مهمی که این مواد پیدا کرده اند : صنایع کفش ، عایق و روکش سیم ها ، صنعت چسب و آلیاژسازی پلیمرها است و هنوز وارد موارد استراتژیکی ای همچون تایر خودرو ها نشده اند .
توجه به این نکته ضروری است که خواص ترموپلاستیک الاستومرها ، شدیدا تحت تاثیرمشخصاتمورفولوژیکی آنها است .

3- 1- کارهایتجربیوعملیانجامشده……………………………………………………………………………………….52

3- 2- کاربرد ترموپلاستیک الاستومر های استایرنی ……………………………………………………………………….56

3- 3- کاربرد ترموپلاستیک الاستومرهای یورتانی …………………………………………………………………………..56

3- 4- کاربرد ترموپلاستیک الاستومر های استری ………………………………………………………………………….59

3- 5- کاربرد ترموپلاستیک الاستومر های آمیدی ………………………………………………………………………….64

یک ترموپلاستیک الاستومر استری استفاده شده در صنعت خودرو

یک ترموپلاستیک الاستومر استری استفاده شده در صنعت خودرو

فصل چهارم :   نتیجه گیری و پیشنهادات

ترموپلاستیک الاستومرها دسته ای از مواد جدید می باشند که در سالهای اخیر مورد توجه خاص و ویژه ای قرار گرفته اند. عدم نیاز به پخت و آمیزه سازی آسان در آنها و همچنین تولید قطعات با سرعت بالا و از همه مهمتر بازیافت پذیری آنها سبب شده است که به عنوان جایگزینی مناسب برای رابرهای معمولی شناخته شوند. معایبی نظیر نرم شدن در دماهای بالا و خزش بالای قطعات در طول زمان استفاده از این قطعات، سبب شده است که در کاربردهای استراتژیک همچون تایرسازی مورد استفاده قرار نگیرند. سعی و تلاش در جایگزین کردن این مواد بجای رابرها بیش از همه مدیون فشارهای نهادهای زیست محیطی است و تلاش می شود که استفاده از این مواد روز به روز بیشتر شود. امروزه SBS به عنوان کاربردی ترین ترموپلاستیک الاسنومر، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است و تقریبا جایگاه خود را تثبیت کرده است. همچنین مشخص شد که خواص رابری همراه با فرآیند پذیری پلاستیکی یک ویژگی مهم و منحصر به فرد است. در مجموع، تولید سریع و مقرون به صرفه و بازیافت پذیری این مواد که بیانگر ذخیره در زمان و حفظ سرمایه های ملی است، اصلی ترین نتیجه گیری این مطالعه است و ضرورت جایگزینی و استفاده از این مواد را گوشزد می کند. از لحاظ ساختارهای مولکولی، تمامی ترموپلاستیک الاستومرها شامل فازهای مجزا هستند که در دمای اتاق یک فاز سخت و جامد و فاز دیگر لاستیکی است. فاز سخت تامین کننده استحکام می باشد که در صورت عدم حضور آن فز الاستومری تحت تنش جریان می یابد. نوع فازهای سخت و نرم و همچنین طول بلاک های سخت و نرم در زنجیر کوپلیمری و همچنین نوع افزودنی های بکار رفته در آمیزه سازی، سبب بوجود آمدن گرید های مختلفی که هرکدام خواص ویژه و منحصر به فرد خود را دارند، می شود. عدم ناسازگاری ترمودینامیکی بین دو فاز سخت و نرم سبب بوجود آمدن عدم اختلاط دو فاز با یکدیگر است.

نتیجه گیری . …………………………………………………………….76

پیشنهادات………………………………………………… ………………………….78

مراجع………………………… ………………………………………………………79

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست شکل ها

11- ساختار یک ترموپلاستیک…………………… ……………………………………………………13

1-2- پیوند هیدروژنی ما بین زنجیرهای یک پلی آمید……………….. ……………………………13

1-3-ساختار یک الاستومر کراسلینک…………. ………………………………………………………14

1- 4- اتصالات شیمیایی گوگردی ما بین زنجیرهای بوتادی ان رابر……………… ……………….14

1- 5- بازیافت رابرها …………………………… …………………………………………………….15

1- 6- ساختار یک ترموپلاستیک الاستومر …………………….. ……………………………………16

1- 7- طبقه بندی ترموپلاستیک الاستومر ها…………………………………….. …………..16

1- 8- سختی در ترموپلاستیک الاستومرها……………………………………… …………………………17

1- 9- ساختار بلاک ها در یک ترموپلاستیک الاستومر……………………………. ……………………………17

1- 10- مورفولوژی در ترموپلاستیک الاستومر ها ……………….. …………………….18

1- 11- ساختار پلی دی متیل سیلوکسان……….. …………………………………………………………21

1- 12- توسعه مورفولوژی در طول پخت دینامیکی ……………………………………………………………………23

1- 13- اکسترودر مخصوص پخت دینامیکی ……………………………………………………………………………….25

1- 14- نقش شبکه ای شدن در ترموپلاستیک الاستومر ها………………………………….. …………..26

1- 15- ساختار فازی یک ترموپلاستیک الاستومر…………………. …………………………………….26

1- 16- ساختار فازی یک ترموپلاستیک الاستومر بر پایه پلیمر سخت/الاستومر………… …………….27

117- ساختار فازی در ترموپلاستیک الاستومر ولکانایزد…………………………… ……………………….27

18- اثر دما بر ترموپلاستیک الاستومر ها…………………. …………………………………………28

1- ساختار شیمیایی اس بی اس…………….. ……….. …………………………………………36

2- 2- معماری های مختلف مولکولی در اس بی اس ……………………………………… ………….36

2- 3- نمایش های معروف اس بی اس…………………………. …………………………………………37

2- 4- مرحله شروع در پلیمریزاسیون……………………………………… …………………………………………39

2- 5- مرحله رشد در پلیمریزاسیون………………………………………………. ……………………………39

1- 6- تریک علمی برای افزودن بلاک سوم …………………………………………………….. ……….40

1- 7- تشکیل تری بلاک……………… …………………….. ……………………………………41

3- 1- طبقه بندی ترموپلاستیک الاستومرها…………………………………… …………………..50

3- 2- یک تی پی اس در کاربرد خودرو………………………………………… ………………………54

3- 3- بعضی از کاربرد های تی پی اس های تجاری شده و توسعه یافته …………………………………………..55

3- 4- کاربردهای مداری در صنعت الکترونیک……………………….. …………………………………56

3- 5- سازگاری با چسب ها در صنعت الکترونیک………………………….. ……………………………..57

3- 6- کاربرد های مختلف پی تی اس ترموفلکس های مشهور و پر مصرف ………………………………………58

3- 7- پی تی اس های قابل چاپ………………………………………….. ………………………………….59

3- 8- کاربرد های تی پی یو ها در صنعت خودرو………………………….. ………………………..61

3-10- تی پی یو در دسته ابزار آلات……………………….. ………………………………………..63

3- 11- تی پی یو در دسته تجهیزات کارگاهی…………………………………………………………………………………….63

3- 11- مدول بالا در ترموپلاستیک های استری سبب کاربرد های سخت برای این مواد می شود…..67

3- 12- یک ترموپلاستیک الاستومر استری استفاده شده در صنعت خودرو………………………………………67

3- 13- قطعات ساخته شده از جنس ترموپلاستیک الاستومرهای آمیدی…………………………………………70

3- 14- کاربردی از ترموپلاستیک الاستومرهای آمیدی در صنعت خودرو………………………………………….71

فهرست جدولها

1- 1- تجاری ترین ترموپلاستیک الاستومر ها………………. ………………………………………….10

1- 2- ترموپلاستیک الاستومر های بر پایه مخلوط های پلیمر سخت/الاستومر ………………………………..14

1- 3- دمای انتقال شیشه ای و دمای ذوب کرستال در ترموپلاستیک الاستومر های مشهور……………21

1- 4- قیمت و بعضی از خواص ترموپلاستیک الاستومر های مشهور………. …………………….22

1- 5- جداول مربوط به ترموپلاستیک الاستومرهای مشهور……………. …………………………………23

6- جداول مربوط به ترموپلاستیک الاستومر های استایرنی…………….. ………………………26

1- چهار گرید مشهور اس بی اس…………………………………. ………………………………………..30

2- 2- جداول کلیدی خواص کراتون ها………………………………………………. …………………………..36

2- 3- مقایسه کراتون ها با یکدیگر………………………………… ……………………………………………..37

4- جداول رئولوژیکی کراتون ها…………………………………… ………………………………………38

1- تجاری ترین ترموپلاستیک الاستومر ها…………………………………. ………………………43

3- 2- نام های تجاری ترموپلاستیک الاستومر های به کاربرد های تجاری رسیده…………………………….44

فهرست نمودارها

3- 1- مصرف جغرافیایی ترموپلاستیک الاستومر های استری…………………………… ………………..58

3- 2- مقاومت کششی و میزان کشش در نقطه شکست……………………………. …………………..61

3- 3- مقاومت در برابر ضربه………………………………… ……………………………………………………61

3- 4- مقایسه رفتار دینامیکی………………………………… ………………………………………………..62

3- 5- خواص مکانیکی ترموپلاستیک الاستومرهای تجاری……………………………………… …………….63

Abstract:

Thermoplastic elastomers (TPEs) were introduced in the 1960s, and they are among the most innovative products in the plastics industry. Because of increased production and the lower cost of raw materials, thermoplastic elastomeric materials are a significant and growing part of the total polymers market. TPEs are characterized by remarkable mechanical (stiffness, strength, toughness, etc.) and haptic properties as well as by generally good processing characteristics similar to those of conventional thermoplastic . TPEs combine the good processing properties of plastics with the elastomer properties that are so important for product developers and designersTPEs are classified in two groups1) – polymer blends 2) – block copolymers
A TPE based on block copolymers if it be on the based on styrene block copolymers are commonly referred to as a TPE-SPolystyrene-block-polybutadiene-block-polystyrene triblock copolymer (SBS) is one of TPE-S. SBS has the greatest commercial relevance, reflected by about 50% of the word wide consumption of allThe commercially available poly(styrene-b-elastomer-b-styrene) materials are made by anionic polymerization . An alkyllithium initiator , first reacts with styrene monomer . The product of this reaction acts as an initiator for further polymerization .مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


 فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

 


فایل pdf همراه با فایل word

قیمت35000تومان