مقدمه:

دنيای امروز، دنيای پرازپيشرفت و توسعه است . بشر همواره دوست داشته که شرايط زندگی خود رامطل وب ت ر و راح ت ت ر کن د ، ب ه هم ين خ اطر از ني روی فک ر خ ود اس تفاده ک رده اس ت و دس ت ب ه اختراع و اکتشافاتی زده که امروزه حتی خود انسان نيز از آنها شگفت زده شده است. در راستای اينپيشرفت های جديد ، بشر نيازمند موادی جديد شد تا پاسخگوی خواسته های جديدش باشد. با تولد علمپليمر ، بشر توانست به مواد جديدی دست يابد که از لحاظ کيفيت و خواص مطلوب ، بسيار اهميتداشتند و تا حد زيادی پاسخگوی نياز به مواد جديد بود. مسلما زياده خواهی های بشر او را درعلمپليمر نيز تشنه کرد و با وجود ساخت تعداد بی شماری پليمر جديد بازهم نياز به مواد جديد حس می شد. دانشمندان علم پليمر برای ساخت اين مواد جديد يا مجبور به ساخت مونومرهای جديدی می شدند و ياب ه فک ر اس تفاده از روش ه ا و تکني ک ه ای جدي دی ب رای پليمريزاس يون بودن د و حت ی ق دم درراهکوپليمريزاسيون و ساخت کوپليمرها نهادند . به زودی با کند شدن رشد اختراعاتی ازاين قبيل که ذکرشد ، هزينه ها برای دست آوردهای جديد بالا رفت و وقت زيادی بايستی صرف می شد. به زودیمشخص گرديد که آلياژ نمودن پليمرها و کوپليمرهای موجود ، يکی از روشهای بسيار جالب و پربازده است و معمولا خيلی اقتصادی تر بوده و سريع تر از ساير روشها به نتيجه ی مطلوب می رسد.

توماس هانکوک ( Thomas Hancock ) اولين فردی بود که به فکر دست يابی به خواص بهتر بااس تفاده از روش آمي زه ک اری ( آلياژس ازی ) افت اد . او ب ا اخ تلاط لاس تيک طبيع ی ب ا ي ک ن وع ص مغطبيعی به نام ” گوتا پرچا ” (Gutta Percha ) ماده ای بدست آورد که از آن برای ساخت لباس هایضد آب استفاده شد . اولين آميزه ی تجاری ترموپلاستيک ، آلياژ PVC/ NBR بود که درسال ٢۴١٩ به بازار جهانی عرضه شد .

درآلياژسازی ، مهمترين مسئله ، مسئله ی اقتصادی آن است که به طور کلی دلايل اقتصادی زير برایآن مطرح است :

  • استفاده ی بهتر و بيشتر از رزينهای مهندسی ، به وسيله ی اختلاط آنها به پليمرهای ارزان قيمت .
  • تهيه مواد با خواص مورد نظر .
  • دس ت ي ابی ب ه آلياژه ايی ب ا ک ارآيی ب الا ب ا اس تفاده از پليمره ايی ک ه اث رات سينرجيس تيک(

. دارند ( Synergistic

۴)تنظيم ترکيب درصد اجزاء آلياژ با مشخصات مورد نياز مصرف کننده .

۵)بازيافت ضايعات پلاستيک های مصرفی و وارد کردن آنها در آلياژسازی .

نکته ی مهمی که وجود دارد اين است که انتخاب اجزا ء آميزه بايد طوری باشد که مزايای پليمر اولپوشاننده ی معايب پليمر دوم باشد .

در کل به دليل مطالبی که ذکر شد و همچنين ميل به کارگيری ضايعات پليمری در آلياژهای پليمری ،علاقه ی زيادی را در سرمايه گذاری دربخش آلياژسازی پليمرها به وجود آورد .پايه ی اصلی آلياژسازی در پروژه ی بنده ، SBS است که جزء خانواده ی ترموپلاستيک الاستومرهااست . ترموپلاستيک الاستومرها در دهه ی ٠۶١٩ ميلادی معرفی شدند . ترموپلاستيک الاستومرها ،موادی با خواص فيزيکی مشابه الاستومرها( همانند : ( resilience , flexibility , softness ولیبا شرايط فرآيندی ترموپلاستيک ها هستند زيرا عمل ترموستينگ ( Thermosetting Process ) برای آنها اجرا نمی شود ، برخلاف الاستومرها که بدون عمل ولکانيزاسيون( Vulcanization ) غيرقابل استفاده درشرايط کاربردی مخصوص به خود هستند . اين مسئله ی عدم ولکانيزاسيون و دارابودن شرايط فرآيندی ترموپلاستيک ها ، بازيافت پذيری اين مواد همچون ترموپلاستيک ها را سببشده است که مسئله ای بسيار مهم و اساسی است .از آنج ايی ک ه ش رايط فرآين دی ترموپلاس تيک ه ا نس بت ب ه الاس تومرها ، س ريع ت ر و ب ا ص رفه ت ر وتميزتر است ، خود يک مزيت مهم برای ترموپلاستيک الاستومرها است. مخصوصا تکنيک هایپرطرفداری همچون قالب گيری تزريقی ( Injection به دليل اين مطالبی که در بالا بيان شد ، ميل شديدی برای استفاده از ترموپلاستيک الاستومرها بهوج ود آم د ب ه ط وری ک ه تخم ين زده ش ده تنه ا در س ال ٢٠٠٠ م يلادی 1,300,000 ton م واد ترموپلاس تيک الاس تومر مص رف ش ده اس ت. دلي ل اينک ه هن وز اي ن م واد ب ه ط ول کام ل ج ايگزينالاستومرها نشده اند ، ضعف بعضی از خواص آنها نسبت به الاستومرها همچون compression set و solvent resistance وresistance to deformation at high temperatures است وکاربرد ترموپلاستيک الاستومرها درمواردی است که اين موارد گفته شده از اهميت پايينی برخوردارباشد . از جمله کاربردهای مهمی که اين مواد پيدا کرده اند: صنايع کفش ، عايق و روکش سيم ها ،صنعت چسب و آلياژسازی پليمرها است و هنوز وارد موارد استراتژيکی ای همچون تاير خودرو هانشده اند .در جدول زير جايگاه ترموپلاستيک الاستومرها را به خوبی می توانيم مشاهده کنيم و نبايد اين مسئلهرا فراموش کنيم که درجمع ۶ خانواده ی زير ، ترموپلاستيک الاستومرها جديدترين خانواده هستند .

- اکسترودر مخصوص پخت ديناميکی

– اکسترودر مخصوص پخت ديناميکی

فهرست مطالب

چكيده ……………. ……………… ……………. ……………………………………………..1

مقدمه………………….. …………….. ……………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

بخش اول: كليات

يک چنين ساختاری در ترموپلاستيک ها سبب می شود که ماده ، توانايی ذوب شدن را داشته باشد ودرنتيجه قابل بازيافت تلقی شود. دليل اين امرنيز ضعيف تربودن نيروهای بين زنجيری نسبت بهنيروی کووالانسی درون زنجيری ميان مونومرهای تشکيل دهنده ی زنجير پليمر است که با افزايشدما می توانيم براين نيروی بين زنجيری غلبه کرده و پليمررا ذوب کنيم که اين مسئله بيانگر فرآيندپذيری آسان و همچنين وجود صرفه ی اقتصادی است. پليمرهای مشهوری چون PC , PMMA , PS , PP , PE و… جزء اين خانواده هستند .

ازطرفی فرآيند کراسلينکينگ ، فرآيندی هزينه براست و شکل دهی الاستومرها سخت بوده و هموارهبا محدوديت هايی همراه می باشد ولی با تمام اين وجود به دليل خواص ويژه الاستومرها نيازمند کاربرد آنها می باشيم و ترموپلاستيک ها نمی توانند اين کاربردها را به خود اختصاص دهند . رابرهای مشهوری چون NBR , SBR , BR , NR جزء اين خانواده می باشند . کاربرد الاستومرهامنتج از Tg بسيارپايين آنها است که درترموپلاستيک ها وجود ندارد و از طرفی الاستومرها بدونوج ود اتص الات عرض ی خ واص ک اربردی خ ود را ازدس ت م ی دهن د و گفت يم ک ه وج ود اي ن اتص العرضی شيميايی يعنی عدم توانايی درذوب کردن ماده و در نتيجه عدم توانايی در بازيافت آن که شکلزير به خوبی عدم بازيافت بعد از مرحله ی Vulcanizing را نشان می دهد :

در نتيجه اين فکر مطرح شد که بايد الاستومرها را با اتصالات قابل ذوب با يکديگر درگير کرد کهدردمای کاربرد خاصيت الاستومری را حفظ کرده و در دماهای بالا بتوان آنها را ذوب کرد که ايجاديک چنين رفتاری يعنی به وجود آوردن شرايط فرايندی پلاستيک ها برای الاستومرها همراه با حفظخواص الاستومری . اين ايجاد اتصال عرضی غيرشيميايی مبنای به وجود آمدن علم ترموپلاستيکالاستومرها شد . تنيجه ای که اين فکر دربرداشت ، به وجود آوردن سيستم های چند فازی( Multi Phase Systems ) بود که يک فاز آن شامل ماده يا موادی است که دردمای اتاق سخت( Hard ) هستند که توانايی جريان پيدا کردن با حرارت دهی را دارند و فاز ديگر شامل ماده يا موادی نرم تر( Softer Material ) که در دمای اتاق به صورت رابری ( Rubber like ) است تشکيل شده است ترموپلاستيک الاستومرهای يورنانی از واکنش سه ماده ساخته می شوند . اين سه ماده عبارتند از يک Long chain multi- alcohols ( با جرم مولکولی بين ٠٠۵ تا ٣٠٠٠ همراه با پلی اتر يا پلی استر ) و يکShort chain glycol و ي ک diisocyanateکه از واک نش diisocyanate با Short chain glycol بخش کريستالی ساختارتشکيل می شود که به دليلShort chain بودنglycol ، دانسيته ی پيوند هيدروژنی دراين بخش بالا است . ازطرفی از واکنش بينdiisocyanate باLong chain multi- alcohols بخش نرم ساختار تشکيل می شود که به دليل long chain بودن وmulti بودن alcohol ، دانسيته ی پيوند هيدروژنی در آن پايين است . عدم سازگاری ترموديناميکی به دليلاي ن اخ تلاف دردانس يته ی پيون د ه ای هي دروژنی اس ت ک ه س بب ب ه وج ود آم دن رفتارترموپلاس تيکالاستومری می شود . از مهمترين خواص ترموپلاستيک الاستومرهای يورنانی می توان به موارد زير اشاره کرد :
1 – مقاومت سايشی بالايی دارند .
2 – مقاومت در برابر پارگی ( Tear ) بالايی دارند .
3 – Toughness بالايی دارند .
۴ – دربعضی از موارد بدون احتياج به primer رنگ می پذيرند .
۵ – Polyeser type درمقابل هيدروکربن ها و بسياری ازحلال ها مقاوم هستند .
۶ – Polyether type دربرابرهي دروليزمقاوم ب وده و در دماه ای پ ايين ت ری رفت ارflexibility خود را حفظ می کنند و همچنين در برابر قارچ ها و اسفنج ها مقاوم می باشند .
7 – Hardness در ترموپلاستيک الاستومرهای يورنانی 60A- 60D است .
8 – نسبت به ديگر ترموپلاستيک الاستومرها ، مقاومت حرارتی بالايی دارند .

1- 1- ترموپلاستيكالاستومرها……………………………………………………………………………………………………….5

1- 1- 2بلاككوپليمرها…………………………………………………………………………………………………………………….10

1- 1- 3- ترموپلاستيكالاستومرهاييورتاني……………………………………………………………………………………..12

1- 1- 4- ترموپلاستيكالاستومرهايآميدي …………………………………………………………………………………….13

1- 1- 5-ترموپلاستيكالاستومرهاياستايرني……………….. 14

1- 1- 6-ترموپلاستيكالاستومرهاياستري……….. ……………………………………………14

1- 1- 7- ترموپلاستيكالاستومرهايسيليكون ……………………………………….. …………………….15

1- 2-ترموپلاستيكالاستومرهايخانوادهيآلياژهايپليمري ………………………………. …………16

1- 2- 1-ترموپلاستيكالاستومرهايالفيني…………………………………………………………………………………….17

1- 2- 2-ترموپلاستيكالاستومرهايولكانيزهشده……………………………………………………………………………18

1- 2- 3- ترموپلاستيكالاستومرهايكراسلينكشدهتوسطتابش………………………………………………..19

1- 2- 4-مقايسهساختارفازيترموپلاستيكالاستومرهاي block copolymers و blends polymer بايكديگر……………..20

پوشش های يورتانی به عنوان يک سطح پوشش در خودروهای سواری را نشان می دهد:

پوشش های يورتانی به عنوان يک سطح پوشش در خودروهای سواری را نشان می دهد:

بخش دوم :مطالعات كاربردي

حال ما يک بلاک کوپليمر زنده ، ازنوعstyrene – butadiene داريم. مرحله ی بعدی هم کهافزودن مجدد مونومراستايرن برای ساخته شدنstyrene – butadiene – styrene Triblock copolymer است . مونومر بوتادی ان به anion موجود در انتهای زنجير پلی استايرن اضافه میشود ولی مونومر استايرن به انتهای living butadiene chain افزوده نمی شود که اين مسئله کمیمشکل ساز می شود که برای برطرف کردن آن از حيله ای علمی( trick) استفاده می کنيم که فعالکردن زنجير برای واکنشی با مونومرهای استايرن توسط ماده ای به نامdichlorodimethylsilane است :

ضايعاتKraton G و Kraton D نيز در تمام فرآيند های بالا قابل استفاده و بازيافت شدنهستند . همKraton D و همKraton G کوپليمرهای بلاک استايرنی هستند کهmid – block در Kraton D بخش الاستومری غير اشباع ولی در Kraton G اشباع می باشد. به همين دليلاست که Kraton G نسبت به Kraton D مقاومت در شرايط محيطی بهتری مخصوصا مقاومتدر براب ر ozone خ وبی دارد و در دماه ای ب الاتر ني ز چ ه در ک ا ربرد و چ ه در فرآين د ، پاي دارتر است. پنج جدول زير ازلحاظ چگونگی انتخاب موادKraton اطلاعات خوبی را می دهند وبرای انتخاب بهترين گزينه برای کاربرد مورد نظر ، اهميت فراوانی دارند :

موادمورداستفادهوبررسيكليآنها ………………………………………………………………………………..23

2- 1- استايرن بوتادي ان استايرن رابر …………………………………………………………………………………25

2- 2- پليمريزاسيون استايرن بوتادي ان استايرن رابر …………………………………………………………30

2- 3- كارهاي انجام شده بر روي اس بي اس تري بلاك ……………………………………………………..33

2- 4- كراتون دي 1100……………………………………………………………………………………………………….41

2- 5- اقدامات انجام شده بر روي اس بي اس ………………………………………………………………………44

2- 6- اس بي اس آي پي ان شبكه اي ترموپلاستيك الاستومر ها ………………………………………48

فصل سوم: كاربرد ترموپلاستيك الاستومر ها.

همانگونه که در فصل های قبلی به آن اشاره شده است، خواص لاستيکی و شرايط فرآيندی مشابه پلاستيک ها در ترموپلاستيک الاستومر ها، سبب شده است که اينگونه مواد دارای کاربردهای مخصوص و ويژه ای شوند. ترموپلاستيک الاستومرهای تجاری فراوانی در بازارهای جهانی موجود می باشند و شناخت ويژگيهای آنها در انتخاب يک ترموپلاستيک الاستومر مناسب ، نقشی اساسی و ويژه دارد. از آنجايی که شرايط فرآيندی ترموپلاستيک ها نسبت به الاستومرها ، سريع تر و با صرفه تر و تميزتر است ، خود يک مزيت مهم برای ترموپلاستيک الاستومرها است . مخصوصا تکنيک های پرطرفداری همچون قالب گيری تزريقی ( Injection Molding ) و اکستروژن ( Extrusion ) . به دليل اين مطالبی که در بالا بيان شد ، ميل شديدی برای استفاده از ترموپلاستيک الاستومرها به وجود آمد به طوری که تخمين زده شده تنها در سال ٢٠٠٠ ميلادی 1,300,000 ton مواد ترموپلاستيک الاستومر مصرف شده است . دليل اينکه هنوز اين مواد به طول کامل جايگزين الاستومرها نشده اند ، ضعف بعضی از خواص آنها نسبت به الاستومرها همچون compression set و solvent resistance وresistance to deformation at high temperatures است و کاربرد ترموپلاستيک الاستومرها درمواردی است که اين موارد گفته شده از اهميت پايينی برخوردار باشد . از جمله کاربردهای مهمی که اين مواد پيدا کرده اند : صنايع کفش ، عايق و روکش سيم ها ، صنعت چسب و آلياژسازی پليمرها است و هنوز وارد موارد استراتژيکی ای همچون تاير خودرو ها نشده اند .
توجه به اين نکته ضروری است که خواص ترموپلاستيک الاستومرها ، شديدا تحت تاثيرمشخصاتمورفولوژيکی آنها است .

3- 1- كارهايتجربيوعمليانجامشده……………………………………………………………………………………….52

3- 2- كاربرد ترموپلاستيك الاستومر هاي استايرني ……………………………………………………………………….56

3- 3- كاربرد ترموپلاستيك الاستومرهاي يورتاني …………………………………………………………………………..56

3- 4- كاربرد ترموپلاستيك الاستومر هاي استري ………………………………………………………………………….59

3- 5- كاربرد ترموپلاستيك الاستومر هاي آميدي ………………………………………………………………………….64

يک ترموپلاستيک الاستومر استری استفاده شده در صنعت خودرو

يک ترموپلاستيک الاستومر استری استفاده شده در صنعت خودرو

فصل چهارم :   نتيجه گيري و پيشنهادات

ترموپلاستيک الاستومرها دسته ای از مواد جديد می باشند که در سالهای اخير مورد توجه خاص و ويژه ای قرار گرفته اند. عدم نياز به پخت و آميزه سازی آسان در آنها و همچنين توليد قطعات با سرعت بالا و از همه مهمتر بازيافت پذيری آنها سبب شده است که به عنوان جايگزينی مناسب برای رابرهای معمولی شناخته شوند. معايبی نظير نرم شدن در دماهای بالا و خزش بالای قطعات در طول زمان استفاده از اين قطعات، سبب شده است که در کاربردهای استراتژيک همچون تايرسازی مورد استفاده قرار نگيرند. سعی و تلاش در جايگزين کردن اين مواد بجای رابرها بيش از همه مديون فشارهای نهادهای زيست محيطی است و تلاش می شود که استفاده از اين مواد روز به روز بيشتر شود. امروزه SBS به عنوان کاربردی ترين ترموپلاستيک الاسنومر، جايگاه ويژه ای پيدا کرده است و تقريبا جايگاه خود را تثبيت کرده است. همچنين مشخص شد که خواص رابری همراه با فرآيند پذيری پلاستيکی يک ويژگی مهم و منحصر به فرد است. در مجموع، توليد سريع و مقرون به صرفه و بازيافت پذيری اين مواد که بيانگر ذخيره در زمان و حفظ سرمايه های ملی است، اصلی ترين نتيجه گيری اين مطالعه است و ضرورت جايگزينی و استفاده از اين مواد را گوشزد می کند. از لحاظ ساختارهای مولکولی، تمامی ترموپلاستيک الاستومرها شامل فازهای مجزا هستند که در دمای اتاق يک فاز سخت و جامد و فاز ديگر لاستيکی است. فاز سخت تامين کننده استحکام می باشد که در صورت عدم حضور آن فز الاستومری تحت تنش جريان می يابد. نوع فازهای سخت و نرم و همچنين طول بلاک های سخت و نرم در زنجير کوپليمری و همچنين نوع افزودنی های بکار رفته در آميزه سازی، سبب بوجود آمدن گريد های مختلفی که هرکدام خواص ويژه و منحصر به فرد خود را دارند، می شود. عدم ناسازگاری ترموديناميکی بين دو فاز سخت و نرم سبب بوجود آمدن عدم اختلاط دو فاز با يکديگر است.

نتيجه گيري . …………………………………………………………….76

پيشنهادات………………………………………………… ………………………….78

مراجع………………………… ………………………………………………………79

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست شکل ها

11- ساختار يك ترموپلاستيك…………………… ……………………………………………………13

1-2- پيوند هيدروژني ما بين زنجيرهاي يك پلي آميد……………….. ……………………………13

1-3-ساختار يك الاستومر كراسلينك…………. ………………………………………………………14

1- 4- اتصالات شيميايي گوگردي ما بين زنجيرهاي بوتادي ان رابر……………… ……………….14

1- 5- بازيافت رابرها …………………………… …………………………………………………….15

1- 6- ساختار يك ترموپلاستيك الاستومر …………………….. ……………………………………16

1- 7- طبقه بندي ترموپلاستيك الاستومر ها…………………………………….. …………..16

1- 8- سختي در ترموپلاستيك الاستومرها……………………………………… …………………………17

1- 9- ساختار بلاك ها در يك ترموپلاستيك الاستومر……………………………. ……………………………17

1- 10- مورفولوژي در ترموپلاستيك الاستومر ها ……………….. …………………….18

1- 11- ساختار پلي دي متيل سيلوكسان……….. …………………………………………………………21

1- 12- توسعه مورفولوژي در طول پخت ديناميكي ……………………………………………………………………23

1- 13- اكسترودر مخصوص پخت ديناميكي ……………………………………………………………………………….25

1- 14- نقش شبكه اي شدن در ترموپلاستيك الاستومر ها………………………………….. …………..26

1- 15- ساختار فازي يك ترموپلاستيك الاستومر…………………. …………………………………….26

1- 16- ساختار فازي يك ترموپلاستيك الاستومر بر پايه پليمر سخت/الاستومر………… …………….27

117- ساختار فازي در ترموپلاستيك الاستومر ولكانايزد…………………………… ……………………….27

18- اثر دما بر ترموپلاستيك الاستومر ها…………………. …………………………………………28

1- ساختار شيميايي اس بي اس…………….. ……….. …………………………………………36

2- 2- معماري هاي مختلف مولكولي در اس بي اس ……………………………………… ………….36

2- 3- نمايش هاي معروف اس بي اس…………………………. …………………………………………37

2- 4- مرحله شروع در پليمريزاسيون……………………………………… …………………………………………39

2- 5- مرحله رشد در پليمريزاسيون………………………………………………. ……………………………39

1- 6- تريك علمي براي افزودن بلاك سوم …………………………………………………….. ……….40

1- 7- تشكيل تري بلاك……………… …………………….. ……………………………………41

3- 1- طبقه بندي ترموپلاستيك الاستومرها…………………………………… …………………..50

3- 2- يك تي پي اس در كاربرد خودرو………………………………………… ………………………54

3- 3- بعضي از كاربرد هاي تي پي اس هاي تجاري شده و توسعه يافته …………………………………………..55

3- 4- كاربردهاي مداري در صنعت الكترونيك……………………….. …………………………………56

3- 5- سازگاري با چسب ها در صنعت الكترونيك………………………….. ……………………………..57

3- 6- كاربرد هاي مختلف پي تي اس ترموفلكس هاي مشهور و پر مصرف ………………………………………58

3- 7- پي تي اس هاي قابل چاپ………………………………………….. ………………………………….59

3- 8- كاربرد هاي تي پي يو ها در صنعت خودرو………………………….. ………………………..61

3-10- تي پي يو در دسته ابزار آلات……………………….. ………………………………………..63

3- 11- تي پي يو در دسته تجهيزات كارگاهي…………………………………………………………………………………….63

3- 11- مدول بالا در ترموپلاستيك هاي استري سبب كاربرد هاي سخت براي اين مواد مي شود…..67

3- 12- يك ترموپلاستيك الاستومر استري استفاده شده در صنعت خودرو………………………………………67

3- 13- قطعات ساخته شده از جنس ترموپلاستيك الاستومرهاي آميدي…………………………………………70

3- 14- كاربردي از ترموپلاستيك الاستومرهاي آميدي در صنعت خودرو………………………………………….71

فهرست جدولها

1- 1- تجاري ترين ترموپلاستيك الاستومر ها………………. ………………………………………….10

1- 2- ترموپلاستيك الاستومر هاي بر پايه مخلوط هاي پليمر سخت/الاستومر ………………………………..14

1- 3- دماي انتقال شيشه اي و دماي ذوب كرستال در ترموپلاستيك الاستومر هاي مشهور……………21

1- 4- قيمت و بعضي از خواص ترموپلاستيك الاستومر هاي مشهور………. …………………….22

1- 5- جداول مربوط به ترموپلاستيك الاستومرهاي مشهور……………. …………………………………23

6- جداول مربوط به ترموپلاستيك الاستومر هاي استايرني…………….. ………………………26

1- چهار گريد مشهور اس بي اس…………………………………. ………………………………………..30

2- 2- جداول كليدي خواص كراتون ها………………………………………………. …………………………..36

2- 3- مقايسه كراتون ها با يكديگر………………………………… ……………………………………………..37

4- جداول رئولوژيكي كراتون ها…………………………………… ………………………………………38

1- تجاري ترين ترموپلاستيك الاستومر ها…………………………………. ………………………43

3- 2- نام هاي تجاري ترموپلاستيك الاستومر هاي به كاربرد هاي تجاري رسيده…………………………….44

فهرست نمودارها

3- 1- مصرف جغرافيايي ترموپلاستيك الاستومر هاي استري…………………………… ………………..58

3- 2- مقاومت كششي و ميزان كشش در نقطه شكست……………………………. …………………..61

3- 3- مقاومت در برابر ضربه………………………………… ……………………………………………………61

3- 4- مقايسه رفتار ديناميكي………………………………… ………………………………………………..62

3- 5- خواص مكانيكي ترموپلاستيك الاستومرهاي تجاري……………………………………… …………….63

Abstract:

Thermoplastic elastomers (TPEs) were introduced in the 1960s, and they are among the most innovative products in the plastics industry. Because of increased production and the lower cost of raw materials, thermoplastic elastomeric materials are a significant and growing part of the total polymers market. TPEs are characterized by remarkable mechanical (stiffness, strength, toughness, etc.) and haptic properties as well as by generally good processing characteristics similar to those of conventional thermoplastic . TPEs combine the good processing properties of plastics with the elastomer properties that are so important for product developers and designersTPEs are classified in two groups1) – polymer blends 2) – block copolymers
A TPE based on block copolymers if it be on the based on styrene block copolymers are commonly referred to as a TPE-SPolystyrene-block-polybutadiene-block-polystyrene triblock copolymer (SBS) is one of TPE-S. SBS has the greatest commercial relevance, reflected by about 50% of the word wide consumption of allThe commercially available poly(styrene-b-elastomer-b-styrene) materials are made by anionic polymerization . An alkyllithium initiator , first reacts with styrene monomer . The product of this reaction acts as an initiator for further polymerization .مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


 فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

 


فایل pdf همراه با فایل word

قیمت35000تومان