چکیده
هدف این پژوهش بررسی و مقایسه بازي هاي رایانه اي آموزشی و بازي هاي سنتی شیمی ،بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان و مقایسه آن با روش هاي متداول تدریس می باشد. و بر اساس اهداف تحقیق، پژوهش انجام شده از نوع تحقیقات کاربردي است و روش به کار رفته در این تحقیق نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد.
جامعه آماري در این تحقیق کلیه دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان در مدارس شهرستان سیب و سوران (استان سیستان و بلوچستان) در سال تحصیلی 91-90 می باشد. نمونه مورد مطالعه یک گروه 81 نفره از دانش آموزان می باشند که 27 نفر در گروه کنترل و 27 نفر درگروه آزمایش (بازي رایانه اي ) و 27 نفر دیگر در گروه آزمایش (بازي سنتی) می باشند. که با انجام پیش آزمون مشخص شد که بین گروه هاي آزمایش و کنترل، در دانش و نگرش تفاوت معنی داري وجود ندارد.
در این تحقیق از پرسشنامه نگرش سنج و آزمون یادگیري محقق ساخته به عنوان دو ابزار گردآوري داده ها استفاده شد. براي بررسی روایی سئوالات آزمون یادگیري از مصاحبه تخصصی با استاد راهنما و مشاور و هشت نفر از افراد صاحب نظر کمک گرفته شد و پایایی آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 706/0=α بدست آمد.
در پایان به منظور تجزیه و تحلیل داده هاي حاصل از پیش آزمون و پس آزمون در این پژوهش، از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تست لوین و آزمون t ) در نرم افزار آماري spss و ANOVA استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بین روش تدریس به شیوه هاي بازي هاي آموزشی رایانه اي و کارتی و همچنین در مقایسه با روش متداول تدریس در افزایش یادگیري دانش آموزان تفاوت معنی داري دیده نشد ولی استفاده از بازي هاي آموزشی در آموزش، در افزایش نگرش دانش آموزان مؤثر بوده است.

فهرست مطالب

فهرست جداول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ح
فهرست پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..ل
فصل1.طرح مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………1
1-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2. عنوان تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-3. بیان مسأله و پرسش هاي تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1- 4.اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-5. اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-5-1. اهداف کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1- 5-2. اهداف جزئی یا فرعی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-6. قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-6-1. قلمرو مکانی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-6-2. قلمرو زمانی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-7. فرضیه هاي تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-7-1. فرضیه هاي اصلی: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-7-2. فرضیه هاي جزئی:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-8. تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-8-1. تعاریف نظري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-8-1-1. آموزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-8-1-2. تعریف بازي…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-8-1-3. اهداف بازي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-8-1-4. انواع بازي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
1-8-1-5. روش تدریس مبتنی بر بازي …………………………………………………………………………………………………………………. 11
1-8-1-6. روش تدریس سنتی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
1-8-1-7. نگرش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
1-8-1-8.پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
1-8- 2. تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
1-8-2. 1.روش تدریس مبتنی بر بازي: …………………………………………………………………………………………………………………. 13
1-8-2-2. روش تدریس سنتی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
1-8-2-3. نگرش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
1-8-2-4.پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-8-3. معرفی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-8-3-1.متغیر مستقل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
1-8-3-2.متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

فصل2. مروري بر ادبیات موضوع
2- 1.مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………16
2-2. بررسی نظریه هاي پیرامون موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 16
2-2-1. آموزش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-2- 2.دیدگاه هاي مختلف در آموزش ……………………………………………………………………………………………………………………… 16
2-2-2-1. آموزش به عنوان کسب اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-2-2-2. آموزش به عنوان تقویت پاسخ ………………………………………………………………………………………………………………. 17
2-2-2-3. آموزش به عنوان ساختن دانش …………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-2-3. انواع شیوه هاي آموزشی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-2-3-1. روشهاي متداول آموزشی ………………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-2-3-2. روش هاي نوین آموزشی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 18
2-2- 4. آموزش شیمی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
2-2- 5. اهداف آموزش شیمی در دوره متوسطه ………………………………………………………………………………………………………. 19
2-2-5-1. اهداف حیطه ي شناختی ………………………………………………………………………………………………………………………. 19
2-2-5-2. اهداف حیطه ي مهارت هاي یادگیري…………………………………………………………………………………………………. 19
2-2- 5-3. اهداف حیطه ي مهارت هاي روانی- حرکتی و مهارت هاي عملی …………………………………………………. 19
2- 2-5-4.اهداف حیطه ي ارزشی و کسب نگرش هاي مطلوب ……………………………………………………………………………. 20
2-2-6.تدریس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
2-2- 7. انواع روش هاي تدریس …………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
2-2-7-1. روشهاي تدریس غیر فعال …………………………………………………………………………………………………………………….. 21
2-2-7-2. روش هاي تدریس فعال………………………………………………………………………………………………………………………….22
2-2- 8. استفاده از رایانه در آموزش و یادگیري شیمی ……………………………………………………………………………………………. 22
2-2- 9. شبیه سازي رایانه اي …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
2-2-9-1. مزایا و معایب روش آموزشی شبیه سازي رایانه اي ……………………………………………………………………………. 23
2-2-10. نظریات پژوهشگران علوم تربیتی در رابطه با بازي ……………………………………………………………………………….. 24
2-2-11.دیدگاه اسلام و دانشمندان ایرانی درباره بازي ………………………………………………………………………………………… 24
2-2-12. بازي هاي آموزشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
2-2-13. چرا باید از بازي در آموزش استفاده کرد؟ ……………………………………………………………………………………………… 25
2-2-14. مراحل اجراي روش بازي آموزشی ………………………………………………………………………………………………………….. 26
2-2-15. عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………………………………………….. 26
2-2-16. مفهوم نگرش و اهداف نگرشی در آموزش علوم …………………………………………………………………………………….. 27
2-3- (پیشینه تحقیق) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
2-3-1.پیشینه تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
2-3-2. تحقیقات خارج از کشور ……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

فصل3. روش تحقیق

3-1.مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
3-2. روش و طرح تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
3-3. جامعه آماري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36
3-4. گزینش نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36
3-5. ابزارهاي گردآوري داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
3-5-1. پرسشنامه نگرش سنج ………………………………………………………………………………………………………………………………… 37
3-5-2. روایی سوالات نگرش سنج………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
3-5-3. آزمون پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 39
3-5-3-1. بررسی پایایی آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته با روش لوپ ………………………………………………… 42
3-5- 4. روند انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
3-5- 5. روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 43

فصل4. تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………….45

4-1.مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46
4-2. تحلیل سؤالات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
4-2- 1. روش لوپ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46
4-2- 2. ضریب تمیز …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
4-2- 3. ضریب دشواري ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
4-3 . آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51
4-3- 1.توصیف آماري داده هاي آزمون یادگیري(قانون بویل و قانون شارل ) ……………………………………………………… 51
4-3- 2.توصیف آماري داده هاي آزمون یادگیري(نامگذاري عناصر و ترکیبات …………………………………………………….. 54
4-3- 3. توصیف آماري داده هاي آزمون نگرش ………………………………………………………………………………………………………… 56
4-4. آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59
4-4- 1. موضوع (نامگذاري عناصر و ترکیبات) ………………………………………………………………………………………………………….. 59
4-4- 2. موضوع (قانون بویل و قانون شارل ) …………………………………………………………………………………………………………….. 61
4-4- 3. بررسی فرضیه هاي پژوهش در آزمون یادگیري (نامگذاري عناصر و تر کیبات) ……………………………………. 63
4-4-4. بررسی فرضیه هاي فرعی پژوهش در آزمون یادگیري (نامگذاري عناصر و تر کیبات) …………………………. 65
4-4- 5. بررسی فرضیه هاي پژوهش در آزمون یادگیري (قانون بویل و قانون شارل) …………………………………………. 69
4-4- 6. بررسی فرضیه هاي فرعی پژوهش در آزمون یادگیري (قانون بویل و قانون شارل) ……………………………….. 71
4-4- 7. بررسی فرضیه دوم پژوهش (نگرش) ……………………………………………………………………………………………………………. 77
4-4- 8. بررسی فرضیه هاي فرعی پژوهش در آزمون نگرش سنجی……………………………………………………………………… 83

فصل5. نتیجه گیري، بحث و پیشنهادها

5-1.مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
5- 2.تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 88
5-3. نتیجه گیري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
5-4. محدودیت هاي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 93
5- 5.پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 94
5-5-1.پیشنهادهاي اجرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 94
5-5-2.پیشنهادهاي پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 94

فهرست جداول

جدول (3-1). طرح نیمه تجربی مورد استفاده در تحقیق درنامگذاري عناصر و ترکیبات………………………………….35
جدول (3-2). طرح نیمه تجربی مورد استفاده در تحقیق در قانون بویل وقانون شارل………………………………………35
جدول( 3-3) مقوله بندي سئوالات پرسشنامه نگرش سنجی……………………………………………………………………………..38
جدول(3-4).جدول هدف –محتوا سئوالات آزمون پیشرفت تحصیلی(قانون بویل و قانون شارل)……………………..40
جدول (3-5).جدول هدف-محتوا سئوالات آزمون یادگیري(نامگذاري عناصر و ترکیبات)…………………………………41
جدول 4-1: مقادیر آلفاي کرونباخ وتحلیل سؤالات آزمون یادگیري ( قانون بویل و قانون شارل ) به روش لوپ……………………………..47
جدول 4-2: مقادیر آلفاي کرونباخ و تحلیل سؤالات آزمون یادگیري ( نامگذاري عناصر و ترکیبات ) به روش لوپ……………………………47
جدول 4-3. ضریب تمیز سئوالات آزمون پیشرفت تحصیلی (قانون بویل وقانون شارل)……………………………………48
جدول 4-4. ضریب تمیز سئوالات آزمون پیشرفت تحصیلی(نامگذاري عناصر و ترکیبات)………………………………..49
جدول 4-5. ضریب دشواري سؤال هاي آزمون یادگیري (قانون بویل و قانون شارل)………………………………………..50
جدول 4-6 . ضریب دشواري سؤال هاي آزمون یادگیري (نامگذاري عناصر و ترکیبات) …………………………………..51
جداول 4- 7. شاخص هاي گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرها در گروه کنترل……………………………………………..52
جداول 4- 8. شاخص هاي گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرها در گروه آزمایش( بازي و شبیه سازي )……….52
جداول 4- 9. شاخص هاي گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرها در گروه آزمایش( بازي و شبیه سازي همراه با سخنرانی )……………52
جدول 4- 10. جدول میانگین و انحراف معیار سطوح یادگیري به تفکیک در گروه هاي آزمایش و کنترل(قانون بویل و قانون شارل…..53
جداول 4- 11. شاخص هاي گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرها در گروه کنترل…………………………………………….54
جداول 4- 12 شاخص هاي گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرها در گروه آزمایش(بازي کارتی)……………………..54
جداول 4- 13. شاخص هاي گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرها در گروه آزمایش(بازي رایانه اي)…………………54
جدول 4-14. جدول میانگین و انحراف معیار سطوح یادگیري به تفکیک در گروه هاي آزمایش و کنترل(نامگذاري عناصر)………..55
جدول 4-15. شاخص هاي گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرها در نگرش گروه کنترل………………………………….56
جدول 4-16. شاخص هاي گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرها در نگرش گروه آزمایش(بازي کارتی)…………..56
جدول 4-17. شاخص هاي گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرها درنگرش گروه آزمایش(بازي رایانه اي)……….56
جدول 4-18. میانگین و انحراف معیار نگرش به تفکیک در گروه هاي آزمایش و کنترل………………………………….57
جدول 4- 19. نتایج آزمون لوین و آزمون t براي سؤالات یادگیري بین پیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل………………………………………59
جدول 4-20. نتایج آزمون لوین و آزمون t براي سؤالات یادگیري بین پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش بازي کارتی………………60
جدول 4-21. نتایج آزمون لوین و آزمون t براي سؤالات یادگیري بین پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش بازي رایانه اي………61
جدول 4- 22. نتایج آزمون لوین و آزمون t براي سؤالات یادگیري بین پیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل(قانون بویل)……..62
جدول 4- 23. نتایج آزمون لوین و آزمون t براي سؤالات یادگیري بین پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش………………………………62
جدول 4- 24. نتایج آزمون لوین و آزمون t براي سؤالات یادگیري بین پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش…………………..63
جدول 4-25. شاخص هاي توصیفی براي سؤالات یادگیري پس آزمون در گروه هاي آزمایش و کنترل………….64
جدول4-26. آنالیز واریانس (ANOVA) براي گروه هاي آزمایش و کنترل…………………………………………………….65
جدول 4-27 جدول مقایسه چند حالتی براي سه گروه آزمایش و کنترل…………………………………………………………65
جدول 4-28. شاخص هاي توصیفی براي سؤالات یادگیري پس آزمون در گروه هاي آزمایش وکنترل در سطح دانش……………….66
جدول4-29. آنالیز واریانس (ANOVA) براي گروه هاي آزمایش و کنترل در سطح دانش…………………………..66
جدول 4-30. جدول مقایسه چند حالتی براي سه گروه آزمایش و کنترل در سطح دانش……………………………….67
جدول 4-31. شاخص هاي توصیفی براي سؤالات یادگیري پس آزمون در گروه هاي آزمایش و کنترل در سطح درك و فهم………………………68
جدول4-32. آنالیز واریانس (ANOVA) براي گروه هاي آزمایش وکنترل در سطح درك و فهم…………………..68
جدول 4-33. جدول مقایسه چند حالتی براي سه گروه آزمایش وکنترل در سطح درك و فهم……………………….69
جدول 4-34. شاخص هاي توصیفی براي سؤالات یادگیري پس آزمون در گروه هاي آزمایش و کنترل………….70
جدول4-35. آنالیز واریانس (ANOVA) براي گروه هاي آزمایش وکنترل……………………………………………………..70
جدول 4-36. جدول مقایسه چند حالتی براي سؤالات یادگیري پس آزمون در گروه هاي آزمایش و کنترل……………70
جدول 4-37. شاخص هاي توصیفی براي سؤالات یادگیري پس آزمون در گروه هاي آزمایش و کنترل در سطح دانش……………..72
جدول4-38. آنالیز واریانس (ANOVA) براي گروه هاي آزمایش وکنترل سطح دانش…………………………………72
جدول 4-39. جدول مقایسه چند حالتی براي سه گروه آزمایش وکنترل سطح دانش……………………………………..73
جدول 4-40. شاخص هاي توصیفی براي سؤالات یادگیري پس آزمون در گروه هاي آزمایش و کنترل در سطح درك و فهم……………74
جدول4-41. آنالیز واریانس (ANOVA) براي گروه هاي آزمایش وکنترل درسطح درك و فهم……………………74
جدول 4-42. جدول مقایسه چند حالتی براي سه گروه آزمایش وکنترل در سطح درك و فهم……………………….75
جدول 4-43 شاخص هاي توصیفی براي سؤالات یادگیري پس آزمون در گروه هاي آزمایش و کنترل در سطح کاربرد………………..76
جدول4-44. آنالیز واریانس (ANOVA) براي گروه هاي آزمایش وکنترل درسطح کاربرد…………………………….76
جدول 4-45. جدول مقایسه چند حالتی براي سه گروه آزمایش وکنترل در سطح کاربرد……………………………….77
جدول 4-46. آزمون لوین و آزمون t سؤالات نگرش بین پیش آزمون و پس آزمون در گروه متداول……………..78
جدول 4- 47. آزمون لوین و آزمونt سؤالات نگرش بین پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش (بازي کارتی)…………………..78
جدول 4- 48. آزمون لوین و آزمون t سؤالات نگرش بین پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش (بازي رایانه اي)………….79
جدول 4-49. شاخص هاي توصیفی براي سؤالات نگرش پس آزمون در گروه هاي آزمایش و کنترل………………80
جدول4-50. آنالیز واریانس (ANOVA) براي سؤالات نگرش پس آزمون در گروه هاي آزمایش و کنترل……81
جدول 4-51. آزمون لوین و آزمون t سؤالات نگرش (پس آزمون) بین گروه متداول و بازي رایانه اي……………..81
جدول 4-52. آزمون لوین و آزمون t سؤالات نگرش (پس آزمون) بین گروه متداول و بازي کارتی………………….82
جدول 4-53. آزمون لوین و آزمون t سؤالات نگرش (پس آزمون) بین گروه بازي رایانه اي و بازي کارتی………82
جدول 4-54. جدول مقایسه چند حالتی براي گروههاي آزمایش وکنترل در سطح نگرش………………………………84

پیوست ها
پیوست شماره (1). آزمون یادگیري……………………………………………………………………………………………………………………..96
پیوست شماره (2). پرسشنامه نگرش سنج………………………………………………………………………………………………………..102
پیوست شماره (3). روش تعیین ضریب آلفا………………………………………………………………………………………………………106
پیوست شماره (4). محاسبه ضریب همبستگی………………………………………………………………………………………………….107
پیوست شماره(5). محاسبه ضریب دشواري سؤال……………………………………………………………………………………………..108
پیوست شماره(6). آزمون لوین…………………………………………………………………………………………………………………………..109
پیوست شماره (7). بازي ها………………………………………………………………………………………………………………………………..110

فصل1

طرح مسأله

1-1. مقدمه
جملاتی مانند بازي، تخیل کودك است در ادبیات آموزش و پرورش کم نیست، استفاده از بازي ها در کلاس درس به منظور تسهیل یادگیري، سالها میان معلمین متداول بوده است. بازي، راهبردهاي انگیزشی دانش آموزان را جهت تمرین مهارت ها بهبود می بخشد و پایه اي قوي براي یادگیري آنها بنا می سازد.
پژوهشگران، معتقدند که بازي ها به عنوان ابزار تدریس، به دانش آموزان کمک می کند که مسایل را حل کنند، انجام بازي به آن ها شانس سر و کله زدن با مسایل و تدوین راهبرد هایی را، براي حل مشکلات در محیطی به دور از تهدید فراهم می سازد.
وقتی کودکان، استراتژي حل مساله راخودشان ابداع می کنند، دلیلی ندارد که از تفکر شان دست بردارند ،بلکه در این شرایط، درك قوي تري از مفاهیم پیدا کرده و احساس بهتري کسب می کنند. اجراي بازي در کلاس براي دانش آموز، فضایی را فراهم می کند تا بتواند با همکلاسی هاي خود سخن بگوید[2].
بازي هاي آموزشی براي یادگیري خوب هستند، این روش یاد دهی ممکن است توسط بعضی از معلمان به چالش کشیده شده باشد، یک دلیل مهم براي این تصور اشتباه این است که مطالعه براي به کار گیري بازي ها براي یادگیري غیرکافی است .چون طراحی و مطالعه بازي هاي آموزشی یک فرایند چند بعدي است به هر جهت یک توافق کلی بین همه معلمان وجود دارد و آن این است که بازي ها روي محیط یادگیري موثر هستند اما اثرات مفید بازي ها روي آموزش را نمی توان انکار کرد، شاید بهترمی توان گفت انواعی از بازي ها براي برخی از اهداف آموزشی مناسب تر هستند، بنابراین رمز کار در پیدا کردن بازي هاي آموزشی مناسب است[1].

بازي در عین این که وسیله سرگرمی است، جنبه آموزندگی و سازندگی نیز دارد و دربرخی موارد اشتغال کودك به بازي بیش از ارزش خواندن کتاب است، کودکان در خلال بازیها به ویژه بازیهاي آموزشی، به مفاهیم ذهنی جدیدي دسترسی پیدا می کنند ومهارتهاي بیشتر و بهتري را کسب می نمایند. آنان به کمک بازي تجارب ارزنده اي به دست می آورند. در حین بازي مطالب آموختنی، بدون فشار و با میل و رغبت فراگرفته می شود.
به همین دلیل برخی از مربیان دست اندرکاران تعلیم و تربیت معتقدند که هرگونه مطالب درسی را باید فقط همراه با بازي به کودك آموخت و اصولاً بهتر است ساعات رسمی دروس مدارس را به ساعات بازیهاي خلاق و آموزنده تبدیل کرد [3].

1-2. عنوان تحقیق
مقایسه، بررسی وکارایی بازي هاي رایانه اي آموزشی و بازیهاي سنتی بر نگرش و پیشرفت تحصیلی شیمی دانش آموزان

1-3. بیان مسأله و پرسش هاي تحقیق
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همیشه در نظر محققین و دست اندر کاران تعلیم و تربیت بسیار مهم بوده و پیشرفت تحصیلی حکایت از یادگیري مستمر و رو به رشد دانش آموزان در سال هاي تحصیلی دارد. بدیهی است نهاد آموزش و پرورش بدون رشد آموزشی دچار رکود و عقب ماندگی خواهد شد و رشد و ترقی سایر دستگاههاي دولتی و غیر دولتی را کند خواهد کرد.
به علاوه نهاد آموزش و پرورش باید نسل آینده را با ارزشهاي اجتماعی آشنا کند، مبانی سازگاري اجتماعی را به آنها بیاموزد، درتحکیم مبانی اخلاق فردي و اجتماعی کوشش کند، آنها را به فرهنگ جامعه خود آگاه سازد و با ایجاد مهارت هاي هنري، علمی و فنی یکایکشان را براي عضویت مؤثر، مفید و سازنده در جامعه آماده کند.آموزش و پرورش باید به رشد قوه قضاوت صحیح، مسئولیت پذیري، خودآگاهی و ایجاد روحیه خلاق ، نقاد ومتفکر دربرخورد با مسایل فردي و اجتماعی بپردازد و مهمتر از همه رسالت هدایت تکامل فردي و اجتماعی را در ابعاد مختلف به نحو احسن به انجام برساند.[5].
آموزش و پرورش ما یک شکل سنتی پیدا کرده است عمدتا بر چرخه موضوعات شناختی به شکل سنتی و نه روز آمد می چرخدکه در این صورت ایجاد تغییر و تحولات در آن خیلی اساسی به نظر می رسد. آموزش و پرورش طی سالیان گذشته بیش تر حول یاد گرفتن محفوظات دور زده است. واز این که دانش آموزان را طی مراحل مختلف و در حوزه هاي عملی زندگی و عاطفی و اجتماعی کار آمد کند عاجز بوده است[11].
در دهه1980بیشتر محققان استفاده از بازي ها را در کلاس مورد بررسی و تحلیل قرار داده اند و اظهار داشتند که بازي ها در انتقال مفاهیم در محیط هاي یادگیري قدرتمند هستند و باید عناصر یادگیري مشارکتی از قبیل، تهییج، کنجکاوي وخلاقیت درون یک بازي تجربی براي تولید یک محیط یادگیري متفاوت جاي داده شوند[6].
کودکان و نوجوانان در عصر حاضر به شدت تحت تاثیربازي هاي رایانه اي قرار گرفته اند وبا توجه به اهمیت بازي در زندگی اجتماعی این قشرسنی، بازي هاي رایانه اي به صورت اجتناب ناپذیري بخش عمده اي از جامعه پذیري کودکان و نوجوانان را به خود اختصاص داده اند محبوبیت بازي هاي رایانه اي و ویدئویی موجب توجه محققان و پژوهشگران به این عرصه شده است[7].
بازي هاي آموزشی موجب تعامل اجتماعی و بهبود مهارت هاي در طی بازي می شوند و می توانند به ایجاد جامعه اي در بین افراد درگیر در بازي کمک کند و یادگیري متمرکز بر دانش آموزان را ارتقائ دهند[8].
دسته اي این بازي ها را مختص عصر ارتباطات دانسته و آن را همچون سایر اسباب بازي ها داراي کارکردهاي مثبت و مفید می دانند و بخشی از مطالعات محققان به کشف کارکردهاي منفی بازي هاي رایانه اي منجر شده است. کودکان و نوجوانان به عنوان عمده ترین گروهی که متأثر از بازي ها بوده و اثرات بازي ها متوجه آنهاست. از یک سو سن شروع بازي ها بیشتر از 7 سالگی و اوج آنها در 13-12 سالگی است و از دیگر سو دانش آموزان به لحاظ ارزیابی و نمونه گیري راحتر قابل دسترس هستند[7].


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش