انتخاب صفحه

مقدمه

رفتار خمشی قابهای بتن مسلح اعم از سختی و مقاومت، تحت تأثیر حد خطی میلگردهای طولی کششی می باشدا ۱] در هنگام جاری شدن میلگردهای طولی و تشکیل مفصل پلاستیک در اعضای بتنی، مقاومت خمشی عضو تقریباً به مقدار حداکثر خود رسیده، سختی خمشی نیز به سرعت با افزایش جابجایی در ناحیهٔ غیر خطی افت می کند. در قابهایی که با فرضیهٔ ستون قوی و تیر ضعیف طراحی شدهاند، انتظار میرود که قاب جابجاییهای غیر الاستیک را با ایجاد مفصلی پلاستیک در تیرها مادامی که ستون در ناحیهٔ الاستیک باقی میماند، تحمل کند. (شکل ۱-۱) ایجاد مفصل پلاستیک در پایین ستونها در قابهای بتنی غیر قابل اجتناب می باشد، که البته با ایجاد مفاصل پلاستیک در تیرها مود بحرانی برای پایداری سازه نمیباشد. برای مقاوم سازی و افزایش شکل پذیری و مقاومت قابهای بتنی، می بایست در نواحیی که احتمالی ایجاد مفصل پلاستیک می باشد، تمهیداتی برای محصورسازی بتن، افزایش مقاومت برشی و جلوگیری از کمانش جانبی میلگردهای طولی انجام داد ۲ا با ایجاد محصورسازی در نواحی که مفصل پلاستیک ایجاد می شود، در واقع مقاومت فشاری بتن افزایش مییابد و همچنین کرنش نهایی آن، از کرنش نهایی بتن محصور نشده فراتر میرود. همچنین محصورسازی ستونها در قابهای بتنی، مانع از کمانش جانبی میلگردها میگردد که یکی از مودهای بحرانی در خرابی اعضای بتنی میباشد. گاه اعضای غیر سازهای همچون میانقابها باعث شکل گیری ستونهای کوتاه در قابهای بتنی می گردند. مود غالب خرابی برای اینگونه ستونها مود برشی می باشد. این مود بسیار بحرانی بوده، باعث ایجاد ترک قطری در ستون کوتاه و کاهش ناگهانی مقاومت ستون میگردد. (شکل ۱-۲) محصورسازی ستونهای بتنی، یکی از مؤثرترین راههای جلوگیری از اینگونه خرابیها و به عنوان جایگزینی مناسب برای خاموتها می باشد.

فهرست مطالب

چکیده 23

مقدمه 24

فصل اول:کلیات

۱-۱- مقدمه

یکی از شکستهای عمده و مشهود در سازه های بتنی مسلح در طی زلزله های اخیر، شکست برشی بوده است. مطالعات پس لرزه ای و تحقیقات آزمایشگاهی نشانگر آن است که ستونهای بتنی مسلح کوتاه در ساختمانها نسبت به شکست ترد بسیار آسیب پذیر هستند. به همین دلیل تحقیقات و روشهای زیادی جهت افزایش ظرفیت مقاومت و برشی این ستونها برای اصلاح این نوع مود شکست به مودی شکل پذیر صورت گرفته است.

۱ – ۳- هدف

در این تحقیق تعدادی از ستونهای طره بتنی کوتاه با نسبت دهانه برشی به عمق ۲/۵ را که بصورت غیر فعالی و فعال تقویت شده اند و تحت بار قائم ثابت و بار جانبی رفت و برگشتی قرار دارند، بوسیله برنامه SeiSInOStruct که براساس آنالیز فیبری می باشد، مدلسازی نموده و نتایج آن را مورد ارزیابی قرار میدهیم. هدف از این تحقیق بررسی تحلیلی با استفاده از آنالیز فیبری ستونهای بتنی کوتاه تقویت شده با کامپوزیتهای FRP در دو حالت غیر فعال و فعال می باشد که در آن پارامترهایی چون شکل پذیری، میرایی، میزان جذب انرژی و مقاومت برشی ایجاد شده در سیستم مورد ارزیابی قرار می گیرد. در پایان نتایج بدست آمده از آنالیز فیبری را با نتایج آزمایشگاهی مقایسه می نماییم.

1-1-مقدمه 27

1-2-پیشینه تحقیق 27

1-3-هدف 28

پاسخ تنش کرنش نمونه های محصور شده با FRP

پاسخ تنش کرنش نمونه های محصور شده با FRP

فصل دوم:مروری برکارهای گذشتگان

۱-۲ – مقدمه

تغییر در کاربری ، به روزتر شدن کدهای آئیننامه ها، افزایش ایمنی مورد نیاز، خرابی سازهها معمولا منجر به نیاز به مقاومسازی سازهای بتن مسلح مرسوم میشود. اگر چه تعداد زیادی روش های سنتی وجود دارند، اما کاربرد کامپوزیتهای فیبری به خاطر مقاومت و شکل پذیری وزن کم ، سرعت و سهولت اجرا در محلی، مقاومت بالا در مقابل خوردگی و ساخت ساده بسیار گسترده شده اند. یکی از جذابترین موارد کاربردی این ورق ها در دور پیچ کردن ستونهای بتنی دارای ضعف است و یا حتی در پایه پلها نیز کاربرد دارد. با استفاده از این روش قابلیت شکل پذیری ستونها افزایش می یابد. آزمایشهای زیادی در دهه های گذشته انجام شده است. نتایج این آزمایش ها بیانگر این موضوع هستند که رفتار بتن های محصور شده بوسیله FRP ها تفاوت اساسی با بتن های محصور شده با فولاد دارند. زیرا معادلات رفتاری حاکم بر این دو ماده با هم تفاوت دارد. در بتن های محصور شده با فولاد تنشهای محصوری با بار محوری (تا نقطه تسلیم) متناسب است . در لحظات بالاتر از نقطه تسلیم آرماتورهای عرضی تنش های محصوری تقریبا ثابت باقی می مانند. اما در بتن های محصور شده FRP ها ، سطح محصوریت تا نقطه شکست کسیختگی FRPها با بار محوری متناسب است و سپس یک شکست ناگهانی و ترد اتفاق خواهد افتاد  در این فصل به مطالعه آزمایشها و تحلیل های پیشینیان در مورد ستونهای محصور شده با ورقهای FRP می پردازیم. ابتدا به معرفی مدلهای رفتاری بتن محصور شده می پردازیم. در این قسمت پس از مرور کوتاهی بر روشهای مختلف مقاومسازی و محصوریت، به معرفی چند نوع از فیبرهایی که مورد استفاده بیشتری دارند خواهیم پرداخت. در ادامه مدل ها رفتاری بتن محصور شده را معرفی می کنیم. در قسمت آخر نیز رفتار بتن محصور شده تحت بارهای تکراری را بحث می کنیم و اثر عوامل مختلفی مثل تعداد لایه های فیبری، مقاومت بتن، نوع الیافها، آرماتورهای عرضی و همچنین اثر مهار کردن فیبرها را مورد بررسی قرار دادهایم.

2-1-مقدمه 30

2-2-معرفی علل شکست 31

2-3-مدلهای رفاتاری تنش-کرنش برای بتن محصور شده 32

2-3-1-مدل بتن محصور شده با آرماتورهای عرضی 33

2-3-2-مدل بتن محصور شده حالت تقویت شده غیرفعال ارائه شده توسط Galalا 34

2-3-3-مدل بتن محصور شده حالت تقویت شده فعال ارائه شده توسط Yamakawaا 36

2-4-رفتار بتن محصور شده تحت بارهای تکراری 38

2-4-1-مدلی برای نمودار پوش 41

2-4-2-باربرداری ازنمودار پوش تا تنش صفر 43

2-4-3-بارگذاری مجدد از تنش صفر تانمودار پوش 44

2-4-4-رفتار هیسترسیس بتن محصور شده 45

2-4-4-1-پدیده Kimkingا    46

2-4-4-2-کرنش جانبی بحرانی وتنش Kinkا      47

2-5-اثرعوامل مختلف برروی رفتار بتن محصور شده  47

2-5-1-اثرتعداد لایه های فیبر 47

2-5-2-اثرمقاومت بتن 49

2-5-3-اثرنوع الیافها 50

2-5-3-1-اثرمدول الاستیسیته الیاف ها 52

2-5-3-2-اثرمقاومت کششی الیاف ها   52

2-5-4-اثرآرماتورهای عرضی 53

2-5-5-اثرمهار فیبرها 53

2-5-5-1-بتن با محصوریت کم 54

2-5-5-2-بت با محصوریت زیاد 54

2-5-5-3-بتن با محصوریات میانه 54

2-5-6-اثرزاویه فراگیری فیبرها روی تنش 55

2-5-6-1-اثرزاویه قرارگیری فیبرها بر روی رفتار بعداز نقطه اوج تنش 55

2-6-مقاومت برشی ورق های FRPا  56

2-7-اجزای تغییرشکل 59

2-7-1-پاسخ خمشی 60

2-7-2-تغییرشکل ناشی از slip آرماتورها 61

نتیجه گیری 63

سطح موثر بتن محصور شده طبق روابط Yamakawa

سطح موثر بتن محصور شده طبق روابط Yamakawa

فصل سوم:نمونه های شاهد تحلیلی

۱-۳ – مقدمه

همانطور که در قبل ذکر شد، محصور شدگی در بتن باعث افزایش مقاومت هسته بتن و همچنین افزایش شکل پذیری در اعضاء بتنی می گردد. با توجه باینکه اغلب ستونهای بتنی موجود بر اساس آیین نامه های گذشته طراحی و اجراء گشته اند، عمدتا با ضعف در آرماتور های عرضی همراه هستند. به همین دلیل در این تحقیقی سعی شده است از مدلسازی ستونهای دارای کمبود آرماتور عرضی استفاده شود. در این فصل برای مدلسازی نمونه های شاهد از روابط آقایان مندر و همکاران 1988 Mander et al) جهت بدست آوردن ضریب محصور شدگی (k) و قرار دادن آن در برنامه SeiSImOStruct استفاده شده است. در آخر نیز با استفاده از خروجیهای برنامه SeiSImOStruct، مقایسه بین نتایج تحلیلی با نتایج نمونه آزمایشگاهی موجود به عمل آمد.

۳- ۲- مشخصات ستونهای شاهد تحلیلی

از ۷ مدل جهت مدلسازی ستونهای شاهد استفاده شد که این ستونها بر اساس تغییرات در پارامترهایی چون نیروی قائم محوری، مقاومت فشاری بتن، درصد میلگردهای طولی و عرضی مورد ارزیابی قرار گرفتند. لازم به ذکر است در تمامی ستونها فاصله خاموتها (S) در قسمت پایین ستون برابر CIlli ۵ و در بقیه قسمتها برابر CIlli ۱۰ در نظر گرفته شده است. شکل زیر یکی از ستونهای شاهد (C-L1 – Fl-SI) مدل شده را نشان می دهد.

3-1-مقدمه  65

3-2-مشخات ستونهای شاهد تحلیلی 65

3-2-1-توضیح نحوه نامگذاری ستونهای شاهد 66

3-2-2-مشخصات نمونه ها 67

3-3-محاسبات مدل تحلیلی 69

3-3-1-توضیحاتی درمورد برنامه     69

3-3-2-محاسبه ضریب محصور شدگی 71

3-3-3-بارگذاری مدلهای تحلیلی 74

3-4-مشاهدات نتایج تحلیلی ستون های شاهد 74

3-4-1-نمونه C-L1-F1-S1 (نمونه اصلی)    75

3-4-1-1-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان 75

3-4-1-2-نمودار سختی اولیه 76

3-4-1-3-نمودار سختی موثر   77

3-4-1-4-مقدار انرژی جذب شده 80

3-4-1-5-مقدار نسبت میرایی 80

3-4-2-نمونه C-L1-F1-S1ا    81

3-4-2-1-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان 81

3-4-2-2-نمودار سختی اولیه 82

3-4-2-3-نمودار سختی موثر 83

3-4-2-4-مقدار انرژی جذب شده 85

3-4-2-5-مقدار نسبت میرایی 85

3-4-3-نمونه C-L1-F1-S2ا   86

3-4-3-1-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان 86

3-4-3-2-نمودار سختی اولیه 87

3-4-3-3-نمودار سختی موثر   89

3-4-3-4-مقدار انرژی جذب شده 90

3-4-3-5-مقدار نسبت میرایی(نسبت انرژی جذب شده نسبی) 91

3-4-4-نمونه C-L1-F1-S3ا   92

3-4-4-1-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخ تغییرمکان 92

3-4-4-2-نمودار سختی اولیه 93

3-4-4-3-نمودار سختی موثر 95

3-4-4-4-مقدار انرژی جذب شده 96

3-4-4-5-مقدار نسبت میرای(نسبت انرژی جذب شده نسبی)     97

3-4-5-نمونه C-L1-F1-S4ا    98

3-4-5-1-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغیرمکان 99

3-4-5-2-نمودار سختی اولیه 99

3-4-5-3-نمودار سختی موثر 101

3-4-5-4-مقدار انرژی جذب شده 102

3-4-5-5-مقدار نسبت میرایی 103

3-4-6-نمونه C-L1-F2-S1ا   104

3-4-6-1-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان 104

3-4-6-2-نمودار سختی اولیه 105

3-4-6-3-نمودا سختی موثر 107

3-4-6-4-مقدار انرژی جذب شده 108

3-4-6-5-مقدار نسبت میرایی 109

3-4-7-نمونه C-L1-F2-S1ا    110

3-4-7-1-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان 110

3-4-7-2-نمودارسختی اولیه 111

3-4-7-3-نمودار سختی موثر 113

3-4-7-4-مقدار انرژی جذب شده 114

3-4-7-5-مقدار نسبت میرایی 115

3-5-منحنی پوش افت مقاومت برشی نمونه ها 116

3-6-مقایسه مدلهای تحلیلی بامدلهای آزمایشگاهی موجود 118

3-6-1-نمونه C-L1-F2-S1ا     118

3-6-2- C-L2-F2-S1ا    119

3-6-3-نتیجه گیری 120

فلوچارت محاسبه روابط Yamakawa

فلوچارت محاسبه روابط Yamakawa

فصل چهارم:تقویت غیرفعال ستونهای بتنی با ورق های FRP

4-1-مقدمه

در این بخش ، تقویت ستونهای طره کوتاه بتنی با استفاده از کامپوزیتهای FRP در حالت غیرفعالی مورد بررسی قرار داده می شود. تعداد ۱۱ مدل جهت بررسی عملکرد تقویت ستونها در نظر گرفته شده است که در آن ۷ مدل مربوط به تقویت نمونه های شاهد فصل گذشته می باشد و در ۴ مدل پارامترهایی چون تعداد لایههای کامپوزیتهای FRP و نوع FRP (کربن ، آرامید و شیشه) به وسیله برنامه SeiSImOStruct مورد ارزیابی قرار گرفتند. بارگذاری و نوع تحلیل همانند فصل فصل سوم در نظر گرفته شده است همچنین ، جهت بدست آوردن ضریب محصور شدگی (K) در ستونها (برای داده ورودی به برنامه SeiSInOStruct) از تحقیق آقایان جلالی و قباره (2003 Galal and GhobaTeh) که روابط آن در فصل دوم ارائه گردید، استفاده شده است. در پایان نتایج تحلیلی با نتایج نمونه های آزمایشگاهی موجود مقایسه می گردد.

4-1-مقدمه 122

4-2-مشخصات ستون های تحلیلی تقویت شده 122

4-3-توضیح نحوه نامگذاری نمونه ها 124

4-4-محاسبات مدلهای تحلیلی 124

4-4-1-محاسبه ضریب محصور شدگی 123

4-5-مشاهدات نتایج تحلیلی ستون های تقویت شده درحالت غیرفعال  127

4-5-1-نمونه PR-L1-F1-S1ا    (نمونه اصلی) 127

4-5-1-1-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان 127

4-5-1-2-نمودار سختی اولیه 128

4-5-1-3-نمودار سختی موثر 130

4-5-1-4-مقدار انرژی جذب شده 131

5-4-1-5-مقدار نسبت میرایی 132

4-5-2-نمودار PR-C1-L2-F1-S1ا    133

4-5-2-1-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان   133

4-5-2-2-نمودار سختی اولیه 134

4-5-2-3-نمودار سختی موثر 136

4-5-2-4-مقدار انرژی جذب شده 137

4-5-2-5-مقدار نسبت میرایی 138

4-5-3-نمونه PR-c1-L1-F1-S2ا     139

4-5-3-1-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان 139

4-5-3-2-نمودار سختی اولیه  140

4-5-3-3-نمودار سختی موثر 142

4-5-3-4-مقدار انرژی جذب شده 143

4-5-3-5-مقدرا نسبت میرایی 144

4-5-4-نمونه PR-C1-L1-F1-S3ا     145

4-5-4-1-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان 145

4-5-4-2-نمودار سختی اولیه 146

4-5-4-3-نمودار سختی موثر 148

4-5-4-4-مقدار انرژی جذب شده 149

4-5-4-5-مقدار نسبت میرایی 150

4-5-5-نمونه PR-C1-L1-F1-S4ا     151

4-5-5-1-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغیرمکان 151

4-5-5-2-نمودار سختی اولیه 152

4-5-5-3-نمودارسختی موثر 154

4-5-5-4-مقدار انرژی جذب شده 155

4-5-5-5-مقدار نسبت میرایی 156

4-5-6-نمونه PR-C1-L1-F2-S1ا      157

4-5-6-1-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان 157

4-5-6-2-نمودار سختی اولیه  158

4-5-6-3-نمودار سختی موثر 160

4-5-6-4-مقدار انرژی جذب شده 161

4-5-6-5-مقدار نسبت میرایی 162

4-5-7-نمونه PR-C1-L1-F3-S1ا      163

4-5-7-1-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان 163

4-5-7-2-نمودار سختی اولیه 164

4-5-7-3-نمودار سختی موثر 166

4-5-7-4-مقدار انرژی جذب شده 167

4-5-7-5-مقدار نسبت میرایی 168

4-5-8-نمونه PR-A1-L1-F1-S1ا      157

4-5-8-1-نمودار هیسترسیس نیروی برشسی-شاخص تغییرمکان 169

4-5-8-2-نمودار سختی اولیه 170

4-5-8-3-نمودار سختی موثر 172

4-5-8-4-مقدار انرژی جذب شده 173

4-5-8-5- مقدار نسبت میرایی 174

4-5-9- نمونه  PR-G1-L1-F1-S1ا      175

4-5-9-1-نمودار هیسترتیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان 175

4-5-9-2-نمودار سختی اولیه 176

4-5-9-3-نمودار سختی موثر 178

4-5-9-4-مقدار انرژی جذب شده  180

4-5-9-5-مقدار نسبت میرایی 180

4-5-10-نمونه PR-C2-L1-F1-S1ا   181

4-5-10-1-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغیرمکان 181

4-5-10-2-نمودار سختی اولیه  182

4-5-10-3-نمودار سختی موثر 184

4-5-10-4-مقدار انرژی جذب شده   186

4-5-10-5-مقدار نسبت میرایی 186

4-5-11-نمونه PR-C3-L1-F1-S1ا   1877

4-5-11-1-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان 187

4-5-11-2-نمودار سختی اولیه 188

4-5-11-3-نمودار سختی موثر 190

4-5-11-4-مقدار انرژی جذب شده 192

4-5-11-5-مقدار نسبت میرایی 192

4-6-منحنی پوش افت مقاومت برشیس نمونه ها 93

4-7-مقایسه مدلهای تحلیلی بامدلهای آزمایشگاهی موجود 195

4-7-1-نمونه PR-C1-L1-F1-S1ا    195

4-7-2- نمونه PR-C1-L2-F1-S1ا    196

4-7-3- نمونه PR-A1-L1-F1-S1ا    196

نمودار حجمی تنش محوری درمقابل کرنش حجمی

نمودار حجمی تنش محوری درمقابل کرنش حجمی

فصل پنجم:تقویت فعال ستونهای بتنی بانوارهای FRP

۵- ۱- مقدمه

در این فصل تقویت ستونهای طره کوتاه بتنی با استفاده از کامپوزیتهای FRP در حالت فعال مورد بررسی قرار داده می شود. تعداد ۵ مدل جهت بررسی عملکرد تقویت ستونها در نظر گرفته شده است که در آن پارامترهایی چون مقدار پیش تنیدگی و نوع نوارهای FRP (کربن و آرامید) FRP به وسیله برنامه SeiSImOStruct مورد ارزیابی قرار گرفتند. بارگذاری و نوع تحلیل همانند فصل سوم در نظر گرفته شده است. همچنین، جهت بدست آوردن ضریب محصور شدگی (K) در ستونها (برای داده ورودی به برنامه SeiSImOStruct) از تحقیق( 2002 amakaWa et al  )که روابط آن در فصل دوم ارائه گردید استفاده شده است. درپایان نتایج تحلیلی با نتایج نمونه های آزمایشگاهی موجود مقایسه میگردد.

۵- ۲- مشخصات ستونهای تحلیلی تقویت شده

تمام مشخصات هندسی و سازهای ستونهای بتنی همانند فصل سوم در نظر گرفته شده است، با این تفاوت که در تمامی نمونه های تقویت شده از ورقهای FRP جهت تقویت (به صورت دور پیچ) تا ارتفاع CIml ۳۰ از بر ستون و همچنین نوارهای پیش تنیده FRP (کربن و آرامید) به عرض c111 ۴ و فواصلی مرکز به مرکز CIll ۷ در ستونها بهره گیری شده است. مشخصات کامپوزیتهای FRP به کار رفته در مدلها (تنش و کرنش FRP) در فصل قبل ذکر شده است.

5-1-مقدمه 198

5-2-مشخصات ستونهای تحلیلی تقویت شده 198

5-3-توضیح نحوه نامگذاری نمونه ها 198

5-4-محاسبات مدلهای تحلیلی 199

5-4-1-محاسبه ضریب محصور شدگی 199

5-5-مشاهدات نتایج تحلیلی ستونهای تقویت شده فعال 201

5-5-1-نمونهAR-SC-1/6-L1 ا 201

5-5-1-1-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان 201

5-5-1-2-نمودار سختی اولیه 202

5-5-1-3-نمودار سختی موثر 204

5-5-1-4-مقدار انرژی جذب شده 205

5-5-1-5-مقدار نسبت میرایی 206

5-5-2-نمونه  AR-SC-1/6-L2ا 207

5-5-2-1-نمودارهیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان 207

5-5-2-2-نمودارسختی اولیه 208

5-5-2-3-نموار سختی موثر 210

5-5-2-4-مقدار انرژی جذب شده 211

5-5-2-5-مقدار نسبت میرایی 212

5-5-3-نمونه AR-C1-SA-1/6-L1ا 213

5-5-3-1-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان 213

5-5-3-2-نمودار سختی اولیه 214

5-5-3-3-نمودار سختی موثر 216

5-5-3-4-مقدار انرژی جذب شده 217

5-5-3-5-مقدار نسبت میرایی 218

5-5-4-نمونه AR-C2-SA-1/6-L1ا      219

5-5-4-1-نمودار هیسترسیسی نیروی برشی-شاخص تغییرمکان 219

5-5-4-2-نمودار سختی اولیه 220

5-5-4-3-نمودار سختی موثر 222

5-5-4-4-مقدار انرژی جذب شده 224

5-5-4-5-مقدار نسبت میرایی 224

5-5-5-نمونه AR-C2-SA-1/2-L2ا   225

5-5-5-1-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان 225

5-5-5-2-نموار سختی اولیه 227

5-5-5-3-نمودار سختی موثر 228

5-5-5-4-مقدار انرژی جذب شده 230

5-5-5-5-مقدار نسبت میرایی 230

5-6-منحنی پوش افت مقاومت برشی نمونه ها 231

5-7-مقایسه مدلهای تحلیلی بامدلهای آزمایشگاهی موجود 232

5-7-1-نمونه AR-SC-1/6-L1ا    233

5-7-2-نمونه AR-C2-SA-1/2-L1ا    233

5-7-3-نمونه AR-SC-1/6-L2ا    234

5-7-4-نمونه AR-C1-SA-1/2-L1ا    234

5-7-5-نمونه AR-C2-SA-1/2-L2ا    235

فصل ششم:نتیجه گیری وپیشنهادات

6-1-نتیجه گیری فصل سوم 237

6-2-نتیجه گیری فصل چهارم  237

6-3-نتیجه گیری فصل پنجم 238

6-4-پیشنهادات  238

منابع وماخذ 239

فهرست منابع فارسی  239

فهرست منابع لاتین 239

سایت های اطلاع رسانی 242

چکیده انگلیسی 234

فهرست جداول

2-1-چند مدل رفتاری بتن محصور شده 33

3-1-مشخصات مدلهای تحلیلی شاهد 68

3-2-محاسبه ضریب محصور شدگی درستون های شاهد 72

4-1-مشخصات مکانیکی کامپوزیت های FRP بکارگرفته شده درمدلها  123

4-2-محاسبه ضریب محصور شدگی درستونههای تقویت شده با FRPا 243

5-1-محاسبه ضریب محصور شدگی براساس روابط Yamakawa2002ا    124

فهرست نمودارها

3-1-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان          75

3-2-نمودار سختی اولیه نسبت به سیکل های بارگذاری 76

3-3-نمودار سختی اولیه نسبت به شاخص شکل پذیری                      77

3-4-نمودار سختی موثر نسبت به سیکلهای بارگذاری                    78

3-5-نمودار سختی موثر نسبت به شاخص شکل پذیری           78

3-6-نمودار انرژی جذب شده درسیکلهای بارگذاری مختلف     79

3-7-نمودار تغییرات نسبت میرایی درسیکلهای بارگذاری مختلف              80

3-8-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان          81

3-9-نمودار سختی اولیه نسبت به سیکل های بارگذاری 82

3-10-نمودار سختی اولیه نسبت به شاخص شکل پذیری                      83

3-11-نمودار سختی موثر نسبت به سیکلهای بارگذاری                    84

3-12نمودار سختی موثر نسبت به شاخص شکل پذیری           84

3-13-نمودار انرژی جذب شده درسیکلهای بارگذاری مختلف    85

3-14-نمودار تغییرات نسبت میرایی درسیکلهای بارگذاری مختلف              86

3-15-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان          87

3-16-نمودار سختی اولیه نسبت به سیکل های بارگذاری 88

3-17-نمودار سختی اولیه نسبت به شاخص شکل پذیری  88

3-18-نمودار سختی موثر نسبت به سیکلهای بارگذاری   89

3-19-نمودار سختی موثر نسبت به شاخص شکل پذیری  90

3-20-نمودار انرژی جذب شده درسیکلهای بارگذاری مختلف                     91

3-21-نمودار تغییرات نسبت میرایی درسیکلهای بارگذاری مختلف              92

3-22-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان          93

3-23-نمودار سختی اولیه نسبت به سیکل های بارگذاری 94

3-24-نمودار سختی اولیه نسبت به شاخص شکل پذیری  94

3-25-نمودار سختی موثر نسبت به سیکلهای بارگذاری   95

3-26-نمودار سختی موثر نسبت به شاخص شکل پذیری  96

3-27-نمودار انرژی جذب شده درسیکلهای بارگذاری مختلف                     97

3-28-نمودار تغییرات نسبت میرایی درسیکلهای بارگذاری مختلف              98

3-29-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان          99

3-30-نمودار سختی اولیه نسبت به سیکل های بارگذاری 100

3-31-نمودار سختی اولیه نسبت به شاخص شکل پذیری  100

3-32-نمودار سختی موثر نسبت به سیکلهای بارگذاری   101

3-33-نمودار سختی موثر نسبت به شاخص شکل پذیری  102

3-34-نمودار انرژی جذب شده درسیکلهای بارگذاری مختلف                     103

3-35-نمودار تغییرات نسبت میرایی درسیکلهای بارگذاری مختلف              104

3-36-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان          105

3-37-نمودار سختی اولیه نسبت به سیکل های بارگذاری 106

3-38-نمودار سختی اولیه نسبت به شاخص شکل پذیری  106

3-39-نمودار سختی موثر نسبت به سیکلهای بارگذاری   107

3-40-نمودار سختی موثر نسبت به شاخص شکل پذیری  108

3-41-نمودار انرژی جذب شده درسیکلهای بارگذاری مختلف                     109

3-42-نمودار تغییرات نسبت میرایی درسیکلهای بارگذاری مختلف              110

3-43-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان          111

3-44-نمودار سختی اولیه نسبت به سیکل های بارگذاری 112

3-45-نمودار سختی اولیه نسبت به شاخص شکل پذیری  112

3-46-نمودار سختی موثر نسبت به سیکلهای بارگذاری   113

3-47-نمودار سختی موثر نسبت به شاخص شکل پذیری  114

3-48-نمودار انرژی جذب شده درسیکلهای بارگذاری مختلف                     115

3-49-نمودار تغییرات نسبت میرایی درسیکلهای بارگذاری مختلف              116

3-50-نمودار پوش مقاومت برشی درنمونه های شاهد 118

3-51-نمودارهای هیسترسیس مدلهای تحلیلی ونمونه های آزمایشگاهی 119

3-52-نمودارهای هیسترسیس مدلهای تحلیلی ونمونه های آزمایشگاهی 119

4-1-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان          128

4-2-نمودار سختی اولیه نسبت به سیکل های بارگذاری 129

4-3-نمودار سختی اولیه نسبت به شاخص شکل پذیری  129

4-4-نمودار سختی موثر نسبت به سیکلهای بارگذاری   130

4-5-نمودار سختی موثر نسبت به شاخص شکل پذیری  131

4-6-نمودار انرژی جذب شده درسیکلهای بارگذاری مختلف                     132

4-7-نمودار تغییرات نسبت میرایی درسیکلهای بارگذاری مختلف              133

4-8-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان         134

4-9-نمودار سختی اولیه نسبت به سیکل های بارگذاری 135

4-10-نمودار سختی اولیه نسبت به شاخص شکل پذیری  135

4-11-نمودار سختی موثر نسبت به سیکلهای بارگذاری   136

4-12-نمودار سختی موثر نسبت به شاخص شکل پذیری  137

4-13-نمودار انرژی جذب شده درسیکلهای بارگذاری مختلف                     138

4-14-نمودار تغییرات نسبت میرایی درسیکلهای بارگذاری مختلف              138

4-15-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان          140

4-16-نمودار سختی اولیه نسبت به سیکل های بارگذاری 141

4-17-نمودار سختی اولیه نسبت به شاخص شکل پذیری  141

4-18-نمودار سختی موثر نسبت به سیکلهای بارگذاری   142

4-19-نمودار سختی موثر نسبت به شاخص شکل پذیری  143

4-20-نمودار انرژی جذب شده درسیکلهای بارگذاری مختلف                     144

4-21-نمودار تغییرات نسبت میرایی درسیکلهای بارگذاری مختلف              145

4-22-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان          146

4-23-نمودار سختی اولیه نسبت به سیکل های بارگذاری 147

4-24-نمودار سختی اولیه نسبت به شاخص شکل پذیری  147

4-25-نمودار سختی موثر نسبت به سیکلهای بارگذاری   148

4-26-نمودار سختی موثر نسبت به شاخص شکل پذیری  149

4-27-نمودار انرژی جذب شده درسیکلهای بارگذاری مختلف                     150

4-28-نمودار تغییرات نسبت میرایی درسیکلهای بارگذاری مختلف              151

4-29-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان          152

4-30-نمودار سختی اولیه نسبت به سیکل های بارگذاری    153

4-31-نمودار سختی اولیه نسبت به شاخص شکل پذیری   153

4-32-نمودار سختی موثر نسبت به سیکلهای بارگذاری   154

4-33-نمودار سختی موثر نسبت به شاخص شکل پذیری  155

4-34-نمودار انرژی جذب شده درسیکلهای بارگذاری مختلف                     156

4-35-نمودار تغییرات نسبت میرایی درسیکلهای بارگذاری مختلف              157

4-36-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان          158

4-37-نمودار سختی اولیه نسبت به سیکل های بارگذاری  159

4-38-نمودار سختی اولیه نسبت به شاخص شکل پذیری   159

4-39-نمودار سختی موثر نسبت به سیکلهای بارگذاری    160

4-40-نمودار سختی موثر نسبت به شاخص شکل پذیری   161

4-41-نمودار انرژی جذب شده درسیکلهای بارگذاری مختلف                     162

4-42-نمودار تغییرات نسبت میرایی درسیکلهای بارگذاری مختلف              163

4-43-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان          164

4-44-نمودار سختی اولیه نسبت به سیکل های بارگذاری 165

4-45-نمودار سختی اولیه نسبت به شاخص شکل پذیری  165

4-46-نمودار سختی موثر نسبت به سیکلهای بارگذاری   166

4-47-نمودار سختی موثر نسبت به شاخص شکل پذیری  167

4-48-نمودار انرژی جذب شده درسیکلهای بارگذاری مختلف              168

4-49-نمودار تغییرات نسبت میرایی درسیکلهای بارگذاری مختلف        169

4-50-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان          170

4-51-نمودار سختی اولیه نسبت به سیکل های بارگذاری 171

4-52-نمودار سختی اولیه نسبت به شاخص شکل پذیری  171

4-53-نمودار سختی موثر نسبت به سیکلهای بارگذاری   172

4-54-نمودار سختی موثر نسبت به شاخص شکل پذیری  173

4-55-نمودار انرژی جذب شده درسیکلهای بارگذاری مختلف                     174

4-56-نمودار تغییرات نسبت میرایی درسیکلهای بارگذاری مختلف              175

4-57-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان          176

4-58-نمودار سختی اولیه نسبت به سیکل های بارگذاری 177

4-59-نمودار سختی اولیه نسبت به شاخص شکل پذیری  178

4-60-نمودار سختی موثر نسبت به سیکلهای بارگذاری   179

4-61-نمودار سختی موثر نسبت به شاخص شکل پذیری  179

4-62-نمودار انرژی جذب شده درسیکلهای بارگذاری مختلف                     180

4-63-نمودار تغییرات نسبت میرایی درسیکلهای بارگذاری مختلف              181

4-64-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان          182

4-65-نمودار سختی اولیه نسبت به سیکل های بارگذاری 183

4-66-نمودار سختی اولیه نسبت به شاخص شکل پذیری  184

4-67-نمودار سختی موثر نسبت به سیکلهای بارگذاری   185

4-68-نمودار سختی موثر نسبت به شاخص شکل پذیری  185

4-69-نمودار انرژی جذب شده درسیکلهای بارگذاری مختلف                     186

4-70-نمودار تغییرات نسبت میرایی درسیکلهای بارگذاری مختلف              187

4-71-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان          188

4-72-نمودار سختی اولیه نسبت به سیکل های بارگذاری 189

4-73-نمودار سختی اولیه نسبت به شاخص شکل پذیری  190

4-74-نمودار سختی موثر نسبت به سیکلهای بارگذاری   191

4-75-نمودار سختی موثر نسبت به شاخص شکل پذیری  191

4-76-نمودار انرژی جذب شده درسیکلهای بارگذاری مختلف                     192

4-77-نمودار تغییرات نسبت میرایی درسیکلهای بارگذاری مختلف              193

4-78-نمودار پوش مقاومت برشی در نمونه های تقویت شده غیرفعال 194

4-79-مقایسه نمودارهای هیسترسیس تحلیلی وآزمایشگاهی 195

4-80-مقایسه نمودارهای هیسترسیسی تحلیلی وآزمایشگاهی 196

4-81-مقایسه نمودارهای هیسترسیس تحلیلی وآزمایشگاهی 196

5-1-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان          202

5-2-نمودار سختی اولیه نسبت به سیکل های بارگذاری 203

5-3-نمودار سختی اولیه نسبت به شاخص شکل پذیری  203

5-4-نمودار سختی موثر نسبت به سیکلهای بارگذاری   204

5-5-نمودار سختی موثر نسبت به شاخص شکل پذیری  205

5-6-نمودار انرژی جذب شده درسیکلهای بارگذاری مختلف                     206

5-7-نمودار تغییرات نسبت میرایی درسیکلهای بارگذاری مختلف              207

5-8-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان          208

5-9-نمودار سختی اولیه نسبت به سیکل های بارگذاری 209

5-10-نمودار سختی اولیه نسبت به شاخص شکل پذیری209

5-11-نمودار سختی موثر نسبت به سیکلهای بارگذاری 210

5-12-نمودار سختی موثر نسبت به شاخص شکل پذیری  211

5-13-نمودار انرژی جذب شده درسیکلهای بارگذاری مختلف                     212

5-14-نمودار تغییرات نسبت میرایی درسیکلهای بارگذاری مختلف              213

5-15-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان          214

5-16-نمودار سختی اولیه نسبت به سیکل های بارگذاری 215

5-17-نمودار سختی اولیه نسبت به شاخص شکل پذیری  215

5-18-نمودار سختی موثر نسبت به سیکلهای بارگذاری   216

5-19-نمودار سختی موثر نسبت به شاخص شکل پذیری  217

5-20-نمودار انرژی جذب شده درسیکلهای بارگذاری مختلف                     218

5-21-نمودار تغییرات نسبت میرایی درسیکلهای بارگذاری مختلف              219

5-22-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان          220

5-23-نمودار سختی اولیه نسبت به سیکل های بارگذاری   221

5-24-نمودار سختی اولیه نسبت به شاخص شکل پذیری    222

5-25-نمودار سختی موثر نسبت به سیکلهای بارگذاری   223

5-26-نمودار سختی موثر نسبت به شاخص شکل پذیری  223

5-27-نمودار انرژی جذب شده درسیکلهای بارگذاری مختلف                     224

5-28-نمودار تغییرات نسبت میرایی درسیکلهای بارگذاری مختلف              225

5-29-نمودار هیسترسیس نیروی برشی-شاخص تغییرمکان          226

5-30-نمودار سختی اولیه نسبت به سیکل های بارگذاری 227

5-31-نمودار سختی اولیه نسبت به شاخص شکل پذیری  228

5-32-نمودار سختی موثر نسبت به سیکلهای بارگذاری   229

5-33-نمودار سختی موثر نسبت به شاخص شکل پذیری  229

5-34-نمودار انرژی جذب شده درسیکلهای بارگذاری مختلف                     230

5-35-نمودار تغییرات نسبت میرایی درسیکلهای بارگذاری مختلف              231

5-36-نمودار پوش مقاومت برشی در نمونه های تقویت شده فعال 232

5-37-مقایسه نمودارهای هیسترسیس تحلیلی وآزمایشگاهی 233

5-38-مقایسه نمودارهای هیسترسیسی تحلیلی وآزمایشگاهی 233

5-39-مقایسه نمودارهای هیسترسیس تحلیلی وآزمایشگاهی 234

5-40-مقایسه نمودارهای هیسترسیس تحلیلی وآزمایشگاهی 234

5-41-مقایسه نمودارهای هیسترسیس تحلیلی وآزمایشگاهی 235

فهرست شکلها

1-1-شمای ایجاد مفصل پلاستیک درقاب های باستون قوی وتیر ضعیف 24

1-2-شمای ترک برشی درستون کوتاه 25

2-1-سطح موثربتن محصور شده طبق روابط Yamakawaا     37

2-2-فلوچارت محاسبه روابط Yamakawaا      38

2-3-پاسخ تنش کرنش نمونه های محصور شده با FRPا    39

2-4-نمودار تنش محوری درمقابل کرنش حجمی  41

2-5-قوانین ارائه شده برای نمودار پوش  45

2-6-نمودار نسبت حجمیFRP به ضریب محصور شدگی 48

2-7-افزایش درمقدار بارجانبی قابل تحمل باافزایش تعداد لایه ها  49

2-8-مقاومت محصور شده به مقاومت غیرمحصور درمقابل مقاومت بتن 50

2-9-اثرنوع لایه ها برروی شکل پذیری      51

2-10-مقدار نسبت مقاومت محصوری به مقاومت اولیه بتن درمقابل مقدار حجمی ورق های الیافی برای مقادیر متفاوت مدول الاستیسیته الیاف   52

2-11-مقدار نسبت مقاومت محصوری به مقاومت اولیه بتن درمقابل مقدار حجمی ورق های الیافی برای مقادیر متفاوت مقاومت کششی الیاف   53

2-12-مکانیسم انتقال برش در ورق های تقویت 57

2-13-مکانیسم انتقال برش درورقه های تقویت 60

2-14-توزیع نمودار لنگر-انحنا،براساس آنالیز فیبری 61

3-1-نما ومقطع ستونC-L1-F1-S1ا  66

3-2-فیبرهای تشکیل شده درمقطع بتنی مسلح 69

3-3-مشخصات نقاط گاوس درالمان تیر-ستون 70

4-1-منحنی تنش-کرنش کامپویتهای FRPا 123


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

[purchase_link id=”104992″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

[purchase_link id=”104993″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید