انتخاب صفحه

مقدمه:
یکی از برتری های سازه های فولادی درمقایسه با دیگر سازه ها سرعت و سهولت اجرا در این سازه ها می باشد. در طراحی و ساخت سازه های فلزی در ایران مهمترین پارامتری که همیشه باید مد نظر طراحان قرار گیرد سهولت اجرا با توجه به امکانات محدود میباشد. عدم وجود تکنولوژی پیشرفته در زمینه های مختلف کارهای ساختمانی نظیر برشکاری، سنگزنی، ایجاد اتصالات پیچی و جوش صحیح در کشور همواره مانع از اجرای طرح های کارآمد و دقیق می باشد به همین جهت ناگزیر تا حد امکان از پیچیدگیهای طرح کاسته شده و روندی دنبال می شود که به سادگی قابل فهم و از سوی سازندگان قابل اجرا باشد.
اتصالات مفصلی از لحاظ سهولت اجرا مناسب بوده ولی از نظر سختی سازه و استفاده از مصالح دارای ضعف می باشند و در صورت استفاده از آنها باید سازه مهاربندی شود. اتصالات صلب نیاز سختی سازه بخصوص مقاومت در برابر نیروهای جانبی را برآورده ساخته اما اجرای دقیق اتصالات آن مشکلات فراوان و هزینه بسیاری دربردارند از این رو سازندگان و طراحان ساختمانهای فلزی به فکر جایگزین کردن این اتصالات با اتصال سادهتری افتادند. شواهد موجود نشان می دهد که در ساخت و ساز معمول ساختمانهای فلزی درایران، بخصوص در شهرستانها به علت کمبود امکانات نظیر وجود افراد متخصص در زمینه های مختلف کارهای ساختمانی از اتصالی موسوم به اتصال خورجینی استفاده میشود.

فهرست مطالب

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………..12

مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………14

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: مفاهیم پایه………………………………………………15

در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران، طرح و اجرای ساختمانهای فولادی و نیز آیین نامه سازه های فولادی AISC سه نوع قاب ساختمانی به همراه مفروضات محاسباتی مربوط به آنها ملاک طرح و محاسبه سازه های فولادی قرار گرفته است. [2]و[1] گروه (1): قابهای صلب که در آنها فرض میشود اتصالات تیر و ستون به اندازه کافی صلب هستند به طوریکه در تغییر شکل قاب، زاویه تیر نسبت به ستون ثابت باقی میماند. گروه (2): قابهای ساده (غیر مقید- آزاد) که در آنها فرض میشود اتصالات تیر و ستون بدون گیرداری هستند. گروه (3): قابهای نیمه صلب، که در آنها فرض میشود اتصال انتهای تیرها و شاهتیرها دارای ظرفیتخمشی به مقدار مشخصی و قابـل اطمینـان، بـین صـلبیت گـروه (1) و انعطـافپـذیری گـروه (2) می باشد. 1- 2- خط تیر
تیر AB که به نحوی دلخواه بارگذاری شده است و تحت لنگرها و دورانهای انتهائی θb,θa,Mb,Ma قرار گرفته است را در نظر بگیرید. لنگرهائی که در حالت 0 =θb =θa با MFa و MFb نشان داده می شوند لنگرهای گیرداری نامیده می شوند.

– 1- انواع قابهای ساختمانی و شرایط صلبیت اتصالات آنها ………………………………………………..16
1- 2- خط تیر……………………………………………………………………………………………………….16
1- 3- مکانیزم انتقال لنگر در اتصال خورجینی؛ ………………………………………………………………..

اتصال خورجینی کامل

اتصال خورجینی کامل

فصل دوم: اتصال خورجینی رایج و نگاهی به برخی از پژوهشهای صورت گرفته

اتصال خورجینی در ساختمانهای فولادی متشکل از دونبشی برای اتصال تیر به ستون، در بالا و پایین هر کدام از تیرها بوده که برای پرهیز از جوش بالا سری معمولاً نبشی پایین بزرگتر از بال تیرآهن و نبشی بالا کوچکتر از بال تیرآهن انتخاب گردد علاوه بر این در این اتصال تیرها در محل اتصال قطع نشده و به صورت یکسره ادامه مییابند. و از نظر سهولت اجرا و افزایش باربری در مقابل بارهای ثقلی مزیت قابل ملاحظه ای را دارا میباشند. اتصال خورجینی با جزئیات متداول، در دسته بندی اتصالات بر اساس میزان صلبیت در دسته اتصالات نیمه صلب محسوب می شوند. اشکال (2- 2) و (2-3) به وضوح اجرای ساده و راحت این اتصال را نشان می دهند. در مرحله اجرا قبل از برافراشتن ستونها، نبشی های تحتانی تیرهای اصلی به ستون روی زمین جوش داده میشود سپس ستونها بر پا شده و تیرهای اصلی که به صورت سرتاسری و چند دهانه می باشند با جرثقیل بر روی نبشیهای تحتانی قرار گرفته و در محل خود بوسیله جوش بال تیر به نبشی تثبیت متصل می گردند سپس بال فوقانی تیر به نبشی فوقانی جوش شده و نبشی فوقانی بوسیله جوش به ستون متصل میگردد. نحوه جوشکاری اجرایی در اتصال خورجینی در شکل (2-4) مشاهده میشود. چنین اتصالی قادر به انتقال تمامی لنگر تیر به ستون نبوده و به عبارت دیگر تیر و ستون هر یک دارای چرخش مستقل خواهند بود. همچنین چنین اتصالی بدون سیستم مهاربندی در سازه قادر به تحمل نیروهای جانبی نظیر باد و زلزله نخواهد بود و پس از رسیدن نیروهای داخلی در نوارهای جوش به حد خمیری (در اثر وارد شدن لنگر و برش زیاد به اتصال)، اتصال متلاشی گشته و تیرهای اصلی از محل خود سقوط خواهند کرد و در نتیجه سازه فرو خواهد ریخت.

2- 1- اتصال خورجینی رایج……………………………………………………………………………………….22
2- 2- مروری بر تحقیقات انجام شده:…………………………………………………………………………….28
2- 3- رفتار اتصال خورجینی………………………………………………………………………………………..53
2- 4- تأثیر صلبیت اتصال بر نیروها ی داخلی تحت بارهای سرویس قائم و بارها ی زلزله …………………55

ترکیب اتصالات خورجینی گیردار با انواع دیگر سیستمهای سازه ای

ترکیب اتصالات خورجینی گیردار با انواع دیگر
سیستمهای سازه ای

فصل سوم: ضوابط طراحی و اجرای سا ختمانهای اتصال خورجینی با جزئیات جدید

اتصال خورجینی برحسب عملکرد سازه ای به دو نوع ساده و گیردار تقسیم می شود. ضوابط مربوط به این دو نوع اتصال ارائه شده است.
3- 2- تعریف اتصال خورجینی ساده
اتصال خورجینی ساده اتصالی است که در برابر تغییر زاویه بین تیر و ستون از خود مقاومت چندانی بروز نمی دهد و در ساختمانهای متعارف حداکثر سختی چرخشی اولیه آن از 150 تن متر بر رادیان تجاوز نمی کند. در صورت استفاده از جزئیات ارائه شده در بند 2,3 اتصال از نوع خورجینی ساده محسوب می گردد. در صورت استفاده از جزئیاتی متفاوت با جزئیات فوق الذکر، لازم است سختی اتصال با استفاده از آزمایش و یا با انجام تحلیلهای دقیق و در نظر گرفتن همه شرایط و محدودیتهای اتصال تعیین گردد و چنانچه سختی چرخشی اولیه اتصال مورد استفاده در ساختمانهای متعارف از 150 تن متر بر رادیان تجاوز نکند اتصال ساده محسوب می گردد.
3- 3- انواع اتصال خورجینی ساده
اتصال خورجینی ساده بر دو نوع است: اتصال با نشیمن نرم و اتصال با نشیمن سخت. در اتصال ساده با نشیمن نرم تیر روی نشیمن انعطاف پذیر قرار می گیرد، و در اتصال ساده با نشیمن سخت تیر روی نشیمن بدون انعطاف مستقر می گردد.

3- 1- انواع اتصال خورجینی ……………………………………………………………………………………….64
3- 2- تعریف اتصال خورجین ی ساده ……………………………………………………………………………64
3- 3- انواع اتصال خورجین ی ساده………………………………………………………………………………64
3- 4- جزئیات ……………………………………………………………………………………………………….65
3- 5- ضریب طول موثر……………………………………………………………………………………………..67
3- 6- ستون مرکب ………………………………………………………………………………………………..67
3- 7- تیر……………………………………………………………………………………………………………..68
3- 8- اتصال …………………………………………………………………………………………………………69
3- 9- اتصال خورجینی ساده با نشیمن نرم …………………………………………………………………….69
3- 10- اتصال خورجینی ساده با نشیمن ساخت ……………………………………………………………….71
3- 11- تعریف اتصال خورجین ی گیردار…………………………………………………………………………….73
3- 12 انواع اتصال خورجین ی گیردار ……………………………………………………………………………73
3- 13- جزئیات ……………………………………………………………………………………………………….75
3- 14- ضوابط طراحی قاب با اتصال خورجین ی گیردار (نوع 1 و 2) …………………………………………..76

 

نمونه های آزمایشی )مقدم و کرمی

نمونه های آزمایشی )مقدم و کرمی

فصل چهارم: معرفی اتصالات مورد بررسی

نرم افزار مورد استفاده قرار گرفته در این پژوهش ANSYS 10می باشد. این نـرم افـزاردارای قابلیت های زیادی بوده و قادر به حل بسـیاری از مسـائل مهندسـی اسـت. از جملـه آنهـاانجام تحلیلهای استاتیکی، تاریخچه زمانی، مودال، طیفی، انتقال حرارت و… مـی باشـد وتوانایی در نظر گرفتن رفتارهای غیرخطی مادی، هندسی، تماس، خزش و … را دارد. هدف از انجام آنالیزهای رایانه ای بررسی روشهای مختلف تقویـت اتصـال خـورجینی ومقایسه آنها با یکدیگر بوده است.
5-2-1- تحلیل غیرخطی هندسی
هنگامی که یک سازه تحت تغییر شـکلهای بـزرگ قـرار مـی گیـرد، تغییراتـی در وضـعیتهندسی ایجاد می گردد و در نتیجه سختی آن تغییر می کند. بنابراین رفتـار سـازه نسـبت به حالت پیش از وقوع تغییر شکلهای بزرگ متفاوت خواهد شد. سختی یک ساز به سختی مجزای هریک از اعضای آن (المانها) و جهت آنهـا بسـتگی داردهنگامی که شکل یک المان در اثر تغییر شکلهای به وجود آمده در سـازه تغییـر مـی کنـد،سختی آن نیز تغییر خواهد کرد و در نتیجه سختی کل سازه تغییـر خواهـد کـرد. بـه ایـنپدیده کرنشهای بزرگ گفته می شود . هنگامی که جهت یک المان در اثر تغییر شـکلهای بـهوجود آمده در سـازه تغییـر مـی کنـد سـختی آن در سیسـتم مختصـات عمـومی عـوضمیشود و در نتیجه سختی کل سازه را تحت تأثیر قرار می دهد به این پدیده چرخشـهایبزرگ گفته می شود. سختی خارج از صفحه یک سازه می تواند بـه طـور قابـل تـوجهی تحـت تـأثیر وضـعیتتنشهای داخل صفحه آن سازه قرار بگیرد. یک پوسته نازک را در نظر بگیرید که یـک بـارمتمرکز قائم در وسط آن قرار دارد. میزان خیزی کـه در ایـن پوسـته تحـت اثـر ایـن بـارمتمرکز ایجاد می شود تابعی از وضعیت تنشهای داخلی صـفحه پوسـته اسـت. انـدرکنشبین سختی خارج از صفحه و تنشهای داخل صفحه اصطلاحاً سخت شدگی تنشـی نامیـدهشده است.

4- 1- اتصال خورجینی مفصلی با نشیمن نرم ………………………………………………………………..105
4- 2- اتصال خورجینی گیردار نوع 1 (F7)….ا…………………………………………………………………..106
4- 3- نتایج حاصل ازآزمایش مزروعی و همکاران روی اتصال خورجینی گیردار نوع 1 (F7)……ا………….109
4- 4- اتصال خورجینی گیردار نوع 2 (K-F10) ..ا……………………………………………………………….110
4- 5- اتصال خورجینی گیردار F10(ارائه شده توسط مزروعی و همکاران)………………………………….112
4- 6- نتایج حاصل از آزمایش مزروعی و همکاران دوی اتصال خورجینی گیردار F10 ارائه شده توسط مزروعی و
همکاران………………………………………………………………………………………………………………114
4- 7- اتصال خورجینی گیردار با نبشی پیرامونی M1 ارائه شده توسط فروغی و همکاران ……………….116
4- 8- مدل اجزاء محدود اتصال گیردار خورجینی با نبشی پیرامونی (M1) ..ا………………………………..117
4- 9- اتصال خورجینی گیردار با ورق پیرامونی M2.ا…………………………………………………………….119
4- 10- مدل اجزاء محدود اتصال گیردار خورجینی با ورق پیرامونی (M2) .ا…………………………………..121

اتصال ساده

اتصال ساده

فصل پنجم: بررسی مدل اجزاء محدود اتصالات

– مقدمه
نرم افزار مورد استفاده قرار گرفته در این پژوهش ANSYS 10می باشد. این نـرم افـزاردارای قابلیت های زیادی بوده و قادر به حل بسـیاری از مسـائل مهندسـی اسـت. از جملـه آنهـاانجام تحلیلهای استاتیکی، تاریخچه زمانی، مودال، طیفی، انتقال حرارت و… مـی باشـد وتوانایی در نظر گرفتن رفتارهای غیرخطی مادی، هندسی، تماس، خزش و … را دارد. هدف از انجام آنالیزهای رایانه ای بررسی روشهای مختلف تقویـت اتصـال خـورجینی ومقایسه آنها با یکدیگر بوده است.
5- 2- مفاهیم اولیه
5-2-1- تحلیل غیرخطی هندسی
هنگامی که یک سازه تحت تغییر شـکلهای بـزرگ قـرار مـی گیـرد، تغییراتـی در وضـعیتهندسی ایجاد می گردد و در نتیجه سختی آن تغییر می کند. بنابراین رفتـار سـازه نسـبت به حالت پیش از وقوع تغییر شکلهای بزرگ متفاوت خواهد شد. سختی یک ساز به سختی مجزای هریک از اعضای آن (المانها) و جهت آنهـا بسـتگی داردهنگامی که شکل یک المان در اثر تغییر شکلهای به وجود آمده در سـازه تغییـر مـی کنـد،سختی آن نیز تغییر خواهد کرد و در نتیجه سختی کل سازه تغییـر خواهـد کـرد. بـه ایـنپدیده کرنشهای بزرگ گفته می شود . هنگامی که جهت یک المان در اثر تغییر شـکلهای بـهوجود آمده در سـازه تغییـر مـی کنـد سـختی آن در سیسـتم مختصـات عمـومی عـوضمیشود و در نتیجه سختی کل سازه را تحت تأثیر قرار می دهد به این پدیده چرخشـهایبزرگ گفته می شود. سختی خارج از صفحه یک سازه می تواند بـه طـور قابـل تـوجهی تحـت تـأثیر وضـعیتتنشهای داخل صفحه آن سازه قرار بگیرد. یک پوسته نازک را در نظر بگیرید که یـک بـارمتمرکز قائم در وسط آن قرار دارد. میزان خیزی کـه در ایـن پوسـته تحـت اثـر ایـن بـارمتمرکز ایجاد می شود تابعی از وضعیت تنشهای داخلی صـفحه پوسـته اسـت. انـدرکنشبین سختی خارج از صفحه و تنشهای داخل صفحه اصطلاحاً سخت شدگی تنشـی نامیـدهشده است.

5- 1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….124
5- 2- مفاهیم اولیه ……………………………………………………………………………………………….124
5- 3- فرضیات مدل سازی ……………………………………………………………………………………….127
5- 4- محاسبه درصد گیرداری اتصال……………………………………………………………………………..128
5- 5- مقاومت کششی فولاد مصرفی………………………………………………………………………….128
5- 6- سیستم اعمال بار و شرایط تکیه گاهی…………………………………………………………………130
5- 7- معرفی مدل های اتصالات…………………………………………………………………………………132
5- 8- اتصال خورجینی مفصلی با نشیمن نرم( ارائه شده در آیین نامه ) …………………………………132
5- 9- اتصال خورجینی گیردار نوع 2 (K-F10) …ا………………………………………………………………136
5- 10- بررسی نتایج تحلیل های اجزاء محدود…………………………………………………………………141

منحنی هم شدت تنش فون میسزاتصال F10-K

منحنی هم شدت تنش فون میسزاتصال F10-K

فصل ششم: مقایسه و نتیجه گیری

 

– 1- اتصال K-F10 (گیردار نوع دوم) و F10 (ارائه شده توسط مزروعی و همکاران)………………………152
6- 2- اتصال KF-10 (گیردار نوع دوم) و F7 (گیردار نوع اول)………………………………………………….156
6- 3- اتصال K-F10 (گیردار نوع دوم) و M1 (گیردار با نبشی پیرامونی)…………………………………….158
6- 4- اتصال K-F10 (گیردار نوع دوم) و M2 (گیردار با ورق پیرامونی)……………………………………….159
6- 5- مقایسه کلی ………………………………………………………………………………………………160
6- 6- اتصال خورجینی مفصلی با نشیمن نرم واتصال خورجینی رایج……………………………………….160
6- 7- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..163

پیشنهاد برای تحقیقات آینده: …………………………………………………………………………………….165

مراجع فارسی :…………………………………………………………………………………………………….166

مراجع لاتین : ………………………………………………………………………………………………………170

چکیده لاتین:………………………………………………………………………………………………………..171

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

مدل اجزای محدود اتصال (F10-K

مدل اجزای محدود اتصال (F10-K

جداول

جدول (2- 1): نتایج حاصل از آزمایش روی اتصال خورجینی (مقدم و کرمی)……………………………….. 32

جدول (2- 2): نتایج حاصل از آزمایشهای آقاکوچک و حسینخانی……………………………………………… 39

جدول (2- 3): مشخصات نمونه های آزمایشی مقدم و قانع……………………………………………………. 41

جدول (2- 5): فرکانسهای مود اول اتصالات، برای سربارهای مختلف (تهرانی زاده و ملکی)………………. 44

جدول (2- 6): فرکانسهای پیچشی مواد اول اتصالات، برای سربارهای مختلف (تهرانی زاده و ملکی)……. 44

جدول (2- 7): درصد گیرداری و ظرفیت نهایی نمونهها (مزروعی و مصطفایی)………………………………… 47

جدول (2- 8): خلاصه نتایج آزمایشات روی نمونههای اتصال خورجینی…………………………………………. 48

 منحنی هم شدت کرنش الاستیک فون میسزاتصال خورجینی مفصلی

منحنی هم شدت کرنش الاستیک فون میسزاتصال خورجینی مفصلی

فهرست شکل ها

شکل 1- 1: لنگرها و دورانهای مثبت در معادلات شیب- تغییر مکان……………………………………………. 17

شکل 1- 2: تغییرات لنگر- دوران در اتصالات…………………………………………………………………………. 18

شکل 1- 3: اتصال خورجینی تحت لنگر زلزله……………………………………………………………………….. 19

شکل1- 4- عملکرد نبشی های اتصال خورجینی در انتقال لنگر…………………………………………………. 20

شکل 2- 2- اتصال خورجینی کامل……………………………………………………………………………………. 22

شکل 2- 4- نحوه جوشکاری اجرائی دراتصال خورجینی…………………………………………………………… 23

شکل 2- 5- مدل آزمایشگاهی اتصال خورجینی و جابجائی های اندازه گیری شده (مقدم و کرمی)………… 30
شکل 2- 6- نمونه های آزمایشی (مقدم و کرمی)………………………………………………………………….. 31

شکل 2- 7- الف- مدل آزمایشگاهی اتصال خورجینی ساده (نمونه SI).ا………………………………………… 32

شکل 2- 7- ب- نمونه های لنگر- چرخش (مقدم و کرمی)………………………………………………………… 33

شکل 2- 8- شکل کلی نمونه ها و نحوه اعمال بار(طاحونی وفرجودی)…………………………………………. 35

شکل 2- 9- نمونه شماره 1- اتصال خورجینی ساده(طاحونی وفرجودی)……………………………………….. 35

شکل 2- 10- نمونه شماره 2- اتصال خورجینی با تقویت لچکی(طاحونی وفرجودی)…………………………… 36

شکل 2- 11- نمونه شماره 3- اتصال خورجینی با نبشی ضعیف تر(طاحونی وفرجودی)……………………….. 36

شکل 2- 12- نمونه شماره 4- اتصال خورجینی با تقویت ورقهای افقی(طاحونی وفرجودی)…………………. 37

شکل 2- 13- نمونه شماره 5-اتصال متعارف ساده(طاحونی وفرجودی)…………………………………………. 37

شکل 2- 14- نمودارهای لنگر- دوران نمونه های مختلف (طاحونی وفرجودی)………………………………….. 38

شکل 2- 15- شکل کلی نمونه های آزمایشی (مقدم و قانع)……………………………………………………. 40

شکل 2- 16- نمونه های اتصال خورجینی ( مزروعی و مصطفایی )………………………………………………. 46

شکل 2- 17- اشکال مدلهای آزمایشگاهی…………………………………………………………………………… 49

شکل 2- 18- آرایش کلی آزمایشات (مقدم و علایی)……………………………………………………………….. 50

شکل 2- 19- نحوه تقریب رفتار غیر خطی اتصال به مدل دو خطی…………………………………………………. 54

شکل 2- 20- تغییرات لنگر بر حسب سختی در تیر طبقه همکف در اثر بار قائم…………………………………… 56

2- 21- تغییرات لنگر ستونها بر حسب سختی در اثر بار قائم………………………………………………………… 57

شکل 2- 22- تغییرات نیروی محوری ستونها بر حسب سختی در اثر بار قائم…………………………………….. 58

شکل 2- 23- تغییرات لنگراتصال بر حسب سختی در اثر بار قائم…………………………………………………… 59

شکل 2- 24- تغییرات لنگر در دو انتهای تیر همکف بر حسب سختی در اثر بار جانبی…………………………. 60

شکل 2- 26- تغییرات نیروی محوری ستونهای همکف بر حسب سختی در اثر بار جانبی……………………….. 61

شکل 2- 27- تغییرات لنگر اتصال بر حسب سختی در اثر بار جانبی……………………………………………….. 62

شکل 4- 1- اتصال خورجینی مفصلی با نشیمن نرم……………………………………………………………….. 106

شکل 4- 2- اتصال خورجینی گیردار نوع 1 (F7) .ا…………………………………………………………………….107

شکل 4- 3- اتصال خورجینی گیردار نوع 1 (F7)….ا…………………………………………………………………. 107
شکل 4- 4……………………………………………………………………………………………………………….. 108
شکل 4- 5- منحنی لنگر- دوران اتصال F7..ا…………………………………………………………………………. 109

شکل 4- 6- منحنی نیرو- تغییرمکان اتصال F7…..ا………………………………………………………………….. 110

شکل 4- 7- اتصال خورجینی گیردار نوع 2 (K-F10)…..ا…………………………………………………………….. 111

شکل 4- 8- ورق های گیرداری…………………………………………………………………………………………. 112
شکل 4- 9- اتصال خورجینی گیردار …………………………………………………………………………………..….… 113

شکل 4- 10- ورق های گیرداری ..……………………………………………………………………………..………………114

شکل 4- 11- منحنی لنگر- دوران اتصال …………………………………………………………………………………..….115

شکل 4- 12- منحنی نیرو- تغییرمکان اتصال ……………………………………………………………………………..….115

شکل 4- 13- الف- اتصال خورجینی صلب با نبشی پیرامونی ..……………………………………………………………117

شکل 4- 13- ب- نبشی های پیرامونی وورق های متصل کننده آنها به یکدیگر …………………………………..……117

شکل 4- 14 مدل اجزا محدود اتصال گیردار خورجینی با نبشی پیرامونی .………………………………………………118

 

Abstract
A type of saddle like connection called khorjini is widely used in Iran. In this type of connection continuouse beam pass through opposite side of column sitting on provided supportBehavior of this connection is complicated under dynamic seismic load.
Result of the analyses shows this connection are not ductile enough, abovementioned problem caused failure of many structures having khorjini connection in manjil earthquakeTo improve the performance, a wide range of researches has been done in recent years.
The researches has been conducted to study, analyze, and improve their performance and computer modeling of them. Finally proposal code for design and construction of khorjini connection was publishedIn this theses, to study the behavior of connection, finite element model including material and geometric non linearity is employed and cyclic loading is applied by using Ansys ver.10مقطع : کارشناسی ارشد

25000تومان

فایل word

35000تومان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید