انتخاب صفحه

مقدمه

تصادفات جا ده ای یکی ازمهمترین دلایل مرگ درجهان بخصوص ایران است.باپیشرفت تکنولوژی درجهان شاهد سیرنیزولی تلفات درجاده ها میباشیم.متاسفانه درایران شاهد افزایش این تلفات وجراحات میباشیم که صدمات جبران ناپذیری درزمینه اقتصادی وغیراقتصادی به بدنه کشور وارد نموده است.امروزه تصادفات قابل پیش بینی وپیشگیری میباشد که این امر باصرف هزینه اندک و بکارگیری روشهای نوین علمی ومتخصصین مجرب میسرخواهد بود که یکی ازاین روشهای بررسی تصادفات،بررسی نقاط حادثه خیز(پرحادثه) میباشد.شناسایی موقعیت های حادثه خیز وپرتصادف یکی ازاساسی ترین مراحل برنامه ریزی مدیریت ایمنی درسطح شبکه راه ها محسوب میشود وهدف اصلی آن کاهش اثرات منفی اقتصادی واجتماعی تصادفات وبهبود سطح ایمنی درشبکه به کمک اعمال روشهای مدیریت ترافیک واقدامات مهندسی ایمنی درمکان های پرتصادف وحادثه خیزاست.براساس تجربه دیگر کشورها،رفع حادثه خیزی این نقاط که گاهی هزینه های مالی سنگینی راهم درپی دارد میتواند نجات بخش جان بسیاری ازهموطنان گردد.

فهرست مطالب

چکیده  1

مقدمه 2

فصل اول:تعریف مساله

1-4-اهداف وفرضیات

هدف ما تشکیل یک مدل جهت پیش بینی تصادفات درجاده کرج به چالوس بوده وتمامی مسیرهایی که شبیه این مسیر میباشد این مدل صدق خواهد کرد.البته مسیرهای مختلف کشور دارای مدلهای مختلف درتصادفات جاده ای میباشد.متخصصان امور ایمنی جاده ای،عوامل موثر درتصادفات ترافیکی وجراحت ها وتلفات ناشی ازآن رابه چهار دسته کلی تقسیم میکنند.عامل اول،انسان وخطاهای انسانی است که بیشترین نقش رادروقوع تصادفات دارند.عامل دوم وسیله نقلیه است که هریک ازاین عوامل خود شامل پارامترهای جزئی تری میشوند.عامل سوم محیط جاده وآخرین عامل بحث مدیریت ایمنی جاده هاست که درسالهای اخیر به آن توجه ویژه ای شده است.بنابراین عوامل موثردر وقوع تصادفات به طور کلی عبارتنداز:

عامل خطاهای انسانی

عامل محیط وراه ها

عامل وسیله نقلیه

عامل مدیریت ایمنی

1-1-تعریف کلی مساله  4

1-2-نیازبه مطالعه درمورد مساله 5

1-3-اثرات مهم مطالعه برمساله ازنظر بهبودآن   5

1-4-اهداف وفرضیات 6

1-5-دامنه اثر مساله درجامعه علمی واجتماع  6

1-6-محدودیت ها وچارچوب مساله 7

قوس شماره16

قوس شماره16

فصل دوم:کاووش درمتون

2-1-مقدمه

شناسایی موقعیت های حادثه خیز وپرتصادف یکی ازاساسی ترین مراحل برنامه ریزی مدیریت ایمنی در سطح شبکه راه ها محسوب میشود وهدف اصلی آن کاهش اثرات منفی اقتصادی واجتماعی تصادفات وبهبود سطح ایمنی درشبکه به کمک اعمال روشهای مدیریت ترافیک واقدامات مهندسی ایمنی درمکان های پرتصادف وحادثه خیز است.یکی ازگام های اولیه دراین زمینه دانستن تعریف صحیحی از مکان های پرتصادف وحادثه خیزاست که تاکنون تعریف سراسری وپذیرفته شده ای درسطح جهانی برای این واژه ها ارائه نشده است.از طرفی روشهای گوناگونی به منظور شناسایی چنین مکانهایی درمطالعاتی که تاکنون انجام پذیرفته،ارائه شده است ولی دردانستن جایگاه استفاده از این روشها هنوز ابهاماتی وجود دارد.دراین مقاله ضمن سعی دربیان تعاریف مشخص ودقیقی ازواژه های موجود ودسته بندی آنها،روش های مختلف شناسایی مکان های پرتصادف وحادثه خیز ارائه وارزیابی مناسبی درمورد پارامترها وملزومات وهمچنین نقاط ضعف وقوت هریک انجام پذیرفته است.

2-1-مقدمه 10

2-2-بررسی مقالات مجلات فنی 11

2-2-1-مرحله پیشگیری مکان های پرتصادف 12

2-2-2-روشهای شناسایی مکان های حادثه خیز   14

2-2-3-مرحله درمان مکان های پرتصادف 20

2-2-4-روشهای شناسایی مکان های پرتصادف 21

2-2-5-خلاصه ارزیابی روشهای شناسایی مکان های پرتصادف 29

2-2-6جمع بندی ونتیجه گیری 30

2-3-بررسی تزها وپروژه ها 33

2-3-1-روشهای استاتیکی برای شناسایی نقاط حادثه خیز 33

2-3-1-1-روش اول-نرخ تصادفات 33

2-3-1-2-روش دوم-نبت پتانسیل خطر 33

2-3-1-3-روش سوم-روش ترکیبی نرخ تصادفات ونسبت ریسک تصادف 34

2-3-1-4-روش  چهارم-روش وقفه صحیح 34

2-3-1-5-روش پنجم-روش نسبت شدت تصادف 35

2-3-1-6-روش ششم-روش نرخ ریسک    35

2-3-2-اقدامات کشورهای مختلف درمورد نقاط حادثه خیز 35

2-3-2-1-ژاپن 37

2-3-2-2-جمهوری کره 38

2-3-2-3-مکزیک 39

2-3-2-4-نیوزیلند  40

2-3-2-5-پرو 41

2-3-2-6-سنگاپور 42

2-3-2-7-تایلند 43

2-3-2-8-بلژیک 44

2-3-2-9-دانمارک 46

2-3-2-10-استرالیا 47

2-4-بررسی کتابها 50

2-5-بررسی کنفرانسها 57

2-5-1-مدلهای تصادفات درقوسها 57

2-5-1-1-متغیرهای موثربرتصادفات درقوسها 63

2-5-2-نقش پررنگ ترعامل انسانی به راه درتصادفات جاده ای کشور  69

اصلاح قوس شماره16

اصلاح قوس شماره16

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-روش بکاررفته ودلایل آن 74

3-2-دستورالعمل جمع آوری اطلاعات 77

3-3-تعایف ونشانه های ریاضی 81

3-3-1-مدل رگرسیون چندگانه  81

3-3-2-مدل رگرسیون کرافت 83

3-3-3-مدل رگرسیون نمایی 84

3-4-ارائه مباحث ضروری 85

3-4-1-آزمون فرضیه 85

3-4-2-آزمون همبستگی 86

3-4-3-آزمون دوربین-واتسون  87

3-4-4-مقدار لوگ درستنمایی 88

3-4-5-آزمون نسبت درستنمایی    88

3-4-6-معیار اطلاعات آکادیک 88

3-5-برنامه کامپیوتری استفاده شده 89

3-5-1-نحوه محاسبه فاکتورهای موثر AMFSا    90

3-5-2-مدل قطعه های راه درنرم افزار IHSDMا  90

درصد نحوه برخورد تصادفات

درصد نحوه برخورد تصادفات

فصل چهارم:روش تحقیق

4-2-2-شرایط اقلیمی محدوده تحت مطالعه

قسمتی از محور مورد مطالعه درمحدوده آب وهوایی کوهستانی وبخش دیگردرمحدوده آب وهوایی بیابانی ونیمه بیابانی واقع میباشد.پخش کوهستانی مسیرازنظر تقسیم بندی مناطق آب وهوایی درناحیه مدیترانه ای با باران بهاره واقع میباشد.ازویژگی های این مناطق میتوان به ارتفاع بیش از 1500 ازسطح دریا اشاره نمود.همچنین انتظار میرود میانگین سردترین ماه سال دراین منطقه از 1 درجه سانتیگراد پائین تر بوده ودمای گرمترین ماه سال از 25 درجه سانتگیراد بالاتررفته وبارش سالانه این ناحیه درحدود 250 تا 600 میلیمتر باشد.بخش دیگر محور مورد مطالعه که درمحدوده آب وهوایی بیابانی ونیمه بیابانی واقع است،حائزشرایط ناحیه نیمه صحرایی سرد میباشد.وجود دوره گرمایی خشک طولانی که گاه بیش از 7 ماه ازسال رادر برمیگیرد ومیزان سالیانه درحدود 30تا250 میلیمتر،ازویژگی های این نواحی است.

4-1-مقدمه 96

4-2-مطالعات عمومی منطقه 97

4-2-1-موقعیت جغرافیاییی محور کرج-چالوس 97

4-2-2-شرایط اقلیمی محدوده تحت مطالعه 101

4-2-3-ویژگی ها ومشخصات مسیر 101

4-2-موضوعات مورد نظر 102

4-3-بررسی تصادفات مسیرکرج-چالوس 104

4-4-مشکلات درجمع آوری اطلاعات 112

4-4-1-مشکلات موجود درارتباط باپلیس راهنمائی ورانندگی کشور  112

4-4-2-سازمان حمل ونقل وپایانه های کشور،معاونت ساخت وتوسعه راه ها،معاونت راهداری اداره راه وترابری   113

درصد نوع وسیله مقصر درتصادف

درصد نوع وسیله مقصر درتصادف

فصل پنجم:تحلیل اطلاعات وارائه نتایج

5-1-مقدمه 115

5-2-ایجاد انواع مدلهای رگرسیون خطی چندگانه 119

5-2-1-مدل 1  122

5-2-1-1-تحلیل مدل1    125

5-2-2-مدل2     126

5-2-2-1-تحلیل مدل2 129

5-2-3-مدل 3  130

5-2-3-1-تحلیل مدل3        133

5-3-مدل رگرسیون نمایی  134

5-3-1-مدل1 135

5-3-1-1-تحلیل مدل1    140

5-3-2-مدل2   140

5-3-2-1-تحلیل مدل2  143

5-3-3-مدل3    144

5-3-3-1-تحلیل مدل3       147

5-4-مدل رگرسیون کرافت 148

5-4-1-مدل1 149

5-4-1-1-تحلیل مدل1 153

5-4-2-مدل2  154

5-4-1-1-تحلیل مدل2 157

5-4-3-مدل3  158

5-4-1-1-تحلیل مدل3     161

5-5-بررسی مدلهای خطی،نمایی وکرافت وانتخاب مدل برگزیده 162

5-6-آنالیز حساسیت 163

5-7-بررسی نقاط حادثه خیزجاده کرج-چالوس بااستفاده از نرم افزار IHSDMا 168

5-8-راهکارهای بهبود نقاط حادثه خیز 173

5-9-نتیجه گیری 182

5-10-پیشنهادات 183

پیوست ها 183

منابع وماخذ 197

ساعت وتعداد وقوع تصادفات

ساعت وتعداد وقوع تصادفات


Abstract

In this first paper the effective parameters in the

incidence of accidents, including geometric design

parameters, safety and a way to track Karaj – Chalus as

independent parameters and collect the harvest field and

share information obtained in any of them in the accident as

a parameter To determine more dependent on creating a

relationship between the independent variables by the model

of linear, exponential, etc. to create a logical and

mathematical relationship between them, we act. The model

created by the software and database is created. Finally, the

accuracy of the model and the model was the best parameter

to create Brdazsh between selected and the end results of

this research is provided.

More desired path in the software model we can predict

accidents. This software for predicting crashes at two-lane

roads Suburban is used. Then consider compliance with the

model prediction software, and we investigate continue to

examine areas prone Hadth Przakhth path above and

presents solutions we can improve it.


فهرست جدول

2-1-رتبه بندی مهم ترین دلایل کاهش عمر درجهان 52

2-2-مدلهای ساخته شده برای تصادفات بزرگراه های تهران 60

2-3-تخلفات حادثه ساز در 2 ماه ازسال 85 درمحور کرج-چالوس 70

3-1-داده های متغیرهای مستقل و وابسته 81

3-2-مقادیر AMFraا    91

3-3- مقادیر AMFwraا  91

3-4- مقادیر AMFtraا          92

4-1-آمار تردد جاده کرج چالوس 102

4-2-آمار محل وتعداد تصافدات 106

5-1-داده های مورد استفاده برای انجام مدل رگرسیون 115

5-2-آنالیزهمبستگی رگرسیون خطی چندجمله ای میان پارامترهای متغیرهای مستقل و وابسته برای تعداد تصادفات 120

5-3-آنالیز همبستگی رگرسیون خطی چند جمله ای میان پارامترهای متغیرهای مستقل ووابسته برای تعداد تصادفات 121

5-4-نتایج مدل رگرسیون خطی برای نرخ تصادفات AR1 وآماره های آن  122

5-5-نتایج مدل رگرسیون خطی برای نرخ تصادفات AR1 وآماره های آن    126

5-6-نتایج مدل رگرسیون خطی برای نرخ تصادفات AR1 وآماره های آن 130

5-7-آنالیز همبستگی رگرسیون نمایی پارامترهای متغیرهای مستقل و وابسته برای تعداد تصادفات 134

5-8-آنالیز همبستگی رگرسیون نمایی میان پارامترهای متغیرهای مستقل و وابسته برای تعداد تصادفات 134

5-9-نتایج مدل رگرسیون نمایی برای نرخ تصادفات AR1 وآماره های آن   135

5-10- نتایج مدل رگرسیون نمایی برای نرخ تصادفات AR1 وآماره های آن   140

5-11- نتایج مدل رگرسیون نمایی برای نرخ تصادفات AR1 وآماره های آن   144

5-12-آنالیز همبستگی رگرسیون نمایی پارامترهای متغیرهای مستقل و وابسته برای تعداد تصادفات 149

5-13-آنالیز همبستگی رگرسیون نمایی پارمترهای متغیرهای مستقل و وابسته برای تعداد تصادفات    149

5-14-نتایج مدل رگرسیون کرافت برای نرخ تصادفات AR1 وآماره های ان     149

5-15- نتایج مدل رگرسیون کرافت برای نرخ تصادفات AR1 وآماره های ان     154

5-16- نتایج مدل رگرسیون کرافت برای نرخ تصادفات AR1 وآماره های ان     158

5-17-امارهای مدلهای ساخته شده برای مسیر 158

5-18-مقایسه مقادیر پیشبینی شده مدل جدید باتصادفات پیش بینی شده توسط IHSDMا  171

5-19-مشخصات نقاط حادثه خیزمورد مطالعه 172

5-20-مشخصات قوس های مسیر 185

5-21-نتایج پیش بینی تصادفات مسیر با استفاده از نرم افزار IHSDMا    189

فهرست نمودارها

2-1-شناسایی مشکلات مرتبط باایمنی درسطح شبکه راه ها 12

2-2-نرخ برخورد بافرض متوسط سرعت80 کیلومتر برساعت وحجم هرخط عبوری 61

2-3-نرخ برخورد بافرض متوسط سرعت 80 کیلومتر برساعت  80

3-1-مراحل انجام تحقیقات واجرای پروژه 105

4-1-نمودار تردد روزانه درماه های مختلف سال 106

4-2-نمودار کل تردد درماه های مختلف سال  106

4-3-محل وتعداد تصادفات(کیلومتر)   107

4-4-درصد وقوع تصادفات درماه های سال 108

4-5-وقوع تصادفات درماه های سال 109

4-6-ساعت وتعداد تصادفات 109

4-7-دصد ساعت وتعداد تصادفات 110

4-8-نحوه برخورد تصادف 110

4-9-درصد نحوه برخورد تصادف 111

4-10-نوع وسیله مقصر درتصادف 112

4-11-درصد نوع وسیله مقصر درتصادف 123

5-1-نمودار احتمال P-P رگرسیون برای مقادیر باقیمانده های استاندارد شده درمدل1    124

5-2- نمودار احتمال P-P رگرسیون برای مقادیر باقیمانده های استاندارد شده درمدل1    124

5-3-نمودار پراکندگی برای مقایسه باقیمانده های استاندارد شده بامقادیر پیش بینی شده درمدل1   124

5-4- نمودار احتمال P-P رگرسیون برای مقادیر باقیمانده های استاندارد شده درمدل2    127

5-5- نمودار احتمال P-P رگرسیون برای مقادیر باقیمانده های استاندارد شده درمدل2    128

5-6-نمودار پراکندگی برای مقایسه باقیمانده های استاندارد شده بامقادیر پیش بینی شده درمدل2     128

5-7- نمودار احتمال P-P رگرسیون برای مقادیر باقیمانده های استاندارد شده درمدل3    131

5-8- نمودار احتمال P-P رگرسیون برای مقادیر باقیمانده های استاندارد شده1332

5-9-نمودار پراکندگی برای مقایسه باقی مانده های استانارد شده بامقادیر پیش بینی شده درمدل 3   132

5-10- نمودار احتمال P-P رگرسیون نمایی برای مقادیر باقیمانده های استاندارد شده در مدل1        137

5-11- نمودار احتمال P-P رگرسیون نمایی برای مقادیر باقیمانده های استاندارد شده در مدل1         138

5-12-نمودار پراکندگی برای مقایسه باقی مانده های استاندارد شده بامقادیر پیش بینی شده درمدل1  138

5-13- نمودار احتمال P-P رگرسیون نمایی برای مقادیر باقیمانده های استاندارد شده در مدل2        141

5-14- نمودار احتمال P-P رگرسیون نمایی برای مقادیر باقیمانده های استاندارد شده در مدل2        142

5-15-نمودار پراکندگی باری مقایسه باقی مانده های استاندارد شده بامقادیر پیش بینی شده درمدل3     142

5-16- نمودار احتمال P-P رگرسیون نمایی برای مقادیر باقیمانده های استاندارد شده در مدل3        145

5-17- نمودار احتمال P-P رگرسیون نمایی برای مقادیر باقیمانده های استاندارد شده در مدل3        146

5-18- نمودار پراکندگی باری مقایسه باقی مانده های استاندارد شده بامقادیر پیش بینی شده درمدل3     146

5-19- نمودار احتمال P-P رگرسیون کرافت برای مقادیر باقیمانده های استاندارد شده در مدل2        151

5-20- نمودار احتمال P-P رگرسیون کرافت برای مقادیر باقیمانده های استاندارد شده در مدل2        152

5-21-نمودار پراکندگی برای مقایسه باقیمانده های استاندارد شده بامقایدر پیش بینی شده درمدل2    152

5-22-نمودار پراکندگی برای مقایسه باقیمانده های استاندارد شده بامقادیر پیش بینی شده درمدل3   155

5-23- نمودار احتمال P-P رگرسیون کرافت برای مقادیر باقیمانده های استاندارد شده در مدل3        156

5-24- نمودار احتمال P-P رگرسیون کرافت برای مقادیر باقیمانده های استاندارد شده در مدل3        156

5-25- نمودار احتمال P-P رگرسیون کرافت برای مقادیر باقیمانده های استاندارد شده در مدل3        159

5-26- نمودار احتمال P-P رگرسیون کرافت برای مقادیر باقیمانده های استاندارد شده در مدل3        159

5-27-نمودارپراکندگی برای مقایسه باقیمانده های استاندارد شده بامقادیر پیش بینی شده درمدل3  159

5-28-تغییرات K1 برحسب raveا 163

5-29- تغییرات K2 برحسب Lا 164

5-30- تغییرات K3 برحسب ncا 165

5-31- تغییرات K4 برحسب Avا 16

5-32- تغییرات K5 برحسب dtop4ا  167

5-24-فراوانی تصادفات به کیلومتر وقوع تصادفات 172

فهرست شکلها

2-1-منحنی سهم عوامل سه گانه  درتصادفات 51

2-2-ریسک تلفات درکشورهای مختلف 55

2-3-شش نوع خط سیر درقوسها 72

4-1-نمایانگر موقعیت عمومی منطقه مورد مطلاعه درکشور 100

4-2-نقشه استان تهران به تفکیک شهرستان    100

4-3-منطقه مورد مطالعه 101

5-1-مسیرمورد مطالعه 168

5-2-قوس افقی جاده کرج-چالوس 174

5-3-قوس شماره16 175

5-4-اصلاح قوس شماره16 176

5-5-برف ویخبندان درجاده کرج-چالوس 177

5-6-دسترسی های جاده کرج-چالوس 178

5-7-پل درجاده کرج-چالوس 179

5-8-عدم تامین روشنایی مسیردرجاده کرج-چالوس 180


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf وسفارش word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید