مقدمه

هدف اصلی از طراحی یک سیستم اگزوز بدون شک ارسال گاز خروجی مصرف شده به خارج از موتور ماشین میباشد. در همین راستا میتوان از گازهای خروجی برای به کار انداختن توربو شارژر استفاده کرد و امروزه به طور قطع برای کاهش انتشارات گازهای دی اکسید کربن از یک کاتالیست کانورتور استفاده میکنند. اما در خودروهای مدرن، مانند خودروهای شهر ی اصلاح شده، یا یک خودروی مسابقهای ارتقاء یافته بسیار مهمتر ا ست زیرا تأثیر مستقیمی روی عملکرد و قدرت موتور دارد. در نتیجه،سیستم اگزوز و بخصوص طراحی هدر (مانیفلد) اگزوز نقش مهمی را در ارتقا (تیونینگ) موتورو تیونینگ خودرو بازی میکند.
بطور کلی، یک سیستم اگزوز تشکیل شده از یک مانیفلد اگزوز (که گاهی آن را هِدِر اگزوز مینامند)،لوله جدایی،یک کاتالیست کانورتور،یک منبع اگزوز یا صدا خفه کن، و یک لوله بلند به همراه سر اگزوز. از نظر تیونینگ سیستم اگزوز، سادهترین چیزی که به آن پرداخته میشود منبع اگزوز است، آن قطعهای است که بسادگی ماده آن جایگزین منبع اگزوز انبار یا منبع اگزوزی با عملکرد بالا میشود،
نتیجه سیستم اگزوز با جریان آزاد میباشد. با این وجود، منبع اگزوز میبایست دارای یک لوله ورودی و یک لوله خروجی و لوله انتهایی هم میبایست یکی باشد. باقی قسمتهای سیستم اگزوز بسیار پیچیدهتر میباشد بطوریکه لازم است فشار منفی (برگشتی)، دامنه بیشترین قدرت، و حداکثر RPM قابل استفاده را مورد بررسی قرار دهید.

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………….. 1
مقدمه…………………………………………………………………………. 3

اجزای اگزوز

اجزای اگزوز

فصل اول: هدر

همانطور که در مقدمه اشاره کردیم، ساخت سیستمهای اگزوز، طراحی مانیفلد، یا طراحی هدر اگزوز، روی عملکرد موتور تأثیر اساسی دارند و نقش مهمی را درتیونینگ خودرو بعهده دارند. از نظر طراحی هدر اگزوز، قطر لوله ابتدایی وطول لوله ابتدایی دامنه کلی قدرت موتور و همچنین نقطه اوج قدرت آن را تعیین میکند. قبل از اینکه شما طراحی هدر اگزوز را شروع کنید،لازم است تعداد سیلندرها، ظرفیت (حجم) موتور، و حداکثر RPM قابل مصرف را در نظر بگیرید زیرا اینها روی طراحی شما تأثیر میگذارد.

فشار برگشتی
مقدار فشار برگشتی ایجاد شده توسط سیستم اگزوز بسیار حساس است چنانکه زیاد بودن فشار برگشتی روی عملکرد نهایی موتور شما تأثیر منفی میگذارد بطوریکه در مقابل شدت جریان گازهای خروجی در RPM بالا مقاومت ایجاد میکند. نتیجه موتوری میباشد که نمیتواند با سرعت کافی گازهای درون اگزوز را خارج کند تا مانع از آلوده شدن مخلوط تازه هوای سوختی شود که درحرکت مکش بعدی وارد موتور میشود. نهایتاًاین به کاهش قدرت موتور منجر میشود. بنابراین، نصب یک لوله 1 اینچی کوتاهتر به جای سیستم اگزوز ایده خوبی نیست. اما در آن صورت لوله10 اینچی جور نمیشود. اگر لوله اگوز بسیار بزرگ باشد، شما به سرعت جریان کاهش یافته گازهای خروجی میرسید. سرعت جریان گازهای خروجی نه تنها به بیرون راندن (scavaging) دود اگزوز کمک میکند، بلکه روی میزان مخلوط هوای سوختی که در حرکت مکش بعدی وارد محفظه احتراق میشود هم تأثیر میگذارد. دلیل آن اینست که سرعت جریان دود بلافاصله پشت آن فشار پایینی ایجاد میکند که گازهای بیشتری را خارج از محفظه احتراق مکش میکند. بنابراین با این ترفند میتوان به فشار برگشتی (منفی) رسید.

تأثیرات طراحی هدر ـ اگزوز بر قدرت موتورهدر بیشترین تأثیر را بر دامنۀ قدرت و تولید نیروی نهایی یک خودروی توربو را دارد. فاکتورهای بسیاری وجود دارند که در یک هدری که به خوبی طراحی شده، لحاظ شده، لحاظ شده اند. یک فاکتور به روشن اتصال لولهها به یکدیگر میباشد. دو ترکیب ممکن برای یک خودروی 4 سیلندر عبارتند از 1-2-4 و 1-4. اصولاً در طرح 1-2-4 دو لولۀ اولیه در یک لولۀ ثانویه به یکدیگر متصل میشوند، سپس دو لولۀ ثانویه به یکدیگر متصل میشوند. در طرح 1-4، تمام چهار لوله در یک مرحله متصل میشوند. هر دو روش حسنهایی دارند، اما طرح 1-4 امکان ایجاد پالس گاز در واکنش را به روشی فراهم میکند که بهترین گشتاور ایجاد میشود.

13.
هدر…………………………………………………………………………………………… 5
هدر (مانیفلد)……………………………………………………………………………….. 6
فشار برگشتی……………………………………………………………………………… 7
تأثیرات طراحی هدر ـ اگزوز بر قدرت موتور………………………………………………. 8
طراحی هدرز……………………………………………………………………………… 11
ایده هایی برای طراحی هدر…………………………………………………………….. 14

با استفاده از یک هدراگزوزی که به دقت طراحی شده، با تنظیم طول لولۀ اولیه میتوان به قدرت کمی بیشتر در خارج از موتوررسید چنان که، آخرین ذرۀ گاز اگزوز درست قبل از اینکه دریچۀ اگزوزبسته شود به سمت بیرون مکش شود. گاز اگزوزی که از یک بخش معین اگزوز خارج میشود با پالس فشار بالا همراه است که با سرعت صوت از پورت اگزوز خارج میشود. این پالس یک فشار بالایی که به لبه منتهی میشود و یک دنبالۀ فشار کم دارد. این پالس به سمت پایین و لولۀ هدر منعکس میشود تا درست به موقع دود گاز اگزوز را به سمت خارج سیلندر مکش کند. همچنین قسمتی از شارژ (تغذیۀ) ورودی را مکش میکند که قابل استفاده است، اما بخشی از آن ممکن است به خارج از اگزوز برود، اما ما آنجا هستیم. بنابراین طول لوله را چنان تنظیم میکنند که زمانی که طول میکشد تا پالس به پایین بیاید و برگردد با زمانبندی دریچه و سرعت موتور هماهنگ باشد. بدلیل ترکیب گاز، سرعت صوت در گاز اگزوز احتمالاً مانند سرعت صوت در اتمسفر نیست.

تعیین خود سرعت گاز اگزوز مشکل است، اما همراه با ظرفیت توان موتور میتوان حجم مفید و عملی لوله هدر را مشخص کرد.

گرافهای زیر از معادلات طراحی بدست آمدهاند (A. Grahambel 1985 تیونینگ در تئوری و عمل).

بعد از آنکه هدر کم اهمیت میشود شما چه میکنید، مدتی است که این طرح مناسب و سازنده نیست، در نتیجه نکتهای برای سرمایهگذاری در هدر مطلوب و مناسب و قراردادن جعبۀ عقب با موجگیریهای درون آن وجود ندارد، اما از سوی دیگر ممکن است شما از استفاده از لولۀ انتهایی (tailpipe) با سایز dustbin هیچ نفعی نبرید.

طول کلی لولۀ هدر به زمانبندی دریچۀ اگزوز شما بستگی دارد، که در حال حاضر میدانم که C° 56 BTDC است. در اینجا فرض میکنم که طرح اولیه با هدر 1-2-4 تطبیق دارد، و ابعاد زیر مسلماً شما را به سطح تخمین درستی میرساند.

قطر لولۀ اولیه ……………………………………………………………………………..18
اهداف یک سیستم کامل هدر و اگزوز ………………………………………………….22
پنج فاکتور طراحی هدر که روی مکانی که اوج گشتاور روی میدهد تأثیر میگذارد… 23
1 ـ قطر (یا سطح مقطع لوله هدر)……………………………………………………… 24
2) طول…………………………………………………………………………………….. 27
3 ـ ادغام قطر، طول، زاویه و طرح نقشه کلکتور………………………………………. 28
انوع کلکتور …………………………………………………………………………………31
طول کلکتور ………………………………………………………………………………..32
پهنای کلکتور……………………………………………………………………………… 32
زاویههای شیب (taper) ا.....................................33
کاتالیست کانورتور……………………………………………………………………….. 34

ما عملاً سیستم اگزوز بدون انباره و اگزوز را هم در خودرودهای غیرتوربو آزمایش کردیم. اگر از یک انباره و اگزوز استفاده کنید که به خوبی طراحی شده باشد، مشاهده میکنید که بدون داشتن انباره و اگزوز مقدار بسیار کمی قدرت و نیرو بدست میآید. انباره و اگزوز جایی قرار میگیرد که زوایای تند تفاوت بسیار زیادی ایجاد میکند. زیرا تغییرات چشمگیری درون انباره و اگزوز ایجاد میشود که از قطر لوله تا سطح قطر بزرگ داخل انباره و اگزوز شروع میشود و به قطر لولهای بر میگردد که زاویههای تندی دارد و میتواند جریانها را آهسته کند. همانند خودروهای غیر توربو این استدلال برای خودروهای توربو هم صادق است. شما گازهایی را لازم دارید که پخش شده و در طول سطح کامل قطعات bricks کاتالیست انباره و اگزوز جریان یابد. اگر گازها در یک قسمت از انباره و اگزوز بسیار متمرکز و غلیظ باشند در آن صورت نمیتواند تا حد پتانسیل و ظرفیت کامل قطعات briks انباره و اگزوز جریان یابد. به همین دلیل است که در یک انباره و اگزوز خوب زاویۀ آرام عمدتاً در ابتدای آن مشاهده میشود اما در  انباره و اگزوز کمی بهینه و بهتر در انتهای  آن دیده میشود.

هر چه کلکتورها کوتاهتر، و قطرشان بزرگتر باشد، در اوج توان بیشتری دارند. هر چه، کلکتورها بلندتر و قطرشان کوچکتر باشد، در میانه قدرت بیشتری دارند. به منظور حفظ انرژی یا سرعت پالس‌های جمع ‌شده حاصل از لوله‌ها در سطح بالا، زاویه لوله‌های کلکتور جمع‌کننده نباید تند یا تیز باشد.

برای مثال، هدر ITR یدکی زاویه شیب کلکتور جمع کننده کمتری نسبت به هدر GSR یدکی دارد (مقاله surfer را در مورد صورت‌های ITR ببینید). در نتیجه این کلکتور روی حجم جریان یا میزان گاز خروجی که می‌توان پالایش کرد ویا مقدار hp قابل حصول تأثیر می‌گذارد. هر چه قطر کلکتور بزرگتر باشد، می‌تواند به اوج بالاتری برسد. به این دلیل است که به جای کلکتورهای معمولی 2 اینچی دربرخی از هدرهای متفرقه که برای تطابق با فلنج 2 اینچی کاتالیست کانورتور یدکی ساخته شده‌اند، هدرهای بهتری که کلکتورهای دارای کلکتورهای 5/2 اینچی بزرگتری هستند.

5 ـ طرح کلی هدر: 1 ـ4 در برابر 1 ـ 2 ـ 4…………………………………………….: 37
نتیجه گیری از طراحی هدر……………………………………………………………… 38
خلاصه……………………………………………………………………………………… 39

سیستم اگزوز تربو

سیستم اگزوز تربو

فصل دوم:اگزوز

فصل طراحی هدر (مانیفولد) اگزوز اطلاعات دقیقتری دارد، اما بطور کلی، یک لوله اگزوز اینچی برای سیستم اگزوز برای ماشینسواری 4 سیلندر ایدهآل است. اما برای خودروی شهری 6 سیلندر لوله اگزوز اینچی مناسبتر است. با این وجود ممکن است یک خودروی مسابقهای ارتقاء یافته 4 سیلندر 2000cc با لوله اگزوز 3 اینچی بسیار بهتر کار کند! اندازه لولههای ابتدایی هدر (مانیفلد) اگزوز هم اهمیت دارد زیرا هم روی فشار برگشتی (منفی) و هم بر سرعت جریان تأثیر میگذارد. در حالیکه طول لولههای ابتدایی بر دامنه قدرت موتورشما تأثیر میگذارد. اندازه و طول لولههای اولیه مانیفلد اگزوز، همانند طراحی هدر اگزوز شما به تغییر و جابجایی و حداکثر RPM قابل مصرف موتور شما بستگی دارد. همینطور هم به دامنه قدرتی که شما از موتور انتظار دارید.در بخش بعدی نگاه دقیقتری به قطر و طول لوله ابتدایی مانیفلد اگزوز خواهد داشت و همینطور طراحی هدر اگزوز و تکنیکهای ضد برگشت را بررسی خواهیم کرد.طراحی یک انباره و اگزوز انتهایی در مقایسه با هدر بسیار ساده است. هنوز هدف حفظ سرعت بالاست. لولهای که بسیار بزرگ باشد گشتاور نهایی کم را از دست میدهد زیرا شروع حرکت گاز آهستهتر میشود. لولهای که بسیار کوچک باشد، قدرت نهایی بالا را از دست میدهد. بنابراین میبایست به توازنی رسید. همان قاعده را برای حفظ صافی smooth لوله و استفاده از تکنیکهای مناسب خم کاری به کار میبرند. برای آنکه جریان تا حد ممکن آزاد و بدون صدای زیاد صورت گیرد یک منبع اگزوز (muffler) لازم است. علاوه بر آن در یک انباره و اگزوز- انتهایی پیچیدگی زیادی وجود ندارد. و مسلماً طراحی آن سادهتر از هدر است.

بطور کلی سه طرح اگزوز وجود دارد:
1 ـ through ـ مستقیم
2 ـ طرح صدا خفه کن یا دو حلقهای با 2 مسیر عبور (sound-cancelation)
3 ـ محفظه ای
طرح مستقیم و ساده یعنی زمانیکه شما از سر آن به درون آن نگاه میکنید بتوانید مستقیماً سمت دیگر منبع اگزوز (muffler) را ببینید. یعنی بدون هم، یا لولههای پیچ خورده یا محفظهها.اکثر اگزوزهای متفرقه معروف 60 میلیمتری مانند Apex ، Tanab Racing Medallian، Greddy Evo، Zigen Fireball، HKS Drager یا SE و غیره، طراحی صاف و ساده straight – through دارند.
یک اگزوز صدا خفه کن یا دو معبری یک لوله ثانویهای جلوی سر منبع اگزوز دارد که حلقهها به جوی منبع اگزوز برمیگردد. Mugen و HyTech اگزوزهای دومعبر خوبی تولید میکنند.بیشتر اگزوزهای یدکی (مانند اگزوز ITR) اگزوزهای محفظهای هستند. در یک اگزوز محفظهای، لولههای منبع اگزوز به محفظههای جداگانهای وارد میشوند و لوله خروجی انحراف پیدا کرده و با لوله ورودی به منبع اگزوز در یک ردیف قرار نمیگیرد. جریان در طرحهای straight – through و twin – pass بسیار بهتر از طرحهای محفظه ای میباشد.

پوشش نواری اگزوز

پوشش نواری اگزوز

اگزوز……………………………………………………………………………………………….. 41
طراحی اگزوز ………………………………………………………………………………………42
طراحی اصلی…………………………………………………………………………………….. 42
cat backا………………………………………………………………………………………….. 43
بطور کلی سه طرح اگزوز وجود دارد……………………………………………………………. 44
مشخصههای مهم اگزوز که میبایست در نظر داشت………………………………………… 45
1ـ قطر عامل اصلی است………………………………………………………………………. 45
2-طول لولۀ ابتدایی……………………………………………………………………………… 47

 این روی دامنۀ قدرت تأثیر عظیمی دارد. بطور کلی لولههای ابتدایی بلندتر گشتاور نهایی پایی بهتری ایجاد میکنند در حالیکه طولهای کوتاهتر دامنۀ قدرت را در دامنۀ RPM بالا میبرند. زمانیکه امواج فشار به سیلندر میرسند فاکتور طول با کنترل زمان روی دامنۀ قدرت تأثیر میگذارد. به بیان سادهتر، موج فشاری که از سیلندر خارج میشود به طرف واحد لولۀ اولیه حرکت میکند و کلکتور ضربه میزند. در این موقع این ضربه توسط کلکتور به سمت لولۀ اولیه مانند یک موج منفی بازتاب میشود. هنگامی که موج به سیلندر برخورد میکند، به خارج کردن گازهای بیشتر از سیلندر کمک میکند و هوای بیشتری را با داخل سیلندر میکشد. زمانیکه نیرو توسط مخلوط سوخت و هوا بیشتر باشد نیرو (قدرت) هم بیشتر است. یکی از اهداف اصلی هدر طراحی شده همین تأثیری است که به نام پالایش (Scavenging) شناخته میشود. لولههای ابتدایی با طول برابر به هر پالس اگزوز کمک میکند تا پالس بعد از آن را ایجاد کند. این به ایجاد مکش دریک زمان کمک میکند. برای خارج کردن دود از  اگزوز به جای آن نیز به بیرون کشیدن آن کمک میکند. فاکتوری که طراحان و سازندگان هدر در طراحی هدرهایی با طول برابر برای Subaru فراموش میکنند آنستکه طول پورت اگزوز قسمت مؤثر و کارآمد هدر است و لازم است در نظر گرفته شود. قسمت پیچیدۀ آن این حقیقت است که پورتهای اگزوز در Subaru دارای طولهای برابر نیستند. و این تأثیرات برای تولید نیرو (برق) در نظر گرفته نمیشود.

3 ـ مواد عایق در منبع اگزوز (muffler): ا……………………………………………………….48
4 ـ عامل زنگ زدگی…………………………………………………………………………….. 48
5 ـ ضخامت نسبی (گیج) مغزی………………………………………………………………. 49
6 ـ وسایل و تجهیزات لوله اگزوز……………………………………………………………….. 50
پوشش اگزوز (wrap)ا………………………………………………………………………….. 52
3 کار وجود دارد که میتوان با انجام آنها جذب حرارت را در سیستم اگزوز کاهش داد……53

شیر ایمنی فشار بالا

شیر ایمنی فشار بالا

پوشش پودری………………………………………………………………………………….. 53
پوشش نواری اگزوز……………………………………………………………………………. 54
صدا و جریان در اگزوز………………………………………………………………………….. 56
طراحی اگزوز ……………………………………………………………………………………58
گاز خروجی اگزوز ……………………………………………………………………………….59

 بنابر قاعدۀ کلی، یک لوله با قطر باریکتر جریان rpm  پایین و در پی آن گشتاور را بهبود میبخشد اما ممکن است قدرت نهایی بالا top end را محدود کند. یک لوله با قطر بیشتر میتواند قدرت نهایی بالا را داشته باشد اما سرعت نهایی پایینی خواهد داشت (مثلاً برای جاده بزرگ است اما برای خیابان فاقد آن است). بنابراین انتخاب کنید که کدام دامنۀ قدرت را در کجا میخواهید و قطر اگزوز را بر اساس آن تنظیم کنید. افزایش یا کاهش قطر لوله th 8/1 اوج گشتاور را حدود 500 rpm بالا یا پایین میبرد. تغییر طول لوله در منحنی قدرت حول اوج گشتاور صورت میگیرد. هر چه لولهها کوتاهتر باشند و در بالا و هر چه لولهها بلندتر باشند در پایین قرار میگیرند. نقطۀ شروع خوب برای سطح لولۀ اگزوز عبارت است از محیط دریچهها (سوپاپها) ضربدر حداکثر بالا بردن به اضافه حدود 15% نقطۀ شروع خوب برای طول لولههای اولیۀ 32-28 اینچ است.

پالسهای اگزوز…………………………………………………………………………………. 60
چند واقعیت از اگزوز برای آگاهی…………………………………………………………… 62
نکته: نیاز به کمی پس فشار بیشتر در قدرت های میانی………………………………. 64
خودروهای سواری تنفس طبیعی…………………………………………………………….67
اگزوز غیرتوربو…………………………………………………………………………………. 68
عملکرد حرفه ای مسابقهای………………………………………………………………… 68
هدرها (مانیفلدهای ضد برگشتی………………………………………………………….. 69

در مقاله ما در مورد سوراخ‌کردن سر سیلندر، (aka Double H) Henry توضیح می‌دهد که لوله‌های ابتدایی در مانیفلد  اگزوز می‌بایست با قطر سوراخ اگزوز در روی سر اگزوز جور باشد؛ اما برای کاهش برگشت، لوله ابتدایی که تا حدی بزرگتر از سوراخ اگزوز باشد بهتر است. برگشت عبارت است از برگشت جریان‌گازهای خروجی به محفظه احتراق در زمانیکه حرکت رو به پایین پیستون در سیلندرمکشی ایجاد می‌کند. همانطور که در اصول تیونینگ موتور اشاره کردیم، هنگامیه ضربه مکش شروع می‌شود، دریچه‌های اگزوز (خروجی) همچنان باز هستند. این حالت قابلیتی را ایجاد می‌کند که به هنگام حرکت رو به پایین پیستون، درسیلندر مکش ایجاد شده و گازهای خروجی (اگزوز) به درون محفظه احتراق برمی‌گردد. هر مقدار گاز اگزوز که به محفظه‌احتراق وارد می‌شود مخلطو هوای سوختی که از دریچه‌های ورودی وارد می‌شود را جابجا کرده و دمای داخل محفظه‌احتراق را افزایش می‌دهد،‌در نتیجه کارآیی حجمی موتور و همینطور قدرت موتور کاهش می‌یابد. جلوگیری از برگشت موجب کاهش آلوده شدن مخلوط هوای سوخت به دود اگزوز شده و کارآیی موتور را بهبود می‌بخشد. یک هدر (مانیفلد) ضد برگشت یا هدر AP که بطور خاص برای جلوگیری از برگشت طراحی شده می‌تواند بهترین انتخاب باشد. هدرهای ضد برگشتی یک لبه داخلی دارند که مانع از برگشت جریان گاز خروجی به محفظه احتراق می‌شود.
سیستمهای اگزوز توربو ………………………………………………………………………70
هدرهای اگزوز توربو………………………………………………………………………….. 71
شیر ایمنی فشار بالا (waste gate) ا………………………………………………………73
خلاصه ………………………………………………………………………………………….75

اگزوز ویژگیها و مشخصههایی را دارد که شما با توجه به راندمان و هزینه میخواهید انتخاب کنید.

امروزه اگزوزهای جداگانۀ دیگری بر حسب عملکرد و ترکیب طراحی برای اگزوزهای مدل ساده و مستقیم 25/2 تا 8/3 لیتری وجودندارد. آنها همگی بسیار شبیه هم هستند.

این روزها تدبیر، پیدا کردن یک اگزوز با قطر 5/2 اینچی مدل GDM بزرگتر میباشد.

بطور خلاصه، تصمیم بگیرید که میخواهید اوج گشتاور شما کجا باشد و دامنه بیشترین قدرتشما چه اندازه باشد، سپس سیستم اگزوز- انباره و اگزوز- هدری با مشخصههای طرحی که هدف شما آسان کند انتخاب کنید.

ممکن است به میانگین قدرت بیشتری برسید اما در بالای rpm ها چیزی را از دست میدهید.

بر عکس میتوانید برنامهریزی کنید که قدرت و توان بیشتر را در rpm های بزرگتر با مقداری افت توافقی در rpmهای میانگین (میانه midrange بخواهید.

یادآوری میشود، اگر شما به میانگین بیشتر با مقداری فشار برگشتی خروجی (اگزوز) (روایت قدیمی فشار برگشتی) در یک بستۀ موتور bolt-ons-ongy برسید، همانطور که خودتان گفتهاید: در hp در rpmهای بالاتر با فشار برگشتی بیشتر چه چیزی از دست می رود؟ و آیا این افت قدرت تا بالاتر برای شما قابل قبول است؟

III– نگاهی به سیستم کلی: در مورد انباره و اگزوز چه نظری دارید؟

منابع و سایت های اطلاع رسانی…………………………………………………………..85

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنیدبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان