مقدمه:

پیشرفت روز افزون تکنولوژی و میل انسان برای استفاده راحت تـر از آن باعـث ایجـاد و اسـتفاده از ابـزار وامکاناتی که هر چه بیشتر در زندگی روزمره محو و جاسازی شده هستند، گردیده است. در مبحث شبکه نیـز،در سالهای اخیر توجه زیادی به شبکه های موردی و حسگر معطوف شده است، کـه بـه صـورت قابـل تـوجهیمی توانند به صورت محو و جاسازی شده به کار روند .به همین جهت، پروژههای گوناگونی برای نیل به محاسبات فراگیر که در آن رایانه ها و حسگرها در هر زمینهای از زندگی انسان دخیل هستند و به او یـاری مـی رسـانند،صورت گرفته است که نتیجه آنها استفاده گسترده از شبکه های حسگر بی سـیم در زمینـ ههـای مخلتفـی ماننـدصنایع نظامی، زیستی، بهداشتی، شهری، ترافیکی و ساختمان است.
شبکه های حسگر بی سیم متشکل از گره هایی می باشند. هر گره متشکل از یک یا چند حسگر است که به وسیله باطری تغذیه می شوند و در محیط فیزیکی پیرامون پراکنده شـده انـد و اطلاعـات مختلفـی از قبیـل نـور، دمـا،رطوبت، صدا و … را از آن کسب و به کاربران شبکه ارائه می دهند. داده های اکتسابی مـی تواننـد بـه کـاربران درتصویربرداری از دنیای واقعی یاری برسانند. به کمک تصویربرداری از دنیای خارجی می توان رویدادها و حوادث محیط را کنترل و یا پیش بینی نمود. ارتباط میان حسگرها و کاربران به صورت بی سیم و از طریق هوا به عنوان رسانه ارتباطی مشترک می باشد و هدف نهایی جمع آوری اطلاعات کسب شده از محیط در یک نقطه از شبکه به نام ایستگاه اصلی که به رایانه کاربر متصل است، می باشد. از آنجایی که هر حسگر قادر به ارسـال اطلاعـات تـاشعاعی محدود در پیرامون خود می باشد، ارتباط در این شبکه ها به صورت چندگامه صورت مـی پـذیرد. بـدینطریق که هر حسگر در شبکه غیر از ارسال اطلاعات خود، مسئول ارسال دادههای دریافتیِ ارسـال شـده توسـطحسگرهای دیگر به سمت ایستگاه اصلی می باشد.
در هر حال یکی از اساسی ترین ملزومات رسیدن به چنین موقعیتی، پرس وجوی داده ها و ترکیب این داده هـایکسب شده توسط حسگرهای جاسازی شده در محیط می باشد. زیرا بازیابی و استفاده از داده های هزاران گره، به صورت خام و منفرد کاری طاقت فرسا و غیرممکن می باشد. از طرف دیگر از آنجایی که حسگرها ابـزاری تغدیـهشونده به وسیله باطری هستند، دارای ذخیره انرژی محدودی می باشند و غالباً نیز باید بـرای دوره هـای نسـبتاًطولانی در شبکه باقی بمانند و به کسب داده ادامه دهند، ارسال داده های اکتسابی به صورت خام امری نامعقول به نظر می رسد. زیرا ارسال چنین حجم بالایی از داده ها به راحتی می تواند انرژی محدود ایـن ابـزار را بـه پایـانبرساند و شبکه را از کار بیندازد. به همین جهت استفاده از تکنیک هایی برای پرس وجوی داده های حسـگرها بـهصورت جمعی و همچنین کاهش میزان حجم اطلاعات ارسالی در میان حسگرهای شبکه امری لازم و حیاتی بـهنظر می رسد. در واقع هدف مبحث پردازش پرس وجوها در شبکه های حسگر بی سیم رسیدگی بـه دو ایـن مـوردم یباشد
تکنیک های مختلفی در مبحث پردازش پرس وجوها به کار می روند. فرا از نام و شیوه استفاده، تمام تکنیک های موجود در مبحث پردازش پرس وجوها یک هدف اصلی را دنبال می کنند: استفاده کمینه از انرژی و افزایش طول عمر شبکه.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده: ……………………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………………………2

فصل اول : کلیات

با افزایش گستره شبکه های حسگر و افزایش چگالی گره ها، مسئله توزیع پرس و جو و جمع آوری نتایج با توجه به محدودیت های گره های حسگر مهم میشوند. ایجاد میان افزاری کارا برای دسترسی به اطلاعات شبکه همانند یک پایگاه داده می تواند توسعه کاربردهای شبکه های حسگر راشتاب دهد. از آنجائیکه این سیستم می تواند پرس و جو های متنوعی را از کاربران متفاوت دریافت کند بهینه سازی چند پرس و جویی لازم خواهد شد .
1 -2) پیشینه تحقیق
از آنجایی که حسگرها ابزاری تغدیه شونده به وسیله باطری هستند، دارای ذخیره انرژی محدودی میباشند و غالباً نیز باید برای دوره های نسبتاً طولانی در شبکه باقی بمانند و به کسب داده ادامه دهند، ارسال داده هـایاکتسابی به صورت خام امری نامعقول به نظر می رسد. زیرا ارسال چنین حجم بالایی از داده ها به راحتی می تواند انرژی محدود این ابزار را به پایان برساند و شبکه را از کار بیندازد. به همین جهت استفاده از تکنیک هایی بـرایپرس وجوی داده های حسگرها به صورت جمعـی و همچنـین کـاهش میـزان حجـم اطلاعـات ارسـالی در میـانحسگرهای شبکه امری لازم و حیاتی به نظر می رسد. ایـن امـر محـدوده گسـترده ای از تحقیقـات را بـه خـوداختصاص داده است.
در کنار مسائل ذکر شده، چالش دیگر در این شبکه ها، از شیوه ارتباطی در آنها ناشـی مـ یشـو د. بـه جهـتاستفاده از رسانه بی سیم، ارسال اطلاعات در این شبکه ها بسیار مستعد بـ روز خطـا مـی باشـ د. در حـین ارسـال،داده ها به راحتی می توانند دست خوش تغییر شده و یا حتی گم شوند. به همین جهت بخشی از کارهای صورت گرفته در پردازش پرس وجوها در راستای بهبود و مقاومسازی ارسال ها در این نوع شبکه های می باشد.

1 -1) هدف ……………………………………………………………………………………………………………….. 5
1 -2) پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 5

فصل دوم: مروری بر شبکه های حسگر بی سیم

در این فصل، مروری کلی بر شبکه های حسگر ب یسیم ارائه شده است. به کاربردها و مزایای شبکه حسگر ب یسیم و همچنین تاثیری که در آینده بر زندگی روزمره ما م یتوانند بگذارند اشاره شده است و سپس معماری شبکه حسگر ب یسیم آورده شده است.
2 -1) تعریف و جایگاه شبکه حسگر بی سیم
پیشرفتهایی که اخیراً در زمینه ارتباطات ب یسیم، ریزپردازنده و حسگر صورت پذیرفته است باعث کاهش توان مصرفی، هزینه و کوچک شدن انداره قطعات مربوطه شده است. این پیشرفتها شبکه های جدیدی به نام شبکه های حسگر ب یسیم را ایجاد کرده است که م یتوانند اطلاعات مورد نظر ما را از پدیده های مختلف فیزیکی جمع آوری نمایند .شبکه های حسگر شامل تعداد زیادی از گره های حسگر بسیار کوچک می باشند که برای جمع آوری و پردازش اطلاعات محیطی مورد استفاده قرار می گیرند. در طراحی سخت افزار برای شبکههای حسگر، محدودیتهایی وجود دارد که از جمله این محدودیت ها میتوان به عواملی مانند هزینه، اندازه گره ها ،توان مصرفی، خودمختار بودن گره ها و نهایتا به قابلیت تطبیق پذیری با تغییرات محیط اشاره کرد. هر شبکه حسگر از تعداد زیادی گره ارزان قیمت با اندازه کوچک، تشکیل شده است و هر گره نیز از مجموعهای از اجزای سخت افزاری تشکیل شده است که در کنار یکدیگر وظایف هر گره را به انجام میرسانند.
امروزه کاربردهای بسیاری برای شبکه های حسگر مطرح شده است و روز به روز هم بر تعداد آنها افزوده م یشود. از جمله م یتوان به استفاده در کاربردهای بیدرنگ ، نظامی، کشاورزی ،محیط زیست، پزشکی و امثالهم اشاره کرد. به طور کلی در شبکههای حسگر بیسیم گرهها در یک محیط حسگری به طور تصادفی و متراکم گسترده میشوند. این گرهها بوسیله امواج رادیویی، مادون قرمز، یا هر محیط انتقال دیگری بدون ارتباط سیمی با یکدیگر در ارتباط هستند. دادهها بوسیله گرههای حسگر جمعآوری میشوند و از طریق گرههای دیگر مسیریابی میشوند و انتقال مییابند. دادهها بوسیله گره یا گرههای حفره یا چاهک جمعآوری میشوند و این گره از طریق ماهواره یا اینترنت با خارج در ارتباط است.
این گره های حسگر کوچک شامل سه بخش حسگر، پردازش اطلاعات و تبادل اطلاعات (به صورت ب یسیم) م یباشند. یک شبکه حسگر بی سیم شامل تعداد زیادی از این گره های حسگر می باشد که در واقع برای اندازه گیری یک پارامتر، داده های آنها به صورت دسته جمعی مورد توجه قرار می گیرد. یعنی همه اطلاعات جمع آوری شده برای یک پارامتر، در یک گره از شبکه پردازش شده و مقدار واقعی آن پارامتر به طور نسبتا دقیقی تخمین زده می شود. در این شبکه از کار افتادن یک گره شبکه تقریبا تاثیری در کل شبکه ندارد. در شبکه های حسگر بی سیم، گره ها با تعداد زیاد در داخل مکان مورد نظر برای اندازه گیری پارامتر مطلوب، نزدیک آن رویداد قرار می گیرند. مکان این گره ها از قبل مشخص نشده است و به صورت تصادفی در محیط مورد نظر پخش م یگردند. این مسئله به سادگی جایگذاری (یا برگماری) گر هها، در شبکه کمک می کند اما در عوض پروتکلهایی که برای این شبکه ها به کار گرفته می شوند باید خود سازمانده باشند. با توجه به اینکه در درون این گره ها پردازشگری وجود دارد، برای کم شدن حجم انتقال اطلاعات، این گره ها فقط داده مورد نیاز را پس از پردازش داد ههای اولیه به سمت مقصد ارسال می کنند. یکی از روشهای مناسب برای استفاده بهینه از منابع محدود گره-های حسگر (مانند سرعت پردازش پایین، حافظه کم، و محدودیت توان) استفاده از روشهایی مانند تجمیع داده ، گداخت داده ، و فشرده سازی داده میباشد. هدف از بکارگیری روشهای فشرده سازی داده، کاهش حجم داده -های ارسالی و دریافتی و در نتیجه کاهش توان مصرفی برای ارتباطات میباشد. همچنین با کاهش حجم دادهها پهنای باند کمتری برای ارتباطات بین گرهای مورد نیاز است، و نیز بستههای کوچکتر به گرههای تجمیع کننده کمک میکند تا فضای حافظه کمتری را مصرف کنند. در فشرده سازی داده سعی بر حذف بخش افزونه دادهها حسگرها و کاهش همبستگی دادهای میان دادههای حسگرها و فراهم کردن اطلاعات مفید و بدون افزونگی برای ایستگاه مرکزی میباشد. به طور کلی پردازش توان بسیار کمتری از ارسال و دریافت داده مصرف میکند ،بنابراین پردازش اطلاعات و کاهش حجم اطلاعات در افزایش عمر شبکه مؤثر خواهد بود.

2 1-) تعریف و جایگاه شبکه حسگر ب یسیم ………………………………………………………………………… 7
2 2-) کاربرد ها و مزایای استفاده از شبکه های حسگر …………………………………………………………….. 9
کاربردهای نظامی ………………………………………………………………………………………………………… 9

2 3-) محدودیتهای سخت افزاری یک گره حسگر …………………………………………………………………… 11
2 4-) معماری شبکه های حسگر ……………………………………………………………………………………. 12
1-4- 2) معماری ارتباطی در شبکه های حسگر ……………………………………………………………………. 12
1-4- 2) اجزای سخت افزاری ………………………………………………………………………………………….. 13
3-4- 2) اجزای نر مافزاری ……………………………………………………………………………………………… 14

فصل سوم: مقدمه ای بر پردازش پرس وجوها در شبکه های حسگر بی سیم .

بازیابی و استفاده از داده های هزاران گره، به صورت خام و منفرد کاری طاقت فرسا و غیرممکن میباشد. بنابراین ایجاد پرس وجوی داده ها و ترکیب این داده های کسب شده توسط حسگرهای جاسازی شده در محیط ضروری می باشد. زیرا ارسال چنین حجم بالایی از داده ها می تواند انرژی محدود این ابزار را به پایان برساند به همین جهت استفاده از تکنیک های پردازش پرس وجوی داده های حسگرها به صورت جمعی و برای کاهش میزان حجم اطلاعات ارسالی در میان حسگرهای شبکه امری لازم و حیاتی به نظر می رسد. یکی از شاخه های جدید و پرچالش در مبحث پردازش پرس وجوها در شبکه های حسگر بی سیم که به تازگی مورد توجه زیادی قرار گرفته است، پردازش پرس وجوهای چندگانه می باشد. تا قبل از مطرح شدن این شاخه، تمام کارهای ارائه شده، پردازش پرس وجوها را به صورت جداگانه و مستقل از هم در نظر می گرفتند. حال آنکه در دنیای واقعی یک شبکه م یتواند به صورت همزمان توسط کاربران مختلفی مورد استفاده قرار بگیرد، که غالباً درخواست های کم و بیش مشابهی از شبکه دارند. با این حال، از آنجا که تکنیک های قدیمی شبکه را منحصر به یک کاربر و پرس وجوی خاص در نظر گرفته اند، پرس وجوهای کاربران مختلف با وجود شباهت و همپوشانی به صورت کاملاً مستقل از هم اجرا خواهند شد، که این امر باعث انجام کارهای یکسان افزونه توسط حسگرها میشود و موجب افزایش بیهوده مصرف انرژی در آنها خواهد شد. از این رو، در صورت بکارگیری صحیح پردازش پرس وجوهای چندگانه در شبکه های حسگر می توان به افت قابل ملاحظه ای در مصرف انرژی رسید که بررسی و دقت بیشتری بر این رویکرد را ضروری می نماید. در این قسمت مقدماتی در مبحث پردازش پرس وجو ارائه می گردد.
3 -1) چالش های موجود
از آنجایی که هر کدام از حسگرهای موجود در شبکه حاوی داده های کسب شده ای از محیط مـی باشـند واین داده ها در حافظه محدود آنها غالباً برای مدت زمان کوتاهی تا ارسال یـا بهنگـام سـازی ذخیـره مـ یگردنـد،شبکه های حسگر را می توان به صورت یک پایگاه داده توزیع شده در نظر گرفت، که تاپل های اطلاعاتی آن بـهصورت توزیع شده در میان حسگرها موجـود مـی باشـن د. بـه دلیـل همـین شـباهت، سـاده تـرین راه پـردازشپرس وجوها که ممکن است به ذهن خطور کند استفاده از روش ها و تکنیک های سـنتی پـردازش پـر سوجـو درسیستم های مدیریت پایگاه داده (DBMS) می باشد. اما با نگاهی دقیـق تـر بـه طبیعـت و ویژگـی هـای خـاصشبکه های حسگر بی سیم، استفاده از این تکنیک ها بـدون اعمـال تغییـرات ممکـن نمـیباشـ د. زیـرا بسـیاری ازفرضیات آنها در مورد قابلیت اطمینان ،قابلیت دسترسـی، رابـط هـا و… در مـورد حسـگرها صـدق نمـی کننـ د. تفاوت های اساسی میان منابع داده ای بر پایه حسگرها و منـابع داده ای سـنتی وجـود دارد کـه باعـث مـیشـو د پردازنده های پرس وجوی استاندارد برای پرس وجوی داده های حسگرها بـه طـور کامـل مناسـب نباشـند. اولـینتفاوت، تحویل داده ها توسط حسگرها در قالب جریان های داده ای م یباشد. حسگرها بدون توجه به اینکـه ایـن داده ها صریحاً درخواست شده اند یا خیر ،به صـورت پیوسـته و غالبـاً در بـازه هـ ای زمـانی معـی ن آنهـ ا را تولیـدمی نمایند. هنگامی که داده ها به ایستگاه اصلی م یرسند، پردازش پرس وجوها روی این جریان ها باید تقریبـاً بـهصورت بلادرنگ انجام پذیرند .یک دلیل پردازش به صورت بلادرنگ ،ایـن اسـت کـه ذخیـره جریـان هـای خـامحسگرها روی دیسک بسیار گران م یباشد. دلیل دیگر نیز این واقعیت است که جریان های حسگرها معمولاً بیان کننده رویدادهای دنیای واقعی می باشند که لازم است سریعاً به آنها پاسـخ داده شـود. همچنـین چـالش دیگـرپردازش داده های حسگر تفاوت ذاتی آنها با منابع داده ای معـین کـه درDBMS هـای تجـاری مرسـوم هسـتند،می باشد. حسگرها داده ها را در نرخ های مطمئن تحویل نمی دهند و داده ها عموماً دستکاری می شوند. حسـگرهامعمولاً پردازنده ها و منابع باطری محدودی دارند که لازم است تا جای ممکن حفظ شوند .سـومین چـالش ایـناست که حسگرها ابزار محاسباتی همه منظـوره ای هسـتند و تولیـد کننـده کورکورانـه داده نیسـتند. بنـابراینمی توانند به گونه ای به کار روند تا هنگام گذر داد هها از آنها، به صـورت جزئـی نتـایج پـر سوجوهـ ا را محاسـبهنمایند. در آخر، حسگرها عموماً در شبکه های موردی ای به کار می روند که محدوده های جغرافیایی وسیع تری نسبت به محدوده توان ارسال یک حسگر واحد را می پوشانند. به طوری که برای دریافت داد هها از قسمت هـایدلخواه شبکه لازم است حسگرها روی یک پروتکل انتقال چندگامه توافق داشته و هماهنگ باشند، تـا داد ههـ ای یکدیگر را مسیریابی و پردازش نمایند.

3 همگام سازی گره های درون شبکه

3 همگام سازی گره های درون شبکه

3 1-) چالش های موجود ……………………………………………………………………………………………… 17
3 2-) زبان پرس وجوها ………………………………………………………………………………………………… 20
3 3-) معماری پردازش پرس وجو ……………………………………………………………………………………… 20
3 4-) معرفی برخی تکنیک های پردازش پرس وجوها در شبکه های حسگر ب یسیم ………………………… 22
1-4- 3) پرس وجو بر حسب تقاضا ……………………………………………………………………………………. 22
2-4- 3) تراکم درون شبکه ای داد هها ………………………………………………………………………………. 24
3-4- 3) بکارگیری داد ههای تقریبی ،تخمین یا پیش بینی ………………………………………………………. 25
4-4- 3) بکارگیری همبستگی داد هها …………………………………………………………………………….. 25
3 -5)بهین هسازی پرس وجوها …………………………………………………………………………………….. 26
3 -6) پخش و مسیریابی پرس وجوها ………………………………………………………………………………. 27
3 7-) اجرای پرس وجوها ……………………………………………………………………………………………… 29
3 😎 پردازش پرس وجوهای چندگانه ……………………………………………………………………………….. 31

فصل چهارم: مروری بر مقالات مرتبط با پردازش پرس و جوهای واحد

در مرجع [3] معماری سیستم پردازش پرس وجو بررسی شده است. در این کـار ضـروریات یـک سیسـتمپردازش پرس وجو معرفی شده است. در این سیستم نسخه ای تغییـر یافتـه از زبـانSQL کـه بـرای اسـتفاده ازشبکه های حسگر تطبیق یافته، معرفی شده است تا کاربر به راحتی بتواند اطلاعات موجود در شبکه را بـا رابـطکاربری ساده و مشابه با سیستم مدیریت پایگاه داده های سنتی استخراج نمایـ د. همچنـین تکنیـ کهـای خـاصپردازش پرس وجوها در شبکه های حسگر معرفی شده است. تکنیک هایی که در این مرجع بـه آنهـا اشـاره شـدهاست عبارتند از :
بند طول عمر در متن پرس وجوها : توسط این بند کاربر مدتی زمانی که انتظار دارد یک پرس وجو اجرا شود را مشخص می کند. به عنوان مثال کاربر مشخص می کند پرس وجویی به مـدت01 روز اجـرا شـود. حـال سیسـتمپردازش پرس وجو با توجه به انرژی مصرفی اجرای هر کدام از آعمال، انرژی باقی مانده در حسگرها و دقت مورد نیاز کاربر، نرخ نمونه گیری ها و ارسال نتایج را به گونه ای تنظیم می نماید، تا تقاضـای طـول اجـرای پـر سوجـوتوسط کاربر برآورده گردد. بدین طریق کاربر درگیر تنظیمات و محاسبات گاه پیچیده برای اجرای پرس وجـو درطول یک بازه زمانی معین نمی شود .
انجام محاسبات درون شبکه : در این کار نیز تأکید بر انجام بخشی از محاسبات، درون شبکه می باشد. تا بدین طریق از ارسال حجم زیادی از داده های خام در شبکه جلوگیری شود و مصرف انرژی کاهش یابد.
تعاملات بین لایه ای : لازمه انجام محاسبات درون شبکه ای انجام تراکم های جزئی توسـط گـر ههـای درونشبکه است. در واقع با نگاهی جزئی تر، وظیفه جلورانی بسته های اطلاعاتی توسط گره ها، برعهده لایه شـبکه آنگره ها می باشد. لایه شبکه، بسته ها را بدون اینکه لایههای بالاتر شبکه از رسـیدن و جلـورانی آنهـا آگـاه شـوند،جلورانی می کند. بنابراین برای اینکه یک گره بتواند بسته هایی را که جلورانی می کند، بررسی نیـز بنمایـد، بایـدقادر به ایجاد ارتباط میان لایه شبکه و لایه های بالاتر در مواقع مورد نیاز باشد. دو راه حل ارائه شده است. یکـیاستفاده از فیلترهایی در لایه شبکه می باشد که کار تراکم داده ها را به صورت محو از لایه شبکه انجام می دهنـ د.

4 1-) معرفی مفاهیم ………………………………………………………………………………………………… 35
4 3-) سیستم های پردازش پرس وجو ……………………………………………………………………………. 37
4 4-) راهکارها برای کاهش مصرف انرژی …………………………………………………………………………. 42
4 😎 همبستگی مکانی زمانی ……………………………………………………………………………………. 45
4 9-) مقاوم سازی در برابر خطا ……………………………………………………………………………………. 46

فصل پنجم: مقالات مرتبط با پردازش پرس و جوهای چندگانه

5 1-) مقاله Muller و Alonso [7] ….ا………………………………………………………………………………… 48
13- 5) مقاله Lee ,Yoonو Kim [02] ………..ا………………………………………………………………………. 74

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات.

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………… 72
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………….72
منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………..73

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………. 73

فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………… 74
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………. 77

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست اشکال

شکل1.2 کاربرد شبکه های حسگر در مناطق نظامی …………………………………………………………. 9
شکل2.2 نمونهای از معماری ارتباطی شبکه های حسگر ب یسیم با چند گره حفره [1] ………………….13
شکل2.3 معماری سخت افزار هر گر ه شبکه های حسگر [1] ………………………………………………..14
شکل1.3 معماری پردازش پرس وجو در شبکه های حسگر بی سیم [3] …………………………………… 21

شکل2.3 فازهای مختلف مصرف انرژی در حسگرها ………………………………………………………………. 23

شکل3.3 تشکیل یک درخت مسیریابی در شبکه حسگر [5] …………………………………………………….. 82

شکل4.3 همگام سازی گره های درون شبکه ………………………………………………………………………. 30

شکل5.3 معماری سیستم های پردازش پرس وجوهای چندگانه در شبکه های حسگر بی سیم …………….. 32

شکل1.4 یک درخت مسیریابی معنایی در بکارگیری برای یک پرس وجو …………………………………………….. 40

شکل2.4 تکنیک جاسوسی در پرس وجوهای تراکم ……………………………………………………………………… 41

شکل3.4 معماری سیستم پردازش پرس وجو به کمک درخت های چندگانه مسیریابی پرس وجو …………………… 43

شکل4.4 A) چندپخشی ،B) تراکم دورن شبکه ای ،C) حالت ترکیبی …………………………………………………….. 44 شکل5.4 محدوده هر نود …………………………………………………………………………………………………………. 46 شکل5.1 یال های ورودی و خروجی و تقاطع آنها با نواحی پرس وجوها …………………………………………………… 50 شکل2.5 درخت مسیریابی در Tiny DB …………ا…………………………………………………………………………….. 51 شکل3.5 حالت های متفاوت در تراکم داده میان پرس و جویی ……………………………………………………………… 53 شکل4.5 نحوه عملکرد الگوریتم NoOpt ……..ا………………………………………………………………………………… 54
شکل5.5 نحوه عملکرد الگوریتم STG …ا………………………………………………………………………………………… 55 شکل6.5 نحوه عملکرد الگوریتم STS ……ا………………………………………………………………………………………. 56 شکل7.5 نحوه عملکرد روش مجموع پیشوندی …………………………………………………………………………………. 57 شکل8.5 تراکم پرس وجوی چندلایه ………………………………………………………………………………………………. 59 شکل9.5 مثال نواحی مشترک پرس و جوها ………………………………………………………………………………………. 59 شکل10.5 نواحی پرس وجوها و تشکیل نقاط دسترسی ……………………………………………………………………….. 60 شکل11.5 قالب بسته ………………………………………………………………………………………………………………… 61 شکل12.5 قالب بسته در سطوح مختلف ………………………………………………………………………………………….. 62 شکل13.5 کدگذاری نواحی ………………………………………………………………………………………………………….. 65 شکل14.5 مثالی از NMQ ………..ا…………………………………………………………………………………………………. 66 شکل15.5 مثالی از…………………………………………………………………………………………………………………… 66 شکل16.5 مثال گروه بندی …………………………………………………………………………………………………………. 67 شکل17.5 مثالی از ساختار مسیریابی برای پردازش پرس و جو ……………………………………………………………… 68 شکل18.5 ساختار درخت SMILE …………….ا…………………………………………………………………………………… 70
شکل19.5 روش های درج محدوده توسعه یافته ……………………………………………………………………………………70

 

Abstract
Wireless Sensor Networks (WSNs) are networks including little batterypowered tools. The job of these little tools, called Sensors, is to sense the data from the surrounding physical environment. All the sensed data which are delivered to users by the network provide them with a view of the monitored environment. However, data sensing and transmitting consumes energy. Because of small size and limited power resources of the sensors, more energy saving and increasing network life time are the most significant goals in the relevant works in such networks.
Data sensing is done by some query deceleration to the network by users. Because of the direct relation of Query Processing in WSNs to the way of executing these queries and delivering their results, it plays a vital role in the amount of energy consumption. Thus, the main goal of the existing proposed works was to offer some optimum solutions for this issue.مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان