مقدمه:

پيشرفت روز افزون تكنولوژي و ميل انسان براي استفاده راحت تـر از آن باعـث ايجـاد و اسـتفاده از ابـزار وامكاناتي كه هر چه بيشتر در زندگي روزمره محو و جاسازي شده هستند، گرديده است. در مبحث شبكه نيـز،در سالهاي اخير توجه زيادي به شبكه هاي موردي و حسگر معطوف شده است، كـه بـه صـورت قابـل تـوجهيمي توانند به صورت محو و جاسازي شده به كار روند .به همين جهت، پروژههاي گوناگوني براي نيل به محاسبات فراگير كه در آن رايانه ها و حسگرها در هر زمينهاي از زندگي انسان دخيل هستند و به او يـاري مـي رسـانند،صورت گرفته است كه نتيجه آنها استفاده گسترده از شبكه هاي حسگر بي سـيم در زمينـ ههـاي مخلتفـي ماننـدصنايع نظامي، زيستي، بهداشتي، شهري، ترافيكي و ساختمان است.
شبكه هاي حسگر بي سيم متشكل از گره هايي مي باشند. هر گره متشكل از يك يا چند حسگر است كه به وسيله باطري تغذيه مي شوند و در محيط فيزيكي پيرامون پراكنده شـده انـد و اطلاعـات مختلفـي از قبيـل نـور، دمـا،رطوبت، صدا و … را از آن كسب و به كاربران شبكه ارائه مي دهند. داده هاي اكتسابي مـي تواننـد بـه كـاربران درتصويربرداري از دنياي واقعي ياري برسانند. به كمك تصويربرداري از دنياي خارجي مي توان رويدادها و حوادث محيط را كنترل و يا پيش بيني نمود. ارتباط ميان حسگرها و كاربران به صورت بي سيم و از طريق هوا به عنوان رسانه ارتباطي مشترك مي باشد و هدف نهايي جمع آوري اطلاعات كسب شده از محيط در يك نقطه از شبكه به نام ايستگاه اصلي كه به رايانه كاربر متصل است، مي باشد. از آنجايي كه هر حسگر قادر به ارسـال اطلاعـات تـاشعاعي محدود در پيرامون خود مي باشد، ارتباط در اين شبكه ها به صورت چندگامه صورت مـي پـذيرد. بـدينطريق كه هر حسگر در شبكه غير از ارسال اطلاعات خود، مسئول ارسال دادههاي دريافتيِ ارسـال شـده توسـطحسگرهاي ديگر به سمت ايستگاه اصلي مي باشد.
در هر حال يكي از اساسي ترين ملزومات رسيدن به چنين موقعيتي، پرس وجوي داده ها و تركيب اين داده هـايكسب شده توسط حسگرهاي جاسازي شده در محيط مي باشد. زيرا بازيابي و استفاده از داده هاي هزاران گره، به صورت خام و منفرد كاري طاقت فرسا و غيرممكن مي باشد. از طرف ديگر از آنجايي كه حسگرها ابـزاري تغديـهشونده به وسيله باطري هستند، داراي ذخيره انرژي محدودي مي باشند و غالباً نيز بايد بـراي دوره هـاي نسـبتاًطولاني در شبكه باقي بمانند و به كسب داده ادامه دهند، ارسال داده هاي اكتسابي به صورت خام امري نامعقول به نظر مي رسد. زيرا ارسال چنين حجم بالايي از داده ها به راحتي مي تواند انرژي محدود ايـن ابـزار را بـه پايـانبرساند و شبكه را از كار بيندازد. به همين جهت استفاده از تكنيك هايي براي پرس وجوي داده هاي حسـگرها بـهصورت جمعي و همچنين كاهش ميزان حجم اطلاعات ارسالي در ميان حسگرهاي شبكه امري لازم و حياتي بـهنظر مي رسد. در واقع هدف مبحث پردازش پرس وجوها در شبكه هاي حسگر بي سيم رسيدگي بـه دو ايـن مـوردم يباشد
تكنيك هاي مختلفي در مبحث پردازش پرس وجوها به كار مي روند. فرا از نام و شيوه استفاده، تمام تكنيك هاي موجود در مبحث پردازش پرس وجوها يك هدف اصلي را دنبال مي كنند: استفاده كمينه از انرژي و افزايش طول عمر شبكه.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چكيده: ……………………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………………………2

فصل اول : كليات

با افزايش گستره شبكه هاي حسگر و افزايش چگالي گره ها، مسئله توزيع پرس و جو و جمع آوري نتايج با توجه به محدوديت هاي گره هاي حسگر مهم ميشوند. ايجاد ميان افزاري كارا براي دسترسي به اطلاعات شبكه همانند يك پايگاه داده مي تواند توسعه كاربردهاي شبكه هاي حسگر راشتاب دهد. از آنجائيكه اين سيستم مي تواند پرس و جو هاي متنوعي را از كاربران متفاوت دريافت كند بهينه سازي چند پرس و جويي لازم خواهد شد .
1 -2) پيشينه تحقيق
از آنجايي كه حسگرها ابزاري تغديه شونده به وسيله باطري هستند، داراي ذخيره انرژي محدودي ميباشند و غالباً نيز بايد براي دوره هاي نسبتاً طولاني در شبكه باقي بمانند و به كسب داده ادامه دهند، ارسال داده هـاياكتسابي به صورت خام امري نامعقول به نظر مي رسد. زيرا ارسال چنين حجم بالايي از داده ها به راحتي مي تواند انرژي محدود اين ابزار را به پايان برساند و شبكه را از كار بيندازد. به همين جهت استفاده از تكنيك هايي بـرايپرس وجوي داده هاي حسگرها به صورت جمعـي و همچنـين كـاهش ميـزان حجـم اطلاعـات ارسـالي در ميـانحسگرهاي شبكه امري لازم و حياتي به نظر مي رسد. ايـن امـر محـدوده گسـترده اي از تحقيقـات را بـه خـوداختصاص داده است.
در كنار مسائل ذكر شده، چالش ديگر در اين شبكه ها، از شيوه ارتباطي در آنها ناشـي مـ يشـو د. بـه جهـتاستفاده از رسانه بي سيم، ارسال اطلاعات در اين شبكه ها بسيار مستعد بـ روز خطـا مـي باشـ د. در حـين ارسـال،داده ها به راحتي مي توانند دست خوش تغيير شده و يا حتي گم شوند. به همين جهت بخشي از كارهاي صورت گرفته در پردازش پرس وجوها در راستاي بهبود و مقاومسازي ارسال ها در اين نوع شبكه هاي مي باشد.

1 -1) هدف ……………………………………………………………………………………………………………….. 5
1 -2) پيشينه تحقيق …………………………………………………………………………………………………….. 5

فصل دوم: مروري بر شبكه هاي حسگر بي سيم

در اين فصل، مروري كلي بر شبكه هاي حسگر ب يسيم ارائه شده است. به كاربردها و مزاياي شبكه حسگر ب يسيم و همچنين تاثيري كه در آينده بر زندگي روزمره ما م يتوانند بگذارند اشاره شده است و سپس معماري شبكه حسگر ب يسيم آورده شده است.
2 -1) تعريف و جايگاه شبكه حسگر بي سيم
پيشرفتهايي كه اخيراً در زمينه ارتباطات ب يسيم، ريزپردازنده و حسگر صورت پذيرفته است باعث كاهش توان مصرفي، هزينه و كوچك شدن انداره قطعات مربوطه شده است. اين پيشرفتها شبكه هاي جديدي به نام شبكه هاي حسگر ب يسيم را ايجاد كرده است كه م يتوانند اطلاعات مورد نظر ما را از پديده هاي مختلف فيزيكي جمع آوري نمايند .شبكه هاي حسگر شامل تعداد زيادي از گره هاي حسگر بسيار كوچك مي باشند كه براي جمع آوري و پردازش اطلاعات محيطي مورد استفاده قرار مي گيرند. در طراحي سخت افزار براي شبكههاي حسگر، محدوديتهايي وجود دارد كه از جمله اين محدوديت ها ميتوان به عواملي مانند هزينه، اندازه گره ها ،توان مصرفي، خودمختار بودن گره ها و نهايتا به قابليت تطبيق پذيري با تغييرات محيط اشاره كرد. هر شبكه حسگر از تعداد زيادي گره ارزان قيمت با اندازه كوچك، تشكيل شده است و هر گره نيز از مجموعهاي از اجزاي سخت افزاري تشكيل شده است كه در كنار يكديگر وظايف هر گره را به انجام ميرسانند.
امروزه كاربردهاي بسياري براي شبكه هاي حسگر مطرح شده است و روز به روز هم بر تعداد آنها افزوده م يشود. از جمله م يتوان به استفاده در كاربردهاي بيدرنگ ، نظامي، كشاورزي ،محيط زيست، پزشكي و امثالهم اشاره كرد. به طور كلي در شبكههاي حسگر بيسيم گرهها در يك محيط حسگري به طور تصادفي و متراكم گسترده ميشوند. اين گرهها بوسيله امواج راديويي، مادون قرمز، يا هر محيط انتقال ديگري بدون ارتباط سيمي با يكديگر در ارتباط هستند. دادهها بوسيله گرههاي حسگر جمعآوري ميشوند و از طريق گرههاي ديگر مسيريابي ميشوند و انتقال مييابند. دادهها بوسيله گره يا گرههاي حفره يا چاهك جمعآوري ميشوند و اين گره از طريق ماهواره يا اينترنت با خارج در ارتباط است.
اين گره هاي حسگر كوچك شامل سه بخش حسگر، پردازش اطلاعات و تبادل اطلاعات (به صورت ب يسيم) م يباشند. يك شبكه حسگر بي سيم شامل تعداد زيادي از اين گره هاي حسگر مي باشد كه در واقع براي اندازه گيري يك پارامتر، داده هاي آنها به صورت دسته جمعي مورد توجه قرار مي گيرد. يعني همه اطلاعات جمع آوري شده براي يك پارامتر، در يك گره از شبكه پردازش شده و مقدار واقعي آن پارامتر به طور نسبتا دقيقي تخمين زده مي شود. در اين شبكه از كار افتادن يك گره شبكه تقريبا تاثيري در كل شبكه ندارد. در شبكه هاي حسگر بي سيم، گره ها با تعداد زياد در داخل مكان مورد نظر براي اندازه گيري پارامتر مطلوب، نزديك آن رويداد قرار مي گيرند. مكان اين گره ها از قبل مشخص نشده است و به صورت تصادفي در محيط مورد نظر پخش م يگردند. اين مسئله به سادگي جايگذاري (يا برگماري) گر هها، در شبكه كمك مي كند اما در عوض پروتكلهايي كه براي اين شبكه ها به كار گرفته مي شوند بايد خود سازمانده باشند. با توجه به اينكه در درون اين گره ها پردازشگري وجود دارد، براي كم شدن حجم انتقال اطلاعات، اين گره ها فقط داده مورد نياز را پس از پردازش داد ههاي اوليه به سمت مقصد ارسال مي كنند. يكي از روشهاي مناسب براي استفاده بهينه از منابع محدود گره-هاي حسگر (مانند سرعت پردازش پايين، حافظه كم، و محدوديت توان) استفاده از روشهايي مانند تجميع داده ، گداخت داده ، و فشرده سازي داده ميباشد. هدف از بكارگيري روشهاي فشرده سازي داده، كاهش حجم داده -هاي ارسالي و دريافتي و در نتيجه كاهش توان مصرفي براي ارتباطات ميباشد. همچنين با كاهش حجم دادهها پهناي باند كمتري براي ارتباطات بين گرهاي مورد نياز است، و نيز بستههاي كوچكتر به گرههاي تجميع كننده كمك ميكند تا فضاي حافظه كمتري را مصرف كنند. در فشرده سازي داده سعي بر حذف بخش افزونه دادهها حسگرها و كاهش همبستگي دادهاي ميان دادههاي حسگرها و فراهم كردن اطلاعات مفيد و بدون افزونگي براي ايستگاه مركزي ميباشد. به طور كلي پردازش توان بسيار كمتري از ارسال و دريافت داده مصرف ميكند ،بنابراين پردازش اطلاعات و كاهش حجم اطلاعات در افزايش عمر شبكه مؤثر خواهد بود.

2 1-) تعريف و جايگاه شبكه حسگر ب يسيم ………………………………………………………………………… 7
2 2-) كاربرد ها و مزاياي استفاده از شبكه هاي حسگر …………………………………………………………….. 9
كاربردهاي نظامي ………………………………………………………………………………………………………… 9

2 3-) محدوديتهاي سخت افزاري يك گره حسگر …………………………………………………………………… 11
2 4-) معماري شبكه هاي حسگر ……………………………………………………………………………………. 12
1-4- 2) معماري ارتباطي در شبكه هاي حسگر ……………………………………………………………………. 12
1-4- 2) اجزاي سخت افزاري ………………………………………………………………………………………….. 13
3-4- 2) اجزاي نر مافزاري ……………………………………………………………………………………………… 14

فصل سوم: مقدمه اي بر پردازش پرس وجوها در شبكه هاي حسگر بي سيم .

بازيابي و استفاده از داده هاي هزاران گره، به صورت خام و منفرد كاري طاقت فرسا و غيرممكن ميباشد. بنابراين ايجاد پرس وجوي داده ها و تركيب اين داده هاي كسب شده توسط حسگرهاي جاسازي شده در محيط ضروري مي باشد. زيرا ارسال چنين حجم بالايي از داده ها مي تواند انرژي محدود اين ابزار را به پايان برساند به همين جهت استفاده از تكنيك هاي پردازش پرس وجوي داده هاي حسگرها به صورت جمعي و براي كاهش ميزان حجم اطلاعات ارسالي در ميان حسگرهاي شبكه امري لازم و حياتي به نظر مي رسد. يكي از شاخه هاي جديد و پرچالش در مبحث پردازش پرس وجوها در شبكه هاي حسگر بي سيم كه به تازگي مورد توجه زيادي قرار گرفته است، پردازش پرس وجوهاي چندگانه مي باشد. تا قبل از مطرح شدن اين شاخه، تمام كارهاي ارائه شده، پردازش پرس وجوها را به صورت جداگانه و مستقل از هم در نظر مي گرفتند. حال آنكه در دنياي واقعي يك شبكه م يتواند به صورت همزمان توسط كاربران مختلفي مورد استفاده قرار بگيرد، كه غالباً درخواست هاي كم و بيش مشابهي از شبكه دارند. با اين حال، از آنجا كه تكنيك هاي قديمي شبكه را منحصر به يك كاربر و پرس وجوي خاص در نظر گرفته اند، پرس وجوهاي كاربران مختلف با وجود شباهت و همپوشاني به صورت كاملاً مستقل از هم اجرا خواهند شد، كه اين امر باعث انجام كارهاي يكسان افزونه توسط حسگرها ميشود و موجب افزايش بيهوده مصرف انرژي در آنها خواهد شد. از اين رو، در صورت بكارگيري صحيح پردازش پرس وجوهاي چندگانه در شبكه هاي حسگر مي توان به افت قابل ملاحظه اي در مصرف انرژي رسيد كه بررسي و دقت بيشتري بر اين رويكرد را ضروري مي نمايد. در اين قسمت مقدماتي در مبحث پردازش پرس وجو ارائه مي گردد.
3 -1) چالش هاي موجود
از آنجايي كه هر كدام از حسگرهاي موجود در شبكه حاوي داده هاي كسب شده اي از محيط مـي باشـند واين داده ها در حافظه محدود آنها غالباً براي مدت زمان كوتاهي تا ارسال يـا بهنگـام سـازي ذخيـره مـ يگردنـد،شبكه هاي حسگر را مي توان به صورت يك پايگاه داده توزيع شده در نظر گرفت، كه تاپل هاي اطلاعاتي آن بـهصورت توزيع شده در ميان حسگرها موجـود مـي باشـن د. بـه دليـل همـين شـباهت، سـاده تـرين راه پـردازشپرس وجوها كه ممكن است به ذهن خطور كند استفاده از روش ها و تكنيك هاي سـنتي پـردازش پـر سوجـو درسيستم هاي مديريت پايگاه داده (DBMS) مي باشد. اما با نگاهي دقيـق تـر بـه طبيعـت و ويژگـي هـاي خـاصشبكه هاي حسگر بي سيم، استفاده از اين تكنيك ها بـدون اعمـال تغييـرات ممكـن نمـيباشـ د. زيـرا بسـياري ازفرضيات آنها در مورد قابليت اطمينان ،قابليت دسترسـي، رابـط هـا و… در مـورد حسـگرها صـدق نمـي كننـ د. تفاوت هاي اساسي ميان منابع داده اي بر پايه حسگرها و منـابع داده اي سـنتي وجـود دارد كـه باعـث مـيشـو د پردازنده هاي پرس وجوي استاندارد براي پرس وجوي داده هاي حسگرها بـه طـور كامـل مناسـب نباشـند. اولـينتفاوت، تحويل داده ها توسط حسگرها در قالب جريان هاي داده اي م يباشد. حسگرها بدون توجه به اينكـه ايـن داده ها صريحاً درخواست شده اند يا خير ،به صـورت پيوسـته و غالبـاً در بـازه هـ اي زمـاني معـي ن آنهـ ا را توليـدمي نمايند. هنگامي كه داده ها به ايستگاه اصلي م يرسند، پردازش پرس وجوها روي اين جريان ها بايد تقريبـاً بـهصورت بلادرنگ انجام پذيرند .يك دليل پردازش به صورت بلادرنگ ،ايـن اسـت كـه ذخيـرة جريـان هـاي خـامحسگرها روي ديسك بسيار گران م يباشد. دليل ديگر نيز اين واقعيت است كه جريان هاي حسگرها معمولاً بيان كنندة رويدادهاي دنياي واقعي مي باشند كه لازم است سريعاً به آنها پاسـخ داده شـود. همچنـين چـالش ديگـرپردازش داده هاي حسگر تفاوت ذاتي آنها با منابع داده اي معـين كـه درDBMS هـاي تجـاري مرسـوم هسـتند،مي باشد. حسگرها داده ها را در نرخ هاي مطمئن تحويل نمي دهند و داده ها عموماً دستكاري مي شوند. حسـگرهامعمولاً پردازنده ها و منابع باطري محدودي دارند كه لازم است تا جاي ممكن حفظ شوند .سـومين چـالش ايـناست كه حسگرها ابزار محاسباتي همه منظـوره اي هسـتند و توليـد كننـدة كوركورانـه داده نيسـتند. بنـابراينمي توانند به گونه اي به كار روند تا هنگام گذر داد هها از آنها، به صـورت جزئـي نتـايج پـر سوجوهـ ا را محاسـبهنمايند. در آخر، حسگرها عموماً در شبكه هاي موردي اي به كار مي روند كه محدوده هاي جغرافيايي وسيع تري نسبت به محدودة توان ارسال يك حسگر واحد را مي پوشانند. به طوري كه براي دريافت داد هها از قسمت هـايدلخواه شبكه لازم است حسگرها روي يك پروتكل انتقال چندگامه توافق داشته و هماهنگ باشند، تـا داد ههـ اي يكديگر را مسيريابي و پردازش نمايند.

3 همگام سازي گره هاي درون شبكه

3 همگام سازي گره هاي درون شبكه

3 1-) چالش هاي موجود ……………………………………………………………………………………………… 17
3 2-) زبان پرس وجوها ………………………………………………………………………………………………… 20
3 3-) معماري پردازش پرس وجو ……………………………………………………………………………………… 20
3 4-) معرفي برخي تكنيك هاي پردازش پرس وجوها در شبكه هاي حسگر ب يسيم ………………………… 22
1-4- 3) پرس وجو بر حسب تقاضا ……………………………………………………………………………………. 22
2-4- 3) تراكم درون شبكه اي داد هها ………………………………………………………………………………. 24
3-4- 3) بكارگيري داد ههاي تقريبي ،تخمين يا پيش بيني ………………………………………………………. 25
4-4- 3) بكارگيري همبستگي داد هها …………………………………………………………………………….. 25
3 -5)بهين هسازي پرس وجوها …………………………………………………………………………………….. 26
3 -6) پخش و مسيريابي پرس وجوها ………………………………………………………………………………. 27
3 7-) اجراي پرس وجوها ……………………………………………………………………………………………… 29
3 😎 پردازش پرس وجوهاي چندگانه ……………………………………………………………………………….. 31

فصل چهارم: مروري بر مقالات مرتبط با پردازش پرس و جوهاي واحد

در مرجع [3] معماري سيستم پردازش پرس وجو بررسي شده است. در اين كـار ضـروريات يـك سيسـتمپردازش پرس وجو معرفي شده است. در اين سيستم نسخه اي تغييـر يافتـه از زبـانSQL كـه بـراي اسـتفاده ازشبكه هاي حسگر تطبيق يافته، معرفي شده است تا كاربر به راحتي بتواند اطلاعات موجود در شبكه را بـا رابـطكاربري ساده و مشابه با سيستم مديريت پايگاه داده هاي سنتي استخراج نمايـ د. همچنـين تكنيـ كهـاي خـاصپردازش پرس وجوها در شبكه هاي حسگر معرفي شده است. تكنيك هايي كه در اين مرجع بـه آنهـا اشـاره شـدهاست عبارتند از :
بند طول عمر در متن پرس وجوها : توسط اين بند كاربر مدتي زماني كه انتظار دارد يك پرس وجو اجرا شود را مشخص مي كند. به عنوان مثال كاربر مشخص مي كند پرس وجويي به مـدت01 روز اجـرا شـود. حـال سيسـتمپردازش پرس وجو با توجه به انرژي مصرفي اجراي هر كدام از آعمال، انرژي باقي مانده در حسگرها و دقت مورد نياز كاربر، نرخ نمونه گيري ها و ارسال نتايج را به گونه اي تنظيم مي نمايد، تا تقاضـاي طـول اجـراي پـر سوجـوتوسط كاربر برآورده گردد. بدين طريق كاربر درگير تنظيمات و محاسبات گاه پيچيده براي اجراي پرس وجـو درطول يك بازه زماني معين نمي شود .
انجام محاسبات درون شبكه : در اين كار نيز تأكيد بر انجام بخشي از محاسبات، درون شبكه مي باشد. تا بدين طريق از ارسال حجم زيادي از داده هاي خام در شبكه جلوگيري شود و مصرف انرژي كاهش يابد.
تعاملات بين لايه اي : لازمه انجام محاسبات درون شبكه اي انجام تراكم هاي جزئي توسـط گـر ههـاي درونشبكه است. در واقع با نگاهي جزئي تر، وظيفه جلوراني بسته هاي اطلاعاتي توسط گره ها، برعهده لايه شـبكه آنگره ها مي باشد. لايه شبكه، بسته ها را بدون اينكه لايههاي بالاتر شبكه از رسـيدن و جلـوراني آنهـا آگـاه شـوند،جلوراني مي كند. بنابراين براي اينكه يك گره بتواند بسته هايي را كه جلوراني مي كند، بررسي نيـز بنمايـد، بايـدقادر به ايجاد ارتباط ميان لايه شبكه و لايه هاي بالاتر در مواقع مورد نياز باشد. دو راه حل ارائه شده است. يكـياستفاده از فيلترهايي در لايه شبكه مي باشد كه كار تراكم داده ها را به صورت محو از لايه شبكه انجام مي دهنـ د.

4 1-) معرفي مفاهيم ………………………………………………………………………………………………… 35
4 3-) سيستم هاي پردازش پرس وجو ……………………………………………………………………………. 37
4 4-) راهكارها براي كاهش مصرف انرژي …………………………………………………………………………. 42
4 😎 همبستگي مكاني زماني ……………………………………………………………………………………. 45
4 9-) مقاوم سازي در برابر خطا ……………………………………………………………………………………. 46

فصل پنجم: مقالات مرتبط با پردازش پرس و جوهاي چندگانه

5 1-) مقاله Muller و Alonso [7] ….ا………………………………………………………………………………… 48
13- 5) مقاله Lee ,Yoonو Kim [02] ………..ا………………………………………………………………………. 74

فصل ششم: نتيجه گيري و پيشنهادات.

نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………… 72
پيشنهادات …………………………………………………………………………………………………………….72
منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………..73

فهرست منابع فارسي ………………………………………………………………………………………………. 73

فهرست منابع لاتين ………………………………………………………………………………………………… 74
چكيده انگليسي ……………………………………………………………………………………………………. 77

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست اشکال

شكل1.2 كاربرد شبكه هاي حسگر در مناطق نظامي …………………………………………………………. 9
شكل2.2 نمونهاي از معماري ارتباطي شبكه هاي حسگر ب يسيم با چند گره حفره [1] ………………….13
شكل2.3 معماري سخت افزار هر گر ه شبكه هاي حسگر [1] ………………………………………………..14
شكل1.3 معماري پردازش پرس وجو در شبكه هاي حسگر بي سيم [3] …………………………………… 21

شكل2.3 فازهاي مختلف مصرف انرژي در حسگرها ………………………………………………………………. 23

شكل3.3 تشكيل يك درخت مسيريابي در شبكة حسگر [5] …………………………………………………….. 82

شكل4.3 همگام سازي گره هاي درون شبكه ………………………………………………………………………. 30

شكل5.3 معماري سيستم هاي پردازش پرس وجوهاي چندگانه در شبكه هاي حسگر بي سيم …………….. 32

شكل1.4 يك درخت مسيريابي معنايي در بكارگيري براي يك پرس وجو …………………………………………….. 40

شكل2.4 تكنيك جاسوسي در پرس وجوهاي تراكم ……………………………………………………………………… 41

شكل3.4 معماري سيستم پردازش پرس وجو به كمك درخت هاي چندگانة مسيريابي پرس وجو …………………… 43

شكل4.4 A) چندپخشي ،B) تراكم دورن شبكه اي ،C) حالت تركيبي …………………………………………………….. 44 شكل5.4 محدوده هر نود …………………………………………………………………………………………………………. 46 شكل5.1 يال هاي ورودي و خروجي و تقاطع آنها با نواحي پرس وجوها …………………………………………………… 50 شكل2.5 درخت مسيريابي در Tiny DB …………ا…………………………………………………………………………….. 51 شكل3.5 حالت هاي متفاوت در تراكم داده ميان پرس و جويي ……………………………………………………………… 53 شكل4.5 نحوه عملكرد الگوريتم NoOpt ……..ا………………………………………………………………………………… 54
شكل5.5 نحوه عملكرد الگوريتم STG …ا………………………………………………………………………………………… 55 شكل6.5 نحوه عملكرد الگوريتم STS ……ا………………………………………………………………………………………. 56 شكل7.5 نحوه عملكرد روش مجموع پيشوندي …………………………………………………………………………………. 57 شكل8.5 تراكم پرس وجوي چندلايه ………………………………………………………………………………………………. 59 شكل9.5 مثال نواحي مشترك پرس و جوها ………………………………………………………………………………………. 59 شكل10.5 نواحي پرس وجوها و تشكيل نقاط دسترسي ……………………………………………………………………….. 60 شكل11.5 قالب بسته ………………………………………………………………………………………………………………… 61 شكل12.5 قالب بسته در سطوح مختلف ………………………………………………………………………………………….. 62 شكل13.5 كدگذاري نواحي ………………………………………………………………………………………………………….. 65 شكل14.5 مثالي از NMQ ………..ا…………………………………………………………………………………………………. 66 شكل15.5 مثالي از…………………………………………………………………………………………………………………… 66 شكل16.5 مثال گروه بندي …………………………………………………………………………………………………………. 67 شكل17.5 مثالي از ساختار مسيريابي براي پردازش پرس و جو ……………………………………………………………… 68 شكل18.5 ساختار درخت SMILE …………….ا…………………………………………………………………………………… 70
شكل19.5 روش هاي درج محدوده توسعه يافته ……………………………………………………………………………………70

 

Abstract
Wireless Sensor Networks (WSNs) are networks including little batterypowered tools. The job of these little tools, called Sensors, is to sense the data from the surrounding physical environment. All the sensed data which are delivered to users by the network provide them with a view of the monitored environment. However, data sensing and transmitting consumes energy. Because of small size and limited power resources of the sensors, more energy saving and increasing network life time are the most significant goals in the relevant works in such networks.
Data sensing is done by some query deceleration to the network by users. Because of the direct relation of Query Processing in WSNs to the way of executing these queries and delivering their results, it plays a vital role in the amount of energy consumption. Thus, the main goal of the existing proposed works was to offer some optimum solutions for this issue.مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان