فهرست مطالب

سازوکار انفیس در تخمین نرخ خطای گذرا

سازوکار انفیس در تخمین نرخ خطای گذرا

چکیده      1

فصل اول:مقدمه

1-1-اهداف این پژوهش

اهداف این پژوهش برارائه مدلی برای رفتار نرخ خطای گذرا،به عنوان یک ازشاخص های نقطه بار قابلیت اطمینان،استوار شده است.وابستگی اجتناب ناپذیر این نوع مدلسازی برداده های ثبت شده ازگذشته اتفاقات درشکبه توزیع ،بهره گیری ازتکنیک های داده کاوی را به ضرورت تبدیل کرده است.ازاین رو در این پژهوش سعی بر به کارگیری این ابزارها وارزیابی میزان کارایی آنها در رویایی باحل مساله خودداریم. دراین راستا،ازمطالعه آماری خطاهای ثبت شده درگذشته شبکه آغاز میکنیم،وباتحلیل های آماری به سمت ارائه مدل گام برمیداریم.ازآنجا که پیاده سازی ها براساس اطلاعات واقعی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ انجام شده است.نایقینی،ابهام وعدم کفایت اطلاعات ورودی چالش وعدم کارایی به وجود می آورد،که دراین پژوهش خط مشی برای رویایی باآن پیشنهاد شده است.

1-1-انگیزش             2

1-2-اهداف این پژوهش    4

1-3-معرفی چهارچوب پایان نامه       4

1-4-معرفی حوزه موردمطالعه دراین پایان نامه         6

1-5-نوآوری ها ومشارکت های این پایان نامه       7

1-6-ساختار پایان نامه    8

فصل دوم:مروری برادبیات موضوع

2-1-مقدمه

ضرورت بهره گیری ازداه های خاموشی گذشته درمطالعات قابلیت اطمینان سیستم های قدرت اجتناب ناپذیراست.این داده ها که درگذشته بصورت دستی درپرونده های حوادث ورخدادهای شبکه ثبت میشد،امروزه درپایگاه داده سیستم های مدیریت خاموشی شرکت های توزیع به ثتب میرد وبابسترسازی قوی فناوری اطلاعات،امکان دسترسی به داده ها درخصوص رخدادهای گذشته شبکه تسهیل شده است.از این رو مطالعات وپژوهش ها درزمینه بررسی خطاها وارائه الگوهایی برای آنها درسالهای اخیر رشدی چشمگیر داشته است.درمقالات مرتبط بامبحث ارزیابی خطاها ونرخ رخداد خطا درشبکه ویانرخ خرابی تجهیزات،عموما سه رویکرد دنبا لمیوشد،که عبارتنداز:

-تحلیل خطاها

-شناسایی دلائل وقوع خطا

-مدلسازی(تخمین)نرخ خطا

2-1-مقدمه  10

2-2-تحلیل خطاها   10

2-3-شناسایی دلائل وقوع خطا    11

2-4-مدلسازی نرخ خطا   13

2-5-جمع بندی    16

فصل سوم:داده کاوی

مطالعات قابلیت اطمینان شکبه توزیع کاملا به تحلیل اطلاعات خاموشی گذشته شبکه وابسته است.دراین فصل باتحلیل آماری روی داده ها واقعی جمع آوری شده ازشبکه توزیع وبهره گیری ازقضاوت خبرگان شبکه،اثرپذیری خطای گذرا ازعوامل گوناگون رابااستفاده از آزمون فرض آماری همبسته بودن مورد تحقیق قرار میدهیم.به این ترتیب وبااعمال الگوریتم انتخاب مشخصه ها،عوامل موثربررخداد خطای گذرا استخراج شده وچهارچوب پایگاه داده موردنظر جهت مدلسازی بدست می آید.

3-1-تحیل آماری خاموشی گذشته درشبکه وردمطالعه      18

3-2-شناسایی عوامل اثرگذار بروقوع خرابی گذرا     20

3-3-انتخاب زیر مجموعه مشخصه ها     26

3-4-نتیجه گیری    29

فصل چهارم:مدلسازی نرخ خطای گذرا:بدون درنظرگرفتن عدم قطعیت

نرخ رخداد خطا درشبکه های توزیع مقدرا ثابتی نیست وبه عوامل مستقل ومتنوع بستگی دارد.ارائه مدلی برای رفتار نرخ خطا،به عنوان یکی ازشاخص های مهم قابلیت اطمینان،شیوه ای سودمنداست برای حرکت از ارزیابی های قابلیت اطمینان به سمت اخذ استراتژی های کارا جهت بهبود آن.دراین فصل روش های پیشنهادی جهت مدلسازی نرخ خطای گذرا ارائه شده ومدل های حاصل مورد ارزیابی ومقایسه قرار میگیرند.لازم به ذکراست،دراین فصل اطلاعات وداده های مساله قطعی فرض میشود.

4-1-روش های پیشنهادی جهت مدلسازی مساله      31

4-2-نتایج پیاده سازی ها      35

4-3-نتیجه گیری   42

فصل پنجم:مدلسازی نرخ خطای گذرا:بادرنظرگرفتن عدم قطعیت

5-1-مقدمه

درفصل چهارم بااعمال چندروش مدلسازی به مساله تخمین مرخ خطای گذرا،نتایج حاصل از به کارگیری هرروش ومیزان دقت مدل تخمین نرخ خطای گذرا موردبررسی ومقایسه قرارگرفت.درآنجا فرض کردیم که داده ها ومعیارها به عنوان اطلاعات ورودی مدل قطعی ودقیق هستند.

ازآنجائیکه مسیرمدلسازی مساله ما ازراه مطالعه شبکه واقعی،وطبیعتا گردآوری داده های واقعی می گذرد،وجود عدم قطعیت وابهام در داده ها ورودی مدلسازی اجتناب ناپذیرمیشود.لذا توجه به عدم قطعیت ها،شناسایی منشاء های رخداد آن وچاره اندیشی برای رویاییی باان درمدلسازی مساله  ضروری است.

درخت تخمین نرخ خطای گذرا

درخت تخمین نرخ خطای گذرا

5-1-مقدمه      44

5-2-روش پیشنهادی مدلسازی بادرنظرگرفتن عدم قطعیت     44

5-3-پیاده سازی مدل  49

5-4-نتایج پیاده سازی      52

5-5-نتیجه گیری    56

فصل ششم:نتیجه گیری وپیشنهادات

6-2-پیشنهادات

باتجه به اینکه این پایان نامه به مساله مدلسازی نرخ خطای گذرا نگاه دارد،وهمانطور که پیش تر نیز اشاره کردیم این مساله به دلیل ویژگی هایش کمتر موردتوجه قرار گرفته است،پیشنهادهایی جهت توسعه تحقیقات انجام شده ومسیرپژوهشی ارائه میشد.این پیشنهادها دربرگیرنده دوبخش جداگانه شامل پیشنهادها جهت بهبودکار،وپیشنهاد برای توسعه مطالعات آتی است.

6-1-نتیجهن گیری         58

6-2-پیشنهادات       59

پیوست1:داده کاوی         62

پیوست2:آزمون فرض آماری   75

پیوست3:منطق استنتاج فازی   78

پیوست4:تعاریف فلش واسپن خط    81

منابع وماخذ    83

فهرست منابع فارسی   83

فهرست منابع لاتین       83

چکیده انگلیسی   86

فهرست جداول

1-1-مشارکت هادراین مطالعه       7

3-1-ضرایب همبستگی بین خطای گذراوشرایط جوی وتحقیق معنی دای ضرایب        23

3-2-عوامل برگزیده اثرگذار بررخداد خطای گذرا      25

3-3-شرایط حذف شدن متغیرها بانمونه ها داده درمرحله غربال    26

3-4-نتایج مقدار اهمیت هرمتغیر درخروجی الگوریتم انتخاب مشخصه ها    29

4-1-علامت اختصاری متغیرهای ورودی شبکه عصبی      34

4-2-نمونه هایی ازقوانین به دست آمده ازدرخت     37

4-3-میزان خطای مدل های پیشنهادی درتخمین خطای گذرا    39

4-4-میزان بهبود درخطای تخمین مدل پیشنهادی به ازای حذف برخی داده های پرانحراف    41

5-1-معیارهای تعریف شده برای متغیرهای مساله ومنشاء عدم قطعیت ها درمدلسازی     45

5-2-میزان خطای مدل انفیس درتخمین نرخ طخای گذرا     54

5-3-مقایسه ی خطای تخمین وقدرت تعمیم انفیس بادیگر مدلهای پیشنهادی    54

5-4-مقایسه مزایا ومعایب مدلهای پیشنهادی   55

فهرست شکلها

بررسی و تحلیل عدم قطعیت در قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

بررسی و تحلیل عدم قطعیت در قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

1-1-نمایش چهارچوب کلی پایان نامه    5

1-2-تقسیم بندی جغرافیایی زیرحوزه های خدمات رسانی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ       6

3-1-فراوانی خطاها درشبکه    19

3-2-انرژی توزیع نشده ناشی ازرخداد هرخطا     19

3-3-نمایش جغرافیایی مناطق توزیع برق ومحل استقرار ایستگاه های هواشناسی در سطح تهران بزرگ     21

3-4-نمایش باند معنی داری همبسته بودن خطای گذرا وپارامترها جوی  24

3-5-شمای کلی الگوریتم انتخاب مشخصه ها     28

4-1-روند شاخه زدن درایجاد درخت    35

4-2-شمای کلی شبکه عصبی مساله تخمین خطای گذرا    35

4-3-درخت حاصل ازمدل کارت جهت تخمین نرخ خطای گذرا          36

4-4-روند خطای شبکه عصبی درمجموعه های آموزش وآزمون به ازای تکرارهای مختلف      38

4-5-مقدارخطای مدلسازی روش های پیشنهادی   39

4-6-مقدار تخمینی خطای گذر انسبت به مقدار واقعی      40

4-7-توزیع فراوانی فیدرهای موردمطالعه برحسب متوسط تعداد سالانه خطای گذرا      41

5-1-معماری مدل انفیس    48

5-2-سازوکار انفیس درتخمین نرخ خطای گذرا   50

5-3-توابع عضویت پیشنهادی در مدل     51

5-4-روند تغییراتی خطای تخمین حین فرآیند یادگیری انفیس   53

5-5-روند یادگیری درمدل های انفیس وشبکه عصبی 53

5-6-نرخ خطای تخمین به ازای هرچهار مدل درمقابل مقدار واقعی نرخ خطا     55

  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان