انتخاب صفحه

چکیده : 

در قابهای مهاربندی شده زانویی  یکانتهای مهاربند قطری بجای اتصال به گره اتصال تیر ستون به عضو مورب زانویی متصل می شود. عضو مورب زانویی به عنوان یک میراگر هیسترزیس طوری طراحی می شود که با پذیرش تغییر شکلهای غیر الاستیک، ضمن استهلاک انرژی لرزه ای مانع از ورود سایر اعضا به محدوده غیر ارتجاعی شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی و ارزیابی عملکرد، بادبند های زانویی معمولی، ساخته شده از فولاد کم مقاومت و بادبند های ضربدری معمولی و بادبند های ضربدری که آلیاژ های حافظه دار شکلی در آن ها استفاده شده ،در کاهش نیازهای لرزه ای- غیر ارتجاعی انجام شده است.  از این رو از هر کدام از نمونه های فوق، پنج قاب ،3، 5، 7، 10و 12، طبقه با استفاده از نرم افزار Opensees مدل شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این کار ابتدا بادبند زانویی معمولی با استفاده از آیین نامه های معمول طراحی شده و با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیر ارتجاعی افزاینده تحت شتاب نگاشت های طبس، نورتریج وچیچی، پارامتر های لرزه ای از قبیل ضریب رفتار و سختی جانبی آن ها بدست آمده، سپس عضو زانویی ساخته شده ار فولاد کم مقاومت با عضو زانویی ساخته شده از فولاد معمولی تعویض شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مرحله بعد اعضاء زانویی حذف شده و بادبند ضربدری معمولی مطالعه شده سپس از آلیاژ حافظه دار شکلی در محل اتصال بادبند به تیر و ستون استفاده شده و مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین، با توجه به نتیجه مطالعات انجام شده  می توان گفت  استفاده از فولاد کم مقاومت در عضو تسلیمی بادبند زانویی سبب افزایش شکل پذیری، ضریب رفتار و سختی جانبی نمونه ها می شود. همچنین با استفاده از آلیاژ حافظه دار شکلی در بادبند ضربدری می توان از تغییر مکان های زیاد در بام جلوگیری نمود و با بدست آوردن ضریب رفتار بزرگتر، از سازه های اقتصادی تری در آینده بهره برد.

واژگان کلیدی : بادبند های زانویی، فولاد کم مقاومت، آلیاژ های حافظه دار شکلی، تحلیل غیر ارتجاعی افزاینده، ضریب رفتار

فهرست مطالب

چکیده                  ا

فهرست مطالب      ب

فهرست جدول ها   ح

فهرست شکل ها      د

فصل اول: اهمیت تحقیق و مروری بر کارهای گذشته 

۱ – ۱ مقدمه

زمین لرزه پدیده ای است که باعث می شود در مدت کوتاهی انرژی زیادی در زمین رها شود.انرژی رها شده باعث ایجاد تکانهای شدید در تهتهاى بالایې زمین می گردد. با وقوع زمینلرزه انواع مختلف موجها در تمام جهات در زمین منتشر می شوند برجهای منتشر شده باعث ایجاد حرکتهای افقی و قائم در سطح زمین می شوند که معمولا حرکت و شتاب ن در راستای افق بیشتر از راستای قائم است. به همین دلیل نیروی جانبی وارد برسازه ها بیش از نیروی ڈائم است. همراه زمین پی ساختمان نیز شروع به حرکت می کند که حرکت زمین را به بخش های بالایی ساختمان انتقال می دهد. بخاطر تفاوت زمانی دریافت این حرکات توسط جرمهای قسمتهای مختلف، تمام اجزای ساختمان با هم حرکت نمی کنند و نسبت به هم جابجائی های متفاوتی را بروز می دهند. این پدیده به عنوان تغییر شکل ساختمان و یا پاسخ ساختمان تامیده می شود. تغییر شکل ایجاد شده در ساختمان ایجاد تنش نموده و اگر این تنش ها از مقاومت مصالح به کار رفته بیشتر باشد باعث ترک و گسیختگی اجزا ساختمان می گردد. لازم به ذکر است هر چه پریود ساختمان به پریود زلزله نزدیکتر باشد اثرات زلزله بر روی ساختمان بیشتر است.براساس ضوابط آیین نامه ها در روش استاتیکی معادل، سازه باید برای نیروی های کاهش یافته طراحی شود. در این روش بعضی از اعضای سازه به گونه ای طراحی می شوند که در مقابل زلزله های بزرگ همانند فیوز عمل کنند. در حقیقت این اعضا در محدودهٔ رفتار غیر الاستیک و پلاستیک قرار میگیرند و انرژی ورودی حاصل از زلزله را می توانند به نحو مناسبی در ساز و کار با دیگر اعضای سازه مستهلک کنند. بنابر این طراحی المان های سازه ای می تواند به گونه ای باشد که هنگام وقوع زلزله به بعضی ازاعضای سازهای اجازه داده شود وارد ناحیهٔ پلاستیک شوند. البته به علت ماهیت رفت و برگشتی نیروهای زلزله این امر یک طرفه و دائمی نیست و در جریان زلزله نیروهای اعمالی به المان های سازه ای به سرعت تغییر جهت می دهند. این امر باعث می شود که سازه از حالت پلاستیک خارج گردد و وارد وضعیت عادی شود. با توجه به تغییر جهت سریع بارهای زلزله اعضای سازهای زمان کافی پیدا نخواهند کرد که سراسر طول ناحیهٔ پلاستیک را طی کنند و در اکثر موارد عضو به مرحلهٔ انهدام نخواهد رسید. همچنین با توجه به این که انتظار میرود این اعضا در زلزله آسیب های جدی متحمل شوند، باید مکان یابی آنها به گونه ای صورت پذیرد که پس از آسیب دیدگی ظرفیت باربری ثقلی سازه در حالت بحرانی قرار نگیرد. هر چند این اعضای خاص باید برای استهلاک انرژی زلزله وارد محدوده های غیر الاستیک و پلاستیک شوند، ولی طراحی بقیهٔ اعضا و اتصالات سازه باید به گونه ای باشد که در محدوده الاستیک باقیبمانند

1- 1 . مقدمه             2

1- 2 . اهمیت و اهداف تحقیق                   3

1- 3 . انواع روشهای کنترل انرژی ورودی به سازه در هنگام زلزله             3

1- 4 کلیات بادبند زانویی                          4

1- 5- بیشینه تحقیق در مورد بادبند زانویی  9

1- 5-1-  تحقیقات                    9

1- 5-1- 1- بررسی اثر اندازه ی مقطع عضو بادبندی قطری بر رفتار غیر خطی بادبند زانویی       10

1- 5-1- 2-بررسی اثر اتصال تیر به ستون بر رفتار غیر خطی قاب با بادبندهای زانویی                 11

1- 5-2- 1- پارامتر های بررسی شده توسط                        13

1- 5-3-  سیستم پیشنهادی دکتر مفید       15

1- 5-3- 1 پارامتر های بررسی شده توسط دکتر مفید                              16

16- دیگر تحقیقات صورت گرفته       17

پلان قاب های مورد بررسی

پلان قاب های مورد بررسی

فصل دوم : رفتار مصالح   

۱-۲ مقدمه

در جهت تامین اهداف تحقیق ابتدا نمونه هایی از سازه هایی با قاب ساده و سیستم با دبند زانویی که در ادامه بحث خواهد شد در نظر گرفته شده، سپس عضو زانویی با فولاد کم مقاومت جایگزین می شود، در ادامه بادبند ضربدری و با دبند ضربدری همراه با آلیاژ حافظه دار شکلی مورد بررسی قرار می گیرد. ۲۰ قاب ساده فولادی به همراه بادبندهای ذکر شده در تعداد طبقات ۳، ۵، ۷، ۱۰ و ۱۲، با سه دهانه در منطقه ای با خطر لرزه پذیری زیاد و شکل پذیری بالا مورد بررسی قرار گرفته است. سازه های صنای مدلسازی و بارگذاری شدهاند و مورد لایپزیگ زمانی غیرخطی افزاینده قرار گرفتند. در این فصل معرفی آلیاژهای حافظه دار شکلی، فولادگ مقاومت، انتخاب سازه ها، بارگذاری، طراحی و مدل سازی سازه ها و ویژگی های دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته اند.

11 . مقدمه 19

2- 2 معرفی آلیاژهای حافظه دار              19

2- 2-1 ساختار اتمی                               21

2- 2-2رفتار آلیاژهای حافظه دار شکلی   24

2 2-2- 1 رفتار حافظه دار شکلی            24

2 2-2- 2 رفتار نیمه فوق الاستیک          24

2 2-2 3رفتار سوپرالاستیک                 25

2- 2-3 اثر دما بر منحنی تنش-  کرنش آلیاژ های حافظه دار شکلی         26

2- 2-4 اثر ابعاد نمونه ها بر منحنی تنش-  کرنش                         26

2- 2-5اثر سرعت بارگذاری                    27

2- 2-6 انواع آلیاژه ای حافظه دار شکلی        28

2- 2-7 برخی آزمایشات انجام شده بر روی آلیاژ های حافظه دار شکلی                          30

2- 2-7- 2-برخی تحقیقات انجام شده برروی موادحافظه دارشکلی درمهندسی عمران              30

2- 3 معرفی فولاد کم مقاومت                 31

2- 3-1- اثر فولاد کم مقاومت بر روی مقاومت و سختی سازه                 33

2- 3-2- اثر فولاد کم مقاومت بر بهبود پایداری کلی و موضعی              34

33-3- اثر فولاد کم مقاومت بر بهبود چرخه های هیسترزیس      36

رفتار کلی یک سازه متعارف

رفتار کلی یک سازه متعارف

فصل سوم : ضریب رفتار و شکل پذیری

۱-۳ مقدمه

یافته های علمی اواخر دهه ۶۰ که منجر به درک بهتر ماهیت زلزله و اهمیت رفتار غیر ارتجاعی سازه شده است، رفته رفته اساس طراحی لرزه ای را دگرگون ساخت و مقاومت که تا آن زمان تنها عامل مهم ارزیابی ایستایی سازه به شمار می رفت، جای خود را به معیارهای متکی به ظرفیت تغییر شکل سازه سپرد. در واقع تحقیقات نشان داد که اتکای صرف به مقاومت ته شرط لازم برای ایستایی سازه در برابر زلزله های مخرب است و نه شرط کافی . غفلت از ظرفیت فییر شکل سازه در محاسبات لرزه ای، در طراحی لرزه ای می تواند به شکست بیانجامد که با صرفه : ینه های زیاد برای پایدار سازی سازه ها در زلزله های مخرب اتخاذ شده است. این موضوع اولین بار توسط محققان زلاندنو مظیر پاولی درک شد و به صراحت بیان گردید و اثر آن خیلی زود در ضوابط لرزه ای این کشور ظاهر شد به طوری که نیروی زلزله طرح به صورت تابعی معکوس از توانایی سازه برای تحملا تغییر شکل های غیر ارتجاعی ارائه شد. تحقیقات گسترده در کشورهای لرزه خیز به ویژه آمریکا، ژاپن و زلاندنو در سه دهه اخیر قرن بیستم در این مسیر ادامه یافت و رفته رفته به صورت یک مکتب نو بروز نمود. شیوه ای که بعدها با نام طراحی عملکردی شهرت یافت. در این روش، برای سازه امکان تسلیم در زلزله در نظر گرفته شده و سازه باید در محدوده تسلیم، تاب تحمل تغییر شکل های ایجاد شده را داشته باشد. انتشار پیش نویس ضوابط مقاوم سازی ساختمان های موجود در سال ۲۰۰۰، بر مبنای فلسفه عملکردی (FEMA356) فصل آغازین این فلسفه نو را رقم زد و به سرعت در سراسر جهان انتشار یافت [ ۳۰]. فلسفه طراحی لرزه ای، مبتنی بر مفهوم تغییر شکل پذیری است. بر این اساس یک سازه می بایست به نحوی طراحی گردد که تغییر شکل پذیری مورد نیاز هر عضو با تغییر شکل پذیری ظرفیتی آن در تعادل باشد تا در حین زلزله، انرژی در عضو به صورت مطمئنی مستهلک گردد. برای درک درست رفتار لرزه ای سازه باید به دو عامل بسیار مهم توجه نمود: رفتار دینامیکی سازه رفتار غیرخطی سازه عامل اول موجب می گردد که تمهیداتی چون استفاده از انواع میراگرها و دستگاه های جداساز به طور وسیعی در مقاوم سازی لرزه ای به کار روند و عامل دوم، طیف وسیعی از روش ها و تکنیک های متکی بر افزایش ظرفیت تغییر شکل سازه را مد نظر می دهد.[ ۳۰]. ساختمان ها می توانند در اثر قابلیت شکل پذیری، انرژی زیادی را در حین زلزله مستهلک نمایند، ولی بروز شکل پذیری زیاد در ساختمان، تشکیل مفاصل پلاستیک در برخی از اعضای سازه ای را به همراه خواهد داشت. استفاده از سیستم های مستهلک کننده انرژی در ساختمان ها سبب ارتجاعی باقی ماندن اعضای سازه ای در در حین زلزله می گردد و در نتیجه از بروز تخریب جلوگیری می نماید .جاذب های انرژی (اعضاء تسلیمی یا مواد فوق الاستیک) به منظور کاستن از پاسخ دینامیکی سازه در برابر بارگذاری باد و زلزله استفاده می شوند. مکانیزم عملکردی این وسایل به گونه ای است که با انجام تغییر شکل های ویژه و اعمال مکانیکی خاصی، مقدار زیادی از انرژی ورودی به سازه بر اثر بارگذاری دینامیک را جذب و مستهلک می سازند. عملکرد این وسایل موجب می گردد که انرژی دریافتی سایر اعضای سازهای کاهش یافته و در نتیجه تغییر شکل زیادی در آن ها ایجاد نشود. همچنین تاثیر آن ها بر میرایی معادل سازه ها و ضریب رفتار آن ها قابل بررسی است.

   31 . مقدمه       38

3- 2 ضریب رفتار                                   39

3- 2-1 روش های محاسبه ضریب رفتار   40

3- 2-1- 1 روش های آمریکایی              41

3- 2-1- 1-1 روش طیف ظرفیت فریمن  41

3- 2-1- 1-2 روش ضریب شکل پذیری یوانگ                           42

3- 3-2 اجزای ضریب رفتار                     46

3- 3-2- 1 ضریب کاهش بر اساس شکل پذیری                47

3- 3-2- 1-1 بررسی روابط ارائه شده برای سیستم های سازه ای                          47

3- 3-2- 2 مقاومت افزون (ضریب اضافه مقاومت سازه                49

3-2- 2-1 نحوه بدست آوردن ضریب اضافه مقاومت سازه                         50

مقایسه میانگین ماکزیمم جابجایی نسبی طبقات قاب دوازده طبقه

مقایسه میانگین ماکزیمم جابجایی نسبی طبقات قاب دوازده طبقه

فصل چهارم: مدل های ساختمانی 

۱-۴ مقدمه

به منظور تامین اهداف این تحقیق، ابتدا ۵ ساختمان فولادی ۳، ۵، ۷، ۱۰، ۱۲، طبقه با مهاربند زانویی به ارتفاع طبقه ۳ متر و در سه دهانه ۵ متری، در منطقه ای با خطر لرزه پذیری زیاد و نوع خاک ، مطابق با ضوابط آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، استاندارد ۲۸۰۰)، طراحی با شکل پذیری متوسط (قاب فولادی  متوسط)، و کاربری مسکونی مورد مطالعه قرار گرفت. یکی از قاب های .وسط به منظور بارگذاری انتخاب شد

41 مقدمه    54

4 -2 مشخصات هندسی مدل ها               54

4- 3 بارگذاری قاب ها                            55

4 3-2 بارگذاری زلزله                           55

4- 4  طراحی قاب ها                               55

4- 5 مشخصات مصالح                            62

4- 5-1 مشخصات فولاد                          62

4- 5-2 مشخصات آلیاژ حافظه دار شکلی             63

4- 6 تحلیل بر اساس سطح عملکرد          63

4- 6-1 انتخاب سطح عملکرد جهت تحلیل           66

  4- 6-3 تعریف رابطه بار تغییر شکل         67

4- 6-4 مدل سازی اجزای سازه ای          68

4- 6-5 انتخاب شتاب نگاشت ها             68

4- 7  مدل سازی    71

4- 7-1 معرفی نرم افزار Opensees  مدل سازی                     71

4- 7-1- 1 ساخت مدل                            71

4- 7-1- 2 آنالیز     72

4-  7 – 3- صحت سنجی                         72

4-  7 – 3-1 صحت سنجی نرم افزار Opensees  ا            72

7 – 3-2 صحت سنجی نرم افزار Sap ا        73

فصل پنجم : نتایج      

۱-۵ مقدمه

در فصول قبل سیستم بادبند زاویی، فولاد کم مقاومت، آلیاژ حافظه دار شکلی، معرفی شدند. همچنین قاب های مورد بررسی و نحوه مدل سازی و نحوه بدست آوردن پارامترهای لرزه ای آن ها بحث شد. پس از شناسایی نیازهای لرزه ای ساختمان ها تعیین مقادیر آن ها اهمیت زیادی دارد، تعیین مقادیر سختی، مقاومت و شکل پذیری برای تامین آن ها در سازهٔ ها ضروریست. تحلی که به کمک آن خصوصیات لرزه ای سازه ها بدست آورده شده است ارو دینامیکی تاریخچه زمانی است که با ماهیت بارگذاری زلزله واقعی شباهت زیادی دارد و از اینرو روشی قابل اعتماد است. در این تحقیق بررسی نیازهای لرزه ای سازه ها در برابر زلزله های متوسط به بالا انجام می شود. ساختمان ها باید در برابر زلزله های متوسط با انجام تعمیرات لازم قابل استفاده گردد و در برابر زلزله های شدید تلفات جانی نداشته باشند و در برابر زلزله های ماکزیمم فرونریزد. در سطوح زلزله های متوسط به بالا ساختمان ها می توانند وارد مرحله غیر ارتجاعی شوند. چگونگی کنترل محدوده مجاز برای تغییر شکل های ارتجاعی با ضریب شکل پذیری تعریف می شود. لذا نیازهای اصلی ساختمان در برابر زلزله شامل سختی، مقاومت و شکل پذیری می شود. در این فصل نتایج تاثیر استفاده سیستم بادبند زانویی، فولاد کم مقاومت و آلیاژ حافظه دار شکلی در نیازهای سختی، مقاومت وشکل پذیری سازه های معرفی شده، آورده شده است.

5- 1 . مقدمه          78

5-2 سختی 79

5- 2-1 بررسی سختی قاب های مورد مطالعه         79

5- 3 محاسبه ضریب رفتار به روش تحلیل دینامیکی غیرخطی                  91

5- 3-1-  روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی با شتابنگاشت های افزاینده           91

5- 3-2 نتایج تحلیل سازه ها به روش دینامیکی تاریخچه زمانی با شتاب افزاینده              91

5- 3-3 محاسبه عوامل موثر بر ضریب رفتار           91

5 3-3 -1ضریب کاهش بر اثر شکل پذیری       92

5 3-3 -2 ضریب مقاوت افزون                 101

5 3-3 3 محاسبه ضریب رفتار             104

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

6- 1 . مقدمه        111

6- 2 نتیجه گیری                                   111

6- 3 پیشنهادات   114

فهرست مقالات                          115

منابع و ماخذها     117

فهرست جدول ها

جدول2- 1- مشخصات مکانیکی آلیاژ های نیکل-تیتانیوم                       29

  جدول2- 2 مقایسه مشخصات مکانیکی آلیاژ های حافظه دار شکلی و فولاد ساختمانی          29

جدول4- 1  ضخامت های جدید جان و بال           58

  جدول4- 2خلاصه مشخصات نمونه های بررسی شده                              62

  جدول4- 3  مشخصات فولاد مورد استفاده            63

جدول 4-4 مشخصات آلیاژ حافظه دار شکلی مورد استفاده                    63

جدول 4-5 مقاطع نمونه های بررسی شده             68

  جدول4- 6 مشخصات رکوردهای انتخابی             69

  جدول5- 1 میانگین ماکزیمم جابجایی مطلق طبقات قاب سه طبقه                       80

جدول5- 2 میانگین ماکزیمم جابجایی نسبی طبقات قاب سه طبقه            81

جدول5- 3 میانگین ماکزیمم جابجایی مطلق طبقات قاب پنج طبقه                         82

جدول5- 4 میانگین ماکزیمم جابجایی نسبی طبقات قاب پنج طبقه           83

  جدول5- 5 میانگین ماکزیمم جابجایی مطلق طبقات قاب هفت طبقه             84

  جدول5- 6 میانگین ماکزیمم جابجایی نسبی طبقات قاب هفت طبقه        85

جدول5- 7 میانگین ماکزیمم جابجایی مطلق طبقات قاب ده طبقه               86

جدول5- 8 میانگین ماکزیمم جابجایی نسبی طبقات قاب ده طبقه            87

جدول5- 9 میانگین ماکزیمم جابجایی مطلق طبقات قاب دوازده طبقه                             88

جدول5- 10 میانگین ماکزیمم جابجایی نسبی طبقات قاب دوازده طبقه    89

جدول5- 11، مقادیر Vy ،Vs و Veu، برای قاب های سه طبقه تحت زلزله های مختلف          93

  جدول5- 12،مقادیر Vy ،Vs و Veu، برای قاب های پنج طبقه تحت زلزله های مختلف          93

  جدول5- 13، مقادیر Vy ،Vs و Veu، برای قاب های هفت طبقه تحت زلزله های مختلف       93

جدول5- 14، مقادیر Vy ،Vs و Veu، برای قاب های ده طبقه تحت زلزله های مختلف           94

جدول5- 15، مقادیر Vy ،Vs و Veu، برای قاب های دوازده طبقه تحت زلزله های مختلف    94

  جدول5- 16، مقادیر (Rm)برای قاب های سه طبقه تحت زلزله های مختلف                           95

  جدول5- 17، مقادیر  برای قاب های پنج طبقه تحت زلزله های مختلف   96

جدول5- 18، مقادیر  برای قاب های هفت طبقه تحت زلزله های مختلف                                  97

جدول5 19، مقادیر  برای قاب های ده طبقه تحت زلزله های مختلف     98

جدول5- 20، مقادیربرای قاب های دوازده طبقه تحت زلزله های مختلف                     99

جدول5- 21، مقادیربرای قاب های سه طبقه تحت زلزله های مختلف                           100

  جدول5- 22، مقادیربرای قاب های پنج طبقه تحت زلزله های مختلف                    101

جدول5- 23، مقادیربرای قاب های هفت طبقه تحت زلزله های مختلف                        102

جدول5- 24، مقادیربرای قاب های ده طبقه تحت زلزله های مختلف                            103

جدول5- 25، مقادیربرای قاب های دوازده طبقه تحت زلزله های مختلف                      104

فهرست شکل ها

شکل1-1 ، بادبند ارائه شده توسط Ochoa   ا                     6

شکل1-2، مقایسه رفتار بادبند زانویی کمانش پذیر با رفتار بادبند خارج از مرکز               7

شکل1-3، نیروی جانبی بر حسب تغییر مکان در سیستم های مقاوم جانبی مختلف              9

شکل1-4، بادبند زانویی پیشنهادی Ochoa ا                              10

شکل1-5، اثر اندازه سطح مقطع در بادبند زانویی                                   11

شکل1-6، بررسی اثر اتصال تیر به ستون در بادبند زانویی کمانش پذیر   12

شکل1-7، بادبند زانویی کمانش ناپذیر            13

شکل1-8، بادبند زانویی کمانش ناپذیر دوطرفه           13

شکل1-9، بادبند زانویی کمانش ناپذیر انتهایی  13

شکل 1-10، اثر سطح مقطع بادبند بر روی سختی قاب زانویی کمانش ناپذیر                      14

شکل1-11، اثر طول عضو زانویی بر روی سختی قاب زانویی کمانش ناپذیر                        15

شکل1-12، اثر ممان اینرسی عضو زانویی بر روی سختی قاب زانویی کمانش ناپذیر                15

شکل1-13، بادبند زانویی شورن           16

شکل1-14، آرایش و فرم پارامتر ها        16

شکل2-1، رفتار SMA در حالت آستنیت           20

  شکل2-2،  رفتار SMA در حالت مارتنزیت        20

شکل2-3، ترکیب شماتیک دو رفتار سوپرالاستیسیته و حافظه شکلی برای طراحی بهینه            21

شکل2-4- نسبت مارتنزیت در برابر دما برای یک ماده حافظه دار شکلی در حالت بدون تنش   22

شکل2-5، شکل کریستال های مختلف مواد حافظه دار شکلی                23

شکل2-6، عملکرد ترکیب اعمال تنش و دما بر روی کریستال های آستنیت و مارتنزیت           23

شکل2-7، رفتار حافظه دار شکلی           24

شکل2-8، رفتار نیمه فوق الاستیک         25

  شکل2-9-  رفتار سوپر الاستیک              25

  شکل 2-10، رفتار شماتیک سه بعدی مواد حافظه دار شکلی                  26

شکل2-11، وابستگی رفتار آلیاژهای حافظه دار شکلی به دماهای مختلف                          26

شکل2-12، وابستگی ابعاد مواد حافظه دار شکلی به ابعادشان                  27

شکل2-13، اثر سرعت بارگذاری بر رفتار آلیاژهای حافظه دار شکلی     27

شکل2-14، نمودار تنش-  کرنش فولادنرم(EGS)و فولاد معمولی        32

  شکل 2-15، نمودار بار- تغییر مکان برشی پانل های مختلف با فولاد نرم و فولاد ساختمانی       34

  شکل 3-1، رفتار کلی یک سازه متعارف              43

شکل4-1 پلان قاب های مورد بررسی     54

شکل4-3، نمای قاب ا          56

شکل4-4، نمای قاب ا        56

شکل4-5، نمای قاب ا    56

شکل4-6، نمای قاب ا              57

شکل4-7، نمای قاب ا                     57

شکل4-8، نمای قاب 3

  شکل4-9، نمای قاب                      59

شکل4-10، نمای قاب             59

شکل4-11، نمای قاب                   59

شکل4-12، نمای قاب              59

شکل4-13، نمای قاب                   60

شکل4-14، نمای قاب              60

شکل4-15، نمای قاب                   60

شکل4-16، نمای قاب             60

شکل4-17، نمای قاب                  60

شکل4-18، نمای قاب                 61

شکل4-19، نمای قاب                   61

شکل4-20، نمای قاب                    61

شکل4-21، نمای قاب                      61

شکل4-22، نمای قاب ا                       61

شکل4-23، نمودار تنش-  کرنش آلیاژ جافظه دار شکلی                        63

شکل4-24، منحنی رفتار بار- تغییر شکل اعضا                                      67

شکل4-25، شتاب نگاشت               70

شکل4-26، شتاب نگاشت          70

شکل4-27، شتاب نگاشت            70

شکل4-28، طیف زلزله های مورد استفاده            70

  شکل4-29، نمودار دو خطی steel01 در نرم افزار                    71

شکل4-30،  مقایسه نمودار جابجایی بام تحت زلزله Chi-Chi مقیاس شده در دو نرم  افزار              73

شکل4-31،  مقایسه نمودار جابجایی بام تحت زلزله Northridge مقیاس شده در دو نرم  افزار      73

شکل4-32،  مقایسه نمودار جابجایی بام تحت زلزله Tabas مقیاس شده در دو نرم افزار       73

شکل4-33، مشخصات کلی بادبند زانویی             74

شکل4-34، مدل اجزا محدود                               75

شکل4-35، بارگذاری چرخه ای                75

شکل4-36، مقایسه نتایج حاصل از نرم افزار                       76

شکل5-1، مقایسه میانگین ماکزیمم جابجایی مطلق طبقات قاب سه طبقه          80

شکل5-2، مقایسه میانگین ماکزیمم جابجایی نسبی طبقات قاب سه طبقه                          81

شکل5-3، مقایسه میانگین ماکزیمم جابجایی مطلق طبقات قاب پنج طبقه               82

  شکل5-4، مقایسه میانگین ماکزیمم جابجایی نسبی طبقات قاب پنج طبقه                       83

  شکل5-5، مقایسه میانگین ماکزیمم جابجایی مطلق طبقات قاب هفت طبقه            84

شکل5-6، مقایسه میانگین ماکزیمم جابجایی نسبی طبقات قاب هفت طبقه                          85

شکل5-7، مقایسه میانگین ماکزیمم جابجایی مطلق طبقات قاب ده طبقه                86

شکل5-8، مقایسه میانگین ماکزیمم جابجایی نسبی طبقات قاب ده طبقه                        87

شکل5-9، مقایسه میانگین ماکزیمم جابجایی مطلق طبقات قاب دوازده طبقه        88

شکل5-10، مقایسه میانگین ماکزیمم جابجایی نسبی طبقات قاب دوازده طبقه                      89

شکل5-11، مقایسه میانگین تغییر مکان نسبی بام در قاب های با طبقات مختلف                  90

شکل5-12، مقایسه مقادیر  برای قاب های سه طبقه تحت زلزله های مختلف                  95

شکل5-13، مقایسه مقادیر  برای قاب های پنج طبقه تحت زلزله های مختلف              96

شکل5-14، مقایسه مقادیر  برای قاب های هفت طبقه تحت زلزله های ختلف                     97

شکل5-15، مقایسه مقادیر  برای قاب های ده طبقه تحت زلزله های مختلف                     98

شکل5-16، مقایسه مقادیر (Rm)برای قاب های دوازده طبقه تحت زلزله های مختلف         99

شکل5-17، مقایسه میانگین (Rm)در قاب های با طبقات مختلف        100

  شکل5-18، مقایسه مقادیر (Rs )برای قاب های سه طبقه تحت زلزله های مختلف.                101

  شکل5-19، مقایسه مقادیر (Rs )برای قاب های پنج طبقه تحت زلزله های مختلف           102

  شکل5-20، مقایسه مقادیر (Rs )برای قاب های هفت طبقه تحت زلزله های مختلف         102

شکل5-21، مقایسه مقادیر (Rs )برای قاب های ده طبقه تحت زلزله های مختلف             103

شکل5-22، مقایسه مقادیر (Rs )برای قاب های دوازده طبقه تحت زلزله های مختلف       103

شکل5-23، مقایسه میانگین (Rs )در قاب های با طبقات مختلف         104

شکل5-24، مقایسه مقادیربرای قاب های سه طبقه تحت زلزله های مختلف.                 105

  شکل5-25، مقایسه مقادیربرای قاب های پنج طبقه تحت زلزله های مختلف                 106

شکل5-26، مقایسه مقادیر برای قاب های هفت طبقه تحت زلزله های مختلف               107

شکل5-27، مقایسه مقادیربرای قاب های ده طبقه تحت زلزله های مختلف                   108

  شکل5-28، مقایسه مقادیربرای قاب های دوازده طبقه تحت زلزله های مختلف            109


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی و ارزیابی عملکرد بادبند های زانویی در کاهش نیازهای لرزه ای غیر ارتجاعی

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید