انتخاب صفحه

چکیده

مدیریت دانش رویکرد نوینی از انواع روش های مدیریت است که در سازمان های مختلف برای تحقق اهداف به کار گرفته می شود، کانون توجه ای شیوه ی مدیریت، مدیریت بر دانش کارکنان سازمان است. دانش مهمترین عامل اثر بخش در سازمان ها می باشد. معلمان مدارس به عنوان رهبران دانش محسوب می شوند. مدیران مدارس با استفاده از فنون مدیریت دانش می توانند به منظور خلق دانش مؤثر در فراگیران، استفاده اثر بخش از دانش نهفته معلمان در فرایند یاددهی-یادگیری و رسیدن به اهداف سازمانی از فرایند های پیشنهادی مدیریت دانش اشتفاده کنند. این فرایند ها شامل خلق، کسب، ذخیره سازی، انتشار، به اشتراک گذاری و بکارگیری دانش است. مدارس به وسیله مدیریت دانش، می توانند نیاز خود را به انتخاب نوع اطلاعات و اشتراک گذاشتن دانش به دقت تعریف کنند.

است پژوهش به منظور بررسی نظرات مدیران مدارس متوسطه و پیش دانشگاهی دولتی استان کهگیلویه و بویر احمد درباره کاربرد مدیریت دانش در مدرسه انجام گرفت. فرهنگ سازمانی، مدیریت بر دانش کارکنان، فرایندهای اجرایی، استفاده از تکنولوژی و فناوری اطلاعات، ایجاد فرصت های مشارکت و مهارت های ارتباط انسانی مدیر به عنوان مؤلفه هایی مؤثر در اجرای مدیریت دانش مکورد بررسی قرار گرفتند.

جامعه آماری پژوهش، شامل231 نفر مدیران مدارس متوسطه دولتی استان کهگیلویه و بویر احمد در سال تحصیلی 87-86 بود. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 144 نفر (78 مرد و 66 زن) بوده است که در ابتدا به روش خوشه ای (استقرار جغرافیایی ) و سپس به شیوه نمونه گیری طبقه ای (تعداد مدارس و جنسیت) انتخاب شدند.

ابزار اندازه گیری در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته و شامل 53 سؤال بود، که بر اساس مطالعات مربوط به مدیریت دانش و بررسی پرسشنامه های مشابه تودین گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات پنج نفر از صاحب نظران استفاده شد و نتایج حاکی از روایی محتوایی مطلوب بوده است. در مطالعه مقدماتی گایایی آن از طریق ضریب همسانی درونی محاسبه، و آلفای کرونباخ حاصل شده به میزان 92/0 بوده است.

یافته های حاصل از بکارگیری آمار توصیفی و استنباطی، در تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش نشان داد که، نظرات مدیران مدارس در پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه بالاتر از میانگین مورد انتظار بوده است. بررسی های حاصل از آزمون t و تحلیل واریانس نشان داد که نظر مدیران مدارس نسبت به کاربرد مدیریت دانش در مدرسه مثبت می باشد. براساس یافته های پژوهش کاربرد مدیریت دانش در مستند سازی تجربیات معلمان، استفاده از دانش اولیاء ،بهبود مهارت های ارتباطی مدیر، استفاده از عوامل تکنولوژی و تسهیم دانش میان کارکنان مؤقر می باشد و باعث بهبود کیفیت مدیریت و تقویت فرایند یاددهی و یادگیری در مدرسه می شود.

فهرست مطالب

چکیده د

فهرست جداول ک

فهرست نمودار ها م

فهرست شکل ها ن

1.کلیات تحقیق

مقدمه 1

بیان مسئله 2

اهمیت و ضرورت تحقیق 4

اهداف تحقیق 8

سؤالات پژوهش 9

تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها و مفاهیم 10

2.مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی 13

مقدمه 14

1.2.مدیریت دانش 16

تاریخچه مدیریت دانش 17

تاریخچه سال های توجه به مدیریت دانش و ترتیب تقدم 17

تعاریف مدیریت دانش 17

مراحل رشد و بلوغ مدیریت دانش 20

مفاهیم مدیریت دانش 21

داده 22

اطلاعات 32

علم 24

دانش 24

خرد 25

دسته بندی انواع دانش 27

تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار 29

مدیریت دانش ضمنی 30

تعاریف دانش ضمنی 31

انواع دانش مورد نیاز سازمان 34

رابطه نمدیریت دانش با مدیریت داده و اطلاعات 35

نقش یکپارچه سازی مدیریت دانش در سازمان 34

مدیریت دانش و یادگیری سارمانی 37

یادگیری سازمانی 37

سازمان یادگیرنده 38

تعاریف سازمان یادگیرنده 39

اهداف مدیریت داشن 40

عناصر مدیریت دانش و نقش آنان 40

نقش مدیریت در مدیریت دانش 40

نقش مدیریت دانش در تکنولوژی اطلاعات 40

نقش مدیریت دانش در فرهنگ سازمانی 42

کارایی مدیریت دانش 43

فرایندها و مدل های مدیریت دانش 45

مدل پربست و همکاران 46

مدل تحلیل کاربست مدیران دانش در سازمان های دولتی 48

شرح و توضیح فرایندهای مدل ها 50

اصول توزیع دانش 55

فرایند نگهداری دانش 56

دلایل عدم استفاده از دانش 57

مؤلفه های مدیریت دانش 57

2.2. نقش مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس 58

تاریخچه مدیریت دانش درآموزش و پرورش 59

مدیریت دانش در مدارس و چالش های آن 59

عوامل مؤثر در مدیریت دانش در مدارس 59

مدیریت دانش و توسعه یادگیری خلاق 61

تلاشهای یادگیری 62

مدرسه به عنوان جامعه دانشی 64

بازتاب های مدیریت دانش در مدرسه 65

3.2. پیشینه تحقیقاتی 67

پیشینه تحقیقاتی در ایران 67

پیشینه تحقیقاتی در خارج از ایران 69

جمع بندی و نتیجه گیری پیشینه تحقیقات 74

جمع بندی و نتیجه گیری از مبانی نظری 75

  1. روش تحقیق 76

مقدمه 77

روش تحقیق 77

فرایند تحقیق 79

جامعه آماری 79

نمونه و روش نمونه گیری 79

ابزار جمع آوری داده ها 80

روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها 81

گردآوری داده ها (اطلاعات) 82

روش تجزیه و تحلیل داده ها 82

  1. تجزیه و تحلیل داده ها / نتایج پژوهش 83

مقدمه 84

4.1. یافته های توصیفی 84

1- یافته های توصیفی مربوط به افراد نمونه 84

2- یافته های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش 88

4.2. بررسی سؤالات پژوهش براساس آمار استباطی 96

  1. بحث و نتیجه گیری 103

مقدمه 104

خلاصه نتایج 104

بحث در نتایج 105

بحث و نتیجه گیری کلی 112

محدودیت های پژوهش 112

پیشنهاد ها براساس یافته های پژوهش 112

پیشنهادها برای پژوهش های بعدی 113

پیوست یک، پرسشنامه 114

پیوست دو، جدول تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش 117

پیوست سه، نمونه تحلیل داده ها به کمک نرم افزار رایانه ای 119

فهرست منابع فارسی120

فهرست منابع انگلیسی 124

فهرست جداول

جدول 1.2. مهارت های دست یابی و خرد گرایی 26

جدول 2.2. رابطه دانش نهفته و صریح 29

جدول 3.2. انواع مختلف دانش های مورد نیاز سازمان 34

جدول 4.2. مروری بر مدل های اصلی مدیریت دانش 50

جدول 5.2. مؤلفه های مدیریت دانش آلزمی و زئیری 58

جدول 6.2. مقایسه مدل های نظام آموزشی دانش آفرین 64

جدول 1.3. حجم جامعه و نمونه آماری بر حسب تعداد مدارس و جمعیت افراد نمونه 80

جدول 1.4. توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه براساس نوع جنسیت 84

جدول 2.4. توزیع فراوانی سابقه خدمت در مدیریت مدرسه افراد نمونه براساس جنسیت 85

جدول 3.4. توزیع فراوانی نوع مدرک تحصیلی افراد نمونه بر اساس جنسیت 86

جدول 4.4. توزیع فراوانی دانشگاه اخذ مدرک افراد نمونه بر حسب جنسیت 87

جدول 5.4. توزیع فراوانی گویه های مربوط به متغیر بهبود فرهنگ سازمانی حاکم بر مدرسه 89

جدول 6.4. توزیع فراوانی گویه های مربوط به متغیر بهبود فرایندهای اجرایی 90

جدول 7.4. توزیع فراوانی گویه های مربوط به متغیر بهبود استفاده از عوامل تکنولوژی 91

جدول 8.4. توزیع فراوانی گویه های مربوط به متغیر مدیریت بر دانش دبیران 92

جدول 9.4. توزیع فراوانی گویه های مربوط به بهبود مهارت ارتباطی 93

جدول 10.4. توزیع فراوانی گویه های مربوط بهفرصت های مشارکت 93

جدول 11.4. میانگین و انحراف معیار مؤلفه های مدیریت دانش بر حسب جنسیت 95

جدول 12.4. نتایج آزمون t تک نمونه ای مقایسه نظرات آزمودنی ها در خصوص بهبود فرهنگ سازمانی با میانگین فرضی جامعه 97

جدول 13.4. نتایج آزمون t تک نمونه ای مقایسه نظرات آزمودنی ها در خصوص بهبود فرایندهای اجرایی با میانگین فرضی جامعه97

جدول 14.4. نتایج آزمون t تک نمونه ای مقایسه نظرات آزمودنی ها در خصوص متغیر بهبود استفاده از عوامل تکنولوژی با میانگین فرضی جامعه 98

جدول 15.4. نتایج آزمون t تک نمونه ای مقایسه نظرات آزمودنی ها در خصوص متغیر بهبود مدیریت بر دانش دبیران با میانگین فرضی جامعه 98

جدول 16.4. نتایج آزمون t تک نمونه ای مقایسه نظرات آزمودنی ها در خصوص متغیر بهبود مهارتهای ارتباطی مدیر با میانگین فرضی جامعه 99

جدول17.4. نتایج آزمون t تک نمونه ای مقایسه نظرات آزمودنی ها در خصوص متغیر بهبود فرصت های مشارکت با میانگین فرضی جامعه 99

جدول18.4. نتایج آزمون t تک نمونه ای مقایسه نظرات آزمودنی ها در خصوص متغیر کاربرد مدیریت دانش در مدرسه با میانگین فرضی جامعه 100

جدول 19.4. مقایسه نظرات مدیران زن و مرد در خصوص متغیر های پژوهش با استفاده از آزمون t 100

جدول 20.4. نتایج تحلیل واریانس مربوط به کاربرد مدیریت دانش در مدرسه براساس رشته های تحصیلی مختلف 101

جدو ل21.4. نتایج تحلیل واریانس مربوط به کاربرد مدیریت انش در مدرسه براساس سطوح مدارک تحصیلی مدیران 102

فهرست نمودارها

نمودار 1.4. توزیع فراوانی افراد نمونه براساس نوع جنسیت 85

نمودار 2.4. توزیع فراوانی سابقه مدیریت افراد نمونه بر حسب جنسیت 86

نمودار 3.4. توزیع فراوانی افراد نمونه بر اساس نوع جنسیت و مدرک تحصیلی 87

نمودار 4.4. توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه براساس نوع دانشگاه اخذ مدرک تحصیلی و جنسیت 88

نمودار 5.4. محاسبه میانگین و انحراف معیار براساس میانگین کل نمرات متغیر ها 96

فهرست شکل ها

شکل 1.2. مدل تقویت شده زنجیره ارزش دانش 22

شکل 2.2. انواع دانش با توجه به نوع دارندگان دانش و حاملان آن 27

شکل 3.2. چرخه تکامل دانش ضمنی در سازمان ها 31

شکل 4.2. رایطه میان مدیریت داده، اطلاعات و دانش 35

شکل 5.2. نقش یک پارچه سازی افراد، فرایندها و فناوری در مدیریت دانش 36

شکل 6.2. مدل کارایی مدیریت دانش 44

شکل 7.2. فرایندهای مدیریت دانش علوی 45

شکل 8.2. چرخه مدیریت دانش ویگ 46

شکل 9.2. چرخه مدیریت دانش پروپست و همکارانش 47

شکل 10.2. مدل فرایندی نوناکا و تاکوچی 47

شکل 11.2. چرخه مدیریت بورک 48

شکل 12.2. مدل پیشنهادی ابطحی و صلواتی سازمان های دولتی ایران 49

شکل 13.2. چرخه خلق دانش هویت 52

شکل 14.2. چرخه خلق دانش شخصی هویت 52

شکل 15.2. فرایندهای اصلی نگهداری دانش 57

شکل 16.2. مدل تسهیم دانش در مدرسه 66


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید