چکیده

از آن جایی که یادگیری نرم افزار های صنعتی در کشور در حال توسعه ای مانند کشور ما امری ضروری است، تهیه کنندگان این پایان نامه سعی کرده اند که راهنمای یکی از جدیدترین نرم افزارهای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نمایش داده ها در محیط صنعتی را تهیه نمایند. راهنمای نرم افزار InfoU شرکت LS کره نتیجه این کار است.

در راهنمای تهیه شده از نرم افزار InfoU متشکل از 26 فصل و یک ضمیمه، تمامی نیازهای لازم جهت یادگیری و به کار بردن عملی نرم افزار مربوطه به شکلی کاملا تصویری آورده شده است. این نرم افزار با دارا بودن تمام ابزار مورد نیاز جهت پروسه های صنعتی، قابلیت بالایی در به کار گیری در صنعت را دارا است.

در این راهنما با معرفی تمام قسمت های برنامه، کاربر به راحتی می تواند اقدام به جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نمایش داده ها کند. استفاده از آلارم، گزارش، Trend ،VBS، محیط گرافیکی قدرتمند، مدیریت آسان تگ و وقایع، پشتیبانی از رنج وسیعی تولیدات صنعتی شرکت های مختلف به عنوان کانال و… از ویژگی های منحصر بفرد این نرم افزار است که طریقه استفاده از آنان به طور کامل در این پایان نامه گنجانده شده است.

فصل های این پایان نامه به یکدیگر مربوط می باشند. لذا خواهشمند است در استفاده از راهنما حوصله لازم به کار برده شود.

دانلود بخشی از پایان نامه بررسی نرم افزار SCADA و تجربه عملی آن

کلید واژه:

InfoU, Real-time, Engineering, Tag, Channel, Station, Alarm, Report, …

بررسی نرم افزار SCADA و تجربه عملی آن

بررسی نرم افزار SCADA و تجربه عملی آن

 

فهرست موضوعی

عنوان                                                                                                         صفحه

1مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول  XGT-InfoU

31-1: ویژگی های خاص  ………………………………………………………………………………………………………………….

1-2: سیستم مورد نیاز  …………………………………………………………………………………………………………………..  12

12    1-3: مجوز  ……………………………………………………………………………………………………………….

13    1-4: کار تولید شده  ………………………………………………………………………………………………………………………..

14    1-5: توجه………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل دوم: اجزا سیستم ………………………………………………………………………………………  16 

2-1: مولفه نرم افزاری  ……………………………………………………………………………………………………………………  17

19  …………………………………………………………………………  (Stand Alone System) سیستم مستقل :2-2

2- 3: سیستم سرور / کلاینت  ……………………………………………………………………………………………………….  19

2–4: خط خط آماده به کار  ………………………………………………………………………………………………………  20

20              2-5: سامانه افزونگی یا سیستم آماده به کار  ……………………………………………………………………………….

21              2-6: سرور وب  …………………………………………………………………………………………………………………………………

فصل سوم: شروع و نصب …………………………………………………………………………………….  23 

3-1: نصب………………………………………………………………………………………………………………………………………..  24

3-2:شروع و توقف  …………………………………………………………………………………………………………………………  29

فصل چهارم: بررسی فنی  ……………………………………………………………………………………………………………………….  32

4-1: اجزای صفحه  ………………………………………………………………………………………………………………………….  34

4–2: منو و جستجوگرInfoU ………………………………………………..ا…………………………………………………..  35

فصل پنجم:  Run-Time 

49  ……………………………………………………………………………………………………   InfoU Run-Time شروع :1-5

52              …………………………………………………… InfoU Run-Time خاموش شدن :2-5

53              5-3: وضعیت وسایل ……………………………………………………………………….

5-4:زمینه های شبیه سازی ………………………………………………………………. 55

575-5: اطلاعات دستگاه   ……………………………………………………………………………………………………………………

58فصل ششم: تنظیمات سیستم……………………………………………………………………………..

6–1: پروژه  …………………………………………………………………………………………………………………………………….  59

6  -2: تنظیمات گرافیکی زمان اجرا ……………………………………………………………………………………………..  68

3: خصوصیات آلارم ………………………………………………………………………………………………………………..  71

4: همگام سازی زمانی   …………………………………………………………………………………………………………..  81

فصل هفتم: درایور ورودی/خروجی  ………………………………………………………………………  88 

7–1: زمینه های وسیله کانال……………………………………………………………………………………………………..  89

7–2: لیست درایور ……………………………………………………………………………………………………………………….  93

7–3: مدل سری های K وS لینک کامپیوتر ……………………………………………. 96

7–4: مدل سری های K وS پورت های بازکننده- لودر  …………………………………………………………  99

7–5:کلاینت OPC  ……………………………………………………………………..ا………………………………………………..  103

119  …………………………………………………………………………………………………………………  MeLsecQEnet :6 – 7

124  …………………………………………………………………………………………………………..  MdeLsecQSerial :7 – 7

129  ……………………………………………………………………………………………………………..  GLAFALeader :8 – 7

132  …………………………………………………………………………………………………………………………..  MKEnet: 9 – 7

136  ………………………………………………………………………………………………………………  GloffaEnet20 :10 – 7

144  ……………………………………………………………………………………………………………….  GlofaCnet20 :11 – 7

150  ………………………………………………………………………………………………………………………  XGLEnet :12 – 7

158  ……………………………………………………………………………………………………………………….  XGICnet :13 – 7

XGKEnet :14

XGKCnet20 :15

XGKLoader :16

18XGILoader:17

ModbusTCP :18 – 7

ModbusRTC :19 – 7

OmronE: 20 – 7

OmronS :21 – 7

NaisS :22 – 7

MelsecFXSerial :23 – 7

24:ABEthernetIP  ……………………………………………………….ا…………………………………………………….  240

فصل هشتم: مدیریت تگ  ………………………………………………………………………………….  251 

8          –1: آرایش صفحه  ……………………………………………………………………………………………………………………..  252

8–2: تنظیمات وسایل کانال  ……………………………………………………………………………………………………….  259

8–3: ویژگی تگ ………………………………………………………………………………………………………………………….  263

8–4: عبارت   …………………………………………………………………………………………………………………………………  278

8–5: ویرایش تگ ………………………………………………………………………………………………………………………..  285

تگ ورودی/خروجی CST  ………………………………………………………………….ا…………………………….  290

نسخه برداری از تگ  ………………………………………………………………………………………………………….  304

تگ ساختار   ………………………………………………………………………………………………………………………..  307

اطلاعات مجوز  ……………………………………………………………………………………………………………………. 319

فصل نهم: ویراستار گرافیکی ………………………………………………………………………………  322 

پیکربندی ویراستار گرافیکی  ………………………………………………………………………………………………  324

9–2: پیکربندی منو  ……………………………………………………………………………………………………………………..  325

9–3: فایل ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  330

337  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  Edit :4 – 9

340  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  View:5 – 9

347  ………………………………………………………………………………………………………………………………… Insert: 6 – 9

353  …………………………………………………………………………………………………………………………………  Draw :7 – 9

355  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  Tool :8 – 9

358         …………………………………………………………………………………………………………………………….  Window:9 – 9

359         ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Help :10 – 9

359  ………………………………………………………………………………………………………………..  Insert Image :11 – 9

365  ………………………………………………………………………………………………………………………   Tag Link: 12 – 9

Library :

Layer :

Object Property:15

Dfine Dynamic Properties :16

Runtime تنظیمات :17 – 9

Graphic Script :18 – 9

Tag Variable :19 – 9

فصل دهم: توابع آلارم  ……………………………………………………………………………………….  438 

:10-1آلارمآنالوگ ………………………………………………………………………… 440

10-2 : آلارمدیجیتال ……………………………………………………………………. 445

447:10-3تاخیرآلارم ………………………………………………………………………….

448فصل یازدهم: مدیریت آلارم………………………………………………………………………………..

11-1: عملآلارمدرحین Runtime  ………………………………………..ا………………………………………………….  450

..Alarm Group Settings:2-11

فصل دوازدهم: مدیریت ثبت وقایع  ………………………………………………………………………  462 

12–1: نوع ثبت وقایع  ………………………………………………………………………………………………………………….  463

12–2:تنظیمات ثبت وقایع………………………………………………………………………………………………………….  465

478فصل سیزدهم: اسکریپت ……………………………………………………………………………………

Start

Editor Screan :2                                                  ا                                                     13

13–3: چکونگی استفاده  …………………………………………………………………………………………………………….  484

Runtime Debug:4 – 13

فصل چهاردهم: تابع  ………………………………………………………………………………………….  499 

14- 1: استعلام تابع   ………………………………………………………………………………………………………………………  500

14–2: طبقه بندی توابع  ……………………………………………………………………………………………………………..  501

14–3: شرح توابع و مثال  …………………………………………………………………………………………………………….  514

14–4: مثال کاربردی از اتوماسیون OLE   ……………………………………………………………………………….  582

فصل پانزدهم: عمل راه اندازی …………………………………………………………………………….  584 

15–1: شروع  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  585

15–2: صفحه نمایش ویرایش  …………………………………………………………………………………………………….  586

Holiday Setting: 3 – 15

فصل شانزدهم: تنظیمات کاربر…………………………………………………………………………….  602 

16    –1: صفحه تنظیمات  ……………………………………………………………………………………………………………….  603

فصل هفدهم: دستورالعمل  …………………………………………………………………………………  606

17    1: اجزا  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  607

17-2: تنظیمات  ………………………………………………………………………………………………………………………….  608

615  …………………………………………………………………………………………………………  Recipe Runtime: 3   17

فصل هجدهم: اتصال دیتابیس …………………………………………………………………………….  618 

18–1: اتصال دیتابیس…………………………………………………………………………………………………………………  619

18–2: عملیات دیتابیس  ……………………………………………………………………………………………………………..  623

18–3: زمان اجرای دیتابیس  ………………………………………………………………………………………………………  630

فصل نوزدهم: گزارش …………………………………………………………………………………………  632 

19–1: شروع  …………………………………………………………………………………………………………………………………  633

19–2: منوی گزارش  ……………………………………………………………………………………………………………………  634

19–3: جدید  …………………………………………………………………………………………………………………………………  635

19–4: صفحه آرایی  ……………………………………………………………………………………………………………………..  644

19–5: بازکردن گزارش ……………………………………………………………………………………………………………….  654

662         فصل بیستم: برنامه مفید  …………………………………………………………………………………….

663         ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Unit :1 – 20

20–2: ثبت پیام آلارم  ………………………………………………………………………………………………………………….  664

20–3: روشن/خاموش نمودن نمایش ثبت پیام  ………………………………………………………………………..  666

20    4: ثبت برنامه LSIS  ……………………………………………………………………ا………………………………………  668

20  5: وارد کردن تگ LS PLC  ……………………………………………………ا…………………………………………..  674

20 6: ثبت برنامه کاربردی  …………………………………………………………………………………………………………  677

فصل بیست و یکم: ارجاع متقابل  …………………………………………………………………………  679 

21–1: تابع ویژگی  ………………………………………………………………………………………………………………………..  680

21–2: توابع مهندسی  ………………………………………………………………………………………………………………….  681

686  ………………………………………………………………………………………………………………  Runtime توابع :3 – 21

فصل بیست و دوم: زمان اجرای گرافیکی ……………………………………………………………..  688 

22–1: اجرا  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  689

22–2: آرایش منو  …………………………………………………………………………………………………………………………  690

691         ………………………………………………………………………………………………………………………………..   File: 3 – 22

692         ………………………………………………………………………………………………………………………………   View :4 – 22

694  ……………………………………………………………………………………………………………………….  Operation:5 – 22

698  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  Help :6 – 22

22–7: تابع ارجاع متقابل  …………………………………………………………………………………………………………….  698

فصل بیست و سوم: موضوعات گرافیکی  ……………………………………………………………….  703 

23–1: چگونگی استفاده از موضوع گرافیکی  …………………………………………………………………………….  704

23  2: مشاهده گر آلارم………………………………………………………………………………………………………………  707

23 3:مشاهده کننده لیست  ……………………………………………………………………………………………………….  736

234: مشاهده گر لیست روند کار  …………………………………………………………………………………………….  776

23–5: مشاهده گر اسکریپت  ………………………………………………………………………………………………………  801

23–6: کنترل معیار  ……………………………………………………………………………………………………………………..  813

23–7:کنترل روشنایی تصویر  ……………………………………………………………………………………………………..  818

23–8:چگونگی استفاده از اکتیوایکس خارجی  …………………………………………………………………………  820

822فصل بیست و چهارم: وب  ……………………………………………………………………………………

InfoUWeb Navigator  تنظیماتخودکار: 1-24

InfoUWeb Navigator:2-24

Web HMI Server:3 – 24

فصل بیست و پنجم: انتقال پایگاه داده های پروژه  …………………………………………………  843 

845         25-1: انتقال داده های InfoU…………………………………………………………….

846          25-2: اطلاعاتانتقالدادهها  ……………………………………………………………………………………………………..

فصل بیست و ششم: افزونگی و سرور کلاینت  ……………………………………………………….  849 

261: تنظیماتمحیطسیستم  …………………………………………………………………………………………………..  850

26 – 2: تنظیمات افزونگیش  …………………………………………………………………………………………………………..  852

26 -3: تنظیمات سرور- کلاینت  …………………………………………………………………………………………………….  862

  863  …………………………………………………………………  LSIS InfoU OPC

ضمیمه یک: سرور

1–1: مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  864

1–2:نصب برنامه……………………………………………………………………………………………………………………………  867

1–3: پیکربندی صفحه پیش فرض  …………………………………………………………………………………………….  868

1–4: پیکربندی پروژه OPC ………………………………………………………………………………………………………  875

1–5: اجرای مشاهده  …………………………………………………………………………………………………………………….  877

1–6: پیکربندی DCOM ………………………………………ا……………………………………………………………………  878

منابع  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  886

فهرست شکل ها 

شماره و عنوان شکل                                                                                                   صفحه  فصل دوم 

17              شکل 2-1: مولفههاینرمافزاری……………………………………………………………………………………………………….

18              شکل 2-2: بازسازی توابع InfoU   ………………………………………………………………………………………………………

19              شکل 2-3: سیستم مستقل  ………………………………………………………………………………………………………………….

19              شکل 2-4: سیسلم سرور/ کلاینت……………………………………………………………………………………………………….

20              شکل 2-5: خط خط آماده کار  …………………………………………………………………………………………………………….

20              شکل 2-6: سامانه افزونگی یا سیستم آماده به کار  ……………………………………………………………………………

21              شکل 2-7: سرور وب  …………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل سوم 

شکل 3-1: نصبنرمافزار …………………………………………………………………………………………………………………….  24

24              شکل 3-2: نصبنرمافزار  ……………………………………………………………………………………………………………………

25              شکل 3-3: پذیرفتن قرارداد و مجوز  ……………………………………………………………………………………………………

26              شکل 3-4: انتخاب بسته برای نصب نرم افزار  …………………………………………………………………………………….

27              شکل 3-5: مسیر اجرای InfoU……………………………………………………………….

28              شکل 3-6: نصب مجدد  ………………………………………………………………………………………………………………………..

29              شکل 37: به روز رسانی برنامه  ………………………………………………………………………………………………………..

30              شکل 38: اجرای Run Time  ………………………………………………………………………………………………………..

شکل 3    9: اجرای Run Time  ………………………………………………………………ا…………………………………………  30

31              ………………………………………………………………………………………………………   Run Time شکل 3–10: توقف

فصل چهارم

34              شکل 4–1: اجزای صفحه  …………………………………………………………………………………………………………………..

35              شکل4–2 منو و جستجوگر InfoU  ………………………………………………………………………………………………….

شکل 4–3: شروع Run Time از منوی فایل ………………………………………………………………………………….  35

شکل4–4: ابزار جستجوگر InfoU  ……………………………….ا…………………………………………………………………..  39

شکل4–5: تنظیمات سیستم  …………………………………………………………………………………………………………….  39

40              شکل4–5 مدیریت تگ  …………………………………………………………………………………………………………………….

41              شکل 4–6: ساختار تگ  ……………………………………………………………………………………………………………………..

41              شکل 4–7: مدیریت واقعه نگاری ……………………………………………………………………………………………………..

42              شکل4–8: مدیریت آلارم …………………………………………………………………………………………………………………..

شکل 4            9: گرافیک  ……………………………………………………………………………………………………………………………  42

42              شکل4  10: گزارش  ……………………………………………………………………………………………………………………………

43              شکل 411: فایل اغازگر …………………………………………………………………………………………………………………..

شکل 4     12: عمل راه اندازی……………………………………………………………………………………………………………. 43

44              شکل 413: تنظیمات کاربر …………………………………………………………………………………………………………….

شکل 4       14: تنظیمات دستورالعمل  …………………………………………………………………………………………………  44

44              شکل4- 15:پایگاه داده ها  …………………………………………………………………………………………………………………….

45              شکل4–16: برنامه های مفید  ……………………………………………………………………………………………………………

46              شکل4- 17: ارجاع متقابل  ……………………………………………………………………………………………………………………

46              شکل4–18: راهنما  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

47              شکل4- 19: نوار ابزار…………………………………………………………………………………………………………………………….

48              شکل 4–20: بارگذاری موفق پروژه  ………………………………………………………………………………………………….

فصل پنجم 

51  ………………………………………………………………………………………………………. InfoU Run Time :1 – 5

کل  52  ……………………………………………………………………………………………………………….  ش کل5–2: وضعیت پذیرش  53

InfoU Run Time شکل5–3: خاموش شدن

54              شکل5–4: وضعیت وسایل  …………………………………………………………………………………………………………………

55              شکل5–6: زمینه های شبیه سازی  …………………………………………………………………………………………………..

شکل5- 7: اطلاعات دستگاه ………………………………………………………………………………………………………………..  57

60              شکل6  1: ایجاد پروژه جدید  …………………………………………………………………………………………………………….

شکل6        2: تنظیمات پروژه  ………………………………………………………………………………………………………………… 60

61              شکل6  3:مسیر ذخیره سازی فولدر  …………………………………………………………………………………………………

62              شکل6  4: فایل پروژه  …………………………………………………………………………………………………………………………

63              شکل6–5: ویژگی پروژه  ……………………………………………………………………………………………………………………..

63              شکل6–6: جستجوگر InfoU ……………………………………………………………………………………………………………

64              شکل6–7: صفحه ویژگی پروژه  …………………………………………………………………………………………………………

شکل6–8: تنظیمات گرافیکی زمان اجرا …………………………………………………………………………………………  69

71              شکل6–9: خوصیات آلارم  ………………………………………………………………………………………………………………….

72              شکل6–10: حذف آلارم رویدادی  …………………………………………………………………………………………………….

72              شکل6–11: نمایش آلارم  …………………………………………………………………………………………………………………..

73              شکل6–12: پیام کوتاه  ……………………………………………………………………………………………………………………….

74              شکل6–13: سرور میل ………………………………………………………………………………………………………………………

74              شکل6–14: تاریخچه آلارم  ………………………………………………………………………………………………………………..

75              شکل6–15: حذف فایل آلارم ثبت شده ………………………………………………………………………………………….

76              شکل6  16: تاریخچه الارم  …………………………………………………………………………………………………………………

76              شکل6  17: تعداد ذخیره سازی فایل پشتیبان ………………………………………………………………………………

77              شکل6  18: مسیر فایل پشتیبان  ………………………………………………………………………………………………………

78              شکل6  19: انتخاب خودکار رنگ پرینت  …………………………………………………………………………………………

79              شکل6  20: محتویات فایل SMSOption  ……………………………………………………………………………………..

شکل6       21: صفحه پیش فرض همگام سازی………………………………………………………………………………….  81

شکل6–22: همگام سازی زمانی دستگاه  …………………………………………………………………………………………  83

85              شکل6–23: همگام سازی سیستم مستقل………………………………………………………………………………………

86              شکل6–24: همگام سازی سیستم افزونگی……………………………………………………………………………………..

فصل هفتم

شکل 7–1: جستجوگر InfoU  …………………………………………………………………………………………………………  89

شکل 7–2: لیست درایور های ورودی/خروجی  ……………………………………………………………………………….  89

91              شکل 7–3: اطلاعات پیکربندیXGKCnet   ………………………………………………………………………………….

92              شکل 7–4: جستجوگر InfoU  …………………………………………………………………………………………………………

شکل 7–5: جستجوگر InfoU ………………………………………………………………………………………………………….  92

شکل 7–6: لیست درایور های ورودی/خروجی  ……………………………………………………………………………….  96

شکل 7–7: افزودن کانال …………………………………………………………………………………………………………………..  96

–8: افزودن ایستگاه  ……………………………………………………………………………………………………………….  98

99   –9: لیست درایور های ورودی/خروجی  ………………………………………………………………………………..

100         10: افزودن کانال ………………………………………………………………………………………………………………..

102                     11: افزودن ایستگاه  …………………………………………………………………………………………………………..

103         –12: افزودن کانال  ………………………………………………………………………………………………………………….

–13: کلاینت OPC   ……………………………………….ا…………………………………………………………………….  104

105         شکل 7–14: کلاینت OPC   ……………………………………………………………………………………………………………..

106         شکل 7–15: اجرا ……………………………………………………………………………………………………………………………….

107         شکل 7–16:سرویس اجزاء  ………………………………………………………………………………………………………………..

شکل 7–17:سرویس اجزاء  ………………………………………………………………………………………………………………..  107

شکل 7–18:ویژگی های my computer  ……………………………………………………………………………………….  108

109         ……………………………………………………………………………………….  my computer شکل 7–19: ویژگی های

110         شکل 7–20:مجوز دستیابی……………………………………………………………………………………………………………….

111         شکل 7–21: مجوز دستیابی  ……………………………………………………………………………………………………………..

112         شکل 7–22: مجوز راه اندازی …………………………………………………………………………………………………………..

112         شکل 7–23: مسیر نصب سرور OPC  …………………………………………………………………………………………….

113         شکل 7–24  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

113         …………………………………………………………………………………………………………………………………………  25

114         ……………………………………………………………………………………………………………………………………….   26

115         27:خاموش کردن دیوار آتش ویندوز  ……………………………………………………………………………….

116         28: تنظیمات دیوار آتش ویندوز……………………………………………………………………………………….

–  29:تنظیمات ICMP   …………………………………………………………………………………………………………  116

–  30:تنظیمات امنیت محلی   ……………………………………………………………………………………………….  117

شکل 7–31: تنظیمات امنیت محلی  ……………………………………………………………………………………………….  118

118         شکل 7–32: دستیابی شبکه  …………………………………………………………………………………………………………….

119         شکل 7–33: افزودن کانال  ………………………………………………………………………………………………………………..

شکل 7–34:MelsecQEnet  ……………………………………………………………………………………………………………  120

121  ……………………………………………………………………………………………………………   MelsecQEnet:35 – 7شکل

124         شکل 7–36: اضافه کردن کانال  ………………………………………………………………………………………………………..

125         شکل 7–37: ایجاد کانال……………………………………………………………………………………………………………………

شکل 7–38: افزودن ایستگاه   …………………………………………………………………………………………………………..  127

129         شکل 7–39: افزودن کانال  ………………………………………………………………………………………………………………..

130         شکل 7–40:اطلاعات پیکربندیGLOFALoader  ………………………………………………………………………

131         شکل 7–41: اطلاعات پیکربندیGLOFALoader   …………………………………………………………………….

–  42: افرودن کانال  ………………………………………………………………………………………………………………..  132

–  133  ……………………………………………………………………………………………………………………..   MKEnet:43

44: افزودن کانال ………………………………………………………………………………………………………………..  136

45:اطلاعات پیکربندی GlofaEnet  ……………………………………………………………………………….. 136

–  46:ذخیره اطلاعات پیکربندی GlofaEnet  ……………………………………………………………………..  137

–  47: اطلاعات پیکربندی GlofaEnet  ………………………………………………………………………………..  138

شکل 7–48:شبکه  ………………………………………………………………………………………………………………………………  139

شکل 7–49: شبکه  …………………………………………………………………………………………………………………………….  139

شکل 7–50  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  141

141         شکل 7-51: اطلاعات پیکربندی GlofaEnet  ……………………………………………………………………………………

142         شکل 7-52: اطلاعات پیکربندی GlofaEnet …………………………………………………………………………………..

142         شکل 7-53: اطلاعات پیکربندی GlofaEnet …………………………………………………………………………………..

143         شکل 7-54: اطلاعات پیکربندی GlofaEnet …………………………………………………………………………………..

شکل 7-55: لیستدرایورورودی /خروجی  ……………………………………………………………………………………….  144

145         شکل 7-56: اطلاعات پیکربندی GlofaEnet  …………………………………………………………………………………..

146         شکل 7-57: ذخیره اطلاعات پیکربندی GlofaEnet  ………………………………………………………………………

147         شکل 7-58: ذخیره اطلاعات پیکربندی GlofaEnet  ………………………………………………………………………

148         7-59: ذخیره اطلاعات پیکربندی GlofaEnet  ………………………………………………………………………

7-60: ذخیره اطلاعات پیکربندی GlofaEnet  ………………………………………………………………………  148

150         7-61: ذخیره اطلاعات پیکربندی GlofaEnet………………………………………………………………………..

151         7-62: افزودن کانال…………………………………………………………………………………………………………………….

151         7-63: اطلاعات پیکربندی XGLEnet……………………………………………………………………………………..

152         7-64: اطلاعات پیکربندی XGLEnet……………………………………………………………………………………..

153         شکل 7-65: اطلاعات پیکربندی XGLEnet  ……………………………………………………………………………………

شکل 7-66: شبکه   ……………………………………………………………………………………………………………………………….  154

154         شکل 7-67: شبکه…………………………………………………………………………………………………………………………………

155         شکل 7-68: اطلاعات پیکربندی XGLEnet  ……………………………………………………………………………………

156         شکل 7-69: اطلاعات پیکربندی XGLEnet  ……………………………………………………………………………………

157         شکل 7-70: اطلاعات پیکربندی XGLEnet  ……………………………………………………………………………………

شکل 7-71: لیست درایور ورودی/ خروجی  ……………………………………………………………………………………….  158

159         شکل 7-72: اطلاعات پیکربندی XGLCnet  …………………………………………………………………………………..

160         شکل 7-73: اطلاعات پیکربندی XGLCnet  …………………………………………………………………………………..

161         شکل 7-74: اطلاعات پیکربندی XGLCnet  …………………………………………………………………………………..

162         شکل 7-75: اطلاعات پیکربندی XGLCnet  …………………………………………………………………………………..

7-76: اطلاعات پیکربندی XGLCnet  ……………………………………………………………………………………  162

164         7-77: اطلاعات پیکربندی XGLCnet  …………………………………………………………………………………….

165         7-78: لیست درایور ورودی/ خروجی  ……………………………………………………………………………………….

165         7-79: اطلاعات پیکربندی XGKEnet  …………………………………………………………………………………….

166         7-80: اطلاعات پیکربندی XGKEnet  …………………………………………………………………………………….

7-81: شبکه  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  168

168         شکل 7-82: شبکه  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

169         شکل 7- 83: اطلاعات پیکربندی XGKEnet  …………………………………………………………………………………..

170         شکل 7-84: اطلاعات پیکربندی XGKEnet  …………………………………………………………………………………..

171         شکل 7-85: اطلاعات پیکربندی XGKEnet  …………………………………………………………………………………..

شکل 7-86: لیست درایور ورودی/ خروجی  ……………………………………………………………………………………….  172

173         شکل 7-87: اطلاعات پیکربندی XGKCnet ……………………………………………………………………………………

174         شکل 7-88: اطلاعات پیکربندی XGKCnet  …………………………………………………………………………………..

175         شکل 7-89: اطلاعات پیکربندی XGKCnet  …………………………………………………………………………………..

176         شکل 7-90: اطلاعات پیکربندی XGKCnet  …………………………………………………………………………………..

شکل 7-91: اطلاعات پیکربندی XGKCnet  …………………………………………………………………………………..  176

178         شکل 7-92: اطلاعات پیکربندی XGKCnet  …………………………………………………………………………………..

179         7-93: لیست درایور ورودی/ خروجی  ……………………………………………………………………………………….

180         7-94: اطلاعات پیکربندی XGKLoader  ……………………………………………………………………………….

181         7-95:: اطلاعات پیکربندی XGKLoader  ………………………………………………………………………………

181         7-96:: اطلاعات پیکربندی XGKLoader  …………………………………………………………………………….

182         7-97:: اطلاعات پیکربندی XGKLoader ……………………………………………………………………………..

183         7-98:: اطلاعات پیکربندی XGKLoader ……………………………………………………………………………..

184         شکل 7-99:: اطلاعات پیکربندی XGKLoader  ………………………………………………………………………………

شکل 7-100: لیست درایور ورودی/ خروجی  …………………………………………………………………………………….  185

186         شکل 7-101:: اطلاعات پیکربندی XGILoader  ……………………………………………………………………………..

187         شکل 7-102: اطلاعات پیکربندی XGILoader  ………………………………………………………………………………

187         شکل 7-103: اطلاعات پیکربندی XGILoader  ………………………………………………………………………………

188         شکل 7-104: اطلاعات پیکربندی XGILoader  ………………………………………………………………………………

189         شکل 7-105: اطلاعات پیکربندی XGILoader  ………………………………………………………………………………

190         شکل 7-106: اطلاعات پیکربندی XGILoader……………………………………………………………………………….

شکل 7-107: لیست درایور ورودی/ خروجی  …………………………………………………………………………………….  191

191         شکل 7-108: اطلاعات پیکربندی CP/IP T  ……………………………………………………………………………………..

192         شکل 7-109: اطلاعات پیکربندی CP/IP T  ……………………………………………………………………………………..

193         7-110: اطلاعات پیکربندی CP/IP T  ……………………………………………………………………………………..

194         7-111:           ایستگاه  ……………………………………………………………………………………………………………..

7-112:     بلاک …………………………………………………………………………………………………………………  199

198         7-113: لیست درایور ورودی/خروجی………………………………………………………………………………………

199         ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  114-7

200         7-115: اطلاعاتپیکربندیسریال  …………………………………………………………………………………………..

201         شکل 7-116: افزودن ایستگاه  ……………………………………………………………………………………………………………..

202         شکل 7-117: افزودن ایستگاه  ……………………………………………………………………………………………………………..

شکل 7-118: افزودن بلاک …………………………………………………………………………………………………………………  202

شکل 7-119: افزودن بلاک …………………………………………………………………………………………………………………  204

206         شکل 7-120: لیست درایور ورودی/ خروجی  …………………………………………………………………………………….

207         شکل 7-121: اطلاعات پیکربندی Omron FINS  ………………………………………………………………………….

208         شکل 7-122: اطلاعات پیکربندیOmron FINS  ……………………………………………………………………………

209         شکل 7-123: اطلاعات پیکربندیOmron FINS   ………………………………………………………………………….

شکل 7-124: اطلاعات پیکربندیOmron FINS  …………………………………………….ا……………………………..  211

شکل 7-125: اطلاعات پیکربندیOmron FINS  ……………………………………….ا…………………………………..  211

شکل 7-126: اطلاعات پیکربندیOmron FINS  ………………………………………..ا………………………………….  213

7-127: افزودن کانال  …………………………………………………………………………………………………………………  215

7-128:   کانال  …………………………………………………………………………………………………………………  215

7-12   ایستگاه  ……………………………………………………………………………………………………………..  217

217         7-130: افزودن ایستگاه  ……………………………………………………………………………………………………………..

218         7-131: اطلاعات پیکربندی سریال Omron  ………………………………………………………………………….

219         7-132: افزودن بلاک …………………………………………………………………………………………………………………

شکل 7-133: اطلاعات پیکربندی سریال Omron …………………………………………….ا…………………………….  221

شکل 7-134: لیست درایور های ورودی/خروجی  ……………………………………………………………………………..  223

شکل 7-135: اطلاعات پیکربندی سریال FP  ……………………………………….ا…………………………………………..  223

شکل 7-136: اطلاعات پیکربندی سریال FP  …………………………………..ا……………………………………………….  225

225         شکل 7-137: افزودن ایستگاه  ……………………………………………………………………………………………………………..

226         شکل 7-138: اطلاعات پیکربندی سریال FP  ……………………………………………………………………………………

227         شکل 7-139: اطلاعات پیکربندی سریال FP  ……………………………………………………………………………………

شکل 7-140: اطلاعات پیکربندی سریال FP   ………………………………………………………………………………….  229

شکل 7-141: لیست درایور های ورودی/خروجی  ……………………………………………………………………………..  232

شکل 7-142: افزودن کانال  …………………………………………………………………………………………………………………  232

شکل 7-143: افزودن کانال  …………………………………………………………………………………………………………………  234

234         7-144: افزودن ایستگاه  ……………………………………………………………………………………………………………..

235         7-145:بلاک …………………………………………………………………………………………………………………

236         7-146:بلاک  ………………………………………………………………………………………………………………….

7-147  اطلاعات پیکربندیMelsecFXSerial   ………………………………….ا…………………………………. 238

7-148  لیست درایور ورودی /خروجی  …………………………………………………………………………………….  240

240         7-149: اطلاعات پیکربندی AB EthernetIP  ………………………………………………………………………..

241         شکل 7-150: اطلاعات پیکربندی AB EthernetIP  ………………………………………………………………………..

242         شکل 7-151: اطلاعات پیکربندی AB EthernetIP  ………………………………………………………………………..

243         شکل 7-152: اطلاعات پیکربندی AB EthernetIP  ………………………………………………………………………..

244         شکل 7- 153: اطلاعات پیکربندی AB EthernetIP ………………………………………………………………………

245         شکل 7-154: اطلاعات پیکربندی AB EthernetIP  ………………………………………………………………………..

246         شکل 7-155: اطلاعات پیکربندی AB EthernetIP  ………………………………………………………………………..

247         شکل 7-156: اطلاعات پیکربندی AB EthernetIP  ………………………………………………………………………..

248         شکل 7-157: اطلاعات پیکربندی AB EthernetIP  ………………………………………………………………………..

249         شکل 7-158: اطلاعات پیکربندی AB EthernetIP  ………………………………………………………………………..

فصل هشتم

شکل8–1: آرایش صفحه  ……………………………………………………………………………………………………………………  253

شکل 8–2: ساختار درختی View by Device  …………………………………ا…………………………………………..  256

258         ………………………………………………………………..ا…………………   View by Group

شکل8 -3: ساختار دختی

259         4: مدیریت تگ ……………………………………………………………………………………………………………………

260         5: تنظیمات………………………………………………………………………………………………………………………….

261         6: لیست درایور ورودی/خروجی  ………………………………………………………………………………………..

261         7: اطلاعات پیکربندی XGKCnet  ………………………………………………………………………………….

262         شکل 8–8: ویرایش  …………………………………………………………………………………………………………………………….

شکل 8–9: تنظیمات تگ  ………………………………………………………………………………………………………………….  262

شکل 8–10: ویژگی تگ  ……………………………………………………………………………………………………………………  264

شکل 8–11: دیتابیس تگ  ………………………………………………………………………………………………………………..  264

285         شکل 8 -12: افزودن تگ جدید ………………………………………………………………………………………………………….

286         شکل 8–13: مدیریت تگ  …………………………………………………………………………………………………………………

287         شکل 8–14: ذخیره شدن ویرایش تگ  ……………………………………………………………………………………………

شکل 8–15: ویرایشگر تگ  ……………………………………………………………………………………………………………….  287

287         شکل 8 -16: ویرایشگر تگ  ………………………………………………………………………………………………………………….

288         شکل 8–17: حذف کردن تگ ………………………………………………………………………………………………………….

289         شکل 8–18: ویرایشگر تگ  ……………………………………………………………………………………………………………….

289         شکل 8–19: ویرایشگر تگ  ………………………………………………………………………………………………………………

290         شکل 8–20: صادر کردن فایل CSV……………………………………………………………………………………………….

21: صدور فایلCSV  …………………………………………………………………………………………………………  292

22              شروع ذخیره سازی فایل CSV  ………………………………………………………………………………..  292

23              صفحه اکسل ………………………………………………………………………………………………………………..  293

–24: وارد کردن فایل CSV…………………………………………………………………………………………………  294

294         شکل 8–25: افزودن CSV  ………………………………………………………………………………………………………………

295         شکل 8–26: افزودن CSV  ………………………………………………………………………………………………………………

296         شکل 8–27: وارد کردن فایلCSV   ……………………………………………………………………………………………….

296         شکل 8–28: وارد کردن فایل CSV و افزودن تگ  …………………………………………………………………………

297         شکل 8–29: کامل شدن افزودن تگ……………………………………………………………………………………………….

297         شکل 8–30: صفحه دیتابیس تگ ……………………………………………………………………………………………………

298         شکل 8–31: اولین تنیم کننده تگ در فایل CSV برای به روز رسانی آن  …………………………………

299         شکل 8–32: وارد کردن از فایل SCV  …………………………………………………………………………………………….

299         شکل 8–33: وارد کردن از فایل CSV و ویرایش تگ  ……………………………………………………………………

شکل 8–34: کامل شدن ویرایش تگ  ……………………………………………………………………………………………..  300

300         شکل 8–35: صفحه دیتابیس تگ ……………………………………………………………………………………………………

8 –36: اولین تنظیم کننده تگ در فایلCSV برای حذف آن  …………………………………………….  301

8 –37: حذف تگ CSV   …………………………………………………………………………………………………………  302

302         38: وارد کردن از فایل CSV (حذف تگ)  ……………………………………………………………………..

303         39: کامل شدن حذف تگ  …………………………………………………………………………………………………

303         40: صفحه دیتابیس تگ بعد از حذف تگ  ………………………………………………………………………

304         41: نسخه برداری از تگ  ……………………………………………………………………………………………………

306         شکل 8–42: درج تگ  ………………………………………………………………………………………………………………………..

307         شکل 8–43: صفحه دیتابیس تگ بعد از درج تگ  …………………………………………………………………………

شکل 8–44: Demo  ………………………………………………………………………ا…………………………………………………  308

شکل 8–45: افزودن تگ ساختار  ……………………………………………………………………………………………………..  309

309         شکل 8–46: افزودن تگ ساختار ……………………………………………………………………………………………………..

شکل 8–47: افزودن تگ ساختار  ……………………………………………………………………………………………………..  310

310         شکل 8–48: تعریف قالب تگ ساختار……………………………………………………………………………………………..

311         شکل 8–49: تعریف قالب تگ ساختار……………………………………………………………………………………………..

312         شکل 8–50: صفحه دیتابیس تگ بعد از کامل شدن قالب تگ ساختار  ………………………………………

314         شکل 8–51: افزودن تگ …………………………………………………………………………………………………………………..

315         شکل 8–52: صفحه دیتابیس تگ بعد از بروزرسانی  ………………………………………………………………………

317         شکل 8–53: افزودن تگ ساختار  ……………………………………………………………………………………………………..

318         شکل 8–54: افزودن تگ ساختار  ……………………………………………………………………………………………………..

319         شکل 8–55: تنظیمات افزودن تگ ساختار  …………………………………………………………………………………….56Demo   ………………………………………………………………………………………………………………………… 320

57 پیام خطای استفاده از مجوز بی اعتبار  ……………………………………………………………………..  321

فصل نهم

شکل 9–1: پیکربندی ویراستار گرافیکی  …………………………………………………………………………………………  324

330         شکل 9–2: منوی فایل  ………………………………………………………………………………………………………………………

331         شکل 9–3: مراحل باز کردن  ……………………………………………………………………………………………………………..

332         شکل 9–4: مراحل بازکردن  ………………………………………………………………………………………………………………

333         شکل 9–5: بازکردن فایل WMF   ……………………………………………………………………………………………………

شکل 9–6: مراحل ذخیره سازی  ………………………………………………………………………………………………………  334

334         شکل 9–7: پرینت  ………………………………………………………………………………………………………………………………

شکل 9–8: ویرایشگر گرافیکی InfoU …………………………ا…………………………………………………………………  235

شکل 9–9: تنظیمات پرینت  ……………………………………………………………………………………………………………..  236

336         شکل 9–10: ذخیره تغییرات  …………………………………………………………………………………………………………….

337         شکل 9–11: منوی Edit……………………………………………………………………………………………………………………

–  12: یافتن رشته و جایگزین کردن آن………………………………………………………………………………  338

–  13: فرستادن به اکسل  ……………………………………………………………………………………………………….  340

–  340  ……………………………………………………………………………………………………………….  View منوی :14

15: ابزار استاندارد  ………………………………………………………………………………………………………………. 341

16: نوار موضوع  ……………………………………………………………………………………………………………………  341

17: ابزار فرمت  …………………………………………………………………………………………………………………….  341

شکل 9–18: نوار نقاش  ………………………………………………………………………………………………………………………  342

342         شکل 9–19: نوار وضعیت  ………………………………………………………………………………………………………………….

343         شکل 9–20: ابزار رنگ ………………………………………………………………………………………………………………………

343         شکل 9–21: نوار ناوبری  …………………………………………………………………………………………………………………….

344         شکل 9–22: نوار لایه  …………………………………………………………………………………………………………………………

شکل 9–23: تنظیمات شبکه  ……………………………………………………………………………………………………………  347

شکل 9–24: منوی درج  …………………………………………………………………………………………………………………….  347

شکل 9–25: وارد کردن کنترل OXC   ……………………………………………………ا……………………………………..  352

شکل 9–26: Draw   ……………………………………..ا…………………………………………………………………………………..  353

شکل 9–27: ابزار  ………………………………………………………………………………………………………………………………  355

شکل 9–28: صفحه موضوع  ………………………………………………………………………………………………………………  356

–  357  ………………………………………………………………………………………………….  Declutter تنظیمات :29

–  30: مثال  ………………………………………………………………………………………………………………………………  357

–  358  ……………………………………………………………………………………………………………………..  Options 31

358        ……………………………………………………………………………………………………………………   Window 32         9

359        ……………………………………………………………………………………………………………………………  Help 33   9

34 اطلاعات ویرایشگر گرافیکی ……………………………………………………………………………………….  359

360        شکل 9–35: افزودن تصویر  ……………………………………………………………………………………………………………….

366         شکل 9–36: اطلاعات لینک تگ  ………………………………………………………………………………………………………

367         شکل 9–37: اطلاعات لینک تگ………………………………………………………………………………………………………

369         شکل 9–38: جعبه گفتگوی کتابخانه  ………………………………………………………………………………………………

370         شکل 9–39:نوار لایه  ………………………………………………………………………………………………………………………….

371         شکل 9–40: صفحه ویژگی  ……………………………………………………………………………………………………………….

شکل 9–41: ویژگی صفحه  ……………………………………………………………………………………………………………….  375

شکل 9–42: ویرایشگر VBS Mini  ………………………………………….ا…………………………………………………….  375

378         شکل 9–43: تنظیمات ویژگی دینامیکی…………………………………………………………………………………………

379         شکل 9–44: تنظیمات ویژگی دینامیکی…………………………………………………………………………………………

380         شکل 9–45: تنظیمات ویژگی دینامیکی…………………………………………………………………………………………

–  46: تنظیمات ویژگی دینامیکی  …………………………………………………………………………………………  381

–  47: تنظیمات ویژگی دینامیکی…………………………………………………………………………………………  382

–48 تنظیمات ویژگی دینامیکی  …………………………………………………………………………………………. 383

49              تنظیمات ویژگی دینامیکی………………………………………………………………………………………… 384

50              تنظیمات ویژگی دینامیکی…………………………………………………………………………………………  385

51              تنظیمات ویژگی دینامیکی…………………………………………………………………………………………  386

387         شکل 9–52: تنظیمات ویژگی دینامیکی…………………………………………………………………………………………

388         شکل 9–53: تنظیمات ویژگی دینامیکی…………………………………………………………………………………………

388         شکل 9–54: تنظیمات ویژگی دینامیکی…………………………………………………………………………………………

389         شکل 9–55: تنظیمات ویژگی دینامیکی…………………………………………………………………………………………

390         شکل 9–56: تنظیمات ویژگی دینامیکی  …………………………………………………………………………………………

391         شکل 9–57: تنظیمات ویژگی دینامیکی…………………………………………………………………………………………

392         شکل 9–58: تنظیمات ویژگی دینامیکی…………………………………………………………………………………………

393         شکل 9–59: تنظیمات ویژگی دینامیکی…………………………………………………………………………………………

393         شکل 9–60: تنظیمات ویژگی دینامیکی  …………………………………………………………………………………………

394         شکل 9–61: تنظیمات ویژگی دینامیکی  …………………………………………………………………………………………

395         شکل 9–62: تنظیمات ویژگی دینامیکی  …………………………………………………………………………………………

–  63: تنظیمات ویژگی دینامیکی  …………………………………………………………………………………………  396

–  64: تنظیمات ویژگی دینامیکی  …………………………………………………………………………………………  497

–  65 تنظیمات ویژگی دینامیکی  ………………………………………………………………………………………… 399

66 تنظیمات ویژگی دینامیکی  ………………………………………………………………………………………… 400

67 تنظیمات گرافیکی زمان اجرا  ……………………………………………………………………………………..  401

68 تنظیمات ویژگی دینامیکی  …………………………………………………………………………………………  403

شکل 9–69: ویرایشگر گرافیکی  ……………………………………………………………………………………………………….  406

شکل 9–70: ویرایشگر VBS Mini  ……………………………….ا……………………………………………………………….  424

شکل 9–71: پیام گرافیکی InfoUx_d  ……………………………………ا…………………………………………………….  424

شکل 9–72: تنظیمات ویژگی دینامیکی…………………………………………………………………………………………  434

شکل 9–73: ویرایشگر VBS Mini  ………………………………………………………………………………………………..  434

فصل دهم 

443         شکل 10 -1: آلارمحاشیه  ……………………………………………………………………………………………………………………

444         شکل 10 -2: تغییرروندتگوباندبیپتانسیل  ………………………………………………………………………………….

شکل 10 -3: باند بی پتانسیل ………………………………………………………………………………………………………………  444

445         شکل 10 -4: آلارم شکاف  ……………………………………………………………………………………………………………………..

شکل 10 -5: تأخیر آلارم  ………………………………………………………………………………………………………………………  447

فصل یازدهم 

11 -1: مدیریت آلارم  …………………………………………………………………………………………………………………..  453

11 -2: لیست گروه آلارم  ……………………………………………………………………………………………………………. 453

454          -3: کلیات  ……………………………………………………………………………………………………………………………….

455          -4: سطح  …………………………………………………………………………………………………………………………………

455          -5: انتخاب فایل صوتی …………………………………………………………………………………………………………

456         شکل 11 -6  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

456         شکل 11 -7: فرستادن ایمیل ……………………………………………………………………………………………………………….

457         شکل 11 -8: فرستادن پیام کوتاه  …………………………………………………………………………………………………………

457         شکل 11 -9: چاپگر  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

458         شکل 11 -10: انتخاب چاپگر………………………………………………………………………………………………………………..

458         شکل 11 -11: دریافتایمیلباپیامکوتاه ………………………………………………………………………………………….

459         شکل 11 -12: لیست کاربر …………………………………………………………………………………………………………………..

460         شکل 11 -13: تنظیمات لینک تگ  ……………………………………………………………………………………………………..

شکل 11 -14: انتخاب تگ  ……………………………………………………………………………………………………………………  460  فصل دوازدهم 

466         شکل 12 -1: تنظیماتثبتوقایع ……………………………………………………………………………………………………….

467         شکل 12 -2: جستجوگرInfoU……………………………………………………………………………………………………………

شکل 12 -3: تنظیماتگروهثبتوقایع  ………………………………………………………………………………………………  469

شکل12-4: تنظیمات تگ…………………………………………………………………………………………………………………….  471   -5: تنظیماتگروهثبتوقایع  ……………………………………………………………………………………………… 472

473          -6: تنظیماتگروهثبتوقایع  ………………………………………………………………………………………………

474          -7: تنظیماتگروهثبتوقایع  ………………………………………………………………………………………………

475         شکل 12 -8: تنظیماتگروهثبتوقایع  ………………………………………………………………………………………………

476         شکل 12 -9: تنظیماتگروهثبتوقایع  ………………………………………………………………………………………………

477         شکل 12 -10: تنظیماتگروهثبتوقایع  ……………………………………………………………………………………………فصل سیزدهم 

479         شکل 13 -1: شروع  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

480         شکل 13 -2: لیست اسکریپت  ………………………………………………………………………………………………………………

480         شکل 13 -3: ویرایش اسکریپت  ……………………………………………………………………………………………………………

481         شکل 13 -4: اسکریپت  ………………………………………………………………………………………………………………………….

شکل 13 -5: پنجره خطای اسکریپت  ………………………………………………………………………………………………….  483

483         شکل 13 -6: برچسب ورودی………………………………………………………………………………………………………………..

484         شکل 13 -7  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

484         …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  8- 13

485         …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  9- 13

485 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  10- 13

485         ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  11-

486          -12: اسکریپت  ……………………………………………………………………………………………………………………….

487          -13: عمل راه اندازی……………………………………………………………………………………………………………..

487         شکل 13 -14: انتخاب آیتم عملیات…………………………………………………………………………………………………….

488         شکل 13 -15: اعضایاتوماسیوناکتیوایکس  ……………………………………………………………………………………..

489         شکل 13 -16: اسکریپت………………………………………………………………………………………………………………………..

490         شکل 13 -17  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

491         شکل 13 -18  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

شکل 13 -19  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  491

491         شکل 13 -20  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

492         شکل 13 -21: لیست خطوط اجرایی  …………………………………………………………………………………………………..

492         شکل 13 -22  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

493         شکل 13 -23  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

شکل 13 -24: استفاده از DLL……………………………………………………………………………………………………………  493  13 -25: منوی اجرا  ……………………………………………………………………………………………………………………..  495

13 -26: اشکال زدایی InfoU ………………………………………………………….. 496

13 -27: اسکریپت  ……………………………………………………………………………………………………………………….  49

13 -28: اشکال زدایی ………………………………………………………………………………………………………………… 497

فصل چهاردهم

14 -1: لیست توابع  ………………………………………………………………………………………………………………………  500

شکل 14 -2: مثاال  …………………………………………………………………………………………………………………………………  583

فصل پانزدهم 

585         شکل 15–1: راه اندازی اسکریپت  ……………………………………………………………………………………………………

شکل 15 – 2: صفحه Action Trigger …………………………………………………………………………………………….  585

586         ……………………………………………………………………………………………   Action Trigger شکل 15–3: لیست

587         ………………………………………………………………………….. Action Trigger شکل 15–4: صفحه تنظیمات

588         …………………………………………………………………………..   Action Trigger شکل 15 – 5: صفحه تنظیمات

589         شکل 15 – 6: صفحه انتخاب آیتم عملیات  ………………………………………………………………………………………..

590         شکل 15 – 7:صفحه انتخاب آیتم عملیات …………………………………………………………………………………………

شکل 15 – 8: صفحه تنظیمات Action Trigger  …………………………………………………………………………….  591

592 …………………………………….. Action Trigger صفحه تنظیماتOnce :9 – 15 شکل

592         ………………………………………………..  Action Trigger صفحه تنظیماتPeriodically:10 – 15

593         …………………………………………………………….  Action Trigger صفحه تنظیماتDaily:11 – 15

593         ……………………………………………………….  Action Trigger صفحه تنظیماتWeekly :12 – 15

–  594  ……………………………………………………..  Action Trigger صفحه تنظیماتMonthly :13

594         ………………………………………………………   Action Trigger صفحه تنظیماتHoliday: 14 –    شکل

–  595  ………………………………………………………………………..  Action Trigger صفحهتنظیمات :15

شکل 15 – 16: صفحه انتخاب برچسبتنظیمات Action Trigger  ……………………..ا………………………  596

شکل 15–17:صفحه تنظیمات Action Trigger  …………………………………..ا…………………………………….  597

شکل 15–18: انواع آلارم آنالوگ ……………………………………………………………………………………………………..  598

شکل 15 – 19:صفحه Holiday Settings  ………………………….ا……………………………………………………………  599

شکل 15 – 20: صفحه تنظیمات Holiday   ………………………………….ا…………………………………………………..  600

فصل شانزدهم

شکل 16 – 1: صفحه تنظیمات کاربر  ………………………………………………………………………………………………….  603

  فصل هفدهم 

609         شکل 17–1: صفحه تنظیمات دستورالعمل  …………………………………………………………………………………….

610         شکل 17–2: صفحه تنظیمات دستورالعمل  …………………………………………………………………………………….

شکل 17 – 3: صفحه تنظیمات دستورالعمل  ……………………………………………………………………………………..  613

17–4:صفحه انتخاب تگ  ………………………………………………………………………………………………………..  614

17 – 5: صفحه تنظیمات دستورالعمل  ……………………………………………………………………………………..  615

فصل هجدهم 

619  ………………………………………………………………………………..  Database Connection انتخاب :1– 18

621  ………………………………………………………………..  Database Connection صفحه تنظیمات:2 – 18

شکل 18–3: تنظیمات لینک داده ها  ……………………………………………………………………………………………..  623

625         شکل 18 – 4: صفحه عملیات دیتابیس………………………………………………………………………………………………

626         شکل 18 – 5: تنظیمات عملیات دیتابیس  …………………………………………………………………………………………

فصل نوزدهم

634         شکل 19–1:صفحه انتخاب گزارش…………………………………………………………………………………………………..

635         شکل 19–2: صفحه اکسل ………………………………………………………………………………………………………………..

636         شکل 19 – 3:صفحه تنظیمات ویژگی های گزارش  ………………………………………………………………………….

637         شکل 19 – 4:صفحه تنظیمات ویژگی های گزارش  ………………………………………………………………………….

638         شکل 19 – 4:صفحه تنظیمات ویژگی های گزارش  ………………………………………………………………………….

640         شکل 19–5: صفحه انتخاب فایل اکسل  ………………………………………………………………………………………….

641         شکل 19–6: تنظیم دوره تناوب گزارش  ………………………………………………………………………………………..

19 – 7:تنظیم دوره تناوب گزارش  …………………………………………………………………………………………..  641

19 – 8:تنظیم زمان شروع گزارش  …………………………………………………………………………………………..  641

19 – 9:تنظیم زمان گزارش  ……………………………………………………………………………………………………..  642

شکل 19 – 10:تعیین مسیر ایجاد فایل پشتیبان  …………………………………………………………………………….  643

شکل 19 – 11:صفحه ایجاد/کپی گزارش  …………………………………………………………………………………………  643

شکل 19–12: صفحه آرایش گزارش  ……………………………………………………………………………………………….  645

647         شکل 19–13:صفحه آرایش گزارش   ……………………………………………………………………………………………….

648         شکل 19 – 14: صفحه اکسل گزارش  …………………………………………………………………………………………………

649         شکل 19 – 15:کپی برچسب به فایل اکسل  ………………………………………………………………………………………

650         شکل 19 – 16: تعیین زمان برای برچسب های سلول گزارش  ……………………………………………………….

650         شکل 19 – 17:تعیین زمان برای برچسب های سلول گزارش   ……………………………………………………….

651         شکل 19–18: تعیین زمان برای برچسب های سلول گزارش  ………………………………………………………

652         شکل 19 – 19: تنظیمات داده های اختصاصی  ……………………………………………………………………………….

شکل 19–20: لیست گزارش ها   ……………………………………………………………………………………………………..  654

شکل 19 – 20:صفحه اکسل و تنظیم منطقه ساعت  ………………………………………………………………………..  656

658         شکل 19 – 21: صفحه اکسل گزارش  …………………………………………………………………………………………………

659         شکل 19–22: پنجره نمایش گزارش های ایجاد شده……………………………………………………………………

19 – 23:صفحه نمایش اطلاعات ذخیره شده و وضعیت آن ها  …………………………………………..  661

فصل بیستم

663  ………………………………………………………..  Unit Message Registration مسیر انتخاب :1 – 20

663 ……………………………………………………..  Unit Message Registration صفحه تنظیمات:2 – 20

665  …………………………………………………….  Alarm Message Registration مسیر انتخاب :3 – 20

665  ………………………………………………..  Alarm Message Registration صفحه تنظیمات :4 – 20

667  ………………………………….. On/Off Display Message Registration شکل 20–5: مسیر انتخاب

667  ……………………………… On/Off Display Message Registration شکل 20–6: صفحه تنظیمات

669         ………………………………………………………  LS IS Program Registration

ش کل 20–7: مسیر انتخاب  669  …………………………………..ا…………….  LS IS Program Registration شکل 20–8: صفحه تنظیمات

670         شکل 20 – 9: پنجره انتخاب برنامه LS PLC  …………………….ا……………………………………………………………

شکل 20 – 10: زیر آیتم های LS IS Program Registration  ……………ا………………………………………  670

شکل 20–11: زیر آیتم های ثبت برنامهLS IS   ……………………………………………ا……………………………….  671

شکل 20 – 12:صفحه تنظیمات LS PLC Tag Import  …………………………ا…………………………………….  672

شکل 20–13: لیست تگ های ثبت شده درصفحه LS PLC Tag Import ……………….ا…………….  673

شکل 20–14: لیست تگ های ثبت شده در صفحه LS PLC Tag Import  ………………ا……………  674

شکل 20 – 15: لیست تگ های ثبت شده  ……………………………………………………………………………………….  675

20 – 16: مسیر انتخاب ثبت برنامهLS IS   ……………………………….ا…………………………………………….  677

20 – 17: صفحه ثبت برنامه LS IS  …………………………………..ا……………………………………………………  677

 

فصل بیست و یکم

شکل 21–1: پنجره ارجاع متقابل  …………………………………………………………………………………………………….  68

121 –2: پنجره ارجاع متقابل   …………………………………………………………………………………………………..  682

683         شکل 21–3: پنجره جزئیات ارجاع متقابل  ………………………………………………………………………………………

684         شکل 21 – 4: پنجره پالایش  ……………………………………………………………………………………………………………….

684         شکل 21 – 5: پنجره جزئیات ارجاع متقابل …………………………………………………..

685         شکل 21 – 6: پنجره جزئیات ارجاع متقابل  ……………………………………………………………………………………….

686         شکل 21–7: پنجره جزئیات ارجاع متقابل  ………………………………………………………………………………………

687         شکل 21 – 8: پنجره جزئیات ارجاع متقابل …………………………………………………..

فصل بیست و دوم

شکل 22 – 1:صفحه اجرای Runtime  …………………………………………………..ا………………………………………….  689

شکل 22–2: منوی file  ………………………………………………………………..ا………………………………………………….  691

692         شکل 22–3: منوی View  ……………………………………………………………………………………………………………….

693         شکل 22–4: نوار ابزار استاندارد  ………………………………………………………………………………………………………

شکل 22–5: ابزار Navigation  ……………………………………………..ا………………………………………………………..  694

694         ………………………………………………………………………………………………………   Operation شکل 22–6: منوی

695         ……………………………………………………………………  InfoU Administrator Login پنجره :7 – 22

22 –8: پنجره پالسی آلارم  ……………………………………………………………………………………………………… 696

22 –9: پنجره انتخاب تگ ………………………………………………………………………………………………………  696

22 –10: پنجره ارجاع متقابل  ………………………………………………………………………………………………….  697

697         شکل 22–11: پنجره وضعیت ورودی/ خروجی  ………………………………………………………………………………

698         شکل 22–12: منوی Help   ……………………………………………………………………………………………………………..

699         شکل 22–13: قسمتی از پنجره Runtime  ……………………………………………………………………………………

699         شکل 22–14: قسمتی از پنجره Runtime به همراه پنجره ارجاع متقابل  ………………………………….

700         شکل 22–15: پنجره انتخاب تگ ……………………………………………………………………………………………………

701         شکل 22–16: صفحه پالسی آلارم  ……………………………………………………………………………………………………

701         شکل22  – 17: صفحه مشاهده گر آلارم …………………………………………………………………………………………….

702         شکل 22–18: صفحه Trend  ……………………………………………………………………………………………………………

فصل بیست و سوم 

شکل23  – 1: صفحه ویرایشگر گرافیکی  ……………………………………………………………………………………………  705

شکل 23–2: پنجره کنترل OCX  …………………………………..ا………………………………………………………………  705

شکل23  – 3:صفحه ویرایشگر گرافیکی بعد از انتخاب یک موضوع  ……………………………………………….  706

707         شکل23–4: VBS در صفحه ویرایشگر گرافیکی  ……………………………………………………………………………

708         شکل23–5: صفحه ویرایشگر گرافیکی بعد از انتخاب یک موضوع  ……………………………………………..

شکل23  – 6:صفحه ویرایشگر گرافیکی پس از اجرا  …………………………………………………………………………  709

710         شکل 23–7: انتخاب رنگ متن و زمینه…………………………………………………………………………………………..

711         شکل 23–8: لیست آلارم ها   ……………………………………………………………………………………………………………

712         شکل 23 – 9: لیست آلارم ها  …………………………………………………………………………………………………………….

شکل 23–10: لیست آلارم ها   …………………………………………………………………………………………………………  714

714         شکل 23–11: لیست آلارم ها   …………………………………………………………………………………………………………

715         شکل 23–12: لیست آلارم ها   …………………………………………………………………………………………………………

716         شکل 23–13: لیست آلارم ها به همراه انتخاب صفحه ارجاع متقابل  ………………………………………….

717         شکل 23–14: تنظیمات آلارم  …………………………………………………………………………………………………………

718         شکل 23–15: تنظیمات آلارم  …………………………………………………………………………………………………………

719         شکل 23–16: تنظیمات آلارم  …………………………………………………………………………………………………………

شکل 23–17: تنظیمات آلارم  …………………………………………………………………………………………………………  721

شکل 23 – 18:صفحه Filtering Search  ……………………………………ا…………………………………………………..  722

شکل 23 – 19: صفحه انتخاب برچسب   ……………………………………………………………………………………………  723

شکل 23 –20: تنظیمات نوع آلارم یا تگ ……………………………………………………………………………………….  723

725         شکل 23 – 21: صفحه نمایش آلارم ها  …………………………………………………………………………………………….22:

نمایش آلارم ها  …………………………………………………………………………………………….  725

726         23:      نمایش آلارم ها ……………………………………………………………………………………………..

23 – 24: صفحه نمایش آلارم ها  …………………………………………………………………………………………….  727

727         شکل23  25: پنجره فایل های پشتیبان  ………………………………………………………………………………………..

728         شکل 23–26: صفحه نمایش آلارم ها   ……………………………………………………………………………………………

738         شکل 23 – 27: صفحه نمایش گرافیکی بعد از انتخاب موضوع روند کار  ……………………………………….

739         شکل 23 – 28: صفحه نمایش گرافیکی بعد از انتخاب موضوع روند کار  ……………………………………….

740         شکل 23 – 29: نمایش گرافیکی بعد از انتخاب موضوع روند کار  ……………………………………………………

شکل 23–30: تنظیمات ویژگی  ……………………………………………………………………………………………………….  740

شکل 23–31: صفحه نمایش روند کار  …………………………………………………………………………………………….  742

742         شکل 23 – 32: صفحه نمایش روند کار  ……………………………………………………………………………………………..

743         شکل 23 – 33: صفحه نمایش روند کار  ……………………………………………………………………………………………..

744         شکل 23–34: تنظیمات ویژ گیهای روند کار  …………………………………………………………………………………

شکل 23–35: صفحه نمایش روند کار  …………………………………………………………………………………………….  744

شکل 23 – 36:تنظیمات ویژ گیهای روند کار  ……………………………………………………………………………………  746

شکل 23 –37: انتخاب تگ ثبت شده  ………………………………………………………………………………………………  748

شکل 23 – 38: انتخاب  تگ آنلاین  ……………………………………………………………………………………………………  74

8–39: تنظیمات ویژ گیهای روند کار  …………………………………………………………………………………  749

40: نمایش زمان  ………………………………………………………………………………………………………………. 750

23 –41: تنظیمات ویژ گیهای کانال روند کار……………………………………………………………………….  751

2342: تنظیمات ویژ گیهای کانال روند کار……………………………………………………………………….  753

شکل 23–43: تنظیمات ویژهگیهای کانال روند کار  ……………………………………………………………………..  755

760         شکل 23–44: صفحه نمایش جستجوی ثبت وقایع  ………………………………………………………………………

761         شکل23  – 45: صفحه نمایش روند کار  ………………………………………………………………………………………………

762         شکل 23–46: یافتن فایل پشتیبان  ………………………………………………………………………………………………….

778         شکل 23 – 47: صفحه نمایش گرافیکی  ……………………………………………………………………………………………

779         شکل 23 – 48: صفحه Runtime در حال اجرا  …………………………………………………………………………………

شکل 23–49: تنظیمات ویژ گی روندکار  ………………………………………………………………………………………..  780

شکل 23–50: تنظیمات ویژ گی روند کار  ………………………………………………………………………………………  782

شکل 23–51: تنظیمات ویژگی روند کار  ………………………………………………………………………………………..  784

شکل23  – 51: پنجره محدوده زمانی ثبت وقایع  ………………………………………………………………………………  786

شکل23  – 52: صفحه نمایش روند کار در Runtime  ……………………………………………………………………..  786

شکل 23–53: نمایش گرافیکی بعد از درج موضوع………………………………………………………………………  803

804         شکل23 – 54: نمایش Runtime بعد از اجرای یک موضوع…………………………………………………………..

805         55:      اجرای دستورالعمل بعد از اجرای آن  …………………………………………………………..

56:اجرای دستورالعمل بعد از اجرای آن  ………………………………………………………….. 805

23 –57: پنجره کنترل محاوره ای…………………………………………………………………………………………  807

2358: پنجره نمایش نتیجه دستورالعمل ………………………………………………………………………….  808

814         شکل 23 – 59: صفحه نمایش گرافیکی  ……………………………………………………………………………………………

815         شکل 23 – 60: صفحه Runtime بعد از اجرای یک موضوع  ……………………………………………………………

شکل 23 – 61: پنجره ویژگی های مقیاس  ………………………………………………………………………………………..  816

817         شکل 23–62: پنجره ویژگی های مقیاس  ……………………………………………………………………………………….

818         شکل 23 – 63: صفحه نمایش گرافیکی  ……………………………………………………………………………………………

شکل 23–64: تنظیمات لامپ  ………………………………………………………………………………………………………..  818

شکل 23 – 65: پنجره کنترل OCX  …………………………………………………………………………………………………  821

شکل 23 – 66: صفحه نمایش گرافیکی بعد از وارد کردن Calendar Control  ………………………….  821

فصل بیست و چهارم

823         شکل 24–1: پیام خطا ی عدم نصب سرورهای اطلاعاتی اینترنتی  …………………………………………….

824         شکل 24–2: پیام خطا ی عدم اجرای سرورهای اطلاعاتی اینترنتی  …………………………………………..

شکل 24 –3: پیام خطا ی عدم نصب ………………………………………………………………………………………………  824

شکل 24 –4: صفحه اطلاعات InfoU Web Navigator  ………………………………………………………………  825

24  5:پنجره سرویس اطلاعات اینترنتی  ………………………………………………………………………………..  826

24 –6: پنجره خطا  …………………………………………………………………………………………………………………. 827

24 –7: تنظیمات ایجاد سایت جدید   …………………………………………………………………………………….  827

24 –8: پنجره خطا ………………………………………………………………………………………………………………….  828

828         شکل 24–9: وضعیت نصب برنامه  …………………………………………………………………………………………………..

829         شکل 24 – 10: صفحه نمایش سرویس اطلاعات اینترنتی  ……………………………………………………………..

830         شکل 24 – 11: صفحه ورود به سایت ایجاد شده …………………………………………………………………………….

شکل 24–12: افزودن پوشه به وب سایت  ……………………………………………………………………………………..  830

شکل 24–13: نوار وضعیت  ………………………………………………………………………………………………………………  832

شکل 24–14: پیام موفقیت در نصب  ……………………………………………………………………………………………..  832

شکل 24 – 15: صفحه ورود به سیستم  …………………………………………………………………………………………….  832

شکل 24 – 16: صفحه دانلود برنامه اکتیوایکس InfoU  …………………………………………………………………  834

834         شکل 24 – 17: صفحه دانلود برنامه اکتیوایکس InfoU  …………………………………………………………………

835         شکل 24 – 18: صفحه پیش فرض اکتیوایکس InfoU  …………………………………………………………………..

836         شکل 24–19: در صورت عدم وجودپیش فرض اکتیوایکسInfoU   ……………………………………………

شکل 24–20: صفحه ثبت و مدیریت واحد صنعتی  ……………………………………………………………………..  837

838        شکل 24 – 21: صفحه مدیریت کاربر   ……………………………………………………………………………………………….2

422: مدیریت کاربر   ……………………………………………………………………………………………….  838

839        ……………………………………………………………………………………….  WebHMIServer    :23 – 24

24 –24: پنجره تنظیمات سرور   …………………………………………………………………………………………….  841

فصل بیست و پنجم

845         شکل 25 – 1: پنجره انتقال داده هایInfoU    ………………………………………………………………………………….

846         شکل 25 – 2: پنجره انتقال دهنده داده هایInfoU  ……………………………………………………………………….

شکل 25 – 3: پنجره پیام کامل شدن انتقال داده ها  ………………………………………………………………………  847

فصل بیست و ششم 

850         شکل 26–1: کنترل پنل سیستم  …………………………………………………………………………………………………….

851         شکل 26–2: ایجاد اتصال با پوشه  …………………………………………………………………………………………………..

شکل 26–3: پنجره راه انداز شبکه نقشه برداری  ……………………………………………………………………………  851

شکل 26–4: پنجره نسخه برداری از پروژه  ……………………………………………………………………………………..  854

856         شکل 26–5: پنجره همزمان سازی آیتم های دلخواه   …………………………………………………………………..

857         شکل 26 – 6: صفحه انتخاب تگ   ………………………………………………………………………………………………………

شکل 16–7: نمایش وضعیت تگ ها در یک گرافیکی  ………………………………………………………………….  859

شکل 16 – 8: اطلاعات فایل سرور انتخاب شده  ………………………………………………………………………………  861

ضمیمه یک 

865         ………………………………………………………..  Microsoft Visual C++ 2005

ش کل 1–1: پنجره قوانین865  …………………………..ا……………………  Microsoft Visual C++ 2005

پنجره نصب برنامه :2 – 1

866         …………………………………………………………..   Microsoft Visual C++ 2005

پنجره نصب :3 – 1

867         شکل 1 – 4: پنجره اجرای LSISOPC Server For InfoU_V_1_4exe  …………………………………..

شکل 1 – 5: انتخاب برنامه های مناسب جهت نصب  ………………………………………………………………………  867

869         ……………………………  LSIS OPC SETUP AND DIAGNOSTICS شکل 1–6: صفحه نمایش

870         ……………………………………  LSIS OPC SETUP AND DIAGNOSTICS ش کل 1 – 7:پیکربندی  870  …………………………………………………………………………………………………………………………..  شکل 1 – 8: نوار ابزار

870         شکل 1 – 9: نوار ابزار  …………………………………………………………………………………………………………………………..

871         شکل 1–10: پنجره کانال  ………………………………………………………………………………………………………………..

872         شکل 1–11: پنجره ویژگی کانال  ……………………………………………………………………………………………………..

873         شکل 1–12: پنجره لیست تگ  …………………………………………………………………………………………………………

873         ………………………..  LSIS OPC SETUP AND DIAGNOSTICS شکل 1–13: صفحه نمایش

874         شکل 1–14: پنجره تگ  …………………………………………………………………………………………………………………….

875         شکل 1–15: پنجره ثبت وقایع  …………………………………………………………………………………………………………

شکل 1–16: پنجره تنظیمات کلی  …………………………………………………………………………………………………..  875

شکل 1–17: پنجره LS OPC Server  ………………………………………………….ا……………………………………….  877

878  ……………………………………………………………………………………………………………  Interval پنجره :18 – 1

1–19: پنجره اضافه کردن پورت  ……………………………………………………………………………………………  880

1–20: پنجره سرویس اجزا …………………………………………………………………………………………………….  880

882         شکل 1–21: مجوز دستیابی  ……………………………………………………………………………………………………………..

883         شکل 1–22: مجوز دستیابی  ……………………………………………………………………………………………………………..

884         شکل 1–23: پنجره سرویس اجزا …………………………………………………………………………………………………….

 

 

فهرست جدول ها  شماره و عنوان جدول                                                                                                صفحه  فصل اول

جدول 1 -1: کار تولید شده  …………………………………………………………………………………………………………………  13

فصل چهارم 

جدول 4–1: فایل و فولدر پروژه ……………………………………………………………………………………………………….  36

جدول 4–2: فایل های مربوط به پروژه  ……………………………………………………………………………………………  38

جدول 4–3: نوار ابزار………………………………………………………………………………………………………………………….  47

فصل هفتم 

جدول 7–1: لیست درایور………………………………………………………………………………………………………………….  94

جدول 7–2: نقشه آدرس ورودی/خروجی  ……………………………………………………………………………………….  123

جدول 7–3: نقشه آدرس ورودی/خروجی  ……………………………………………………………………………………….  128

جدول 7–4: نقشه وسایل حافظه PLC Omron  ……………………………….ا………………………………………….  214

جدول 7–5: آدرس ورودی  ………………………………………………………………………………………………………………..  222

جدول 7–6: نقشه وسیله Nais PLC ……………………………………………ا………………………………………………..  231

جدول 7–7: نقشه وسایل MelsecFX Serial PLC   ………………..ا………………………………………………….  239

فصل هشتم 

256  ……………………..  و بالعکسView by Device بهView by Group تبدیل کردن از :1 – 8

8–2: تنظیمات تگ  ………………………………………………………………………………………………………………..  265

266         جدول 8–3: تنظیمات کانال  ……………………………………………………………………………………………………………..

267         جدول 8–4: تنظیمات تگ  ………………………………………………………………………………………………………………..

268         جدول 8–5: تگ آنالوگ  …………………………………………………………………………………………………………………….

جدول 8–6: تگ دیجیتال  …………………………………………………………………………………………………………………  271

273         جدول 8–7: تگ رشته ای  …………………………………………………………………………………………………………………

274         جدول 8–8: کلیات آلارم  …………………………………………………………………………………………………………………..

275         جدول 8–9: آلارم آنالوگ  ………………………………………………………………………………………………………………….

276         جدول 8–10: آلارم تغییر  ………………………………………………………………………………………………………………….

276         جدول 8–11: آلارم فاصله  …………………………………………………………………………………………………………………

277         جدول 8–12: آلارم دیجیتال…………………………………………………………………………………………………………….

جدول 8–13: تگ حافظه  ………………………………………………………………………………………………………………….  279

8–14: گرامر  ……………………………………………………………………………………………………………………………  282

8–15: مثال کاربردی  …………………………………………………………………………………………………………….  282

8–16: مثال کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………. 283

جدول8–17:صدورکانال هاوایستگاه های خاصی به فایلCSVدروضعیت View by Device  …….  291

جدول8–18:صدور تگ ها و گروهای خاصی به فایلCSVدروضعیت View by Device  ……………  291

جدول 8–19: انتخاب یک منوی اضافی تگ ساختار در آیتم کانال، مدیریت تگ، تگ گروهی و تگ

حافظه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  316

فصل نهم 

جدول 9–1: پیکربندی منو  ……………………………………………………………………………………………………………….  326

372         جدول 9–2: ویژگی صفحه  ………………………………………………………………………………………………………………..

373         جدول 9–3: ویژگی موضوع  ……………………………………………………………………………………………………………….

جدول 9–4: توابع مربوط به صفحه نمایش  ……………………………………………………………………………………..  407

407         جدول 9–5: توابع مربوط به تگ ………………………………………………………………………………………………………

408         جدول 9–6: توابع مربوط به راه اندازی  …………………………………………………………………………………………….

جدول 9–7: توابع مربوط به درایور ورودی/خروجی  ……………………………………………………………………….  408

408         جدول 9–8: توابع مربوط به کاربر  …………………………………………………………………………………………………….

409         جدول 9–9: توابع مربوط به گزارش  …………………………………………………………………………………………………

جدول 9–10: توابع مربوط به سیستم  ……………………………………………………………………………………………..  409

جدول 9–11: توابع مربوط به وسایل خارجی  …………………………………………………………………………………  409

جدول 9–12: توابع مربوط به تاریخچه  ……………………………………………………………………………………………  409

9–13: لیست دستورات دیگر فرهنگ لغت  ………………………………………………………………………… 410

9–14: ترکیب  …………………………………………………………………………………………………………………………  430

9–15: تگ متغییر  ………………………………………………………………………………………………………………….  435

فصل دهم

جدول 10–1: انواع آلارم آنالوگ ………………………………………………………………………………………………………  440

جدول 10–2:انواع آلارم دیجیتال …………………………………………………………………………………………………….  446

فصل چهاردهم 

جدول 14–1: لیست همراه آیتم  ………………………………………………………………………………………………………  501

جدول 14–2: لیست همراه آیتم  ………………………………………………………………………………………………………  504

506         جدول 14–3: لیست همراه ایتم  ……………………………………………………………………………………………………….

507         جدول 14  – 4: لیست حروف A,C,E,D   …………………………………………………………………………………………..

508         جدول 14–5: لیست حرفG   …………………………………………………………………………………………………………..

جدول 14–6: ادامه لیست حرف G و حروف H,I,N,O,P,Q   …………………………………ا……………………  510

جدول 14–7: لیت حروف R,S,T,U  ………………………………………………………………………………………………  512

14 –8: تابع پروژه  ……………………………………………………………………………………………………………………  514

14 –9: تابع پروژه  ……………………………………………………………………………………………………………………..  514

14 –10: تابع پروژه  ………………………………………………………………………………………………………………… 515

11           پروژه ………………………………………………………………………………………………………………… 515

12           پروژه  …………………………………………………………………………………………………………………  516

13           پروژه  …………………………………………………………………………………………………………………  516

جدول 14–14: تابع صفحه نمایش…………………………………………………………………………………………………..  517

517         جدول 14–15: تابع صفحه نمایش…………………………………………………………………………………………………..

518         جدول 14–16: تابع صفحه نمایش  …………………………………………………………………………………………………..

518         جدول 14–17: تابع صفحه نمایش…………………………………………………………………………………………………..

519         جدول 14–18: تابع صفحه نمایش…………………………………………………………………………………………………..

519         جدول 14–19: تابع صفحه نمایش…………………………………………………………………………………………………..

520         جدول 14–20: تابع صفحه نمایش…………………………………………………………………………………………………..

520         جدول 14–21: تابع صفحه نمایش…………………………………………………………………………………………………..

521         جدول 14–22: تابع تگ  ……………………………………………………………………………………………………………………

521         جدول 14–23: تابع تگ  ……………………………………………………………………………………………………………………

522         جدول 14–24: تابع تگ  ……………………………………………………………………………………………………………………

25            تگ  ……………………………………………………………………………………………………………………  522

26            تگ…………………………………………………………………………………………………………………….  523

27            تگ  …………………………………………………………………………………………………………………… 524

28            تگ  …………………………………………………………………………………………………………………… 525

29            تگ  ……………………………………………………………………………………………………………………  525

30            تگ  ……………………………………………………………………………………………………………………  526

جدول 14–31: تابع تگ  ……………………………………………………………………………………………………………………  526

526         جدول 14–32: تابع تگ  ……………………………………………………………………………………………………………………

527         جدول 14–33: تابع تگ  ……………………………………………………………………………………………………………………

528         جدول 14–34: تابع دستورالعمل  ……………………………………………………………………………………………………..

جدول 14–35: تابع رویدادی  ……………………………………………………………………………………………………………  528

جدول 14–36: تابع رویدادی  ……………………………………………………………………………………………………………  530

530         جدول 14–37: تابع رویدادی  ……………………………………………………………………………………………………………

531         جدول 14–38: تابع ثبت وقایع ………………………………………………………………………………………………………..

531         جدول 14–39: تابع ثبت وقایع ………………………………………………………………………………………………………..

532         جدول 14–40: تابع ثبت وقایع ………………………………………………………………………………………………………..

جدول 14–41: تابع ثبت وقایع ………………………………………………………………………………………………………..  532

42            ثبت وقایع ………………………………………………………………………………………………………..  533

43            ثبت وقایع ………………………………………………………………………………………………………..  534

44            ثبت وقایع ……………………………………………………………………………………………………….. 534

45            ثبت وقایع ……………………………………………………………………………………………………….. 535

46            شبکه  …………………………………………………………………………………………………………………  536

47            شبکه ………………………………………………………………………………………………………………..  536

جدول 14–48: تابع شبکه ………………………………………………………………………………………………………………..  537

537         جدول 14–49: تابع شبکه ………………………………………………………………………………………………………………..

538         جدول 14–50: تابع شبکه ………………………………………………………………………………………………………………..

538         جدول 14–51: تابع شبکه ………………………………………………………………………………………………………………..

539         جدول 14–52: تابع شبکه ………………………………………………………………………………………………………………..

539         جدول 14–53: تابع شبکه ………………………………………………………………………………………………………………..

540         جدول 14–54: تابع سیستم  ……………………………………………………………………………………………………………..

540         جدول 14–55: تابع سیستم  ……………………………………………………………………………………………………………..

541         جدول 14–56: تابع سیستم  ……………………………………………………………………………………………………………..

541         جدول 14–57: تابع سیستم  ……………………………………………………………………………………………………………..

542         جدول 14–58: تابع سیستم  ……………………………………………………………………………………………………………..

59            سیستم  ……………………………………………………………………………………………………………..  542

60            دستورالعمل  ……………………………………………………………………………………………………..  544

61            دستورالعمل  …………………………………………………………………………………………………….. 545

62            دستورالعمل  ……………………………………………………………………………………………………..  546

63            دستورالعمل  ……………………………………………………………………………………………………..  547

64            دستورالعمل  ……………………………………………………………………………………………………..  548

548         جدول 14–65: تابع دستورالعمل  ……………………………………………………………………………………………………..

549         جدول 14–66: تابع دستورالعمل  ……………………………………………………………………………………………………..

549         جدول 14–67: تابع دستورالعمل  ……………………………………………………………………………………………………..

550         جدول 14–68: تابع دستورالعمل  ……………………………………………………………………………………………………..

550         جدول 14–69: تابع دستورالعمل  ……………………………………………………………………………………………………..

551         جدول 14–70: تابع دستورالعمل  ……………………………………………………………………………………………………..

552         جدول 14–71: تابع دیتابیس……………………………………………………………………………………………………………

552         جدول 14–72: تابع آلارم  ………………………………………………………………………………………………………………….

553         جدول 14–73: تابع آلارم  ………………………………………………………………………………………………………………….

جدول 14–74: تابع آلارم  ………………………………………………………………………………………………………………….  553

جدول 14–75: تابع آلارم  ………………………………………………………………………………………………………………….  555

76            آلارم  ………………………………………………………………………………………………………………….  558

77            آلارم  ………………………………………………………………………………………………………………….  559

78            آلارم  …………………………………………………………………………………………………………………. 560

79            آلارم ………………………………………………………………………………………………………………….  561

80            آلارم  ………………………………………………………………………………………………………………….  562

81            آلارم  ………………………………………………………………………………………………………………….  562

563         جدول 14–82: تابع آلارم  ………………………………………………………………………………………………………………….

564         جدول 14–83: تابع آلارم  ………………………………………………………………………………………………………………….

564         جدول 14–84: تابع دستگاه خارجی  ……………………………………………………………………………………………….

565         جدول 14–85: تابع دستگاه خارجی  ……………………………………………………………………………………………….

565         جدول 14–86: تابع کاربر  ………………………………………………………………………………………………………………….

566         جدول 14–87: تابع کاربر  ………………………………………………………………………………………………………………….

566         جدول 14–88: تابع کاربر  ………………………………………………………………………………………………………………….

567         جدول 14–89: تابع کاربر  ………………………………………………………………………………………………………………….

567         جدول 14–90: تابع گزارش  ………………………………………………………………………………………………………………

568         جدول 14–91: تابع گزارش  ………………………………………………………………………………………………………………

جدول 14–92: تابع گزارش  ………………………………………………………………………………………………………………  568

93            گزارش  ………………………………………………………………………………………………………………  569

94            گزارش  ………………………………………………………………………………………………………………  569

95            گزارش  ……………………………………………………………………………………………………………… 570

 

96            تاریخچه داده ها  ………………………………………………………………………………………………  570

97            تاریخچه داده ها  ………………………………………………………………………………………………  572

98            تاریخچه داده ها  ………………………………………………………………………………………………  573

574         جدول 14–99: تابع تاریخچه داده ها  ………………………………………………………………………………………………

575         جدول 14–100: تابع تاریخچه داده ها  ……………………………………………………………………………………………

جدول 14–101: تابع تاریخچه درایور ورودی/خروجی  ………………………………………………………………….  577

577         جدول 14–102: تابع تاریخچه درایور ورودی/خروجی  ………………………………………………………………….

578         جدول 14–103: تابع تاریخچه درایور ورودی/خروجی  ………………………………………………………………….

578         جدول 14–104: تابع تاریخچه درایور ورودی/خروجی  ………………………………………………………………….

579         جدول 14–105: تابع تاریخچه درایور ورودی/خروجی  ………………………………………………………………….

579         جدول 14–106: تابع تاریخچه درایور ورودی/خروجی  ………………………………………………………………….

580         جدول 14–107: تابع تاریخچه درایور ورودی/خروجی  ………………………………………………………………….

580         جدول 14–108: تابع تاریخچه درایور ورودی/خروجی  ………………………………………………………………….

581         جدول 14–109: تابع تاریخچه درایور ورودی/خروجی  ………………………………………………………………….110:

تابع تاریخچه درایور ورودی/خروجی  ………………………………………………………………….  581

582         111: مثالی از ایجاد یک موضوع  …………………………………………………………………………………..

فصل نوزدهم 

19 – 1: مدل های جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………  652

فصل بیستم

جدول 20–1: لیست مدل های داده ها مطابق با انواع داده های PLC  ……………………………………..  676

فصل بیست و دوم

جدول 22–1: توضیحات منوی Runtime  …………………………………………..ا…………………………………………  690

فصل بیست و سوم 

جدول 23–1:  لیست توابع  ………………………………………………………………………………………………………………  764

جدول 23–2:  لیست توابع  ………………………………………………………………………………………………………………  790

جدول 23  – 3: لیست توابع  ………………………………………………………………………………………………………………..  808

فصل بیست و پنجم

جدول 25–1: اطلاعات فایل ثبت وقایع   …………………………………………………………………………………………  848

فصل بیست وششم 

جدول 26–1: وضعیت تگ ها در صفحه انتخاب تگ  …………………………………………………………………….  858


 مقطع : کارشناسی

تعداد صفحات فایل : 900

دانلود بخشی از پایان نامه بررسی نرم افزار SCADA و تجربه عملی آن

بلا فاصله (اتوماتیک) بعد از پرداخت وجه فایل به ایمیلی که در مرحله بعد وارد می کنید ارسال می شود


 

خرید فایل پی دی اف یا اسکن شده


 

خرید فایل پی دی اف یا اسکن شده به همراه فایل ورد اصلی به همراه منابع اصلی و فایل پاورپوینت آنها و …

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت  مشورت کنید