انتخاب صفحه

مقدمه

امروزه استفاده ازنرم افزار،نقش بسزایی درجهت افزایش سرعت وبازدهی فعالیت ها ایفا می نماید.بعلاوه استفاده ازاین نرم افزار انجام بسیاری ازفعالیت های سخت،طاقت فرسا وتکراری راتسهیل نموده است.ازاین روباتوجه به پیشرفت قابل توجه بشر درزمینه بکارگیری نرم افزار به عنوان وسیله جهت حل مسائل گوناجون بشری امری متداول گشته است.باپیشرفت روز افزودن وافزایش قابلیت ها نرم افزارهای نوین،رقابت میان اشکال مختلف نرم افزار ها باکاربردهای مشابه بسیار زیاد گشته است.بعلاوه باوجود افزایش تونایی های آنها امکان تحلیل وطراحی دردامنه وسیع برای بشر فراهم شده است.رقابت میان تولید کنندگان نرم افزارهای رایانه ای موجب گشته روزانه نسخه های جدید ازنرم افزار وارد بازار اما تشخیص قابلیت ها وهمچنین بررسی درستی خروجی های این نرم افزارها نیز ازجمله مسائل قابل توجه کاربران جهت استفاده ازاینگونه نرم افزار ها می باشد.

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده     1

مقدمه     2

فصل اول:تعریف مسئله

1-1-تعریف کلی مسئله

امروزه،نرم افزارهای کامپیوتری نقش بسزایی درانجام پروژه های مختلف وافزایش بازدهی تیم طراحی ایفا مینمایند لذا توجه به فن آوری های جدید رایانه ای ازاهمیت ویژه ای برخوردار خواهدبود.باتوجه به پیشرفت روزافزون وسریع تکنولوژی مهندسی کامپیوتر،هرروز نرم افزارهای رایانه جدید به بازار عرضه میشود.درنتیجه دستیابی به نرم افزارهای نوین تولید شده وهمچنین بررسی نتایج وخروجی های آنها جهت اثبات درستی نتایج وتطابق باشرایط محلی واستانداردهای آنها ازجمله سوالهای اصلی می باشد که درابتدای کاردرذهن طراح شکوفا میشود.استفاده از نرم افزار های تخصصی درتمامی علوم مهندسی کاربرد فراوانی یافته است در نتیجه شناخت اینگونه نرم افزار ها جهت استفاده مهندس دررشته مربوطه ازاهمیت بسزایی دارا خواهدبود.ایجاد یک محیط مجازی باکارایی های بالا ازجمله مواردی است که امروزه به آن بسیار توجه میشود.ایجاد محیطی سه بعدی،افزایش دقت طراحی توسط فرامین ودستورات خودکار،افزایش راحتی کاربران وکاهش زمان طراحی به نوبه خود ازجمله ویژگی هایی برای نرم افزارهای نوین بوده که میتوانند نقش بسزایی درجهت افزایش کاربری انجام پروژه ها دارا باشند.

1-1-تعیف کلی مسئله       4

1-2-نیاز به مطالعات درمورد مسئله     5

1-3-اثرات مهم مطالعه برمسئله ازنظر بهبود آن   5

1-4-اهداف وفرضیات     6

1-5-دامنه اثر مسئله درجامعه علمی واجتماعی   7

1-6-محدودیت ها وچارچوب پروژه     7

1-7-معرفی 8

1-7-1-تکنولوژی طراحی نرم افزار     8

1-7-2-شبیه سازی       9

1-7-3-هماهنگی اجزا   9

1-7-4-سبک محوری     9

1-7-5-یکپارچگی طراحیCADا     11

1-7-6-کالیبره نمودن پروژه ها ومدیریت داده ها   11

1-7-7-کنترل دسترس کاربران     12

1-7-8-وسعت عملیات طراحی     12

پالت ابزار جهت ساخت مقاطع عرضی تیپ

پالت ابزار جهت ساخت مقاطع عرضی تیپ

فصل دوم:کاوش درمتون

2-2-بررسی مقالات موجود درمجلات

مقالات موجود دراین زمینه بیشتر توسط مولفین وسازندگان نرم افزارCivil3D و متخصصان شرکتAuto Desk انجام گرفته است.طرح مفهومی دراینگونه مقالات برپایه معفی نرم افزارCivil3D ومقایسه آن باسایر نرم افزارهای مشابه استوار می باشد.ازجمله موارد قابل مشاهده دراین زمینه میتوان به بررسی نسخه های 2005 نرم افزارهای Civil3Dو AutoCad Land Desktop اشاره نموده که درادامه آورده شده است.

2-1-طبقه بند ومقدمه واظهار بکربودن متون   15

2-2-بررسی مقالات موجود درمجلات     16

2-3-بررسی تزها وپروژه ها 38

2-4-بررسی کتاب ها   45

2-4-1-بررسی کتاب ها   45

2-5-بررسی کنفرانس ها       62

2-6-بررسی سایت های اینترنت   63

2-6-1-1-CSDPا        63

2-6-1-2-D.C.Aا         66

2-6-1-3-Geopackا         67

2-6-1-4-MX roadا         68

2-6-1-5-High roadا       69

2-6-1-6-AV Landا       70

2-6-1-7-TECHNOCADا         72

2-6-1-8-Steltmanا                 73

2-6-1-9-MX urbanا               74

2-6-1-10-Saftreeا               74

2-6-1-11-Pythagorasا                 79

2-6-1-12-معرفی نرم افزارvestra Civil 3Dا       77

2-6-1-13-معرفی نرم افزارSmart Draftا       78

2-6-1-14-تاریخچه نرم افزار           78

2-6-1-15-کاربردهای نرم افزار 79

2-6-1-16-نرم افزارCarlson Civil 2007ا     82

2-6-1-17-تاریخچه نرم افزار     83

2-7-سوال مطحر شده و یافته های تازمان حاضر   86

فلوچارت مورداستفاده جهت انجام پروژه درAuto Desk Land Desktop2005

فلوچارت مورداستفاده جهت انجام پروژه درAuto Desk Land Desktop2005

فصل سوم:روش تحقیق

3-4-1-2-نقشه برداری

هنگامی که کارهای اولیه درحال انجام می باشد،ممکن است کاربران بابررسی مطالعات نقشه برداری مواجه شوند.منطقی قبل ازانجام هرگونه بررسی،اطلاعات کافی ازمنطقه ومحدوده طرح فراهم باشد.توسط این گونه اطلاعات کامل ازمحدوده طرح وتوپوگرافی میتوان شرایط وضعیت سطحی وتاسیسات وتسهیلات ریز زمینی پی برد وسطحی دقیق ازمحدوده طرح تهیه نمود.بااستفاده وجمع آوری این تکنیک ها،محل قراردادری زمین یاسیستم های مکانایی مختصانی زمین(GIS) نقشه برداران میتوانند اطلاعات موردنیاز جهت شناسایی وپیاده سازی محدوده طرح راتهیه نموده وتوسط نرم افزارAutodesk Rurvey,Autodesk Land Desktop سطوح پوسته های محدوده مطالعاتی اایجاد نمایند.

اغلب نقشه برداران باپروژه های متنوع نقشه برداری سروکار دارند.همچنین ازآنجا که موسسات وشرکت های مهندسی معمولا تیم نقشه برداری ثابتی ندارند،گاهی اوقات بخش نقشه برداری پروژه به مشاوران جزء واگذار میشود.اما ازاین داده های حاصله چگونه میتوان درپروژه استفاده نمود.نقشه برداران میتوانند ازپردازش داده های خودخروجیLand XML تهیه نموده تا سایر کاربران بتوانند ازداده های حاصله نیزاستفاده نمایند.درصورت دسترسی به این فایل ها میتوان توسط نرم افزارLand Desktop به تمامی داده های تهیه شده مستقیما دسترسی پیدا نمود.روشی که دراین موقع استفاده میشود به طریقه ارسال داده ها ازطریق شرکت مورد نظر دارد.

3-1-روش بکار گرفته شده ودلایل آن   88

3-2-دستورالعمل جمع آوری اطلاعات وروش های بکاررفته     89

3-3-تعاریف،اختصارات ونشانه های ریاضی 91

3-3-1-فرهنگ واژگان فرامین وابزارهای نرم افزارCivil3Dا  91

3-4-برنامه کامپیوتری استفاده شده   112

3-4-1کاربرد نرم افزارLand Desktop ونرم افزارAuto cad Civil3Dا       112

3-4-1-1-طرح مفهومی(Concept plan)ا     114

3-4-1-2-نقشه برداری   117

3-4-1-3-برداشت های زمین شناختی 117

3-4-1-4-حمل ونقل،طراحی جریان ترافیک    118

3-4-1-5-طراحی مناطق جمعیتی 118

3-4-1-6-مولفه های قائم ومقاطع طولی وعرضی     119

3-4-1-7- شیب بندی 120

3-4-1-8-تسهیلات 121

3-4-1-9-شیب بند وارائه نقشه ها 121

3-4-1-10-پیاده سازی   123

3-5-ارائه مباحث علمی ضروری   125

3-5-1-بررسی روش رایج ومورد استفاده جهت محاسبه احجام عملیات خاکی   125

نمایی از بزرگراهی درآفریقای جنوبی(طراحی بانرم افزارCivil 3D)

نمایی از بزرگراهی درآفریقای جنوبی(طراحی بانرم افزارCivil 3D)

فصل چهارم:جمع آوری اطلاعات

4-1-مقدمه

دراین فصل اطلاعات جمع آوری شده برای پاسخ گویی به سوالات مطرح شده ارائه شده ومطرح میگردد.ساختار این تحقیق براساس معرفی نرم افزارAuto Desk Civil3D استوار میباشد.درواقع دراین تحقیق سعی برآن بوده تا این نرم افزار رابه کاربران شناسانده وامکان و فضای آموزشی ساده ای جهت یادگیری کاربران فراهم آورد.لذا آرمان اصلی این تحقیق فراهم آوردن یک دستورالعمل کلی برای نرم افزارCivil 3D 2008 بوده است.ازآنجا که این نرم افزار بسیار گسترده بوده ودارای قابلیت ها وکارکردهای فراوانی می باشد تنها وفرامین وقابلیت های مرتبط با طراحی راه آن موردبررسی قرارگرفته است.امید است بایاری خداوند برای سایر بخش های مختلف نرم افزار نیز دستورالعمل فارسی تهیه شده ودراختیار عمومی وعلاقمندان قرار گیرد.

4-1-مقدمه     129

4-2-موضوعات موردنظر 129

4-3-اطلاعات لازم برای هرسوال ازسوالات تحقیق     130

4-3-1-معرفی فرامین وشناسایی توانایی های نرم افزارCivil3D 2008ا     130
4-3-1-1-معرفیث وتعیین فضای کار     130

4-3-1-2-پالتToolspaceا   133

4-3-1-3-کشوی جستجو گر   133

4-1-3-4-شاخه ترسیم باز(Open Deowing)ا   133

4-1-3-5-شاخه پروژه ها(Projects)ا     135

4-1-3-6-شاخه ترسیم الگو(Drowing Template)ا   135

4-1-3-7-شاخه تنظیمات(setting)ا     138

4-3-1-8-کشویsurvayا     142

4-3-1-9-کشوی جعبه ابزار(Tool box)ا   142

4-3-1-10-مراحل انجام پروژه   144

4-3-1-11-انجام تنظیمات اولیه     148

4-3-1-12-وارد نمودن نقاط وساخت پوسته ها   150

4-3-1-13-معرفی وساخت مسیر ومولفه های افقی     155

4-3-1-14-ایجاد پروفیل طولی وترسیم خط پروژه   160

4-3-1-15-ایجاد مقطع عرضی نمونه   166

4-3-1-16-ساخت وترسیم کریدور 171

4-3-1-17-ترسیم مقاطع عرضی 180

4-3-2-پشتیبانیLAND XML ازترسیمات   188

4-4-مشکلات درجمع آوری اطلاعات   194

نمایی ازسایت کارشده

نمایی ازسایت کارشده

فصل پنجم:تحلیل اطلاعات وارائه نتایج

5-1-تحلیل اطلاعات

جهت بررسی نتایج حاصل ازاین دونرم افزار،دراین بخش،دوپروژه مشابه توسط دو نرم افزار انجام گرفته است.باتوجه به آنکه جهت قیاس نتایج می بایست تمامی مولفه های بطور یکسان پدید آمده باشند،ابتدا سطح زمین طبیعی وخط پروژهCivil3D مدل شده وسپس داده های مربوط به آن به شکل فرمت LAND XMIL درآمده وسپس داده ها،وارد نرم افزارLand desktop شده است.سپس ازپوسته ومسیر مشخص شده درنرم افزار پروفیل ساخته میشود.دراشکال5-1 و5-2 پوسته های ساخته شده به همراه مولفه افقی مسیرها وهمچنین پروفیل های طولی شده دردونرم افزار دیده میشود.درشکل5-1،پوسته بالایی و پایینی بترتیب مربوط به نرم افزارهای Land Desktop و Civil3D می باشد.درشکل5-2 نیز پروفیل سمت راست وچپ به ترتیب مربوط به نرم افزار Desktop و Civil3D میباشد.

5-1-تحلیل اطلاعات   197

5-2-نتیجه گیری درمورد هریک ازسوالات وفرضیات تحقیق   209

5-3-نتیجه گیری درمورد کل تحقیق     210

5-4-کاربردهای عملی وتئوری     210

5-5-پیشنهاد برای تحقیقات آتی   211

6-پیوست ها     213

پیوست1:بررسی نتایج نرم افزارها           213

پیوست2:نتایجSDR Map6.5ا 228

منابع وماخذ     240

فهرست اشکال

2-1-نمونه ای ازمسیر ساخته شده درنرم افزارAytodes Land Desktop 2005ا     24

2-2-نمونه ای ازمسیرساخته شده درنرم افزارCivil3D 2005ا   25

2-3-پالت ابزار جهت ساخت مقاطع عرفی تیپ   31

2-4-فلوچارت مورد استفاده جهت انجام پروژه درAuto Desk Land Desktop2005ا     34

2-5-فلوچارت مورداستفاده جهت انجام پروژه در Civil3D 2005ا     36

2-6-نمایی ازبزرگراهی درآفریقای جنوبی(طراحی بانرم افزارCivil3D)ا   40

2-7-نمایی ازتقاطع همسطح (طراحی بانرم افزارCivil3D)ا             41

2-8-نمایی ازسایت کارشده(طراحی بانرم افزارCivil3D)ا         42

2-9-نمایی ازفرودگاه کارشده(طراحی بانرم افزارCivil3D)ا             43

2-10-نمایی ازسدکارشده(طراحی بانرم افزارCivil3D)ا     44

2-11-نمایی ازعملیات اجرای شبکه لوله گذار (طراحی بانرم افزارCivil3D)ا   45

2-12-نمونه ای ازپروفیل طولی درنرم افزارSDR mapا     62

2-13-توپوگرافی زمین طبیعی     65

2-14-پروفیل طولی ومقاطع عرضی درنرم افزارCSDPا   65

2-15-نمایی ازنرم افزارCSDPا 66
2-16-نمایی ازنرم افزارAvlandا     71

2-17-نمونه از پروفیل ترسیم شده درنرم افزارTECHNOCADا     72

2-18-نمونه از مقاطع عرضی ترسیم شده درنرم افزارTECHNOCADا         73

2-19-نمونه ای از نمایش سه بعدی مسیر درنرم افزارTECHNOCADا 73

2-20-نمایی از توانایی های نرم افزارSoftreeا       75

2-21-نمایی ازمنحنی بروکنر ترسیم شده درنرم افزارsofrreeا       75

2-22-نمایی ازنرم افزارPtthgoresا       77

2-23-نمایی از نرم افزارvestra Civil3Dا   78

2-24-نمایی ازامکانات ترسیم قوس ها درنرم افزارSmart Draftا   80

2-25-نمایی ازعلائم کنترل ترافیک موجود درنرم افزارSmart Draftا         81

2-26-نمایی دیگر ازامکانات ترسیم قوس ها درنرم افزارSmart Draftا     81

2-27-نسخه های الکترونیکی نرم افزارCarlson Civil2007ا   82

2-28-نمایی ازنرم افزار Carlson Civil2007ا       85

3-1-نحوه تعیین زاویه حامل       95

3-2-ورود داده ها   116

3-3-نمونه نقشه آماده شده درنرم افزارCivil3D 2004ا     123

3-4-فرآیند ساخت پروژه دردونرم افزارAuto Desk Land Desktop و Auto Desk Civil3Dا           124

3-5-نمایش سطوح دونیمرخ متوالی راه    126

4-1-منوی فضای کار   131

4-2-پالت های Toolspace و Panoramaا   132

4-3-نمایش اولیه یک پارسل توسط منو جستجوگر       134

4-4-امکان دسترسی به خواص اشکال درپالتToolspaceا       135

4-5-ساخت فایل جدید توسط شاخه ترسیم الگو     137

4-6-نحوه دسترسی به منوی Edit Drawing Settingا     138

4-7-کشو واحدهای اندازه گیری ومنطقه طراحی     139

4-8-نحوه استفاده ازکشوس تنظیمات     140

4-9-کشویGeneralا       141

4-10-کشویLayoutا     141

4-11-کشوی جعبه ابزار   143

4-12-دیگرام نمایشگر نحوه ارتباط اجزا طراحی درنرم افزارCivil3Dا   145

4-13-فلوچارت انجام پروژه طراحی راه توسط نرم افزارCivil3Dا 147

4-14-نحوه ایجاد یک پروژه   149

4-15-نمایی ازپنجرهLog Inا     150

4-16-انتخاب پنجره ایجاد پوسته   151

4-17-پنجره ایجاد پوسته 152

4-18-نحوه ورود داده های نقاط   153

4-19-پنجرهAdd Point Fileا       154

4-20-پوسته مدل شده بامثلث بندی 155

4-21-پنجره شناسایی مسیر راه   156

4-22-تنظیمات اولیه منحنی ها   157

4-23-پنجره مشخصات قوس ها ومنحنی ها   158

4-24-ترسیم مسیر ومولفه های افقی توسطEntity ها   158

4-25-تعیین سرعت طرح 159

4-26-تعیین مولفه های بربلندی 160

4-27-پنجره ترسیمات اولیه ترسیم پروفیل زمین طبیعی   161

4-28-نمونه پروفیل زمین طبیعی ترسیم شده ازمسیر     161

4-29-مشخصات اولیه برای ترسیم خط پروژه   162

4-30-ترسیم خط پروژه     163

4-31-پنجرهProfile view propertiesا   164

4-32-تعیین مشخصات موردنیاز برای پروفیل ها     165

4-33-مشخصات اضافه شده به پروفیل طولی مسیر       165

4-34-انتخاب منوCreat Assemblyا     166

4-35-پنجره Creat Assemblyا     167

4-36-خط مبنای ایاد شده برای ساختAssemblyا     167

4-37-پالت زیر اجزا مقطع عرضی نمونه    168

4-38-نحوه دسترسی به کاتالوگ معرفی زیر اجزا مقاطع عرضی   169

4-39-نمونه از کاتالوگ زیر اجزا مقطع عرضی     170

4-40-مقطع عرضی نمونه درنرم افزارCivil3Dا   170

4-41-انتخاب گزینهCreat Simple Corridorا       172

4-42-پنجره Creat Simple Corridorا          172

4-43-نمونه کریدور مدل شده برای یک راه برونشهری   173

4-44-نمونه کریدور مدل شده برای تقاطع درونشهری   174

4-45-نمونه کریدور مدل شده یک کانال آب   175

4-46-معرفی سطح روسازی   176

4-47-نحوه تعریف پوسته نهایی سطح راه 177

4-48-نحوه معرفی مرز به پوسته نهایی     178

4-49-نحوه نمایش احجام عملیات خاکی کریدور جاری 179

4-50-پنجره پانوراما جهت نمایش احجام عملیات خاکی کریدور موردنظر   179

4-51-نحوه نمونه گیر ازمسیر   180

4-52-پنجرهCreat Sample Line-By Station Rangeا       181

4-53-پنجره Creat Multiple Section Viewsا     182

4-54-نمونه مقطع عرضی     183

4-55-پنجرهSelect Sample Line Groupeا     183

4-56-پنجرهEdit Materials Listا       184

4-57-نحوه ترسیم جداول حجم عملیات خاکی   185

4-58-پنجره Creat Total Volume Tableا     186

4-59-نمونه ای ازجدول حجم عملیات خاکی   187

5-1-پوسته های ایجاد شده درنرم افزارهای Land Desktop و Civil3Dا         198

5-2-پروفیل های ایجاد شده درنرم افزار و Land Desktopا     199

5-3-مقاطع عرضی درنرم افزارCivil3Dا     202

5-4-مقاطع عرضی درنرم افزارLand desktopا       202

5-5-کریدور مسیر     203

5-6-سطح درنظر گرفته شده درنرم افزار Civil3Dا     205

5-7-سطح درنظر گرفته شده درنرم افزارLand Desktopا   206

6-1-پلان مسیر مسیرمدل شده درنرم افزارCivil3D 2008ا     214

6-2-پلان مسیر مدل شده درنرم افزارLamd Desktop2007ا     215

6-3-پلان مسیر مدل شده درنرم افزارSDRMap6.5ا       216

6-4-پروفیل طولی مدل شده درنرم افزارCivil3D 2008ا       217

6-5-پروفیل طولی مدل شده درنرم افزارLamd Desktop2007ا     218

6-6-پروفیل طولی مدل شده درنرم افزارSDR Map6.5ا     219

6-7-مقطع عرضی نمونه درنرم افزارCivil3D2008ا                   220

6-8-مقطع عرضی نمونه درنرم افزارLamd Desktop2007ا       221

6-9-مقطع عرضی نمونه درنرم افزارSDRMap6.5ا     221

6-7-مقادیر احجام عملیات خاکی درنرم افزارCivil3D 2008ا       223

6-11-جدول احجام عملیات خاکی محاسبه شده درنرم افزارLamd Desktop2007ا         225

فهرست جدول

4-1-نحوه ورود داده ها تحت فرمتLAND XMLا   191

4-2-جزئیات والمان های حمایت شده توسط فرمتLAND XMLا     193

5-1-مقادیر تجمعی احجام عملیات خاکی دردو نرم افزارLand desktop و Civil3Dا       207

6-1-مقادیر تجمعی احجام عملیات خاکی درسه نرم افزار       222


 


  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان