انتخاب صفحه

فصل اول: تاریخچه واهمیت راه

تاریخچه راه

حمل ونقل جاده ای یکی از پایه های اساسی صنعت وتکنولوژی پیچیده در قرن اخیر می باشد.درواقع هربعد از اقتصاد جهانی ازجابجایی کالا ومحصولات ساخته شده تا حمل ونقل افراد وکارمندان به کار روزمره وازآنجا به منزل،مراکز خریدومناطق تفریحی میتواند مستقیما به حمل ونقل جاده ای مربوط شود.به عبارت دیگر جاده ها کلید اصلی سلامت اقتصاد یک کشور می باشند.درک این مطلب جالب توجه می باشد که باوجود اهمیت حمل ونقل جاده ای،این موضوع تنها درسالهای اخیر مورد توجه واقع شده است.تاقبل از جنگ چهانی دوما کثر جابجایی کالاها ومسافرین درشهرها وبین شهرها به کمک خط آهن انجام میشد.بارشد جذابیت وسایل نقلیه موتوری پس ازجنگ جهانی وبهبود وضعیت اقتصادی کشورها ساخت بزرگراهی های بین شهری و استانی دردهه های 60 و 70 میلادی آغازشد.باساخت وتوسعه این بزرگراه ها وارتباط آنهابا یکدیگر حمل ونقل جاده ای برانواع حمل ونقل موجود دیگر غلبه کرد وبه صورت یکی ازبهترین راه های حمل ونقل کالاومسافر درجهان مطرح شد.

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

1-1-اهمیت راه ها

ازآنجایی که راه اولین وطبیعی ترین وسیله ارتباط انسان هاست،لذا به احتمال زیاد راه را به عنان اولین نشانه های تمدن بشری بوده است.تاریخ نشان میدهد که راه اولین اقدام برای خارج شدن یکی جامعه ازحالت بربریت به جامعه متمدن است،زیرا عوامل تمدن وپیشرفت ،وجود ارتباط داخلی جامعه وارتباط باهمسایگان است.ازنظر اقتصادیر راه وسیله ای برای انتقال مسافر وکالا،تسهیل درجهت انتقال موادخام واولیه به مراکز صنعتی وتوزیع وانتقال مواد ومحصولات تولیدی صنعتی،فرآورده ها کشاورزی وغیره به محل های مصرف است.به عبارت دیگر راه وسیله انتقال ثروت است.ازنظر نظامی راه وسیله انتقال نیروی ناظمی است.باداشتن راه های مناسب است که امکان انتقال سریع وراحت نفرات ومهمات مختلف میسیر میشود.ازنظر حاکمیت وملیت راه وسیله تامین وحدت جامعه وکشوراست.یکی ازابزار و وسایل اعمال حاکمیت مرکزی وجود راه های مناسب است.ازنظر ارتباط بین افراد جامعه،نزدیکی واختلاط فرهنگ ها،سنن اقوام وافراد جامعه را همچنین ازنظر جهانگردی راه دارای اهمیت زیادی است.وجود یک سیستم وشبکه جاده ای کافی ومناسب درحالی که باعث رشد اقتصادی میشود،اکان ایجاد کار ودسترسی آحاد مختلف جامعه به امکانات موجود درمنظقه وبه طور کلی کشور رافراهم می سازد.

1-1-اهمیت راه3

2-1-تاریخچه راه4

خصوصیات هندسی تقاطع هم سطح باخط ویژه گردش به چپ

خصوصیات هندسی تقاطع هم سطح باخط ویژه گردش به چپ

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم:استفاده ازمدل های کامپیوتری

علم مبانی خصوصیات جریان ترافیک وروش های تجزیه وتحلیل مربوطه نیازی حیاتی برای برنامه ریزی،طراحی وعملکرد سیستم های حمل ونقل می باشد.خصوصیات جریان ترافیک شامل:

سرفاصله زمانی،نرخ جریان،مسیریابی زمانی-مکانی وسیله نقلیه،سرعت،سرفاصله مکانی وچگالی می باشند.روش های تجزیه وتحلیل جریان ترافیک نیز شامل:مدل ساز عرضه وتقاضا،آنالیز ظرفیت وسطح سرویس ومدل سازی جریان ترافیک،آنالیز جریان های موجی شکل،تئوزی صف ونهایتا شبیه سازی کامپیوتری می باشند.برنامه ریزان،طراحات وتصمیم گیرندگان سیستم های حمل ونقل باید اطلاعات پایه ای ازمبانی جریان ترافیک داشته باشند.برنامه ریزان،ترافیک راارزیابی نموده واثرات محیطی واصلاحات انجام شده در سیستم نظر موردنظر راتشخیص میدهند واین کار تنها باکمک مدل عرضه وتقاضا میتواند انجام شود که نیاز به درک خصوصیات جریان و روابط بین آنها را دارد.طراحان اندازه پیوندها وترکیب سیستم رامشخص میکنند که باید دقیقا روابط بین سطوح جریان ترافیکی وسطوح سرویس راموردتوجه قرار دهند.تصمیم گیرندگان وعملگرها،مکانها وعلل نقایص سیستم موجود راتشخیص داده وبرنامه های اصلاح این نقایص را ارائه کرده واثرات آنهارا پیش بینی میکنند.به این دلایل وعلل دیگر علم مبانی جریان ترافیک موردنیاز همه مهندسان ومتخصصان می باشد که باترافیک سروکاردارند.درقرن اخیر،دهه های 1920 و 1930 دهه های توسعه سیستم راه ها ازنظر کمی وکیفی بودند.ساخت سیتم بزرگراه های بین شهری ونیز سیستم بزرگ راه های شهری ازکارهای بزرگ انجام شده دردهه های 1950 و 1960 بوده که کیفیت و وضعیت مناسب وبالایی برای سفرهای درون شهری وبرون شهری ایجاد کرد.این کارهای انجام شده کیفیت سفر را آنچنان افزایش داده که پدیده رشد تقاضای ترافیکی به وجود آمد ومتعاقبا به حد ظرفیت راه های رسیده ودربسیاری از نقاط بخصوص درشهرها ومناطق اطراف شهر ازاین حد نیز افزیش پیدا کرد.

دهه1970 رامیتان دوره تثبیت ترافیکی واستفاده ازمدیریت سیستم های ترافیکی دانست.باافزاش تقا ضا ازحد ظرفیت بزرگراه ها توجه متخصصین به کنترل تقاضا معطوف شد وظرفیت بزرگراه ها تنها اندکی افزایش پیدا کرد.درطول دهه1980 سیستم های حمل ونقل ادامه پیدا کرد وباتوسعه و پیشرفت تکنولوژی وفن آوری های جدید درزمینه وسائل نقلیه،کامپیوتر و تکنولوژی الکترونیک وراتباطات به مرزهای جدید دست یافت.دوموضوع مرتبط ونزدی به هم دراین زمینه دراواخر قرن بیستم و اوایل بیست و یکم باید موردتوجه کافی قرار گیرند که عبارتنداز:استفاده ازیک سیستم مدیریت حمل ونقل جامع وسیستماتیک وکاربرد تدریجی تکنولوژی های جدید درزمینه حمل ونقل که هردوموضوع به تناسب باید درجهت کاربری حداکثر ازسیستم حمل ونقل موجود به کار گرفته شوند.

1-2-تاریخچه استفاده ازشبیه سازی کامپیوتری11

2-2-شبیه سازی کامپیوتری14

3-2-نحوه ساخت مدل21

ساختار ونحوه انتقال اطلاعات دربرنامه INTRAS

ساختار ونحوه انتقال اطلاعات دربرنامه INTRAS

فصل سوم:نرم افزارهای شبیه سازی عملکردهای ترافیکی

مدهای شبیه سازی ونرم افزارهای کلان نگر(ماکروسکوپیک) وریز نگر (مایکروسکوپیک)برای تقاطع ها تهیه شده وبرای استفاده موجود می باشند.مدلهای ریز نگر درنرم افزارهایی مانندNETSIM برای یک تقاصع ونرم افزارهای SIGSIM،TEXAS ارائه شده اند.مدل های کلان نگر دراین زمینه به صورت مدلیهای ماکروسکوپیک مجازی شناخته میشوند زیرا دارای قابلیت شبیه سازی وآنالیز ترافیک به صورت مشترک هستند.تعدادی ازاین مدلها عبارتنداز:ALSIG،CAPCAL،CAPSSI،POSIT،SIDRA،SIGNAL85.90،SOAP84.

1-3-نرم افزارشبیه سازtexasا29

2-3-برنامه شبیه سازی classigا31

3-3-نرم افزارشبیه سازی soapا33

1-3-3-بسته نرم افزاریsoapا34

2-3-3-اطلاعات ورودی برنامه36

4-3-3-استفاده ازنتایج خروجی وکاربردان درترافیک41

5-3-3-نمودارفازبندی41

6-3-3-بررسی حرکت گردش به چپ41

7-3-3-تهیه ترسیم42

8-3-3-گزارش مربوط به محاسبات واسطه 42

9-3-3-مقایسه نتایج خلاصه شده 42

10-3-3-طرح وارزیابی نتایج خلاصه شده 43

11-3-3-کاربردبهینه سازی صریح43

12-3-3-بهینه سازی چرخه 43

13-3-3-بهینه سازی تقسیمات زمان سبز 44

14-3-3-تخصیص شاخصها 46

15-3-3-گردش به چپ حفاظت شده 49

16-3-3-وضعیت زمانی تمام قرمز 50

17-3-3-خیابانهای یکطرفه وتقاطعات 51

18-3-3-مسیرهای چندگانه51

فصل چهارم:نرم افزارهای شبیه سازی جاده های شریانی

مدلها وبرنامه های کامپیوتری کلان نگر وریزنگر متعددی دراین زمینه تهیه شده وبرای جاده های شراینی استفاده میشوند.نرم افزار شبیه سازی NETSIM تنها مدل کامپیوتری ریزنگر موجود برای شبیه سازی جاده های شریانی است که دراین فصل به تفصیل شرح داده میشود.مدلهای کلان نگر موجود برای جاده های شریانی عبارتنداز:

TRANSYTPASSERII,SIGOPIII,SPAN,SSTOP,MAXBAND که برای نمونه به معرفی برنامه می پردازیم.

1-4-برنامه شبیه سازیtransytا54

2-4-نرم افزارشبیه سازی traf-netsimا56

1-2-4-اماده سازی داده های ورودی 57

2-2-4-مدل شبیه سازیtraf-netsimا60

3-2-4-محدودیت های برنامه 61

4-2-4- خروجهای برنامه 62

5-2-4-ویزگیهای گرافیکی 62

فصل پنجم:سیستم های هوشمند خودرو و بزرگراهIVHS

درهشتم ماس سال1990 میلادی آیین نامه جدید وزارت حمل ونقل ایالات متحده عملکرد منسجم تر سیاست های حمل ونقل وهمچنین به منظور افزایش تحرک وکاهش تراکم شهری وحفظ محیط زیست برای سالهای آتی به تصویب رئیس جمهوروقت آن کشور رسید.شش هدف عمده ای که درآیین نامه گنجانیده شدئه بود به قرار زیراست:

1-حفظ ونگهداری وتوسعه سیستم حمل ونقل

2-تقویت بنیه مالی وجذب مشارکت ها درامور حمل ونقل

3-ایجاد ونگهداری یک صنعت حمل ونقل قوی ایجاد رقابت درآن وتوسعه سوددهی

4-حفظ سلامت ایمنی افراد درامور حمل ونقل

5-حفاظت محیط زیست وارتقاء ارزش زندگی انسان

6-پییشبرد تکنولوژی وتخصص درزمینه حمل ونقل

برنامه ای که درجهت اهداف فوق طراحی ومورد اجرا قرارگرفت به نام INTELLIGENT VEHICLE HIGHWAY SYSTEM (IVHS) نامیده شد.این برنامه جهت ایجاد یک ر قابت وتلاش برای تکمیل واستفاده از تکنولوژی جدید درحمل ونقل طراحی شد.

1-5-نرم افزار های شبیه سازی ازاد راههای وبزرگراهها 67

2-5-برنامه شبیه سازی intrsaا 67

1-2-5-برنامه شبیه سازی freconا 71

3-5-نرم افزارهای شبیه سازی راههای اصلی 73

1-3-5-برنامه شبیه سازی TRARRا 73

2-3-5-برنامه شبیه سازی RURALا 75

فصل ششم:نرم افزارهای شبیه سازی حمل ونقل شهری

هرساله تعداد زیادی بروسایل نقلیه درجاده های کشوروبخصوص درخیابان های شهرهای بزرگ افزوده میشودوانتظار میرود که این افزایش درآینده نیز ادامه یابد وحتی بیشتر شود.افزایش تعداد وسایل نقلیه درشهرها که بستگی به عوامل متعددی نظیررشد جمعین،اوضاع اجتماعی،اقتصادی،تحولات فرهنگی وچگونگی بهره وری از زمین دارد،مسئل ومشکلاتی می آفریند که هم اکنون بسیاری از شهرهای ایران باآن روبرو هستند.باوجود آنکه هرساله میلیاردها ریال صرف ایجاد راهها وتاسیسات جدید میشود،تراکم ترافیک در خیابانها،روزبروز افزایش می یابد وامروزه دراغلب شهرهای بزرگ متوسط میزان ترافیک بخصوص درساعتهای اوج به حد اشباع وغیر قابل قبولی رسیده است.حل مسائل ومشکلات ترابری(حمل ونقل) شهری،نظی غالب مسایل ومشکلات اجتماعی،مستلزم مطالعه وبرنامه ریزی اصولی ومداوم است.دربسیاری از مطالعات وبرنامه ریزی های سابق درزمینه ترابری شهری که درکشورهای دیگر صورت گرفته است تنها مسئله عمده کمبود ظرفیت خیابانها وجاده ها به شمار میرفت.دراواخر سالهای دهه1960 ونیزطی دهه1970 مطالعات وسیعی دراین زمینه در کشورهای دیگر انجام شد وبااستفاده ازبرنامه های کامپیوتری شبیه سازی دراواخر دهه70 و 80 دوره جدید مطالعه وبرنامه ریزی ترابری شهری آغازشد،که دراین فصل سعی برا ارائه برنامه های شبیه سازی بکاررفته درکشورما دراین زمینه وارائه نرم افزاری کاملا جدید بنام EMME2 دراین باره می باشد.

1-6-برنامه سبیه سازی شبکه حمت و نقل شهری MINUTPا 80

2-6-نرم افزار کامپیوتری emme/2ا 85

1-2-6-قابلیت استفاده وسیع 85

2-2-6-سطح استفاده بین المللی 86

3-2-6-نیازهای سخت افزاری وشرح نرم افزا 87

4-2-6-نیازهای سخت افزاری این برنامه عبارتند از 87

5-2-6-ساختارشبکه حمل و نقل 88

6-2-6-فرم ماتریسی برنامه 89

7-2-6-عملکرد برنامه 90

8-2-6-امکانات گرافیکی 91

9-2-6-مبانی محاسباتی 92

10-2-6-استفاده از ماکروها 93

11-2-6-امکانات ساخت ماتریسها 93

12-2-6-تخصیص سفر]اتوماتیک[ا 94

13-2-6-تفکیک سفر 95

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل هفتم:سیستم های اطلاعات جغرافیاییGeographic Information System(GIS)

سیستم های اطالعات جغرافیای که باتوجه به افزایش چشمگیر سرعت پردازش وحجم قابل نگهداری داده ها توسط کامپیوتر درچند سال اخیر مورداستفاده قرار گرفته اند ازارکان مهم ATMS هستند.بسیاری از اطلاعات رقومی اخذ شده ونیز وضعیت موجود شبکه شهر از نظرفیزیکی به بانک های اطلاعاتی این سیستم وارد میشوند وبه صورت گرافیکی به نمایش درمی آیند.باتوجه به قابلیت های نرم افزاری سیستم های مختلفGIS استفاده های مناسبی میتان ازاین سیستم نمود.بطور مثال برای مشخص کردن کوتاه ترین مسیر بین دونقطه برای اتومبیلهای اورژانس ازاین سیستم میتوان استفاده کرد که کوتاهترین زمان ومسیر بهینه راباتوجه به تمامی فاکتورهای ترافیکی،ازقبل تعیین شده مشخص کند.کاربردGIS بسیار گسترده است وبه تدریج جای بانک های اطلاعاتی رقومی راازنظر کاربرد خواهدگرفت.

1-7-سیستم پیشرفته اطلاعات مسافر[ATIS]ا 104

1-1-7-اطلاع رسانی قبل از انجام سفر 104

2-1-7-اطلاع رسانی به راننده در مسیر حرکت 105

3-1-7-علائم هشدار دهنده داخل وسیله نقلیه 107

2-7-سیستم های پیشرفته کنترل وسیله نقلیه [AVCS]ا 108

1-2-7-کنترل ایمنی وسیله نقلیه 109

2-2-7-کنترل ایمنی اطراف وسیله نقلیه 111

3-7-عملیات وسایل نقلیه تجاری [COV]ا 112

4-7-سیستم های پیشرفته حمل و نقل عمومی [APTS]ا 115

1-4-7-ترانزیت خبر 116

2-4-7-مدیریت سیستم 117

3-4-7-تجهیزات پیشرفته سیستم حمل و نقل عمومی 118

1-5-7-معرفی GIS ا119

2-5-7-تعریف GISا 120

3-5-7-تاریخچه GISا 122

4-5-7-لایه بندی اطلاعات در GISا 123

5-5-7-اطلاعات GISا 123

6-5-7-نحوه تبدیل و ذخیره سازی اطلاعات GIS درکامپیوتر 124

6-7-معرفی برخی ازنرم افزار های GISا 126

1-6-7-نرم افزارArc View ا 126

2-6-7-نرم افزارArc/Info ا 127

3-6-7-نرم افزارATHYS 127

4-6-7-نرم افزار های ACT MAP PALMا 128

5-6-7-نرم افزار Trans CAD ا 128

6-6-7-سایر نرم افزار های GIS ا 128

7-7-معرفی نرم افزار ها Trans CAD ا 130

1-7-7-موضوعات Trans CAD ا 132

2-7-7-نقشه کشی و مصور سازی داده ها 135

3-7-7-جداول 137

4-7-7-خروجی ها 137

5-7-7-ابزار های انالیز جغرافیایی 138

6-7-7-حصارها 139

7-7-7-ناحیه ها 139

8-7-7-مدل های کاربردی 140

8-7-نتیجه گیری وپیشنهادات برای GISا 142

فصل هشتم:سیستم تعیین موقعیت جهانیGPS

تعیین موقعیت وسایل نقلیه هم ازلحاظ مسائل ایمنی،تجاری ویا مدیریتی همواره مورد توجه متخصصین امور حمل ونقل بوده است.شناخت دقیق موقعیت وسیله نقلیه درهرزمان کمک بسیار بزرگی دراختیار مدیریت ناوگان حمل ونقل تجاری درترانزیت کالا قرار میدهد.آگاهی از محل وموقعیت ناوگان،این امکان رابه شرکت های حمل کالا میدهد تابا کمترین هزینه وکوتاه ترین زمان،کالاهای مختلف را جابجا نمایند.کاربردهای ناوبری تنها محدود به ناوگان حمل کالا نبوده،بلکه امروزه ازاین سیستم جهت مکان یابی وسایل نقلیه عمومی (مانند تاکسی ها) و وسایل اورژانس درسطح یک شهر نیزاستفاده مشود.امروزه مدیریت پیشرفته سیستم حمل ونقل تحت سیستم های حمل ونقل هوشمند(ITS) سعی درمسیر یابی بهینه بطور اتوماتیک توسط تجهیزات داخل وسایل نقلیه دریک شبکه شهری دارد.که یکی ازسیستم های مهم دراین تکنیک،ناوبری وتعیین موقعیت وسیله نقلیه می باشد.دراین فصل به معرفی سیستم تعیین موقعیت جهانی(GPS) به عنوان یک سیستم نیرومند وکارآمد،درناوبری وهدایت وسایل نقلیه می پردازیم.GPS دربین سالهای 1973 الی1994 میلادی سیرتکاملی خودرا طی کرده وبه عنوان یک سیستم مناسب جهت تعیین موقعیت مورد استفاده قرار گرفت.درابتدا این سیستم جهت مقاصد نظامی دروزارت دفاع ایالت متحده طراحی ومورداستفاده قرار گرفت ولی درحال حاضر ازاین سیستم برای مقاصد غیرنظامی متنوعی درسراسر دنیا استفاده میشود به طور مثال میتوان به ناوبری ناوگان دریایی ،کشتی های تفریحی یاناوبری هوایی تجاری وهم چنین مقاصد مهندسی اشاره کرد.

1-8-اجزای سیستم تعیین موقعیت جهانی 146

1-1-8-ماهواره ها 146

2-1-8-ایستگاههای کنترل 147

3-1-8-گیرنده ها 148

4-1-8- امواج ارسالی از ماهواره ها 148

2-8-روش تعیین موقعیت در GPSا 150

3-8-نمونه هایی از سیستم حمل و نقل هوشمند 152

1-3-8-سیستم پیشرفت تاکسیرانی در شهر پاریس

152

4-8-تعیین قابلیت دسترسی مناطق 155

5-8-تعیین موقعیت تابلوهای راهنمایی در جاده ها

به کمک GIS ا 157

6-8-مدیریت نگهداری بزرگراهها[PMS]ا 157

7-8-کاربردGISدرطراحی مسیر بزرگراهها

باکمترین هزینه ساخت 161

1-7-8-مدلسازی پیش بینی هزینه جاده ها 161

2-7-8-انتخاب مسیر برمبنای معیار کمترین

هزینه کل ساخت و اجرا 164

فصل نهم:سیستم های هوشمند خودرو وبزگرارهIVHS

درهشتم مارس سال 1990 میلادی آیین نامه جدید وزارت حمل ونقل ایالات متحده جهت عملکرد منسجم تر سیاست های حمل ونقل وهمچنین به منظور افزایش تحرک وکاهش تراکم شهری وحفظ محیط زیست برای سالهای آتی به تصویب رئیس جمهور وقت آن کشور رسید.شش هدف عمده ای که دراین آیین نامه گنجانیده شده بود به قرار زیراست:

1-حفظ ونگهداری وتوسعه سیستم حمل ونقل

2-تقویت بنیه مالی وجذب مشارکت ها درامور حمل ونقل

3-ایجاد ونگهداری یک صنعت حمل ونقل قوی وایجاد رقابت در آن وتوسعه سوددهی

4-حفظ سلامت وایمنی افراد درامور حمل ونقل

5-حفاظت محیط زیست وارتقاء ارزش زندگی انسان

6-پیشبرد تکنولوژی وتخصص درزمینه حمل ونقل

برنامه ای که درجهت اهداف فوق طزراح ومورد اجرا قرار گرفت به نامINTELLGENT VEHICLE HIGHWAY SYSTEM(IVHS) نامیده شد.این برنامه جهت ایجاد یک رقابت وتلاش برای تکمیل واستفاده از تکنولوژی جدید در حمل ونقل طراح شد.

1-9-اجزای اصلی سیستمهای هوشمند وسیله نقلیه و بزرگراه عبارتند از 169

2-9-اجزای سیستمهای هوشمند وسیله نقلیه و بزرگراه [IVHS]ا 175

1-2-9-سیستم پیشرفته مدیریت ترافیکی [ATMS]ا 175

2-2-9-سیستمهای پیشرفته اطلاعات سفر[ATIS] ا 176

3-2-9-سیستمهای پیشرفته کنترل خودرو[AVCS]ا 176

4-2-9-ناوبری وهدایت وسایل نقلیه تجاری [COV]ا 177

3-9-تلاش سایر کشور ها در استفاده از

تکنولوژی جدید در حمل و نقل 177

1-3-9-پروژه PROMETHEUS ا 178

2-3-9-پروژهDRIVE ا ]دراروپا[ 180

3-3-9- پروژه های RACSوAMTICS

]درکشورهای ژاپن[ 181

4-9-سیستمهای حمل و نقل هوشمند [ITS]ا 182

1-4-9-ارکان اصلی سیستمهای حمل و نقل هوشمند 183

5-9-سیستمهای مدیریت پیشرفته ترافیک [ATMS]ا 184

فصل دهم- برنامه های متفرقه

1-10-معرفی برنامه های NETFLOI.NETFLP II

ومقایسه نتایج ان با برنامه NETSIMا 188

1-1-10-مدلهایNETFLO I,NETFLO IIا 189

2-1-10-مقایسه مد لها 191

2-10-معرفی مد ل شبیه سازی شبکه ترافیک

SCATSIM-RTAا 196

1-2-10-مدل برنامه 199

3-2-10-نتایج خروجی برنامه 203

3-10-معرفی برنامهINTEGRATION

مقایسه ان با برنامه TRANSYTا 204

1-3-10-شرح مدل INTEGRATIONا 205

2-3-10-روشهای تحلیل کلان نگر 206

3-3-10-روشهاتحلیل ریزنگر 206

4-10-نتیجه گیری 213

پیوست – فهرست برنامه های شبیه سازی 216

منابع ومراجع 217

فهرست جداول

1-2-نقاط قوت شیبه سازی کامپیوتری 18

2-2-محدودیتهای روش شبیه سازی 19

1-3-ساختار فلیدهای موجود در کارتهای ورودی   برنامهSOAPا 38

1-10-مسیروسیله نقلیه برای وسایل نقلیه سفر کننده ازمنطقه 1فرضی به منطقه 2فرضی 208

فهرست اشکال

1-3-ارتباط فازی درطی یک چرخه کامل چراغ راهنمایی 39

2-3-نامهای مجاز یک پی ایند 37

3-3-ساختارعمومی کارتهای ورودی 40

4-3-یک تقاطع فرضی باجریان نامتعادل درباندهای شرقی 47

5-3-ارزشهای سالانه مربوط به تاخیر توقفها ومصرف 47

1-4-ترکیب هندسی تقاطع همسطح ساده باخط گردش به چپ 63

2-4-اطلاعات زمان بندی چراغ راهنمایی تقاطع هم سطح باخط گردش به چپ کوتاه 64

3-4-دیاگرام پیوند-گره ترافیکی تقاطع هم سطح ساده باخط گردش به چپ کوتاه 64

4-4-خصوصیات هندسی تقاطع هم سطح باخط ویژه گردش به چپ 65

1-5-ساختار ونحوه انتقال اطلاعات دربرنامه INTRASا 69

1-7-نحوه ساخت پل جدید برشبکه حمل ونقل موجود 99

2-7-نمایش حجم ترافیک وسایل نقلیه درشبکه حمل ونقل سراسری 99

3-7-نمایش حجم ترافیک وسایل نقطیه درشبکه حمل ونقل موجود 99

4-7-نحوه نمایش توزیع الودگی هوادر شبکه حمل ونقل 99

5-7-نحوه نمایش مودهای مختلف حمل ونقل ]اتوموبیل اتوبوس وپیاده[ 99

6-7-نمایش سرویس دهی خطوط ترافیک 99

7-7-نمایش تولید وجذب سفر درمناطق مختلف 100

8-7-نمودارتابع حجم-تاخیرترافیک 100

9-7-نمودار حجم ترافیک مشاهده شده دربرابرحجم ترافیک تخصیص یافته 100

10-7-نمایشگر گرافیکی نحوه گردش وسایل نقلیه درشبکه 100

11-7-حجم ترافیک تخصیص یافته 100

12-7-کوتاهترین مسیر ممکن بین مناطق

مختلف شهرونحوه نمایش ان 100

13-7-نمودار تابع زمان سفر 101

14-7-حجم ترافیک گردش کننده دریک تقاطع 101

15-7-احجام ترافیکی حاصل ازیک انالیزخطی انجام شده روی شبکه 101

16-7-نمایش حجم ترافیک انتقالی درشبکه به شکل دیگر.

1-10-نحوه تغییرات سرعت متوسط و

تاخیر متوسط باحجم ترافیک دریک تقاطع ساده 194

2-10-نحوه تغییرسرعت متوسط و تاخیر

باحجم ترافیک درقسمتی از یک شبکه شریانی 195

3-10-مقایسه مقادیر زمان سفرکلی برای دومدل

INTEGRATION . TRANSYT ا 209

4-10-درصدتوقف وسایل نقلیه و مقایسه ان بین دو مدل

INTEGRATION . T RANSYT ا 210  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان