چکیده

هدف این تحقیق، تعیین میزان انطباق برنامه اجرا شده جدید درس هنر با برنامه قصد شده از دیدگاه معلمان پایه ي سوم ابتدایی در قالب یک مدل ساختاري تحقق اهداف کلی برنامه جدید هنر در پایه ي سوم ابتدایی بود که 180 نفر از معلمین فوق  با مدارك تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم ،لیسانس و فوق لیسانس مشغول به کار بودند با استفاده از روش نمونه گیري خوشه اي بر حسب جنسیت انتخاب شدند. این تعداد مشتمل بر 90 نفر مرد و 90 نفر زن بوده اند که مجموعاً 180 پرسشنامه را تکمیل کرده اند.

پرسشنامه ارزیابی برنامه جدید هنر در پایه ي سوم ابتدایی، به منظور اندازه گیري مؤلفه هاي :

تحقق اهداف کلی برنامه ي جدید هنر، توسعه ي شناخت هنري، شیوه هاي تدریس و ارزشیابی ،توسعه ي  مهارت هاي هنري دانش آموزان، امکانات اجرایی درس هنر و توسعه ي نگرش هاي هنري دانش آموزان استفاده شده است.این پرسشنامه مشتمل بر 45 پرسش از نوع پرسش هاي بسته پاسخ است و پاسخ ها بر اساس مقیاس چهار درجه اي ( خیلی کم، کم، زیاد و خیلی زیاد) طبقه بندي شده است. براي پاسخ خیلی کم   نمره ي 1 و براي پاسخ خیلی زیاد نمره ي 4 در نظر گرفته شده است.

با استفاده از تحلیل مسیر، اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهاي مستقل و میانجی برمتغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل مسیر نشان داد که متغیرهاي توسعه شناخت ،نگرش و مهارت هاي هنري دانش آموزان به طور مستقیم بر تحقق اهداف کلی برنامه اثر می گذارد ومتغیرهاي روش تدریس و ارزشیابی و امکانات اجرایی به طور غیر مستقیم بر تحقق اهداف کلی برنامه جدید هنر تأثیر می گذارد.

واژگان کلیدي: برنامه ي درسی هنر، برنامه ي قصد شده، برنامه ي اجرا شده، دوره ي ابتدایی

فهرست مطالب

فصل اول:  طرح مسئله

1- 1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………     2

1- 2-بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………..     3

1- 3-اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………      4

1- 3-1-  اهداف کلی پژوهش……………………………………………………………………………………..     4

1- 3-2- اهداف جزئی پژوهش …………………………………………………………………………………….     4

1- 4- اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………     5

1- 5- پرسش هاي پژوهش پژوهش …………………………………………………………………………….     7

  • 6- تعریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………………….. 8

1- 6-1-  تعاریف مفهومی ………………………………………………………………………………………..     8

1- 6-1- 1- برنامه ي درسی هنر…………………………………………………………………………………     8

1- 6-1- 2- تربیت هنري ………………………………………………………………………………………….     8

1- 6-1- 3- برنامه ي درسی قصد شده ………………………………………………………………………..     8

1- 6-2-  تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………..     9

1- 6-2- 1- برنامه ي درسی اجرا شده ………………………………………………………………………..     9

1- 6-2- 2-  اهداف برنامه ………………………………………………………………………………………..     9

1- 6-2- 3- شناخت هنري  هنر………………………………………………………………………………….     9

1- 6-2- 4-  نگرش هنري ………………………………………………………………………………………     10

1- 6-2-  5-  مهارت هنري ……………………………………………………………………………………..     10

1- 6-2- 6- امکانات اجرایی …………………………………………………………………………………..     10

فصل دوم: مبانی نظري و پیشینه ي تحقیق

1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 12

2- 2- معنا وماهیت هنر …………………………………………………………………………………………    13

2- 3- تعریف و تبیین مفهوم تربیت هنري …………………………………………………………………….     16

2- 4- اهمیات و ضرورت تربیت هنري …………………………………………………………………………     18

2- 5- ارتباط هنر و هوش هاي چندگانه ……………………………………………………………………..     21

2- 5-1-  هوش زبانی …………………………………………………………………………………………     22

2 5-2-  هوش منطقی –  ریاضی …………………………………………………………………………….     23

2- 5-3-  هوش مکانی …………………………………………………………………………………………     23

2- 5-4-  هو.ش حرکتی – جسمانی …………………………………………………………………………     23

2- 5-5-  هوش موسیقیایی …………………………………………………………………………………..     23

2- 5-6-  هوش میان فردي ……………………………………………………………………………………      24

2- 5-7-  هوش درون فردي ……………………………………………………………………………………     24

2- 5-8-  هوش طبیعت گرا …………………………………………………………………………………….     24

2- 6-  مراحل رشد هنري ……………………………………………………………………………………..     26

2- 6-1-  مرحله ي دستکاري کردن ( 2 تا 5 سالگی) ……………………………………………………..     27

2- 6-2-  مرحله ي نماد سازي ( 6 تا 9 سالگی ) …………………………………………………………     29

2- 6-3-  مرحله ي پیش بلوغ (10تا 13 سالگی ) …………………………………………………………     30

7- رویکردهاي تربیت هنري ……………………………………………………………………………………… 33

2- 7-1-  رویکرد سنتی ………………………………………………………………………………………     33

2- 7-2-  رویکرد دیسیپلین محور …………………………………………………………………………….     34

2- 7-3-  رویکرد مبتنی بر تولید هنري ………………………………………………………………………     36

2- 7-4-  رویکرد مبتنی بر فهم معانی و مضامین هنري ………………………………………………….     38

2- 7-4- 1- بعد حسی ……………………………………………………………………………………….     39

2- 7-4- 2- بعد رسمی ……………………………………………………………………………………..     39

2-7- 4-3-  بعد ابراز شده ……………………………………………………………………………………     39

2- 8- سیر تحول آموزش هنر در دبستان هاي ایران ( 1382-  1288 ) ………………………………..     40

2- 9- آشنایی با برنامه ي درسی هنر دوره ي ابتدایی …………………………………………………     43

2- 9-1-  رویکرد اصلی در برنامه ي درسی هنر ………………………………………………………….     43

2- 9-2-  موضوعات تربیت هنري ……………………………………………………………………………     45

2- 9-2- 1- زیبا شناسی …………………………………………………………………………………….     45

2- 9-2- 2- ارتباط با طبیعت …………………………………………………………………………………     47

2- 9-2- 3- آشنایی با تاریخ هنر ……………………………………………………………………………     49

2- 9-2- 4- تولید محصول هنري ……………………………………………………………………………     51

2- 9-2- 5- نقد هنري ……………………………………………………………………………………….     52

2- 9-3-  اصول برنامه ي درسی هنر ………………………………………………………………………     53

2- 9-3- 1- برخورداري درس هنر از جایگاه مستقل و تعریف شده …………………………………….     53

2- 9-3- 2- جامعیت محتوایی …………………………………………………………………………….     54

2- 9-3- 3- انعطاف پذیري ………………………………………………………………………………..     54

2- 9-3- 4- کودك محوري …………………………………………………………………………………     55

2- 9-3- 5- پرورش خلاقیت ………………………………………………………………………………..     55

2- 9-3- 6- تلفیق رشته هاي هنري …………………………………………………………………….     57

2- 9-3- 7- یادگیري مشارکتی ………………………………………………………………………….     57

2- 9-3- 8- پویایی و استمرار …………………………………………………………………………….     58

2- 9-4-  اهداف برنامه ي درسی هنر …………………………………………………………………..     58

2- 9-4- 1- اهداف حوزه ي دانش ………………………………………………………………………     59

2- 9-4- 2- اهداف حوزه ي مهارت ……………………………………………………………………..     59

2- 9-4- 2-1-  توسعه ي مهارت هاي حسی ………………………………………………………..     59

2- 9-4- 2-2-  توسعه ي مهارت هاي گفتاري ……………………………………………………….     59

2- 9-4- 2-3-  توسعه ي مهارت هاي حرکتی براي کار با مواد، ابزار و فنون ساده ي

هنري………………………………………………………………………………………………………..     60

2- 9-4- 2-4-  توسعه ي قابلیت هاي تفکر ……………………………………………………………     60

2- 9-4- 2-5-  توانایی بیان افکار و احساسات در قالب هاي هنري ……………………………….     61

2- 9-4- 2-6-  توسعه ي مهارت هاي اجتماعی ……………………………………………………..     61

2- 9-4- 3- اهداف حوزه ي نگرش …………………………………………………………………….     61

2- 9-5-   محتواي برنامه ي درسی هنر ………………………………………………………………     62

2- 9-5- 1- اصول انتخاب و سازماندهی محتوا……………………………………………………….     62

2- 9-5- 2- ارتباط با طبیعت …………………………………………………………………………….     65

2- 9-5- 3- نقاشی ……………………………………………………………………………………..     66

2- 9-5- 3-1-  ویژگی هاي نقاشی کودکان در پایه ي سوم ابتدایی …………………………….     66

2- 9-5- 4- کاردستی …………………………………………………………………………………..     68

2- 9-5- 4-1-  انواع کاردستی …………………………………………………………………………     68

2- 9-5- 4-2-  ابزار و مواد براي ساخت کاردستی …………………………………………………..     68

2- 9-5- 5- تربیت شنوایی ……………………………………………………………………………..     69

2- 9-5- 6- قصه …………………………………………………………………………………….     71

2- 9-5- 6-1-  کارکردهاي قصه براي کودکان ………………………………………………………..     71

2- 9-5- 7- نمایش ………………………………………………………………………………………     74

2 9-6-  فرایند یاددهی – یادگیري ……………………………………………………………………     75

2- 9-27-  روش هاي یاددهی – یادگیري ……………………………………………………………..     79

2- 9-7- 1-روش توضیحی ……………………………………………………………………………….     79

2- 9-7- 2- روش پرسش و پاسخ ………………………………………………………………………     79

2- 9-7- 3- روش نمایشی ………………………………………………………………………………     80

2- 9-7- 4- روش گروه هاي کوچک …………………………………………………………………….     80

2- 9-7- 5- روش ایفاي نقش …………………………………………………………………………..     80

2- 9-7- 6- روش گردش علمی (بازدید)……………………………………………………………….     81

2- 9-7- 7- روش واحد کار (پروژه ) …………………………………………………………………….     81

2- 9-7- 8- روش بحث گروهی …………………………………………………………………………     82

2- 9-8-  ارزشیابی فعالیت هاي هنري دانش آموزان ………………………………………………..     82

2- 9-8- 1- کلیاتی درباره ي روش ها و ابزارهاي سنجش و ارزشیابی فعالیت هاي هنري …….     82

2- 9-8- 2- چگونگی اجراي ارزشیابی فعالیت هاي هنري دانش آموزان …………………………     84

2- 9-8- 3- پوشه ي کار فعالیت هاي هنري ………………………………………………………….     85

2- 29-8- 4- برگه ي ارزشیابی فعالیت هاي هنري دانش آموزان …………………………………     86

2- 9-8- 5- تهیه ي کارنامه ي توصیفی درس هنر …………………………………………………..     88

2- 9-9- مهارت هاي آموزگار براي اجراي برنامه ……………………………………………………..     88

2- 9-10-  امکانات، تجهیزات و رسانه هاي آموزشی پیشنهاد شده براي اجراي برنامه ……….     89

2- 9-10- 1- سخت افزارهاي آموزشی ………………………………………………………………     89

2- 9-10- 2- نرم افزارهاي آموزشی …………………………………………………………………..     90

2- 9-10- 3- کتاب راهنماي معلم ………………………………………………………………………     90

2- 9-10- 4- کتاب درسی ………………………………………………………………………………     91

2- 9-10- 5- کیت هاي هنري …………………………………………………………………………..     91

2- 9-10- 6- کتاب هاي آموزشی (غیر درسی) ……………………………………………………..     91

2- 9-10- 7- ابزار و مواد مورد نیاز براي فعالیت هاي هنري ………………………………………..     92

2- 10- پیشینه ي داخلی پژوهش ……………………………………………………………………     92

2- 11-پژوهش هاي انجام شده در درس هنر با رویکرد قدیمی  ………………………………….     99

2- 12-پیشینه ي خارجی پژوهش  ………………………………………………………………….     100

2- 13- نتیجه گیري ……………………………………………………………………………………     101

14- مبانی مدل یابی تحقیق ……………………………………………………………………………… 102

2 14-1-  ارائه ي مدل تحلیلی تحقیق ………………………………………………………………     104

فصل سوم : روش تحقیق

1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 107

3- 2- نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………..     107

3- 3- جامعه ي آماري …………………………………………………………………………………     108

3- 4- حجم نمونه و روش نمونه گیري ……………………………………………………………….     108

3- 5- اطلاعات (جمعیت شناختی)مربوط به پاسخ دهندگان……………………………………..      109

3- 6- توصیف متغیرهاي مربوط به اطلاعات دموگرافیک ……………………………………………      114

3- 6-1-  جنسیت ……………………………………………………………………………………….     114

3- 6-2-  سابقه ي شغل ………………………………………………………………………………     114

3- 6-3-  میزان تحصیلات ……………………………………………………………………………….     114

3- 6-4-  رشته ي تحصیلی …………………………………………………………………………….     114

3- 6-5-  جنسیت دبستان ……………………………………………………………………………..     114

3- 7- ابزار جمع آوري داده ها …………………………………………………………………………..     114

3- 8- مقوله بندي سؤالات ……………………………………………………………………………..     115

3- 9- تحلیل سؤال ها ي مربوط به نگرش معلمان پایه ي سوم ابتدایی در خصوص ارزشیابی از

برنامه ي اجرا شده ………………………………………………………………………………………     118

3- 9-1-  تحلیل سؤال ها…………………………………………………………………………………     118

3- 9-1- 1-ضریب مقبولیت ……………………………………………………………………………….     118

3- 9-1- 2-ضریب تمیز …………………………………………………………………………………..     119

3- 9-1- 3-  روش لوپ (اندازه گیري میزان پایایی) …………………………………………………..     121

3- 9-1- 4- تعیین سؤالات نامناسب …………………………………………………………………..     122

3- 9-2-  ضریب پایایی ………………………………………………………………………………….     124

3- 9-3-  شواهد اعتبار (روایی) ………………………………………………………………………..     124

3- 10- روش اجرا و جمع آوري اطلاعات ………………………………………………………………     125

3- 10-1-  روش کتابخانه اي ……………………………………………………………………………     125

3- 10- 2- روش میدانی …………………………………………………………………………………..     125

3- 11- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………….     125

3- 12-آزمون هاي برازندگی مدل کلی ………………………………………………………………….     127

3 12-1- شاخص برازش کاي دو (2x ) ……………………………..ا…………………………………..     127

3- 12-2-  نسبت کاي دو به درجات آزادي ( 2dfx ) …………………………..ا…….ا…………………     128

3- 12-3-  جذر برآورد واریانس خطاي تقریب (RMSEA ) …………………………………….ا……….     128

3- 12-4-  شاخص نرم شده  برازندگی NFI  یا DELTA  ……………………..ا……………………     128

3- 12-5-  شاخص تاکر- لویز (TLI) یا شاخص نرم نشده برازندگی (NNFI ) ………………….ا…     128

3- 12-6-  شاخص برازندگی تطبیقی(CFI) …………………………….ا……………………………     128

3- 12-7-  شاخص برازندگی فزاینده (IFI یا DELTA2) …………………ا………………………….      129

12-8- شاخص خوبی برازندگی(GFI) ………………………………ا…………………………………. 129

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 131

4- 2- ماتریس همبستگی متغیرها  …………………………………………………………………     131

4- 3- مدل یابی متغیرها ……………………………………………………………………………..     132

4- 4- توصیف مدل  …………………………………………………………………………………….     135

4- 5- شاخص برازش مدل کلی تحقیق ……………………………………………………………..     136

4- 5-1-  شاخص کاي اسکوئر ………………………………………………………………………..     136

شاخص RMSEA    …………………………………………………………ا…………………………..    136

4- 5-3-  شاخص  NFI ……………………………………………ا…………………………………..     136

4- 5-4-  شاخص  CFI …………………………………………….ا………………………………….     137

4- 5-5-  شاخص IFI ……………………………………………….ا………………………………….     137

4- 5-6-  شاخص  GFI …………………………………………….ا…………………………………..     137

  • 6- تحلیل سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………… 137

فصل پنجم: نتیجه گیري و پیشنهادات

1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 144

5- 2- نتایج بدست آمده از بررسی سؤالات ………………………………………………………………     144

5- 3- بحث و نتیجه گیري تحقیق …………………………………………………………………………..     153

5- 4- محدودیت هاي تحقیق ………………………………………………………………………………..     155

5- 5- مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………………….     155

5- 6- پیشنهادات پژوهشی …………………………………………………………………………………     156

5- 7- توصیه هاي پژوهشگر ………………………………………………………………………………….     156

پیوست ها : 

پیوست شماره ي 1 : پرسشنامه ي محققق ساخته …………………………………………………..     159

پیوست شماره ي 2 : فهرست فعالیت هاي هنري ………………………………………………………     161

پیوست شماره ي 3 :  برگه ي ارزشیابی فعالیت هاي هنري دانش آموزان …………………………..     162

پیوست شماره ي 4 : کارنامه ي توصیفی درس هنر دوره ي ابتدایی ………………………………….     164

منابع:  

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………..     165

منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………..     167

فهرست جداول

جدول شماره 2-1-  زمان آموزش هفتگی در آموزش ابتدایی ………………………………………………..     42

جدول شماره 2-2-  زمان اختصاص یافته به فعالیت هاي هنري در آموزش ابتدایی ……………………….     42

جدول شماره 2-3-  دروس دوره ي ابتدایی ……………………………………………………………………     53

جدول شماره 2-4-  محتواي فعالیت هاي هنري دانش آموزان پایه ي سوم ابتدایی ……………………..     64

جدول شماره 2-5-  فعالیت هاي یادگیري – نقاشی در پایه ي سوم ابتدایی …………………………….     67

جدول شماره 2-6-  فعالیت هاي یادگیري – کاردستی پایه ي سوم ابتدایی ………………………………     69

جدول شماره 2-7-  فعالیت هاي یادگیري – تربیت شنوایی در پایه ي سوم ابتدایی ……………………..     71

جدول شماره2- 8- – فعالیت هاي یادگیري – قصه گویی در پایه ي سوم ابتدایی …………………………     73

جدول شماره2- 9- – فعالیت هاي یادگیري – نمایش در پایه ي سوم ابتدایی ……………………………..     75

جدول شماره 3– 1حجم نمونه …………………………………………………………………………………     109

جدول شماره 3-2-  توزیع فراوانی جنسیت …………………………………………………………………..     109

جدول شماره 3-3-  توزیع فراوانی سابقه ي شغل آموزگاران ……………………………………………….     110

جدول شماره 3-4-  توزیع فراوانی میزان تحصیلات …………………………………………………………..     111

جدول شماره 3-5-  توزیع فراوانی رشته ي تحصیلی ……………………………………………………….     112

جدول شماره 3-6- توزیع فراوانی جنسیت دبستان ………………………………………………………….     113

جدول شماره 3-7-  هدف – محتوا تهیه پرسشنامه ارزشیابی درس هنر در پایه ي سوم ابتدایی…         116

جدول شماره 3-8-  مقوله بندي سؤالات درباره ي اجراي محتواي برنامه درسی هنر سوم ابتدایی …   117

جدول شماره 3-9-  ضریب مقبولیت سؤالات مربوط به ارزشیابی درس هنر ……………………………     118

جدول شماره 3-10-ضریب همبستگی هر سؤال با نمره کل آزمون مربوط به نگرش معلمان پایه ي سوم

ابتدایی در خصوص اجراي برنامه درسی هنر ………………………………………………………………..     119

جدول شماره 3-11- میزان پایایی سؤالات مربوط به ارزشیابی درس هنر ………………………………..     121

جدول شماره 4-1-  جدول ماتریس همبستگی متغیرهاي مورد پژوهش ………………………………….     131

جدول شماره 4-2-  شاخص هاي برازش مدل نهایی تحقق اهداف کلی برنامه ي هنر ……………….     133

جدول شماره 4-3-  جدول مقادیر مدل مسیر نهایی ………………………………………………………..     134

جدول شماره 4-4-  مقادیر روابط غیر مستقیم متغیرهاي مستقل و وابسته اي بر تحقق اهداف کلی….  135

جدول شماره 4- 5- خلاصه ي تحلیل t استودنت براي میزان انطباق اهداف برنامه ي اجرا شده با اهداف

قصد شده ………………………………………………………………………………………………………..     137

جدول شماره 4- 6-خلاصه ي تحلیل t استودنت براي میزان انطباق محتواي برنامه در زمینه ي توسعه ي

شناخت هنري با محتواي قصد شده …………………………………………………………………………..     138

جدول شماره 4- 7-  خلاصه ي تحلیل t استودنت براي میزان انطباق محتواي برنامه در زمینه ي توسعه ي

مهارت هاي هنري با محتواي قصد شده ………………………………………………………………………     139

جدول شماره 4- 8- خلاصه ي تحلیل t استودنت براي میزان انطباق محتواي پیش بینی شده در زمینه ي

توسعه نگرش هاي هنري با محتواي قصد شده ………………………………………………………………..     139

جدول شماره 4- 9- خلاصه ي تحلیل t استودنت براي میزان انطباق نگرش معلمان درباره ي شیوه هاي

تدریس برنامه ي اجرا شده با برنامه ي قصد شده ……………………………………………………………..     140

جدول شماره 4-10-خلاصه ي تحلیل t استودنت براي میزان انطباق نگرش معلمان درباره ي شیوه هاي

ارزشیابی برنامه ي اجرا شده با برنامه ي قصد شده ……………………………………………………………     141

جدول شماره 4-11- خلاصه ي تحلیل t استودنت براي میزان انطباق نگرش معلمان درباره ي امکانات

اجرایی در نظر گرفته شده با برنامه ي درسی قصد شده ………………………………………………………     141

فهرست نمودار ها

نمودار شماره ي  3- 1 توزیع فراوانی جنسیت آموزگاران  پایه ي سوم ابتدایی   …………………………….     109

نمودار شماره ي 3-2 توزیع فراوانی سابقه ي شغل آموزگاران پایه ي سوم ابتدایی ……………………….     110

نمودار شماره ي 3-3 توزیع فراوانی میزان تحصیلات آموزگاران پایه ي سوم ابتدایی ………………. ………    111

نمودار شماره ي 3-4 توزیع فراوانی رشته ي تحصیلی آموزگاران پایه ي سوم ابتدایی ……………………     112

نمودار شماره ي 3-5 توزیع فراوانی جنسیت دبستان ها ……………………………………………………..     113    

فهرست شکل ها

شکل شماره 2- 1 عوامل مؤثر بر خلاقیت ………………………………………………………………………     56

شکل 2-2 نحوه ي ارزشیابی از فعالیت هاي دانش آموزان ……………………………………………………     84

شکل 2-3- : مدل نهایی تحلیل مسیر در خصوص رابطه متغیر ها ………………………………………….     105

شکل 4-1 مدل مفروض تأثیر توسعه شناخت و نگرش و مهارت هاي هنري و روش تدریس

و ارزشیابی و امکانات اجرایی بر تحقق اهداف کلی برنامه ي جدید هنر ………………………………….     133

شکل 5-1- : مدل نهایی تحلیل مسیر رابطه ي تحقق اهداف کلی برنامه با توسعه ي مهارت هاي هنري….151

شکل 5-2- : رابطه ي توسعه ي شناخت هنري با امکانات اجرایی ………………………………………..     151

شکل 5-3- :  رابطه ي نگرش هاي هنري با تحقق اهداف کلی برنامه هنر………………………………….  152

شکل 5-4- : رابطه ي توسعه ي شناخت هنري با تحقق اهداف کلی برنامه ي  جدید  هنر  …………    153

شکل 5-5- : مدل نهایی تحلیل مسیر ………………………………………………………………………….    154

فصل اول 

طرح مسئله

1-1-مقدمه

هنر یکی از مواد درسی دوره ي ابتدایی است که در جدول درسی پایه هاي اول و دوم ابتدایی،      هفته اي دو ساعت و در پایه هاي سوم، چهارم و پنجم یک هفته یک ساعت و یک هفته دو ساعت به آن اختصاص داده شده است؛ به این معنا که در هفته ،یک تا دو ساعت از فرصت هاي آموزشی دانش آموزان براي فعالیت هاي هنري برنامه ریزي شده است.

به همین خاطر جهت اجراي هرچه بهتر برنامه ي فوق و پر بارشدن این برنامه در مدارس ،درسال

1378 در دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسی طرح جدیدي براي طراحی و تولید برنامه هاي درسی هنر دوره ي ابتدایی به اجرا در آمد که از پایه ي اول ابتدایی شروع شده و تا  پایه ي پنجم ابتدایی ادامه یافته است. تغییر برنامه ي درسی هنر از این جهت که بر رویکرد تربیت هنري و کودك محوري تأکید دارد، نقطه ي امیدي را در برنامه ي درسی این درس ایجاد کرده است. اینک که یک دوره از روند طراحی، تولید و اجراي این برنامه می گذرد و راهنماي برنامه درسی هنر تا پایه ي پنجم ابتدایی نیز تألیف

شده است، این پرسش مطرح می گردد که  برنامه ي اجرا شده تا چه اندازه مطابق برنامه ي قصد شده    می باشد و تا چه اندازه تعادل و همخوانی بین آن ها وجود دارد. به عبارت دیگر بین آنچه که برنامه ریزان به عنوان برنامه ي قصد شده که بازتابی از امید ها، هدف ها و انتظارات علاقه مندان است، با مجموعه اقداماتی و فعالیت هاي یاددهی – یادگیري که بر اساس برنامه ي فوق در محیط واقعی کلاس هاي درس به اجرا در می آید به چه میزان هماهنگی و تطابق وجود دارد؟  دراین پژوهش برنامه ي اجرا شده نسبت به برنامه ي قصد شده مورد ارزشیابی قرار می گیرد و مسائل و مشکلات احتمالی بین دو بخش یاد شده ازجهت وجود تعادل و همخوانی مورد بررسی قرار می گیرد.


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی میزان انطباق برنامه اجرا شده جدید درس هنر با برنامه قصد شده از دیدگاه معلمان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید