چکیده

هدف این تحقیق، تعیین میزان انطباق برنامه اجرا شده جدید درس هنر با برنامه قصد شده از دیدگاه معلمان پایه ی سوم ابتدایی در قالب یک مدل ساختاری تحقق اهداف کلی برنامه جدید هنر در پایه ی سوم ابتدایی بود که 180 نفر از معلمین فوق  با مدارک تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم ،لیسانس و فوق لیسانس مشغول به کار بودند با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. این تعداد مشتمل بر 90 نفر مرد و 90 نفر زن بوده اند که مجموعاً 180 پرسشنامه را تکمیل کرده اند.

پرسشنامه ارزیابی برنامه جدید هنر در پایه ی سوم ابتدایی، به منظور اندازه گیری مؤلفه های :

تحقق اهداف کلی برنامه ی جدید هنر، توسعه ی شناخت هنری، شیوه های تدریس و ارزشیابی ،توسعه ی  مهارت های هنری دانش آموزان، امکانات اجرایی درس هنر و توسعه ی نگرش های هنری دانش آموزان استفاده شده است.این پرسشنامه مشتمل بر 45 پرسش از نوع پرسش های بسته پاسخ است و پاسخ ها بر اساس مقیاس چهار درجه ای ( خیلی کم، کم، زیاد و خیلی زیاد) طبقه بندی شده است. برای پاسخ خیلی کم   نمره ی 1 و برای پاسخ خیلی زیاد نمره ی 4 در نظر گرفته شده است.

با استفاده از تحلیل مسیر، اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل و میانجی برمتغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل مسیر نشان داد که متغیرهای توسعه شناخت ،نگرش و مهارت های هنری دانش آموزان به طور مستقیم بر تحقق اهداف کلی برنامه اثر می گذارد ومتغیرهای روش تدریس و ارزشیابی و امکانات اجرایی به طور غیر مستقیم بر تحقق اهداف کلی برنامه جدید هنر تأثیر می گذارد.

واژگان کلیدی: برنامه ی درسی هنر، برنامه ی قصد شده، برنامه ی اجرا شده، دوره ی ابتدایی

فهرست مطالب

فصل اول:  طرح مسئله

1- 1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………     2

1- 2-بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………..     3

1- 3-اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………      4

1- 3-1-  اهداف کلی پژوهش……………………………………………………………………………………..     4

1- 3-2- اهداف جزئی پژوهش …………………………………………………………………………………….     4

1- 4- اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………     5

1- 5- پرسش های پژوهش پژوهش …………………………………………………………………………….     7

  • 6- تعریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………………….. 8

1- 6-1-  تعاریف مفهومی ………………………………………………………………………………………..     8

1- 6-1- 1- برنامه ی درسی هنر…………………………………………………………………………………     8

1- 6-1- 2- تربیت هنری ………………………………………………………………………………………….     8

1- 6-1- 3- برنامه ی درسی قصد شده ………………………………………………………………………..     8

1- 6-2-  تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………..     9

1- 6-2- 1- برنامه ی درسی اجرا شده ………………………………………………………………………..     9

1- 6-2- 2-  اهداف برنامه ………………………………………………………………………………………..     9

1- 6-2- 3- شناخت هنری  هنر………………………………………………………………………………….     9

1- 6-2- 4-  نگرش هنری ………………………………………………………………………………………     10

1- 6-2-  5-  مهارت هنری ……………………………………………………………………………………..     10

1- 6-2- 6- امکانات اجرایی …………………………………………………………………………………..     10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق

1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 12

2- 2- معنا وماهیت هنر …………………………………………………………………………………………    13

2- 3- تعریف و تبیین مفهوم تربیت هنری …………………………………………………………………….     16

2- 4- اهمیات و ضرورت تربیت هنری …………………………………………………………………………     18

2- 5- ارتباط هنر و هوش های چندگانه ……………………………………………………………………..     21

2- 5-1-  هوش زبانی …………………………………………………………………………………………     22

2 5-2-  هوش منطقی –  ریاضی …………………………………………………………………………….     23

2- 5-3-  هوش مکانی …………………………………………………………………………………………     23

2- 5-4-  هو.ش حرکتی – جسمانی …………………………………………………………………………     23

2- 5-5-  هوش موسیقیایی …………………………………………………………………………………..     23

2- 5-6-  هوش میان فردی ……………………………………………………………………………………      24

2- 5-7-  هوش درون فردی ……………………………………………………………………………………     24

2- 5-8-  هوش طبیعت گرا …………………………………………………………………………………….     24

2- 6-  مراحل رشد هنری ……………………………………………………………………………………..     26

2- 6-1-  مرحله ی دستکاری کردن ( 2 تا 5 سالگی) ……………………………………………………..     27

2- 6-2-  مرحله ی نماد سازی ( 6 تا 9 سالگی ) …………………………………………………………     29

2- 6-3-  مرحله ی پیش بلوغ (10تا 13 سالگی ) …………………………………………………………     30

7- رویکردهای تربیت هنری ……………………………………………………………………………………… 33

2- 7-1-  رویکرد سنتی ………………………………………………………………………………………     33

2- 7-2-  رویکرد دیسیپلین محور …………………………………………………………………………….     34

2- 7-3-  رویکرد مبتنی بر تولید هنری ………………………………………………………………………     36

2- 7-4-  رویکرد مبتنی بر فهم معانی و مضامین هنری ………………………………………………….     38

2- 7-4- 1- بعد حسی ……………………………………………………………………………………….     39

2- 7-4- 2- بعد رسمی ……………………………………………………………………………………..     39

2-7- 4-3-  بعد ابراز شده ……………………………………………………………………………………     39

2- 8- سیر تحول آموزش هنر در دبستان های ایران ( 1382-  1288 ) ………………………………..     40

2- 9- آشنایی با برنامه ی درسی هنر دوره ی ابتدایی …………………………………………………     43

2- 9-1-  رویکرد اصلی در برنامه ی درسی هنر ………………………………………………………….     43

2- 9-2-  موضوعات تربیت هنری ……………………………………………………………………………     45

2- 9-2- 1- زیبا شناسی …………………………………………………………………………………….     45

2- 9-2- 2- ارتباط با طبیعت …………………………………………………………………………………     47

2- 9-2- 3- آشنایی با تاریخ هنر ……………………………………………………………………………     49

2- 9-2- 4- تولید محصول هنری ……………………………………………………………………………     51

2- 9-2- 5- نقد هنری ……………………………………………………………………………………….     52

2- 9-3-  اصول برنامه ی درسی هنر ………………………………………………………………………     53

2- 9-3- 1- برخورداری درس هنر از جایگاه مستقل و تعریف شده …………………………………….     53

2- 9-3- 2- جامعیت محتوایی …………………………………………………………………………….     54

2- 9-3- 3- انعطاف پذیری ………………………………………………………………………………..     54

2- 9-3- 4- کودک محوری …………………………………………………………………………………     55

2- 9-3- 5- پرورش خلاقیت ………………………………………………………………………………..     55

2- 9-3- 6- تلفیق رشته های هنری …………………………………………………………………….     57

2- 9-3- 7- یادگیری مشارکتی ………………………………………………………………………….     57

2- 9-3- 8- پویایی و استمرار …………………………………………………………………………….     58

2- 9-4-  اهداف برنامه ی درسی هنر …………………………………………………………………..     58

2- 9-4- 1- اهداف حوزه ی دانش ………………………………………………………………………     59

2- 9-4- 2- اهداف حوزه ی مهارت ……………………………………………………………………..     59

2- 9-4- 2-1-  توسعه ی مهارت های حسی ………………………………………………………..     59

2- 9-4- 2-2-  توسعه ی مهارت های گفتاری ……………………………………………………….     59

2- 9-4- 2-3-  توسعه ی مهارت های حرکتی برای کار با مواد، ابزار و فنون ساده ی

هنری………………………………………………………………………………………………………..     60

2- 9-4- 2-4-  توسعه ی قابلیت های تفکر ……………………………………………………………     60

2- 9-4- 2-5-  توانایی بیان افکار و احساسات در قالب های هنری ……………………………….     61

2- 9-4- 2-6-  توسعه ی مهارت های اجتماعی ……………………………………………………..     61

2- 9-4- 3- اهداف حوزه ی نگرش …………………………………………………………………….     61

2- 9-5-   محتوای برنامه ی درسی هنر ………………………………………………………………     62

2- 9-5- 1- اصول انتخاب و سازماندهی محتوا……………………………………………………….     62

2- 9-5- 2- ارتباط با طبیعت …………………………………………………………………………….     65

2- 9-5- 3- نقاشی ……………………………………………………………………………………..     66

2- 9-5- 3-1-  ویژگی های نقاشی کودکان در پایه ی سوم ابتدایی …………………………….     66

2- 9-5- 4- کاردستی …………………………………………………………………………………..     68

2- 9-5- 4-1-  انواع کاردستی …………………………………………………………………………     68

2- 9-5- 4-2-  ابزار و مواد برای ساخت کاردستی …………………………………………………..     68

2- 9-5- 5- تربیت شنوایی ……………………………………………………………………………..     69

2- 9-5- 6- قصه …………………………………………………………………………………….     71

2- 9-5- 6-1-  کارکردهای قصه برای کودکان ………………………………………………………..     71

2- 9-5- 7- نمایش ………………………………………………………………………………………     74

2 9-6-  فرایند یاددهی – یادگیری ……………………………………………………………………     75

2- 9-27-  روش های یاددهی – یادگیری ……………………………………………………………..     79

2- 9-7- 1-روش توضیحی ……………………………………………………………………………….     79

2- 9-7- 2- روش پرسش و پاسخ ………………………………………………………………………     79

2- 9-7- 3- روش نمایشی ………………………………………………………………………………     80

2- 9-7- 4- روش گروه های کوچک …………………………………………………………………….     80

2- 9-7- 5- روش ایفای نقش …………………………………………………………………………..     80

2- 9-7- 6- روش گردش علمی (بازدید)……………………………………………………………….     81

2- 9-7- 7- روش واحد کار (پروژه ) …………………………………………………………………….     81

2- 9-7- 8- روش بحث گروهی …………………………………………………………………………     82

2- 9-8-  ارزشیابی فعالیت های هنری دانش آموزان ………………………………………………..     82

2- 9-8- 1- کلیاتی درباره ی روش ها و ابزارهای سنجش و ارزشیابی فعالیت های هنری …….     82

2- 9-8- 2- چگونگی اجرای ارزشیابی فعالیت های هنری دانش آموزان …………………………     84

2- 9-8- 3- پوشه ی کار فعالیت های هنری ………………………………………………………….     85

2- 29-8- 4- برگه ی ارزشیابی فعالیت های هنری دانش آموزان …………………………………     86

2- 9-8- 5- تهیه ی کارنامه ی توصیفی درس هنر …………………………………………………..     88

2- 9-9- مهارت های آموزگار برای اجرای برنامه ……………………………………………………..     88

2- 9-10-  امکانات، تجهیزات و رسانه های آموزشی پیشنهاد شده برای اجرای برنامه ……….     89

2- 9-10- 1- سخت افزارهای آموزشی ………………………………………………………………     89

2- 9-10- 2- نرم افزارهای آموزشی …………………………………………………………………..     90

2- 9-10- 3- کتاب راهنمای معلم ………………………………………………………………………     90

2- 9-10- 4- کتاب درسی ………………………………………………………………………………     91

2- 9-10- 5- کیت های هنری …………………………………………………………………………..     91

2- 9-10- 6- کتاب های آموزشی (غیر درسی) ……………………………………………………..     91

2- 9-10- 7- ابزار و مواد مورد نیاز برای فعالیت های هنری ………………………………………..     92

2- 10- پیشینه ی داخلی پژوهش ……………………………………………………………………     92

2- 11-پژوهش های انجام شده در درس هنر با رویکرد قدیمی  ………………………………….     99

2- 12-پیشینه ی خارجی پژوهش  ………………………………………………………………….     100

2- 13- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………     101

14- مبانی مدل یابی تحقیق ……………………………………………………………………………… 102

2 14-1-  ارائه ی مدل تحلیلی تحقیق ………………………………………………………………     104

فصل سوم : روش تحقیق

1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 107

3- 2- نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………..     107

3- 3- جامعه ی آماری …………………………………………………………………………………     108

3- 4- حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………….     108

3- 5- اطلاعات (جمعیت شناختی)مربوط به پاسخ دهندگان……………………………………..      109

3- 6- توصیف متغیرهای مربوط به اطلاعات دموگرافیک ……………………………………………      114

3- 6-1-  جنسیت ……………………………………………………………………………………….     114

3- 6-2-  سابقه ی شغل ………………………………………………………………………………     114

3- 6-3-  میزان تحصیلات ……………………………………………………………………………….     114

3- 6-4-  رشته ی تحصیلی …………………………………………………………………………….     114

3- 6-5-  جنسیت دبستان ……………………………………………………………………………..     114

3- 7- ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………..     114

3- 8- مقوله بندی سؤالات ……………………………………………………………………………..     115

3- 9- تحلیل سؤال ها ی مربوط به نگرش معلمان پایه ی سوم ابتدایی در خصوص ارزشیابی از

برنامه ی اجرا شده ………………………………………………………………………………………     118

3- 9-1-  تحلیل سؤال ها…………………………………………………………………………………     118

3- 9-1- 1-ضریب مقبولیت ……………………………………………………………………………….     118

3- 9-1- 2-ضریب تمیز …………………………………………………………………………………..     119

3- 9-1- 3-  روش لوپ (اندازه گیری میزان پایایی) …………………………………………………..     121

3- 9-1- 4- تعیین سؤالات نامناسب …………………………………………………………………..     122

3- 9-2-  ضریب پایایی ………………………………………………………………………………….     124

3- 9-3-  شواهد اعتبار (روایی) ………………………………………………………………………..     124

3- 10- روش اجرا و جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………     125

3- 10-1-  روش کتابخانه ای ……………………………………………………………………………     125

3- 10- 2- روش میدانی …………………………………………………………………………………..     125

3- 11- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………….     125

3- 12-آزمون های برازندگی مدل کلی ………………………………………………………………….     127

3 12-1- شاخص برازش کای دو (2x ) ……………………………..ا…………………………………..     127

3- 12-2-  نسبت کای دو به درجات آزادی ( 2dfx ) …………………………..ا…….ا…………………     128

3- 12-3-  جذر برآورد واریانس خطای تقریب (RMSEA ) …………………………………….ا……….     128

3- 12-4-  شاخص نرم شده  برازندگی NFI  یا DELTA  ……………………..ا……………………     128

3- 12-5-  شاخص تاکر- لویز (TLI) یا شاخص نرم نشده برازندگی (NNFI ) ………………….ا…     128

3- 12-6-  شاخص برازندگی تطبیقی(CFI) …………………………….ا……………………………     128

3- 12-7-  شاخص برازندگی فزاینده (IFI یا DELTA2) …………………ا………………………….      129

12-8- شاخص خوبی برازندگی(GFI) ………………………………ا…………………………………. 129

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 131

4- 2- ماتریس همبستگی متغیرها  …………………………………………………………………     131

4- 3- مدل یابی متغیرها ……………………………………………………………………………..     132

4- 4- توصیف مدل  …………………………………………………………………………………….     135

4- 5- شاخص برازش مدل کلی تحقیق ……………………………………………………………..     136

4- 5-1-  شاخص کای اسکوئر ………………………………………………………………………..     136

شاخص RMSEA    …………………………………………………………ا…………………………..    136

4- 5-3-  شاخص  NFI ……………………………………………ا…………………………………..     136

4- 5-4-  شاخص  CFI …………………………………………….ا………………………………….     137

4- 5-5-  شاخص IFI ……………………………………………….ا………………………………….     137

4- 5-6-  شاخص  GFI …………………………………………….ا…………………………………..     137

  • 6- تحلیل سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………… 137

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 144

5- 2- نتایج بدست آمده از بررسی سؤالات ………………………………………………………………     144

5- 3- بحث و نتیجه گیری تحقیق …………………………………………………………………………..     153

5- 4- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………..     155

5- 5- مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………………….     155

5- 6- پیشنهادات پژوهشی …………………………………………………………………………………     156

5- 7- توصیه های پژوهشگر ………………………………………………………………………………….     156

پیوست ها : 

پیوست شماره ی 1 : پرسشنامه ی محققق ساخته …………………………………………………..     159

پیوست شماره ی 2 : فهرست فعالیت های هنری ………………………………………………………     161

پیوست شماره ی 3 :  برگه ی ارزشیابی فعالیت های هنری دانش آموزان …………………………..     162

پیوست شماره ی 4 : کارنامه ی توصیفی درس هنر دوره ی ابتدایی ………………………………….     164

منابع:  

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………..     165

منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………..     167

فهرست جداول

جدول شماره 2-1-  زمان آموزش هفتگی در آموزش ابتدایی ………………………………………………..     42

جدول شماره 2-2-  زمان اختصاص یافته به فعالیت های هنری در آموزش ابتدایی ……………………….     42

جدول شماره 2-3-  دروس دوره ی ابتدایی ……………………………………………………………………     53

جدول شماره 2-4-  محتوای فعالیت های هنری دانش آموزان پایه ی سوم ابتدایی ……………………..     64

جدول شماره 2-5-  فعالیت های یادگیری – نقاشی در پایه ی سوم ابتدایی …………………………….     67

جدول شماره 2-6-  فعالیت های یادگیری – کاردستی پایه ی سوم ابتدایی ………………………………     69

جدول شماره 2-7-  فعالیت های یادگیری – تربیت شنوایی در پایه ی سوم ابتدایی ……………………..     71

جدول شماره2- 8- – فعالیت های یادگیری – قصه گویی در پایه ی سوم ابتدایی …………………………     73

جدول شماره2- 9- – فعالیت های یادگیری – نمایش در پایه ی سوم ابتدایی ……………………………..     75

جدول شماره 3– 1حجم نمونه …………………………………………………………………………………     109

جدول شماره 3-2-  توزیع فراوانی جنسیت …………………………………………………………………..     109

جدول شماره 3-3-  توزیع فراوانی سابقه ی شغل آموزگاران ……………………………………………….     110

جدول شماره 3-4-  توزیع فراوانی میزان تحصیلات …………………………………………………………..     111

جدول شماره 3-5-  توزیع فراوانی رشته ی تحصیلی ……………………………………………………….     112

جدول شماره 3-6- توزیع فراوانی جنسیت دبستان ………………………………………………………….     113

جدول شماره 3-7-  هدف – محتوا تهیه پرسشنامه ارزشیابی درس هنر در پایه ی سوم ابتدایی…         116

جدول شماره 3-8-  مقوله بندی سؤالات درباره ی اجرای محتوای برنامه درسی هنر سوم ابتدایی …   117

جدول شماره 3-9-  ضریب مقبولیت سؤالات مربوط به ارزشیابی درس هنر ……………………………     118

جدول شماره 3-10-ضریب همبستگی هر سؤال با نمره کل آزمون مربوط به نگرش معلمان پایه ی سوم

ابتدایی در خصوص اجرای برنامه درسی هنر ………………………………………………………………..     119

جدول شماره 3-11- میزان پایایی سؤالات مربوط به ارزشیابی درس هنر ………………………………..     121

جدول شماره 4-1-  جدول ماتریس همبستگی متغیرهای مورد پژوهش ………………………………….     131

جدول شماره 4-2-  شاخص های برازش مدل نهایی تحقق اهداف کلی برنامه ی هنر ……………….     133

جدول شماره 4-3-  جدول مقادیر مدل مسیر نهایی ………………………………………………………..     134

جدول شماره 4-4-  مقادیر روابط غیر مستقیم متغیرهای مستقل و وابسته ای بر تحقق اهداف کلی….  135

جدول شماره 4- 5- خلاصه ی تحلیل t استودنت برای میزان انطباق اهداف برنامه ی اجرا شده با اهداف

قصد شده ………………………………………………………………………………………………………..     137

جدول شماره 4- 6-خلاصه ی تحلیل t استودنت برای میزان انطباق محتوای برنامه در زمینه ی توسعه ی

شناخت هنری با محتوای قصد شده …………………………………………………………………………..     138

جدول شماره 4- 7-  خلاصه ی تحلیل t استودنت برای میزان انطباق محتوای برنامه در زمینه ی توسعه ی

مهارت های هنری با محتوای قصد شده ………………………………………………………………………     139

جدول شماره 4- 8- خلاصه ی تحلیل t استودنت برای میزان انطباق محتوای پیش بینی شده در زمینه ی

توسعه نگرش های هنری با محتوای قصد شده ………………………………………………………………..     139

جدول شماره 4- 9- خلاصه ی تحلیل t استودنت برای میزان انطباق نگرش معلمان درباره ی شیوه های

تدریس برنامه ی اجرا شده با برنامه ی قصد شده ……………………………………………………………..     140

جدول شماره 4-10-خلاصه ی تحلیل t استودنت برای میزان انطباق نگرش معلمان درباره ی شیوه های

ارزشیابی برنامه ی اجرا شده با برنامه ی قصد شده ……………………………………………………………     141

جدول شماره 4-11- خلاصه ی تحلیل t استودنت برای میزان انطباق نگرش معلمان درباره ی امکانات

اجرایی در نظر گرفته شده با برنامه ی درسی قصد شده ………………………………………………………     141

فهرست نمودار ها

نمودار شماره ی  3- 1 توزیع فراوانی جنسیت آموزگاران  پایه ی سوم ابتدایی   …………………………….     109

نمودار شماره ی 3-2 توزیع فراوانی سابقه ی شغل آموزگاران پایه ی سوم ابتدایی ……………………….     110

نمودار شماره ی 3-3 توزیع فراوانی میزان تحصیلات آموزگاران پایه ی سوم ابتدایی ………………. ………    111

نمودار شماره ی 3-4 توزیع فراوانی رشته ی تحصیلی آموزگاران پایه ی سوم ابتدایی ……………………     112

نمودار شماره ی 3-5 توزیع فراوانی جنسیت دبستان ها ……………………………………………………..     113    

فهرست شکل ها

شکل شماره 2- 1 عوامل مؤثر بر خلاقیت ………………………………………………………………………     56

شکل 2-2 نحوه ی ارزشیابی از فعالیت های دانش آموزان ……………………………………………………     84

شکل 2-3- : مدل نهایی تحلیل مسیر در خصوص رابطه متغیر ها ………………………………………….     105

شکل 4-1 مدل مفروض تأثیر توسعه شناخت و نگرش و مهارت های هنری و روش تدریس

و ارزشیابی و امکانات اجرایی بر تحقق اهداف کلی برنامه ی جدید هنر ………………………………….     133

شکل 5-1- : مدل نهایی تحلیل مسیر رابطه ی تحقق اهداف کلی برنامه با توسعه ی مهارت های هنری….151

شکل 5-2- : رابطه ی توسعه ی شناخت هنری با امکانات اجرایی ………………………………………..     151

شکل 5-3- :  رابطه ی نگرش های هنری با تحقق اهداف کلی برنامه هنر………………………………….  152

شکل 5-4- : رابطه ی توسعه ی شناخت هنری با تحقق اهداف کلی برنامه ی  جدید  هنر  …………    153

شکل 5-5- : مدل نهایی تحلیل مسیر ………………………………………………………………………….    154

فصل اول 

طرح مسئله

1-1-مقدمه

هنر یکی از مواد درسی دوره ی ابتدایی است که در جدول درسی پایه های اول و دوم ابتدایی،      هفته ای دو ساعت و در پایه های سوم، چهارم و پنجم یک هفته یک ساعت و یک هفته دو ساعت به آن اختصاص داده شده است؛ به این معنا که در هفته ،یک تا دو ساعت از فرصت های آموزشی دانش آموزان برای فعالیت های هنری برنامه ریزی شده است.

به همین خاطر جهت اجرای هرچه بهتر برنامه ی فوق و پر بارشدن این برنامه در مدارس ،درسال

1378 در دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی طرح جدیدی برای طراحی و تولید برنامه های درسی هنر دوره ی ابتدایی به اجرا در آمد که از پایه ی اول ابتدایی شروع شده و تا  پایه ی پنجم ابتدایی ادامه یافته است. تغییر برنامه ی درسی هنر از این جهت که بر رویکرد تربیت هنری و کودک محوری تأکید دارد، نقطه ی امیدی را در برنامه ی درسی این درس ایجاد کرده است. اینک که یک دوره از روند طراحی، تولید و اجرای این برنامه می گذرد و راهنمای برنامه درسی هنر تا پایه ی پنجم ابتدایی نیز تألیف

شده است، این پرسش مطرح می گردد که  برنامه ی اجرا شده تا چه اندازه مطابق برنامه ی قصد شده    می باشد و تا چه اندازه تعادل و همخوانی بین آن ها وجود دارد. به عبارت دیگر بین آنچه که برنامه ریزان به عنوان برنامه ی قصد شده که بازتابی از امید ها، هدف ها و انتظارات علاقه مندان است، با مجموعه اقداماتی و فعالیت های یاددهی – یادگیری که بر اساس برنامه ی فوق در محیط واقعی کلاس های درس به اجرا در می آید به چه میزان هماهنگی و تطابق وجود دارد؟  دراین پژوهش برنامه ی اجرا شده نسبت به برنامه ی قصد شده مورد ارزشیابی قرار می گیرد و مسائل و مشکلات احتمالی بین دو بخش یاد شده ازجهت وجود تعادل و همخوانی مورد بررسی قرار می گیرد.


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی میزان انطباق برنامه اجرا شده جدید درس هنر با برنامه قصد شده از دیدگاه معلمان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید