چکیده

هدف از این پژوهش حاضر،بررسی میزان تناسب محتوای کتاب ریاضی اول ابتدایی با معیار های گزینش و سازماندهی محتوا از دیدگاه معلمان اول ابتدایی استان زنجان است.با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شده است.جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان پایه اول ابتدایی استان زنجان بوده که جمعا 602 نفر می باشند .برای انتخاب حجم نمونه از بین معلمان تعداد 128 نفر با استفاده از شیوه تصادفی ساده و طبقه ای از جمعیت یاد شده انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه 40 سوالی محقق ساخته با مقیاس لیکرات استفاده شد و پس از اطمینان از روائی و پایایی آن اطلاعات لازم گرد آوری شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (فراوانی ، درصد ، میانگین و …) و آمار استنباطی (آزمون مجذور کای وتی تک نمونه ای ) استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که از نظر معلمان پایه اول ابتدایی :

1- محتوای کتاب ریاضی اول ابتدایی با هدفهای آموزش تعیین شده تناسب دارد.

2-محتواب کتاب ریاضی اوا ابتدایی متناسب با نیاز های فراگیران تهیه و تنظیم شده است.

3-محتوای کتاب ریاضی اول ابتدایی متناسب با نیاز های جامعه تهیه و تنظیم شده است.

4-محتوای کتاب ریاضی اول ابتدایی متناسب با اصول حاکم بر یادگیری تهیه و تنظیم شده است.

5- سازماندهی محتوای کتاب ریاضی اول ابتدایی متناسب با اصل سازماندهی  توالی است.

6- سازماندهی محتوای کتاب ریاضی اول ابتدایی متناسب با اصل سازماندهی استمرار است.

7- سازماندهی محتوای کتاب ریاضی اول ابتدایی متناسب با اصل سازماندهی وحدت است.

بنابراین یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که از نظر معلمان اول ابتدایی در انتخاب و سازماندهی محتوای کتاب ریاضی اول ابتدایی،ازنظرات متخصصان برنامه درسی در حوزه عام و خاص کمک گرفته شده و معیار های انتخاب و سازماندهی محتوا به خوبی در آن مورد توجه واقع شده است.

کلیدواژه ها:

محتوای آموزشی ، سازماندهی محتوا ، هدف های آموزشی ، اصل توالی ، اصل استمرار ،اصل وحدت ، نیاز فراگیر، نیاز جامعه ، کتاب درسی ریاضی اول ابتدایی


فهرست مطالب

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسئله 3

1-3 اهمیت موضوع تحقیق 5

1-4 هدف کلی 6

1-4-1 اهداف ویژه 6

1-5 سوالات تحقیق 7

1-6 فرضیات تحقیق 7

تعریف مفهومی عملیات واژه ها 8

1-2 مقدمه 13

2-2 سیر تحول برنامه درسی 13

2-3 سیر تحولات آموزش و پرورش و برنامه های درسی قبل از انقلاب 15

2-3-1 آموزش و پرورش در ایران باستان 15

2-3-2 آموزش و پرورش در ایران پس از اسلام تا تشکیل مدارس نظامیه 16

2-3-3 از مدارس نظامیه تا ایجاد دارالفنون 18

2-3-4 از دارالفنون تا تعلیمات اجباری همگانی 19

2-3-5 برنامه های درسی در نیمه اول قرن اخیر تا پیروزی انقلاب اسلامی 20

2-3-6 تحولات آموزش و پرورش و برنامه های درسی بعد از انقلاب اسلامی 22

2-4 برنامه ریزی درسی چیست؟ 23

2-4-1 تعاریفی از برنامه ریزی درسی 23

2-4-2 عناصر برنامه درسی 27

2-5 ماهیت محتوا 28

2-6 ماهیت تصمیمات در ارتباط با محتوا برنامه  درسی 29

2-7 دیدگاه های اساسی در انتخاب محتوا 30

2-7-1 دیدگاه ستنی 30

2-7-2 دیدگاه پویا30

2-7-3 دیدگاه سازنده 31

2-8 معیار های انتخاب محتوا 31

2-8-1 معیار های عام انتخاب محتوا 31

2-8-1-1- تنایب با عوامل و ارزش های اجتماعی 32

2-8-1-1-1- تناسب محتوا با فرهنگ ایده آل های و آرزوهای اجتماعی 32

2-8-1-1-2 تناسب با پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی 33

2-8-1-1-3 تناسب با مسائل و نیاز های جامعه ملی و محلی 33

2-8-1-1-4 تناسب با مسائل و ارتباطات جهانی 33

2-8-1-2 تناسب با ویژگیها و نیاز های یادگیرندگان 33

2-8-1-2-1 تناسب محتوا با توانایی ها و استعداد یادگیری دانش آموزان 33

2-8-1-2-2 تناسب محتوا با نیاز ها و رغبت های دانش آموزان 34

2-8-1-2-3- محتوا باید زمینه ساز تجربیات و یادگیری بعدی دانش آموزان باشد 34

2-8-1-3 تناسب محتوا با قانون مندی های برنامه درسی 34

2-8-1-3-1 تعادل محتوا 35

2-8-1-3-2  انسجام محتوا 35

2-8-2 معیار های خاص انتخاب محتوا در ریاضی 35

2-8-2-1 ارتباط محتوا درس ریاضی با دروس دیگر 36

2-8-2-2 تعادل بین محتوا و رورش 36

2-8-2-3 ویژگی های معلمان ریاضی 36

2-8-2-4 علاقه مند کردن دانش آموزان به ریاضیات 36

2-8-2-5 توجه به ماهیت ریاضی در یادگیری 37

2-9 روند تحول انتخاب محتوا برنامه درسی در ایران 37

2-10 معیارهای و اصول اتخاب محتوا 38

2-11 سازمان برنامه درسی 40

2-12 سازماندهی محتوا 41

2-13 الگوهای سازماندهی محتوا 42

2-13-1 سازماندهی بر اساس فعالیتهای یادگیری 42

2-13-2 سازماندهی بر اساس جامعه 43

2-13-3 سازماندهی بر اساس موضوع درسی 43

2-14 الگوهای سازماندهی موضوع محور 45

2-14-1 سازماندهی بر اساس موضوعات مجزا 45

2-14-2 سازماندهی بر اساس شیوه موضوعات وسیع  46

2-14-3 سازماندهی بر اساس شیوه مارپیچی 46

2-15 الگوهای سازماندهی دانش آموزان – محور 47

2-15-1 برنامه درسی پایه مشترک 47

2-15-2 برنامه درسی مبتنی بر کارکرد های یا مسائل اجتماعی 48

2-15-3 برنامه درسی فعالیت – محور 48

2-15-4 برنامه درسی انسانگرایانه 48

2-16 شیوه های سازماندهی محتوا 49

2-16-1 سازماندهی بر اساس رشته های علمی 49

2-16-2 موازی سازی رشته ها 50

2-16-3 سازماندهی چند رشته ای 50

2-16-4 سازماندهی بین رشته ای 51

2-16-5 سازماندهی فرا رشته ای 52

2-17 معیار سازماندهی اثر بخش 52

2-17-1 توالی 52

2-17-2 وسعت 53

2-17-3 تعادل 53

2-17-4 وحدت و یکپارچگی 54

2-17-5 مداومت یا پیوستگی 54

2-18 نقش و اهمیت کتاب درسی 55

2-19 آموزش و پرورش ابتدایی 55

2-19-1 تعریف آموزش و پرورش ابتدایی 55

2-19-2 اهمیت آموزش ابتدایی 56

2-19-3 اهداف آموزش و پرورش ابتدایی 57

2-20 ریاضی چیست؟ 58

2-21 ریاضی از نظر برنامه درسی 59

2-22 عوامل موثر در تعیین نیازهای آموزش ریاضی  60

2-23 عوامل موثر در تعیین اهداف برنامه درسی ریاضی 60

2-23-1 اهداف آموزش ریاضی در دوره ابتدایی 60

2-23-2 اهداف آموزش ریاضی در کلاس اول  ابتدایی 61

2-24 چگونگی محتوا در ریاضیات 62

2-25 برنامه های ریاضی از نظر محتوا در مقطع ابتدایی 63

2-26 نتیجه گیری 65

3-1 مقدمه 68

3-2 روش تحقیق 68

3-3 جامعه آماری 68

3-4 نمونه آماری 68

3-5 ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات 69

3-6 روایی 69

3-7 پایایی 69

3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 70

4-1 مقدمه 72

4-2 توصیف داده ها 72

4-3 تحلیل نتایج 86

5-1 مقدمه 93

5-2 بررسی فرضیه ها 93

5-3 بحث و نتیجه گیری 99

5-4 پیشنهاد ها 100

5-4-1 پیشنهاد های اجرایی 100

5-4-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات بیشتر 101

5-5 محدودیتها 102

5-5-1 محدودیتهایی که کنترل آنها از عهده پژوهشگر خارج است 102

5-5-2 محدودیت هایی که کنترل آنها در اختیار پژوهشگر است 102

پیوست 103

فهرست منابع 106

 

 

فهرست جداول

دوره های انتخاب محتوای برنامه درسی در ایران 38

فراوانی و درصد فراوانی معلمان مناطق 72

سطح تحصیلات معلمان 73

سابقه تدریس در کلاس اول ابتدایی 74

جنسیت معلمان 75

توزیع فراوانی و درصد پاسخهای افراد نمونه به سوالات فرضیه اول 77

توزیع فراوانی و درصد پاسخهای افراد نمونه به سوالات فرضیه دوم 78

توزیع فراوانی و درصد پاسخهای افراد نمونه به سوالات فرضیه سوم 79

توزیع فراوانی و درصد پاسخهای افراد نمونه به سوالات فرضیه چهارم 81

توزیع فراوانی و درصد پاسخهای افراد نمونه به سوالات فرضیه پنجم 83

توزیع فراوانی و درصد پاسخهای افراد نمونه به سوالات فرضیه ششم 84

توزیع فراوانی و درصد پاسخهای افراد نمونه به سوالات فرضیه هفتم 85

آزمون فرضیه اول 86

آزمون فرضیه دوم 87

آزمون فرضیه سوم 87

آزمون فرضیه چهارم 88

آزمون فرضیه پنجم 89

آزمون فرضیه ششم 89

آزمون فرضیه هفتم 90

نتیجه تحلیل فرضیه ها 91

 

فهرست نمودار ها

فراوانی معلمان در مناطق 73

فراوانی سطح تحصیلات معلمان 74

سابقه تدریس در کلاس اول ابتدایی 75

جنسیت معلمان 76

 

فهرست اشکال

سازمان برنامه درسی 42

الگو های سازماندهی محتوا 45

شیوه های سازماندهی محتوا 50

سازماندهی برا اساس رشته های علمی 51

موازی سازی رشته ها 51

سازماندهی چند رشته ای 52

سازماندهی بین رشته ای 52


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید