چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه میزان تاثیر دو روش آموزشی به شیوه بازی و سنتی برانگیزه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پسر سال سوم ابتدایی ناحیه 4 کرج بوده است،روش تحقیق نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه استفاده گردیده است ،حجم نمونه متشکل از 60 نفر دانش اموز پسر سال سوم ابتدایی است که 30 نفر آن ها گروه آزمایش و 30 نفر گروه گواه بوده است و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند .ابتدا محقق از میان مدارس ابتدایی ناحیه 4 یک مدریه را انتخاب کرد سپس از میان 4 کلاس سوم این مدرسه دو کلاس را انتخاب کرد ،بعد از آن یک کلاس را به گروه آزمایش و کلاس دیگر را به گروه گواه واگذار کرد.

ابزار های سنجش در این پژوهش شمال 1- پرسشنامه انگیزه ریاضی 2- آزمون پیشرفت تحصیلی  محقق ساخته و آزمون هوش ریون بوده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ) و در بخش استنباطی از تحلیل کوواریانس استفاده گردید.نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که : 1- روش تدریس مبتنی بر بازی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی موثر است 2- روش تدریس مبتنی بر بازی در افزایش انگیزه نسبت به ریاضی موثر است.

کلید واژه ها :

روش تدریس مبتنی بر بازی ،روش تدریس سنتی ،انگیزه ریاضی ،پیشرفت تحصیلی

1-1 مقدمه 2

ریاضیات یکی از کهن ترین دانش هایی است که همواره مورد توجه بشربوده است.این دانش اهمیت بسزایی درزندگی بشر،بخصوص زندگی روزمره ایفا میکند.اهمیت این دانش درحدی است که ازهمان سال های اول آموزش،ساعات زیادی ازبرنامه آموزشی به آن اختصاص یافته است.به دلیل کاربرد فراوان درزندگی روزمره تعلمات ابتدایی به طور سنتی کوشیده است که کودکان راازطریق آموزش ریاضیات وبهره گیری ازآن به عنوان وسیله ای برای حل مسائل عملی جهت ایفای نقش خودشان استفاده کند(صفوی،1379،ص15)

مهمترین هدف آموزش ریاضی اندیشیدن است وبه معلمان توصیه میشود که سطح توانایی اندیشیدن را درشاگردان خودبالا ببرند.به این جهت وظیفه ومسئولیت معلم امروز نسبت به گذشته سنگین تر وپیچیده ترشده است.دیگر نمیتوان باروش های سنتی جامعه وافراد آن رابه سوی یک تحول پیچیده و پیشرفته سوق داد،باچنین روش هایی کمتراحتمال دارد یادگیری دردانش آموزان رخ دهد.باتمام این تفاسیر وبا تمامی تلاش هایی که آموزش و پرورش برای بهبود وضعیت آموزشی درس ها انجام دادها ست،بازوضعیت آموزش ریاضی ونمرات دانش آموزان دراین درس مطلوب نبوده است وازطرف دیگر هدف های پرورشی آموزش ریاضی که داشتن تفکر خلاق ومنطقی است،برآورد نمیشود(شعبانی،1382،ص164)

یکی از روش ای یادگیری فعال،استفاده ازبازی است.بازی درعین این که وسیله سرگرمی است،جنبه آموزندگی وسازندگی نیزدارد ودربرخی موارد اشتغال کودک به بازی بیش از ارزش خواندن کتاب است،کودکان درخلال بازی ها به ویژه بازیهای آموزشی،به مفاهیم ذهنی جدیدی دسترسی پیدا میکنند ومهارت های بیشتر وبهتری راکسب مینمایند.آنان به کمک بازی تجارب ارزنده ای به دست می آورند.در حین بازی مطالب آموختنی،بدون فشار وبامیل ورغبت فراگرفته میشود.به همین دلیل برخی از مربیان دست اندرکاران تعلیم وتربیت متعقدند که هرگونه مطالب درسی راباید فقط همراه با بازی به کودک آموخت واصولا بهتراست ساعات رسمی دروس مدارس ابتدایی رابه ساعات بازی های خلاق و آموزنده تبدیل کرد(محمداسماعیل،1383،ص54)

درهمین راستا این پژوهش،به دنبال آن است تاضمن مقایسه دو روش تدریس بازی وسنتی به بررسی میزان تاثیر دوروش مزیور برانگیزه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پسر سال سوم ابتدایی ناحیه4 کرج بپردازد.

1-2-بیان مساله

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحت تاثیر عوامل مختلفی است که اگر این عوامل وچگونگی تاثیر آنها درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد شناسایی قرارگیرد،به خوبی میتوان به اهداف نظام تعلیم وتربیت دست یافت.یکی از این عوامل روش تدریس معلمان می باشد که دردرس چون ریاضی بیشتر نمود پیدامیکند.

امروزه نمیتوان پذیرفت که ریاضیات،حتی ریاضیات قبل ازدبستان توسط افراد ناآگاه وبی توجه به اصول ومبانی آموزش ریاضی ارائه شود،زیرا طبیعت دانش ریاضی وپیچیدگی های آموزش ویادگیری آن،بویژه دردوران ریاضیات مدرسه دلالت براین مهم دارد که کمترین بدآموزی موجب انحرافات جدی فراگیران دریادگیری های بعدی ریاضی ونقصان رفتار ریاضی خواهدشد(علم الهدایی،1381،ص42)

درگذشته اعتقاد براین بود که تنها کلاس های ساکت وبی تحرک،کلاس های یادگیری واقعی هستند.درآن زمان مدیران مدارسی درراهرو های خاموش قدم میزند وبا شنیدن کوچکترین صدابه کنترل کلاس های می پرداختند.دانش آموزان به عنوان افرادی منفعل و پذیرنده صرف معلومات،تلقی میشدند که مجبور بودند6الی8ساعت درکلاس های درسی مختلف نشسته وشنونده محض سخنرانی ها معلمان خودباشند(کرامتی،1386،ص25)

در روش های سنتی تدریس،علی الخصوص درریاضی،فرایند وجریان تدریس ویادگیری به گونه ای است که مانع ازفعالیت ودرگیری دانش آموزان درتحلیل یادگیری و رشد معلمان متکلم وحده بوده وبدون درنظر گرفتن توانایی ها،استعدادها وعلایق شاگردان،به صورت یکنواختی محتوانی کتاب رادرقالب سخنرانی های طولانی مدت به آنها انتقال میدهد.میتوان منشا بسیاری ازعدم موفقیت ها سیستم آموزشی وهمچنین شکست دانش آموزان رادررسیدن به اهداف تعیین شده آموزش رادر عدم توانایی روش های تدریس سنتی،درفراخواندن دانش آموزان به حضور فعال درجریان یادگیری جستجو کرد.ازنتایج رویکرد سنتی درتدریس درسیستم های آموزشی،افت تحصیلی شدید دردانش آموزان وتوجه آنها فقط به حفظ وتکرار مطالب ومحتوانی دروس می باشد.همچنین عدم یادداری مطالب آموخته شده پس از زمان کم ونبود انگیزه وگرایش برای یادگیری عمیق ومعنادار وخارج شدن فراگیران ضعیف ازفرایند یادگیری،ازثمرات آموزش سنتی می باشد.این مشکلات دامنگیر نظام آموزشی کشورمان نیز میباشد،به طوری که نظام آموزشی و پرورش را دچار چالش جدی کرده است(کیامنش،نوری،1380،ص177)

«نتایج به دست آمده از گزارش سومین مطالعات بین المللی ریاضی وعلوم نشان میدهد که برون داده های آموزشی کشور،حتی درمقایسه با کشورهای درحال توسعه،تفاوت فاحش وچشم گیر دارد.تفاوت32 نمره ریاضی پایه سوم(یا8 درصد تفاوت درمتوسط پاسخ های صحیح)و36 نمره در ریاضی پایه چهارم(با10 درصد تفاوت درمتوسط پاسخ های صحیح)با اولین کشور قبل ازایران در جدول رده بندی یاتفاوت 92نمره ریاضی پایه سوم(یا21درصد تفاوت درمتوسط پاسخ های صحیح)و 100 نمره درپایه چهارم(21درصد تفاوت درمتوسط پاسخ های صحیح) با متوسط عملکرد دانش آموزان24یا26 کشور شرکت کننه درآستانه قرن بیست ویکم درسال جهانی ریاضیات هشداری است که باید جدی گرفته شود(کیامنش،377،ص170).

یکی از متغیرهای اثرگذاری برعملکرد تحصیلی که درسومین مطالعه بین المللی ریاضی وعلوم به منظور فراهم آوردن یک زمینه آموزشی مناسب برای تفسیر نتایج آزمون ریاضی مورد بررسی قرار گرفت میزان علاقه دانش آموزان به ریاضی ونگرش آنها نسبت به ریاضی بوده است.نتایج به دست آمده ازسوال(چقدریاضی را دوست دارید) ومیزان توافق آنها بادوعبارت(ریاضی خسته کننده است) و (من ازیادیگری ریاضی لذت میبرم) نشان ددهنده رابطه مثبت بین متغیر میزان علاقه دانش آموزان و (من ازیادگیری ریاضی لذت میبرم) نشان دهنده رابطه مثبت بین متغیر میزان علاقه دانش آموزان به ریاضی وپیشرفت تحصیلی وهمچنین رابطه مثبت بین متغیر نگرش مثبت به ریاضی وعملکرد درریاضی می باشد.به عبارت دیگر معمولا دانش آموزان دارای نگرش مثبت نسبت به یک موضوع درسی درآن درس موفق تر ودانش آموزان دارای نگرش منفی ناموفق ترهستند(همان منبع،صص145و146)

میتوان ریشه های این نتیجه نامطلوب را دروضعیت برنامه درسی،شیوه های تدریس وبرنامه ریزی آموزشی جستجوکرد.ازآنجایی که محتوای برنامه های درسی دراین دروس تاحدزیادی با دیگر کشورها یکسان است،این ضعف بیشتر ازوش های نامناسب آموزش ویادگیری ناشی میشود که عملا دانش آموزان رابه سوی یادیگری حافظه اش سوق میدهد.نتیه این پژوهش ها ضرورت بازنگری درروش های آموزش ویادگری وچرخش به سمت روش های فعال رابیش ازهرزمان دیگری خاطرنشان میسازد(کیامنش،نوری،1380،ص177)

مطالعه عوامل موثر پیشرفت تحصیلی دردرس ریاضی،طی سه دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه متخصصان تعلیم وتربیت قرارگرفته است.یافته های تحقیقات متعدد نشان داده است که پیشرفت تحصیلی درریاضی نه تنها ازساختارهای دانش وفرایند های پردزاش اطلاعات تاثیر میپذیرد،بلکه به عوامل انگیزشی ازجمله”باورها”،نگرش ها وارزشها نیز مربوط میشود(بسانت،1995،نقل از غلامرضایی،1390)

انگیزش یادگیری ریاضی نیز،ازجمله متغیرهایی است که با پیشرفت تحصیلی ریاضی رابطه و همبستگی بالایی دارد(کیامنش وپوراصغر،1385)

دانش آموزان امروزی رانمیتوان باشیوه های قدیمی تدریس به صورت منفعل درکلاس نشاند وبرای آنها مفاهیم ریاضی راتدریس کرد.تجربه وتحقیق نشان داده است که یادگیری دراین روش ها سحطی بده وقابل اعتماد نیست.انتزاعی بودن ریاضی یادگیری راسخت تر میکند.لذا می توان با بهبود روش های تدریس به تدریس یادگیری ریاضی کمک کرد(کریمی،1383)

امروزه نیاز به روش های نوین تدریس باتوجه به پیشرفت روز افزون علم وفن آوری حس میشود،باید به دنبال روش های تدریسی بودتابتوان دانش آموزان راازحفظ طوطی وار به سوی یادگیری سق داد.استفاده از روش ها فعال تدریس ازروش هایی است که کمک شایانی به دانش آموزارن ومعلمان میکند.روش های فعال تدریس روش هایی هستند که فعالیت ذهنی دانش آموز را درزمینه نیازهای عمومی وی برمی انگیزند.دراین روش ها علاوه برفراهم کردن شرایط گوناگون باید یادگیری راازطریق ترغیب وتحریک دانش آموزن درآنان ایجاد نمود وتمام پیام های تربیتی و آموزشی را متناسب با کانون رغبت وعلاقه کودکان متنقل نمود چراکه اصولا هیچ تغییری در رفتار یادگیرنده رخ نمی دهد مگراینکه ازمیل درونی ورغبت طبیعی آنان سرچشمه گرفته باشد”(کریمی،1383،ص60)

یکی از روش های یادگیری فعال،استفاده ازبازی است.بازی ازجمله امکاناتی است که میتوان به منظور آموزش وایجاد انگیزه دردانش آموزان ازآن بهره مند شد.بازی به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشرفت ویادگری درکودکان شناخته شده است که نقش ها وهنجارهای اجتماعی و نیزمهارت های حل مساله،مهارت های زبانی وفیزیکی،سازگاری باجامعه و.. رابه آنان می آموزد.(اندرسن،مک نامی،2010)

مهجور(1387) معتقداست ویژگی های خاص بازی وفواید گوناگون آن دررشد همه جانبه ی قوای ذهنی،جسمی،شخصیتی واجتماعی کودک باعث شده است تاتوجه تعداد زیادی ازدست اندرکاران تعلیم وتربیت به چگونگی نقش بازی درامر آموزش کودکن معطوف شود.بازی درعین این که وسیله سرگرمی است،جنبه آموزنگی وسازندگی نیزدارد ودربرخی موارد اشتغال کودک به بازی بیش از ارزش خواندن کتاب است،کودکان درخلال بازیها به ویژه بازیهای آموزشی،به مفاهیم ذهنی جدیدی دسترسی پیدامیکنند ومهارت های بیشتر وبهتری راکسب مینمایند.آنان به کمک بازی تجارب ارزنده ای به دست می آورند.درحین بازی مطالب آموختنی،بدون فشار وبامیل و رغبت فراگرفته میشود.به همین دلیل برخی از مربیان دست اندکاران تعلیم وتربیت معتقدند که هرگونه مطالب درسی رابید فقط همراه بابازی به کودک آموخت واصولا بهتراست ساعات رسمی دروس مدارس ابتدایی رابه ساعات بازی های خلاق وآموزنه تبدیل کرد(محمداسماعیل،1383،ص45)

به طور کلی باتوجه به تحقیقات انجام گرفته درخصوص،نقش روش تدریس مبتنی بربازی در انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،نتایج حاکی ازآن است که استفاد ازبازی درآموزشی ریاضی نقش بسزایی درفرایند یادگیری وایجاد انگیزه دردانش آموزان ایفا میکند.که نتایج تحقیقات علی اسماعیلی ورنجگر1387،اخواست وهمکاران1388،بهبور1390،ماکس ول وهمکاران2004،فنگ فنگ وباربارا2007،نقش بازی رادربهبود فرایند تدریس وپیشرفت تحصیلی دردانش آموزان را تایید مینمایند.

باتوجه به اهمیت ریاضی درزندگی آینده دانش آموزان ونقش کلیدی بازی دریادگیری مفاهیم مختلف،اکنون مساله اصلی دراین پژوهش آن است که:

آیا روش تدریس مبتنی بر بازی درمقایسه باروش تدریس سنتی باعث افزایش انگیزه وپیشرفت تحصیلی ریاضی دردانش آموزان میشود؟

1-2 بیان مسئله 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6

1-4 اهداف تحقیق 8

1-4-1- اهداف کلی 8

1-4-2 اهداف جزئی تحقیق 8

1-5 قلمرو تحقیق 9

1-5-1 قلمرو مکانی تحقیق 9

1-5-2 قلمرو زمانی تحقیق 9

1-6 فرضیه های تحقیق 9

1-7 تعریف واژه ها ،مفهایم . متغیر ها 9

1-7-1-1 متغیر مستقل 9

1-7-1-2 متغیر وابسته 10

1-7-2- تعاریف نظری 10

1-7-3 تعاریف عملیاتی 12

2-1 مقدمه 14

دراین فصل ابتدا به معرفی روش تدریس،تاریخچه،انواع ومبانی فلسفی آن خواهیم پرداخت.سپس درمورد ریاضیات تاریخچه،اهمیت و ورش های آموش آن بحث خواهیم کرد.سپس انیگزه و نظریه های آن مطرح میشود.بعددرمورد بازی،انواع آن واهمیت بازی درآموزش بحث خواهیم کرد.ودرپایان تحقیقات انجام شده درداخل وخارج کشور دررابطه با موضوع پژوهش نقدوبررسی وسپس نتیجه گیری ارائه میشود.

2-2 تدریس 14

2-2-1 تاریخچه روش های تدریس 16

2-2-2 رش تدریس 16

2-2-3 اصول روش های تدریس 17

2-2-4 نقش و جایگاه روش تدریس در برنامه های درسی 17

2-2-5 انواع روش های تدریس 18

2-2-5-1 الف)گروه غیر فعال 18

2-2-5-2 ب)گروه فعال 19

2-2-6 مبانی فلسفی تدریس 20

2-2-6-1- آرمانگرایی (ایدالیسم) 20

2-2-6-2 واقعگرایی 21

2-2-6-3 طبیعت گرایی 21

2-6-4 عملگرایی 22

2-2-6-5 وجود گرایی 22

2-2-6-6 فاسفه تحلیلی 23

2-2-6-7 فلسفه تربیتی اسلام 23

2-3 ریاضی چیست؟ 24

2-3-1 ضرورت و اهمیت آموزش ریاضی 25

2-3-2 پیدایش آموزش ریاضی در دوره ابتدایی 26

2-3-3 هدف های آموزش ریاضیات در دوره ابتدایی 28

2-3-4 روش های آموزش ریاضیات 28

2-3-4-1 روش های زبانی 29

2-3-4-2 تدریس از ره تجربه و علم 30

2-3-4-3 روش مکاشفه ای و با استفاده از تصاویر و اشکال  30

2-4 پیشرفت تحصیلی 31

2-4-1 عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی 31

2-5 انگیزه 32

2-5-1 نظریه های انگیزش 32

2-5-1-1 نظریه انسان گرایی 33

2-5-1-2 نظریه پیشرفت 33

2-5-1-3 نظریه اسناد 34

2-5-1-4- نظریه شناختی اجتماعی 34

2-5-1-5 نظریه هدف 35

2-5-2 انگیزیش و یاد گیری 35

2-6 اهمیت رشد در فرایند یاددهی یادگیری 36

2-6-1- نظریه رشد شناختی پیاژه 36

2-6-1-2-مراحل رشد شناختی پیاژه 37

2-6-1-2-1 مرحله حسی – حرکتی (تولد تا 2 سالگی) 37

2-6-1-2-2 مرحله پیش عملیاتی (2 تا 7 سالگی) 38

2-6-1-2-3- مرحله عملیاتی عینی (7 تا 11 سالگی)  39

2-6-1-2-4- مرحله عملیاتی صوری (11 تا 15 سالگی)  40

2-7 تاریخچه بازی 41

2-7-1 تعریف بازی 41

2-7-2 اهداف بازی 42

2-7-3 معیار های بازی 43

2-7-4 انواع بازی 44

بازی های آموزشی 45

2-7-5 نظریات پژوهشگران علوم تربیتی در رابطه با بازی 46

2-7-6 دیدگاه اسلام دانشمندان ایرانی در باره بازی 47

2-7-7 ارزش های بازی 49

2-7-7-1 ارش های جسمانی بازی 49

2-7-7-2- ارزش های اجتماعی بازی 79

2-7-7-3 ارزش ذهنی بازی 50

2-7-7-4 ارزش درمانی بازی 50

2-7-7-5 ارزش یادگیری 50

2-7-7-6 ارزش تربیت اخلاقی بازی 57

2-7-8 بازی در دبستان 57

2-7-9نقش بازی در آموزش و پرورش کودکان 58

2-7-10 چرا باید از بازی در آموزش استفاده کرد 59

2-7-11- بازی و ریاضی 60

2-8- مراحل اجرای روش تدریس مبتنی بر بازی 61

2-9- پیشینه پژوهشی 62

2-9-1- پیشینه پژوهش در ایران 62

2-9-2- پیشینه پژوهشی در خارج از ایران 64

2-9-3-جمع بندی تحقیق و نیجه گیری 66

تدریس به شیوه بازی

تدریس به شیوه بازی

1-3 مقدمه 69

دراین فصل از پژوهش،ابتدا روش تحقیق وطرح پژوهش معرفی میشود،سپس درمورد جامعه آماری وروش نمونه گیری بحث میشود.درمرحله ی بعد ازابزار گردآوری اطلاعات،معرفی میشود وچگونگی تعیین روایی و پایایی آنها آمده است مرحله بعدفرایند تحقیق توضیح داده شده،در پایان این فصل به توضیح روش آماری مورد استفاده درتجزیه وتحلیل داده های این پژوهش پرداخته شده است.

3-2- روش و طرح تحقیق 69

از آنجاییکه این تحقیق مقایسه تاثیر روش تدریس بربازی ورورش های سنتی رابرپیشرفت تحصیلی ضرب رامورد مطالعه قرار میدهد جزء تحقیقات کاربدی محسوب میشود وازآنجایی که درپی آن است که ازنوع پیش آزمون-پس آزمون باگروه گواه استفاده نموده است.این طرح مشتمل است بردوگروه که قبل وبعد ازارائه متغیر مستقل،مقایسه شدها ند.دراین طرح انتخاب آزمودنی ها از جامعه وجایگزین شدن آنها درگروه ها به صورت تصادفی انجام نمیشود،شکل زیر نمایشگر این طرح است.

3-3- جامعه آماری 64

3-4- نمونه گیری (حجم نمونه و روش محاسبه) 64

3-5- ابزار گرد آوری اطلاعات 64

3-5-1 آزمون هوش ریون 64

3-5-2 پرسشنامه انگیزه 65

3-5-3 آزمون پیشرفت تحصیلی 66

3-6- فرایند تحقیق 67

3-7 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 69

4-1 مقدمه 71

تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده یکی از فرآیند های مهم پژوهشی است که ازطریق کلیه فعالیت های پژوهشی تادسترسی به یک نتیجه،کنترل وهدایت میشود

تحلیل گر پژوهش،داده های تجربی رابه صورت اجزای اصلی وسازنده آن خرد میکند تابتوان پاسخ پرسش های پژوهش رابه دست آورد وفرضیه های پژوهش را بیازماید.این تجزیه وتحلیل داده های پژوهش به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسش های پژوهش کافی نیست.تعبیر وتفسیر این داده ها نیز لازم است.تفسیر یعنی توضیح وتبیین ویافتن معنا داده ا،تبیین داده های خام بدون تحلیل آنها امری دشوار یاناممکن است؛ابتدا باید داده ها راتجزیه وتحلیل کرد وسپس نتیجه این تجزیه وتحلیل را مورد تفسیر قرارداد

هدف محقق دراین فصل تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده ازنمرات پیش آزمون وپس آزمون پرسشنامه های پیشرفت تحصیلی وانگیزش می باشد که مشتمل بربحث کلامی،جداول وهمچنین تجزیه وتحلیل اطلاعات است.این فصل درارتباط بایافته های توصیفی ویافته های استنباطی مربوط به فرضیات می باشد.

قسمت نخست به ارائه ها توصیفی(میانگین وانحراف استاندارد) اختصاص داده شده است.قسمت دوم با استفاده ازآزمون تحلیل کوواریانس داده های مربوطه،به بررسی فرضیات ارائه شده پرداخته است.

4-2 شاخص های توصیفی 73

4-3 یافت های استنباطی 76

5-1 مقدمه 81

دراین فصل محقق درپی جمع بندی ونتیجه گیری ازپژوهش باتوجه به فصول پیشین بوده وقصد دارد تابادیدی کل نگر به بحث درباره یافته های تحقیق بپردازد.به همین منظور ابتدا به بحث ونتیجه گیری کلی درباره موضوع پرداخته وبه تحلیل فرضیه های تحقیق ونتایج تحقیق های همخوان با این تحقیق راذکر نموده وسپس به بیان محدودیت ها وپیشنهاد های خوددر مورد موضوع پرداخته است.

این پژوهش با بهره گیری ازیافته ها ونظرات محققین درخصوص بررسی مقایسه میزان تاثیر دوروش آمزوش به شیوه بازی وسنتی برانگیزه وپیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان روی60 نفر از دانش آموزان پسرسال سوم ابتدایی با عنوان«بررسی مقایسه میزان تاثیر دوروش آموزش به شیوه بازی وسنتی برانگیزه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان» درسال تحصیلی91-90 انجام شد.جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان سال سوم ابتدایی ناحیه 4 کرج بوده وازنمونه گیری دردسترس استفاده شده است.ابزار پژوهش شامل،آزمون هوش ریون،پرسشنامه انگیزه ریاضی و آزمون پیشرفت تحصیلی بود که به صورت پیش آزمون وپس آزمون برروی دوگروه دانش آموزان اجرا گردید.در تجزیه وتحلیل اطلاعات ازآمار توصیفی(میانگین وانحراف معیار) و استنباطی،تحلیل کوواریانس به منظور بررسی مقایسه تاثیردوروش آموزش به شیوه بازی وسنتی برانگیز و پیشرفت تحصیلی استفاده شد ودرنهایت به نتایج زیرمنجر شد که ابتدا نتایج  بیان شده وسپس به شرح وتحلیل هرکدام جداگانه پرداخته شده است.

5-2 تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق 82

5-3 نتیجه گیری 85

5-4 محدودیت ها 85

5-5 پیشنهاد ها 85

5-5-1 پیشنهاد های کاربردی 86

5-5-2 پیشنهاد های پژوهشی 86

منابع 87

منابه فارسی 88

منابع لاتین 94

پیوست ها 96

پیوست 1 : پیش آزمون پیشرفت تحصیلی 98

پیوست 2 : پس آزمون پیشفرفت تحصیلی 101

پیوست 3 : پرسشنامه انگیزه 104

فهرست جداول

جدول 1-2  مقایسه روش های تدریس سنتی با روش های فعال 20

جدول3-1 شرح پیش آزمون –پس آزمون 63

جدول3-3 ضرایب پایایی انگیزه رغبتی ، اجتنابی و پیشرفت ریاضی 65

جدول3-4 ضریب پایایی آزمون پیشرفت تحصیلی در مقدماتی ،پیش آزمون و پس آزمون 67

جدول4-1 آمار های توصیفی آزمون هوشی ریون در دو گروه 72

جدول4-2 ویژگی های جمعیت شناختی در دو گروه 72

جدول4-3 میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی ها در متغیر انگیزه ریاضی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون  دو گروه 73

جدول4-4 میانگین انحراف استاندارد نمرات آزمودنی ها در متغیر پیشرفت تحصیلی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون  دو گروه  74

جدول4-5 نتایج آزمون t مستقل برای بررسی معنی داری تفاوت میانگین های نمرات هوش ریون در دو گروه  76

جدول4-6 تعیین یکسانی واریانس 76

جدول4-7 نتایج آزمون تحلیل کو واریانس متغیر انگیزه ریاضی 77

جدول4-8 تعیین یکسانی واریانس 78

جدول4-9 نتایج ازمون تحلیل کوواریانس متغیر پیشرفت تحصیلی 78

فهرست نمودار ها

نمودار 4-1 میانگین متغیر انگیزه ریاضی در دو گروه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون  74

نمودار 4-2 میانگین متغیر پیشرفت تحصیلی در دو گروه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون 75

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی مقايسه ميزان تأثير دو روش آموزش به شيوه بازی و سنتی بر انگيزه و پيشرفت تحصيلی رياضی دانش آموزان

خرید فایل word و pdf

قیمت 35 هزار تومان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید