انتخاب صفحه

چکیده 

در این تحقیق تاثیر مقدار رطوبت گونههای چوبی راش(Fagus orientalis)، ملج(Ulmus montana)، توسکا (Alnus glutinosa) و نوئل(picea Spp) بر روی مقاومت چسبندگی کششی و مقاومت به خراش (آزمون نوار چسب) رنگ های شفاف سیلر- کیلر و سیلر-  نیم پلی استر مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، تخته هایی به ابعاد 12×110×550 میلیمتر از قسمت برون چوب با سطوح مماسی تهیه شدند و به مدت یک ماه با رعایت اصول روشهای چوب خشک کنی در هوای آزاد قرار گرفتند. سپس برای متعادل سازی رطوبت، به طور مجزا برای رسیدن به رطوبت 8، 12و 15% در سه اتاق کلیما  قرار داده شدند. سپس تمامی سطوح نمونهها توسط پیستوله رنگکاری شدند و آزمونهای مقاومتی بر روی آنها انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار چسبندگی کششی(MPa 14/5) مربوط به رنگ سیلر-  نیم پلی استر استفاده شده بر روی گونهی چوبی ملج با رطوبت 8% و کمترین مقدار چسبندگی کششی (MPa 99/1) مربوط به رنگ سیلر-  کیلر استفاده شده بر روی  گونهی چوبی نوئل با رطوبت 15% بود. در آزمون نوار چسب، بیشترین درصد از دست دادن چسبندگی (6/53%) مربوط به گونهی چوبی نوئل با رطوبت 15% و رنگ مصرفی سیلر-  کیلر و کمترین درصد از دست دادن چسبندگی(4/10%) مربوط به گونه ی چوبی ملج با رطوبت 8% و رنگ مصرفی سیلر-  نیم- پلیاستر میباشد.

واژههای کلیدی: مقاومت چسبندگی، مقاومت به خراش، رنگهای شفاف ،گونه چـوب، سـیلر، کیلـر،نیم پلی استر.

بررسی مقاومت چسبندگی رنگهای شفاف

بررسی مقاومت چسبندگی رنگهای شفاف

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه     1-  مقدمه                                                                                                                                 1

1-1 تعریف چوب                                                                                                                                        2

1-2 ساختار  میـکروسکوپی چـوب                                                                                                                     3

1-3 ساختار ماکروسکوپی چوب                                                                                                                          5

1-3- 1 جهات چوب

1-3- 1- 1 بررسی برش عرضی چوب                                                                                                                  6

1-4 بررسی چوبهای مورد استفاده در پزوهش                                                                          9

1-4- 1 راش                                                                                                               9

1-4- 2 ملج                                                                                                               10

1-4- 3 توسکا                                                                                                            11

1-4- 4 نوئل                                                                                                               12

1-5 نقوش چوب                                                                                                        14

1-5- 1 نقوش حاصل از دوایر سالیانه                                                                               14

1-5- 2 نقوش حاصل از پرههای چوبی                                                                                 14

1-5- 3 نقوش حاصل از تغییرات راستا و جهت الیاف                                                             14

1-5- 4 نقوش لایهای                                                                                                   15

1-5- 5 نقوش چشم بلبلی                                                                                               15

1-5- 6 نقوش ناشی از تابیدگی الیاف                                                                                15

1-5- 7 نقوش حاصل از مواد رنگی                                                                                     15

1-6 رنگهای مورد مصرف در صنایع چوب                                                                            16

1-6-1 رنگهای شفاف                                                                                                   17

1-6-2 رنگهای غیرشفاف                                                                                              18

1-7 مواد تشکیل دهندهی پوششهای آلی                                                                             19

1-7- 1 رزین                                                                                                           19

1-7- 2 رنگدانه                                                                                                           19

1-7- 3 حلال                                                                                                           20

1-7- 4 مواد اضافه شونده در رنگ                                                                                    20

1-7- 5 خشککنها                                                                                                       21

1-8 مقدمات انجام عملیات رنگ کاری سطح چوب                                                                  21

1-9 فرمول بندی رنگهای چوب                                                                                        21

1-10 سیستمهای رنگ چوب                                                                                         22

  24 1-11 نفوذ رنگ
  24 1-12 چسبندگی رنگ
  25 1-12-1 آزمایش تعیین چسبندگی فیلم رنگ
  25 1-12-2 علل عدم چسبندگی رنگ روی چوب
  26 1-12-3 چسبندگی ضعیف فیلم رنگ بر روی یک سطح
  27 1-12-4 شکنندگی و یا تردی یک فیلم رنگ
  27 1-13 تئوری های چسبندگی
  27 1-13-1 چسبندگی مکانیکی
  27 1-13-2 تئوری جذب
  27 1-13-3 تئوری نفوذ
  28 1-13-4 تئوری الکترو استاتیک
  29 2-1 هدف تحقیق
  29 3-1 فرضیه تحقیق
فصل دوم : سابقه تحقیق 
  30 2- سابقه تحقیق
فصل سوم : مواد و روشها 
  35 3- مواد و روشها
  35 3-1 مواد اولیه
  35 3-1- 1 چوب مصرفی
  36 3-1- 2 رنگ مصرفی
  36 3-1- 2- 1 سیلر
  36 3-1- 2- 2 کیلر
  36 3-1- 2- 3 نیم پلی استر نیمه مات
  36 3-2 روش رنگ کردن نمونهها
  37 3-3 پارامترهای ثابت و متغیر
  37 3-3- 1 عوامل ثابت
  38 3-3- 2 عوامل متغیر               
  38 3-4 آزمونهای اندازهگیری چسبندگی
  39 3-4- 1 آزمون چسبندگی کششی (Pull-Off)
  42 3-4- 2 آزمون نوار چسب (Cross-Cut)
  45 3-5 تجزیه و تحلیل               
  فصل چهارم : نتایج  
  47 4-1 نتایج آزمون اندازهگیری چسبندگی کششی (Pull-Off)
  48 4-1-1 اثر مستقل گونهی چوبی بر مقاومت چسبندگی کششی
  48 4-1- 2 ثر مستقل درصد رطوبت بر مقاومت چسبندگی کششی
  50 4-1- 3 اثر مستقل نوع رنگ بر مقاومت چسبندگی کششی
  51 4-1- 4 تاثیر متقابل گونهی چوبی و درصد رطوبت بر مقاومت چسبندگی
  52 4-1- 5 تاثیر متقابل گونهی چوبی و نوع رنگ بر مقاومت چسبندگی کششی
  53 4-1- 6 تاثیر متقابل درصد رطوبت و نوع رنگ بر مقاومت چسبندگی  کششی
  54 4-1- 7 تاثیر متقابل گونهی چوبی، درصد رطوبت و نوع رنگ بر مقاومت چسبندگی کششی
  55 4-2 نتایج آزمون نوار چسب(Cross-Cut)
  56 4-2- 1 اثر مستقل گونهی چوبی بر درصد از دست دادن چسبندگی
  57 4-2- 2 اثر مستقل درصد رطوبت بر درصد از دست دادن چسبندگی
  58 4-2- 3 اثر مستقل نوع رنگ بر درصد از دست دادن چسبندگی
  59 4-2- 4 تاثیر متقابل گونهی چوبی و درصد رطوبت بر درصد از دست دادن چسبندگی
  60 4-2- 5 تاثیر متقابل گونهی چوبی و نوع رنگ بر درصد از دست دادن چسبندگی
  61 4-2- 6 تاثیر متقابل گونهی چوبی، درصد رطوبت و نوع رنگ بر درصد از دست دادن چسبندگی
  62 4-2- 7 تاثیر متقابل گونهی چوبی،درصد رطوبت و نوع رنگ بر درصد از دست دادن چسبندگی
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری   
  64 بحث
  65 پیشنهادات
فصل ششم : ضمائم    
  67 ضمیمه 1 جدولهای گروهبندی دانکن
  70 ضمیمه 2 تصاویر آزمون چسبندگی کششی (Pull-Off)
  78 ضمیمه 3 تصاویر آزمون نوار چسب (Cross-Cut)
  82 منابع و مآخذ

جدولها

  39 3-1 عوامل متغیر به همراه سطوح نمونه ها
  45 3-2 میزان از دست دادن چسبندگی (Cross-Cut)
  48 4-1 نتایج اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر مقاومت چسبندگی کششی
  56 4-2 نتایج اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر درصد از دست دادن چسبندگی

 

نمودارها

  49 4-1میانگین مقاومت چسبندگی کششی گونههای چوبی
  50 4-2میانگین مقاومت چسبندگی کششی درصد رطوبت چوب
  51 4-3میانگین مقاومت چسبندگی کششی نوع رنگ مصرفی
  52 4-4میانگین اثر متقابل گونهی چوبی و درصد رطوبت چوب بر مقاومت چسبندگی کششی
  53 4-5 میانگین اثر متقابل گونهی چوبی و نوع رنگ مصرفی بر مقاومت چسبندگی کششی
  54 4-6 میانگین اثر متقابل درصد رطوبت چوب و نوع رنگ مصرفی بر مقاومت چسبندگی کششی
  55 4-7میانگین اثر متقابل گونهی چوبی، درصد رطوبت چوب و نوع رنگ مصرفی بر مقاومت چسبندگی کششی
  57 4-8 میانگین درصد از دست دادن چسبندگی گونهی چوبی
  58 4-9 میانگین درصد از دست دادن چسبندگی برای درصد رطوبت
  59 4-10 میانگین درصد از دست دادن چسبندگی برای نوع رنگ
  60 4-11 میانگین درصد از دست دادن چسبندگی برای اثر متقابل گونهی چوبی و درصد رطوبت
  61 4-12 میانگین درصد از دست دادن چسبندگی برای اثر متقابل گونهی چوبی و نوع رنگ مصرفی
  62 4-13 میانگین درصد از دست دادن چسبندگی برای اثر متقابل درصد رطوبت چوب و نوع رنگ مصرفی
  63 4-14 میانگین درصد از دست دادن چسبندگی برای اثر متقابل گونه چوب، درصد رطوبت چوب و نوع رنگ

 

  3 1-1  ساختار کلی  چوب و اجزاء تشکیل دهنده ی آن
  5 1-2 مقاطع مختلف چوب
  7 1-3 چوببرون و چوبدرون
  8 1-4 نحوهی پراکنش آوندها در مقطع عرضی پهنبرگان
  10 1-5 مقطع عرضی چوب راش
  11 1-6 مقطع عرضی چوب ملج
  12 1-7 مقطع عرضی چوب توسکا
  12 1-8 مقطع عرضی چوب نوئل
  13 1-9 استفاده از رنگهای شفاف بر روی چوب
  16 1-10 نقوش مختلف چوب
  37 3-1 رنگ کاری توسط پیستوله
  40 3-2 طرز چسباندن دالی روی نمونه
  40 3-3 جدا شدن فیلم رنگ از اطراف دالی با مته گردبر
  41 3-4 طریقه قرار گرفتن دالی در محل مخصوص دستگاه و جدا شدن دالی
  41 3-5 صفحهی نمایش دستگاه چسبندگی کششی
  42 3-6 دستگاه اندازهگیری چسبندگی کششی
  43                      (Cross-Cut)دستگاه 7-3
  43 3-8 سطح آسیب دیده بر اثر فشار زیاد   
  44 3-9 مراحل آزمون نوار چسب (Cross-Cut)
  44 3-10 نحوه کندن نوار چسب
  65 5-1 نمونه سطح نوئل بعد از آزمون چسبندگی کششی

1- مقدمه

امروزه چوب به عنوان ماده خام برای ساخت خانههای مسکونی، فـرآورده هـای لایـهای، تختـهلائی، تخته خرده چوب، تخته فیبر، کاغذ سازی و سایر فرآوردههای فیبری مورد مصرف قرار میگیـرد .

مصرف چوب برای هدفهای دکور رو به فزونی است ولی در آینده مصارف انـواع فـرآوردههـای مرکـبچوب و فیبر در امر ساخت و سایر مقاصد وسعت پیدا خواهد کرد.

چوب یکی از مواد طبیعی است که تولید و مصرف آن با مصرف انرژی، تولید فرآوردههای غذایی، میزان جمعیت، تولیدات صنعتی، آلودگی و سلامت بشر ارتباط نزدیک دارد. به این نتیجه می- رسیم که همه این توابع ضروری اجتماعات بشری به هم مربوط هستند و تغییر یکی از آنها باعث تغییر دیگر توابع خواهد شد. افزایش جمعیت، افزایش تقاضا و در نتیجه حجم دور ریزها به اهمیت توان سیستمهای تولید طبیعی مانند جنگل افزوده است. توان جنگل در جذب آلودگی هوا به آن اهمیت اقتصادی جهانی داده است و اهمیتهای دیگر جنگل نیز وقتی جهان با کمبود مواد خام مواجه شود بیشتر خواهد شد (ابراهیمی،1376).

1-1 تعریف چوب

             چوب مادهای است که از ساقهی گیاهان چوبی بهدست میآید و از سـلول هـای عمـدتاً دوکـیشکل و توخالی تشکیل شده است که به موازات یکدیگر و در راسـتای طـول درخـت قـرار دارنـد. ایـنشکل ساختمان ویژه روی خواص و کاربرد نهایی چوب تاثیر فراوان دارد. بنابراین باید توجه داشت کـههنگام تبدیل تنه درخت به چوب های بریده شده خصوصیات تشریحی الیاف و یا سـلول هـای تشـکیلدهنده چوب و طرز قرار گرفتن آنها، بر روی خواص فیزیکی، مکانیکی و شکل ظاهری چوب تـاثیر مـیگذارند. همچنین چوب اساساً از سلولز، همی سلولز و لیگنین تشکیل شده است که این مـواد محـدودکننده ارتباط فضاهای داخل با محیط خارج است. چوب ماده ای متخلخل، دارای خاصیت جذب و دفع رطوبت (هیگروسکوپیک1)، هرسو نایکسان (آنیزوتروپ2) و ناهمگن (هتروژن3) است که حاصل فعالیـتچندین سال درخت است.

     از نظر شیمیایی چوب مادهای است آلی، شامل ترکیبـات  پلـ یسـاکار یدی و فنلـی کـه مهـمتـرینترکیب پلیساکاریدی آن سلولز بوده و مهمترین ترکیب فنلی آن لیگنین می باشد.

چوب مانند همه بافـت هـای گیـاهی دارای ترکیبـات شـیمیایی بسـیار پیچیـده اسـت، بخـش عمـدهسلول های چوبی را سـلولز (50 درصـد ) و همـی سـلولز (25 درصـد )  و مـابقی را لیگنـین (25درصـد )  تشکیل می دهد. سلولز و همی سلولز هر دو نمگیر هستند. بدین سبب چوب با قـدرت ، رطوبـت هـوا را جذب کرده و آب را در خود نگه مـی دارد. بـدین ترتیـب چـوب در هـوای آزاد همـواره دارای مقـداریرطوبت است که درصد آن با تغییـرات رطوبـت هـوای مجـاور پیوسـته در تغییرخواهـد بـود. تغییـراترطوبت در چوب باعث تغییر در شکل و حجم، یا با اصطلاح نجاران، بازی کردن و تغییر وزن مخصوص و مقاومت آن می گردد. درنتیجه خواص چوب در تغییرات رطوبت هوا همواره در تغییـر اسـت. رطوبـتکه حاصل فعالیت گیاهان چوبده است و از سایر مواد اولیه که همگن و هرسو یکسانند بسیار متفـاوتاست (طلایی، 1386).

1-2  ساختار  میـکروسکوپی چـوب

     چوب، بر خلاف مواد دیگر همچون فولاد و یا سیمان، اساساً از واحدهای لوله ای شکلِ میـان تهـی ورشته ای مانندی تشکیل شده که به وسیله ی ماده ای زمینه ای و به هم  چسباننده، به هم وصل شده انـد . بسیاری از ویژگی های چوب نیز به طور مستقیم از همین ساختار سرچشـمه مـی گیـرد . در شـکل1-1 ساختار میکروسکوپی  لاله درختی1 را بـه عنـوان نمونـه ای از پهـن برگـان مـی بینیـد (Anonymous، 1980). مکعبی که در شکل 1-1 می بینید معرّّف طولی به بلندای 7937/0 میلی متر اسـت . صـفحه ی افقی  مکعب (TT)، الگوی مینیاتوری ای از سطح مقطع عرضی  گرده بینه ها و یا الوارها را نشان می دهد. صفحه ی عمودی (RR) در سمت چپ تصویر نیز نشاندهنده ی برشی در راستای شـعاعی ، و صـفحه ی  (TG) در سمت راست بیانگر برشی در راستای مماسی ی مکعب اسـت . در پهـن برگـان،  ایـن 3 سـطحاصلی را که برش های چوبی عمدتاً در راستای آنها انجام می شود به نام برش عرضی2،  برش شـعاعی3، و برش مماسی4 می نامند.

شکل 1- 1 ساختار کلی  چوب و اجزاء تشکیل دهنده ی آن (Anonymous، 1980)

پهن برگان، ساختار تمایزیافته ای به نام آوند دارند که برای هدایت شیرابه ی گیاهی در جهـت عمـودیبه کار رفته و در سطح مقطع عرضی (TT) به صورت سوراخ ها یا منافذ ریزی (P) دیده می شود.

     آوندها از سلول های نسبتاٌ بزرگ با انتهای باز ساخته شده اند که در امتداد یکدیگر قرار گرفته و بـهصورت لوله ها یا مسیرهایی برای گُذرَِ شیرابه ی گیاهی به کار می روند. انـدازه ی آونـدهای پهـن برگـان،بسیار متنوع است و در برخی گونه ها حتی بدون ذره بین نیز دیده می شود. در اغلب پهن برگان، انتهـایسلول های آوندی به طور کامل باز است ولی در برخی انتهای آوندی دارای زائـده هـای میلـه ای شـکل 1 است (شکل 1-1، بخش علامت خورده sc). اکثر سلول های کوچکی که در شکل 1-1  می بینیـد الیـاف چوبی2 هستند که با F مشخص شده انـد . وظیفـه ی ایـن عناصـر چـوبی در گیاهـان، حفـظ اسـتحکاممی باشد. این سلول های دوکی شکل، معمولاُ حفره های سلولی ی کوچک و دیـواره هـای سـتََبری دارنـد. منفذ 3هایی (K) که در دیواره ی الیاف چوبی و آوندها وجود دارد امکان گُذرَِ شیرابه4 را از یک حفـره ی سلولی به دیگری به وجود می آورد. پرّّه های چوبی  (WR)،  نواری از سلول ها هستند که به صورت افقی و در جهت شعاعی قرار دارند و وظیفه شان ذخیره سازی و پخش مواد خـوراکی در جهـت افقـی اسـت.

اکثر پره هایی که در شکل 1-1  در سطح TG دیده می شوند از دو ردیف سلول تشکیل شـده انـد ولـیپهنای پره های چوبی در گونه های مختلف پهن برگان از 1 سلول (در صنوبرها و بیدها)  تا 50 سلول (در بلوط ها) متفاوت است.

     در گونه های مناطق معتدل، رویش یک سال (AR) را عموماً به نام دوایر سالیانه5 و یـا حلقـه هـایرویشی6می نامند که به روشنی با حلقه های پس وپیش متمایز است. به طـور کلـی مـی تـوان گفـت کـهچوبی که در فصل بهار شکل می گیرد و به آن چوب بهاره7 و یـا چـوب آغـاز8 (S) مـی گوینـد . سـاختارمتخلخل تری نسبت به چوبی دارد که پس از آغاز فصل رویش در بهـار شـکل گرفتـه،  بـه ایـن چـوب،چوب تابستانه9 و یا چوب پایان10 (SM) گویند. تمام سلول ها با لایـه ی نـازکی بـه نـام لایـه ی میـانی،محکم در جای خود استوار شده اند. این لایه ی نازک بین سلولی را می توان با مواد شـیمیایی ی خاصـیحلّ کرد و بدین وسیله الیاف را از همدیگر جدا نمود؛ در فرآینـد کاغ ذسـازی از همـین روش اسـتفاده (Anonymous،1980)می شود

1-3 ساختار ماکروسکوپی چوب

     باید توجه داشت که شکل، اندازه، ابعاد، طرز قرار گرفتن، نسبت و درصد هر یک از ایـن عناصـر درگونه های چوبی مختلف، متفاوت است. به طوری که هیچ وقت دو گونه چوبی نخواهیم یافت که دارای عناصر کاملا مشابه باشند و به همین دلیل است که چوبها را می توان از یکدیگر تمیز داد (پارساپژوه،

 (1382

1-3-1 جهات چوب

       برای شناسایی چوب به طریق ماکروسکوپی  میتوان آنـرا در سـه مقطـع مـورد بررسـی قـرار داد شکل 1-2.

  شکل 1- 2 مقاطع مختلف چوب

الف –  مقطع عرضی1: سطح این برش عمود بر محور طولی ساقه است.

‌ب  –  مقطع شعاعی 2: سطح این برش موازی با جهت پرههای چوبی می باشد.

‌ج    –  مقطع مماسی3: سطح این برش عمود بر شعاع دوایر سالیانه می باشد.

1-3-1-1 بررسی برش عرضی چوب

     موارد زیر را می توان در برش عرضی شناسایی کرد.

الف- دوره رویش

     با مساعد شدن شرایط رشد، کامبیوم فعالیت خود را آغاز می کند و با نامساعد شدن، این شرایط به فعالیت  خود پایان می دهد. ضمن این مدت کامبیوم یک دوره رویش داشته که این دوره برای گیاهـانچوبی مناطق معتدله همان دوره رویش سالیانه است که در طی یک سال تنها یک بار انجام مـی گـرددو زمان آن حدوداً از ابتدای بهار تا انتهای تابستان می باشد. طی این مدت یـک نـوار گـرد سـالیانه بـهنوارهای قبلی یک ساقهی چوبی افزوده می شود که پهنای این نوار در مقطع عرضی به صـورت روشـن- تیره دیده می شود.

‌ب-   چوب آغاز و چوب پایان

     در پهنای هر نوار رویشی، قسمت داخلی روشن و قسـمت خـارجی آن تیـره مـی باشـد . بـه دلیـلفعالیت شدید گیاه چوبی در آغاز یک دوره رویشی عناصر درشت تر، دارای حفرهی قطـورتر و دیـوارهی نازکتر ،هستند و بخش روشن پهنای نوار رویشی را تشکیل می دهند که به چوب آغاز معروف است.

با نزدیک شدن به پایان دوره رویش از قطر حفره عناصر چوبی کاسته شده و به ضـخامت دیـواره آنهـاافزوده می شود (آوندهای پهن برگان خصوصاً در چوبهای بخش روزانه ای و تراکئیدها در سوزنی برگان بیشتر از این قانون پیروی می کنند) و در انتها به حداکثر این تغییرات می رسند، چوب ایـن قسـمت ازنوار رویشی که رنگ تیره دارند به چوب پایان معروف است.

‌ج-    چوب بهاره و چوب تابستانه

     در گیاهان چوبی مناطق معتدله که در طول سال تنها یک دوره رویش دارنـد یـک نـوار روشـن – تیره به حلقه ها یا نوارهای چوبی سال های قبل افزوده می شود. در این گیاهان چوب بهاره همان چـوبآغاز می باشد و چوب تابستانه همان چوب پایان است. مجموع چوب بهاره و تابستانه، یک دوره رویـشیا یک لایه رویش را تشکیل می دهند و یک حد رویش جدید به حدود رویشی قبلی اضـافه مـی گـردد .

در آغاز دوره رویـش گیـاهی بـه دلیـل تشـکیل بـرگ و شـکوفه و ضـرورتاً انتقـال بیشـتر آب و مـواد،تراکئیدهای چوب بهاره سوزنی برگان و آوندهای چوب بهاره پهن برگان (خصوصاً در چـوب هـای بخـشروزانه ای) از قطر (کلی و حفره سلولی) بیشتر برخوردارند.

‌د-   دوایر سالیانه

     به حدود رویش در چوب های نواحی معتدله گفته می شود و عبارتست از حدهای بین چـوب بهـارههر سال با چوب تابستانه سال قبل، که این حد از اختلاف رنگ بین چـوب بهـاره و تابسـتانه مشـخصمی گردد. با شمارش این دوایر تعیین سن درختان مناطق معتدله امکان پذیر است.

‌ه-   چوب برون و چوب درون

     در چوب های جوان (حلقه های رویشی یا چوبی که در چند سال اول، پـس از تشـکیل کـامبیوم بـهوجود می آیند و دارای الیاف کوتاهتر و با جدار نازک تر، جرم ویژه کمتر و مقاومت پائین تری می باشـند ) بافت چوبی، کلیه وظایف خود را انجام می دهند. بدین معنی که آوندها در پهن برگـان و تراکئیـدها درسوزنی برگان هدایت شیرهی خام، تراکئیـدهای سـوزنی برگـان و فیبـر پهـن برگـان عامـل اسـتقامت وپارانشیم ها نیز نقش ذخیره مواد را به عهده دارند. بـه تـدریج کـه از سـن درخـت مـی گـذرد و تعـدادلایه های چوبی افزایش می یابد ابتدا بخش عمده ای از عناصر طولی می میرند ولی پارانشیم ها هنوز زنده هستند و در واقع انتقال شیره گیاهی صورت می گیرد و رابطه کامبیوم با پره هـای چـوبی ایـن قسـمتبرقرار است، لذا چوب هنوز زنده محسوب می شود ولی همراه با افزایش لایـه هـای ج دیـدتر و در واقـعبیشتر شدن سن درخت، آخرین عناصر فعال چوبی (پارانشیم ها) دوایر داخلی می میرند.

این قسمت از چوب که به تدریج (هرساله) بر قطر آن افزوده می گردد فعالیت حیاتی خـود را از دسـتداده و تنها نقش استقامت را در ساقه ایفا می کند به چوب درون1 معروف اسـت . دوایـر سـالیانه ای کـهچوب درون را احاطه کرده اند و فعالیت فیزیولوژیکی دارند به چوب برون2 معروفنـد  شـکل 1-3. چـوبدرونی شدن اغلب با تیره رنگ شدن آن همراه می باشد.


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 170

دانلود بخشی ازبررسی مقاومت چسبندگی رنگهاي شفاف (سیلر- کیلر، نیم پلی استر) سطوح مبلمان ماسیو ساخته شده از گونه هاي چوبی راش، ملج، توسکا و نوئل

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید