چکیده 

در این تحقیق تاثیر مقدار رطوبت گونههاي چوبی راش(Fagus orientalis)، ملج(Ulmus montana)، توسکا (Alnus glutinosa) و نوئل(picea Spp) بر روي مقاومت چسبندگی کششی و مقاومت به خراش (آزمون نوار چسب) رنگ هاي شفاف سیلر- کیلر و سیلر-  نیم پلی استر مورد مطالعه قرار گرفته است. براي این منظور، تخته هایی به ابعاد 12×110×550 میلیمتر از قسمت برون چوب با سطوح مماسی تهیه شدند و به مدت یک ماه با رعایت اصول روشهاي چوب خشک کنی در هواي آزاد قرار گرفتند. سپس براي متعادل سازي رطوبت، به طور مجزا براي رسیدن به رطوبت 8، 12و 15% در سه اتاق کلیما  قرار داده شدند. سپس تمامی سطوح نمونهها توسط پیستوله رنگکاري شدند و آزمونهاي مقاومتی بر روي آنها انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار چسبندگی کششی(MPa 14/5) مربوط به رنگ سیلر-  نیم پلی استر استفاده شده بر روي گونهي چوبی ملج با رطوبت 8% و کمترین مقدار چسبندگی کششی (MPa 99/1) مربوط به رنگ سیلر-  کیلر استفاده شده بر روي  گونهي چوبی نوئل با رطوبت 15% بود. در آزمون نوار چسب، بیشترین درصد از دست دادن چسبندگی (6/53%) مربوط به گونهي چوبی نوئل با رطوبت 15% و رنگ مصرفی سیلر-  کیلر و کمترین درصد از دست دادن چسبندگی(4/10%) مربوط به گونه ي چوبی ملج با رطوبت 8% و رنگ مصرفی سیلر-  نیم- پلیاستر میباشد.

واژههاي کلیدي: مقاومت چسبندگی، مقاومت به خراش، رنگهاي شفاف ،گونه چـوب، سـیلر، کیلـر،نیم پلی استر.

بررسی مقاومت چسبندگی رنگهاي شفاف

بررسی مقاومت چسبندگی رنگهاي شفاف

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه     1-  مقدمه                                                                                                                                 1

1-1 تعریف چوب                                                                                                                                        2

1-2 ساختار  میـکروسکوپی چـوب                                                                                                                     3

1-3 ساختار ماکروسکوپی چوب                                                                                                                          5

1-3- 1 جهات چوب

1-3- 1- 1 بررسی برش عرضی چوب                                                                                                                  6

1-4 بررسی چوبهاي مورد استفاده در پزوهش                                                                          9

1-4- 1 راش                                                                                                               9

1-4- 2 ملج                                                                                                               10

1-4- 3 توسکا                                                                                                            11

1-4- 4 نوئل                                                                                                               12

1-5 نقوش چوب                                                                                                        14

1-5- 1 نقوش حاصل از دوایر سالیانه                                                                               14

1-5- 2 نقوش حاصل از پرههاي چوبی                                                                                 14

1-5- 3 نقوش حاصل از تغییرات راستا و جهت الیاف                                                             14

1-5- 4 نقوش لایهاي                                                                                                   15

1-5- 5 نقوش چشم بلبلی                                                                                               15

1-5- 6 نقوش ناشی از تابیدگی الیاف                                                                                15

1-5- 7 نقوش حاصل از مواد رنگی                                                                                     15

1-6 رنگهاي مورد مصرف در صنایع چوب                                                                            16

1-6-1 رنگهاي شفاف                                                                                                   17

1-6-2 رنگهاي غیرشفاف                                                                                              18

1-7 مواد تشکیل دهندهي پوششهاي آلی                                                                             19

1-7- 1 رزین                                                                                                           19

1-7- 2 رنگدانه                                                                                                           19

1-7- 3 حلال                                                                                                           20

1-7- 4 مواد اضافه شونده در رنگ                                                                                    20

1-7- 5 خشککنها                                                                                                       21

1-8 مقدمات انجام عملیات رنگ کاري سطح چوب                                                                  21

1-9 فرمول بندي رنگهاي چوب                                                                                        21

1-10 سیستمهاي رنگ چوب                                                                                         22

  24 1-11 نفوذ رنگ
  24 1-12 چسبندگی رنگ
  25 1-12-1 آزمایش تعیین چسبندگی فیلم رنگ
  25 1-12-2 علل عدم چسبندگی رنگ روي چوب
  26 1-12-3 چسبندگی ضعیف فیلم رنگ بر روي یک سطح
  27 1-12-4 شکنندگی و یا تردي یک فیلم رنگ
  27 1-13 تئوري هاي چسبندگی
  27 1-13-1 چسبندگی مکانیکی
  27 1-13-2 تئوري جذب
  27 1-13-3 تئوري نفوذ
  28 1-13-4 تئوري الکترو استاتیک
  29 2-1 هدف تحقیق
  29 3-1 فرضیه تحقیق
فصل دوم : سابقه تحقیق 
  30 2- سابقه تحقیق
فصل سوم : مواد و روشها 
  35 3- مواد و روشها
  35 3-1 مواد اولیه
  35 3-1- 1 چوب مصرفی
  36 3-1- 2 رنگ مصرفی
  36 3-1- 2- 1 سیلر
  36 3-1- 2- 2 کیلر
  36 3-1- 2- 3 نیم پلی استر نیمه مات
  36 3-2 روش رنگ کردن نمونهها
  37 3-3 پارامترهاي ثابت و متغیر
  37 3-3- 1 عوامل ثابت
  38 3-3- 2 عوامل متغیر               
  38 3-4 آزمونهاي اندازهگیري چسبندگی
  39 3-4- 1 آزمون چسبندگی کششی (Pull-Off)
  42 3-4- 2 آزمون نوار چسب (Cross-Cut)
  45 3-5 تجزیه و تحلیل               
  فصل چهارم : نتایج  
  47 4-1 نتایج آزمون اندازهگیري چسبندگی کششی (Pull-Off)
  48 4-1-1 اثر مستقل گونهي چوبی بر مقاومت چسبندگی کششی
  48 4-1- 2 ثر مستقل درصد رطوبت بر مقاومت چسبندگی کششی
  50 4-1- 3 اثر مستقل نوع رنگ بر مقاومت چسبندگی کششی
  51 4-1- 4 تاثیر متقابل گونهي چوبی و درصد رطوبت بر مقاومت چسبندگی
  52 4-1- 5 تاثیر متقابل گونهي چوبی و نوع رنگ بر مقاومت چسبندگی کششی
  53 4-1- 6 تاثیر متقابل درصد رطوبت و نوع رنگ بر مقاومت چسبندگی  کششی
  54 4-1- 7 تاثیر متقابل گونهي چوبی، درصد رطوبت و نوع رنگ بر مقاومت چسبندگی کششی
  55 4-2 نتایج آزمون نوار چسب(Cross-Cut)
  56 4-2- 1 اثر مستقل گونهي چوبی بر درصد از دست دادن چسبندگی
  57 4-2- 2 اثر مستقل درصد رطوبت بر درصد از دست دادن چسبندگی
  58 4-2- 3 اثر مستقل نوع رنگ بر درصد از دست دادن چسبندگی
  59 4-2- 4 تاثیر متقابل گونهي چوبی و درصد رطوبت بر درصد از دست دادن چسبندگی
  60 4-2- 5 تاثیر متقابل گونهي چوبی و نوع رنگ بر درصد از دست دادن چسبندگی
  61 4-2- 6 تاثیر متقابل گونهي چوبی، درصد رطوبت و نوع رنگ بر درصد از دست دادن چسبندگی
  62 4-2- 7 تاثیر متقابل گونهي چوبی،درصد رطوبت و نوع رنگ بر درصد از دست دادن چسبندگی
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیري   
  64 بحث
  65 پیشنهادات
فصل ششم : ضمائم    
  67 ضمیمه 1 جدولهاي گروهبندي دانکن
  70 ضمیمه 2 تصاویر آزمون چسبندگی کششی (Pull-Off)
  78 ضمیمه 3 تصاویر آزمون نوار چسب (Cross-Cut)
  82 منابع و مآخذ

جدولها

  39 3-1 عوامل متغیر به همراه سطوح نمونه ها
  45 3-2 میزان از دست دادن چسبندگی (Cross-Cut)
  48 4-1 نتایج اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر مقاومت چسبندگی کششی
  56 4-2 نتایج اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر درصد از دست دادن چسبندگی

 

نمودارها

  49 4-1میانگین مقاومت چسبندگی کششی گونههاي چوبی
  50 4-2میانگین مقاومت چسبندگی کششی درصد رطوبت چوب
  51 4-3میانگین مقاومت چسبندگی کششی نوع رنگ مصرفی
  52 4-4میانگین اثر متقابل گونهي چوبی و درصد رطوبت چوب بر مقاومت چسبندگی کششی
  53 4-5 میانگین اثر متقابل گونهي چوبی و نوع رنگ مصرفی بر مقاومت چسبندگی کششی
  54 4-6 میانگین اثر متقابل درصد رطوبت چوب و نوع رنگ مصرفی بر مقاومت چسبندگی کششی
  55 4-7میانگین اثر متقابل گونهي چوبی، درصد رطوبت چوب و نوع رنگ مصرفی بر مقاومت چسبندگی کششی
  57 4-8 میانگین درصد از دست دادن چسبندگی گونهي چوبی
  58 4-9 میانگین درصد از دست دادن چسبندگی براي درصد رطوبت
  59 4-10 میانگین درصد از دست دادن چسبندگی براي نوع رنگ
  60 4-11 میانگین درصد از دست دادن چسبندگی براي اثر متقابل گونهي چوبی و درصد رطوبت
  61 4-12 میانگین درصد از دست دادن چسبندگی براي اثر متقابل گونهي چوبی و نوع رنگ مصرفی
  62 4-13 میانگین درصد از دست دادن چسبندگی براي اثر متقابل درصد رطوبت چوب و نوع رنگ مصرفی
  63 4-14 میانگین درصد از دست دادن چسبندگی براي اثر متقابل گونه چوب، درصد رطوبت چوب و نوع رنگ

 

  3 1-1  ساختار کلی  چوب و اجزاء تشکیل دهنده ي آن
  5 1-2 مقاطع مختلف چوب
  7 1-3 چوببرون و چوبدرون
  8 1-4 نحوهي پراکنش آوندها در مقطع عرضی پهنبرگان
  10 1-5 مقطع عرضی چوب راش
  11 1-6 مقطع عرضی چوب ملج
  12 1-7 مقطع عرضی چوب توسکا
  12 1-8 مقطع عرضی چوب نوئل
  13 1-9 استفاده از رنگهاي شفاف بر روي چوب
  16 1-10 نقوش مختلف چوب
  37 3-1 رنگ کاري توسط پیستوله
  40 3-2 طرز چسباندن دالی روي نمونه
  40 3-3 جدا شدن فیلم رنگ از اطراف دالی با مته گردبر
  41 3-4 طریقه قرار گرفتن دالی در محل مخصوص دستگاه و جدا شدن دالی
  41 3-5 صفحهي نمایش دستگاه چسبندگی کششی
  42 3-6 دستگاه اندازهگیري چسبندگی کششی
  43                      (Cross-Cut)دستگاه 7-3
  43 3-8 سطح آسیب دیده بر اثر فشار زیاد   
  44 3-9 مراحل آزمون نوار چسب (Cross-Cut)
  44 3-10 نحوه کندن نوار چسب
  65 5-1 نمونه سطح نوئل بعد از آزمون چسبندگی کششی

1- مقدمه

امروزه چوب به عنوان ماده خام براي ساخت خانههاي مسکونی، فـرآورده هـاي لایـهاي، تختـهلائی، تخته خرده چوب، تخته فیبر، کاغذ سازي و سایر فرآوردههاي فیبري مورد مصرف قرار میگیـرد .

مصرف چوب براي هدفهاي دکور رو به فزونی است ولی در آینده مصارف انـواع فـرآوردههـاي مرکـبچوب و فیبر در امر ساخت و سایر مقاصد وسعت پیدا خواهد کرد.

چوب یکی از مواد طبیعی است که تولید و مصرف آن با مصرف انرژي، تولید فرآوردههاي غذایی، میزان جمعیت، تولیدات صنعتی، آلودگی و سلامت بشر ارتباط نزدیک دارد. به این نتیجه می- رسیم که همه این توابع ضروري اجتماعات بشري به هم مربوط هستند و تغییر یکی از آنها باعث تغییر دیگر توابع خواهد شد. افزایش جمعیت، افزایش تقاضا و در نتیجه حجم دور ریزها به اهمیت توان سیستمهاي تولید طبیعی مانند جنگل افزوده است. توان جنگل در جذب آلودگی هوا به آن اهمیت اقتصادي جهانی داده است و اهمیتهاي دیگر جنگل نیز وقتی جهان با کمبود مواد خام مواجه شود بیشتر خواهد شد (ابراهیمی،1376).

1-1 تعریف چوب

             چوب مادهاي است که از ساقهي گیاهان چوبی بهدست میآید و از سـلول هـاي عمـدتاً دوکـیشکل و توخالی تشکیل شده است که به موازات یکدیگر و در راسـتاي طـول درخـت قـرار دارنـد. ایـنشکل ساختمان ویژه روي خواص و کاربرد نهایی چوب تاثیر فراوان دارد. بنابراین باید توجه داشت کـههنگام تبدیل تنه درخت به چوب هاي بریده شده خصوصیات تشریحی الیاف و یا سـلول هـاي تشـکیلدهنده چوب و طرز قرار گرفتن آنها، بر روي خواص فیزیکی، مکانیکی و شکل ظاهري چوب تـاثیر مـیگذارند. همچنین چوب اساساً از سلولز، همی سلولز و لیگنین تشکیل شده است که این مـواد محـدودکننده ارتباط فضاهاي داخل با محیط خارج است. چوب ماده اي متخلخل، داراي خاصیت جذب و دفع رطوبت (هیگروسکوپیک1)، هرسو نایکسان (آنیزوتروپ2) و ناهمگن (هتروژن3) است که حاصل فعالیـتچندین سال درخت است.

     از نظر شیمیایی چوب مادهاي است آلی، شامل ترکیبـات  پلـ یسـاکار یدي و فنلـی کـه مهـمتـرینترکیب پلیساکاریدي آن سلولز بوده و مهمترین ترکیب فنلی آن لیگنین می باشد.

چوب مانند همه بافـت هـاي گیـاهی داراي ترکیبـات شـیمیایی بسـیار پیچیـده اسـت، بخـش عمـدهسلول هاي چوبی را سـلولز (50 درصـد ) و همـی سـلولز (25 درصـد )  و مـابقی را لیگنـین (25درصـد )  تشکیل می دهد. سلولز و همی سلولز هر دو نمگیر هستند. بدین سبب چوب با قـدرت ، رطوبـت هـوا را جذب کرده و آب را در خود نگه مـی دارد. بـدین ترتیـب چـوب در هـواي آزاد همـواره داراي مقـداريرطوبت است که درصد آن با تغییـرات رطوبـت هـواي مجـاور پیوسـته در تغییرخواهـد بـود. تغییـراترطوبت در چوب باعث تغییر در شکل و حجم، یا با اصطلاح نجاران، بازي کردن و تغییر وزن مخصوص و مقاومت آن می گردد. درنتیجه خواص چوب در تغییرات رطوبت هوا همواره در تغییـر اسـت. رطوبـتکه حاصل فعالیت گیاهان چوبده است و از سایر مواد اولیه که همگن و هرسو یکسانند بسیار متفـاوتاست (طلایی، 1386).

1-2  ساختار  میـکروسکوپی چـوب

     چوب، بر خلاف مواد دیگر همچون فولاد و یا سیمان، اساساً از واحدهاي لوله اي شکلِ میـان تهـی ورشته اي مانندي تشکیل شده که به وسیله ي ماده اي زمینه اي و به هم  چسباننده، به هم وصل شده انـد . بسیاري از ویژگی هاي چوب نیز به طور مستقیم از همین ساختار سرچشـمه مـی گیـرد . در شـکل1-1 ساختار میکروسکوپی  لاله درختی1 را بـه عنـوان نمونـه اي از پهـن برگـان مـی بینیـد (Anonymous، 1980). مکعبی که در شکل 1-1 می بینید معرّّف طولی به بلنداي 7937/0 میلی متر اسـت . صـفحه ي افقی  مکعب (TT)، الگوي مینیاتوري اي از سطح مقطع عرضی  گرده بینه ها و یا الوارها را نشان می دهد. صفحه ي عمودي (RR) در سمت چپ تصویر نیز نشاندهنده ي برشی در راستاي شـعاعی ، و صـفحه ي  (TG) در سمت راست بیانگر برشی در راستاي مماسی ي مکعب اسـت . در پهـن برگـان،  ایـن 3 سـطحاصلی را که برش هاي چوبی عمدتاً در راستاي آنها انجام می شود به نام برش عرضی2،  برش شـعاعی3، و برش مماسی4 می نامند.

شکل 1- 1 ساختار کلی  چوب و اجزاء تشکیل دهنده ي آن (Anonymous، 1980)

پهن برگان، ساختار تمایزیافته اي به نام آوند دارند که براي هدایت شیرابه ي گیاهی در جهـت عمـوديبه کار رفته و در سطح مقطع عرضی (TT) به صورت سوراخ ها یا منافذ ریزي (P) دیده می شود.

     آوندها از سلول هاي نسبتاٌ بزرگ با انتهاي باز ساخته شده اند که در امتداد یکدیگر قرار گرفته و بـهصورت لوله ها یا مسیرهایی براي گُذرَِ شیرابه ي گیاهی به کار می روند. انـدازه ي آونـدهاي پهـن برگـان،بسیار متنوع است و در برخی گونه ها حتی بدون ذره بین نیز دیده می شود. در اغلب پهن برگان، انتهـايسلول هاي آوندي به طور کامل باز است ولی در برخی انتهاي آوندي داراي زائـده هـاي میلـه اي شـکل 1 است (شکل 1-1، بخش علامت خورده sc). اکثر سلول هاي کوچکی که در شکل 1-1  می بینیـد الیـاف چوبی2 هستند که با F مشخص شده انـد . وظیفـه ي ایـن عناصـر چـوبی در گیاهـان، حفـظ اسـتحکاممی باشد. این سلول هاي دوکی شکل، معمولاُ حفره هاي سلولی ي کوچک و دیـواره هـاي سـتََبري دارنـد. منفذ 3هایی (K) که در دیواره ي الیاف چوبی و آوندها وجود دارد امکان گُذرَِ شیرابه4 را از یک حفـره ي سلولی به دیگري به وجود می آورد. پرّّه هاي چوبی  (WR)،  نواري از سلول ها هستند که به صورت افقی و در جهت شعاعی قرار دارند و وظیفه شان ذخیره سازي و پخش مواد خـوراکی در جهـت افقـی اسـت.

اکثر پره هایی که در شکل 1-1  در سطح TG دیده می شوند از دو ردیف سلول تشکیل شـده انـد ولـیپهناي پره هاي چوبی در گونه هاي مختلف پهن برگان از 1 سلول (در صنوبرها و بیدها)  تا 50 سلول (در بلوط ها) متفاوت است.

     در گونه هاي مناطق معتدل، رویش یک سال (AR) را عموماً به نام دوایر سالیانه5 و یـا حلقـه هـايرویشی6می نامند که به روشنی با حلقه هاي پس وپیش متمایز است. به طـور کلـی مـی تـوان گفـت کـهچوبی که در فصل بهار شکل می گیرد و به آن چوب بهاره7 و یـا چـوب آغـاز8 (S) مـی گوینـد . سـاختارمتخلخل تري نسبت به چوبی دارد که پس از آغاز فصل رویش در بهـار شـکل گرفتـه،  بـه ایـن چـوب،چوب تابستانه9 و یا چوب پایان10 (SM) گویند. تمام سلول ها با لایـه ي نـازکی بـه نـام لایـه ي میـانی،محکم در جاي خود استوار شده اند. این لایه ي نازك بین سلولی را می توان با مواد شـیمیایی ي خاصـیحلّ کرد و بدین وسیله الیاف را از همدیگر جدا نمود؛ در فرآینـد کاغ ذسـازي از همـین روش اسـتفاده (Anonymous،1980)می شود

1-3 ساختار ماکروسکوپی چوب

     باید توجه داشت که شکل، اندازه، ابعاد، طرز قرار گرفتن، نسبت و درصد هر یک از ایـن عناصـر درگونه هاي چوبی مختلف، متفاوت است. به طوري که هیچ وقت دو گونه چوبی نخواهیم یافت که داراي عناصر کاملا مشابه باشند و به همین دلیل است که چوبها را می توان از یکدیگر تمیز داد (پارساپژوه،

 (1382

1-3-1 جهات چوب

       براي شناسایی چوب به طریق ماکروسکوپی  میتوان آنـرا در سـه مقطـع مـورد بررسـی قـرار داد شکل 1-2.

  شکل 1- 2 مقاطع مختلف چوب

الف –  مقطع عرضی1: سطح این برش عمود بر محور طولی ساقه است.

‌ب  –  مقطع شعاعی 2: سطح این برش موازي با جهت پرههاي چوبی می باشد.

‌ج    –  مقطع مماسی3: سطح این برش عمود بر شعاع دوایر سالیانه می باشد.

1-3-1-1 بررسی برش عرضی چوب

     موارد زیر را می توان در برش عرضی شناسایی کرد.

الف- دوره رویش

     با مساعد شدن شرایط رشد، کامبیوم فعالیت خود را آغاز می کند و با نامساعد شدن، این شرایط به فعالیت  خود پایان می دهد. ضمن این مدت کامبیوم یک دوره رویش داشته که این دوره براي گیاهـانچوبی مناطق معتدله همان دوره رویش سالیانه است که در طی یک سال تنها یک بار انجام مـی گـرددو زمان آن حدوداً از ابتداي بهار تا انتهاي تابستان می باشد. طی این مدت یـک نـوار گـرد سـالیانه بـهنوارهاي قبلی یک ساقهي چوبی افزوده می شود که پهناي این نوار در مقطع عرضی به صـورت روشـن- تیره دیده می شود.

‌ب-   چوب آغاز و چوب پایان

     در پهناي هر نوار رویشی، قسمت داخلی روشن و قسـمت خـارجی آن تیـره مـی باشـد . بـه دلیـلفعالیت شدید گیاه چوبی در آغاز یک دوره رویشی عناصر درشت تر، داراي حفرهي قطـورتر و دیـوارهي نازکتر ،هستند و بخش روشن پهناي نوار رویشی را تشکیل می دهند که به چوب آغاز معروف است.

با نزدیک شدن به پایان دوره رویش از قطر حفره عناصر چوبی کاسته شده و به ضـخامت دیـواره آنهـاافزوده می شود (آوندهاي پهن برگان خصوصاً در چوبهاي بخش روزانه اي و تراکئیدها در سوزنی برگان بیشتر از این قانون پیروي می کنند) و در انتها به حداکثر این تغییرات می رسند، چوب ایـن قسـمت ازنوار رویشی که رنگ تیره دارند به چوب پایان معروف است.

‌ج-    چوب بهاره و چوب تابستانه

     در گیاهان چوبی مناطق معتدله که در طول سال تنها یک دوره رویش دارنـد یـک نـوار روشـن – تیره به حلقه ها یا نوارهاي چوبی سال هاي قبل افزوده می شود. در این گیاهان چوب بهاره همان چـوبآغاز می باشد و چوب تابستانه همان چوب پایان است. مجموع چوب بهاره و تابستانه، یک دوره رویـشیا یک لایه رویش را تشکیل می دهند و یک حد رویش جدید به حدود رویشی قبلی اضـافه مـی گـردد .

در آغاز دوره رویـش گیـاهی بـه دلیـل تشـکیل بـرگ و شـکوفه و ضـرورتاً انتقـال بیشـتر آب و مـواد،تراکئیدهاي چوب بهاره سوزنی برگان و آوندهاي چوب بهاره پهن برگان (خصوصاً در چـوب هـاي بخـشروزانه اي) از قطر (کلی و حفره سلولی) بیشتر برخوردارند.

‌د-   دوایر سالیانه

     به حدود رویش در چوب هاي نواحی معتدله گفته می شود و عبارتست از حدهاي بین چـوب بهـارههر سال با چوب تابستانه سال قبل، که این حد از اختلاف رنگ بین چـوب بهـاره و تابسـتانه مشـخصمی گردد. با شمارش این دوایر تعیین سن درختان مناطق معتدله امکان پذیر است.

‌ه-   چوب برون و چوب درون

     در چوب هاي جوان (حلقه هاي رویشی یا چوبی که در چند سال اول، پـس از تشـکیل کـامبیوم بـهوجود می آیند و داراي الیاف کوتاهتر و با جدار نازك تر، جرم ویژه کمتر و مقاومت پائین تري می باشـند ) بافت چوبی، کلیه وظایف خود را انجام می دهند. بدین معنی که آوندها در پهن برگـان و تراکئیـدها درسوزنی برگان هدایت شیرهي خام، تراکئیـدهاي سـوزنی برگـان و فیبـر پهـن برگـان عامـل اسـتقامت وپارانشیم ها نیز نقش ذخیره مواد را به عهده دارند. بـه تـدریج کـه از سـن درخـت مـی گـذرد و تعـدادلایه هاي چوبی افزایش می یابد ابتدا بخش عمده اي از عناصر طولی می میرند ولی پارانشیم ها هنوز زنده هستند و در واقع انتقال شیره گیاهی صورت می گیرد و رابطه کامبیوم با پره هـاي چـوبی ایـن قسـمتبرقرار است، لذا چوب هنوز زنده محسوب می شود ولی همراه با افزایش لایـه هـاي ج دیـدتر و در واقـعبیشتر شدن سن درخت، آخرین عناصر فعال چوبی (پارانشیم ها) دوایر داخلی می میرند.

این قسمت از چوب که به تدریج (هرساله) بر قطر آن افزوده می گردد فعالیت حیاتی خـود را از دسـتداده و تنها نقش استقامت را در ساقه ایفا می کند به چوب درون1 معروف اسـت . دوایـر سـالیانه اي کـهچوب درون را احاطه کرده اند و فعالیت فیزیولوژیکی دارند به چوب برون2 معروفنـد  شـکل 1-3. چـوبدرونی شدن اغلب با تیره رنگ شدن آن همراه می باشد.


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 170

دانلود بخشی ازبررسی مقاومت چسبندگی رنگهاي شفاف (سیلر- کیلر، نیم پلی استر) سطوح مبلمان ماسیو ساخته شده از گونه هاي چوبی راش، ملج، توسکا و نوئل

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید