مقدمه:
پوشاک به لحاظ طراحی بسیار متنوع بوده و علاوه بر طرح ، میزان دوام آن حـائز اهمیـت اسـت . بـه همین دلیل از آغاز، خواصی که بر عملکرد پوشاک در ارتبـ اط بـا اسـتفاده از آن تأثیرگـذار بـوده ، ماننـد تشکیل پرزدهی، در رده اول اهمیت تحقیـق و توسـعه منـسوجات قـرار داشـته اسـت و پرزدهـی پارچـه مشکلی جدی برای صنعت پوشاک می باشد . پرزدهی پارچه اشاره به یکی از خواص ظاهری سطح پارچـه دارد که در آن، دسته ها یا گلوله ها ی الیاف در هم پیچیده همچنان بر روی سطح پارچه معلق می ماند . در نتیجه پرزدهی موجب افـت کیفـی ظـاهر پارچـه و زیردسـت آن مـی شـود، و از ارزش محـصولات و کالاهای پارچه ای می کاهد[1].پرزدهی اغلب نواقصی جدی را در پارچه یا پوشاک ایجاد می کند . پرزدهی نه تنها از کیفیت ظاهری و زیر دست پارچه می کاهد، بلکه تأثیر سریعی نیز بر نرخ حذف لیـف از سـاختار نـخ داشـته و در نتیجـه عمر مفید پارچه را کاهش می دهد [2]. در طول پرزدهی، الیاف در هـم پیچیـده شـده، و الیـاف مختلـف پیرامون آنها نیز به این ساختمان پیوسـته و عیـوب قابـل ملاحظـه بیـشتری را در سـطح پارچـه بوجـود می آورند[3].Naik و Lopez-Amo مکانیزم تشکیل پرزدهی را مورد مطالعـه قـرار داده و دلایـل خـود را بـه مشخصات الیاف تشکیل دهنده نسبت داده اند. Kramer این مکانیزم و دلایل آنهـا را بـا اسـتفاده از دو نوع مختلف پلی استر(Trevira and Maklen) که با پشم مخلوط شده، مورد مطالعه قـرار داده اسـت .
Cooke میکروسکوپ الکترونیکی را برای مطالعه پدیده خستگی لیف در طول تشکیل پرزدهی و فراینـد کاهش پرزدهی مورد استفاده قرار داده و Kramer کاهش پرزدهی در پارچه های مخلوط شده پشمی را با اصلاح پارامترهای ساختاری پارچه مورد مطالعه قرار داده است [1]. Fan وHunter مکـانیزم مقاومـت سایشی را برای تراکم نخ تار و پود و نوع بافت مورد مطالعه قرار داده است[4].از آنجایی که تمایلات سلیقه های کلی مصرف کننده جهت پوشاک روز به روز پیچیده تر می گـردد .امروزه، انتظار می رود که پارچه ه ای مورد استفاده در پوشاک تمامی الزامات و نیازهای مربوط به راحتی، افتادگی پارچه، زیر دست پارچه، و مراقبت آسان و به عـلاوه عملکـرد و اجـرای آن را بـرآورده کنـد . بـه همین دلیل سهم الیاف مصنوعی در مخلوطهای پشم بـرای بدسـت آوردن خـواص مـورد نظـر عملکـرد، راحتی، و زیر دست پارچه ، بسیار با اهمیت تر گردیده است و تلاش برای توسعه و ایجـاد الیـاف جدیـد و ساختارهای اصلاح شده بیشتر مورد توجه قرار گرفته است . از سوی دیگر، خواص نخهـای ریـسیده شـده که با استفاده از تکنولوژی های مختلف و گوناگون ریسندگی تولید شده اند نیز به منظور تعیـین تناسـب آنها جهت استفاده در حوزه های خاص مورد توجه بوده است . پارچه های سبک وزن پوشـاک از شـهرت خاصی برخوردار هستند زیرا موجبات راحتی مردم را، در انجام فعالیت های فیزیکـی روزانـه بـا جلـوه ای خاص فراهم می کنند . پارچه هایی که از مخلوط پشم تولید شده اند، می توانند راحتی خوبی بـرای بـدن ارائه کنند و بیشتر به منظور استفاده در تمام طول سال لمس شوند[5].مقاومت سایش ی یکی از مهمترین خواص پارچه های مورد استفاده در پوشاک می باشد . پارچه ها در طول استفاده دائما در معرض اصطکاک خواه میان یکدیگر و یا در برابر اشـیای معمـولی زنـدگی روزمـره قرار می گیرند . الیاف و ساختارهای منسوجات در طی زمان تحت اثر سـایش قـرار مـی گیرنـد، و از ایـن میان، بعضی از آنها بیشتر از سـایرین در معـرض سـایش قـرار مـی گیرنـد کـه ایـن در نتیجـه طبیعـت منسوجات می باشد . به همین دلایل، هنگامی که به تعریف و توضیح پارامترهای کیفی پارچه ه ا پرداخته می شود ، مقاو مت سایشی همیشه مورد توجه می باشد ، به همین دلیل بـرای پارچـه هـای فاسـتونی کـه پوشش رو محسوب می شوند، ضرورت دارد که پارچه ای کم پرز با ظاهری زیبا تولید شود[6].

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : تحقیقات انجام شده قبلی

و Wei و Kunlu و Baoyu نشان داده اند که تعداد پرزدهی تمامی نمونـه هـا بـا افـزایش زمان برس زنی افزایش می یابد، با افزایش زمان سایش، تغییر تعداد پرزدهی کمتر می گـردد . همچنـین افزایش کرک بر روی پارچه ها منتهی به افزایش تعداد پرز دانه ها بر روی پارچه می گردد و بـه هـم گـره خوردن کرک روی پارچه نشان دهنده ساختار پیچیده ای می باشد که در پرزدانـه بعـضی تارهـای الیـاف پشم گسیخته شده وجود دارد و الیاف تشکیل دهنده پرز دانه بیشتر پلی استر می باشند . تعـداد پرزدهـی نمونه الیاف پشم /پلی استر اصلاح شده نسبت به الیاف پشم / پلی استر در زمانی که پارچه ها دارای همـان مشخصات می باشد، کمتر است . زیرا پارچه های الیاف پشم / پلی استر اصلاح شده دارای مقاومـت بـالای پرزدانه می باشند ، به عبارت دیگر مقاومت و مدول کم الیاف پلی استر اصلاح شد ه سـائیدگی پرزدهـی را تسهیل خواهد کرد[8].Peak اظهار داشته که نوع نخ برع ملکرد پرزدهی تأثیر می گذارد . Baird نشان داده پارچـه حـاوی نخهای پشمی پرز دانه بیشتری در مقایسه با پارچـه هـای نخهـای فاسـتونی ایجـاد مـی کننـد . Alston گزارش داده که نخهای چرخانه مخلوط پلی استر / پنبه، گرایش بیشتری نسبت به پرزدهی در مقایـسه بـا نخهای ریسیده شده جت هوا د ارند. Sharma و همکارانش چنین گزارش دادند که پارچـه تریکـو تافتـه تولید شده از نخهای ریسیده شده رینگ آکریلیک / ویسکوز رایون گرایش بیشتری نسبت بـه پرزدهـی در مقایسه با پارچه های مشابه تولید شده از نخهای ریسیده شده چرخانه دارند . تحقیقی دیگر، Candan و همکاران وی چنی ن اظهار داشتند که پارچه های تریکو با نخهای پنبه ریـسیده شـده رینـگ نـسبت بـه پارچه هایی با نخهای ریسیده شده چرخانه تمایل بیشتری نسبت به پرزدهی دارند[3].Sharma و همکارانش مشاهده نمودند که بروز و وقوع پرز دانه در پارچه هـای مخلـوط پلـی اسـتر / پشم همراه با افزایش میزان پلی استر افزایش یافته، نخها ظریفتر شده، و فاکتور تاب کاهش یافته است.Sivakumar نشان داده افزایش میزان الیاف پلـی اسـتر در یـک پارچـه پلـی اسـتر / پنبـه موجـب افزایش پرزدهی می شود، و اظهار داشت بافتهای سرژه پرزدانه بیشتری را نسبت به بافتهای تافتـه تولیـد می کنند.Ukponmwan پارچه های تریکو به دلیل ساختار شلی که دارند در آنهـا پرزدانـه بیـشتری تولیـد می گردد، زیرا این امر در مقایسه با پارچه های تاری و پودی موجب مهاجرت آسان تر لیف شـده اسـت .Cooke چنین گزارش داد که شستشو موجب افزایش گرایش پرزدهـی پارچـه هـا شـده، زیـرا سـطحی پرزدار را بر روی پارچه ها ایجاد می کنند[3].Cooke و Goksoy به مقایسه نتایج دستگاه های آزمایش جعبـه پرزدهـی، Martindale و درام پرداخته و گزارش دادند که دستگاه های آزمـایش Martindale و درام نتـایج خـوبی را ارائـه کـر ده، در حالیکه نتایج دستگاه آزمایش جعبه پرزدهی ICI ممک ن است گمراه کننده باشد . بطور مـشابه، Cooke در تحقیقات قبلی خود اظهار داشته است که می بایست استفاده از دستگاه آزمایش جعبـه پرزدهـی ICI خودداری شود، بویژه در خصوص پارچه ه ایی که حاوی الیافی هـستند کـه سـریعا بـا اسـتفاده معمـولی خسته می شوند[3].Naik و Lopez-Amo مک انیزم تشکیل پرزدهی را مـورد مطالعـه قـرار داده و دلایـل خـود را بـه مشخصات الیاف تشکیل دهنده نسبت داده اند . Kramer این مکانیزم و دلایل آنهـا را بـا اسـتفاده از دو نوع مختلف پلی استر(Trevira and Maklen) که با پشم مخلوط شده، مـورد مطالعـه قـرار داده انـد .Cooke میکروسکوپ الکترونیکی را برای مطالعه پدیده خستگی لیف در طول تشکیل پرزدهی و فراینـد کاهش مورد استفاده قرار داده است و Kramer کاهش پرزدهی در پارچه های مخلوط شده پشمی را بـا اصلاح پارامترهای ساختاری پارچه مورد مطالعه قرار داده است . همان محققین، راه حلـی را بـرای تولیـد پارچه های ضد پرز ارائه نموده اند[1].

1 -1 تأثیر خستگی لیف بر سیکل پرزدهی………………………………………………………….. 7
1 -1 -1 خستگی الیاف سطحی کرک مانند…………………………………………………………. 7
1 -1 -2 به هم گره خوردن لیف……………………………………………………………………….. 7
1 -1 -3 بررسی رشد پرزدانه…………………………………………………………………………. 8
1 -1 -3 -1 رشد پرزدانه………………………………………………………………………………. 9
1 -1 -3 -2 بازنمایی پرزدانه بزرگ…………………………………………………………………. 10
1 -1 -3 -3 توسعه و گسترش پرزدانه کوچک…………………………………………………….. 10
1 -1 -3 -4 بیرون آمدن یا چرخش متوالی الیاف………………………………………………… 10
1 -1 -3 -5 تأثیر بیرون آمدن الیاف بر فرایند پرزدهی…………………………………………….. 10
1 -1 -3 -6 تأثیر خستگی لیف بر ساختار داخلی پرزدانه………………………………………. 11
1 -2 عوامل مؤثر بر ایجاد پرزدانه از قبیل الیاف مصرفی و سیستمهای ریسندگی و………. 12
1 -2 -1 الیاف مصرفی…………………………………………………………………………….. 12
1 -2 -2 سیستمهای ریسندگی…………………………………………………………………. 14
1 -2 -3 عملیات تکمیلی…………………………………………………………………………. 15
1 -3 ارزیابی روند تغییرات در خواص پارچه……………………………………………………… 18
1 -4 روشهای اندازه گیری پرزدانه………………………………………………………………. 21
1 -4 -1 حساسیت دستگاههای آزمایش پرزدهی گوناگون………………………………….. 21

آسیب در اثر خستگی تک لیف در ساختارکرک

آسیب در اثر خستگی تک لیف در ساختارکرک

فصل دوم : تجربیات

در این تحقیق پارچه های فاستونی 45 درصد پشم و 55 درصد پلی استر ، با نمره نـخ 2/40 متریـک و با نوع بافت و تراکم پودی متفاوت در کارخانه ایران مرینوس و با همین نسبت ترکیب پشم و پلی استر، نمره نخ های2/52 و 2/80 متریک با بافت و تـراکم پـودی متفـاوت در کارخانـه مطهـری تهیـه شـد کـه مشخصات بافت و تراکم پودی پارچه ها در جدول 2-1 آمده است. در ارتباط بـا نخهـ ا، الیـاف مـصرفی و تاب نخ و نوع سیستم ریسندگی برای نمره نخهای یکسان، کاملا مشابه هم است.هر نمونه ، شامل چهار تراکم پودی مختلف می باشد به غیر از نمونه شش که شامل پنج تراکم پـودی مختلف است . به ازای هر تراکم پودی پارچه ای با ابعاد 150×90 بر حسب سانتیمتر تهیه گردیـد . از هـر نمونه سه جفت آزمونه به قطر 14 سانتیمتر (هر سری شامل یـک آزمونـه و یـک پارچـه سـاینده ) تهیـه کرده، و پشت آزمونه و جهت تار و راستای تولی د در آنها مشخص گردید، برای اینکه مطمئن شویم آزمونه ها در یک جهت مورد ارزیابی قرار می گیرنـد . و آزمونـه هـا طـوری انتخـاب گردیدکـه دارای تـار و پـود مشترک نباشند . و همچنین باید تو جه شود که روی پارچـه در دسـتگاه آزمـایش پرزدهـی مارتینـدل در تماس با یکدیگر قرار بگیرند.آزمایشها در آزمایشگاه در شرایط محیطی استاندارد ( رطوبت نـسبی 65 درصـد و دمـای 20 درجـه سلسیوس) انجام شد . برای انجام آزمایش پرزدهی یک آزمونه باید در سطح زیرین (قسمت ثابت دسـتگاه ) قرار گیرد. بطوریکه در پشت ساینده، لایه ای از نمد به قطر 14 سانتیمتر قرار می گیرد . و آزمونـه دیگـر در فک متحرک دستگاه قرار داده می شود، بطوریکه در پشت آزمونه لایه ای از نمد به قطـر 9 سـانتیمتر قرار دارد . به طوریکه آزمونه به راحتی بتواند حول محور خود و به موازات سـطح سایـشی بچرخـد . قابـل توجه است که روی پارچه ها در تماس با یکدیگر باید قـرار گیرنـد . مراحـل ارزیـابی در شـش مرحلـه بـا دورهای سایش 125، 500، 750، 1000، 1500، 2000 مطابق با 12945ISO سـال 2000 بـا عنـوان روش اصلاح شده مارتیندل انجام شد ، کـه بعـد از هـر تعـداد دور معـین، بـدون خـارج کـردن آزمونـه از نگهدارنده و تمیز کردن سطح آزمونه ، تشکیل گلوله و پرزدارشدن س طح پارچه بطور چشمی با اسـتفاده از ذره بی ن و لامپ فلورسنت سفید با تابش یکنواخت در جهـت عـرض آزمونـه توسـط اینجانـب و مـسئول کنترل کیفیت پارچه در کارخانه مطهری شمارش شد . لازم به ذکر است که نور باید تحت زاویه 5 تـا 15 درجه به سطح آزمونه بتابد و برای مشاهده صحیح فاصله چشم تا آزمونه بایـد بـین 30 تـا 50 سـانتیمتر باشد. و سپس متوسط تعداد پرزدانه ه ا برای هر نمونه در سه آزمایش انجام شده برای یک نمونـه بدسـت آورده شد[10].

2 -تجربیات……………………………………………………………………………………… 26
2 -1 مشخصات مواد اولیه مورد استفاده…………………………………………………… 27
2 -2 روش تولید نخهای تهیه شده در این تحقیق………………………………………… 28
2 -3 روش تولید پارچه………………………………………………………………………… 29
2 -3 -1 پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود 2/40 متریک……………………………….. 29
2 -3 -2 پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود 2/52 متریک………………………………. 29
2 -3 -3 پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود 2/82 متریک……………………………… 31
2 -4 معرفی دستگاههای مورد استفاده جهت تهیه نخ و پارچه و انجام آزمایش……………………………………………………………………………………… 31
2 -5 آزمونهای انجام گرفته بر روی نخهای مختلف……………………………………. 32
2 -5 -1 آزمون تاب نخ دولا……………………………………………………………….. 32
2 -5 -1 -1 شرح آزمایش تاب نخ دولا…………………………………………………… 32
2 -5 -2 آزمون استحکام نخ دو لا………………………………………………………. 34
2 -5 -3 آزمون نایکنواختی جرمی نخ دولا……………………………………………… 35
2 -5 -4 آزمون پرزدهی پارچه…………………………………………………………… 37

فرایند پرزدهی

فرایند پرزدهی

فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات

در پارچه ای با مشخصات نخ 2/40 متریک و تراکم تار در سانت 26 و تراکمهای پود در سـانت 15 و 16 و 25,17 و 5,18 برای بافتT1/2Z و T2/1Z : به طور کلی در بافتها هر چه نخ تار با نخ پود در سطح پارچه بیـشتر بـا هـم درگیـر باشـ ند متوسـط تعداد پرزدانه کمتری را در سطح پارچه تشکیل می دهند. چون درهم بافته شدن نخهای تار و پود بافت T2/1Zنسبت به بافت T1/2Z یکسان می باشد، امـا به دلیل اینکه بافت نمونه 2 نسبت به بافت نمونه 1 نخ تار بیشتری را درسطح پارچه دارد و از آنجایی کـه تراکم در نخ تار خیلی بیشتر از نخ پود می باشد الیاف از نخهای تار به سختی می تواننـد از سـطح پارچـه بیرون بزنند تا تشکیل پرزدانه را بدهند . به همین دلیل نمونه 2 متوسط تعداد پرزدانـه کمتـری را نـسبت به نمونه 1 با همان مشخصات پارچه از خود نشان داده است. شکلهای 3-1 و 3-2 نشان می دهد که هر چه تراکم پودی در سطح پارچه افـزایش یابـد الیـاف بـه سختی از نخهای پود داخل پارچه می توانند آزاد شوند و تشکیل پرزدانه را بدهند . به عبـارتی بـا افـزایش تراکم پودی تعداد پرزدانه کمتری درسطح پارچه تشکیل می شود.

3 – نتایج و بحث آزمایش پارچه………………………………………………………… 39
3 -1 پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود 2/40 متریک…………………………….. 39
3 -2 پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود 2/52 متریک……………………………… 46
3 -3 پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود 2/80 متریک……………………………… 53
3 -4 نتیجه گیری………………………………………………………………………. 61
3 -4 -1 پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود 2/40 متریک………………………… 61
3 -4 -2 پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود 2/52 متریک…………………………. 61
3 -4 -3 پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود 2/80 متریک …………………………61
3 -5 نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………61
3 -6 پیشنهادات……………………………………………………………………….. 61
فهرست منابع لاتین……………………………………………………………………. 62

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………. 63

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها

1 -1: خصوصیات لیف، نخ و پارچه و چندین پارامتر بررسی شده[3] …………….21
1 -2: نتایج آزمایش[3]………………………………………………………………… 22
1 -3: حساسیت دستگاههای متفاوت برای فاکتورهای متفاوت[3]…………….. 23
2 -1: مشخصات پارچه تهیه شده…………………………………………………… 26
2 -2: مشخصات تاپس پشم مصرفی برای نمره نخ 2/40 متریک(شرکت NAGPAL) ا.....................................................27
2 -3: مشخصات تاپس پلی استر مصرفی برای نمره نخ 2/40 متریک(شرکت تهران پلی استر) ……………………………………………………………………………………………..27
2 -4: مشخصات الیاف پشم مصرفی برای نمره نخهای 2/52 و 2/80 متریک……………………………………………………………………………………. 28
2 -5: مشخصات تاپس پلی استر نمره نخهای 2/52 و 2/80 متریک(شرکت تهران پلی استر) …………………………………………………………………………………………..28
2 -6: مشخصات نمره خروجی از هر ماشین برای نمره نخهای40 و 52 و80 متریک…………………………………………………………………………………. 31
2 -7: تاب نخ دولابرای نمره های مختلف نخ……………………………………… 33
2 -8: نتایج استحکام نخ 2/40 متریک…………………………………………….. 34
2 -9: نتایج استحکام نخ 2/52 متریک……………………………………………… 34
2 -10: نتایج استحکام نخ 2/80 متریک……………………………………………. 34
2 -11: استاندارد اوستر برای نمره های مختلف………………………………… 35
2 -12: نتایج نایکنواختی جرمی نخ 2/40 متریک……………………………….. 36
2 -13: نتایج نایکنواختی جرمی نخ 2/52 متریک……………………………… 36
2 -14: نتایج نایکنواختی جرمی نخ 2/80 متریک……………………………… 37
2 -15: مشخصات پارچه تهیه شده…………………………………………….. 37
3 -1: آمار توصیفی(نمونه1)…………………………………………………….. 39
3 -2: آنالیز یک طرفه(نمونه1) …………………………………………………..39
3 -4: زیر مجموعه های یکسان(نمونه1) ………………………………………40
3 -5: آمار توصیفی(نمونه2)……………………………………………………. 42
3 -6: آنالیز یک طرفه(نمونه2)………………………………………………….. 42
3 -8: زیر مجموعه های یکسان(نمونه2)……………………………………… 43
3 -9: آزمون نرمال (نمونه1 و 2)………………………………………………. 44
3 -10: آزمون نمونه مستقل (نمونه1 و 2)…………………………………… 45
3 -11: آمار توصیفی(نمونه3)…………………………………………………. 46
3 -12: آنالیز یک طرفه(نمونه3) ……………………………………………….46
3 -14: زیر مجموعه های یکسان(نمونه3)………………………………….. 47
3 -15: آمار توصیفی(نمونه4)……………………………………………….. 49
3 -16: آنالیز یک طرفه(نمونه4)……………………………………………… 49
3 -18: زیر مجموعه های یکسان(نمونه4)…………………………………. 50
3 -19: آزمون نرمال (نمونه3 و 4) ……………………………………………51
3 -20: آزمون نمونه مستقل (نمونه3 و 4)………………………………… 52
3 -21: آمار توصیفی(نمونه5)………………………………………………… 53
3 -22: آنالیز یک طرفه(نمونه5)……………………………………………… 53
3 -24: زیر مجموعه های یکسان(نمونه5)…………………………………. 54
3 -25: آمار توصیفی(نمونه6) ………………………………………………..56
3 -26: آنالیز یک طرفه(نمونه6) ………………………………………………56
3 -28: زیرمجموعه های یکسان(نمونه6)…………………………………. 58
3 -29: آزمون نرمال (نمونه 5 و 6)…………………………………………. 59
3 -30: آزمون نمونه مستقل(نمونه5 و6)…………………………………. 60

فهرست شک لها
1 -1: منحنی پرزدانه برای چندین الیاف نساجی متدوال[2] …………6
1 -2:آسیب در اثر خستگی تک لیف در ساختارکرک[2] ………………8
1 -3: آسیب موجب تمرکز تنش بین لیف ساکن و در حال حرکت[2] ……………………………………………………………………………….8
1 -4: مراحل تشکیل پرزدانه[7]………………………………………… 9
1 -5: فرایند پرزدهی[7] ………………………………………………..11
1 -6: آغاز به هم گره خوردگی الیاف[7] ……………………………..12
1 -7: توسعه و پیشرفت مناطق خستگی لیف[7]…………………. 12
1 -8: تأثیر ترکیب پلی استر و تیرگی بر روی تشکیل پرزدهی[1] …………………………………………………………………………….13
1 -9: تأثیر نوع عملیات تکمیلی و نوع ریسندگی بر تشکیل پرزدهی[1……………………………………………………………………. 15
1 -10: تأثیر تیرگی و طول متوسط لیف بر تشکیل پرزدهی[1] ………..16
1 -8: تأثیر ترکیب پلی استر و تیرگی بر تشکیل پرزدهی[1]………….. 17
3 -1: تأثیر افزایش تراکم پودی بر تعداد متوسط پرزدانه ها(نمونه1)……………………………………………………………………….. 41
3 -2: تأثیر افزایش تراکم پودی بر تعداد متوسط پرزدانه ها(نمونه2) …………………………………………………………………………………….44
3 -3: تأثیر افزایش تراکم پودی بر متوسط تعداد پرزدانه ها(نمونه3)……………………………………………………………………….. 48
3 -4: تأثیر افزایش تراکم پودی بر متوسط تعداد پرزدانه ها(نمونه4) …………………………………………………………………………………….51
3 -5: تأثیر افزایش تراکم پودی بر متوسط تعداد پرزدانه ها(نمونه5)………. 55
3 -6: تأثیر افزایش تراکم پودی بر متوسط تعداد پرزدانه ها(نمونه6)………. 59

 

Abstract
Pilling in textiles has been one of the significant concepts which many researchers have investigated about. pilling worsted fabric is of great importance since such cloths are used for making garment. pilling may introduce undesirable appearance to the clothing and reduce its durability. One of the researchers who studied pilling in fabric is Cook. The literature review in this project provides an overview on Cook’s and other researchers’ works on pillingIn this study, we have analyzed the pilling Several samples of worsted fabrics 45%wool/55%polyester with different weft densities and weave type. Rubbing test results were obtained using Martindale test and through counting pills on fabric assumed surface. For validating the results test, each sample was tested twiceThe results show that the more warp and weft are engaged together in surface fabric, the less pill will form on the surface fabric; or one may conclude that, in some cases, less pilling form on the surface where the warp outnumber the weft (i.e. less engagement between warp and weft), provided that density of warp is far larger than that of weft. Such behavior was observed in all fabricsAs far as weft density is concerned, it was observed that in fabrics with weaves T2/1Z and T2/2Z, 40/2(Nm) yarn and in fabrics with weave S4/1↑2, 80/2(Nm) yarn, increasing weft density decreases the number of pills, a result also supported by Fan and Hunter study. In fabrics T2/1(Z)+T1/2(Z) and T2/2Z with 52/2(Nm) yarn, increasing weft density results in sinusoidal changes in number of pills and In fabrics T1/2(S)+T2/1(Z) with 80/2(Nm) yarn, increasing weft density lead into increasing number of pills unlike other fabrics.


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word

خرید35000تومان