مقدمه:

براساس گزارشات اعمالي از وضعيت پيچيدگي نرم افزارها مشاهده مي شود که سيستم هاي نرم افزاري در حال پيچيده شدن و در هم تنيدن در يکديگر هستند. با افزايش اينچنيني پيچيدگي و درهم تنيدگي مديريت و کنترل چنين سيستم هايي براي کاربران انساني هر چند بسيار ماهر باشند مشکل و طاقت فرسا و پرهزينه مي باشد.
به همين دليل در پي آن هستيم که به سيستم هايي دستيابي پيدا کنيم که بتوانند انسان را از بار طاقت فرساي کنترل و پيکربندي چنين سيستم هايي رهايي دهد. براي رسيدن به اين مهم نظريه به نام سيستم هاي محاسباتي خودمختار مطرح شد که خود سيستم بر اعمال و رفتار خودش به صورت جزيي و کلي نظارت داشته باشد.
البته اين نظريه در حال حاضر در قسمت تست و بهينه سازي و توسعه است که در آينده نزديک به اين مهم دست پيدا شود ولي براي رسيدن به اين مهم نيازمند تحقيقات و کوشش بسيار مي باشد که بايد در زمينه کامپيوتر و دنياي واقعي صورت پذيرد.

فهرست مطالب

چكيده…………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : ديدگاه محاسبات خودمختار(مستقل)

نظريه : سيستم ها براساس اهداف مديريتي، خود را مديريت مي کنند. قسمت هاي جديد با تلاش کمي شبيه به يک سلول جديد ،که خود را در بدن انسان مستقر مي کند، با هم يکي مي شوند. اين ايده ها تخيل علم نيستند، بلکه عناصري از رقابتي بزرگ براي ساختن سيستم هاي محاسباتي خود- مديريتي هستند.١ در ميانه اکتبر ٢٠٠١، IBM بيانيه اي منتشر کرد مبني بر اين که مانع اصلي ابر ي پيشرفت بيشتر در صنعت تکنولوژي اطلاعات بحران پيچيدگي نرم افزار است که دورنماي آن پديدار است. شرکت برنامه ها و محيط هايي را ذکر کرد که شامل ده ها ميليون خط برنامه هستند و نيازمند افراد حرفه اي ماهر در زمينه تکنولوژي اطلاعات براي نصب، تنظيم و نگهداري هستند. بيانيه اشاره مي کند که مشکل مديريت سيستم هاي محاسباتي امروزي فراترازمديريت محيط هاي نرم افزاري مجزاست. نياز به يکي شدن چندين محيط ناهمگن در سيستم هاي محاسباتي همکارو گسترش آن از مرزهاي شرکت به اينترنت، سطوح جديدي از پيچيدگي را مطرح مي کند. به نظرمي رسد پيچيدگي سيستم هاي محاسباتي به محدوديت توانايي انسان نزديک ميشود، اما پيشروي به سوي افزايش اتصال-داخلي و يکپارچه سازي به سرعت ادامه دارد. اين پيشروي مي تواند روياي فراگير محاسبات –تريلياردها دستگاه محاسباتي متصل به اينترنت- را به يک کابوس تبديل کند.نوآوري در زبان هاي برنامه نويسي اندازه و پيچيدگي سيستم هاي قابل طراحي به وسيله معماران راگسترش داده است، اما تنها اعتماد به نوآوري هاي بيشتردر روشهاي برنامه نويسي ما را از بحران پيچيدگي نرم افزار عبور نمي دهد.
هرچه سيستم ها بهم پيوسته تر و متنوع ترشوند، معماران کمتر قادر به پيش بيني و طراحي فعل و انفعال ميان قطعات هستند ودرنظرگرفتن اين موارد براي زمان اجرا گذاشته مي شود. بزودي سيستم ها بسيار بزرگ و پيچيده مي شوند،طوري که نصب، تنظيم، بهينه سازي، نگهداري و ادغام آنها حتي براي ماهرترين مديران سيستم مشکل خواهدبود. و هيچ راهي براي پاسخ بموقع و قطعي به جريان سريع مطالبات متغيرومتناقض نيست.
١-١ انتخاب خود مختار
تنها انتخاب باقيمانده، سيستم هاي محاسباتي محاسبات-خودمختار است که مي توانند با گرفتن اهداف سطح بالا از مديران سيستم، خود را مديريت کنند. زمانيکه معاون ارشد تحقيقات IBM، پل هورن، در مارچ ٢٠٠١ اين ايده را به آکادمي ملي مهندسين در دانشکاه هاروارد ارائه داد، عمدﹰا واژه اي با معني بيولوژيکي را انتخاب کرد. سيستم عصبي خودمختار، ضربان قلب و دماي بدن ما را کنترل مي کند، بنابراين مغز هوشيار را از بار سروکار داشتن با موارد فوق و بسياري ديگر از عمليات سطح پايين و در عين حال حياتي، آزاد مي کند. واژه محاسبات خودمختار حاکي از سلسله مراتب وسيع و تا حدودي به هم ريخته از سيستم هاي خود-کنترل طبيعي است، که بسياري از آنها شامل هزاران جزء خود کنترل در حال فعل
و انفعال هستند که به نوبه خود در بر دارنده تعداد زيادي اجزاء در حال فعل و انفعال، خودمختار و خود-کنترل در سطح پايينتر هستند. در مقياس بزرگ، از ماشين هاي ملکولي در
داخل سلول ها گرفته تا بازارهاي بشر، جوامع و تمام دنياي وابسته به اقتصاد، سيستم هاي محاسباتي را منعکس مي سازند.که از دستگاههاي مجزا تا کل اينترنت را اداره مي کنند. بنابراين، معتقديم جستجوي ايده در خود-کنترلي سيستم هاي اجتماعي و اقتصادي ، علاوه بر سيستم هاي بيولوژيکي خالص، مفيد خواهد بود.
واضح است که محاسبات خودمختار رقابت بزرگي فراتر از يک سازمان تنهاست. پديدار شدن
آن تلاش جهاني طولاني مدت همزمان پژوهشگران در زمينه هاي متفاوت را مي طلبد. قدم
اول لازم امتحان اين ديد است: سيستم هاي محاسبات خودکار ممکن است چه شکلي باشند، چگونه مي توانند کار کنند، و پژوهشگران هنگام طراحي و درک رفتار آنها با چه موانعي روبرو مي شوند.

بررسی معماری در محاسبات خود مختار (مستقل) و تحمل خرابی در آنها

بررسی معماری در محاسبات خود مختار (مستقل) و تحمل خرابی در آنها

1-1) انتخاب خود مختار……………………………………………………………………………………………….. ٥
1-2) ملاحظات معماري………………………………………………………………………………………………. ١٢
1-3) رقابت هاي مهندسي………………………………………………………………………………………….. ١٦
١-٤)رقابت هاي علمي ……………………………………………………………………………………………….٢٦

فصل دوم : يک روش معماري در محاسبات خودمختار.

در اينجا، الگوها ي اول يه را بحث مي کنيم که براي برقراري خود-پيکربندي، خود-درماني، خـود -بهينگـ ي وخود-محافظتي در سطح سيستم استفاده کرديم. اين يک ليست کامل نيست؛ انتظـار داريـ م کـه ابـداع الگوهاي طراحي خودمختار يک منطقه مفيد براي زماني خواهد بود.
١-٥-٢ خود-پيکربندي
خو-پيکربندي يک قسمت مهم از نقطـه نظـر محاسـبات خودمختـار اسـت. عناصـر خودمختـار خـود را پيکربندي مي کنند، بر اساس محيطي که آنها خودرا در آن پيدا م ي کنند و کارهاي سطح -بالا کـه آنهـا بايد انجام بدهند، بدون هيچ جز ييات مداخله اي انسان در شکل فايل هـاي پيکربنـد ي يـ ا پنجـره هـاي نصب. اين امکان پذير است که يک س يستم خودمختاردرخ يلي اززم ينه ه اي مشابه اي که امروزه س يـ ستم هـا را مي ساز يم را بسازيم. مي توا نيم تمام وابستگي هـاي مختلـف و ارتباطـات را در زمـان طراحـي و سـاخت عناصر مجزا براي شکل دادن ارتباطات از پيش تعيين شده را تصور کنيم. يک روش ديگر را کشف کرديم که بوسيله آن سيستم خودش را مي سازد، استفاده مـي کنـد از چ يـ زي که به آن ” خود-مونتاژي اشتقاق -هدف” مي گو ييم[١٤]. به صورت بلقوه اين سيستم را خيلي قـو ي مـ ي کند، چون تصميمات پيکربندي سيستم به صورت محلي گرفته مـي شـود. قبـل ازاينکـه هـر عنـصر بـه سيستم ملحق شود، يک توص يف سطح-بالا از کاري که قرار است انجام دهد را ارائه مي کنـد (“بـه عنـوان سرور برنامه کاربردي شمارا در دسترس مي کند ” يا “بـه مخـزن سياسـتت کلاسـتر ١٧ مـ ي پيونـدد “)، و چگونه با رجيستري تماس دارد.
نزمايکه هر عنصر مقداردهي او ليه شد، با رجيستري تماس م ي گيـ رد و سـوال هـايي در رابطـه بـا محـل عناصر موجود که مي توانند سرويس هايي که عنصر جديد براي فعاليت نيـ از دارد را توليـ د مـ ي کننـد را صادر م ي کند .اين با عناصر بدين محل هـا ارتبـاط مـي گيـ رد، و وارد ارتباطـات ي مـ ي شـود کـه نيازمنـد دريافت سرو يس ه اي مورد نيازاست. نزمايکه عنصر وارد تمام ارتباطات مي شود و تمام منابعي کـه بـراي کارش نياز است را دريافت م ي کند، خود را در رجيستري ثبت مي کند چنانچه که عناصـر کـه بعـدا بـه سرويس هايش نياز دارند بتوانند با آن تماس بگيرند. نزمايکه تمام عناصر اهدافشان را ارضا کردند، سيستم بطور کلي خود-مونتاژ مي شود. کارهاي قب لي قابل توجه در زمينه کشف سرويس ( ببينيد [١٤]) و رجيسترهاي سـرو يس (ببينيـ د[١٤]) وجود دارد . اين مفاهيم مي تواند بروز شود براي پشتيباني محاسبات خودمختـار توسـط ترجمـه آنهـا بـه دياگرام ساختار سرويس-گرا و تکميل کنيم آنها را با هستي شناسي سرويس مناسب. ٢-٥-٢ خود-درماني
مهم نيست چقدر قوي و عدول کننده هستند، تشخيص داديم که عناصـر خودمختـار هنـوز از زمـاني تـا د ي و ح الـت ارتجـاعي يـ ک سيـ ستم محاسبات خودمختار به نيرومندي و حالت ارتجاعي هيچ عنصر خودمختار تنهـا وابـسته نيـ ست. سيـ ستم به طور کل بايد قادر به سرو کار داشتن با خرابي هر قسمت سازنده باشد. بدنبال اطم ينان داشتن به اين خاص يت در سطح ساختار هستيم. طراحان ممکن است، در بعضي شـر ايط، قادر به سروکار داشتن با خرابي توسط استفاده از تکنولوژي هايي که وابسته به عنصر خاصـي کـه آنهـاطراحي کرده اند باشند . يک سيستم ذخيره سـاز ي ممکـن اسـت داراي سـخت افـزار خاصـي باشـد کـه
اطلاعات را از ديسک ها ي خراب کپي مي کند . يک ماژول پـيش بينـ ي هـوا ممکـن اسـت قادربـه چـککردن باشدکه نت ايجش به طورفيزيکي نامتنـاقض اسـت.ماچيزبيـ شتري مـ ي خـواه يم. مـا خواسـتار هـيچ خرابي نقطه تنهاي ساختار ي نيستيم. اين ب ايد امکان پذير باشد، با معماري، براي سيـ ستم بـه طـور کـل که خود-ترميم باشد.
ابري انجام اين، هر عنصر خودمختار را مسئول نظارت سـرويس هـ اي وروديـ ش مـ ي سـاز يم و تـشخ يص دهد اگر اين سرو يس ها براساس موافقت مذاکره باشد آنها را پوشـش دهـد. اگـر سـرويس هـاي ورود ي خراب شدند، چه سراسري، يا چون کاراييش خارج مرز است، يا چون نتايجي را که بر مي گرداند اشـتباه است، عنصر خودمختار درخواست دهنده واکنش نشان خواهد داد، امکان اتمام ايـ ن ارتبـاط بـا سـرويس ورودي و بدست آوردن يک ارتباط جديد وجود دارد. اگر سرو يس ورود ي بدون حالت باشد، اين نسبتا درست مي شود. يک سرويس ورودي جديد مـ ي توانـد از طر يق رج يستري پيدا شود. در اين وضـع يت جاييکـه سـرويس ورودي بـرا ي يـ ک دوره زمـان موجـود نباشد باعث بروز مشکل م ي شود، عنصر درخواست دهنده بايد براي اين سـرو يس ورودي منتظـر بمانـد، مطمئن شود که تهيه شود و در زماني آماده اجرا شود. آنگـاه، بايـ د يـ ک سـرويس ورود ي خـراب شـود، درخواست دهنده سرويس م ي توانـد سـريع بـه وضـعيت انتظـار سـرويس ورود ي سـويچ کنـد. متناوبـا، کلاسترهاي سرو يس ه اي ورود ي مي توانـد در زمـان سـاخته شـود، و درخواسـت دهنـده هـا از طريـ ق
مکانيزم ها ي راند – براين به آنها دسترسي پيدا کنند. نزمايکه يکي از عناصر خودمختار در کلاسـتر خـراب مي شود، بقيه در کلاستر بار را مي تواند پوشش دهد.
اگر سرو يس ورو دي پا يدار باشد، حالت سرويس ورود ي بايد همچن ين در برابر خرابي عدول کننده باشـد . نشريات اساس ي در اين موضوع در رشته محاسبات توزيع شده و قابل تحمـل خطـا اسـت، مخـصوصا بـه عنوان مربوط به سرويس ه اي وب توزيع شده همبند-ضعيف[١٤]. يک روش سـاده را در اينجـا توضـيح مي دهيم. درخواست کننده سرويس م ي تواند دو تصوير آ ينه اي از سرويس ورود ي را نگهداري کند، تراکنش هـ اي يکسان را به آنها بـراي همزمـان کـردن انهـا بفرسـتد. اگـر يکـ ي از سـرو يس هـ اي ورودي خـراب شـد، درخواست کننده سرويس م ي تواند اول بطور موقت تراکنش هايش را با سرويس ورودي دوم معلق کنـد، يک سرو يس ور ودي جد يد را از نوع مناسب پيدا کند (يا تول يد کنـد)،و سـرويس ورود ي جد يـ د را بـاکپي ردن حالت از سرويس ورود ي قد يمي ( آن يکي که خراب نشده ) به سرويس وردي جديد ساکن کنـد ii. نزمايکه سرو يس ورود ي جديد به همان حالتي که سرويس ورود ي قد يمي اسـت آورده شـد، درخواسـت کننده سرويس مي تواند به تراکنش اينه اي به دو سرويس ورودي برگردد. اگر ته يه دوباره زمان زيادي بگ يرد، تع ليق سـرويس غ يرعملـ ي خواهـد بـود، و بقيـ ه راه هـ اي تهيـ ه يـ ک سرويس ورود ي جد يد نياز خواهد بو يد. انتظار داريم اينها وابسته به هردو درخواسـت کننـده سـرويس و سرويس ورودي باشد.
چندين مکان وجود دارد که اين عامليت خود-درماني ممکن است در آنجا قرار بگيرد. ايـ ن ممکـن اسـت در عنصر درخواست دهنده باشد، که سرويس ورود ي را بطور داخلي خود -درمان م ي سازد . ممکن اسـت در يک سرو يس ورود ي واسطه، مجتمع کم -اطمينان در ميان يک سـرو يس متـراکم بـا اطمينـان بيـ شتر باشد. هر کام مزاياي ومعايب خود را دارند، اما هيچ انتخاب تکي توسط خود کافي است. يک الگ وي طراح ي شده مفيد بر اي خود -درماني، که از مشکل داشتن يک نقطه تنهـاي خرابـ ي اجتنـابمي کند، کلاستر خود -دوباره ساز است. مفهوم کلاستر سازي دو يا چند مورد از يک نوع خاص عناصرخودمختار در کنار هم است، مانند اينکه آنها سرويس هاي ورودي را تسهيم مـ ي کننـد و بـه درخواسـتها بر اي سرو يس هاي خروجي بر اساس تکنولوژي راند-رابـ ين يـ ا spraying پاسـخ مـي دهنـد . عناصـرخودمختار در چنين کلاستر ي مي توانند بر سلامتي همد يگر نظـارت کننـد. اگـر يکـ ي از چنـ ين عنـصر خودمختاري خراب شود، يکي از عناصر خودمختار باق ي مانده مي تواند يک مورد از آن نـوع را توليـ د(يـ ا پيدا) کند، آن را به درون کلاستر بياورد، و بدينسان کلاستر را تجديد ساخت کند. ابري پشت ي نباي چن ين عامليت خود-درماني، يک عنصر خودمختار بايد واسـط هـايي را نمـ ايش دهـد کـه موارد زير را فعال کند:
ارسال حالت . اين يک درخواست ارسالي به يک عنصر است، آن را راهنمايي مي کند براي ارسال حالـت داخلي اش به عنصر ديگر—پيغام دريافت کننده را مشخص مي کند.
دريافت حالت . اين يک درخواست ارسال به يک عنصر است، راهنماييش م ي کند براي در يافـت حالـت داخلي از عنصر ديگر—پيغام فرستنده را مشخص مي کند.

٢-١) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ٣٣
٢-٢) رفتارهاي عنصر خودمختار……………………………………………………………………………………… ٣٤
٢-٣) فعل وانفعالات عنصر خودمختار………………………………………………………………………………… ٣٨
٢-٤) سيستم هاي خودمختار……………………………………………………………………………………….. ٤٢
٢-٥) طراحي الگوها…………………………………………………………………………………………………… ٤٤
٢-٦) نمونه هاي اوليه سيستم محاسبات خودمختار……………………………………………………………… ٥٢
٢-٧) نتيجه……………………………………………………………………………………………………………… ٥٢

فصل سوم: تحمل خرابي در سيستم هاي خودمختار: چگونه و به چه.

تجربيات دنياي واقعي روي سيستم هاي خودمختار در زمينه هاي مانند حوضه اکتشافات فضايي، نگهداري سالمندان، راهنماي گردش موزه و سرويس خانگي نمود دارند. چندين زمينه بحراني از کاربرد وجود دارد، مانند يک خرابي سيستم ممکن است اثرات مصيبت باري راجع به زندگي انسان يا در اقتصاد داشته باشد. علاوه بر اين، سيستم هاي خودمختار ممکن است خصوصا خطرناک باشند چونکه عملياتشان توسط کاربران انساني به صورت مستقيم کنترل نمي شود. بنابراين نياز براي قابليت اطمينان به وجود مي ايد، اين يک اعتماد توجيه شده است که سيستم عملياتش را بطور مناسب انجام مي دهد و باعث فاجعه نمي شود. يکي از معاني قابليت اطمينان، تحمل خرابي، رسيدگي در موقعيتي که خرابي ها در هر سيستم پيچيده اجتناب ناپذير است، و هدف ناچيز کردن نتايج آنها است. اين مقاله سيستم
خودمختار به خصوص در رابطه قابليت اطمينان مطالعه مي کند، و بحث مي کند چگونه تحمل خرابي را در چنين سيستم هايي بالا ببريم.
اول جزييات سيستم هاي خودمختار در مقايسه با سيستم هاي محاسباتي کلاسيک را توصيف مي کنيم، که مفهوم نيرومندي (قدري شبيه به تحمل خرابي) و استفاده از مکانيزم هاي تصميم گيري است. قسمت دوم نمايش دهنده جزييات تکنولوژي جديد در قابليت اطمينان و مکانيزم هاي نيرومندي در سيستم هاي خودمختار است. سپس استنتاج و پيشنهاداتي براي توسعه سيستم هاي خودمختار مي دهيم ، و مسير هاي آينده را نمايش مي دهيم: تکنيک هاي تحمل خرابي براي مکانيزم هاي تصميم گيري در سيستم هاي خودمختار، و يک چارچوب تجربي براساس شبيه سازي و تزريق خطا برايتشخيص دادن کارايي شان
١-٣ جزييات سيستم هاي خودمختار
اين قسمت نمايش دهنده جزييات سيستم هاي خودمختار در مقايسه با سيستم هاي محاسباتي کلاسيک است. اول برتري که بين نيرومندي و تحمل خرابي داريم را صريحا اعلام مي کنيم، و سپس مفاهيم ثابت براي مکانيزم هاي تصميم گيري را معرفي مي کنيم.
الف- نيرومندي و تحمل خرابي مفهوم نيرومندي در زمينه رباتيک ظاهر شد به عنوان يک جواب به انواع زيادي از نتايج زمينه هاي اجرايي از عمليات ربات در يک محيط باز. اگر فکر کنيم که خطاها فقط دليل ديگري از عدم قطعيت باشند آنگاه نيرومندي ممکن است مطرح شده باشد به عنوان يک مجموعه يزرگتر از تحمل خطا. به هرحال، يک برتري مفيد بين نيرومندي و تحمل خطا مي تواند ساخته شود توسط محدود کردن استفاده از اولي براي تحمل موقعيت هاي مغاير نه بعلت خطا ها. بنابراين تعاريف زير را در زمينه سيستم هاي خودمختار مي پذيريم:
• نيرومندي ارايه اي از يک سرويس درست در موقعيت هاي مغاير برپاشده بعلت يک محيط
سيستم نامعلوم است. (مانند يک مانع غير منتظره يا يک تغيير در شرايط نور تاثير دار در
سنسورهاي نوري)
• تحمل خطا ارايه اي از يک سرويس درست با اينکه خطاها روي منايع سيستم تاثير گذاشته
اند. ( مانند يک تاير صاف، خرابي سنسور يا يک خرابي نرم افزار)
يک نکته ممکن است درباره توليدکننده سرويس توسط سيستم اضافه شود.در اينجا، فرض مي کنيم که يک سرويس درست يک رفتار برطبق عملکرد مناسب سيستم است، از نقطه نظر کاربر؛ اين قبل از اجرا تعريف مي شود و در مشخصات سيستم قرارداده شده است، که براي رسيدن به موقعيت هاي خوب تعريف اهداف را تعيين مي کند. يک سيستم قابل اعتماد بايد بدينسان يک سرويس درست راجع به موقعيت اسمي و موقعيت هاي مغاير صريحا-تعيين شده را توليد کند. به هر حال، يک سيستم خودمختار خيلي اوقات لازم است در يک محيط باز عمليات انجام دهد، جايي که شرايط اجرايي مي تواند نه تماما از قبل تعيين شود. زمانيکه با موقعيت هاي مغاير غيرمنتظره روبرو مي شود يک سرويس درست نمي تواند ضمانت شود. به هرحال، کاربر ممکن است بعد از اجرا آنرا قضاوت کند، موقعيت غير منتظره که سيستم بايد با آن روبرو شود را بدهد، سرويس، هنگاميکه با توجه

٣-١) جزييات سيستم هاي خودمختار……………………………………………………………………………….. ٥٦
٣-٢) تکنولوزي جديد……………………………………………………………………………………………………. ٦٠
٣-٣) به سوي تحمل خرابي و قابليت اطمينان در سيستم هاي خودمختار ………………………………………٦٨
٣-٤) جهت هاي آينده …………………………………………………………………………………………………..٧٢

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارم:مرور مقالات ديگران

پيوست ها ……………………………………………………………………………………………………………….٨٤
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………..٨٥
فهرست منابع فارسي ………………………………………………………………………………………………….٨٥
فهرست منابع لاتين ……………………………………………………………………………………………………..٨٦
سايت هاي اطلاع رساني ………………………………………………………………………………………………٨٧
چكيده انگليسي ………………………………………………………………………………………………………….٨٨

فهرست جدول ها

جدول ١. چهار جنبه از خود-مديريتي سيستم هاي موجود و سيستم هاي ………………………………………..10

فهرست شكل ها

شکل ١ تشخيص مشکل در يک به روزرساني سيستم خودمختار………………………………………………….. ٧
شکل ٢ ساختار يک عنصر خودمختار…………………………………………………………………………………… ١٣
شکل ٣ نوع بر اساس-عامل معماري: قاعدهIDEA…………………………………………………………………… ٧٣.
شکل ٤ محيط شبيه سازي…………………………………………………………………………………………….. ٧٦
شکل ٥ چارچوب تجربي پيشنهادي……………………………………………………………………………………. ٧٩

 

ABSTRACT
Systems manage themselves according to an administrator’s goals. New components integrate as effortlessly as a new cell establishes itself in the human body. These ideas are not science fiction, but elements of the grand challenge to create self-managing computing systems.مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان