مقدمه

باگذشت زمان ، سازمان ها و متناسب با آنها سيستم های مرتبط با سازمانها به سرعت گستردهو پيچيده شده اند . در اثر گسترش سازمان ها ، از نظر ساز و کارها ، سيستم ها ، افراد و فن اوری ه ا ، پيچي دگی سي ستم ه ای متن اظر ب ا آنه ا ني ز اف زایش م ی یاب د. ه م اکن ون م دیریت سازمان ها مساله ای فراتر از مدیریت سيستم های نرم افزاری و سخت افزاری سازمان بودهو کليه مولفه های تشکيل دهنده یک سازمان را تحت تاثير قرار ميدهد. توسعه و بهبود چنينسيستم های پيچيده ای مستلزم برنامه ریزی دقيق و سازگار با ماموریت و اهداف سازمان استو چن ين برنام ه ری زی نيازمن د درک ص حيح مولف ه ه ای اص لی س ازمان اس ت. یک ی از راه حل های درک بهتر چنين سيستم هایی ، شکستن سيستم به اجزا تشکيل دهنده و لایه بندیآن است .
معماری سازمانی راه حلی مناسب برای این منظور است و بيان ميد ارد که چگونه مولفه هاییک سازمان مانند فرایندهای حرفه ، مسئوليت های سازمانی ، خدمات ، بستر پایه و فن آوریاطلاعات ، چه در سيستم های کنونی و چه در سيتسم های آتی با یکدیگر سازگار شده و یکسيستم توانمند ، با سازگاری درونی و برونی بالا را متناسب با پيشران های سازمان ایجادنماید. معماری سازمانی در واقع ابزار تحقق نيازمندی هاست و چنانچه نيازمندی ها متناسببا ماموریت و اهداف سازمان شناسائی شود ، می توان معماری سازمانی را ایجاد نمو د. بهنظر می رسد روشهای قدیمی جوابگوی نيازهای در حال رشد کنونی نيستند و نياز به ایجاد وبک ارگيری روش هایی اس ت ک ه بوس يله آنه ا بت وان ب ر پيچي دگيها ب صورت ک اراتر و در زم انیکوتاهتر غلبه کرد از سوی دیگر امکان کنار گذاشتن سيستم های موجود که تا به حال مشغولسرویس دهی به مشتریان بوده اند وجود ندارد و می بایست سيستم های جدید را بصورتیکپارچ ه و در کن ار هم ين سي ستم ه ای فعل ی بوج ود آورد معم اری س رویس گ را ب ا تکي ه ب راص ول س رویس گرای ی و محاس بات و س رویس ه ای توزی ع ش ده ب ر پای ه پروتکله ای ش بکه و لایه های منطقی سرویس بعنوان راه حلی مناسب جهت از ميان برداشتن مشکلات و مسائلمذکور مطرح می گردد .

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکيده ……………………………………………………………………………………………………………………………١

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………٢

فصل اول کليات

-١اهداف تحقيق
راهکارهای نوین توسعه که هم اکنون بطور گسترده استفاده می گردند عليرغم نکات برجسته و نقاط کارامد غالبا سيستم هائی ایجاد می کنند که از کمبودهائی رنج می برند. مهمترین نقاط ضعف این سيستم های شامل موارد زیر است:
• کمبود انعطاف پذیری محيط کسب و کار سازمان
• کند بودن در پشتيبانی از تغييرات نيازمندیهای کسب و کار و پشتيبانی اهداف و سياستهای جدید
• سربارها و پيچيدگيهای عملياتی و قابليت استفاده مجدد کم سرمایه های فعلی سازمان
• کمبود تعامل پذیری مناسب و دشواری گسترش سریع استانداردهای صنعتی نوین
• عدم پشتيبانی اصول پایه مهندسی نرم افزار و استانداردهای شفاف و صریح
SOA ، با تکيه بر محاسبات توزیع شده و بر پایه پروتکلهای شبکه و لایه های ميانی سرویس توليد ، بعنوان راه حلی مناسب جهت از ميان برداشتن مشکلات و مسائل مذآور مطرح گردیده است. تمرکز این تحقيق بر گام تجزیه تحليل سرویس گرا می باشد. این تحقيق متدی برای شناسائی سرویس های مختلف در گام تجزیه تحليل سرویس گرا پيشنهاد می کند که بمنظور کارائی و افزودن سرعت عمل سازمان و پشتيبانی اصول پایه سرویس گرائی و ایجاد کنترل متمرکز از تجرید لایه های سرویس و طبقه بندی نوع سرویس های مختلف استفاده نموده و برخی راهکارهای قبلی را بصورت ترکيبی بکار می گيرد تا دیدگاهی ساده تر و شفاف تر را با بيان جزئيات تجزیه تحليل در اختيار قرار دهد
٢-١پيشينه تحقيق
از گذشته هاي دور برنامه نویسان تلاش مي آردند تا، آدهای نرم افزاری را بصورت
modular بنویسند، تا بتوان از آن آدها در توليد نرم افزارهاي دیگر استفاده آرد. تفاوت نوشتن آد بصورت modular و بر اساس معماري سرویس گرا در حجم مخاطبان آن است.
در جهان امروز طيف مخاطباني آه بصورت بالقوه مي توانند از یك سرویس استفاده آنند، آل آاربران روي شبكه اینترنت است. بنابراین باید مكانيزمي بوجود مي آمد، آه مي توانست پاسخگوي این محيط جدید (اینترنت) و آاربران آن باشد، بنابراین تفکر ایجاد معماري سرویس گرا بوجود آمد.ایده SOA اولين بار توسط دو شرآتMicrosoft , IBM در اواخر دهه ١٩٨٠ پيشنهاد گردید، آه هر دو شرآت طي سالهاي اخير از حاميان اصلي سرویس هاي وب و عامل بسياري از ابداعات جدید در حيطه پشتيبانی SOA و سرویس هاي وب، مانندUDDI ,WSEبوده ند.معماري سرویس گرا، به مفاهيم پایه ای در سطح معماري، اشاره مي آند آه پيشينه و پایه و اساس آنها تجربيات بدست آمده در توليد سيستم هاي توزیع شده و دو اصل اساسي همبستگي زیاد و در عين حال با اتصال آم است. جمع آوري بهترین تجربيات از توليد سيستمهایي بصورت مجتمع و ناظر به نيازمندیها و وضعيت تكنولوژیكي امروز بشر، آه همان مفاهيم مطرح شده در معماري سرویس گرا است مفهوم جدیدي است بوجود آوردند آه به برنامه نویسان اجازه دهد تا به این دو هدف در توليد نرم افزارهاي خود تا حد زیادي دست یابند. براي مثال مي توان به تكنولوژي هایي مانند COM+ , CORBA و RMI و موارد دیگر، اشاره آرد. ممكن است این سوال بوجود آید که، چرا با وجود تكنولوژي هاي قدرتمندي چـون CORBA,COM+,RMI تکنولوژی جدید دیگری بوجود آمد؟ مگر تكنولوژي هاي قبلي موفق نبودند؟ در جواب لازم است ذکر شود که مهمترین اشكال در معماري هاي قدرتمندي چون موارد مذآور این بود آه توليد آنندگان آنها سعي داشتند، آه با تكنولوژي خود بر بازار غلبه نمایند. رویایي آه هرگز به حقيقت نمي پيوست .بنابراین با توجه به این موضوع آه این تكنولوژیها قادر به تعامل مناسب با یكدیگر نبودند عملا اصل همبستگي زیاد بصورت خود بخود رد مي شد. البته معماري هاي مذآور اشكالات دیگري هم داشتند آه نسبت به مورد بالا از اهميت آمتري برخوردار است آه از جمله آنها مي توان به عدم هماهنگي با اصول امنيتي مورد استفاده در اینترنت اشاره آرد. البته بعدها راه حل هایي هم براي این مشكل بوجود آمد (مانند (RPC Over HTTP اما به این علت آه از ابتدا، در طراحي این تكنولوژي ها این امر در نظر گرفته نشده بود، از آارایي مناسبي برخوردار نبودند. مفهوم همبستگي زیاد و در عين حال با چسبندگي و اتصال آم، وقتي بخواهد در جهت ارزیابي یك سيستم یا تكنولوژي، مورد استفاده قرار گيرد بسيار مبهم مي شود. حتي مي توان ایده هاي همبستگي و چسبندگي را باهم ترآيب نمود. براي جلوگيري از چنين ابهاماتي، مي توان از ویژگي هاي معماري سرویس گرا به عنوان روشي براي ارزیابي ميزان همبستگي و چسبندگي و اتصال یك سيستم یا یك تكنولوژي استفاده نمود. اگرچه مفاهيم مطرح شده در معماري سرویس گرا دقيقًاً همان مفاهيم همبستگي زیاد و در عين حال چسبندگي آم نيستند، اما سيستمهایي آه بر اساس معماري سرویس گرا طراحي و پياده سازي شده اند، نشان داده اند آه توانسته اند تا حد بسيار زیادي ویژگي هاي همبستگي زیاد و در عين حال اتصال آم را بخوبي در خود ایجاد و حفظ آنند

١-١ اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………. ۴
٢-١ پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………… ۴
٣-١ روش کار و تحقيق……………………………………………………………………………………………………….. ۵

فصل دوم معماری سازمان

در ای ن س مينار ابت دا ب ه بررس ي مف اهيم و تع اریف معم اري س ازماني و در ادام ه ض رورتبكارگيري معماري سازماني را در سازمانها بررسي مي آنيم
هدف اصلي در سازمانها آسب و آار است .شناخت مفاهيم و ادبيات آسب و آار در مرحلهاول ق رار دارد و شناس ایي م عم اري س ازماني ب ر اس اس مف اهيم وی ژه و ارائ ه م دل مفه وميمعماري در مرحله دوم قرار مي گيردمعم اري نگ رش خ اص و هم ه جانب ه ب راي طراح ي سي ستم ب ا ابع اد و پيچي دگيهاي زی اد ب انيازمندیهاي خاص و در واقع معماري ارائه توصيف فني یك سيستم آه نشانگر ساختار اجزاء، ارتباط بين آنها و قواعد حاآم بر طراحي و تكميل آن در گذر زمان مي باشدراگویند.در واقع معماري طراحي سطح بالا براي عناصر سيستم ، نمایش مجموعه عناصر سيستم درارتباط بين آنها و همچنين مجموعه مدلها و توصيف هاست و چنانچه مشخصاتي چون قابل فهمبودن ، نسبت به تغييرات انعطاف دا شتن ، در بر گرفتن موارد اصلي آاربري سيستم و وجودآمترین وابستگي بين واسطه هاي سيستم مي تواند نمایانگر یك معماري خوب باشد .
در طول ٥٠ سال گذشته، چالش اصلي در سيستم هاي اطلاعاتي تلاش براي ساده سازي توليدو استفاده از نرم افزار ها بوده است. تمام همت ما “توليد آد برنامه” بود و معيارهاي اندازهگيري آارائي نرم افزار ها محدود به چند معيار بود: تعداد خط آد برنامه، ميزان نفر- ماه آاربرنامه نویسي، زمان پاسخ برنامه، بودجه، هزینه و …در فرایند توليد نرم افزار سعي آردیم تابطور ضمني استانداردها را رعایت آنيم، برنامه قابل استفاده مجدد، قابل انتقال، شيء گراو… باش د درحاليك ه واقعي ت ای ن اس ت آ ه م ا هيچك دام از ای ن م وارد را ب ه درس تي رعای ت نمي آردیم !با مثالي موضوع را توضيح مي دهيم، آیا تا آنون فروشگاهي را دیده اید آه بتواندر آن براي راه همشكل آنجاست آه این موارد بسيار مهم قابل ارزش گذاري نيستند و معمولا زماني آه به آنهااحتياج ضروري است، آنها وجود ندارند! مگر اینكه در گذشته آسي با پيش بيني و آینده نگريآنه ا را ف راهم آ رده باش د.. نم ي دان يم چگون ه “معم اري” را ارزش گ ذاري آن يم، در نتيج ه نمي توانيم آنرا بدست آوریم! چون آسي احساس نياز حياتي به آن نكرده(علي رغم ضرورتحياتي آن ) و تلاشي در جهت تهيه آن نشده است، زماني آه فهميدیم چقدر به آن احتياج داریمآنرا نداشتيم.
١-٢مدل بلوغ معماري سازماني
مدل هاي مختلفي براي سنجش بلوغ معماري سازماني منتشر شده آه در اینجا یكــي از آنها مورد بررسي قرار مي گيرد، این مدل شامل ٥ فاز مي باشد آه خلاصــه هر فاز در ادامــــه بررسي شده است.

١-٢ مدل بلوغ معماری سازمانی…………………………………………………………………………………………… ٧
١-١-٢ فاز آغازی………………………………………………………………………………………………………………. ٧
٢-١-٢ فاز طبقه بندی………………………………………………………………………………………………………… ٧
٣-١-٢ فاز برنامه کاری……………………………………………………………………………………………………….. ٨
۴-١-٢ فاز یکپارچه سازی……………………………………………………………………………………………………. ٨
۵-١-٢ فاز بهينه سازی………………………………………………………………………………………………………. ٨
٢-٢ متدهای معماری سازمانی……………………………………………………………………………………………. ٨
١-٢-٢ متدولوژی مربوط به DODAF …………………………………………………………………………………………٨
٢-٢-٢ متدولوژی برنامه ریزی معماری سازمانی یا EAP ………………………………………………………………….٩
٣-٢-٢ متدولوژی راهنمای کاربردی برای معماری سازمانی فدرال……………………………………………………… ٩
۴-٢-٢ متدولوژی ADM……………………………………………………………………………………………………….. ١٠
۵-٢-٢ متدولوژی Levis ……………………………………………………………………………………………………….١٠
٣-٢ آشنایی با معماری سازمانی………………………………………………………………………………………….. ١٠
١-٣-٢ سازمان……………………………………………………………………………………………………………….. ١١
٢-٣-٢ معماری سازمانی……………………………………………………………………………………………………. ١١
٣-٣-٢ چارچوب معماری سازمانی…………………………………………………………………………………………. ١٢
١-٣-٣-٢ شناخت تفصيلی چارچوب زکمن : جنبه های چارچوب………………………………………………………. ١٢
٢-٣-٣-٢ شناخت تفصيلی چارچوب زکمن : دیدگاههای چارچوب……………………………………………………… ١٢
٣-٣-٣-٢ چارچوب خزانه داری TEAF ا……………………………………………………………………………………..۴١
۴-٣-٣-٢ چارچوب معماری FEAF ا………………………………………………………………………………………….۴١

فصل سوم

افزایش ارزش افزوده از طریق بهبود فرآیندهاي آاري و بهينه آردن آنها ؛ حفظ توان رقابتي در بازارنوین ؛ ایجاد فرصتهاي جدید از طریق ترآيب و ارتقاء فرصتهاي موجود یا ابداع روشهاي جدید ؛ حرآت به سمت بازارهاي جدید و امكان دستيابي به مشتریان جهاني ؛ افزایش امكان دریافت بازخورد از مشتري وآارمندان و در نتيجه افزایش ضریب رضایت سهامداران.
فناوري اطلاعات خود را به گونه هاي مختلفي نشان مي دهد و از یكسو زمينه ساز بهبود روشهاي مدیریتي سازمان از طریق توسعه و توليد سامانه هاي اطلاعاتي است و از سوي دیگر زمينه ساز برقراري ارتباطات لازم براي حفظ حيات و قابليت رقابت درفضاي امروزي است آه ناگزیر به سمت آسب و آار و دولتهاي الكترونيكي در حال حرآت است . مي توان گفت پيشرفت فناوري اطلاعات ، سازمانها را وادار به تغيير آسب و آار مي آند و در واقع از سوي دیگر تغيير در آسب و آار ، لزوم تغييرات در فناوري را پدید مي آورد بنابراین سازمانهاي امروزي با توجه به نياز شدید به توسعه فناوري اطلاعات و حرآت به سمت مباحث تجارت الكترونيكي باید سازمانهایي باشند آه با قدرت انعطاف بالا و توان واآنش سریع به تغييرات آسب و آار و فناوري و فشارهایي آه در نتيجه این تغييرات به سازمان وارد مي شود ، پاسخ دهند.
در ابتدا مدیران سازمانها بر حسب نيازهاي دوره اي تصميم به تهيه نرم افزاري براي منظوري خــاص مي نمودند آه معمو ًلاً این نرم افزارها براي بخــش یا فرآیندي خاص از سازمان تهيه مي شود .اگر ریشه فناوري اطلاعات و ارتباطات را در عموميت یافتن توليد نرم افزار براي مقاصد تجاري ودولت فرض نمایيم باید گفت آه این حوزه همواره در حال تغيير بوده است:
معموًلاً نرم افزارها براي فرآیندي خاص از سازمان تهيه مي شود این نرم افزارها درابتدا شامل انبوهي از آدهاي زبان ماشين بودند سپس طي چهار دهه اخير پيچيدگي نرم افزارها روز به روزبيشتر شده و تقاضا براي نرم افزارهاي قدرتمندتر افزایش یافته است . در این ميان به نظر مي رسد آه روشهاي قدیمي جوابگوي نيازهاي در حال رشد آنوني نيستند و نياز به ایجاد و بكارگيري روشهایي آه بوسيله آنها بتوان بر پيچيدگي در زمانهایي آوتاهترغلبه آرد احساس مي شود .
منظور از معماري تعيين ساختار آلي سيستم و روشهایي است آه این ساختار را قادر به تامينویژگيهاي آليدي سيستم مي نماید .این ویژگيها مربوط به یكي از موارد وظيفه مندي ، آارآیي ، مسایل ومحدودیتهاي اقتصادي ، نوع فن آوري و یا مصالح مورد استفاده ، قابليت استفاده مجدد ، قابليت تغيير درسيستمهاي بزرگ پویایي ، قابليت درك و جنبه هاي هنري است.تجزیه نمودن یكي از اصول صحيح مهندسي نرم افزار مي باشد و تكنيكي است آه توسط تئوريسيستم در پایان دهة 0591 مطرح شد و اظهار داشت آه در صورتيكه سيستمي پيچيده باشد در اینصورت اتوماتيك نمودن و شناخت اجزاي تشكيل دهندة آن بسيار پيچيده خواهد شد بنابراین پيشنهاد نمود آه سيستمهاي پيچيده به قسمتهاي آوچكتر آه قابل اداره و آنترل بيشتري مي باشند ، تجزیه شوند.
معماران و طراحان روش تجزیه را براي رسيدن به بسياري از ویژگيهاي معماري از جمله : آنترل واداره نمودن ؛ مختص نمودن ؛ آزمون پذیري ؛ قابليت تعمير و نگهداري ؛ سرعت توسعه ؛ قابليت استفاده مجدد بكار مي برند[1]
یكي از روش تجزیه نرم افزارها تقسيم بندي برنامه هاي آاربردي به” آارهاي مجزا بود آه پس ازآن روش شيء گرایي مطـرح گردید .سپــس در ادامه تحقيقـــات روش تجزیه بهتري آه همان مولفه ها بودندمطرح شدو در نهایت در حال حاضر روش سرویس گرایي به عنوان بهترین روش تجزیه نرم افزارهاعنوان شد .زیرا سيستمهایي آه بر اساس معماري سرویس گرا طراحي و پياده سازي شده اند، نشان داده اند تا حد بسيار زیادي ویژگي هاي همبستگي زیاد و در عين حال چسبندگي آم را بخوبي در خود ایجاد و حفظ آنند .بسياري از سازمانها هم اآنون در حال برنامه ریزي و یا اجراي سطحي از معماري سرویس گرا دردرون سازمان خود مي باشند و از آنجا آه اغلب داراي محيطهاي ناهمگوني هستند ، بنابراین نيازمند مدیریت تحولات به منظور اطمينان از دستيابي به سطح بالایي از جداسازي و مولفه سازي مي باشند تا بتوانند از نظر اقتصادي پيشرفت آرده و در زمان مشخص ، تغيير نمایند.
معماري سرویس گرا شيوه اي منطقي براي طراحي سيستمهاي نرم افزاري توزیع شده است آه در آنها عملكرد سيستم به صورت سرویس در اختيار آاربران و یا سایر سرویسها بر روي شبكه قرار مي گيرد. معماري فوق ،امكان پياده سازي پویا ، آزاد و گسترده برنامه هاي توزیع شده را فراهم مي نماید .ویژگي بارز یك معماري سرویس گرا آن است آه مي تواند مستقل از سكوي مشخص شده ، پياده سـازي شــود .هر سرویـــس به صورت یك روش استاندارد با استفاده از پيغامها فراخواني مي شــود ، اغلب سازمانها خود را با یك روش عملي براي آماده سازي سرویسهاي وب منطبق مي نمایند و آن استفاده از مدخلهاي XML مي باشد معرفي معماري سرویس گرا موجب انتقال تدریجي برنامه هاي آاربردي به عناصر معماري آه بسيارنزدیكتر به تجریدهاي سطح آسب و آار هستند ، خواهد شد . در واقع در قلب معمـــاري سرویــس گرا ، برنامه هاي آاربردي حذف نمي شوند بلكه تحت فرآیندهاي انعطاف پذی ِرِ آسب و آار آه توسط سرویسهاي آسب و آار سازمان پياده سازي مي گردند ، شناخته مي شوند.

١-٣ تجزیه سيستمها و رویکرد معماری سرویس گرا ……………………………………………………………………٢١
٢-٣ تاریخچه تکامل روشهای تجزیه در نرم افزار…………………………………………………………………………. ٢٢
١-٢-٣ معماری کاربردی محور ………………………………………………………………………………………………٢٢
٢-٢-٣ مشکلات معماری برنامه کاربردی محور………………………………………………………………………….. ٢٣
٣-٢-٣ معماری سرویس گرا و تفاوت آن با معماریهای کاربرد محور ……………………………………………………۴٢
٣-٣ معماری سرویس گرا ………………………………………………………………………………………………….۶٢
١-٣-٣ اصول سرویس گرایی ………………………………………………………………………………………………٢٧
٢-٣-٣ سرویسهای وب…………………………………………………………………………………………………… ٢٨
٣-٣-٣ زیربنای SOA ……………………………………………………………………………………………………….٣٠
۴-٣-٣ فازهای چرخه حيات معماری SOA…………………………………………………………………………….. ٣٢
۵-٣-٣ مزایای معماری سرویس گرا ……………………………………………………………………………………۴٣
۶-٣-٣ مدل مرجع معماری سرویس گرا………………………………………………………………………………. ۴٣.
۴-٣ خلاصه………………………………………………………………………………………………………………. ۵٣

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارم نتيجه گيری

نتيجه گيری ……………………………………………………………………………………………………………………٣٧

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….. ٣٨

منابع انگليسی……………………………………………………………………………………………………………….. ٣٩
چکيده انگليسی………………………………………………………………………………………………………………. ٠۴

فهرست اشكال

شكل ١-٢ لایه اول چارچوبFEAF ا……………………………………………………………………………………………9
شكل ٢-٢لایه دوم چارچوبFEAF  …ا…………………………………………………………………………………………12
لشكل ٣-٢ایه سوم چارچوب FEAF  ……….ا…………………………………………………………………………………25
شكل١-٣ تكامل روشهای تجزیه ………………………………………………………………………………………………2
شكل ٢-٣ سلسله مراتب مفاهيم و عناصر سرویس ……………………………………………………………………..8
شكل ٣-٣ چرخه حيات معماری سرویس گرا ………………………………………………………………………………10

فهرست جداول

جدول ١-٢ مقایسه چارچوب های معماری سازمانی …………………………………………………………………..9
جدول ٢-٢ ماتریس چارچوب معماری سازمان فدرال ……………………………………………………………………11
جدول ١-٣ تفاوت روشهای آاربردی محوز و معماری سرویس گرا ……………………………………………………..40

Abstract
Organizational architecture can be compared to a jungle of modles in which you can not walk loithaut a map . The named map is called frome .The frame represents a logical structure for classification of architectural items which geranties the universality the contrast of architectunal outcome and also the harmony of information technology and the career of organizatiom . hemce frome is the most important concept in organizational architecture which it is impossible to access the premium of performiny the onganisational architecture in this Semral the Fnames of organizational architecture of the world are identified and represented . ater that the service based architecture is represented which is a way for the distributed systems also the fynctions of the systems as independent services for users or ther services and the principles and the ways of analyzing service basing is represented.


قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان