مقدمه

باگذشت زمان ، سازمان ها و متناسب با آنها سیستم های مرتبط با سازمانها به سرعت گستردهو پیچیده شده اند . در اثر گسترش سازمان ها ، از نظر ساز و کارها ، سیستم ها ، افراد و فن اوری ه ا ، پیچی دگی سی ستم ه ای متن اظر ب ا آنه ا نی ز اف زایش م ی یاب د. ه م اکن ون م دیریت سازمان ها مساله ای فراتر از مدیریت سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری سازمان بودهو کلیه مولفه های تشکیل دهنده یک سازمان را تحت تاثیر قرار میدهد. توسعه و بهبود چنینسیستم های پیچیده ای مستلزم برنامه ریزی دقیق و سازگار با ماموریت و اهداف سازمان استو چن ین برنام ه ری زی نیازمن د درک ص حیح مولف ه ه ای اص لی س ازمان اس ت. یک ی از راه حل های درک بهتر چنین سیستم هایی ، شکستن سیستم به اجزا تشکیل دهنده و لایه بندیآن است .
معماری سازمانی راه حلی مناسب برای این منظور است و بیان مید ارد که چگونه مولفه هاییک سازمان مانند فرایندهای حرفه ، مسئولیت های سازمانی ، خدمات ، بستر پایه و فن آوریاطلاعات ، چه در سیستم های کنونی و چه در سیتسم های آتی با یکدیگر سازگار شده و یکسیستم توانمند ، با سازگاری درونی و برونی بالا را متناسب با پیشران های سازمان ایجادنماید. معماری سازمانی در واقع ابزار تحقق نیازمندی هاست و چنانچه نیازمندی ها متناسببا ماموریت و اهداف سازمان شناسائی شود ، می توان معماری سازمانی را ایجاد نمو د. بهنظر می رسد روشهای قدیمی جوابگوی نیازهای در حال رشد کنونی نیستند و نیاز به ایجاد وبک ارگیری روش هایی اس ت ک ه بوس یله آنه ا بت وان ب ر پیچی دگیها ب صورت ک اراتر و در زم انیکوتاهتر غلبه کرد از سوی دیگر امکان کنار گذاشتن سیستم های موجود که تا به حال مشغولسرویس دهی به مشتریان بوده اند وجود ندارد و می بایست سیستم های جدید را بصورتیکپارچ ه و در کن ار هم ین سی ستم ه ای فعل ی بوج ود آورد معم اری س رویس گ را ب ا تکی ه ب راص ول س رویس گرای ی و محاس بات و س رویس ه ای توزی ع ش ده ب ر پای ه پروتکله ای ش بکه و لایه های منطقی سرویس بعنوان راه حلی مناسب جهت از میان برداشتن مشکلات و مسائلمذکور مطرح می گردد .

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………١

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………٢

فصل اول کلیات

-١اهداف تحقیق
راهکارهای نوین توسعه که هم اکنون بطور گسترده استفاده می گردند علیرغم نکات برجسته و نقاط کارامد غالبا سیستم هائی ایجاد می کنند که از کمبودهائی رنج می برند. مهمترین نقاط ضعف این سیستم های شامل موارد زیر است:
• کمبود انعطاف پذیری محیط کسب و کار سازمان
• کند بودن در پشتیبانی از تغییرات نیازمندیهای کسب و کار و پشتیبانی اهداف و سیاستهای جدید
• سربارها و پیچیدگیهای عملیاتی و قابلیت استفاده مجدد کم سرمایه های فعلی سازمان
• کمبود تعامل پذیری مناسب و دشواری گسترش سریع استانداردهای صنعتی نوین
• عدم پشتیبانی اصول پایه مهندسی نرم افزار و استانداردهای شفاف و صریح
SOA ، با تکیه بر محاسبات توزیع شده و بر پایه پروتکلهای شبکه و لایه های میانی سرویس تولید ، بعنوان راه حلی مناسب جهت از میان برداشتن مشکلات و مسائل مذآور مطرح گردیده است. تمرکز این تحقیق بر گام تجزیه تحلیل سرویس گرا می باشد. این تحقیق متدی برای شناسائی سرویس های مختلف در گام تجزیه تحلیل سرویس گرا پیشنهاد می کند که بمنظور کارائی و افزودن سرعت عمل سازمان و پشتیبانی اصول پایه سرویس گرائی و ایجاد کنترل متمرکز از تجرید لایه های سرویس و طبقه بندی نوع سرویس های مختلف استفاده نموده و برخی راهکارهای قبلی را بصورت ترکیبی بکار می گیرد تا دیدگاهی ساده تر و شفاف تر را با بیان جزئیات تجزیه تحلیل در اختیار قرار دهد
٢-١پیشینه تحقیق
از گذشته های دور برنامه نویسان تلاش می آردند تا، آدهای نرم افزاری را بصورت
modular بنویسند، تا بتوان از آن آدها در تولید نرم افزارهای دیگر استفاده آرد. تفاوت نوشتن آد بصورت modular و بر اساس معماری سرویس گرا در حجم مخاطبان آن است.
در جهان امروز طیف مخاطبانی آه بصورت بالقوه می توانند از یک سرویس استفاده آنند، آل آاربران روی شبکه اینترنت است. بنابراین باید مکانیزمی بوجود می آمد، آه می توانست پاسخگوی این محیط جدید (اینترنت) و آاربران آن باشد، بنابراین تفکر ایجاد معماری سرویس گرا بوجود آمد.ایده SOA اولین بار توسط دو شرآتMicrosoft , IBM در اواخر دهه ١٩٨٠ پیشنهاد گردید، آه هر دو شرآت طی سالهای اخیر از حامیان اصلی سرویس های وب و عامل بسیاری از ابداعات جدید در حیطه پشتیبانی SOA و سرویس های وب، مانندUDDI ,WSEبوده ند.معماری سرویس گرا، به مفاهیم پایه ای در سطح معماری، اشاره می آند آه پیشینه و پایه و اساس آنها تجربیات بدست آمده در تولید سیستم های توزیع شده و دو اصل اساسی همبستگی زیاد و در عین حال با اتصال آم است. جمع آوری بهترین تجربیات از تولید سیستمهایی بصورت مجتمع و ناظر به نیازمندیها و وضعیت تکنولوژیکی امروز بشر، آه همان مفاهیم مطرح شده در معماری سرویس گرا است مفهوم جدیدی است بوجود آوردند آه به برنامه نویسان اجازه دهد تا به این دو هدف در تولید نرم افزارهای خود تا حد زیادی دست یابند. برای مثال می توان به تکنولوژی هایی مانند COM+ , CORBA و RMI و موارد دیگر، اشاره آرد. ممکن است این سوال بوجود آید که، چرا با وجود تکنولوژی های قدرتمندی چـون CORBA,COM+,RMI تکنولوژی جدید دیگری بوجود آمد؟ مگر تکنولوژی های قبلی موفق نبودند؟ در جواب لازم است ذکر شود که مهمترین اشکال در معماری های قدرتمندی چون موارد مذآور این بود آه تولید آنندگان آنها سعی داشتند، آه با تکنولوژی خود بر بازار غلبه نمایند. رویایی آه هرگز به حقیقت نمی پیوست .بنابراین با توجه به این موضوع آه این تکنولوژیها قادر به تعامل مناسب با یکدیگر نبودند عملا اصل همبستگی زیاد بصورت خود بخود رد می شد. البته معماری های مذآور اشکالات دیگری هم داشتند آه نسبت به مورد بالا از اهمیت آمتری برخوردار است آه از جمله آنها می توان به عدم هماهنگی با اصول امنیتی مورد استفاده در اینترنت اشاره آرد. البته بعدها راه حل هایی هم برای این مشکل بوجود آمد (مانند (RPC Over HTTP اما به این علت آه از ابتدا، در طراحی این تکنولوژی ها این امر در نظر گرفته نشده بود، از آارایی مناسبی برخوردار نبودند. مفهوم همبستگی زیاد و در عین حال با چسبندگی و اتصال آم، وقتی بخواهد در جهت ارزیابی یک سیستم یا تکنولوژی، مورد استفاده قرار گیرد بسیار مبهم می شود. حتی می توان ایده های همبستگی و چسبندگی را باهم ترآیب نمود. برای جلوگیری از چنین ابهاماتی، می توان از ویژگی های معماری سرویس گرا به عنوان روشی برای ارزیابی میزان همبستگی و چسبندگی و اتصال یک سیستم یا یک تکنولوژی استفاده نمود. اگرچه مفاهیم مطرح شده در معماری سرویس گرا دقیقًاً همان مفاهیم همبستگی زیاد و در عین حال چسبندگی آم نیستند، اما سیستمهایی آه بر اساس معماری سرویس گرا طراحی و پیاده سازی شده اند، نشان داده اند آه توانسته اند تا حد بسیار زیادی ویژگی های همبستگی زیاد و در عین حال اتصال آم را بخوبی در خود ایجاد و حفظ آنند

١-١ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۴
٢-١ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۴
٣-١ روش کار و تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۵

فصل دوم معماری سازمان

در ای ن س مینار ابت دا ب ه بررس ی مف اهیم و تع اریف معم اری س ازمانی و در ادام ه ض رورتبکارگیری معماری سازمانی را در سازمانها بررسی می آنیم
هدف اصلی در سازمانها آسب و آار است .شناخت مفاهیم و ادبیات آسب و آار در مرحلهاول ق رار دارد و شناس ایی م عم اری س ازمانی ب ر اس اس مف اهیم وی ژه و ارائ ه م دل مفه ومیمعماری در مرحله دوم قرار می گیردمعم اری نگ رش خ اص و هم ه جانب ه ب رای طراح ی سی ستم ب ا ابع اد و پیچی دگیهای زی اد ب انیازمندیهای خاص و در واقع معماری ارائه توصیف فنی یک سیستم آه نشانگر ساختار اجزاء، ارتباط بین آنها و قواعد حاآم بر طراحی و تکمیل آن در گذر زمان می باشدراگویند.در واقع معماری طراحی سطح بالا برای عناصر سیستم ، نمایش مجموعه عناصر سیستم درارتباط بین آنها و همچنین مجموعه مدلها و توصیف هاست و چنانچه مشخصاتی چون قابل فهمبودن ، نسبت به تغییرات انعطاف دا شتن ، در بر گرفتن موارد اصلی آاربری سیستم و وجودآمترین وابستگی بین واسطه های سیستم می تواند نمایانگر یک معماری خوب باشد .
در طول ۵٠ سال گذشته، چالش اصلی در سیستم های اطلاعاتی تلاش برای ساده سازی تولیدو استفاده از نرم افزار ها بوده است. تمام همت ما “تولید آد برنامه” بود و معیارهای اندازهگیری آارائی نرم افزار ها محدود به چند معیار بود: تعداد خط آد برنامه، میزان نفر- ماه آاربرنامه نویسی، زمان پاسخ برنامه، بودجه، هزینه و …در فرایند تولید نرم افزار سعی آردیم تابطور ضمنی استانداردها را رعایت آنیم، برنامه قابل استفاده مجدد، قابل انتقال، شیء گراو… باش د درحالیک ه واقعی ت ای ن اس ت آ ه م ا هیچک دام از ای ن م وارد را ب ه درس تی رعای ت نمی آردیم !با مثالی موضوع را توضیح می دهیم، آیا تا آنون فروشگاهی را دیده اید آه بتواندر آن برای راه همشکل آنجاست آه این موارد بسیار مهم قابل ارزش گذاری نیستند و معمولا زمانی آه به آنهااحتیاج ضروری است، آنها وجود ندارند! مگر اینکه در گذشته آسی با پیش بینی و آینده نگریآنه ا را ف راهم آ رده باش د.. نم ی دان یم چگون ه “معم اری” را ارزش گ ذاری آن یم، در نتیج ه نمی توانیم آنرا بدست آوریم! چون آسی احساس نیاز حیاتی به آن نکرده(علی رغم ضرورتحیاتی آن ) و تلاشی در جهت تهیه آن نشده است، زمانی آه فهمیدیم چقدر به آن احتیاج داریمآنرا نداشتیم.
١-٢مدل بلوغ معماری سازمانی
مدل های مختلفی برای سنجش بلوغ معماری سازمانی منتشر شده آه در اینجا یکــی از آنها مورد بررسی قرار می گیرد، این مدل شامل ۵ فاز می باشد آه خلاصــه هر فاز در ادامــــه بررسی شده است.

١-٢ مدل بلوغ معماری سازمانی…………………………………………………………………………………………… ٧
١-١-٢ فاز آغازی………………………………………………………………………………………………………………. ٧
٢-١-٢ فاز طبقه بندی………………………………………………………………………………………………………… ٧
٣-١-٢ فاز برنامه کاری……………………………………………………………………………………………………….. ٨
۴-١-٢ فاز یکپارچه سازی……………………………………………………………………………………………………. ٨
۵-١-٢ فاز بهینه سازی………………………………………………………………………………………………………. ٨
٢-٢ متدهای معماری سازمانی……………………………………………………………………………………………. ٨
١-٢-٢ متدولوژی مربوط به DODAF …………………………………………………………………………………………٨
٢-٢-٢ متدولوژی برنامه ریزی معماری سازمانی یا EAP ………………………………………………………………….٩
٣-٢-٢ متدولوژی راهنمای کاربردی برای معماری سازمانی فدرال……………………………………………………… ٩
۴-٢-٢ متدولوژی ADM……………………………………………………………………………………………………….. ١٠
۵-٢-٢ متدولوژی Levis ……………………………………………………………………………………………………….١٠
٣-٢ آشنایی با معماری سازمانی………………………………………………………………………………………….. ١٠
١-٣-٢ سازمان……………………………………………………………………………………………………………….. ١١
٢-٣-٢ معماری سازمانی……………………………………………………………………………………………………. ١١
٣-٣-٢ چارچوب معماری سازمانی…………………………………………………………………………………………. ١٢
١-٣-٣-٢ شناخت تفصیلی چارچوب زکمن : جنبه های چارچوب………………………………………………………. ١٢
٢-٣-٣-٢ شناخت تفصیلی چارچوب زکمن : دیدگاههای چارچوب……………………………………………………… ١٢
٣-٣-٣-٢ چارچوب خزانه داری TEAF ا……………………………………………………………………………………..۴١
۴-٣-٣-٢ چارچوب معماری FEAF ا………………………………………………………………………………………….۴١

فصل سوم

افزایش ارزش افزوده از طریق بهبود فرآیندهای آاری و بهینه آردن آنها ؛ حفظ توان رقابتی در بازارنوین ؛ ایجاد فرصتهای جدید از طریق ترآیب و ارتقاء فرصتهای موجود یا ابداع روشهای جدید ؛ حرآت به سمت بازارهای جدید و امکان دستیابی به مشتریان جهانی ؛ افزایش امکان دریافت بازخورد از مشتری وآارمندان و در نتیجه افزایش ضریب رضایت سهامداران.
فناوری اطلاعات خود را به گونه های مختلفی نشان می دهد و از یکسو زمینه ساز بهبود روشهای مدیریتی سازمان از طریق توسعه و تولید سامانه های اطلاعاتی است و از سوی دیگر زمینه ساز برقراری ارتباطات لازم برای حفظ حیات و قابلیت رقابت درفضای امروزی است آه ناگزیر به سمت آسب و آار و دولتهای الکترونیکی در حال حرآت است . می توان گفت پیشرفت فناوری اطلاعات ، سازمانها را وادار به تغییر آسب و آار می آند و در واقع از سوی دیگر تغییر در آسب و آار ، لزوم تغییرات در فناوری را پدید می آورد بنابراین سازمانهای امروزی با توجه به نیاز شدید به توسعه فناوری اطلاعات و حرآت به سمت مباحث تجارت الکترونیکی باید سازمانهایی باشند آه با قدرت انعطاف بالا و توان واآنش سریع به تغییرات آسب و آار و فناوری و فشارهایی آه در نتیجه این تغییرات به سازمان وارد می شود ، پاسخ دهند.
در ابتدا مدیران سازمانها بر حسب نیازهای دوره ای تصمیم به تهیه نرم افزاری برای منظوری خــاص می نمودند آه معمو ًلاً این نرم افزارها برای بخــش یا فرآیندی خاص از سازمان تهیه می شود .اگر ریشه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در عمومیت یافتن تولید نرم افزار برای مقاصد تجاری ودولت فرض نماییم باید گفت آه این حوزه همواره در حال تغییر بوده است:
معموًلاً نرم افزارها برای فرآیندی خاص از سازمان تهیه می شود این نرم افزارها درابتدا شامل انبوهی از آدهای زبان ماشین بودند سپس طی چهار دهه اخیر پیچیدگی نرم افزارها روز به روزبیشتر شده و تقاضا برای نرم افزارهای قدرتمندتر افزایش یافته است . در این میان به نظر می رسد آه روشهای قدیمی جوابگوی نیازهای در حال رشد آنونی نیستند و نیاز به ایجاد و بکارگیری روشهایی آه بوسیله آنها بتوان بر پیچیدگی در زمانهایی آوتاهترغلبه آرد احساس می شود .
منظور از معماری تعیین ساختار آلی سیستم و روشهایی است آه این ساختار را قادر به تامینویژگیهای آلیدی سیستم می نماید .این ویژگیها مربوط به یکی از موارد وظیفه مندی ، آارآیی ، مسایل ومحدودیتهای اقتصادی ، نوع فن آوری و یا مصالح مورد استفاده ، قابلیت استفاده مجدد ، قابلیت تغییر درسیستمهای بزرگ پویایی ، قابلیت درک و جنبه های هنری است.تجزیه نمودن یکی از اصول صحیح مهندسی نرم افزار می باشد و تکنیکی است آه توسط تئوریسیستم در پایان دهه 0591 مطرح شد و اظهار داشت آه در صورتیکه سیستمی پیچیده باشد در اینصورت اتوماتیک نمودن و شناخت اجزای تشکیل دهنده آن بسیار پیچیده خواهد شد بنابراین پیشنهاد نمود آه سیستمهای پیچیده به قسمتهای آوچکتر آه قابل اداره و آنترل بیشتری می باشند ، تجزیه شوند.
معماران و طراحان روش تجزیه را برای رسیدن به بسیاری از ویژگیهای معماری از جمله : آنترل واداره نمودن ؛ مختص نمودن ؛ آزمون پذیری ؛ قابلیت تعمیر و نگهداری ؛ سرعت توسعه ؛ قابلیت استفاده مجدد بکار می برند[1]
یکی از روش تجزیه نرم افزارها تقسیم بندی برنامه های آاربردی به” آارهای مجزا بود آه پس ازآن روش شیء گرایی مطـرح گردید .سپــس در ادامه تحقیقـــات روش تجزیه بهتری آه همان مولفه ها بودندمطرح شدو در نهایت در حال حاضر روش سرویس گرایی به عنوان بهترین روش تجزیه نرم افزارهاعنوان شد .زیرا سیستمهایی آه بر اساس معماری سرویس گرا طراحی و پیاده سازی شده اند، نشان داده اند تا حد بسیار زیادی ویژگی های همبستگی زیاد و در عین حال چسبندگی آم را بخوبی در خود ایجاد و حفظ آنند .بسیاری از سازمانها هم اآنون در حال برنامه ریزی و یا اجرای سطحی از معماری سرویس گرا دردرون سازمان خود می باشند و از آنجا آه اغلب دارای محیطهای ناهمگونی هستند ، بنابراین نیازمند مدیریت تحولات به منظور اطمینان از دستیابی به سطح بالایی از جداسازی و مولفه سازی می باشند تا بتوانند از نظر اقتصادی پیشرفت آرده و در زمان مشخص ، تغییر نمایند.
معماری سرویس گرا شیوه ای منطقی برای طراحی سیستمهای نرم افزاری توزیع شده است آه در آنها عملکرد سیستم به صورت سرویس در اختیار آاربران و یا سایر سرویسها بر روی شبکه قرار می گیرد. معماری فوق ،امکان پیاده سازی پویا ، آزاد و گسترده برنامه های توزیع شده را فراهم می نماید .ویژگی بارز یک معماری سرویس گرا آن است آه می تواند مستقل از سکوی مشخص شده ، پیاده سـازی شــود .هر سرویـــس به صورت یک روش استاندارد با استفاده از پیغامها فراخوانی می شــود ، اغلب سازمانها خود را با یک روش عملی برای آماده سازی سرویسهای وب منطبق می نمایند و آن استفاده از مدخلهای XML می باشد معرفی معماری سرویس گرا موجب انتقال تدریجی برنامه های آاربردی به عناصر معماری آه بسیارنزدیکتر به تجریدهای سطح آسب و آار هستند ، خواهد شد . در واقع در قلب معمـــاری سرویــس گرا ، برنامه های آاربردی حذف نمی شوند بلکه تحت فرآیندهای انعطاف پذی ِرِ آسب و آار آه توسط سرویسهای آسب و آار سازمان پیاده سازی می گردند ، شناخته می شوند.

١-٣ تجزیه سیستمها و رویکرد معماری سرویس گرا ……………………………………………………………………٢١
٢-٣ تاریخچه تکامل روشهای تجزیه در نرم افزار…………………………………………………………………………. ٢٢
١-٢-٣ معماری کاربردی محور ………………………………………………………………………………………………٢٢
٢-٢-٣ مشکلات معماری برنامه کاربردی محور………………………………………………………………………….. ٢٣
٣-٢-٣ معماری سرویس گرا و تفاوت آن با معماریهای کاربرد محور ……………………………………………………۴٢
٣-٣ معماری سرویس گرا ………………………………………………………………………………………………….۶٢
١-٣-٣ اصول سرویس گرایی ………………………………………………………………………………………………٢٧
٢-٣-٣ سرویسهای وب…………………………………………………………………………………………………… ٢٨
٣-٣-٣ زیربنای SOA ……………………………………………………………………………………………………….٣٠
۴-٣-٣ فازهای چرخه حیات معماری SOA…………………………………………………………………………….. ٣٢
۵-٣-٣ مزایای معماری سرویس گرا ……………………………………………………………………………………۴٣
۶-٣-٣ مدل مرجع معماری سرویس گرا………………………………………………………………………………. ۴٣.
۴-٣ خلاصه………………………………………………………………………………………………………………. ۵٣

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارم نتیجه گیری

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………٣٧

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….. ٣٨

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….. ٣٩
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………. ٠۴

فهرست اشکال

شکل ١-٢ لایه اول چارچوبFEAF ا……………………………………………………………………………………………9
شکل ٢-٢لایه دوم چارچوبFEAF  …ا…………………………………………………………………………………………12
لشکل ٣-٢ایه سوم چارچوب FEAF  ……….ا…………………………………………………………………………………25
شکل١-٣ تکامل روشهای تجزیه ………………………………………………………………………………………………2
شکل ٢-٣ سلسله مراتب مفاهیم و عناصر سرویس ……………………………………………………………………..8
شکل ٣-٣ چرخه حیات معماری سرویس گرا ………………………………………………………………………………10

فهرست جداول

جدول ١-٢ مقایسه چارچوب های معماری سازمانی …………………………………………………………………..9
جدول ٢-٢ ماتریس چارچوب معماری سازمان فدرال ……………………………………………………………………11
جدول ١-٣ تفاوت روشهای آاربردی محوز و معماری سرویس گرا ……………………………………………………..40

Abstract
Organizational architecture can be compared to a jungle of modles in which you can not walk loithaut a map . The named map is called frome .The frame represents a logical structure for classification of architectural items which geranties the universality the contrast of architectunal outcome and also the harmony of information technology and the career of organizatiom . hemce frome is the most important concept in organizational architecture which it is impossible to access the premium of performiny the onganisational architecture in this Semral the Fnames of organizational architecture of the world are identified and represented . ater that the service based architecture is represented which is a way for the distributed systems also the fynctions of the systems as independent services for users or ther services and the principles and the ways of analyzing service basing is represented.


قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان