انتخاب صفحه

مقدمه

بتن کوبیده غلتکی یا R.C.C یک روش جدید جهت اجرای بتن در کارهای عمرانی میباشد که ایدهٔ استفاده از آن به دهه های 1930 و 1940 در انگلستان و به عنوان لایهٔ زیر اساس جادهها و روسازی محوطهٔ فرودگاهها باز میگردد. R.C.C هرچند که در کلیهٔ فعالیتهای عمرانی و عمدتا به عنوان یک مصالح جذبی مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفت، از اوایل دههٔ 1960 میلادی، از سوی کارشناسان و محققان به عنوان مصالح و تکنیک اجرای قابل استفاده در سدسازی مطرح گردیده و دیری نپائید که مورد توجه و توسعهٔ روزافزون قرار گرفت. رواج استفاده از بتن غلتکی به عوامل متعددی بستگی داشت که مهمترین آنها سادگی در تولید و بکارگیری و عدم نیاز به تجهیزات و تأسیسات اجرایی ویژه میباشد. بتن کوبیدهٔ غلتکی به اختصار، متشکل از مصالح سنگدانهای و سیمانی و درصد کمی آب میباشد، که بصورت مخلوط نسبتاً خشک و بدون اسات مب، در لایه های نازک و وسیع پخش شده و با استفاده از غلتکهای ساده و ارتعاشی متراکم میگردد. در مقایسه با بتن معمولی، هزینه های اجرایی این بتن بواسطهٔ پیوستگی در اختلاط حمل و نقل و پخش کردن بتن و همچنین به خاطر ساده سازی طراحی ها و همچنین از نظر صرفهجویی در پرداخت سود سرمایهگذاری در دورهٔ اجرایی، بسیار کمتر میباشد، این روش دارای مزایای فنی سدهای بتنی و روش اجرای سریع و ارزان سدهای خاکی میباشد. تاکنون روش های متفاوتی توسط افراد مختلف با هدف بهینه کردن منابع ذکر شده ارائه گردیده است که مضمون همهٔ آنها عبارت از استفاده از غلتک و سایر ماشینآلات عملیات خاکی در اجرای سدهای بتنی میباشد. با توجه به تجارب حاصل از صنعت سدسازی خصوصاً در کشورهای آمریکا، ژاپن، چین واسپانیا و ثبوت مزایای استفاده از R.C.C بنظر میرسد در هر کشوری لاجرم بایستی با سمت استفاده از این مزایا حرکت کرد. از آنجا که اجرای R.C.C بسیار وابسته به فرهنگ کاری و بکارگیری مصالح در دسترس و تجهیزات متفاوت در هر کشور میباشد، اولین تجربه در هر کشور و ثبت کلیهٔ مراحل و شرایط کاری و ثبت این متغیرها و کذترل تاثیر متغیرهای اجرایی بر کیفیت بتن بسیار مهم بوده و میتواند بر امکانپذیری و رونق استفاده از این روش مؤثر بوده و مبنای قضاوت قرار گیرد. در ایران اگر چه تا امروز چندین پروژه سدسازی با استفاده از مصالح R.C.C طرح گردیده و یا در دست مطالعه میباشد، لیکن ایران تاکنون جز یک مورد بدون تجربه اجرا بوده است . سد جگین اولین تجربهٔ عملی استفاده از R.C.C در ایران میباشد. لذا بجاست که به این تجربه به مثابه یک آزمایشگاه بزرگ نگریست که ماحصل آن اخذ پاسخ سئوالات مطروح در مورد طرح و اجرای R.C.C درایران میباشد.

فهرست مطالب

چکیده فارسی 1

مقدمه 3

فصل اول:دیباچه

3-1- سؤالات تحقیق

مسائل مورد توجه در این تحقیق عبارتند از:

 الف- تاثیر متغییرهای اجرائی بر کیفیت بتن R.C.C متغییرهای اجرایی مثل دمای محیط و بتن، میزان کوبش، فرصت کاری و تأخیر زمانی میان اختلاف تا تراکم، دانسیته و تخلخل بتن بر مقاومت فشاری و سایر مشخصات مکانیکی و فیزیکی که در سد جنگین مورد اندازهگیری قرار گرفتهاند، چه تأثیری داشتهاند.

 ب – ماشینآلات مناسب اجرای بتن R.C.C و نحوه ارتباط آنها: کارایی و موفقیت ماشینآلات اجرای بتن R.C.C و نحوهٔ ارتباط آنها و همچنین سعی و خطاهای انجام شده در انتخاب و نحوهعملکرد ماشینآلات در سد جگین به چه صورت بوده است.

1-5- شیوهٔ تحقیق

 در اجرای R.C.C در سد جگین نگارنده عمدهٔ چیزهایی را که مورد آزمایش و اجرا قرار گرفته است را مورد مطالعه قرار داده است. زماذها، شرایط محیطی و روش های اجرا مورد ثبت قرار گرفته و در نهایت با استفاده از مغزههایی که در چند نقطه و بصورت قائم از تاج سد تا پی آن اخذ شده بوده؛ کیفیت بتن با استفاده از آزمایش مقاومت فشاری، برشی و کششی و…مورد کنترل و بررسی قرار گرفت.

1-1-هدف 5

1-2-زمینه تحقیق 6

1-3-سوالات تحقیق 7

1-4-لزوم انجام تحقیق 8

1-5-شیوه تحقیق 8

1-6-حدود تحقیق 8

فصل دوم:سدهای بتنی غلتکی

2-3-2- بتن غلتکی با خمیر سیمان زیاد

بدنبال کار های مقدماتی اذجام شده Tennessee Valley Authority روی بتن با مقدار کم سیمان برتلند و مقدار بالای خاکستر بادی (Fly Ash)، در سالهای اولیه 1970 ، تکاملی این مخلوط با نام بتن غلتکی با خمیر زیاد (High Paste) در انگلستان انجام پذیرفت. خواص این ماده در سال 1976 طی بتن ریزیهای آزمایشی در کرنوال (Cornwall) انگلستان به معرض نمایش گذاشته شد. ملکم دانستان (Malcolm Dunstan) از مهندسین بتن انگلستان در مسافرتی به ایالات متحده مصاحبه و مذاکراتی با کلیه دست اندرکاران احدات سد بتن غلتکی بعمل آورد. گزارش دادستان بعنوان ( بتن علت کی اولیه میباشد. داذستان متعاقباً تحقیقات آزمایشگاهی گستردهای دربارهٔ خواص بتن با مقدار خاکستر بادی زیاد با توجه به مصرف آن در سدها انجام داد. این عملیات زیر نظر انجمن اطلاعات و تحقیقات صنعت ساخت (CIRLA) بعمل آمد. ذتایج این تحقیقات به اجرای مقطع آزمایشی کامل در سال 1978 توسط سازمان آب جنوب غربی در ساختگاه سد (Wimblehall) انجامید. هدف تحقیقات و بتن ریزی های آزمایشی، تهیه طرح مخلوط بتن غلتکی با خمیر زیاد برای سد میلتون بروک (Milton Brook) در ناحیه Devon انگلستان بود بروز مسائل مختلف مانع از احدات سد شد ولی علیرغم ایذکه کاربرد این تحقیقات در انگلستان معوق ماند خوشبختانه فعالیتهای داذستان در ایالت متحده ارائه شد وپایه ای برای طراحی سد آبر استیل واتر (Upper Siliwater) به ارتفاع 294 فوت (90 متر) در کوهستانهای مرکزی ایالت یوتا توسط اداره عمران ایالات متحده (U.S.B.R) در سال 1988 گردید. روش های و مفاهیم مربوط به گزینه بتن غلتکی با خمیر زیاد بوسیله دانستان مدون شده است.

2-1-کلیات 10

2-2-تاریخچه استفاده از RCCا 10

2-3-جایگاه RCC درسدسازی 12

2-3-1-سد بتنی غلتکی کم سیمان 13

2-3-2-بتن غلتکی باخمیر سمیان زیاد 14

2-3-3-بتن غلتکی درژاپن 15

2-3-4-جمع بندی 15

2-4-توجیه پذیری اقتصادی واجرائی استفاده از RCC درسدسازی 16

2-4-1-کوتاه کردن دوره اجرا 17

2-4-2-افزایش سرعت اجرا 17

2-4-3-صرفه جویی درمصرف سیمان 17

2-4-4-فواید دیگر 17

2-4-5-جمع بندی 18

2-5-انواع سدهای بتن غلتکی ازدیدگاه طراحی 20

2-5-1-بتن غلتکی باایده خاک ها 21

2-5-2-بتن غلتکی باایده بتن معمولی 24

2-5-3-سدهای RCDا 25

2-6-پروژه های بتن غلتکی درجهان 26

2-6-1-مقدمه  26

2-6-2-کشورهای پیشرو درساخت سدبتن غلتکی 28

2-6-3-افزایش ابعاد سدهای RCCا 30

2-6-4-برسی آمار سدهای بتن غلتکی درجهان 31

2-7-پروژه های بتن غلتکی درایران 39

2-7-1-مقدمه 39

2-7-2-پروژه سدجگین 39

2-7-3-پروژه زیردان 39

2-7-4-پروژه سد رودبار لرستان 39

2-7-5-پروژه فرازبند ونشیب بند سدکارون 40

2-7-6-پروژه سدمخزنی زالکی 40

2-7-7-سد تنظیمی کرخه 41

2-7-8-جمع بندی 41

فصل سوم:معرفی مشخصات RCC ومقایسه آنها باسد جگین

1-1-3- معرفی پروژه سد جگین

ساختگاه این سد در جنوب استان هرمزگان و در 107 کیلومتری شمال شرقی بندر جاسک و بر روی رودخانهٔ جگین که از دامنهٔ جنوبی کوههای بشاگرد سرچشمه گرفته و پس از عبور از تنگه دهنه مرنگ و پیوستن به سر شاخه عمده دیگری بنام شریفی به دریای عمان منتهی می شود. این سد از نوع وزنی بوده و دارای ارتفاع 8 7 متر از تراز کف پی و طول تاج 253 و عرض تاج معادل 6 متر میباشد. حجم بتن غلتکی در این پروژه معادل 237000 مترمکعب و بتن سازهای 22000 متر مکعب می باشد. سرریز این سد از نوع Ogee آزاد با سه دهانه و ظرفیت تخلیه 3728 مترمکعب در ثاذیه (10000 ساله) و طول مؤثر هر کدام 43 متر و در تراز او جی 4/140 متر اجرای این پروژه 36 ماه پیشبینی شده است که 12 ماه آن مربوط به اجرای راه دسترسی به محل سد و 24 ماه آن مربوط به اجرای دیگر اجزاء سد میباشد. لذا با توجه به اینکه مراحل اجرای آن به اتمام رسیده و این پروژه مبنای تحقیق حاضر میباشد درفصول آن به جزئیات آن خواهیم برداخت و در این جا از توضیحات بیشتر خودداری می شود.

1-3-4-2-3- مقاومت در برابر انجماد و ذوب

با توجه به اینکه معمولا در بتن غلتکی و خصوصا کم سیمان، هواز ایی با استفاده از مواد افزودنی امکان پذیر نیست، بر خلاف بتن معمولی دوام در برابر انجماد و ذوب باید از طریق افزایش مقاومت و نفوذپذیری بتن صورت گیرد چرا که R.C.C با مقاومت زیاد و نفوذپذیری پایین دارای دوام بالاتری نسبت به مخلوطهای کم سیمان و کم مقاومت میباشد. مقدار سیستان لازم برای حصول دوام کافی از سیمان لازم برای حصولی مقاومت فشاری مناسب بیشتر میباشد. لازم به ذکر است که در مناطقی که بتن غلتکی در سنین کم خود در معرض سیکلهای انجماد و ذوب قرار میگیرد و مقاومت اولیه بالایی لازم است استفاده از بوزولان توصیه ذمی گردد. سدهای بتن غلتکی کم سیمان به دلیل داشتن در صد تخلخل و هوای بیشتر دارای مقاومت بهتری در مقابل انجماد و انجماد و ذوب میباشند. در سد جگین به دلیل شرایط اقلیمی این موضوع مسئله ساز و مد نظر نبوده است.

3-1-کلیات 43

3-1-1-معرفی پروژه سدجگین 43

3-2-ویزگی های فیزیکی RCCا    43

3-2-1-کلیات 43

3-2-2-مصالح مخلوط بتن غلتکی 46

3-2-2-1-مصالح سیمانی 46

3-2-2-1-1-کلیات 46

3-2-2-1-2-سیمان پرتلند 47

3-2-2-1-3-پوزولان 50

3-2-2-2-سنگدانه ها 57

3-2-2-3-آب 65

3-2-3-تعیین نسبت های اختلاط 68

3-2-3-1-طرح اختلاط بتن RCC برمبنای کارایی وروانی مطلوب 69

3-2-3-1-1-روش USBR جهت بدست آوردن کارایی مطلوب 70

3-2-3-1-2-روش ACI جهت بدست آوردن روانی مطلوب 71

3-2-3-2-طرح اختلاط به روش سعی وخطا برای یافتن بهترین واقتصادی ترین نسبت دانه بندی ومواد سیمانی 71

3-2-3-3-طرح اختلاط بتن RCC باتوجه به دیدگاه های مهندسی مکانیک خاک 72

3-2-3-4-نسبت اختلاط درپروژه سدجگین 75

3-2-4-خواص مهدسی بتن غلتکی 75

3-2-4-1-خواص مقاومتی 78

3-2-4-1-1-مقاومت فشاری 78

3-2-4-1-2-مقاومت کششی 81

3-2-4-1-3-مقاومت برشی 83

3-2-4-2-خواص الاستیک 87

3-2-4-2-1-مدول الاستیسیته 87

3-2-4-2-2-ضریب پواسون 87

3-2-4-3-دوام     88

3-2-4-3-1-مقاومت دربرابر انجاماد وذوب 88

3-2-4-3-2-مقاومت سایشی 88

3-2-4-4-وزن مخصوص 89

3-2-4-5-نفوذپذیری 90

3-2-4-6-تغییرات حجمی 91

3-2-4-6-1-ملاحظات حرارتی 92

3-2-4-6-1-1-مقدمه 92

3-2-4-6-1-2-مطالعات حرارتی 93

3-2-4-6-1-3-پارامترهای وابسته به زمان دربارگذاری حرارتی 93

3-2-4-6-2-انقباض دراثرخشک شدن 98

3-2-4-6-3-خزش 99

3-3-آزمون های آزمایشگاهی 99

3-3-1-تهیه نمونه 99

3-3-1-1-نمونه های تهیه شده باروش تراکم ضربه ای 99

3-3-1-2-نمونه های ارتعاشی 100

3-3-1-3-نمونه های تخماقی 100

3-3-2-آزمایشات روانی 101

3-3-2-1-روابط دانسیته-رطوبت 101

3-3-2-2-آزمایشات ارتعاشی 102

دصد استفاده از شیب های بالادست مختلف درسدهای RCC

دصد استفاده از شیب های بالادست مختلف درسدهای RCC

فصل چهارم:روشهای اجرایی RCC مقایسه آن باسدجگین

2-4- آموزشی قبل از ساخت

بیش از پرداختن به دیگر مراحل اجرایی آموزش قبل از ساخت پرسنل کارورز در اجرای بتن غلتکی مهم و تأثیر گذار میباشد. توجیه رانندگان کامیون در مورد سرعت حرکت، مسیر حرکت، مسیر دور زدن با صرف حداقل زمان، نحوهٔ تخلیهٔ مصالح به آرامی و ضمن یک حرکت آرام به سمت جلو، لزوم حرکت بر روز مسیر شن ریزی شده و حفاظت شده، لزوم کنترل سلامت جک هیدرولیکی بالا بر ماشین و کنترل روغن ریزی ماشین، لزوم انجام عملیات تعویض روغن و سوختگیری در مکان دور از باند اجرای R.C.C و همچنین توجیه راذندگان وسایل بخش و تراکم مصالح از ذظر سرعت حرکت کیفیت بخش و تراکم، کنترل سلامت ماشین، تراز بودن جامی غلتک و تیغهٔ بولدوزر، پاکیزگی چرخها از گل آلودگی و همچنین توجیه کارگران در مورد نحوه جابجا نمودن سنگدانه های درشت از حاشیهٔ باند اجرایی، اجرای درزهای قائم، بخش مصالح Bedding، لزوم جلوگیری از اتلاف وقت، عدم تجمع بی مورد بر روی باند اجرایی و در کنار آن توجیه ابراتور بچینگ جهت رعایت طرح اختلاط بهینه و کنترل نسبت ها علیالخصوص آب و به سیمان و پوزولان از ملزومات اجرای R.C.C میباشد. در سد جنگین کلیهٔ موارد مذکور در فوق رعایت شده و پرسنل مورد آموزش قرار گرفتند اما متأسفانه این آموزشی ها تنها در ابتدای پروژه انجام شد و با گذشت. مدت کوتاهی به فراموشی سپرده شد. لزوم و جود یک مسئول آموزشی که موارد فوق را همواره گوشزد کرده و لزوم جلوگیری از تعویض راذنده های عملیات اجرایی جهت بهر دوری از تجارب اجرا از دیگر مواردی است که کمبود آن در پروژه احساس شد

4-1-مقدمه 106

4-2-آموزش قبل از ساخت 106

4-3-اجرای باند آزمایشی 107

4-4-تولید وترتیب اجرای بتن RCCا 113

4-4-ترتیب اجرای RCCا 113

4-5-جانمایی تجهیزات کارگاه 128

4-6-تولید مصالح سنگدان های 132

4-7-بچینگ واختلاط  135

4-8-ضخامت هرقشربتن غلتکی 141

4-9-حمل ونقل 142

4-10-پخش مصالح 144

4-11-عملیات تراکم 147

4-12-دانسیته 150

4-13-درزهای افقی 155

4-14-اجرای درزهای قائم 160

4-15-اجرای بتن غلتکی درکنار قالب ها 164

4-16-اجرای RCC برروی شیب 167

4-17-روشهای اجرای پوشش سراب وکنترل نشت آب 171

4-17-1-پانلهای بتنی باغشاء پوششی 171

4-17-2-پوشش بتنی مسلح درزدار 172

4-17-3-پوشش بتنی غیرمسلح بادرزهای آب بندی شده 173

4-17-4-پوشش بتنی غیرمسلح بدون درزهای آب بندی شده 173

4-17-5-روشهای دیگر رویه سازی سراب 174

4-17-6-اجرای روکش سراب درپروژه سدجگین 174

4-18-آرماتورگذاری 176

4-19-ملاحظات آب وهوایی 179

4-20-زمان تاخیر وسرعت اجرا 180

دو نمونه دانه بندی از مصالح سنگدانه ای بتن غلتکی

دو نمونه دانه بندی از مصالح سنگدانه ای بتن غلتکی

فصل  پنجم:بررسی آزمایشات،کنترل نتایج ونتیجه گیری

1-5- مقدمه

در این فصل شرح آزمایشاتی که می تواذند مؤید یا مردد کیفیت مناسب R.C.C باشند و بر روی نمونه های اخذ شده از بدنه سد جگین انجام شدهاند ذکر میگردد. گمان محقق بر آن است که این تحقیق میتواند تو هم مشکلات اجرایی لاینحلی بتن غلتکی را بر طرف کرده و تجارب کسب شده در این پروژه را بصورت مکتوب در اختیار دست اندرکاران آتی قرار دهد. لازم بذکر است مقاومت فشاری، خمشی، کششی و برشی، ضریب ارتجاعی، دوام بتن، پایداری در برابر سایش، یخزدگی، ذفوذ آب، چسبندگی بتن به فولاد و تغییرات حجمی به فولاد و تغییرات حجمی بتن از مهمترین ویژگی های بتن سخت شده است.

3-5- 4 – آزمایش تعیین دانسیته و تخلخل

تعیین دانسیتهٔ خشک و اشباع نمونههای بتن غلتکی جهت مقایسهٔ آذها با داذ سیتهٔ صحرایی برداشت شده و همچنین استفاده از آن در تعیین پارامترهای مرتبط با داذسیته مورد ذظر میباشد. در آزمایشات مذکور از طریق توزین نمونه های بتن غلتکی در هوا و سپس تعیین وزن نمونه غوطه ور در آب و برآورد اختلاف وزن مذکور، حجم نمونه استخراج شده و از تقسیم وزن نمونه بر حجم آن داذ سیته استخراج گردیده است. جهت تعیین دانسیتهٔ خشک از وزن نمونه کاملا خشک که 48 ساعت در گرمخانه (Oven) نگهداری شده بود استفاده گردید و جهت تعیین دانسیتهٔ اشباع وزن نمونهای که مدت 5 ساعت در آب جوش نگهداری و سپس در هوای آزاد تا 20 درجه سانتیگراد سرد شده، استفاده گردید. همچنین در صد تخلخل نمونه ها از طریق تعیین درصد اختلاف دانسیتهٔ ظاهری و خشک یک نمونهٔ بتن غلتکی حاصل شد. لازم به ذکر است که شرح آزمایشات فوق تحت استاندارد 90-ASTM C642 کلاسه شده است.

5-1-مقدمه 183

5-2-حجم مغزه های تهیه شده 183

5-3-آزمایشات به عمل آمده برروی نمونه ها 185

5-3-1-مقاومت فشاری تک محوری    185

5-3-2-آزمایش تعیین مقاومت کششی 186

5-3-3-تعیین مشخصات الاستیک 187

5-3-4-آزمایش تعیین دانسیته وتخلخل 187

5-3-5-آزمایش تعیین سرعت گذر امواج طولی وعرضی 187

5-3-6-ازمایش مقاومت برشی مابین دولیفت متوالی بتن غلتکی 188

5-3-7-آزمایش تعیین نفوذپذیری صحرایی بتن غلتکی 189

5-4-بحث ونتیجه گیری از آزمایشات 189

5-4-1-آزمایش مقاومت فشاری تک محوری 189

5-4-2-ثابت های الاستیک 194

5-4-3-دانسیته وتخلخل بتن غلتکی 195

5-4-4-مقاومت کششی 195

5-4-5-مقاومت برشی بین درزه های غلتکی 195

5-4-6-سرعت امواج برشی وفشاری 196

5-4-7-نفوذپذیری 196

5-5-نتیجه گیری ازتحقیق وارائه پیشنهادات 197

5-6-پیشنهاداتی جهت زمینه های ادامه تحقیق 199

فهرست منابع فارسی  200

Indexا 202

Abstractا 204

مقایسه دانسیته ومقاومت فشاری7روزه نمونه های مخلوط بتن غلتکی که با استفاده از روش تراکم پروکتور اصلاح شده تهیه شده اند

مقایسه دانسیته ومقاومت فشاری7روزه نمونه های مخلوط بتن غلتکی که با استفاده از روش تراکم پروکتور اصلاح شده تهیه شده اند

فهرست جداول

2-1-توسعه های قابل توجیه سدهای بتن غلتکی 16

2-2-مقایسه عمومی ایده های دوگانه طرحبتن غلتکی 20

2-3-آمارسدهای RCC ساخته شده ودردست ساخت درجهان 26

3-1-مقاومت کسب شده بتن غلتکی بااستفاده از پوزولان خاش به عنوان ماده جایگزین سیمان 56

3-2-1-مقاومت کسب شده بتن غلتکی بااستفاده از خاکستر بادی به عنوان ماده جایگزین سیمان 57

3-2-2-مشخصات وآزمایشهای لازم برای سنگدانه های مصرفی درسدهای بتن غلتکی 59

3-3-حداکثر درصد مجاز ریزدانه الک 200 براساس ایندکس های خمیری،درسنگدانه های بتن غلتکی 62

3-4-دانهبندی مناسب برای سنگدانه های درشت 63

3-5-دانه بندی مناسب برای سنگدانه های ریز 64

3-6-1-نسبت تقریبی بخش ریزدانه ها سنگدانه ها به کل حجم سنگدانه ها 64

3-6-2-مقایسه دانه بندی سنگدانه های استفاده شده در طرح اختلاط آزمایشی مرحله اول سدبتنی غلتکی جگین ودامنه مجاز 66

3-7-مقدار تقریبی آب مورد نیاز برای مخلوط های RCC بدون پوزولان وسنگدانه های غیرطبیعی 67

3-8-میزان تقریبی آب مصرفی دربتن غلتکی وهوای محبوس منتج از آن در (Us CORPS RCC)ا 67

3-9-1-دانه بندی مناسب برای بتن غلتکمی متراکم شده به روش تراکم خاک 74

3-9-2-طرح اختلاط نهایی بتن RCC، GEVR و MORTARا 77

3-10-مقایسه مقاومت فشاری حاصل از نمونه های آزمایشگاهی ومغزه های گرفته شده ازسدهای مختلف 83

3-11-مقاومت برشی تعدادی ازمخلوط های RCCا       85

3-12-خلاصه ای از داده های مقاومت برشی برای بتن غلتکی ومقایسه آن بابتن معمولی 86

3-13-نفوذپذیری RCC دربرخی پروژه ها 91

3-14-برنامه زمانبندی اجرای سد Ishikawa وپارامترهای مدول الاستیسیته 97

3-15-خواص حرارتی برخی مخلوط های بتن غلتکی 98

4-1-نتایج آزمایشات مقاومت فشاری درمغزه های لیفت اول اجرای RCCا 108

4-2-حداکثر زمان اجرای دولایه بدون نیاز به اجرای Bedding وشرایط مختلف دمایی 158

5-1-مشخصات گمانه های ماشینی حفر شده دربدنه سد 184

5-2-نتایج آزمایشات مقاومت فشاری تک محوری نمونه های 2 RCCا  186

5-3-خلاصه نتایج آزمایشات انجام شده برروی مغزه های 2 RCC درسدجگین 191

5-4-بررسی مقاومت فشاری تک محوری نمونه های 2 RCC به همراه شرایط اجرایی 193

فهرست اشکال

1-1-روند افزایش طرح واجرای سدهای خاکی وسنگریزه ای درجهان 7

2-1-مقایسه هزینه بتن غلتکی وبتن معمولی درسدهای ساخته شده درجهان 18

2-2-اجرای گالری درسدهای غلتکی با استفاده از مصالح دانه ای بدون سیمان 19

2-3-مقایسه دانسیته ومقاومت فشاری 7 روزه نمونه های مخلوط بتن غلتکی که بااستفاده از روش تراکم پروکترو شده تهیه شده اند 22

2-4-دونمونه دانه بندی ازمصالح سنگدانه ای بتن غلتکی 23

2-5-توزیع سدهای بتن غلتکی درکشورهای مخلتف جهان 28

2-6-بیشترین حجم وارتفاع سدهای RCC درسالهای مختلف 31

2-7-پراکندگی سدهای RCC درقاره های مختلف 32

2-8-توزیع درصدی سدهای بتن غلتکی درکشورهای مختلف جهان 32

2-9-تعدادسدهای RCC ساته شده درسالهای مختلف 33

2-10-تفکیک سدهای RCC براساس ارتفاع 33

2-11-توزیع متوسط حجم بتن غلتکیم ومتوسط ارتفاع سدهای RCC درسالهای مختلف 34

2-12-مدت زمان ساخت سدهای RCC برحسب حجم بتن غلتکی 34

2-13-فراوانی ضخامت لایه های اجرا شده درسدهای RCCا 35

2-14-فراوانی ضخامت لیفت های اجرا شده درسدهای RCCا   35

2-15-تفکیک سدهای RCC برحسب میزان مواد سیمانی 36

2-16-نسبت پوزولان به سیمان درمصالح سیمانی سدهای RCCجهان 36

2-17-توزیع فشار شیب های پایین دست به کاررفه درسدهای RCC ساخته شده 37

2-18-درصد استفاده از شیب های پایین دست مختلف درسدهای RCCا 37

2-19-توزیع مقادیر شیب های بالادست بکاررفته درسدهای RCC ساخته شده 38

2-20-درصد استفاده از شیب های بالادست مختلف درسدهای RCCا 38

3-1-پلان سدو تاسیسات وابسته آن درسد جگین 45

3-2-میزان تغییر مقاومت فشاری بتن غلتکی درمقابل تغییر میزان مصرف سیمان 49

3-3-میزان مقاومت فشاری بتن غلتکی درمقابل تغییرنسبت 49

3-4-منحنی دانه بندی پیشنهادی برای مصالح سنگدان های مورد استفاده درمخلوط بتن غلتکی     63

3-5-پوش دانه بندی مصالح سنگدانه ای درپروژه سد جگین 67

3-6-نتایج حاصل از تراکم نمونه های مخلوط بتن غلتکی درسدNorth loopا 73

3-7-مقایسه بین مقاومت فشاری هفت روزه سیلندرهای 304mm و 152mm ارتعاشی وکوبیده شده      76

3-8-منحنی تغییرات مقاومت فشاری نمونه های ازمخلوط RCC با سیمان متغیر 79

3-9-منحنی های نمونه مقاومت فشاری بتن RCC حاصل از بتن باتغییر میزان سیمان 80

3-10-ارتباط میان نفوذپذیری ومقدار سیمان 90

3-11-افزایش آدیاباتیک دما   94

3-12-رایطه خطی دمای متوسط روزانه،دربالا دست وپایین دست سد 96

3-13-رابطه سینوسی دمای متوسطه روزانه 96

3-14-1-مدول الاستیسیته وابسته به سن بتن 97

3-14-2-نمایی از دستگاه وی بی 103

3-15-نمایی ازدستگاه وی بی 104

4-1-1-باند اجرای آزمایشی RCC درکارگاه سد جگین 109

4-1-2-عملیات اجرایی پلیگون آزمایشی کارگاه سد جگین 109

4-1-3-ادامه عملیات اجرایی پلیگون آزمایشی بتن غلتکی 109

4-1-4-نمونه ای از بتن غلتکی جهت استفاده از پلیگون آزمایشی 109

4-1-5-باند اجرای آزمایشی RCC درکارگاه سدجگین 110

4-2-نمایی از بتن غلتکی بیش از حدمتراکم شده 110

4-3-اندازه گیری دانسیته ودرصد رطوبت بتن غلتکی 111

4-4-قرائت دانسیته درجا ورطوبت محتوی بتن غلتکی بوسیله دستگاه دانسیته سنج اتمی 111

4-5-نمایی از مغازه هایی اخذب شده درسنین 35روزه 112

4-6-نمایی از ارتفاع لایه های بدنه سد 127

4-7-نمودار ازیک جانمایی ایده ال درسد بتن غلتکی وارتباط عناصر کاری 130

4-8-جانمایی کلی اجزا کارگاه سدجگین 131

4-9-نمایی نزدیک ازهمکاری عناصر اجرایی سدجگین 131

4-10-کارگاه تولید شن وماسه جگین   134

4-11-1-کارگاه تولید شن وماسه وموقعیت معدن قرضه سدجگین 134

4-11-2-سایبان نگهداری مصالح سنگی سد جگین 134

4-12-بچینگ دوقلو اولیه که درتهیه بتن غلتکی مورد استفاده قرارگرفته 138

4-13-نمایی دیگر از وضعیت بچینگ تولید بتن RCCی وبارگیری ماشین آلات 138

4-14-قیف ونوار نقاله هدایت کننده مخلوط RCCا 138

4-15-قیف مصالح مخلوط وماسه 138

4-16-نماییاز صورت انتقال بتن کارگاه سدجگین 139

4-17-نماییاز شوت انتقال بتن کارگاه سدجگین 139

4-18-نمای دور ازبچینگ سدقیر ونحوه ارتباط آن باسرندهای دانه بندی مصالح 139

4-19-بچینگ باظرفیت تولید 180 مترمکعب درساعت که درسدقیر مورد استفاده قرارگرفته است 140

4-20-1-عملیات بتن ریزی پلیگون آزمایشی 143

4-20-2-انتقال بتن RCC پلیگون آزمایشی 143

4-21-پخش مصالح با بولدوزر 146

4-22-کوبیدن مصالح باغلتک چرخ آهنی 146

4-23-بتن پخش شده آماده تراکم باغلتک های چرخ آهنگی 146

4-24-1-حمل ونقل وپخش مصالح درپروژه سدجگین 146

4-24-2-نمایی از غلتک های مورد استفاده درپروژه سدجگین 149

4-25-نمایی از صاف کردن محل درز باغلتک کوچک 149

4-26-1-دانسیته سنج اتمی که درپروژه جگین از آن استفاده شده 153

4-26-2-دانسیته سنج هسته ای که درپروژه جگین استفاده شده 153

4-27-1-روش استفاده از دانسیته سنج اتمی برروی باند اجرای RCCا 154

4-27-2-روش استفاده از دانسیته سنج اتمی برروی باند اجرای RCCا 154

4-27-3-روش استفاده از دانسیته اتمی برروی باند اجرای RCCا 154

4-28-عمل آوری بتن RCC درسدجگین 159

4-29-پخش مصالح Bedding درسدجگین بوسیله Tا 159

4-30-نمایی از دستگاه برش درز انقباض بتن غلتکمی وپرکردن آن بامواد پلاستیکی 162

4-31-1-صاف کردن محل درز با غلتک کوچک 163

4-31-2-جایگذاری ورق های گالوانیزه جهت شکل دادن درزهای انقباض 163

4-31-3-نصب صفحات فلزی بااستفاده از چکش بادی 163

4-32-1-اجرای بتن غلتکی درکنار قالب پروژهع سدجگین 166

4-32-2-قالب بندی سد جگین 166

4-32-3-ویبره زدن بتن غلتکی حاشیه قالب پروژه سدجگین 166

4-33-مرحله نهایی تکمیلی رویه بتن معمولی سرریز درسد گرایند استون    168

4-34-آرماتوربندی واجرای بتن روی شیب پایین دست 170

4-35-1-اجرای شیب بالادست ونمای کلی تراز اوجی سرریز 170

4-35-2-اجرای شیب بالادست ونمای کلی تراز اوجی سرریز 170

4-36-جزئیات اجرای پانلهای بتنی با غشاء پوششی درسد اوراگو 172

4-37-مقطع اجرایی یک پوشش بتنی مسلح درزدار درسد استیسی 173

4-38-تدابیر آب بندی وبتن سازه ای پروژه سدجگین 175

4-39-نمای بتن سازه ای رویه سرریز-تدابیر آب بندی پروژه سدجگین 175

4-40-حوزه قرارگیری میل مهار درپروژه سدجگین 178

4-41-روش قرارگیری میل مهار 178

5-1-عدم تناسب بین MSA ومقطع مغزه درپروژه سدجگین 192


Abstract

Roller compacted concrete is a new approach in construction of concrete dams. The philosophy behind this approach goes back to 1930s, when concrete was placed as subbase layer under roads and airport runways. At first this substance was known as lean or dry concrete and was used under asphalt layer. Although R.C.C was used as a minor construction material in many concrete. Works, it was recognized by researchers as a material and tenchnique suitable for use in dam building, and it didn’t take too long until it was extensively used as such.

The development of R.C.C depends on various factors. The most important begin ease of placement and simplecity of equipment. As implementation of R.C.C depends on work culture and available materials and equipment in a country, the first experience and recording of all stages and conditions of the project, and important variables and control of the effect of working conditions, of the quality of concrete are very important and can influence the applicability and extension of usage of this approach, and be used as evidence for judgement.

Jahgin Dam, is the first experience of R.C.C in Iran, It has been intended in this research to asses constructional experiences of equipment, the quality of the concrete mix, environmental cinditions, physical and engineering specifications such as grain size, permeability of aggregate, compressive and tensile strengths, shear strengths, shear strength between placed layers, and also time lag between preparing the mix and copaction, relative density of the concrete after copaction and method of implantation of parts of the R.C.C dam such as upstream and downstream slope, vertical joints, horizontal joints and placing the concrete by the forms.

After the implementation of the aforementional stages during a nine – month period and after field sampling and conducting experiements, the quality of concrete was compared with well documented word records. The result of these has been the record of all the experiences of the project.

As the final result of this research it can be claimed that R.C.C dam technology is domestic in Iran and there is no need to apply foregn contractor or advisors. Any process relating to R.C.C dam constraction and design in variant altitude and volume is done nationwide.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf وسفارش  word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید