مقدمه

درسالیان گذشته بیشتر ازلوله فلزی استفاده میکردند که باتوحه به شرایط آن دارای یک سری مزیت های ویک سری معایب بود که درفصل اول بیشتر به آن پرداخته ایم.لوله های فولادی ولوله های فولادی ضدزنگ ولوله های با آهن چکش خوار ازمهمترین لوله های فلزی مورد استفاده درخطوط نفت وگاز می باشد.بعدازپیشرفت های فراوان دانشمندان به این نتیجه رسیدند که بااستفاده از مواد جایگزین به جای مواد فلزی میتوانیم خاصیت مکانیکی این لوله هارادرمقابل خوردگی،ترک،تنش و…. افزایش دهیم وباعث شوند که روزبه روز به فکر استفاده ازمواد جایگزین باشند.استفاده ازمواد جایگزین باعث میشود تا ما لوله ها رابه صورت ظریف تر بسازیم واین میشود تاازلحاظ فضا به نفع ماتمام میشود.دیگر مواد جایگزین که میتوان به جای لوله های فلزی مورد استفاده قرار دهیم استفاده ازلوله های کامپوزیتی و پلیمری می باشد که امروزه درخطوط نفت وگاز بسیار مورد استفاده قرار میگیرد که دارای مزیت های فراوانی می باشد که ما درفصل های 4و5 به صورت کامل به آن پرداخته ایم وهمه شرایط رالحاظ کرده ایم.انواع لوله های پلیمری که ما استفاده میکنیم عبارتنداز پلی اتیلن،لوله های pvc که تاقطر600mm برای فشار کاری زمان15bar ساخته شده اند.درمورد لوله کامپوزیتی این نکته ضروری است که بیشتر ازنوع فایبرگلاس به خاطر شرایط خوبی که دارد استفاده میکنند.یکی ازروش های دیگری که میتوانیم خاصیت لوله ها رابهبود بخشیم استفاده از پوشش ها می باشد که دراین سمینار به آن پرداخته ایم ضمنا درفصل6 این سمینار مقایسه کلی بین انواع لوله های مورد استفاده در نفت وگاز انجام داه ایم ومزیت ها ومعایب هرکدام را ذکر کرده ایم ودر پایان هم به نتیجه ای رسیده ایم که متوجه شویم باتوجه به این شرایط استفاده ازچه نوع لوله هایی ازهمه نظر برای ما حالت بهینه دارد.

فهرست مطالب

چکیده     1

مدقمه     2

فصل اول:لوله های فلزی مورد استفاده درخطوط لوله نفت وگاز

1-1-لوله های فولادی     4

1-1-1-کلیاتی درمورد فولادها ولوله های فولادی               4

1-1-2-تقسیم بندی لوله های فولادی ازنظر ساختمان         4

1-1-3-تقسیم بندی لوله ها ازنظر ضخامت جداره             4

1-2-سیرتکاملی صنعت لوله فولادی درایران         5

1-3-خاصیت مکانیکی لوله های فولادی             5

1-3-1-آزمایشهای انجام شده برروی لوله های فولادی         6

1-3-2-بازرسی         6

1-4-مزایای لوله های فولادی             6

1-5-معایب لوله های فولادی         6

1-5-1-پیامدهای خوردگی       6

1-5-2-انواع خوردگی     7

1-5-3-خوردگی درلوله مدفون       7

1-6-حفاظت کاتدی       8

1-6-1-لایه ریزاسیون ناشی ازحفاظت کاتدی     8

1-6-2-اثرات میکروارگانیسم ها وباکتری های بی هوازی           10

تولید الیاف به روش الیاف پیچی

تولید الیاف به روش الیاف پیچی

فصل دوم:بررسی ترک خوردگی تنش به عنوان یکی ازعوامل مهم دراستفاده ازلوله های جایگزین

2-1-مقدمه         10

2-2-ترک خوردگی تنش چیست       10

2-3-تحقیق برروی ترک خوردگی     10

2-4-ایجاد ترک خوردگی تنشی           11

2-5-مدیریت ترک خوردگی تنش               11

2-6-تحقیق درترک خوردگی تنشی         12

2-7-بازنگری به تحقیقی درمورد ترک خوردگی تنشی       12

اتصال فاقد بل و اسپیگوت

اتصال فاقد بل و اسپیگوت

فصل سوم:لوله هایی باپوشش داخلی به عنوان لوله جایگزین درخطوط لوله نفت وگاز

3-1-مقدمه       15

3-2-مزایای پوشش داخلی   15

3-2-1-انعکاس نور         15

3-2-2-محافظت عالی درمدت انبارش       15

3-2-3-بهره برداری سریعتر       15

3-2-4-کم شدن آلودگی     16

3-2-5-افزایش ظرفیت انتقال       16

3-2-6-کاهش زمان نگهداری       16

3-2-7-افزایش طول عمر pig و pigging سریعتر         16

3-2-8-کاهش هزینه های انرژی           16

3-2-9-حداقل رسوب وافزایش خلوص مواد         17

3-2-10-کم شدن تعمیرات شیرهای خطوط لوله                   17

3-2-11-بهبود جریان مواد درخطوط لوله وکاهش سرمایه گذاری اولیه           17

3-2-13-بهبود دادن جریان گاز        17

3-3-خطوط انتقال گازطبیعی               17

3-4-مزایای مالی     18

3-4-1-اقتصادی بودن پوشش داخلی       18

3-4-2-صرفه جویی در موارد مصرفی       19

3-4-3-صافی سطح وصرفه جویی درهزینه های بهره برداری         19

3-5-مشخصات فنی پوشش داخلی برای خطوط انتقال گاز             19

3-6-آزمایشگاه های انجام شده برروی پوشش های داخلی       20

3-7-مسائل زیست محیطی     20

3-8-پوشش برای مصارف زیرآبی       20

3-9-مزایای داخلی پوششCOPONا           21

اتصال بل و اسپیگوت وبا دو عدد ادرینگ و قفل

اتصال بل و اسپیگوت وبا دو عدد ادرینگ و قفل

فصل چهارم:لوله های کامپوزیتی به عنوان لوله های جایگزین درخطوط لوله نفت وگاز

4-1-مقدمه     23

4-2-تعریف لوله های کامپوزیتی           23

4-3-مزایا ومعایب لوله های کامپوزیتی             23

4-3-1-مزایا                     23

4-3-2-معایب                 24

4-4-مواد اولیه:الیاف،رزین ها،ودیگر پرکننده ها           24

4-5-چندین روش برجسته درصنعت           25

4-6-ملاحظات طراحی ومحیطی               26

4-7-تقویت لوله های انتقال گازبالایه های کامپوزیت           27

4-7-1-برتری ها       28

4-8-بررسی لوله های فایبرگلاس به عنوان یک نمونه ازلوله های کامپوزیتی           29

4-8-1-مزایای کاربرد لوله های فایبرگلاس               30

4-8-2-بررسی لوله های فایبرگلاس تولیدی درشرکت مشهد صدرا         31

4-8-2-1-مزایای استفاده ازاین روش           31

4-8-2-2-اقطار اسمی           32

4-8-2-3-رده های فشار اسمی       32

4-8-2-4-اتصالات         32

4-8-2-5-ساخت       35

اتصال جوشی تقویت شده

اتصال جوشی تقویت شده

فصل پنجم:لوله های پلیمری به عنوان لوله های جایگزین درلوله های نفت وگاز

5-1-مقدمه         38

5-2-مزایای ومعایب کاربرد لوله های پلیمری           38

5-2-1-مهمترین مزایای کاربرد این لوله ها عبارت است از             38

5-2-2-معایب لوله های پلی اتیلن             38

5-3-لوله های پلیمری ازنقطه نظر تولید               39

5-3-1-تولید لوله به روش غیرپیوسته                 39

5-3-1-1-تولید لوله به روش قالبگیری تزریقی           39

5-3-1-2-تولید لوله به روش الیاف پیچی             40

5-3-2-تولید لوله به روش پیوسته           40

5-3-2-1-مواد مورد استفاده برای تولید لوله درروش اکستروژن               41

5-4-بررسی لوله های پلی اتیلن به عنوان لوله پلیمری         41

5-4-1-کلیاتی درمورد پلی اتیلن       41

5-4-2-انواع پلی اتیلن ها       41

5-5-کاربرد لوله های پلی اتیلن درشبکه های گازرسانی       42

فصل ششم:نتیجه یگری ومقایسه کلی لوله های مورد استفاده درنفت وگاز

6-1-مقدمه           44

6-2-کلیاتی درمورد انواع لوله ها مورد استفاده           44

6-3-کنترل کیفیت وقابلیت اعتماد                 45

6-4-مزیت کامپوزیت درمقابل فولاد                 45

6-5-معایب کامپوزیت درمقابل فولادی         45

6-6-نتیجه گیری کلی             45

مراجع فارسی           46

مراجع انگلیسی             47

طرح ساده ای از یک قالب گیری تزریقی

طرح ساده ای از یک قالب گیری تزریقی

فهرست جدول

1-1-بعضی ازانواع لوله های فولادی                 5

4-1-جدول مقایسه ای تعمیر گازباروش سنتی واستفاده ازلایه های کامپوزیت                 28

4-2-برخی ازخواص رزین های مایع           29

4-3-رزین های پخت شده دردمای اتاق               30

4-4-مهمترین خواص مکانیکی الیاف شیشه مورد استفاده بعنوان مسلح کننده           30

4-5-اقطار اسمی متفاوت                 32

فهرست شکلها

4-1-مقایسه در pHها و pH خنثی         11

4-2-اتصال دوارینگی بایل اسپیکوت           33

4-3-اتصال بل و اسپیکوت باعدد وارینگ             34

4-4-اتصال جوش تقویت شده                     34

4-5-روش ناپیوسته پیچش الیاف             35

5-1-طرح ساده دریک قالب لوله درقالب گیری تزریقی             39

2-5-تولید لوله به روش الیاف پیچی         40

3-5-خط تولید لوله به روش پیوسته             41

1-1-کلیاتی درمورد فولادها ولوله های فولادی

فولادها به انواع بیشمار ازآلیاژها گفته میشود که عنصر اصلی انها راآهن تشکیل میدهد وکربن به عنوان مهمترین ماده آلیاژی آن محسوب میشود به آلیاژی که بین3%تا5،1% کربن داشته باشد فولاد گفته میشود وبه آلیاژهای آهن که کمتر از 3%کربن داشته باشند آهن گفته میشود و آلیاژی که بیش از 5،1% کربن داشته باشد عموما چدن نامیده میشود.عامل موثر درکاربرد فراوان لوله های فولادی آلیاژهای مختلف آهنی است که اهمیت آن درنگاهی به فرایندهای تولید فولاد رشد وشکل پذیری آن در جهان ونیزخواص منحصربه فرداین موهبت الهی روشن خواهدشد.

ABSTRACT
Creation of need fuel in various targets for industrial,joinery and domestic consumption, is the biggest wory for governments .According of existence massive oil and gas source in our country, its proper transmission and distribution for optimum use in god gift is a serious problems. According of atrophy,high expence of reparation and maintenance customary methods, situations new methods for beneficiary is indispensable that is studied in this seminarمقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان