انتخاب صفحه

مقدمه

همانطور که میدانیم سیستم حمل وقنل ریلی امروزه درجهان یکی ازستون های اصلی حمل ونقل میباشد وپیوسته درحال پیشرفت می باشد.ازآنجا که صنعت حمل ونقل جاده ای ظرفیت محدودی دارد وهزینه وسوخت زیادی رابه مصرف میرساند وازطرفی صنعت حمل ونقل دریایی نیز درشرایط خاص ممکن می باشد.بنابراین استفاده ازحمل ونقل ریلی وهوایی امروزه ازاولویت ها میباشد.درعین حال باید ایمنی این نوع ازحمل ونقل تامین شود.علائم ایمنی در راه آهن نظیر سیگنالینگ جهت تامین ایمنی کافی برای مسافران ودیگر کاربران وهمچنین بالابردن ظرفیت خطوط به کار میروند.این سیستم پس از مطالعات بشرجهت کاهش سوانح وپیداکردن طریقی برای آگاهی راننده های قطارها قبل ازرسیدن آنها به موانع به وجود آمد وکمکی بس شایان دراین زمینه به بشر عرضه نمود.دراین مقاله تاریخچه پیدایش این صنعت وانواع آن وهمچنین سیستم های هشدارنوینی که درجهان استفاده میشود آورده شده است.طریقه عملکرد این سیستم ها،نرم افزارهای مرتبط باآنها وتاثیر این سیستم درکاهش تصادفات ازدیگر بحث های ذکرشده دراین سیمنار می باشد.

فهرست مطالب

چکیده     1

مقدمه       2

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول:تعیف کلی مسئله

1-1-تعریف کلی مسئله

سیگنالینگ یکی ازبخش های مهم سیستم های ساخته شده درراه آهن میباشد وحرکت ایمن قطارها وکنترل واداره آنها بستگی به سیگنالینگ دارد.درابتدای به وجود آمدن خطوط راه آهن نه سیگنال ثابت ونه سیستم اطلاع رسانی به راننده وجود نداشت،درنتیجه راننده ها باید چشم هایشان رابازنگه میداشتند ودائم به جلو نگاه میکردند تادر صورت دیدن علامت خطر بتوانند ازهرگونه حادثه ای جلوگیری کنند وقبل ازهربرخوردی توقف کنند،ولی اغلب به خاظر سرعت قطارها ،سنگینی آنها وفاصله دید کم راننده ها جلویگری ازتصادف غیرممکن بود.سیگنال درواقع وضعیت حرکت قطاها رادرقطعه ازخطوط راه آهن بااستفاده ازرنگ،شکل وغیره نشان میدهد.سیگنال ها به منظور حفاظت ازقطارها ،عملیات ایمنی حرکت وترافیک قطارها وکارایی درحمل ونقل به به کار میرود.دراینجا سعی میکنیم شرح دهیم که سیگنالینگ چطور توسعه یافت وچطور کار میکند؟

1-1-تعریف کلی مساله   3

1-2-نیاز به مطالعه درمورد سیستم سیگنالینگ       3

1-3-اثرات مهم مطالعه برروی سیگنال های اولیه     4

1-4-هدف از بررس وشناخت سیستم سیگنالینگ درحمل ونقل ریلی     5

1-5-دامنه اثرات مسئله درجامعه       5

علائم درفرانسه پس ازانقلابverlant

علائم درفرانسه پس ازانقلابverlant

فصل دوم:کاوش درمتون

2-1-طبقه بندی ومقدمه

دراین بخش مقالات،کتب،همایش ها ومجلاتی که باموضوع سمینار مرتبط بودند بررسی شد وبراساس طبقه بندی ذیل موارد برداشت شه ازاین منابع آورده شده است:

-بررسی تاریخچه سیگنالینگ به صورت کلی

-بررسی تاریخچه سیگنالینگ درکشورهای مختلف

-بررسی نحوه عملکرد سیگنالینگ

-بررسی مشکلات موجود ازجمله خطاهای انسانی وسیستم

-بررسی سیستم های هشداردهیAWS

-بررسی سیستم هشدارTPWS

-بررسی سیستم ATP

-بررسی سیستم ATO

-نتایج اولیه

2-1-طبقه بندی ومقدمه         6

2-2-بررسی مقالات     6

2-2-1-تاریخچه کلی سیگنالینگ         6

2-2-2-تاریخچه سیگنالینگ درکشورهای مختلف         6

2-2-3-مطالعات درزمینه سیگنال های اولیه     8

2-2-4-سیستم سیگنالینگ درژاپن   14

2-2-5-سیستم سیگنالینگ درفرانسه     16

2-2-6-بررسی مشکلات مطرح شده درمقالات     20

2-2-6-1-خطاهای انسانی   20

2-2-6-2-خطاهای سیستم       21

2-2-7-سیستم هشداردهیAWSا           24

2-2-7-1-کنترل اتوماتیک قطار GWRا     26

2-2-7-2-سیستم Strowger-Huddا       26

2-2-8-سیستم هشداردهیTPWSا       29

2-2-9-سیستم هشدار دهیATOا       29

2-2-9-1-سیستم هشداردهیATO درایستگاه مترو     31

2-3-بررسی کتاب ها       32

2-3-1-بررسی کتاب مبانی علائم الکتریکی       32

2-3-2-بررسی کتاب علائم الکتریکی       33

2-4-بررسی کنفرانس ها           33

2-4-1-بررسی علل سوانح حمل ونقل ریلی درایران درهشتمین همایش حمل ونقل ریلی         33

2-4-1-1-نتیجه گیری     36

2-4-2-بررسی نقش سیستم های کنترل هوشمند درتوسعه فعالیت های حمل ونقل ریلی در دهمین همایش حمل ونقل ریلی     37

2-4-2-1-سیستم هشداردهیATPا       40

2-5-بررسی مجلات       41

2-5-1-بررسی مجلاتUIC شماره های 141و145ا       41

نمایی از تصادفات قبل ازاجرای سیستم سیگنالینگ

نمایی از تصادفات قبل ازاجرای سیستم سیگنالینگ

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل سوم:روش تحقیق

3-2-روش تحقیق

همانطور که پیشتر توضیح داده شد سیگنالینگ ازاجزاء مهم حمل ونقل ریلی میباشد که ایمنی آن تاثیر بسزایی درایمنی کل مسیر دارد.باتوجه به اهمیت این بخش،نویسنده مطالب گردآوری شده در این سمینار راازمقالات مختلف منتشرشده،مجلات،کتب منتشر شده دراین زمینه وسایت های مرتبط تهیه کرده است.درخصوص جمع آوری ترعیف وانواع سیگنالینگ نویسنده ازسایت های مرتبط که اطلاعات جامع و کاملی دراین زمینه ارائه داده اند بیشتر کمک گرفته ودرکنار آن ازکتب منتشر شده دربخش آموزش عالی-علمی کاربردی راه آهن نیز استفاده شده است.

درمرحله بعد گردآورنده به چگونگی عملکرد این سیستم پرداخته است که دراین بخش مقالات ارائه شده توسط Douglas.A.Kerr,J.B.Calvert وسایت ها وهمچنین مجلات استفاده شده است.بخش بعدی سمینار به سیتسم های هشداردهی اختصاص دارد که دراین بخش ازمقالات William Visnich,Masayulki Matsumoto,J.B Calvert,R.Lemon گزیده هایی انتخاب شد.دراین قسمت همچنین ازهمایش های برگزار شده درداخل کشور تحت عنوان«هشتمین همایش حمل ونقل ریلی»و «دهمین همایش حمل ونقل ریلی» نیز مقالاتی بررسی شد ونکات موردنیاز ازآن ها برداشت گردید.درقسمت بررسی علل تصادفات مقالات تالیف شده توسط E.T.MacDermot و E.Waylet ومقاله منتشر شده درهمایش حمل ونقل تحت عنوان «بررسی علل سوانح درایران» بررسی شد وقسمت هایی ازدلایل تصادف ونمونه هایی ازتصادفات روی داده قبل ازاجرای سیستم سیگنالینگ انتخاب وآورده شده است.درحین گردآوری مطالب نویسنده بانرم افزارهایی مواجه شد که دراین سیستم ازآنها استفاده میشود ودراین زمینه ازمقاله تالیفBaranyi و Gabr Recz وهمچنین 2شماره ازمجلات استفاده شده است

3-1-روش بکار گرفته شده     44

3-2-دستورالعمل جمع آوری اطلاعات وروش های به کاررفته   45

3-3-تعاریف واختصارات   46

3-3-1-اختصارات         46

3-3-2-تعریف سیگنالینگ وبلاک       47

3-4-انواع سیگنالینگ       47

3-4-1-انواع سیگنالینگ سمافور     47

3-4-2-سیگنال تقاطع      51

3-4-2-1-سیگنال دهی تقاطع ها چطور انجام میشود؟       53

3-4-2-2-قفل شدن مسیر     54

3-4-2-3-سیگنال ها درتقاطعات         55

3-4-2-4-اینترلاکینگ       56

3-4-3-سیگنال فرعی یاکمکی   58

3-4-4-سیگنال نوری رنگی       59

3-4-5-سیگنال چندچراغه     61

3-4-6-ترتیب علکردی چراغ ها   62

3-4-7-سیگنال دهی مسیر     63

3-4-8-سیگنال دهی تک مسیر         65

3-5-جدول زمانی     66

3-6-قوانین سرعت قطار درآمریکا     67

3-7-فاصله قطارها     67

3-8-دستورالعمل قطارها       68

3-9-سیستم های کنترل مسیر     69

3-9-1-آگاهی دهنده های مسیر     69

3-9-2-کنترل ترافیک مرکزیCTCا       69

3-9-3-سیستم بلیط وکارکنان     70

3-9-4-بلوک الکتریکی       71

3-9-5-بلوک ابازر الکتریکی رادیوییRETBا       72

3-9-6-سیستم هشداردهیAWSا       74

3-9-6-1-تعریفAWSا         74

3-9-6-2-جاگذاری AWSا                 74

3-9-6-3-تقویتAWSا         75

3-9-6-4-اصول عملکردی AWSا     76

3-9-6-5-AWS خط آهن بریتانیایی     78

3-9-6-6-معایب سیستم AWSا       80

3-9-7-سیستم های هشداردهیTPWSا       80

3-9-7-1-تعریف TPWSا       80

3-9-7-2-TPWS چه کاری انجام میدهد؟           81

3-9-7-3- TPWS چه کاری انجان نمیدهد؟           82

3-9-7-4-حفاظت قطار وسیستم هشدار     83

3-9-7-5-عملکرد TPWSا       84

3-9-7-6-تجهیزات روی برد       85

3-9-7-7-محدودیت های سیستم TPWSا         88

3-9-8-سیستمATO-ATC-ATP(سیستم های اتوماتیک کنترل قطار)         89

3-9-8-1- تعریفATCا     89

3-9-8-2- تعریفATOا       91

3-9-8-2-1-توقف های ایستگاه مترو   92

3-9-8-2-2-شیوه سیگنال دهی چندخانه ای       94

3-9-8-2-3-شیوه سیگنال دهی چند خانه ای درحرکت     95

3-9-8-2-4-سیگنال دهی چندخانه ایATP/ATOا       96

3-9-8-2-5-شروع واستارتATOا       97

3-9-8-3-تعریفATPا       99

3-9-8-3-1-هم پوشانی 99

3-9-8-3-2-حفاظت اتوماتیک قطار 101

3-9-8-3-3-کدهای سرعتATPا     102

3-9-8-3-4-عملکردباATPا   103

3-9-8-3-5-عملکرد بافاصله برای رفتن     106

3-10-بررسی تصادفات   107

3-10-1-بررسی علل تصادفات ناشی از خطا دردستورات   107

3-10-1-1-نمونه ای ازدستوراتی که عموما اشتباه میشود     112

3-10-1-2-شاخصی برای تصادفات     115

3-10-1-3-خطایی دیگر بانام False Clearا   117

3-11-نرم افزارهای مرتبط باسیستم سیگنالینگ   119

3-11-1-Railcadا     119

3-11-1-1-ساختارها ونیازمندی ها 120

3-11-1-2-ساختار سیستم شبیه سازی     123

3-11-1-3-توضیح عملکرد اینترلاکینگ خط آهن     127

3-11-1-4-نتیجه گیری   127

3-11-2-نرم افزار نمایش سیگنال مسیر   128

3-11-2-1-نمایش برای فرد سیگنال دهنده   129

3-11-2-2-مسیر تظیم شده     130

3-11-2-3-ترتیبات حرکت قطار   131

3-11-2-4-نمایش اشغال مسیر   132

3-11-2-5-ورود قطارهای بیشتر   134

3-11-2-6-ورود قطار سوم   136

3-11-2-7-حرکت بعدی شروع میشود   137

نمونه ای از سیگنال ها درآمریکا

نمونه ای از سیگنال ها درآمریکا

فصل چهارم:جمع آوری اطلاعات

4-1-مقدمه

باتوجه به جمع آوری اطلاعات وبررسی مزایای بیشمار استفاده ازسیگنالینگ میتوان فهمید تامین امنیت این نوع ازحمل ونقل مرهون استفاده ازاین سیستم میباشد.هم اکنون دراکثر کشورهای پیشرفته ودرحال توسعه این سیستم درحال استفاده میباشد وروز به روز برپیشرفته ترشدن وتکمیل این سیستم افزوده میشود.درکشورهای فرانسه،ایتالیا،آمریکا،انگلیس و این سیستم هرروز به بهبود ورفع نواقص میباشد،همچنین درکشورهایی نظیر ژاپن این سیستم ازپیچدگی خاصی برخوردار است وتعداد بیشمار چراغ ها گیج کننده می باشد.اما بادوره های آموزشی مکرر وپیوسته دراین کشو کاربران به صورت کامل این سیستم را فراگرفته اند ومیزان تصادفات وخطاهای انسانی درآنها به رقم اندکی تبدیل شده است.دراین بخش کارای صورت گرفته درجهت عملیاتی نمودن این سیستم دربرخی ازکشورها نامبرده آورده شده است.

4-1-مقده         141

4-2-عملیاتی شدن سیستم سیگنالینگ درحمل ونقل ریلی کشورهای پیشرفته ودر حال پشرفت     141

4-2-1-سیستم سیگنالینگ درفرانسه   141

4-2-2-سیستم سیگنالین درژاپن   154

4-3-کاربردGPS درحمل ونقل ریلی   158

4-3-1-طریقه محاسبه فاصله توسط گیرندگانGPSا     159

4-3-2-سیستم زمان درمحاسبات     159

4-3-3-محدودیت های GPSا     160

4-4-طریقه کنترل حرکت قطارها درایستگاه راه آهن گرگان       161

4-4-1-حرکت قطار های بادستگاه میله راهنما     161

4-4-1-1-شرح مختصر دستگاه میله راهنما     161

4-4-1-2-طرز کاردستگاه میله راهنما   163

4-4-1-3-حرکت قطارها بامیله راهنما   164

4-4-1-4-انصراف ازحرکت قطار     166

4-4-2-سیستم جواز آزاد راه   166

4-5-مشکلات درجمع آوری اطلاعات     168

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

5-2-پیشنهادات

سیگنالینگ یکی از نیازهای سیستم حمل ونقل ریلی می باشد.علیرغم پیچیدگی هایی که این سیستم دارد فواید بیشمار آن ضرورت وجود این سیستم رانشان داده است.کشور ما،ایران،ازلحاظ سیستم حمل ونقل ریلی وتکنولوژی های وابسته به آن جای پیشرفت زیادی دارد ولازم است باانجام مطالعات بیشتر وصرف وقت وهزینه های گزاف این صنعت رابهبود ببخشیم زیرا این صنعت میتواند کمک زیادی به حمل ونقل مسافر،کالا و… کند.درصورت استفاده ازسیگنالینگ درداخل کشور ما میتوانیم ضریب ایمنی سیستم حمل ونقل ریلی را بسیار بالا ببریم وهمچنین ظرفیت خطوط رابالا ببریم،که هردوی این موارد ازلحاظ روحی میتواند کمکی به کاربران باشد وانگیزه استفاده ازاین صنعت رابالاتر ببرد.

5-1-نتیجه گیری   169

5-2-پیشنهادات 170

فهرست منابع ومراجع فارسی       171

فهرست منابع ومراجع لاتین       172

چکیده انگلیسی     173

فهرست تصاویر

1-1-نمیی ازتصادفات قبل ازاجرای سیستم سیگنالینگ       4

1-2-نمایی دیگر از تصادفات قبل ازاجرای سیستم سیگنالینگ     4

2-1-نمونه ای ازسیگنال ها درفرانسه       7

2-2-نمونه ای ازسیگنال ها درروسیه           7

2-3-نمونه ای از سیگنال های درآمریکا           8

2-4-نمونه ای ازسیگنال ها درایتالیا     8

2-5-نمایی از سیگنال های سمافور       9

2-6-نمایی از سیگنال های سه حالته     14

2-7-نمایی از سیگنال های سه حالته     15

2-8-نمایی از دیگر از سیگنال ها درژاپن       16

2-9-علائم درفرانسه پس از انقلابverlantا     17

2-10-سیگنالcarre درفرانسه     18

2-11-سیگنال توقف درفرانسه     18

2-12-نمونه از دیگر ازسیگنال ها درفرانسه   19

2-13-نمونه هایی ازفناوری سیگنالینگ درایتالیا   19

2-14-تصاویری ازبرخی تصادفات ناشی از خطای سیستم     22

2-15-تصویری ازتصادفات قطار به دلیل نقص سیستم           23

2-16-تصویری ازسیتم هشدارAWSا     24

2-17-تصویری از تجهیزات سیستم هشدارAWSا   25

2-18-تصویری از AWS RAMPا   28

2-19-تصویری دیگر از AWS RAMPا   28

2-20-نمایی از AWS درمسیر   28

2-21-نمایی از طریقه عملکرد سیستم ATOا       30

2-22-نمایی دیگر از عملکردATOا   31

2-23-نمایی شماتیک ازارتباطات اجزای مختلفTPWSا   38

2-24-نمایی از محل قرارگیریTPWSا     39

3-1-نمونه ای ازسیگنال سمافور 47

3-2-نمونه از دیگر از سیگنال سمافور   48

3-3-نمونه هایی از سیگنال سمافور   50

3-4-نمونه از سیگنال درحالت های مختلف   51

3-5-نمونه ای ازسیگنال تقاطع درحالت های مختلف   52

3-6-نمونه از قفل شدگی مسیر 55

3-7-نمونه سیگنال درتقاطعات     56

3-8-نمونه ازعملکرد اینترلاکینگ 57

3-9-نمونه از سیگنال فرعی 58

3-10-نمونه از سیگنال نوری رنگی 60

3-11-نمونه ای ازعملکرد سیگنال های چند چراغه     61

3-12-نمایی ازعملکرد چراغ ها دربلاک ها 62

3-13-نمونه ای از سیگنال چهار چراغه   63

3-14-نمایی ازانواع چراغ ها درمسیر   64

3-15-نمایی ازسیگنال های تک مسیره     65

3-16-نمایی ازسیگنال های تک مسیر   66

3-17-نمایی از RETBا   73

3-18-نمایی ازعملکردAWSا 73

3-19-نمایی ازعملکردTPWSا 81

3-20-نمایی از عملکردATSا           91

3-21-نمایی از عملکردATOا   94

3-22-نمایی ازعملکرد سیگنال های چندخانه ای 95

3-23-نمایی از عملکرد سیگنال های چند خانه ای-درحرکت   96

3-24-تصویری ازشروع واستارتATOا     98

3-25-تصویری ازتصادفات رویداده     108

3-26-تصویری دیگر از تصادفات رویداده   111

3-27-تصاویری ازصفحات برنامه Railcadا         124

3-28-تصویر دیگری از شبیه سازی دربرنامهRailcadا     125

3-29-فایل متنی خروجی برنامه Railcadا       125

3-30-نمایش طرح سیگنال دهی دراتاق کنترل   128

3-31-نمایشی ازسیگنال دهی مسیر   129

3-32-نمایی از مشخص کردن مسیر   130

3-33-تصویری ازانتخاب مسیر     131

3-34-نمایی ازترتیبات حرکت قطار       131

3-35-نمیی ازاشغال مسیر   132

3-36-نمایی ازدیگر ازاشغال مسیر   133

3-37-تصویری ازاشغل مسیرهای103و701ا     133

3-38-تصویر ورود قطارهای بیشتر   134

3-39-تصویری ازانتظار قطارها     135

3-40-نمایش سیگنال پیشروی   135

3-41-نمایش ورود قطار سوم       136

3-42-نمایش رسیدن قطار سوم     137

3-43-نمایش رسیدن قطار بعدی   138

3-44-نمایش حرکت قطار6460 به کناره ها 138

3-45-نمایش سیگنال پیشروی   139

3-46-نمایش ورود قطار7786ا     140

4-1-محدوده های شرکت های فرانسوی   142

4-2-سیگنال های مکانیکی پس ازانقلاب verlantا         142

4-3-سیگنالPLM پیش وپس از انقلابverlantا       143

4-4-نمایی ازسمافورها درفرانسه     145

4-5-سیگنال سه وچهار چراغه درفرانسه   145

4-6-سیگنالvoie liberا   146

4-7-سیگنالAvertissementا   146

4-8-سیگنال توقف   147

4-9-سیگنالDisqueا     148

4-10-شاخص های مسیر   148

4-11-سیگنالMamoeurvesا   149

4-12-سیگنال PLM غیرعادی 149

4-13-سیگنال پیش Verlanyا 150

4-14-سیگنالBanjoا     151

4-15-شاخصMieliا   151

4-16-نمونه هایی ازعلائم   153

4-17-سیگنال استارتر درژاپن 154

4-18-سیگنال استارتر دیگری درژاپن     155

4-19-سیگنالHome درژاپن 156

4-20-سیگنالHome دیگری درژاپن   157

4-21-تصویری از عملکرد رانندگان ژاپنی   168

4-22-تصویری کلی ازسیستم میله راهنما درگرگان     162

4-23-نمایی ازآمپرسنج سیستم میله راهنما       163

4-24-تصویری ازسیستم میله راهنما     164

4-25-نمایی از میله های سیستم راهنما         165

4-26-نمایی از تلفنگرام       167

4-27-نمایی ازتلفن های موجود درایستگاه 167

4-28-نمایی از دفتر آزاد راه جهت ثبت عبور قطارها   168

فهرست نمودارها

2-1-درصد سهم عوامل ایجاد حوادث طی سالهای1378 تا 1384ا     34

2-2-بررسی میزان خسارت مالی ناشی از حوادث طی سالهای1378 تا 1384ا       34

2-3-فراوانی عوامل ایجاد حوادث به تفکیک سال     35

2-4-علل حوادث راه آهنی مرتبط باعوامل انسانی     35

2-5-نمایانگر خطاهای انسانی درایجاد حوادث     36

3-1-منحنی های ترمزگیری وکاهش سرعت قطار 90مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان