انتخاب صفحه

مقدمه

نخستین قطارها پیش از انقلاب صنعتی بانیروی اسب جابه جا میگردید.ریل این مسیرها ابتدا ازچوب وسپس ازچدن بودند.درهفتم سپتامبر1825 نخستین خط آهن جهان بینDarlington,Stockon درانگلستان به طول39km توسط ژرژاستفنسون(George Stephenson) ساخته شد.پس ازآن،ساخت راه آهن دردیگرکشورهای جهان به ویژه دراروپا آغاز گشت ودرکمترین زمان گسترش یافت.باتوجه به این گسترش،ایجاد نهادی جهت بررسی وضع قوانین ومقررات بین المللی راه آهن درجهان ضرورت پیداکد.اتحادیه بین المللی راه آهن ها(Union International of railways,UIC) در اول جولای سال1901 میلادی درکشور فرانسه جهت تنظیم مقرررات،تاسیس شد.این اتحادیه،مقررات راه آهن رادر10فصل ودر600 نشریه(فیش) به سه زبان فرانسه،انگلیسی،آلمانی(درکل 1800 نشریه)منتشر کرد.

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده     1

مقدمه       2

فصل اول:تعریف مساله

2-1-پیشینه تحقیق

اتحادیه بین المللی راه آهن ها«UIC» درسال1901 میلادی درکشور فرانسه تاسیس شد.درابتدا فعالیت های چشمگیری نداشت ولی باگذشت زمان وباتوجه به نیاز ایجاد قوانین ثابت وبین المللی برای راه آهن های کشورهای مختلف،این اتحادیه دردهه50میلادی انتشار آیین نامهUIC راجهت یکپارچه سازی قوانین انجام داد.ایران نیز درسال1947 میلادی عضو این اتحادیه شد.ایران یکی ازاعضا فعال این اتحادیه است.نشریاتUIC،نیز پس ازگذشت چندسال واردایران شد.اداره کل راه آهن جمهوری اسلامی ایران تاکنون هیچ حرکت مدونی جهت جمع آوری کلیه نشریات وترجمه آنها انجام نداده است.

ازسال 1384 راه آهن ایران جمع آوری نشریات راانجام داد و ولی به صورت ناقص تعدادی ازآن هارا جمع آوری کرد که این نشریات هم ویرایش جدید نبوه ومربوط به دهه70میلادی بوده در صورتی که درسال1384،کامل ترین نشریاتUIC باویرایش2005 منتشر شده بود.باپیگیری های زیاد،ویرایش2005 این نشریات(به طور ناقص)درپژوهشکده حمل ونقل یافت شد که این جانب چندین موردکه مرتبط با رشته عمران بوده را موردتوجه وبررسی تحلیل قرار دادم.به طور مثال نشریه شماره700،ابتدا درسال1953 منتشر شد وآخرین ویرایش آن (ویرایش دهم،مربوط به سال2044 میباشد.توجه کنیم که متن کامل این آیین نامه درسایت این اتحادیه به آدرسwww.uic.asso.fr موجود می باشد که این آیین نامه بامبلغ هنگفتی به فروش میرسد(تقریبا26682یورو).

1-1-هدف   4

2-1-پیشینه تحقیق   5

3-1-روش کار وتحقیق   5

4-1-تاریخچه راه آهن وسیر تحول آن         5

5-1-تاریخچه احداث راه آهن     6

6-1-نقش واهمیت راه آهن       7

7-1-نقش راه آهن درتوسعه   8

8-1-معرفی آئین نامهUICا     11

9-1-اطلاعات کلی درمورد اتحادیه بین المللی راه آهن 12

10-1-اساسناتمهUICا     17

سیستم ردیاب سقوط وسایط نقلیه روی خطوط سریع السیر

سیستم ردیاب سقوط وسایط نقلیه روی خطوط سریع السیر

فصل دوم:کاوش درمتون

1-2-مقدمه

اتحادیه بین المللی راه آهن«UIC» درسال 1901 میلادی درکشور فرانسه تاسیس شد.درابتدا فعالیت های چشمگیری نداشت ولی باگذشت زمان وباتوجه به نیاز ایجاد قوانین ثابت وبین المللی برای راه آهن های کشور های مختلف،این اتحادیه دردهه50میلادی انتشار آیین نامهUIC راجهت یکپارچه سازی قوانین انجام داد.ایران نیزدرسال1947 ملادی عضو این اتحادیه شد.ایران یکی ازاعضا فعال این اتحادیه است.نشریاتUIC ،نیز ازگذشت چندسال وارد ایران شد.اداره کل راه آهن جمهوری اسلامی ایران تاکنون هیچ حرکت مدونی جهت جمع آوری کلیه نشریات وترجمه آنها انجام نداده است.ازسال1384 راه آهن ایران جمع آوری نشریات راانجام داد وولی به صورت ناقص تعدادی ازآن هارا جمع آوری کرد که این نشریات هم ویرایش جدید نبوده ومربوط به دهه70 میلادی بوده در صورتی که درسال1384،کامل ترین نشریاتUIC باویرایش2005 منتشر شده بود.باپیگیری های زیاد،ویرایش2005 این نشریات(به طور ناقص) درپژوهشکده حمل ونقل یافت شد که این جانب چندین موردکه مرتبط بارشته عمران بوده رامورد توجه وبررسی وتحلیل قرار دادم.به طور مثال نشریه شماره700،ابتدا درسال1953 منتشر شد وآخرین ویرایش آن (ویرایش دهم)مربوط به سال2004 می باشد.توجه کنیم که متن کامل این آیین نامه درسایت این اتحادیه به آدرسwww.uic.asso.fr موجود می باشد که این آیین نامه بامبلغ هنگفتی به فروش میرسد(تقریبا26681یورو)

1-2-مقدمه   35

2-2-عناوین مطلب منتشر شده   36

3-2-مطالب منتشر شده درایران 37

1-3-2-نشریه شماره2-737                      37

2-3-2-نشریه شماره790           43

3-3-2-نشریه شماره762             50

4-3-2-نشریه شماره10-779             56

5-3-2-نشریه شماره11-779                 76

6-3-2-نشریه شماره3-776             98

7-3-2-نشریه شماره1-715           107

8-3-2-نشریه شماره791             113

4-2-نتیجه گیری ومقایسه     149

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

سیسنک ردیاب وسایط نقلیه باارتفاع زیاد

سیسنک ردیاب وسایط نقلیه باارتفاع زیاد

فصل سوم:روش تحقیق  

1-3-مقدمه

دراین رساله،موضوع اصل درفصل پنجم ارائه شده است.درابتدا اطلاعاتی درمورد ساختار اتحادیه بین المللی راهآهن ها واساسنامه آن مطرح میشود.سپس لیست کلی عناوین نشریات همراه باترجمه فارسی ونوع فیش(O: دستورات اجباری،R:توصیه های اختیاری،I:جهت آگاهی و…) وتاریخ آخرین ویرایش نشریات ذکر شده است.توجه کنیم که لیست کلی عناوین نشریات درسایت اصلی این اتحادیه به آدرسwww.uic.asso.fr قابل رویت است.سپس آمار ریلی کشورهای عضوUIC شامل جمع خطوط ریلی،تعدادلکوموتیوها و واگن هاو…که از سایت اداره کل راه آهن ایران گرفته شده است،ارائه میشود.بعضی از نشریات هم به دلایل مختلف حذف شده اند که لیست این نشریات هم ارائه میشود.

سپس ترجمه نشریات شماره777-1,732,721,713,710,700 ارائه میشود.جهت بهبود ترجمه وجمع آوری اطلاعات ازسایت ها وکتاب های مختلف وچندین کارمند راه اهن استفاده شده است که درقسمت منابع نام کتاب ها وسایت ها وادارات بیان میشود.اتحادیه بین المللی راه آهن ها(Union International of RaiLways,UIC) ،سازمانی جهانی برای همکاری های بین المللی دربین راه آهن کشورهای مختلف درجهت ارتقاء حمل ونقل ریلی می باشد.این اتحادیه دراول جولای سال1901 میلادی درکشور فرانسه تاسیس شد وتابع قوانین این کشور می باشد.قوانین بین المللی تنظیم شده توسط این اتحادیه ،در 10قسمت اصلی و در 600 نشریه(فیش)می باشد.دراین مجموعه،به بررسی ساختار اتحادیه بین المللی راه آهن ها،اساس نامه و بررسی نشریات این اتحادیه پرداخته میشود.درابتدا لیست کلی نشریات (فیش ها) همراه باترجمه فارسی و سال انتشار ونوع آن(توصیه ای،اجباری،اطلاعاتی و…) درجدولی تنظیم شده است.سپس فیش های شماره777-1,732,721,713,710,700 ترجمه ومورد تحلیل قرارگرفته شده وکارایی ونحوه استفاده این نشریات مورد بحث قرار میگیرد.آماری ازاعضا اتحادیه بین المللی راه آهن ها درمورد تعداد جابجایی مسافر،مقدار جابه جایی کالا،طول خطوط ودیگر مشخصات درجدولی تنظیم وارائه شده است.اطلاعاتی درمورد فیش های حذف شده که درزمان جدید کارایی ندارند نیز ارائه شده است.دراخر هم منابع وماخذ ذکر شده است.درپایان برای آشنایی هرچه بیشتر باآیین نامه UIC،متن کامل فیش های ذکر شده،موجود می باشد.امید است مطالب گردآوری شده،موردتوجه علاقمندان ودانشجویان گرامی قرارگیرد.

1-3-مقدمه       151

2-3-مروری برتحقیقات انجام گرفته شده     153

3-3-نمونه ای از تحقیق انجام گرفته شده     154

نمونه ای ازتابلوهای راهنمای جاده ای که برای پل ها استفاده میشود

نمونه ای ازتابلوهای راهنمای جاده ای که برای پل ها استفاده میشود

فصل چهارم:جمع آوری اطلاعات

1-1-2-شعاع قوس

خوردگی جانب باشعاع قوس نسبت معکوس دارد.دربعضی موارد افزایش نقوص خستی تماسی غلتشی برای مثال،ترک خوردکگی سطحی-کل مرتبط باخوردگی به ویژه خوردگی جانبی،به وسیله قطار عبوری ایجاد میشود.عیوب خستگی تماسی ریل به طور مکرر رخ میدهد وباعث مشکلات جدی درقوس ها به دلیل عبورقطار باسرعت های زیاد،میشود.درریل های ضعیف درقوس ها حالت موجب شکل به طور مکرر رخ میدهد.

3-1-2-اثر شیب وفراز

درشیب های سربالا وسرپایین تند درحدود2% یابیشتر،مشخصات ذیل به یاد بماند:

-درشیب های سربالا قوس های دارای شعاع کم،نیروی جانبی اعمالی برچرخ های قطار واثر نیروی ترمز درافزایش خوردگی در ریل های قوی،مشارکت میکنند.این خوردگی اگر ریل روغن کاری نشود،تشدید میشود.به هرحال شیب های سربالا به طور مشابه به وسیله جابه جایی چرخ،درمعیوب کردن ریل وانتشار موج برداشتن سطح ریل درریل های ضعیف،مشارکت دارند.

1-4-مقدمه   173

2-4-نمونه ای ازبررسی جمع آوری اطلاعات       177

فصل پنجم:تحلیل اطلاعات وارائه نتایج

6-5-پیشنهادات

ازسال1384،قسمت های مختل آیین نامهUIC توسط افراد مختلفی ترجمه گردیده است.البته حرکت مدونی جهت جمع آوری مطالب ترجمه شده انجام نشده است.این افراد اکثرا کارکنان مرکز تحقیقا ره آهن وقسمت خط وابنیه می باشند.این افراد شامل آقایان سیدرضا اشرف،ابراهیم فضلی،فرخ نوروزی،حسن رحیمی،محمد جلالیان،حسن انوشا،رضا انصاری وخانم ها مژگان کردبچه،فریبا ظهیری،ایمانی،معصومه افتخاری،نازنین عباسی،مریم احمدی می باشند.ازنشریات بخش هفتم(سری700) که 100 مورد می باشد تنها 40 مورد ترجمه شده است که این ترجمه های اکثرا غیرتخصصی می باشد.ضمنا اکثر این ترجمه ها مربوط به نشریات ترجمه شده شامل زیر می باشند:702,703,705,711,712,714,715,715-2,716,717-3,718-2,718-3,720,721,722,723,730-3,737-4,741,751-1,751-3,753-2,760,761,762,771-3,771-3,777-2,779-10,791,799 همانطور که ذکر شد،ترجمه های ذکر شده جمع آوری نشده است وبه صورت پراکنده در ادارات مختلف وکتابخانه های مختلف مثلا مرکز تحقیقات راه آهن یافت میشود.

1-5-بررسی نشریه شماره700

2-5-بررسی نشریه710           224

3-5-بررسی نشریه713                 229

4-5-بررسی نشریه 732             266

5-5-بررسی نشریه1-777           270

6-5-نتیجه گیری     290

7-5-پیشنهادات   290

منابع 291

سایت ها اطلاع رسانی       292

چکیده لاتین       293

فهرست جداول

1:مدل های بارگذاری مرتبط باانواع خط     204

2:حداکث باربرمحور واگن ها بادوبوژی دومحوره   205

3:حداکثر باربرمحور واگن ها بادوبوژی سه محوره   206

4:محدودیت بار برای واگن ها دومحوره   210

5:بارمجاز برای واگن ها با دو بوژی دومحوره       212

6:تعیین حداکثر باربرای واگن های بادوبوژی سه محوره   218

7:مشخصات سرعت قطار وبارمحوری برای یک تراوری استاندارد       235

8:محاسبه ممان خمشی طراحی تراورسی های باپهنای6/2متر 262

9:عوامل موثر با تابیر حمایتی   274

10:عوامل موثر دروورد وسایل نقلیه به خطوط راه آهن   278

11:معیارهای مهم درمورد جلوگیری ازورود وسایل نقلیه به راه آهن   280

فهرست نمودارها

1:توصیه هایی جهت کاربرد فولاد درریل   187

2:مثالی ازیک محاسبه اقتصادی فولاد ریل   188

3:محدودیت های باربرای واگن های دومحوره     213

4:محدودیت باربرای واگن های بادوبوژی دومحوره     214

فهرست شکل ها

1:واگن باسه بوژی دومحوره   209

2:عرض مسیر     225

3:قسمت های مختلف یک سزون   226

4:تراورس یکپارچه   229

5:حالت های واکنش تراورس   241

6:توزیع بارفرضی واستننتاج بازوی ممان نشیمن گاه ریل   242

7:هندسه تراورس بهینه   243

8:تیرک های حمایتی دربرابر ضربه 282

9:طرح اصلی سقف حمایتی 283

10:سیستم ردیاب وسایط نقلیه باارتفاع زیاد   284

11:سیستم ردیاب سقوط وسائط نقلیه   285

12:نمونه ای از تابلوهای راهنمای جاده ای   286  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان