انتخاب صفحه

مقدمه

کانی های سرب و روی غالباً به صورت مخلوط و کانسارها دیده می شوند. کانسارهای اصلی این دو فلز از نوع گرمابی به صورت اپی ترمال، مزوترمال و تله ترمال هستند. در کانسارهای مزوترمال معمولاً مقدار روی بیشتر است. کانسارهائی که به صورت گرمابی تشکیل شده اند بسته به نوع جا گذاشتن سرب در شکافها و درزه ها به گروه های انباشتی که در آن سرب موجود در محلول گرمابی به علت فعل و انفعالات شیمیایی به املاح نامحلول تبدیل و درزه ها و شکافها را انباشته  میکند و جانشینی که در آن یون سرب موجود در محلول گرمابی با یون فلزات موجود در سنگهای اطراف جانشین شده و مثلاً کربنات کلسیم یا آهک را به کربنات سرب  تبدیل  می شوند.

کانی های سولفوره سرب در قسمت بالای کانسارها تحت تأثیر آب و هوا قرار گرفته، دگرسان شده و به کانی های اکسیده این فلز تبدیل می شوند. لازم به ذکر است که اسفالریت زودتر از گالن دگرسان می شود.

توده های تله ترمال معمولاً در طبقات آهکی در قسمتهایی که رگه ها گرمابی نمی شوند وجود دارند. در محل این تو دهها تبلور مجدد کلسیت و دولومیت مشاهده شده و گاهی کمی گچ و باریتین همراه کانه  میشود، در این کانسارها گاهی آهک هم کمی سیلیسی می شود. کانسارهای تله ترمال معمولاً از نوع جانشین یاند.

سرب میل ترکیبی زیادی با گوگرد داشته و از این جهت با مس قرابت دارد. اما قسمت اعظم تو دههای سرب در حوزه حرارتی متوسط تا ضعیف تشکیل می شوند. گالن اغلب به صورت تشکیلات متبلور مربوط به حرارت پائین تر از بلاند ظاهر می شود و به این جهت در عموم کانسارهای سرب مقدار روی با افزایش عمق افزایش می یابد. لیکن در حرارتهای باز هم بالاتر بلاند تشکیل  میشود و این نوع بلاند همواره به دلیل داشتن مقداری سولفور آهن تیره رنگ است. لذا بلاندهای روشن خالص تر بوده و ارزش بیشتری دارند بیشتر ذخایر سرب از نوع سولفور سرب یا گالن است که بطور معمول با اسفالریت، پیریت، کالکوپیریت و دیگر سولفورها و سولفاتها همراه است. ممکن است بخشی از ذخیره سولفور سرب یا گالن که در نزدیکی سطح زمین قرار دارد در اثر هوازدگی به سروزیت، آنگلزیت و دیگر کانی های سرب تبدیل شود، ولی بطور کلی گالن عموماً در مقابل هوازدگی تا اندازه ای مقاوم است، زیرا قسمت اکسیده سطحی، بقیه آن را محافظت می کند و در رخنمون ها به صورت غیر هوازده نیز دیده می شود.انواع انباشته هایی که در آن ها سرب جزء اصلی است عبارتند از انباشت ههای استراتاباند، انباشته های آتش فشانی-رسوبی،انباشته های حاصل از عمل جانشینی، رگه ای و انباشته های تشکیل شده در همبری های دگرگونی متداول ترنی سنگ میزبان سرب ،برای انباشته آن، بویژه تیپ (چینه، آهک و یا دولومیت است. عناصر رسوبی- ساختاری مثل ری فها، تغییرات رخسار های، زون های درزه دار یا برش های فروریزش  به همراه کارست های قدیمی مکانی هایی شایسته برای تمرکز ماده معدنی سرب شناخته شده اند. نمونه هایی از نوع انباشته چینه کران در نواحی جنوب خاوری میسوری – اکلاهما- کانزاس، دره بالایی می سی سی پی، منطقه متالین فلز، در ایالت واشنگتن و نواحی پاین پوینت در کانادا، و همچنین در اروپا، بویژه در آلپ شرقی، ایرلند و غیره وجود دارند. کانی های سرب و روی غالباً به صورت مخلوط و کانسارها دیده  میشوند. کانسارهای اصلی این دو فلز از نوع گرمابی به صورت اپی ترمال، مزوترمال و تله ترمال هستند. در کانسارهای مزوترمال معمولاً مقدار روی بیشتر است. کانسارهائی که بهصورت گرمابی تشکیل شده اند بسته به نوع جا گذاشتن سرب در شکافها و درزه ها به گروه های انباشتی که در آن سرب موجود در محلول گرمابی به علت فعل و انفعالات شیمیایی به املاح نامحلول تبدیل و درزه ها و شکافها را انباشته می کند و جانشینی که در آن یون سرب موجود در محلول گرمابی با یون فلزات موجود در سنگهای اطراف جانشین شده و مثلاً کربنات کلسیم یا آهک را به کربنات سربتبدیل  می کند  تقسیم شود.

بررسی فرآیند تولید سرب در معدن (به همراه بررسی موردی)

بررسی فرآیند تولید سرب در معدن (به همراه بررسی موردی)

 

فهرست مطالب

چکیده  ……………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول : کلیات…………………………………………………………………….. 4 

1- 1) هدف  ……………………………………………………………………………………………..  5

1-2) پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………… 5

1-3) روش کار و تحقیق …………………………………………………………………………………. 5

 فصل دوم : معرفی سرب …………………………………………………………6

 2- 1) مقدمه  …………………………………………………………………………………………….. 7

2-2) خواص فیزیکی سرب …………………………………………………………………………………7

2-3) خواص شیمیایی سرب  ………………………………………………………………………… 8

2-4) مصارف صنعتی سرب و ترکیبات آن    ……………………………………………………………8

2-4- 1) مصارف فیزیکی و مکانیکی………………………………………………………………………  10

2-4- 2) مصارف شیمیایی…………………………………………………………………………………   11

فصل سوم : معدن راونج ……………………………………………………………… 14

 3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 15

3-2) موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………………….. 15

3-3) تاریخچه زمین شناسی منطقه……………………………………………………………………….   15

3-4) سنگ شناسی منطقه…………………………………………………………………………………  16

3-5) کانی سازی منطقه……………………………………………………………………………………   16

3-6) تشریح معدنی مجتمع سرب راونج …………………………………………………………………..  17

8) چگونگی حفر چال یا گمانه اکتشافی و ارزیابی ذخیره یک کانسار………………………………….. 19

3-9) بارگیری و حمل و ترابری………………………………………………………………………………. 20

فصل چهارم : کارخانه فرآوری…………………………………………………………  21 

4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..  22

 • اصول فلوتاسیون…………………………………………………………………………………………… 22
 • شیمی فلوتاسیون……………………………………………………………………………………….  23
 • کلکتورها ……………………………………………………………………………………………………..25
 • تشکیل میسل……………………………………………………………………………………………… 27
 • تنظیم کننده ها ……………………………………………………………………………………………..27

4-6-1) فعال کننده ها  ……………………………………………………………………………………………27

 • کف سازها ………………………………………………………………………………………………….28
 • واحدهای کارخانه………………………………………………………………………………………….. 30

4-8- 1)  واحد سنگ شکنی ……………………………………………………………………………………  30

4-8- 2) واحد فلوتاسیون ………………………………………………………………………………………… 31

فصل پنجم : معدن سرب و روی انگوران …………………………………………….33 

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 34
 • چینه شناسی منطقه………………………………………………………………………………….. 34

5-2- 1) سنگ های قدیمی یا سری پرکامبرین   …………………………………………………………. 34

5-3)کانی شناسی کانسار انگوران  ……………………………………………………………………….  37

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادها …………………………………………. 4.3

نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………….  44  .

پیشنهادادها  …………………………………………………………………………………………………   45

پیوستها ………………………………………………………………………………………………………  46

فهرست منابع و مراجع ……………………………………………………………………………………….. 51

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………… 51

فهرست منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………52

فهرست سایتهای مفید ……………………………………………………………………………………… 53   

 چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………..54

عنوان انگلیسی ……………………………………………………………………………………………. 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکلها

 شکل2-1 مصارف صنعتی سرب از سال 2003-2007………………………  …………… …………………… … 9

شکل 4 ـ 1 زاویه تماس بین سه فاز جامد مایع و گاز………………………… ………… …… ………………… .. 23

شکل 4 ـ 2  تغییرات پتاسیل الکتروسینیک کوارتز نسبت به PH ………ا..….  … …… ………………………….. .………24

شکل 4 ـ 3  جذب سطحی کلکتور در سطح کانی ……….. …………………………  ……… …………………….26

شکل 4- 4 پیش بینی روند واردات کانه و کنسانتره سرب ایران…………………  …….…………  ….. ….. 31

شکل 4- 5 پیش بینی روند صادرات سرب …………  ………………………………….………………..……………32

شکل 5- 1 نمایی از آسیای گلولهای …… ……………………………… … …………………………………………35

شکل 5- 2 نمایی از مخزن فلوتاسیون …… ………………………………  …………………………………………36

 

 فهرست نمودارها 

نمودار 2- 1میزان ذخیره اقتصادی و پایه سرب در جهان  ………………………..………………….………..………………10

نمودار 2-2 میزان ذخایر پایه و اقتصادی سرب جهانی  در 2007  …………………………….……  ..…………… …13

 فهرست جدولها

 جدول 5-1 مصارف سرب کشورهای مختلف بین سالهای 1976 تا 1986 ( واحد هزار تن )……… …………………   41

جدول5-2 ترکیب تقریبی سرباره های کوره بلند سرب ……………………… . ….………………………………………….……… .42

 

 

 فصل اول : کلیات

1-1)هدف

  کانی های سرب1 و روی غالباً به صورت مخلوط و کانسارها دیده می شوند. کانسارهای اصلی این دو فلز از نوع گرمابی به صورت اپی ترمال، مزوترمال و تله ترمال هستند. در کانسارهای مزوترمال معمولاً مقدار روی بیشتر است. کانسارهائی که به صورت گرمابی تشکیل شده اند بسته به نوع جا گذاشتن سرب در شکافها و درزه ها به گروه های انباشتی که در آن سرب موجود در محلول گرمابی به علت فعل و انفعالات شیمیایی به املاح نامحلول تبدیل و درزه ها و شکافها را انباشته می کند و جانشینی که در آن یون سرب موجود در محلول گرمابی با یون فلزات موجود در سنگهای اطراف جانشین شده و مثلاً کربنات کلسیم یا آهک را به کربنات سرب تبدیل می کند تقسیم می شوند.

12)پیشینه تحقیق  

حدود 7000- 5000 سال قبل از میلاد مسیح مصریان اولین قومی بودند که با سرب آشنایی داشتند و به عملیات ذوب و استخراج سرب می پرداختند. آنان از سرب برای لعاب دادن ظروف و کوزه های گلی استفاده می کردند. بعد از مصریان، رومیان قدیم نیز جزو افرادی بودند که با سرب آشنائی داشتند و از این فلز در ساخت ظروف و وسائل آشپزخانه و لوله های آب استفاده می کردند و امروزه پائین بودن عمر متوسط رومیان قدیم را (حدود 32 سال) ناشی از این مسئله (بکار گرفتن مواد سربی) میدانند. ایران، چین، هندوستان و عربستان نیز از جمله کشورهائی هستند که از قدیم با سرب سرو کار داشته اند که آثار باستانی بدست آمده در کشورهای فوق الذکر شاهد این نکته است.

13)روش کار و تحقیق                   

معدن سرب راونج در منطقه ای کوهستانی با دامنه های پر شیب و تله های بلند صخره ای با ارتفاع

1900 تا 2250 متر از سطح دریا است. که دو شاخه اصلی رودخانه راونج مرزهای طبیعی کانسار هستند و این رودخانه در زمستان سیل آبهای جاری در منطقه بوده و در تابستان زهکشی طبیعی چشمه های منطقه است این چشمه ها منبع اصلی تأمین آب شروب و آب صنعتی کارگاه است. پوشش گیاهی در مسیر آبراهه های دائمی به صورت چند ردیف درختهای میوه و در بقیه سطح منطقه بوته های بسیار پراکنده می باشند. منطقه به طور عمده از سنگ های دوران سوم تشکیل شده و در محل کانسار سنگ های  قدیمیتری تا ژوراسیک دیده می شود. تاقدیسهای ژوراسیک و کرتاسه به دلیل عملکرد چند دسته گسل عمیق و فرسایش که به شدت گسیخته شده اند بیرون زدگی دارند.   

 

بررسی فرآیند تولید سرب در معدن (به همراه بررسی موردی)

بررسی فرآیند تولید سرب در معدن (به همراه بررسی موردی)

فصل دوم : معرفی سرب 2-1) مقدمه

سرب نرم ترین فلز سنگین است. سرب را از قدیم الایام میشناختند، چون نقطه ذوب این فلز و ترکیبات معدنی آن این امکان را می داده است که بلافاصله پس از استخراج از معدن آن را ذوب کنند.

به دلیل خاصیت خوب چکش خواری این فلز، صنعتگران عهد قدیم می توانستند به آسانی آنرا گداخته و به اشکال مورد نیاز بازار آن زمان، درآورند. حدود 7000-  5000 سال قبل از میلاد مسیح مصریان اولین قومی بودند که با سرب آشنایی داشتند و به عملیات ذوب و استخراج سرب می پرداختند. آنان از سرب برای لعاب دادن ظروف و کوزه های گلی استفاده می کردند. بعد از مصریان، رومیان قدیم نیز جزو افرادی بودند که با سرب آشنائی داشتند و از این فلز در ساخت ظروف و وسائل آشپزخانه و لوله های آب استفاده می کردند و امروزه پائین بودن عمر متوسط رومیان قدیم را (حدود 32 سال) ناشی از این مسئله (بکار گرفتن مواد سربی) میدانند. ایران، چین، هندوستان و عربستان نیز از جمله کشورهائی هستند که از قدیم با سرب سرو کار داشته اند که آثار باستانی بدست آمده در کشورهای فوق الذکر شاهد این نکته است.

2-2) خواص فیزیکی سرب

سرب خالص دارای خواص فیزیکی زیر است:

  207/9 وزن اتمی
  82 عدد اتمی
  327 /5ْC نقطه ذوب
 C ْ 1744 نقطه جوش
 35/11 گرم بر سانتیمتر مکعب در ْC 20 وزن مخصوص
 98/7 (اگر در صفر درجه سانتیگراد برای مس 100 در نظر بگیریم) هدایت الکتریکی
  1/5 Mohs سختی
 آبی خاکستری رنگ
 مکعبی با سطوح مرکزدار (F. C.C) شبکه کریستالی

فلز سرب در سیستم مکعبی و هگزا اکتائدرال متبلور می شود و ایزومرف مس است. عنصر سرب با وجود پایداری بسیار کم آن، گاهی در طبیعت به صورت خالص پیدا می شود.

بلورهای آن مکعبی یا اکتائدری ولیکن نادر هستند. این فلز اکثراً به صورت توده ای و یا میله ای تشکیل می شود. سرب دارای جلای فلزی و رنگ خاکستری است و در طبیعت به رنگ سیاه است، یا بوسیله یک لایه سفید رنگ کربنات پوشیده می شود. فلز سرب فقط در سوئد مرکزی و در فرانکلین (نیوجرسی) در طبیعت ساخته شده است و گاهی نیز به صورت دانه های گرد در پلاسه ها پیدا می شود[4].

سرب از نظر خواص مکانیکی کاربرد بهینه ای ندارد، لیکن می توان با اضافه کردن بعضی از عناصر مانند آنتیموان، آرسنیک، کلسیم، مس و غیره خواص مکانیکی آن را بهبود بخشید. از طرفی سرب برای آب بندی در لوله کشی فاضلاب و در لوله های مخصوص به منظور پوشش برای انتقال برق استفاده می شود[1].

23) خواص شیمیایی سرب 

سرب در گروه 4 و دوره 6 جدول تناوبی قرار دارد و دارای 2 نوع ظرفیت است. سرب 2 ظرفیتی و

4 ظرفیتی که اکثراً کاتیون های 2 ظرفیتی می سازد. علامت شیمیایی آن (pb) است. یکی از خواص مهم سرب مقاوم بودن آن در مقابل خوردکی است، زیرا در مجاورت هوا بر روی قطعات سربی، پوسته نازک کربنات سرب ایجاد میشود،که از نفوذ اکسیژن هوا به داخل فلز جلوگیری به عمل میآورد[4].

 24) مصارف صنعتی سرب و ترکیبات آن 

مصارف سرب و ترکیبات آنرا می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد.

الف: مصارف فیزیکی و مکانیکی  ب: مصارف شیمیایی

241) مصارف فیزیکی و مکانیکی 

سرب و ترکیبات آن در حال حاضر برای آمیزه (آلیاژ) سازی، وسایل تسلیحاتی، غلاف پوشش های کابلها، ورق، پروفیل، یاتاقان سازی، پوشش های اسپری، لوله های نرم، لحیم کاری، صنعت چاپ و نوار و سیم کاربرد های وسیعی را دارا می باشند.

مهمترین آمیزه های سرب عبارتند از:

 • آمیزه های سرب و آنتیموان و قلع و آرسنیک و کلسیم که دارای خواص مکانیکی خوبی هستند.
 • آمیزه های سرب و قلع برای استفاده در لحیم کاری.
 • آمیزه های سرب و قلع و آنتیموان با 8 تا 20 درصد آنتیموان به منظور با طری سازی.
 • آمیزه های سرب و قلع و آنتیموان با 8 تا 12 درصد که برای حروف چاپی در صنعت چاپ مورد استفاده هستند.
 • آمیزه های سرب و برلیم به منظور استفاده در پریزهای برق[4].

242) مصارف شیمیایی 

سرب و ترکیبات آن بشرح زیر در صنایع شیمایی مصرف عمده ای را دارا هستند.

 • سفید آب شیخ که ماده اولیه رنگ سازی است.
 • اکسید سرب قرمز یا منواکسید سرب که درجه حرارتهای پایین ذوب می شود و به عنوان کمک ذوب برای Mgo و 3Al2o استفاده می گردد و اکسید کننده ای قوی نیز می باشد.
 • Pbo2 که اکسید کننده ای قوی است و در صنایع کبریت سازی کاربرد دارد.
 • Pb (C2H5) تترااتیل سرب که باعث بهتر مشتعل شدن نفت و بنزین می شود و جدیداً از ترکیبی بنام راننون استفاده می شود لیکن به علت گرانی این ماده، تترااتیل سرب هنوز ارزش خود را حفظ کرده است.
 • Pbo و 4pb3o در صنایع باطریهای سربی کاربردی عمده دارند.
 • استفاده از فلز سرب به عنوان محافظت در مقابل خوردگی در صنایع گوناگون.

Pb304 وpbo در صنایع لعابکاری برای تولید لعاب [4].

 شکل2-1 مصارف صنعتی سرب از سال 2003- 2007[3]

 الف- عموماً  سرب به صورت پاراژنز با روی مشاهده شده و کانسارهای شناخته شده از نوع سرب – روی هستند. لذا مطالعه استراتژیک فلز سرب بدون درنظر گرفتن جایگاه فلز روی در اقتصاد کشور و جهان غیرممکن است، زیرا معدنکاری سرب در ارتباط تنگاتنگ با معدن کاری روی توجیه اقتصادی می یابد. سرب از نظر فراوانی در پوسته زمین پایین تر از مس و روی و در رده سی و چهارمین عنصر پوسته جای دارد.

مقدار آن در سنگهای آذرین از 5 تا 20 ppm است. بیشتر ذخایر سرب از نوع سولفور سرب یا گالن است که به طور معمول با اسفالریت، پیریت، کالکوپیریت و دیگر سولفوروها و سولفاتها همراه است. ممکن است بخشی از ذخیره سولفور سرب یا گالن که در نزدیکی سطح زمین قرار دارد در اثر هوازدگی به سروزیت، آنگلزیت و دیگر کانیهای سرب تبدیل شود، ولی به طور کلی گالن عموماً در مقابل هوازدگی تا اندازه ای مقاوم است. زیرا قسمت اکسیده سطحی بقیه آن را محافظت می کند و در رخنمون ها به صورت غیرهوازده نیز دیده می شودکانی های سرب و روی غالباً بصورت پاراژنز در کانسار دیده می شوند. کانسارهای اصلی این دو فلز از نوع گرمابی بصورت اپی ترمال، مزوترمال و تله ترمال هستند. قسمت اعظم توده های سرب در حوزه حرارتی متوسط تا ضعیف تشکیل می شوند، بدین جهت در عموم کانسارهای سرب مقدار روی با افزایش عمق افزایش می یابد. تقسیم بندی کانسارها می تواند بر پایه های مختلف صورت گیرد اما تقسیم بندی مورد قبول زمین شناسان می باشد که براساس منشاء ژنز کانسارها صورت گیرد[4].

بر این اساس کانسارهای سرب و روی به گروههای زیر تقسیم بندی می شود

کانسارهای اسکارن، کانسارهای ماسیو ـ سولفاید، کانسارهای هیدروترمال، کانسارهای تیپ دره می سی سی پی و کانسارهای سرب و روی استراتی باند ـ استراتی فرم رسوبی.

انواع انباشته هایی که در آن سرب جزء اصلی است عبارتند از:انباشته های استراتاباند، انباشته های آتش نشانی –  رسوبی، انباشته های حاصل از عمل جانشینی، رگه ای و انباشته های تشکیل شده در همبری های دگرگونی می باشند. متداول ترین سنگ میزبان سرب، برای انباشت آن تیپ چینه کران، آهک و یا دولومیت است. عناصر رسوبی-  ساختاری مثل ریف ها، تغییرات رخساره ای، زون های درزه دار یا برش های فرو ریزش به

همراه کارستهای قدیمی مکانهایی شایسته برای تمرکز ماده معدنی سرب شناخته شده اند. نمونه نهایی از نوع انباشته چینه کران در نواحی جنوب خاوری مسیر ری- اکلاهما-  کانزاس، دره بالایی می سی سی پی، منطقه متالین فالز در ایالت واشنگتن و نواحی پاین پوینت در کانادا همچنین در اروپا، به ویژه در آلپ شرقی،ایرلندوغیرهوجوددارند.

انباشته آتشفشانی -رسوبی دربردارنده مواد معدنی از نوع سولفورهای توده های مسیو سولفید هستند که به طور معمول به صورت بین لایه ای در سنگهای ولکانیک و رسوبی جای دارند. بیشتر این انباشته ها در کمربندهای فعال و چین خورده قدیمی که به شدت دگرگون شده اند، یافت می شوند. اندازه این انباشته ها از عدسی های کوچک تا توده های بسیار بزرگ متغیر است. توده های بزرگتر که معادن بزرگ دنیا را شامل می شود، کانسنگ آنها، به طور معمول، ترکیبی ریزدانه از پیریت یا پیروتیت، اسفالریت، گالن و کالکوپیریت همراه با مقادیر کمتری کانی های غیرفلزی و کربناتی است. از انباشته سولفورهای توده ای می توان به نمونه هایی در برانزویک، باتورست، کیدکریک در اونتاریو، سولیوان در کیمبرلی (همگی در کانادا هستند) اشارهکرد.

ذخایری از نوع آتشفشان زایی چینه کران در آلاسکا، مثل ردلاگ و گرینزگریک وجود دارد که کنترل و تمرکز ماده معدنی در آنها به درجه دگرگونی مربوط به چین خوردگی و روراندگی وابسته است. انباشته های سرب و روی که به طور جانشینی پدید می آید، به طور معمول در پیکر انباشته های نامنظم گرمابی در سنگهای کربناتی یافت می شوند. ولی برخی از این انباشته ها در سنگهای کوارتزیتی و دگرگونی نیز جای می گیرند.

مشکل و گسترش این نوع انباشته ها توسط عوامل چینه شناسی و ساختاری که عمل جانشینی محلولهای کانه دار در آنها انجام می گیرد کنترل می شود. این انباشته ها عبارتند از توده های معدنی به شکل تخت یا استوانه افقی به نام مانتوس، ساختارهای لوله ای شکل که طبقات را قطع می کنند و انباشته های لایه ای که در پیکر انباشته های نامنظم منشعب شده با رگه ها همراهند.


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از روشهای افزايش عمر ساختمانهای عمومی و تاثير آن در صرفه جويی اقتصاد ملی ﴿ با طراحی نمونه موردی در تهران﴾