مقدمه

کانی هاي سرب و روي غالباً به صورت مخلوط و کانسارها دیده می شوند. کانسارهاي اصلی این دو فلز از نوع گرمابی به صورت اپی ترمال، مزوترمال و تله ترمال هستند. در کانسارهاي مزوترمال معمولاً مقدار روي بیشتر است. کانسارهائی که به صورت گرمابی تشکیل شده اند بسته به نوع جا گذاشتن سرب در شکافها و درزه ها به گروه هاي انباشتی که در آن سرب موجود در محلول گرمابی به علت فعل و انفعالات شیمیایی به املاح نامحلول تبدیل و درزه ها و شکافها را انباشته  میکند و جانشینی که در آن یون سرب موجود در محلول گرمابی با یون فلزات موجود در سنگهاي اطراف جانشین شده و مثلاً کربنات کلسیم یا آهک را به کربنات سرب  تبدیل  می شوند.

کانی هاي سولفوره سرب در قسمت بالاي کانسارها تحت تأثیر آب و هوا قرار گرفته، دگرسان شده و به کانی هاي اکسیده این فلز تبدیل می شوند. لازم به ذکر است که اسفالریت زودتر از گالن دگرسان می شود.

توده هاي تله ترمال معمولاً در طبقات آهکی در قسمتهایی که رگه ها گرمابی نمی شوند وجود دارند. در محل این تو دهها تبلور مجدد کلسیت و دولومیت مشاهده شده و گاهی کمی گچ و باریتین همراه کانه  میشود، در این کانسارها گاهی آهک هم کمی سیلیسی می شود. کانسارهاي تله ترمال معمولاً از نوع جانشین یاند.

سرب میل ترکیبی زیادي با گوگرد داشته و از این جهت با مس قرابت دارد. اما قسمت اعظم تو دههاي سرب در حوزه حرارتی متوسط تا ضعیف تشکیل می شوند. گالن اغلب به صورت تشکیلات متبلور مربوط به حرارت پائین تر از بلاند ظاهر می شود و به این جهت در عموم کانسارهاي سرب مقدار روي با افزایش عمق افزایش می یابد. لیکن در حرارتهاي باز هم بالاتر بلاند تشکیل  میشود و این نوع بلاند همواره به دلیل داشتن مقداري سولفور آهن تیره رنگ است. لذا بلاندهاي روشن خالص تر بوده و ارزش بیشتري دارند بیشتر ذخایر سرب از نوع سولفور سرب یا گالن است که بطور معمول با اسفالریت، پیریت، کالکوپیریت و دیگر سولفورها و سولفاتها همراه است. ممکن است بخشی از ذخیره سولفور سرب یا گالن که در نزدیکی سطح زمین قرار دارد در اثر هوازدگی به سروزیت، آنگلزیت و دیگر کانی هاي سرب تبدیل شود، ولی بطور کلی گالن عموماً در مقابل هوازدگی تا اندازه اي مقاوم است، زیرا قسمت اکسیده سطحی، بقیه آن را محافظت می کند و در رخنمون ها به صورت غیر هوازده نیز دیده می شود.انواع انباشته هایی که در آن ها سرب جزء اصلی است عبارتند از انباشت ههاي استراتاباند، انباشته هاي آتش فشانی-رسوبی،انباشته هاي حاصل از عمل جانشینی، رگه اي و انباشته هاي تشکیل شده در همبري هاي دگرگونی متداول ترنی سنگ میزبان سرب ،براي انباشته آن، بویژه تیپ (چینه، آهک و یا دولومیت است. عناصر رسوبی- ساختاري مثل ری فها، تغییرات رخسار هاي، زون هاي درزه دار یا برش هاي فروریزش  به همراه کارست هاي قدیمی مکانی هایی شایسته براي تمرکز ماده معدنی سرب شناخته شده اند. نمونه هایی از نوع انباشته چینه کران در نواحی جنوب خاوري میسوري – اکلاهما- کانزاس، دره بالایی می سی سی پی، منطقه متالین فلز، در ایالت واشنگتن و نواحی پاین پوینت در کانادا، و همچنین در اروپا، بویژه در آلپ شرقی، ایرلند و غیره وجود دارند. کانی هاي سرب و روي غالباً به صورت مخلوط و کانسارها دیده  میشوند. کانسارهاي اصلی این دو فلز از نوع گرمابی به صورت اپی ترمال، مزوترمال و تله ترمال هستند. در کانسارهاي مزوترمال معمولاً مقدار روي بیشتر است. کانسارهائی که بهصورت گرمابی تشکیل شده اند بسته به نوع جا گذاشتن سرب در شکافها و درزه ها به گروه هاي انباشتی که در آن سرب موجود در محلول گرمابی به علت فعل و انفعالات شیمیایی به املاح نامحلول تبدیل و درزه ها و شکافها را انباشته می کند و جانشینی که در آن یون سرب موجود در محلول گرمابی با یون فلزات موجود در سنگهاي اطراف جانشین شده و مثلاً کربنات کلسیم یا آهک را به کربنات سربتبدیل  می کند  تقسیم شود.

بررسی فرآیند تولید سرب در معدن (به همراه بررسی موردی)

بررسی فرآیند تولید سرب در معدن (به همراه بررسی موردی)

 

فهرست مطالب

چکیده  ……………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول : کلیات…………………………………………………………………….. 4 

1- 1) هدف  ……………………………………………………………………………………………..  5

1-2) پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………… 5

1-3) روش کار و تحقیق …………………………………………………………………………………. 5

 فصل دوم : معرفی سرب …………………………………………………………6

 2- 1) مقدمه  …………………………………………………………………………………………….. 7

2-2) خواص فیزیکی سرب …………………………………………………………………………………7

2-3) خواص شیمیایی سرب  ………………………………………………………………………… 8

2-4) مصارف صنعتی سرب و ترکیبات آن    ……………………………………………………………8

2-4- 1) مصارف فیزیکی و مکانیکی………………………………………………………………………  10

2-4- 2) مصارف شیمیایی…………………………………………………………………………………   11

فصل سوم : معدن راونج ……………………………………………………………… 14

 3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 15

3-2) موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………………….. 15

3-3) تاریخچه زمین شناسی منطقه……………………………………………………………………….   15

3-4) سنگ شناسی منطقه…………………………………………………………………………………  16

3-5) کانی سازي منطقه……………………………………………………………………………………   16

3-6) تشریح معدنی مجتمع سرب راونج …………………………………………………………………..  17

8) چگونگی حفر چال یا گمانه اکتشافی و ارزیابی ذخیره یک کانسار………………………………….. 19

3-9) بارگیري و حمل و ترابري………………………………………………………………………………. 20

فصل چهارم : کارخانه فرآوري…………………………………………………………  21 

4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..  22

 • اصول فلوتاسیون…………………………………………………………………………………………… 22
 • شیمی فلوتاسیون……………………………………………………………………………………….  23
 • کلکتورها ……………………………………………………………………………………………………..25
 • تشکیل میسل……………………………………………………………………………………………… 27
 • تنظیم کننده ها ……………………………………………………………………………………………..27

4-6-1) فعال کننده ها  ……………………………………………………………………………………………27

 • کف سازها ………………………………………………………………………………………………….28
 • واحدهاي کارخانه………………………………………………………………………………………….. 30

4-8- 1)  واحد سنگ شکنی ……………………………………………………………………………………  30

4-8- 2) واحد فلوتاسیون ………………………………………………………………………………………… 31

فصل پنجم : معدن سرب و روي انگوران …………………………………………….33 

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 34
 • چینه شناسی منطقه………………………………………………………………………………….. 34

5-2- 1) سنگ هاي قدیمی یا سري پرکامبرین   …………………………………………………………. 34

5-3)کانی شناسی کانسار انگوران  ……………………………………………………………………….  37

فصل ششم: نتیجه گیري و پیشنهادها …………………………………………. 4.3

نتیجهگیري…………………………………………………………………………………………………….  44  .

پیشنهادادها  …………………………………………………………………………………………………   45

پیوستها ………………………………………………………………………………………………………  46

فهرست منابع و مراجع ……………………………………………………………………………………….. 51

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………… 51

فهرست منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………52

فهرست سایتهاي مفید ……………………………………………………………………………………… 53   

 چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………..54

عنوان انگلیسی ……………………………………………………………………………………………. 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکلها

 شکل2-1 مصارف صنعتی سرب از سال 2003-2007………………………  …………… …………………… … 9

شکل 4 ـ 1 زاویه تماس بین سه فاز جامد مایع و گاز………………………… ………… …… ………………… .. 23

شکل 4 ـ 2  تغییرات پتاسیل الکتروسینیک کوارتز نسبت به PH ………ا..….  … …… ………………………….. .………24

شکل 4 ـ 3  جذب سطحی کلکتور در سطح کانی ……….. …………………………  ……… …………………….26

شکل 4- 4 پیش بینی روند واردات کانه و کنسانتره سرب ایران…………………  …….…………  ….. ….. 31

شکل 4- 5 پیش بینی روند صادرات سرب …………  ………………………………….………………..……………32

شکل 5- 1 نمایی از آسیاي گلولهاي …… ……………………………… … …………………………………………35

شکل 5- 2 نمایی از مخزن فلوتاسیون …… ………………………………  …………………………………………36

 

 فهرست نمودارها 

نمودار 2- 1میزان ذخیره اقتصادي و پایه سرب در جهان  ………………………..………………….………..………………10

نمودار 2-2 میزان ذخایر پایه و اقتصادي سرب جهانی  در 2007  …………………………….……  ..…………… …13

 فهرست جدولها

 جدول 5-1 مصارف سرب کشورهاي مختلف بین سالهاي 1976 تا 1986 ( واحد هزار تن )……… …………………   41

جدول5-2 ترکیب تقریبی سرباره هاي کوره بلند سرب ……………………… . ….………………………………………….……… .42

 

 

 فصل اول : کلیات

1-1)هدف

  کانی هاي سرب1 و روي غالباً به صورت مخلوط و کانسارها دیده می شوند. کانسارهاي اصلی این دو فلز از نوع گرمابی به صورت اپی ترمال، مزوترمال و تله ترمال هستند. در کانسارهاي مزوترمال معمولاً مقدار روي بیشتر است. کانسارهائی که به صورت گرمابی تشکیل شده اند بسته به نوع جا گذاشتن سرب در شکافها و درزه ها به گروه هاي انباشتی که در آن سرب موجود در محلول گرمابی به علت فعل و انفعالات شیمیایی به املاح نامحلول تبدیل و درزه ها و شکافها را انباشته می کند و جانشینی که در آن یون سرب موجود در محلول گرمابی با یون فلزات موجود در سنگهاي اطراف جانشین شده و مثلاً کربنات کلسیم یا آهک را به کربنات سرب تبدیل می کند تقسیم می شوند.

12)پیشینه تحقیق  

حدود 7000- 5000 سال قبل از میلاد مسیح مصریان اولین قومی بودند که با سرب آشنایی داشتند و به عملیات ذوب و استخراج سرب می پرداختند. آنان از سرب براي لعاب دادن ظروف و کوزه هاي گلی استفاده می کردند. بعد از مصریان، رومیان قدیم نیز جزو افرادي بودند که با سرب آشنائی داشتند و از این فلز در ساخت ظروف و وسائل آشپزخانه و لوله هاي آب استفاده می کردند و امروزه پائین بودن عمر متوسط رومیان قدیم را (حدود 32 سال) ناشی از این مسئله (بکار گرفتن مواد سربی) میدانند. ایران، چین، هندوستان و عربستان نیز از جمله کشورهائی هستند که از قدیم با سرب سرو کار داشته اند که آثار باستانی بدست آمده در کشورهاي فوق الذکر شاهد این نکته است.

13)روش کار و تحقیق                   

معدن سرب راونج در منطقه اي کوهستانی با دامنه هاي پر شیب و تله هاي بلند صخره اي با ارتفاع

1900 تا 2250 متر از سطح دریا است. که دو شاخه اصلی رودخانه راونج مرزهاي طبیعی کانسار هستند و این رودخانه در زمستان سیل آبهاي جاري در منطقه بوده و در تابستان زهکشی طبیعی چشمه هاي منطقه است این چشمه ها منبع اصلی تأمین آب شروب و آب صنعتی کارگاه است. پوشش گیاهی در مسیر آبراهه هاي دائمی به صورت چند ردیف درختهاي میوه و در بقیه سطح منطقه بوته هاي بسیار پراکنده می باشند. منطقه به طور عمده از سنگ هاي دوران سوم تشکیل شده و در محل کانسار سنگ هاي  قدیمیتري تا ژوراسیک دیده می شود. تاقدیسهاي ژوراسیک و کرتاسه به دلیل عملکرد چند دسته گسل عمیق و فرسایش که به شدت گسیخته شده اند بیرون زدگی دارند.   

 

بررسی فرآیند تولید سرب در معدن (به همراه بررسی موردی)

بررسی فرآیند تولید سرب در معدن (به همراه بررسی موردی)

فصل دوم : معرفی سرب 2-1) مقدمه

سرب نرم ترین فلز سنگین است. سرب را از قدیم الایام میشناختند، چون نقطه ذوب این فلز و ترکیبات معدنی آن این امکان را می داده است که بلافاصله پس از استخراج از معدن آن را ذوب کنند.

به دلیل خاصیت خوب چکش خواري این فلز، صنعتگران عهد قدیم می توانستند به آسانی آنرا گداخته و به اشکال مورد نیاز بازار آن زمان، درآورند. حدود 7000-  5000 سال قبل از میلاد مسیح مصریان اولین قومی بودند که با سرب آشنایی داشتند و به عملیات ذوب و استخراج سرب می پرداختند. آنان از سرب براي لعاب دادن ظروف و کوزه هاي گلی استفاده می کردند. بعد از مصریان، رومیان قدیم نیز جزو افرادي بودند که با سرب آشنائی داشتند و از این فلز در ساخت ظروف و وسائل آشپزخانه و لوله هاي آب استفاده می کردند و امروزه پائین بودن عمر متوسط رومیان قدیم را (حدود 32 سال) ناشی از این مسئله (بکار گرفتن مواد سربی) میدانند. ایران، چین، هندوستان و عربستان نیز از جمله کشورهائی هستند که از قدیم با سرب سرو کار داشته اند که آثار باستانی بدست آمده در کشورهاي فوق الذکر شاهد این نکته است.

2-2) خواص فیزیکی سرب

سرب خالص داراي خواص فیزیکی زیر است:

  207/9 وزن اتمی
  82 عدد اتمی
  327 /5ْC نقطه ذوب
 C ْ 1744 نقطه جوش
 35/11 گرم بر سانتیمتر مکعب در ْC 20 وزن مخصوص
 98/7 (اگر در صفر درجه سانتیگراد براي مس 100 در نظر بگیریم) هدایت الکتریکی
  1/5 Mohs سختی
 آبی خاکستري رنگ
 مکعبی با سطوح مرکزدار (F. C.C) شبکه کریستالی

فلز سرب در سیستم مکعبی و هگزا اکتائدرال متبلور می شود و ایزومرف مس است. عنصر سرب با وجود پایداري بسیار کم آن، گاهی در طبیعت به صورت خالص پیدا می شود.

بلورهاي آن مکعبی یا اکتائدري ولیکن نادر هستند. این فلز اکثراً به صورت توده اي و یا میله اي تشکیل می شود. سرب داراي جلاي فلزي و رنگ خاکستري است و در طبیعت به رنگ سیاه است، یا بوسیله یک لایه سفید رنگ کربنات پوشیده می شود. فلز سرب فقط در سوئد مرکزي و در فرانکلین (نیوجرسی) در طبیعت ساخته شده است و گاهی نیز به صورت دانه هاي گرد در پلاسه ها پیدا می شود[4].

سرب از نظر خواص مکانیکی کاربرد بهینه اي ندارد، لیکن می توان با اضافه کردن بعضی از عناصر مانند آنتیموان، آرسنیک، کلسیم، مس و غیره خواص مکانیکی آن را بهبود بخشید. از طرفی سرب براي آب بندي در لوله کشی فاضلاب و در لوله هاي مخصوص به منظور پوشش براي انتقال برق استفاده می شود[1].

23) خواص شیمیایی سرب 

سرب در گروه 4 و دوره 6 جدول تناوبی قرار دارد و داراي 2 نوع ظرفیت است. سرب 2 ظرفیتی و

4 ظرفیتی که اکثراً کاتیون هاي 2 ظرفیتی می سازد. علامت شیمیایی آن (pb) است. یکی از خواص مهم سرب مقاوم بودن آن در مقابل خوردکی است، زیرا در مجاورت هوا بر روي قطعات سربی، پوسته نازك کربنات سرب ایجاد میشود،که از نفوذ اکسیژن هوا به داخل فلز جلوگیري به عمل میآورد[4].

 24) مصارف صنعتی سرب و ترکیبات آن 

مصارف سرب و ترکیبات آنرا می توان به دو دسته تقسیم بندي کرد.

الف: مصارف فیزیکی و مکانیکی  ب: مصارف شیمیایی

241) مصارف فیزیکی و مکانیکی 

سرب و ترکیبات آن در حال حاضر براي آمیزه (آلیاژ) سازي، وسایل تسلیحاتی، غلاف پوشش هاي کابلها، ورق، پروفیل، یاتاقان سازي، پوشش هاي اسپري، لوله هاي نرم، لحیم کاري، صنعت چاپ و نوار و سیم کاربرد هاي وسیعی را دارا می باشند.

مهمترین آمیزه هاي سرب عبارتند از:

 • آمیزه هاي سرب و آنتیموان و قلع و آرسنیک و کلسیم که داراي خواص مکانیکی خوبی هستند.
 • آمیزه هاي سرب و قلع براي استفاده در لحیم کاري.
 • آمیزه هاي سرب و قلع و آنتیموان با 8 تا 20 درصد آنتیموان به منظور با طري سازي.
 • آمیزه هاي سرب و قلع و آنتیموان با 8 تا 12 درصد که براي حروف چاپی در صنعت چاپ مورد استفاده هستند.
 • آمیزه هاي سرب و برلیم به منظور استفاده در پریزهاي برق[4].

242) مصارف شیمیایی 

سرب و ترکیبات آن بشرح زیر در صنایع شیمایی مصرف عمده اي را دارا هستند.

 • سفید آب شیخ که ماده اولیه رنگ سازي است.
 • اکسید سرب قرمز یا منواکسید سرب که درجه حرارتهاي پایین ذوب می شود و به عنوان کمک ذوب براي Mgo و 3Al2o استفاده می گردد و اکسید کننده اي قوي نیز می باشد.
 • Pbo2 که اکسید کننده اي قوي است و در صنایع کبریت سازي کاربرد دارد.
 • Pb (C2H5) تترااتیل سرب که باعث بهتر مشتعل شدن نفت و بنزین می شود و جدیداً از ترکیبی بنام راننون استفاده می شود لیکن به علت گرانی این ماده، تترااتیل سرب هنوز ارزش خود را حفظ کرده است.
 • Pbo و 4pb3o در صنایع باطریهاي سربی کاربردي عمده دارند.
 • استفاده از فلز سرب به عنوان محافظت در مقابل خوردگی در صنایع گوناگون.

Pb304 وpbo در صنایع لعابکاري براي تولید لعاب [4].

 شکل2-1 مصارف صنعتی سرب از سال 2003- 2007[3]

 الف- عموماً  سرب به صورت پاراژنز با روي مشاهده شده و کانسارهاي شناخته شده از نوع سرب – روي هستند. لذا مطالعه استراتژیک فلز سرب بدون درنظر گرفتن جایگاه فلز روي در اقتصاد کشور و جهان غیرممکن است، زیرا معدنکاري سرب در ارتباط تنگاتنگ با معدن کاري روي توجیه اقتصادي می یابد. سرب از نظر فراوانی در پوسته زمین پایین تر از مس و روي و در رده سی و چهارمین عنصر پوسته جاي دارد.

مقدار آن در سنگهاي آذرین از 5 تا 20 ppm است. بیشتر ذخایر سرب از نوع سولفور سرب یا گالن است که به طور معمول با اسفالریت، پیریت، کالکوپیریت و دیگر سولفوروها و سولفاتها همراه است. ممکن است بخشی از ذخیره سولفور سرب یا گالن که در نزدیکی سطح زمین قرار دارد در اثر هوازدگی به سروزیت، آنگلزیت و دیگر کانیهاي سرب تبدیل شود، ولی به طور کلی گالن عموماً در مقابل هوازدگی تا اندازه اي مقاوم است. زیرا قسمت اکسیده سطحی بقیه آن را محافظت می کند و در رخنمون ها به صورت غیرهوازده نیز دیده می شودکانی هاي سرب و روي غالباً بصورت پاراژنز در کانسار دیده می شوند. کانسارهاي اصلی این دو فلز از نوع گرمابی بصورت اپی ترمال، مزوترمال و تله ترمال هستند. قسمت اعظم توده هاي سرب در حوزه حرارتی متوسط تا ضعیف تشکیل می شوند، بدین جهت در عموم کانسارهاي سرب مقدار روي با افزایش عمق افزایش می یابد. تقسیم بندي کانسارها می تواند بر پایه هاي مختلف صورت گیرد اما تقسیم بندي مورد قبول زمین شناسان می باشد که براساس منشاء ژنز کانسارها صورت گیرد[4].

بر این اساس کانسارهاي سرب و روي به گروههاي زیر تقسیم بندي می شود

کانسارهاي اسکارن، کانسارهاي ماسیو ـ سولفاید، کانسارهاي هیدروترمال، کانسارهاي تیپ دره می سی سی پی و کانسارهاي سرب و روي استراتی باند ـ استراتی فرم رسوبی.

انواع انباشته هایی که در آن سرب جزء اصلی است عبارتند از:انباشته هاي استراتاباند، انباشته هاي آتش نشانی –  رسوبی، انباشته هاي حاصل از عمل جانشینی، رگه اي و انباشته هاي تشکیل شده در همبري هاي دگرگونی می باشند. متداول ترین سنگ میزبان سرب، براي انباشت آن تیپ چینه کران، آهک و یا دولومیت است. عناصر رسوبی-  ساختاري مثل ریف ها، تغییرات رخساره اي، زون هاي درزه دار یا برش هاي فرو ریزش به

همراه کارستهاي قدیمی مکانهایی شایسته براي تمرکز ماده معدنی سرب شناخته شده اند. نمونه نهایی از نوع انباشته چینه کران در نواحی جنوب خاوري مسیر ري- اکلاهما-  کانزاس، دره بالایی می سی سی پی، منطقه متالین فالز در ایالت واشنگتن و نواحی پاین پوینت در کانادا همچنین در اروپا، به ویژه در آلپ شرقی،ایرلندوغیرهوجوددارند.

انباشته آتشفشانی -رسوبی دربردارنده مواد معدنی از نوع سولفورهاي توده هاي مسیو سولفید هستند که به طور معمول به صورت بین لایه اي در سنگهاي ولکانیک و رسوبی جاي دارند. بیشتر این انباشته ها در کمربندهاي فعال و چین خورده قدیمی که به شدت دگرگون شده اند، یافت می شوند. اندازه این انباشته ها از عدسی هاي کوچک تا توده هاي بسیار بزرگ متغیر است. توده هاي بزرگتر که معادن بزرگ دنیا را شامل می شود، کانسنگ آنها، به طور معمول، ترکیبی ریزدانه از پیریت یا پیروتیت، اسفالریت، گالن و کالکوپیریت همراه با مقادیر کمتري کانی هاي غیرفلزي و کربناتی است. از انباشته سولفورهاي توده اي می توان به نمونه هایی در برانزویک، باتورست، کیدکریک در اونتاریو، سولیوان در کیمبرلی (همگی در کانادا هستند) اشارهکرد.

ذخایري از نوع آتشفشان زایی چینه کران در آلاسکا، مثل ردلاگ و گرینزگریک وجود دارد که کنترل و تمرکز ماده معدنی در آنها به درجه دگرگونی مربوط به چین خوردگی و روراندگی وابسته است. انباشته هاي سرب و روي که به طور جانشینی پدید می آید، به طور معمول در پیکر انباشته هاي نامنظم گرمابی در سنگهاي کربناتی یافت می شوند. ولی برخی از این انباشته ها در سنگهاي کوارتزیتی و دگرگونی نیز جاي می گیرند.

مشکل و گسترش این نوع انباشته ها توسط عوامل چینه شناسی و ساختاري که عمل جانشینی محلولهاي کانه دار در آنها انجام می گیرد کنترل می شود. این انباشته ها عبارتند از توده هاي معدنی به شکل تخت یا استوانه افقی به نام مانتوس، ساختارهاي لوله اي شکل که طبقات را قطع می کنند و انباشته هاي لایه اي که در پیکر انباشته هاي نامنظم منشعب شده با رگه ها همراهند.


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از روشهای افزايش عمر ساختمانهای عمومی و تاثير آن در صرفه جويی اقتصاد ملی ﴿ با طراحی نمونه موردی در تهران﴾