انتخاب صفحه

مقدمه

باحرکت جوامع بشری صنعتی شدن و رواج مصرف محصولات صنعت درکشورها جهان سوم،تعارض های شدیدی درروند حرکتی این جوامع ایجاد گردید.کشورهای صنعتی درپس سالها وتلاش به نتایج بسیار درخشانی دست یافته بودند وبه دلیل حرکت وتزریق تدریجی این محصولات،مردم آن کشورها فرصت کافی برای تطبیق خودبا این کالاها راداشتند،ولی مردم کشورهای جهان سوم، یکباره محصولات صنعتی را دریافت وفرایند منطقی دست یابی راطی نمودند.عدم طی این فرایند باعث ایجاد مشکلات بسیاری درابعاد مختلف گردید.افزایش تعداد تصادفات وکشته های ناشی ازان یکی ازنتایج این فرآیند است که توجه بسیاری رابه خود جلب نموده است.هدف اصلی ازانتخاب موضوع این سمینار بررسی سیستم های نوین ارزیابی فاکتورها مهم دررانندگی می باشد تابدین وسیله شاید که بتوان رویکردی رابرای عبور ازبحران تصادفات کشور ارائه نمود.

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده     1

مقدمه     2

فصل اول:کلیات

1-2-پیشینه تحقیق

جامعه ودرنتیجه توسعه حمل ونقل شده است،دراین راستا همواره تلاش براین بوده که این پیشرفت ها نتایج نامطلوب به همراه نداشته باشند مسلما توانایی انسان درانجام چندکار همزمان باهم هرگز به اندازه توانایی انسان درانجام یک کار واحدنیست.بعضا چندثانیه ویا در بعضی مواقع فقط یک بخش کوچک ازثانیه،فقدان توجه دیداری ویاتمرکز کافی درهنگام عمل رانندگی ممکن است باعث بروز یک اشتباه رانندگی منجر به تصادف رانندگی شود که دراغلب موارد این امر باعث به خطر افتادن جان ودارایی انسان میشود.اکنون میتوان سوالات زیر رامطرح نمود:

1-انجام همزان چندکار باهم وفعالیت ذهنی راننده چه تاثیری درعمل رانندگی دارد؟

2-آیا توجه به دیداری یک مهارت فراگرفتنی است؟

3-آیا توجه دیداری به مهارت وتجربه راننده بستگی دارد؟

4-آیا صرف نگاه به یک شی واستمرار این عمل شناخت ودرک آن شی رانشان میدهد؟

5-رانندگان دید خود درهنگام رانندگی راچگونه توزیع میکنند؟

6-آیا یک زمان بهینه برای دریافت اطلاعات ازشی مقابل وارائه پاسخ مناسب توسط ذهن وجود دارد؟

این سوالات تنها بخش کوچکی ازسوالات مطرح شده درمطالعات قبلی دراین زمینه بوده که درتمام آنها برای تفسیر پاسخ ها رفتاری انسان نسبت به محیطش ازشاخه های علمی مانند روانشناسی وعلوم رفتاری استفاده میشود.

1-1-هدف     4

1-2-پیشینه تحقیق   6

1-3-روش کار وتحقیق     6

جریان اطلاعات باظرفیت محدود درمدلBroadbent

جریان اطلاعات باظرفیت محدود درمدلBroadbent

فصل دوم:کاوش درمتون

پیشرفت تکنولوژی درزمینه ردیابی حرکت چشم واندازه گیری میزان حرکات انجام شده وبخصوص قابلیت دسترسی وانجام سریع این کار باعث افزایش استفاده روز افزون ازاین وسایل درمطالعات مرتبط باردیابی حرکت چشم شده است.هدف اصلی این مطالعات،شناسایی انواع حرکات چشم وپیش بینی حرکت آتی چشم و تطبیق این حرکات بارفتارهای سرزده ازانسان ورفتارها مدنظر انسان می باشد.ردیابی حرکت چشم بیشتر درزمینه ارزیابی تعامل انسان با ماشین،بررسی درستی عملکرد مدل های عصبی وروانشناسی ارائه شده ،طراحی گرافیک کامپیوتر،ارزیابی وجوه مشترک مابین واقعیت مجازی واجرا وهوشیاری انسان مورد استفاده قرار میگیرد.بررس مطالعات قبلی انجام شده درزمینه فاکتورهای موثر برتوجه دیداری،بیانگر رویکرد محققان درشناخت وبررسی سیستم دیداری انسان برای بررس موضوع است.با مرور این مطالعات میتوان اطلاعات ارزشمندی از ساختار چشم انسان ورابطه مابین توجه دیداری نسبت به یک شی وشناخت آن بدست آورد.مطالعاتی قبلی به دلیل فقدان امکانات عموما به دوبخش راندن ورفتار بصری تقسیم میشدند،ولی این تحقیق اساسا باردیابی حرکات چشم وسنجش میزان این حرکات وتاثیر عوامل فرعی منتج به حواس پرتی درایمنی رانندگی مرتبط است.بنابراین درآغاز بررس موضوع،مناسب است که یک دیدکلی نسبت به مطالعات قبلی ومطالعات جدید انجام شده دراین زمینه وهمچنین اطلاعاتی درمورد دانش وتکنولوژی ردیابی وکاربردها آن ارائه شود.

2-1-سیستم دیداری انسان     9

2-1-1-آناتومی چشم انسان   9

2-1-2-دیدن چگونه اتفاق می افتد   11

2-2-توجه وادراک دیداری   11

2-2-1-دید تونل   12

2-2-2-دید محیطی 13

2-2-3-مراحل پردازش اطلاعات منجر به نشاخت تصویری 14

2-2-3-1-ساختارها شناخت تصویری اشیا درانسان 15

2-2-3-2-چگونگ رویداد دید وپردازش اطلاعات   16

2-3-مطالعات مرتبط باردیابی حرکت چشم 17

2-3-1-خصوصیات موجود درنگاه های چشمی 17

2-3-2-کارکرد فضایی حافظه ونمایش تصویری اشیا   18

2-4-دسته بندی حرکات چشمی وسیستم هیا ردیابی حرکت چشمی       19

2-4-1-روش های ردیابی حرکت چشمی   20

2-4-2-طبقه بندی روش های تشخیصی 21

2-5-مطالعات مرتبط باحرکات چشمی درحین رانندگی   22

2-5-1-حرکات چشمی درحین انجام کارهای دینامیک   24

2-5-2-عوام موثر درایجاد عدم تمرکز دیداری   24

2-5-2-1-استفاده ازIVT درحین راننگی     25

2-5-2-2-مقدمات ومحل صفحه نمایش   26

2-5-2-3-شرایط ترافیکی جاده     27

2-6-مدیریت حجم کار 27

2-6-1-نیازمندی دیداری وتخصیص منابع دیداری     27

2-7-خلاصه   28

منظره گرفته شده ازمسیر نشان داده شده توسط شبیه ساز

منظره گرفته شده ازمسیر نشان داده شده توسط شبیه ساز

فصل سوم:تجهیزات موردنیاز برای انجام آزمایشات

3-1-شرکت کنندگان

جمعا50شرکت کننده باتوانایی ها وتجارب مختلف درانجام عمل رانندگی دراین تحقیق شرکت کردند.تعداد افراد شرکت کننده درمراحل مختلف آزمایش براساس میزان احساس نیاز،از25تا50نفر متغیر بود.تمام شرکت کنندگان دانشجو(90%) ویا فارغ التحصیل(1 0%) دانشگاه ایالتیLouisiana بودند وبطور داوطلبانه وبدون دریافت هیچ گونه وجهی بابت شرکت درآزمایشات،درآزمایشات شرکت کردند،شرکت کننگان شامل35مرد و 15زن بامیانگین سنی12،22 سال بودند.که همگی دارای گواهینامه رانندگی و 98% دارای تلفن همراه بودند.افرادی که دارای سلامتی اولیه موردنیاز برای انجام آزمایش بودند درآزمایشات شرکت داده شدند.بعضی از شرکت کنندگان دارای لنز تماسی ویاعینک بودند ودرحالت کلی فاقد هرگونه اختلال شنوایی و بینایی بودند وهمگی اظهار داشتند که آشنایی کامل باقوانین راهنمایی ورانندگی آمریکا ونحوه رانندگی با خودروهای دنده اتوماتیک دارند.قبل از آغاز آزمایشات،شرکت کنندگان برگ رضایت نامه ای راکه براساس خواست ونمونهIRB آماده شده بود امضا کردند.

3-1-شرکت کنندگان   31

3-2-تجهیزات   31

3-2-1-شبیه سازرانندگی 31

3-2-2-سیستم ردیابی حرکت چشم   32

3-2-3-پروژکتور 33

3-2-4-دوربین فیلمبرداری دیجیتال             34

3-2-5-کامپیوتر   34

3-2-6-تلفن همراه       35

3-3-مراحل جمع آوری وپردازش اطلاعات   35

3-3-1-گزینش وآموزش شرکت کنندگان     35

3-3-2-کالیبره کردن نگاه های چشمی شرکت کنندگان     35

3-3-3-کارهای حین انجام آزمایش       36

3-3-4-ارزیابی ها بعد ازانجام آزمایش     37

3-4-نحوه طراحی آزمایشات مرتبط باردیابی حرکت چشم   39

3-4-1-متغیرهای موردبررسی درآزمایشات     39

3-5-روش های جمع آوری وبررسی داده ها   40

3-5-1نحوه گروه بندی افراد شرکت کننده درآزمایش   40

3-5-2-ساختارها وروش های بکار رفته برای جمع آوری داده ها 41

3-5-3-میزان تطابق گزارشات کلامی ونگاه های چشمی شرکت کنندگان درحین آزمایش 42

3-5-4-تقسیم بند صفحه نمایش به نواحی مختلف   43

تصویر لحظه ای مسیر نگاه ای یکی ازشرکت کنندگان

تصویر لحظه ای مسیر نگاه ای یکی ازشرکت کنندگان

فصل چهارم:بررسی وارزیابی رفتارهای دیداری گوناگون رانندگان

4-2-کارهای انجام شده درهنگام رانندگی

آزمایش اول شامل دومرحله انجام عمل کاررانندگی بود.هر دواین مراحل شامل انجام رانندگی شبیه سازی شده درهنگام برسرداشتن کلاه مخصوص ردیابی چشم می باشد.برای انجام آزمیاش شرکت کنندگان دردووضعیت رانندگی آسان وپیچیده اقدام به رانندگی خواهند نمود.حالت رانندگی آسان شامل شناسایی تابلوها وعلائم مرتبط با راهنمایی ورانندگی دریک محیط شبیه سازی شده شهری است ودرشرایط رانندگی پیچیده راننده باید تلاش نماید تاخطرات پیش رو راتشخیص داده وبرای جلوگیری ازوقوع تصادف اقدامات شایسته را انجام دهد.درشرایط پیچیده رانندگان سایر خودروها رانندگانی جسور ودارای رانندگی پرخطر وبدون احتیاط هستند وتعداد علائم و تابلوهای رانندگی که باید شناسایی شود بسیار زیاداست.این شرایط ایجاب میکند که راننده برای جلوگیری از تصادف احتمالی،دریک حالت تدافعی درمقابل اقدامات سایررانندگان اقدام به انجام مانورها موردنیاز بکند.بادر نظرگرفتن این شرایط ازرانندگان خواسته شد تابا درنظرگرفتن تمام جوانب امر مانوهای موردنیاز رابااستفاده از ابزار کنترلی دراختیارشان انجام داده وتابلوها ونشانه های را که توسط شبیه سازتعلیم داده میشد راشناسایی کنند.درهنگام رانندگی،از رانندگان خواسته شد تادرهنگام رانندگی اشیای راکه درهر لحظه مشاهده میکنند بصورت شفاهی وبااستفاده از لغات واصطلاحات خودباین کنند.آنها بصورت مرتب وجز به جز تابلوها ومواردی را که گمان میکنند که درآن لحظه درهنگام رانندگی مهم هست رابیان خواهندکرد.تمام تصاویر ویدئویی وصداهای مرتبط باآزمایش وگزارش شفاهی شرکت کنندگان تثبیت خواهدشد.مدت زمانی انجام هرمرحله رانندگی صرف نظر ازسخت بودن یاآسان بودن آن پنج دقیقه طول خواهد کشید ودراین هنگام کلیه اطلاعات مرتبط بااعمال و رفتارهای شرکت کنندگان شامل فیلم های ویدئویی،صداها وغیره جمع آوری خواهدشد.

4-1-مقدمه   46

4-2-کارهای انجام شده درهنگام رانندگی 47

4-2-1-شرای موجود درهنگام انجام عمل رانندگی   48

4-3-ارزیابی رفتارهای دیداری رانندگان   50

4-3-1-مقایسه طرح های موجود درنگاه ها چشمی رانندگان 50

4-3-2-بررسی درصد مجموع نگاه های صورت گرفته توسط رانندگان     61

4-3-3-مقایسه حالات جهشی چشم درنگاه های رانندگان   65

4-3-4-میزان تطابق گزارشات کلامی ومحل واقعی نگاه ها   66

4-4-تشریح مطالب   68

4-4-1-پیچیدگی انجام رانندگی،تجربه رانندگی وپاسخ های دیداری   68

4-4-2-تاثیر تجربه رانندگی برنگاه های چشمی وشناخت اشیا   68

4-4-2-1-درصد تطابق گزارشات کلامی ومحل نگاه ها   69

4-4-2-2-تاثیر تعداد محرک ها بررفتارهای دیداری رانندگان 69

4-4-2-3-حرکات جهشی چشمی رانندگان     70

4-4-3-مقایسه داده ها براساس ترکیب دوتایی گروه ها   72

4-4-3-1-بررسی مجموع درصدهای نگاه صورت گرفته به نواحی چهارگانه     73

4-4-3-2-بررسی تعداد حرکات جهشی   73

4-4-3-3-بررسی میزان تطابق گزارشات کلامی ومحل واقعی نگاه ها     75

4-4-4-مقایسه حالات جهشی درنگاه های رانندگان     75

4-5-نتیجه گیری   77

فصل پنجم:بررسی تاثیرات عدم وجود تمرکز دررفتارهای دیداری ونحوه انجام رانندگی

5-4-1-اجرای عمل رانندگی وتوجه دیداری

کیفیت انجام عمل رانندگی ازسوی شرکت کنندگان درآزمایش براساس تعداد خطاهای روی داده ومیزان توجه دیداری مورد ارزیابی قرار میگیرد.دراین ارزیابی ازجابجایی های چشمی ودرصد نگاه به نواحی مختلف استفاده خواهد شد.نتایج بدست آمده نشان میدهد که باافزایش تعداد خطاهای انجام شده ازسوی شرکت کنندگان کیفیت اجرای عمل رانندگی کاهش می یابد.باافزایش میزان عدم وجود تمرکز دیداری و پیچیده تر شدن شرایط حاکم بررانندگی کیفیت انجام عمل رانندگی کاهش می یابد.کیفیت انجام عمل رانندگ براساس تعداد خطاهای انجام شده ازسوی رانندگان درطول زمان رانندگی درنظر گرفته شده سنجیده میشود.تمام شرکت کنندگان درآزمایش دوم که ازتلفن همراه استفاده میکردند،نتوانستند عمل رانندگی راتا انتهای زمان درنظر گرفته شده انجام دهند.این نکته نشان میدهد که هنگام انجام همزمان رانندگی واستفاده ازتلفن همراه قدرت پردازش اطلاعات وشناخت اشیای پیش رو ازسوی رانندگان کاهش یافته ورانندگان نمیتوانند خودرو راکاملا کنترل نمایند.کاهش مدت نگاه ها انجام شده باعث کاهش توانایی راننده برای شناخت اشیا وارائه پاسخ مناسب به محرک های دیداری میشود.هنام استفاده ازتلفن همراه مکانیسم های انسانی موجود برای جستجو وتشخیص دادن اشیا وعلائم راهنمایی به دلیل عدم وجود تمرکز دیداری کافی ومناسب به صورت کامل نمیتوانند وظایف خودرا انجام دهند.یک نکته مهم درمورد روند روبه پایین سطح کیفیت انجام عمل رانندگی،تغییرات ایجحاد شده درتوانایی های شناختی رانندگان به دلیل شرایط فیزیکی خاص حاکم برراننده درهنگام انجام همزان عمل رانندگی واستفاده ازتلفن همراه می باشد.

کاهش کیفیت انجام عمل رانندگی میتواند ناشی از کاهش توجه دیداری اختصاص داده شده برای نگاه به اشیا یادرصد نگاه به اشیا نسبت به کل نگاه های انجام شده باشد،میزان شناخت اشیا میتواند تحت تاثیر سطح پیچیدگی انجام عمل رانندگی کاهش یاافزایش یابد.به هرحال،این تحقیق میزان توانایی رانندگان در شناخت اشیا رااندازه گیری ننمود.ازاین رو دراین تحقیق هیچ توصیف قطعی ازعملکردهای انسانی منجر به شناخت استنتاج نمیشود.تمرکز نگاه های انجام شده ازسوی افراد به نواحی خاص،که این نگاه ها به صورت خاصی طولانی ترازسایه نگاه ها هستند وترکیبی ازمشاهدات وابسته به شرایط فیزیکی وروانی رانندگان می باشند،دید تونل نامیده میشوند.

5-1-مقدمه   80

5-2-کارهای انجام شده درهنگام انجام عمل رانندگی   82

5-3-ارزیابی تاثیرات انجام کارهای ثانویه بررفتارهای دیداری رانندگان     83

5-3-1-اندازه گیری حرکات چشمی بابدون وجود تمرکز 84

5-3-2-عدم وجود تمرکز ونحوه انجام عمل رانندگی 87

5-3-3-درصد مجموعه نگاه های انجام شده توسط رانندگان   91

5-3-4-تخصیص منابع دیداری باتوجه به حجم کار 94

5-4-جمع بندی مطالب 98

5-4-1-توجه دیداری ونحوه انجام عمل رانندگی توسط رانندگان 98

5-4-2-تاثیرات عدم وجود تمرکز برجابجایی های چشمی     99

5-4-3-بررسی تاثیر میزان پیچیدگی انجام عمل رانندگی بردرک رانندگان ازایمنی   101

5-4-4-بررسی نتایج براساس ترکیب دوتایی گروه ها   102

5-4-4-1-بررسی خطاهای حین انجام عمل رانندگی 102

5-5-نتیجه گیری   103

فصل ششم:نتیجه گیر وپیشنهادات

6-2-1-استدلال های نظری

این تحقیق نشان داد که بااستفاده از ردیابی حرکت چشم میتوان رفتارهای دیداری رابررسی نمود.بیشتر تئوری های ارائه شده برای توجیه نحوه ادراک اشیا توسط انسان براساس اندازه گیری های ذهنی ومقادیر قابل اندازه گیری که توانایی به وجود آوردن یک پشتوانه محکم برای انجام توجیه پدیده شناخت رادارا می باشند،معرفی شده اند.این امر اجازه ارزیابی بهتر دید انسان وکیفیت انجام رانندگی رابه وجود میآورد.این تحقیق یک خطر سیر مشخص ومرجع رابرای مطالعاتی که درآینده برای کاهش اثات زیانبار استفاده از تلفن همراه به عنوان یک کار ثانویه درهنگام راننگی انجام خواهند شد به وجود آورده است.غیرازمباحث رانندگی،نتایج بدست آمده ازاین تحقیق میتواند به سایر حوزه ها نیزم عمیم داده شود.پیشرفت های مداوم صورت گرفته درردیابی حرکت چشم امکان انجام بهتر ودقیق تر اندازه گیری حرکات چشمی رافراهم مینماید.درزمینه سطوح مشترک طراحی های کامپیوتری مرتبط باانسان انتظار داریم که ردیابی حرکت چشم نسبت به وسایل مجود سریعتر شود ودقت داده های بدست آمده ازآن نیز افزایش پیدا نماید.

6-1-نتیجه گیری 106

6-1-1-تفاوت های موجود دررفتار های دیداری رانندگان براساس سطح تجربه رانندگی وشرایط مختلف رانندگی 107

6-1-2-تاثیرات انجام کارهای ثانویه حین رانندگی بررفتارهای دیداری ونحوه انجام عمل رانندگی   108

6-2-استدلال های ارائه شده برای نتیجه گیری   108

6-2-1-استدلال های نظری 108

6-2-2-استدلال های کاربردی   109

6-3-محدودیت های مرتبط باسیستم ردیابی حرکت چشم     109

6-3-1-محدودیت های مرتبط باشبیه سازی رانندگی   110

4-6-پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی   110

منابع وماخذ   112

مناب وماخذلاتین   112

چکیده انگلیسی     120

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

2-1-دسته بندی حرکات چشمی 20

2-2-طبقه بندی روش ها تشخیصی   22

3-1-گروه بندی شرکت کنندگان براساس دفعات استفاده ازخودرو     40

3-2-دید کلی نسبت به روش انجام مطالعه     42

4-1-بازبینی کارهای انجام شده درحین رانندگی     49

4-2-محل نگاه های بدست آمده برای گروه های مختلف درحین رانندگی       50

4-3-نتایج آنالیز تفاوت های موجود میان 5گروه       54

4-4-نتایج آنالیز تفاوت های بین گروه های وترکیب گروه ها     54

4-5-میزان تطابق طرح نگاه های گروه های 1تا4 وگروه5برای شرایط رانندگی آسان     57

4-6-خلاصه نتایجANOVA برای شرایط رانندگی آسان   57

4-7-خلاصه روش مقایسه چندمتغیره برای بررسی محل نگاه ها درشرایط رانندگی آسان     57

4-8-محل نگاه های انجام شده توسط گروه های مختلف درحین رانندگی برای شرایط رانندگی پیچیده     60

4-9-میزان تطابق طرح نگاه های گروه های 1تا4 وگروه5 برای شرایط پیچیده 61

4-10-خلاصه نتایجANOVA برای شرایط رانندگی پیچیده 61

4-11-خلاصه روش مقایسه چندمتغیره برای بررسی محل نگاه ها درشرایط رانندگی پیچیده   61

4-12-درصد نگاه های صورت گرفته به نواحی مختلف درحین رانندگی درشرایط آسان   62

4-13-درصد نگاه های صورت گرفته به نواحی مختلف درحین رانندگی درشرایط پیچیده     62

4-14-خلاصه نتایج بدست آمده برای بررسی درصد نگاه ها بااستفاده از روش آنالیز چندمتغیره     63

4-15-تعداد حرکات جهشی چشمی صورت گرفته برای هرگروه درهر دوشرایط رانندگی 65

4-16-خلاصه بررسی تفاوت های چندمتغیره برای تعداد حرکات جهشی روی داده 65

5-1-فاکتور های موثر بررانندگی     81

5-2-درصد عدم ردیابی شدن نگاه برای گروه های مختلف     87

5-3-خلاصه خطاهای روی داده درحین رانندگی 88

5-4-خلاصه انجام بررسی تفاوت های چندمتغیره برای تعداد خطاهای انجام شده   89

5-5-درصد نگاه ها صورت گرفته به نواحی مختلف دردوحالت رانندگی     91

5-6-خلاصه آنالیز تفاوت های چندمتغیره   94

فهر ست شکل ها

2-1-ساختار چشم انسان   10

2-2-جریان اطلاعات باظرفیت محدود درمدلBroad bentا     15

2-3-دیاگرام سلسله مراتب عملکرد ردیابی چشم 23

3-1-تصویر گرفته شده ازمسی شبیه سازی شده توسط شبیه ساز   33

3-2-کلاه مخصوص ردیابی حرکت چشم ودستگاه شبیه سازرانندگی   34

3-3-تعداد نه نقطه دیاگرام درجه بندی نگاه   36

3-4-شرکت کنندگان درآزمایش درحال هدایت خودرو   38

3-5-دیاگرام شماتیک جمع آوری داده ها   43

3-6-تقسیم بندی تصویر به نواحی دلخواه   44

4-1-تصویر لحظه ای سی نگاه های یکی ازشرکت کنندگان   51

4-2-نگاه ها متوالی برای تمام گروه های درمدت زمان5دقیقه ای رانندگی   53

4-3-مقایسه خصوصیات گروه های1تا4 باگروه 5شرایط رانندگی آسان   56

4-4-مقایسه خصوصیات گروه های 1تا4 گروه5شرایط رانندگی پیچیده   59

4-5-مقایسه درصدکل نگاه های صورت گرفته برای شرایط رانندگی آسان   64

4-6-مقایسه درصد کل نگاه های صورت گر فته برای شرایط رانندگی پیچیده   66

4-7-تعداد حرکات جهشی چشمی 5گروه درهردوحالت رانندگی   67

4-8-درصد تطابق گزارش های کلامی ومحل نگاه ردیابی شده توسط دستگاه برای پنج گروه درهر دوشایط رانندگی     68

4-9-مقایسه درصد مجموع نگاه های صورت گرفته به نواحی مختلف برای افراد شرکت کننده درآزمایش برای شرایط آسان     74

4-10-درصد مجموع نگاه های صورت گرفته به نواحی مختلف برای افراد شرکت کننده درآزمایش برای شرایط پیچیده     74

4-11-تعداد حرکات جهشی انجام شده برای شرکت کنندگان درهردوحالت     75

4-12-درصد تطابق گزارش های کلامی ومحل نگاه ها برای هردوشرایط رانندگی     76

5-1-توالی ومدت انجام نگاه ها برای رانندگان ماهر     86

5-2-مجموع تعداد خطاهای انجام شده ازسوی تمام گروه ها     90

5-3-تعداد خطاهای انجام شده ازسوی تمام گروه ها   90

5-4-مقایسه درصد مجموع نگاه های صورت گرفته میان گروه ها       93

5-5-نتایج بدست آمده ازNASA TLXا       96

5-6-مجموع حجم کار اختصاص یافته وتعداد خطاهای روی داده   97

5-7-مقایسه کلی درک شرکت کنندگان ازایمنی   97

5-8-تعداد خطاها ومقدار زمانی که درآن هیچ نگاهی ردیابی نشده است   103  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان