انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات

پویایی تفکر علمی با اتکا به خلاقیت نهفته الهی و قوه فعال اندیشه و ارزش بخشیدن به مرتبه تفکر و تعلیم و تعلم به نو آفرینی و پیشرفت فضای عمومی زندگی و ارتقای تمدن بشر منجر شده است. این پیشرفت، حاصل تلاقی فرهنگ¬ها و تمدن¬های گوناگون و نتیجه فرایند رشد یابنده در ابعاد مختلف است که توانمندی، توسعه و استقلال واقعی کشورها را، که با توانایی آنها در تولید علم و تحقیقات نسبت مستقیم دارد، در برمی¬گیرد ( فضل الهی، 1388) .تولیدات علمی به عنوان منابع مهم در کشورها به حساب می آید و عاملی بسیار مهم برای رها شدن از وابستگی ها و استقلال کشورها به حساب می¬آیند. در جوامع امروزی توانمندی و توسعه اقتصادی نسبت مستقیم با تولیدات علمی – پژوهشی آن کشورها دارد و تولیدات علمی موتور محرکه برای کشورها به حساب می¬آید. امروزه، تحقیقات پس از آموزش نیروی انسانی به مثابه یکی از ستون های لازم برای توسعه سالم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تلقی می¬گردد و فرض توسعه یافتگی در دراز مدت، بدون تاسیس یک نظام تحقیقاتی در کشور، فرض محال است زیرا خود¬¬اتکایی در علم و فن آوری باعث بوجود آمدن تحرکی کیفی و پویا در چرخه تحقیقات هر جامعه می¬باشد (سلیمانی، 1387).
برای تولید علمی و ایجاد تحقیقات و پژوهش نیاز به ایجاد برنامه ریزی و راهبرد¬¬¬های¬ست تا بتواند منجر به توسعه علمی و پژوهشی شود. در این راهبردها باید اهداف لازم برای رسیدن به تحقیق و پژوهش با کیفیت لحاظ گردد تا به یک شکوفایی علمی در جامعه دست یافت.
در جامعه ایران امروز، به رغم این که سالانه درصد اندکی از تولید ناخالص داخلی صرف امور پژوهشی می¬شود، با این حال، این نسبت به دلیل وجود پاره ای مسایل و موانع از قبیل موانع مالی، تجهیزاتی، مدیریتی، ساختاری و فرهنگی از وضع مطلوبی برخودار نیست. علم و پژوهش در جامعه ایران علاوه بر اصول، روش و ابزارهای پژوهشی دارای الزاماتی است که بدون آن امکان انجام تحقیق عینی و شناخت دقیق پدیده¬ها و مسایل وجود نخواهد داشت (طایفی، 1380).
با این حال کشور ما در سال¬های اخیر رشد علمی بسیار خوبی داشته است. در مجله ساینس متریکس با عنوان30 years in science: secular Movements in knowledge creation به این مسئله پرداخته شده است که سرعت رشد علمی در کشورهای خاورمیانه افزایش یافته (تقریبا چهار برابر جهانی )که ایران و ترکیه در راس این کشورها می باشند. به طور خاص، ایران یکی از سریع ترین ظرفیت¬های علمی را داشته که جهان در طول این دو دهه به خود دیده است ودر توجیه پیشرفت حیرت انگیز ایران این گونه می نویسند که ” شواهد مربوط به رشد و تاکید روی زیررشته ها و راهبردها نشان می-دهد که این امر ممکن است ناشی از برنامه توسعه فن آوری هسته¬ای بحث برانگیز ایران باشد”(آرچمبولت ، 2010).
بدون شک نقش دانشگاه ها به عنوان پایگاه های علمی بسیار مهم است. به نظر بالدوین (1985) دانشگاه یا دانشکده در واقع همان وجود مجموعه اعضای هیات علمی آن است و آنان ارزشمندترین و اساسی ترین منابع یک دانشگاه هستند. تجهیز یک موسسه به علم، دانش، توان قابلیت ها حرفه ای، و تعهد و انگیزه واقعی آموزش و پژوهش کیفی در نبود اعضای هیات علمی غیر ممکن است (دون ، 1998). دانشگاه یکی از پر ارزش¬ترین منابعی است که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد که می تواند سبب گسترش توانایی¬ها و ظرفیت های فکری، کیفیت، دانش و مهارت¬های فنی، خلاقیت و نوآوری شود. همچنین این نهاد باعث افزایش توان قابلیت های انسان¬ برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همچنین بهره مندی از منابع، دستاوردها، و امکانات جامعه و به طور کلی، شرایط بهبود زندگی مادی و معنوی افراد جامعه گردد. از سویی پیوندی که اطلاعات و جامعه با یکدیگر برقرار کرده اند و نیازی که جامعه برای حل مسائل مختلف به اطلاعات دارد، موجب شده که تمامی پدیده¬های جامعه نیازمند اطلاعات گردند و تحول پدیده¬های اجتماعی در گرو ارتقای سطح دانش افراد جامعه باشد. در این بین نظام¬های آموزش عالی و کارکردهای مختلف آن به عنوان مهم ترین و موثرترین ابزار جوامع برای مقابله با چالش¬های هزاره سوم و توسعه دانش مدار و جامعه ای دانایی محور مطرح می¬باشند. بنابراین، پیوند آموزش عالی بخش¬های مختلف جامعه می تواند در راستای رشد و اعتلای جامعه از اهمیت و جایگاه بسیار ضعیفی برخوردار باشد ( قاسمی،حسینی، و حجازی، 1388).
تولیدات علمی به شکل¬های مختلفی وجود دارد. کتاب¬ها، پایان نامه¬ها، طرح¬های پژوهشی، ثبت اختراعات، و مقالات تحقیقی علمی- پژوهشی داخلی و خارجی، نمونه هایی از تولیدات علمی به حساب می آیند. تعداد انتشارات علمی، در واقع، مهم¬ترین شاخص کمی تولید علم محسوب می¬گردد (پاپون ، ریمی ، 1996). فعالیت علمی با تولید انتشارات علمی اندازه¬گیری می¬شود و انتشار، محصولی اساسی از کار علمی است (جکوبسون ، 1997).
در حوزه فعالیت¬های علمی- تخصصی، معمول¬ترین ابزار برای انتقال اطلاعات نو، نشریات علمی هستند. همگان مجلات علمی را مهم¬ترین مجرای رسمی انتقال و نشر اطلاعات علمی و فنی می¬دانند. اصولاً موسسات تحقیقاتی و آموزش عالی حاصل کار خود را به صورت مقاله در مجلات علمی ارائه می¬کنند و منابع اصلی تغذیه مجلات علمی، محسوب می¬شوند. مقاله علمی، در واقع سهم دانشمند را در پیشبرد دانش نشان می¬دهد و ملاکی برای ارزشیابی فعالیت¬های او توسط همکاران و کارفرمایان به حساب می¬آید. از سوی دیگر، میزان اهمیت یک زمینه علمی خاص- اعم از هزینه¬ای که صرف تحقیقات در آن زمینه علمی می¬شود و یا میزان مصرف محققان از مطالب یک زمینه علمی خاص- را می¬توان از طریق تعداد مقالات و ارجاعات مجله یا مجلاتی که موضوع خاص مقالاتشان آن زمینه علمی است، بررسی کرد (کلاه چی،1376). مجلات علمی از آن جهت که آخرین دستاوردهای علمی را در هر رشته نشان می دهد دارای اهمیت می¬باشند در این میان، تحلیل انتشار مقالات و کتاب¬های علمی معمول¬ترین شیوه ارزیابی میزان تحقیقات علمی به شمار می¬آید (دوندر ، لویز ، 1998).

1-کلیات……………………………………………………………….. 2
1-1- مقدمه…………………………………………………………… 2
1-2- بیان مسئله…………………………………………………….. 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………… 5
1-4- اهداف پژوهش………………………………………………… 5
1-4-1- هدف اصلی…………………………………………………. 5
1-4-2- اهداف فرعی……………………………………………….. 5

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: مبانی نظری و تحقیقات پیشین

مبانی نظری پژوهش شامل چهار بخش می باشد. در بخش اول به علوم و تحولات علم در ایران و علم و فن آوری می پردازد و بیان می کند که رشد تولید علمی در سال ها متمادی به چه صورت بوده است. بخش دوم به دانشگاه و تولید علم، نقش اعضای هیات علمی در دانشگاه ها، تعاریف و مفاهیم ارتباطات علمی و نقش ارتباطات در تولید علم می پردازد. بخش سوم به موانع تولید علم در کشور می پردازد و نهایتاً بخش پایانی به مباحث علم سنجی و اهمیت آن در مسایل علمی پرداخته است.

2-1-1- علم چیست؟

امروزه در زبان فارسی و عربی کلمه علم به دو معنای متفاوت به کار برده می شود و غفلت از این دو نوع کاربرد اغلب به غلط های بزرگ انجامیده است:
1- معنای نخستین علم به معنای دانستن در برابر ندانستن است. در این معنا علم در برابر جهل است. به همه دانستنی¬ها صرفنظر از نوع آن ها علم می گویند. مطابق این معنا اخلاق، ریاضیات، فقه، دستور زبان، مذهب، زیست شناسی و نجوم همه علم اند و هر کس یک یا چند رشته از آن ها را بداند عالم دانسته می شود.
2- کلمه علم در معنای دوم منحصراً به دانستنی هایی اطلاق می شود که از طریق تجربه مستقیم حسی به دست آمده باشد. علم در اینجا در برابر جهل قرار نمی گیرد بلکه در برابر همه دانستنی¬ها قرار می گیرد که مستقیماً از آزمون حسی بر نمی خیزد. علم تجربی نوعی از انواع دانستنی¬های بسیاری است که در اختیار بشر قرار دارد. رشد علم به معنای دوم عمدتاً از آغاز دوره رنسانس به بعد است در حالی¬که علم به معنای مطلق آگاهی (معنای اول)تولدش با تولد بشریت هم آغاز است.
بعضی علم را هر نوع آگاهی فرد از محیط و اطراف خود می دانند و بیان می کنند که علم محصول کنجکاوی انسان است. به عبارتی دیگر قدمت علم را با قدمت انسان یکی می دانند. به هر حال علم چه به معنای آگاهی انسان نسبت به محیط اطراف خود و چه به معنای دانستن در برابر ندانستن و یا دانستنی ها که از طریق تجربه مستقیم حسی به دست آمده باشد تعریف شود، زاییده حس کنجکاوی انسان و نیاز به دانستن است.
دانش تولید شده موجب پیشرفت و تعالی بشر است و دارایی دست یافته ای است که به هیچ دارنده ای تعلق ندارد و سرمایه میراث مشترک همه جوامع بشری است و لذا، طبیعی است که از انسانی به انسان دیگر و از کشوری به کشور دیگر انتقال می یابد. انجام این مهم مستلزم کار خلاق و تصمیم گیری سازنده در زمینه هایی همچون تشخیص نیاز انسان ها، شناخت منابع و هماهنگی و هم آوایی با آرمان های فرهنگی جامعه مورد نظر می باشد و همه این¬ها، ضرورت ارزیابی ارزش¬ها را ایجاب می کند (فقیه، 1379).

2-1-1-1- تحولات علم در ایران

تاریخچهّ تولید علم در ایران، به روزگاران کهن بر می گردد و با تاریخ کشور ما عمیقاً پیوند خورده است . در قرون و اعصار گذشته تاکنون در سرزمین ما به علم، عالم، دانش و معرفت توجه فراوانی شده است و مراکزی که از کتب و اسناد تاریخی نگهداری می کرده اند، دارای ویژگی¬های بوده اند که امروزه همان ویژگی ها همچنان مورد توجه متخصصان قرار دارند.
از جنبه اعتقادی نیزدر دین اسلام، خواندن و نوشتن و بطور کلی علم و عالم از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است و مسائل علمی از صرف علم بودن خارج شده و در هاله ای از تقدس قرار می گیرند. به همین دلیل نیزعالم ازمنزلت وجایگاه معنوی والایی برخوردار است. علاوه بر آن، ایران از زمان¬های بسیار دور جامعه ای دانایی محور بوده است و مردم عقل جمعی و اجماع را می پسندیده اند. این مطلب حتی از نام برخی آثار تاریخی مانند هگمتانه، «همه دانا» کاملاً مشهود است (کیانی هفت لنگ، 1390).
بررسی روند توسعه¬ی علم در ایران حکایت از این دارد که طی هفتصد سال (قرن دوم تا نهم هجری) علم در ایران رشد قابل توجهی داشته و دانشمندانی از آن بر خاسته اند که در عرصه علم، شهرت جهانی داشته اند (ابراهیمی، 1386).
با ایجاد مدرسه دارالفنون در دوره قاجار و بعدها با ایجاد دانشگاه تهران و دانشگاه های دیگر، رفته رفته تولیدات علمی افزایش یافت.در دوره پهلوی و در دهه ها 40 و 50 بعد از افزایش دانشگاه ها و دانشجویان نسبت به قبل پژوهش ها تکانی خورد به طوری که در سال 1354 تعداد مقالات پژوهشی کمتر از 400 مقاله بوده و این رقم در سال 1357 نزدیک به 700 مقاله رسیده است (منصوری، 1382). در سال های اوایل انقلاب چنان که طبیعی است تعداد مقالات کاهش یافته و در سال 1367( سال پایان جنگ) این رقم در حدود 150 مقاله بوده است (داوری اردکانی، 1390).
به تدریج تعداد تولیدات علمی ایران افزایش یافت به طوری که در سال های اخیر رشد بسیار بالایی هم در سطح خاورمیانه و هم در سطح حتی اروپا داشته است. به گفته مهراد، محققان کشورمان با تولید بیش از 1.3 درصد مستندات علمی دنیا در پایان پنجمین ماه از سال 2011 میلادی برای نخستین بار به رتبه بیست و یکم تولید علم جهان صعود کردند. وی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: ایران با فاصله ای اندک از سوئد و بلژیک که در رتبه های نوزدهم و بیستم تولید علم دنیا هستند قرار دارد و پیش از کشورهایی چون لهستان، دانمارک، اتریش، یونان، نروژ، پرتغال، فنلاند، سنگاپور، مکزیک، ایرلند، جمهوری چک و نیوزیلند در رتبه بیست و یکم تولید علم جهانی در پنج ماه اول سال جاری میلادی قرار گرفته است (مهراد،1390).

2-1-1-2- علم و فن آوری اطلاعاتی

فن آوری اطلاعات را به عنوان فن آوری های محاسباتی و ارتباطات راه دور که امکانات خودکار استفاده از اطلاعات را فراهم می کنند تعریف کرده اند (هیدس ، 1998 نقل در موحدی و عابسی، 1383). امروزه فن آوری اطلاعات در کنار مهندسی ژنتیک و دانش هوافضا، یکی از سه شاخه پیشرو و آینده ساز دانش و تمدن فردای بشر به شمار می رود (شوار و کیمبرلی، 1379). صاحب نظران از تغییرات بنیادی تری خبر می دهند که می تواند دوره ی زمانی حاضر را به اساسی ترین دوره گذار در تاریخ بشری تبدیل کند (فورستر ، 2000). در واقع، وسعت تلاقی امکانات بالقوه فن آوری اطلاعات و روند پیشرفت آن، نسبت به کاربردهای جاری آن از اهمیت بیشتری برخوردار است (فقیه، و سرافراز، 1372).
تبادل آزادانه اطلاعات که به کمک شبکه گسترده جهانی وب و دیگر فن آوری اطلاعاتی میسر شده است، همه چیزها، از تجارت جهانی گرفته تا برقراری ارتباط با دوستان و آشنایان را دگرگون کرده است، پژوهش علمی به گسترش فن آوری های جدید و تولید داده و اطلاعاتی منجر می شود که وقتی با این فن آوری ها ترکیب می شود می تواند به طور کلی برای جامعه بسیار سودمند باشد (یونسکو ، 1384).
امروزه این باور عمومی در بین مردم جهان است که علم و فن آوری فواید و مزایایی بی شماری را برای نوع بشر در بردارد. هر چند ممکن است عامه مردم جهان تفاوت میان علم و فن آوری را تشخیص ندهد و حتی ارزش و سهم علم را نشناسد و تنها از قبل با ظهور آن در فن آوری به درکی ساده از آن دست یافته اند، ولی به جهان شمولی آن چشم دارد و امید بسته اند. اما متاسفانه به رغم این انتظار، فن آوری که خود محصول جهان شمولیت علم است، هم اینک در اسارت از خود بیگانگی و واگذاشتگی به غیر، گرفتار شده است، چرا که در اختیار عموم مردم دنیا، به عنوان صاحبان واقعی آن، قرار ندارد و فقط در سلطه کشورهای خاصی است. مهجور سازی فن آوری و انزوای آن از زادگاه و پرورشگاه جهانی خود، با توجه به تاثیرات پیشرفت فن آوری و علم بر یکدیگر، پیشرفت علم را نیز در تنگنا قرار داده و نهایتاً جهان شمولیت علم را در هاله ای از ابهام فرو برده است. حاصل این جدایی ناعادلانه، افزایش لحظه به لحظه فاصله عظیم بین کشورهای در حال توسعه است. این فاصله در ابعاد مختلف تا به آن حد تعمیق یافته است که حتی اغلب کشورهای در حال توسعه از انتخاب نوع و نحوه انتقال فن آوری مورد نیاز خود عاجز گشته اند و این فرایند را هم، کشورهای توسعه یافته برای آنان تعیین و مشخص می کنند (فقیه، 1379).

2-1- مبانی نظری پژوهش………………………………………………….. 6
2-1-1- علم چیست؟……………………………………………………….. 6
2-1-1-1- تحولات علم در ایران……………………………………………… 9
2-1-1-2- علم و فن آوری………………………………………………….. 10
2-1-2- دانشگاه و تولید علم………………………………………………. 11
2-1-2-1- اعضای هیات علمی…………………………………………….. 12
2-1-2-2- ارتباطات علمی………………………………………………… 14
2-1-3- موانع تولید علم……………………………………………………. 17
2-1-4- علم سنجی………………………………………………………… 22
2-1-4-1- اهمیت علمی سنجی…………………………………………. 23
2-1-5- نتیجه گیری…………………………………………………………. 24

2-2-1- تحقیقات داخلی……………………………………………………. 25
2-2-2- تحقیقات خارجی……………………………………………………. 34
2-3-3- جمع بندی…………………………………………………………… 38
2-3- سوالات پژوهش……………………………………………………….. 39
2-4-1- تعاریف مفهمومی…………………………………………………. 39
2-4-1-1- پایگاه موسسه اطلاعات علمی(ISI) ا………………………..39
2-4-2-2- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) ا…………………….40
2-4-1-3- تولیدات علمی………………………………………………….. 40
2-4-1-4- عوامل سازمانی………………………………………………… 40
2-4-1-5- عوامل فردی…………………………………………………….. 41
2-4-2- تعاریف عملیاتی…………………………………………………… 41
2-4-2-1- پایگاه موسسه اطلاعات علمی……………………………… 41
2-4-2-2- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام …………………………..41
2-4-2-3- تولیدات علمی…………………………………………………. 41
-4-1-4- عوامل سازمانی…………………………………………………. 42
2-4-1-5- عوامل فردی……………………………………………………. 42
2-4-1-6- ارتباط علمی……………………………………………………. 42

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

در این بخش از پژوهش، به بیان روش به کار گرفته شده، جامعه آماری، روش نمونه گیری، نمونه تحقیق، ابزار و روش جمع آوری اطلاعات و روش¬های آماری تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود.

3-2- روش پژوهش

در این مطالعه از روش پیمایشی استفاده شده است. پژوهش پیمایشی، گردآوری نظام مند اطلاعات از نمونه¬ها یا پاسخ¬گویان به منظور شناسایی یا پیش¬بینی جنبه¬هایی از رفتار جامعه مورد نظر است(کومار،1381). همچنین در این پژوهش، عوامل فردی و سازمانی به عنوان متغیر مستقل و میزان تولیدات علمی پژوهشی به عنوان متغیر وابسته پژوهش در نظر گرفته شده است.

3-3- جامعه مورد مطالعه

جامعه مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه اعضای هیات علمی شاغل دانشگاه شیراز که طی 5 سال گذشته در پایگاه های ISI و ISC دارای مقاله بوده اند، می¬باشد. در این بازه زمانی تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه که در پایگاه های مذکور مقاله داشته اند 466 نفر بوده است.

3-4- روش نمونه گیری

روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع طبقه¬ای تصادفی بوده است که از بین 9 دانشکده دانشگاه شیراز صورت گرفته است. 9 دانشکده مزبور عبارت از: دانشکده علوم پایه، دانشکده فنی مهندسی، دانشکده دامپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده حقوق، دانشکده هنر و معماری و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی است. از دانشکده های فوق دانشکده هنر و معماری به دلیل تعداد نمونه کم ( 3 نفر)حذف شده است. دانشکده حقوق و علوم تربیتی و روانشناسی در این پژوهش زیر مجموعه علوم انسانی قرار گرفته است. نمونه گیری از اعضای هیات علمی از نوع طبقه تصادفی بوده است و در هر گروه آموزشی تعداد 55% اعضا به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده است. تعداد نمونه به این روش 256 نفر بوده است. بعد از انتخاب نمونه، پرسشنامه بین آن ها پخش گردیده که از این تعداد 220(86% )پرسشنامه برگردانده شده است.

3-1- مقدمه…………………………………………………………………. 44
3-2- روش پژوهش………………………………………………………….. 44
3-3- جامعه مورد مطالعه……………………………………………………. 44
3-4- روش نمونه گیری……………………………………………………… 45
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………. 45
3-5-1- پایایی………………………………………………………………… 46
3-5-2- روایی………………………………………………………………… 47
3-6- روش گردآوری داده ها از پایگاه های ISIو Iا………………………..47
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………….49

فصل چهارم: یافته ها

4-1- مقدمه…………………………………………………………………….. 51
4-2- یافته های توصیفی پژوهش…………………………………………….. 51
4-2-1- توزیع اعضا برحسب مهارت های اطلاعاتی…………………………. 53
4-2-2- توزیع اعضا برحسب رضایت خدمات رفاهی دانشگاهی…………… 52
4-2-3- توزیع اعضا برحسب رضایت امکانات و تجهیزات پژوهشی………… 53
4-2-4- توزیع اعضا برحسب میزان ارتباط علمی…………………………….. 54
4-3- پاسخ به سوالات پژوهش……………………………………………….. 55
4-3-1- سوال اول………………………………………………………………. 55
4-3-2- سوال دوم……………………………………………………………… 57
4-3-3- سوال سوم…………………………………………………………… 58
4-3-4- سوال چهارم………………………………………………………….. 60
4-3-5- سوال پنجم…………………………………………………………… 61
4-3-6- سوال ششم………………………………………………………… 62
4-3-7- سوال هفتم…………………………………………………………. 64
4-3-8- سوال هشتم………………………………………………………… 64
4-2-9- سوال نهم…………………………………………………………… 64
4-3-10- سوال دهم…………………………………………………………. 65
4-3-11- سوال یازدهم………………………………………………………. 66
4-3-12- سوال دوازدهم……………………………………………………. 66

فصل پنجم: بحث، نتایج، و نتیجه گیری

5-1- مقدمه……………………………………………………………………. 70
5-2- خلاصه نتایج پژوهش…………………………………………………… 70
5-3- بحث از یافته های حاصل از پژوهش ……………………………………71
5-4 نتیجه گیری……………………………………………………………….. 76
5-5- پیشنهادات……………………………………………………………….. 77
5-6-1- پیشنهادات پژوهش…………………………………………………… 77
5-6-2- پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده………………………………. 78

منابع فارسی…………………………………………………………………… 79
منابع انگلیسی…………………………………………………………………. 84

پیوست 1: پرسش نامه……………………………………………………….. 87

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها

جدول 3-1- توزیع اعضای هیات علمی مورد مطالعه به تفکیک دانشکده……. 45
جدول 3-2- نتایج بررسی پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ… 47
جدول 4-1- توزیع اعضای بر حسب مهارت های اطلاعاتی……………………. 52
جدول 4-2- توزیع اعضا بر حسب رضایت از خدمات رفاهی دانشگاهی………. 53
جدول 4-3- توزیع اعضا بر حسب رضایت از فرصت ها و امکانات دانشگاهی …54
جدول 4-4- توزیع اعضا بر حسب میزان ارتباطات علمی……………………….. 55
جدول 4-5- نتایج تحلیل واریانس یک راهه جهت بررسی تفاوت تولیدات علمی
گروه های سنی…………………………………………………………………… 57
جدول 4-6- نتایج آزمون توکی برحسب گروه های مختلف سنی……………. 58
جدول 4-7- نتایج تحلیل واریانس یک راهه جهت مقایسه تولیدات علمی
گروه های آموزشی………………………………………………………………. 58
جدول 4-8- نتایج آزمون توکی بر حسب گروه های مختلف آموزشی………… 59
جدول 4-9- نتایج تحلیل واریانس یک راهه جهت مقایسه تولیدات علمی مرتبه 60
جدول 4-10- نتایج آزمون توکی برحسب رتبه های مختلف دانشگاهی……… 60
جدول 4-11- نتایج تحلیل واریانس یک راهه جهت بررسی تفاوت تولیدات علمی
بر حسب سوابق کاری…………………………………………………………….. 61
جدول 4-12- نتایج آزمون توکی بر حسب سوابق کاری مختلف……………….. 61
جدول 4-13- ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه……………………… 62
جدول 4-14- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان جهت پیش بینی میزان
تولیدات علمی………………………………………………………………………. 62
جدول 4-15- ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه……………………… 64
جدول 4-16- اب.زارهای و مجراهای ارتباطی برای کسب اطلاعات علمی……. 65
جدول 4-17- مهم ترین عوامل انگیزشی…………………………………………. 66
جدول 4-18- مهم ترین موانع و تنگناها……………………………………………67

 

ABSTRACT

This study investigated the effective factors on scientific products of shiraz university faculty members that publishing ISI and ISC article during 1385-1389 . To collect data were used questionnaire containing question about demograghic characteristic of respondent, their information skills, academic welfare services, research equipment and facilities, scientific communication, communication channels, motivational factors, and research activity barriers. Statistical society is all faculty members that publishing article in the period 1385-1389 in both institute for scientific information database and Islamic world science citation database that were 466 case. Of these, 250 case as a random class were select as the subject of the study. Results Of reliability and validity of this Questionnaire were good. Data analysis was carried out by using SPSS software (16th edition) and applying statistical methods such as one-way analysis of variance, pearson correlation coefficient and multiple regression coefficient. Results showed that there is a significant difference between age, educational groups, academic rank and work experience with scientific products. There is positive significant relation between information skills with scientific products. But there is not significant relationship between satisfaction of academic welfare services, research equipment and faciliities and scientific communication with scientific products. About communication channels, scientific journals is the most important channels. Among motivational factors, the most important factor was interest to synergistic knowledge and Among research activity barriers, the most important factor was shortage of funds and research funds.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان