انتخاب صفحه

مقدمه

حفظ و توسعه توان اقتصادی هر جامعه ای در آینده در گرو سرمایه گذاری امروز آن جامعه است؛ سرمایه گذاری موتور محرکه توسعه اقتصادی واجتماعی است، این رهیافتی است که هیچ مکتب و نظام اقتصادی در آن شک ندارد و به همین دلیل در تمامی  کشورها شیوه هایی به کار گرفته می شود که افراد و بنگاه ها بخشی از درآمد خود را به امر سرمایه گذاری تخصیص دهند. منتهی، دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد، امکان پذیر نمیباشد.از طرف دیگر، درکنار کمیابی منابع مالی درهر جامعه ای، سوق دادن این منابع محدود به سمتی که منجر به بالاترین بازدهی شود ، خود مساله ای است که نیازمند مدیریت کارآمد وکارآ است و این مهم بدون ارزیابی عملکرد و برخورداری از یک شاخص که عملکرد را به درستی بسنجد، امکان پذیر نمی باشد.

به طور کلی، زمانی که از سرمایه گذاری صحبت به میان می آید، سرمایه گذاری در کلیه دارایی ها،  اعم از دارایی های واقعی و مالی،که چه به صورت قابل معامله و چه به صورت غیر قابل معامله است، را شامل میشود. لیکن، در مباحث مالی عمدتاً سرمایه گذاری در دارایی های مالی و به طور ویژه سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل معامله، مورد توجه و بحث قرار می گیرد. هر سرمایه گذار می تواند مستقیماً و یا به طور غیر مستقیم و از طریق واسطه های مالی در اوراق بهادار سرمایه گذاری نماید. صندوق های سرمایه گذاری از جملۀ این ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم محسوب می شوند. صندوق های سرمایه گذاری واسطه های مالی هستند که به عامه مردم سهام خود را می فروشند و عواید حاصل از آن را در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. هر سهمی که فروخته می شود، نماینده نسبت متناسبی از پرتفوی اوراق بهاداری است که صندوق های سرمایه گذاری به وکالت از طرف سرمایه گذارانشان، مدیریت می کنند. صندوق های سرمایه گذاری دارای مزایای بالقوه ای هستند که سرمایه گذاران گاهی اوقات با وجود در اختیار داشتن منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در پرتفویی متنوع، باز هم ترجیح می دهند که در این صندوق ها سرمایه گذاری نمایند. این مزایا عبارتند از: مدیرت حرفه ای، تنوع بخشی، صرفه جویی ناشی از مقیاس، نقدینگی، آسانی و سهولت، انعطاف پذیری و … .

در فراگرد مدیریت سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری ها، مرحله پایانی می باشد، لیکن از آن می توان به مثابه یک ساز و کار بازخوردی و کنترلی، به منظور اثر بخش تر نمودن فراگرد مدیریت سرمایه گذاری استفاده نمود. آنچه مسلم است، این است که در اختیار داشتن یک ابزار سنجش مناسب که عملکرد را درست و صحیح مورد سنجش قرار دهد، دارای اهمیتی است که بر هیچکس پوشیده نمی باشد.

یکی از مشکلات اساسی در بحث ارزیابی عملکرد، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازده مورد نظر است. لذا ارزیابی عملکرد بایستی شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه گذاری باشد. نکته دیگری را که در این میان باید به آن توجه کرد، این است که عملکرد باید به صورت نسبی و نه به صورت مطلق، مورد ارزیابی قرار گیرد و لذا برای امر مقایسه، نیازمند یک مبنا یا شاخص هستیم. از آغاز دهه 1960 تاکنون پژوهشگران زیادی به این امر توجه کرده و همواره با مدل سازی و آزمون مدل های موجود درصدد آزمون کارآیی این مدل ها بر آمده اند. نتایج به دست آمده از این تحقیقات متنوع و مختلف است. در این تحقیق، محقق در نظر دارد تا عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از مدل های موجود ارزیابی و بررسی نماید.

 فهرست مطالب 

چکیده………………………………………………………………………………. 1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: کلیات تحقیق

حفظ و توسعه توان اقتصادی هر جامعه ای در آینده در گرو سرمایه گذاری امروز آن جامعه است؛ سرمایه گذاری موتور محرکه توسعه اقتصادی واجتماعی است، این رهیافتی است که هیچ مکتب و نظام اقتصادی در آن شک ندارد و به همین دلیل در تمامی  کشورها شیوه هایی به کار گرفته می شود که افراد و بنگاه ها بخشی از درآمد خود را به امر سرمایه گذاری تخصیص دهند. منتهی، دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد، امکان پذیر نمیباشد.از طرف دیگر، درکنار کمیابی منابع مالی درهر جامعه ای، سوق دادن این منابع محدود به سمتی که منجر به بالاترین بازدهی شود ، خود مساله ای است که نیازمند مدیریت کارآمد وکارآ است و این مهم بدون ارزیابی عملکرد و برخورداری از یک شاخص که عملکرد را به درستی بسنجد، امکان پذیر نمی باشد.

به طور کلی، زمانی که از سرمایه گذاری صحبت به میان می آید، سرمایه گذاری در کلیه دارایی ها،  اعم از دارایی های واقعی و مالی،که چه به صورت قابل معامله و چه به صورت غیر قابل معامله است، را شامل میشود. لیکن، در مباحث مالی عمدتاً سرمایه گذاری در دارایی های مالی و به طور ویژه سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل معامله، مورد توجه و بحث قرار می گیرد. هر سرمایه گذار می تواند مستقیماً و یا به طور غیر مستقیم و از طریق واسطه های مالی در اوراق بهادار سرمایه گذاری نماید. صندوق های سرمایه گذاری از جملۀ این ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم محسوب می شوند. صندوق های سرمایه گذاری واسطه های مالی هستند که به عامه مردم سهام خود را می فروشند و عواید حاصل از آن را در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. هر سهمی که فروخته می شود، نماینده نسبت متناسبی از پرتفوی اوراق بهاداری است که صندوق های سرمایه گذاری به وکالت از طرف سرمایه گذارانشان، مدیریت می کنند. صندوق های سرمایه گذاری دارای مزایای بالقوه ای هستند که سرمایه گذاران گاهی اوقات با وجود در اختیار داشتن منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در پرتفویی متنوع، باز هم ترجیح می دهند که در این صندوق ها سرمایه گذاری نمایند. این مزایا عبارتند از: مدیرت حرفه ای، تنوع بخشی، صرفه جویی ناشی از مقیاس، نقدینگی، آسانی و سهولت، انعطاف پذیری و … .در فراگرد مدیریت سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری ها، مرحله پایانی می باشد، لیکن از آن می توان به مثابه یک ساز و کار بازخوردی و کنترلی، به منظور اثر بخش تر نمودن فراگرد مدیریت سرمایه گذاری استفاده نمود. آنچه مسلم است، این است که در اختیار داشتن یک ابزار سنجش مناسب که عملکرد را درست و صحیح مورد سنجش قرار دهد، دارای اهمیتی است که بر هیچکس پوشیده نمی باشد.یکی از مشکلات اساسی در بحث ارزیابی عملکرد، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازده مورد نظر است. لذا ارزیابی عملکرد بایستی شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه گذاری باشد. نکته دیگری را که در این میان باید به آن توجه کرد، این است که عملکرد باید به صورت نسبی و نه به صورت مطلق، مورد ارزیابی قرار گیرد و لذا برای امر مقایسه، نیازمند یک مبنا یا شاخص هستیم. از آغاز دهه 1960 تاکنون پژوهشگران زیادی به این امر توجه کرده و همواره با مدل سازی و آزمون مدل های موجود درصدد آزمون کارآیی این مدل ها بر آمده اند. نتایج به دست آمده از این تحقیقات متنوع و مختلف است. در این تحقیق، محقق در نظر دارد تا عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از مدل های موجود ارزیابی و بررسی نماید.

1- 1   بیان مسأله تحقیق

با توجه به پویائی دنیای کنونی و تغییر و تحولات سریعی که در ابداعات و اختراعات صورت می گیرد ، کشوری میتواند به اقتصاد سالم متکی باشد که پشتوانه آن بخش مالی گسترده به همراه بازار سرمایه کارآ باشد . عمده ترین عوامل یک بخش مالی، مؤسسه های مالی هستند که وظیفه آنها تخصیص بهینه سرمایه از وام دهندگان به وام گیرندگان است . در حال حاضر در اکثر کشورهای توسعه یافته، صندوق های سرمایه گذاری ، بعنوان هسته مرکزی بازار سرمایه ها محسوب می شوند و ماهانه مبالغ هنگفتی از سرمایه های سرگردان را به بخش های مولد و فعال جامعه هدایت می کنند. این صندوق ها با اتخاذ سیاست های مناسب می توانند در کاهش تورم ، افزایش تولید و بهبود کارائی مدیران نقش اساسی ایفا نمایند. از طرف دیگر این صندوق ها می توانند با جذب سرمایه گذاران مختلف با انگیزه های متفاوت و درجه های ریسک پذیری متعدد، مشوقی در سهیم کردن عموم مردم در مالکیت شرکت ها باشند . بدین ترتیب ، این صندوق های سرمایه گذاری با تکیه بر قوانین و مقررات و شرایط و امکانات مناسب از طریق ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند نقش بسیار حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ایفا نمایند . در مقابل ،  در صورتی که عملکرد این صندوق ها با مشکلات ساختاری توام باشد نه تنها مشکلی برطرف نمی شود ، بلکه مشکلات اقتصادی و مالی حادتر هم خواهد شد. در اینجا است که بحث ارزیابی عملکرد این صندوق ها مطرح می شود. یکی از مشکلات اساسی در بحث ارزیابی عملکرد، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازده مورد نظر است. ریسک یا عدم اطمینان ناشی از بازده مورد انتظار برای سهامدار، به توانایی مدیران پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری بستگی دارد. در واقع مدیران پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری با اقدام به خرید دارایی های مالی، میزان ریسک پرتفوی خود را تعیین می نمایند. به عبارت دیگر هر دارایی علاوه بر بازده ، ریسک خاص خود را دارد که ناشی از عدم اطمینان بازده دارایی مورد نظر می باشد. بنابراین بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک دارای یک متغیر مستقل(بازده) و یک متغیر وابسته(ریسک) است. لذا بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بایستی شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه گذاری باشد. یعنی در ارزیابی عملکرد، علاوه بر بازده، ریسک متحمل شده اوراق بهادار نیز مد نظر قرار بگیرد(استرانگ[1]، 2000) .نکته دیگری را که در این میان باید به آن توجه کرد، این است که عملکرد باید به صورت نسبی و نه به صورت مطلق، مورد ارزیابی قرار گیرد و لذا برای امر مقایسه، نیازمند یک مبنا یا شاخص هستیم.تحقیق حاضر تلاش می کند تا مسئله نمایندگی را در قالب بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، مورد آزمون قرار دهد. صندوق های سرمایه گذاری به این دلیل که مؤسسات مالی هستند که با پس انداز سرمایه گذاران و از جانب آنها اقدام به خرید و فروش و تشکیل پرتفوی می نمایند، نقش نمایندگی روشن و بی بدیلی را ایفا میکنند. بنابراین، بررسی عملکرد این صندوق های سرمایه گذاری میتواند شواهد روشنی را در راستای نحوۀ ایفای وظیفه نمایندگی و مباشرت این واسطه های مالی برای مالکان و سایر استفاده کنندگان فراهم کند.

قدمه……………………………………………………………………………… 6

1- 1   بیان مسأله تحقیق………………………………………………………. 7

1- 2   ضرورت و اهمیت انجام تحقیق…………………………………………. 8

1- 3  اهداف تحقیق……………………………………………………………. 9

1- 4   سؤالات پژوهش……………………………………………………… 10

1- 5   فرضیه های تحقیق…………………………………………………. 10

1- 6   تعاریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………. 11

1- 6- 1  صندوق های سرمایه گذاری……………………………………… 11

1- 6- 3   بازده سرمایه گذاری…………………………………………….. 12

1- 6- 4   ریسک سرمایه گذاری…………………………………………… 12

1- 6- 5   ریسک سیستماتیک……………………………………………. 12

1- 6- 6   ریسک غیر سیستماتیک……………………………………….. 12

1- 6- 7   ریسک نامطلوب………………………………………………….. 12

فصل دوم :ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

رتباط مستقیم و تاثیر مثبت و معنی دار توسعه بازارهای مالی بر رشد و توسعه اقتصادی مبین این مطلب است که بدون داشتن بازارهای مالی سازمان یافته رقابتی و کارآمد ، امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته بعید به نظر می رسد . بنابراین فراهم کردن زمینه وجود بازارهای مالی پویا ، رقابتی وکارآمد به منظور تجهیز منابع پس اندازی و هدایت و تخصیص بهینه آن، بین فعالیت های متعدد اقتصادی، باید جزء مبانی پایه ای و اصولی در هرنظام اقتصادی و در کانون توجه مسئولان و سیاست گذاران قرار گیرد.اهمیت صندوق های مشترک سرمایه گذاری را می توان از منظر شرکتهای سرمایه پذیر، سرمایه گذاران، بازار بورس و کل اقتصاد، مورد توجه قرار داد. از منظر شرکتهای سرمایه پذیر، جایگزینی مالکیت عمده، از سرمایه گذاران انفرادی به سوی صندوق های سرمایه گذاری، مطلوب تر می باشد.زیرا سرمایه گذاران در قالب اشخاص حقوقی قادرند تصمیمات سرمایه گذاری، تأمین مالی و عملیاتی بهتری را اتخاذ نمایند. این در حالی است که، سرمایه گذاران جزء، غالباً تفکر بلند مدت و مشخصی ندارند. از منظر سرمایه گذاران نیز توان صندوق های سرمایه گذاری در کسب بازده های اضافی نسبت به بازار سرمایه، تمایل آنها را در خرید واحدهای سرمایه گذاری این صندوقها بیشتر میکند. از سوی دیگر، سرمایه گذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری، سبب خواهد شد که تصمیمات تخصصی تر و بهینه تری اتخاذ شود تا از نوسانات شدید قیمت سهام در بازار سرمایه جلوگیری شود و از این لحاظ، صندوق های سرمایه گذاری نقش برجسته ای در اقتصاد کشور ایفا میکنند.تحقیق حاضر تلاش می کند تا مسئله نمایندگی را در قالب بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، مورد آزمون قرار دهد. صندوق های سرمایه گذاری به این دلیل که مؤسسات مالی هستند که با پس انداز سرمایه گذاران و از جانب آنها اقدام به خرید و فروش و تشکیل پرتفوی می نمایند، نقش نمایندگی روشن و بی بدیلی را ایفا میکنند. بنابراین، بررسی عملکرد این صندوق های سرمایه گذاری میتواند شواهد روشنی را در راستای نحوۀ ایفای وظیفه نمایندگی و مباشرت این واسطه های مالی برای مالکان و سایر استفاده کنندگان فراهم کند.

در این فصل مباحث نظری پیرامون صندوق های مشترک سرمایه گذاری و پیشینه تحقیق در مورد بررسی عملکرد این واسطه های مالی، آورده شده است. همچنین در این بخش معیار های لازم جهت ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری به طور کامل تبیین شده است.در بخش مربوط به پیشینه تحقیق نیز سعی شده تا تحقیقات معتبر و مشهوری که توسط پژوشگران در زمینه بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد، آورده شود.

2- 1 تاریخچه و سیر تاریخی صندوق های مشترک سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یک طرح سرمایه گذاری اشتراکی[1] ، برای اولین بار در سال 1822 در هلند مطرح شدند. ایده اصلی این صندوق ها ، مشارکت دادن منابع مالی به صورت دسته جمعی و در عین حال سرشکن کردن ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران بود. این صندوق ها، حتی برای سرمایه گذاران خرد این امکان را فراهم میکردند که با حداقل سرمایه، در این صندوق ها سرمایه گذاری کنند و از امکان تنوع بخشی مناسب در سرمایه گذاری برخوردار شوند.در ظرف مدت بسیار کوتاهی این ایده در سراسر اروپا رواج یافت و در کمتر از یک قرن حدود 500 صندوق سرمایه گذاری مشترک در اروپا تأسیس شد. اما فروپاشی بازار در سال 1922، عاملی شد تا تعداد این صندوق ها به سرعت تقلیل یابد.پس از آن زمان، کنترل و نظارت برای محافظت از منافع سرمایه گذاران در بازار صندوق های سرمایه گذاری، شدت گرفت و کمیسیون بورس اوراق بهادار در آمریکا[2] تأسیس شد. این کمیسیون با قوانین نظارتی که وضع می نمود ، موجب شفافیت بیشتر معاملات در بازار شد و در نتیجه امکان محافظت بیشتر از سرمایه گذاری ها را در بازار صندوق های مشترک سرمایه گذاری را فراهم نمود.صنعت صندوق های سرمایه گذاری با این تدابیر مجدداً در سال 1960 به سرعت رونق یافت.در آن زمان، بالاترین منافع به سرمایه گذاران از طریق سرمایه گذاری در سهام صندوق های با سود سرمایه بالا[3] که به صندوق های رشدی[4] معروف هستند،تخصیص یافت.در پایان دهه 1960، بار دیگر بازار دچار رکود گشت و این رکود به صنعت صندوق های سرمایه گذاری نیز سرایت پیدا کرد و وجوه و سرمایه ها به سرعت از بازار خارج شدند.بعد از این رکود، سرمایه گذاران یک بار دیگر مجبور شدند به بازار اعتماد کنند. در دهه 80 و 90 ، صندوق های سرمایه گذاری با الگویی متفاوت، توانستند تنوع بیشتری در پرتفوی ها ایجاد نمایند.در این زمان بازار ، سرمایه گذاران را بیشتر و بیشتر ، جذب کرد تا این که رکود دیگری به دلیل حباب قیمتی که در ابتدای این قرن ایجاد شد، شکل گرفت. (کرازیستو دادو و پائلو باتیوک[5]، 2009)به نظر میرسد این رکود و رونق بازار همانند یک سیکل تجاری، بعد از یک دوره معین تکرار میشود. همانند بحران مالی که هم اکنون به طور وسیع بازارهای جهانی را ناپایدار نموده است.
2- 2  تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک

صندوق های مشترک سرمایه گذاری به عنوان یکی از انواع شرکتهای سرمایه گذاری از جمله واسطه های مالی هستند که با فروش سهام خود به عامۀ مردم ، وجوهی را تحصیل و در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سهام،اوراق قرضه،ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی های دیگر با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه ای سرمایه گذاری میکنند.

مقدمه ………………………………………………………………………: 15

2- 1 تاریخچه و سیر تاریخی صندوق های مشترک سرمایه گذاری….. 16

2- 2  تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک……………………… 17

2- 3  تفاوت صندوق های سرمایه گذاری با شرکتهای سرمایه گذاری.. 18

2- 4  ساختار صندوق های سرمایه گذاری………………………………. 19

شکل شماره (2- 2): ساختار صندوق های سرمایه گذاری……………. 19

2- 5  عواید حاصل از  صندوق های مشترک سرمایه گذاری برای سرمایه گذار. 20

2- 6  مزایای صندوق های  سرمایه گذاری مشترک…………………… 20

2- 6- 1  مدیریت حرفه ای…………………………………………………. 20

2- 6- 2  تنوع بخشی……………………………………………………….. 21

2- 6- 3  صرفه جویی ناشی از مقیاس…………………………………… 21

2- 6- 4  نقدینگی.. …………………………………………………………..21

2- 6- 5  آسانی و سهولت…………………………………………………. 22

2- 6- 6  انعطاف پذیری و  تنوع…………………………………………… 22

2- 6- 7  ارائه خدمات به سهام داران…………………………………….. 22

2- 6- 8  اطمینان از اقدامات مدیران………………………………………. 22

2- 7  معایب صندوق های  مشترک سرمایه گذاری……………………. 23

2- 7- 1  مدیریت حرفه ای…………………………………………………. 23

2- 7- 2  هزینه ها …………………………………………………………..23

2- 7- 3  رقیق سازی……………………………………………………….. 23

2- 8  انواع صندوق های سرمایه گذاری…………………………………….. 23

2- 13- 1  شاخص ترینر……………………………………………………… 37

2- 13- 2  شاخص آلفای جنسن……………………………………………. 38

2- 13- 3  شاخص شارپ……………………………………………………. 39

2- 13- 4  شاخص سورتینو………………………………………………….. 40

2- 13- 4- 1  ریسک نامطلوب……………………………………………….. 41.

2- 13- 5  شاخص فاما……………………………………………………….. 42

2- 13- 6  شاخص …………………………………………………………… 43

2- 13- 7  شاخص نسبت اطلاعاتی……………………………………….. 44

2- 14  مقایسۀ معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک… 45

2- 15  پیشینه تحقیق………………………………………………………. 46

2- 15- 1  پیشینه تحقیق در ایران………………………………………….. 51

فصل سوم : روش تحقیق

علم چون گذشته، زاده بارقه ناگهانی بلوغ و اندیشه یک یا چندین دانشمند معدود نیست، بلکه کوششی آگاهانه، منظم و در عین حال نهادی و سازمان یافته است تا به حل یک مسأله یا دشواری ذهنی و عملی نایل آید. ( خاکی، 1384). پایۀ هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. (عزتی، 1376)از مطالب فوق میتوان چنین نتیجه گرفت که دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت، با روش شناسی درست صورت پذیرد. لذا در این فصل کلیات مربوط به روش تحقیق شامل نوع تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، نحوه گردآوری اطلاعات، روش تحلیل اطلاعات و  نحوه آزمون فرضیات تحقیق بیان خواهد شد.

3- 1  روش تحقیق

روش تحقیق به عنوان یک فرآیند نظامند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسأله، مطرح میباشد. به عبارت دیگر روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راههای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی راه حل مشکلات است.(عزتی، 1376)تحقیق حاضر به این علت که عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار میدهد، از منظر هدف، کاربردی و از منظر نوع، توصیفی میباشد.از منظر دیگر، بخشی از این پژوهش از نوع پژوهش های زمینه یابی است که درصدد توصیف وضعیت گذشته صندوق های سرمایه گذاری است. هدف بعدی در این پژوهش کشف است. در این پژوهش، پژوهشگر سعی میکند رابطه احتمالی بین عوامل مختلف مانند سن صندوق، ریسک سیستماتیک و … را با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، از طریق آزمون های آماری مناسب کشف نماید.از آنجا که ماهیت متغیر های تحقیق ترتیبی است، لذا از فنون و روش های آمار ناپارامتریک استفاده شده است. همچنین بخشی از این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی است. پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آن سعی میشود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین شود. در فرضیه های تحقیق، محقق بر آن است تا همبستگی احتمالی بین عوامل تأثیر گذار بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را بررسی نماید.

3- 2  قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

در هر پژوهش، پژوهشگر میبایست قلمرو زمانی و مکانی تحقیق را برای تحدید پژوهش خود بیان نماید. ضرورت بیان قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، از آن جهت است که خواننده در نهایت با توجه به مقطع زمانی و مکانی که تحقیق انجام شده است می تواند در رابطه با تحلیل ها و استنتاج هایی که پیرامون فرضیه ها صورت گرفته است، برداشتهای بهتری نماید. (خاکی، 1384)برای انجام این پژوهش، صندوق های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان محدوده مکانی جامعه در نظر گرفته شد و قلمرو زمانی تحقیق نیز از ابتدای سال 1387 تا انتهای اسفند 1388 به مدت 24 ماه، در نظر گرفته شد.

مقدمه………………………………………………………………………… 56

3- 1  روش تحقیق………………………………………………………….. 56

3- 2  قلمرو زمانی و مکانی تحقیق……………………………………….. 57

3- 3  جامعه آماری و نمونه آماری………………………………………… 57

3- 4  روش گردآوری داده ها و اطلاعات………………………………….. 58

3- 5  ابزارهای گردآوری اطلاعات………………………………………… 59

3- 6  متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق………………………………. 60

3- 7  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………. 60

3- 7- 1  تعاریف مفهومی………………………………………………….. 60

3- 7- 1- 1  مفهوم ریسک…………………………………………………. 60

3- 7- 1- 2  تعریف مفهومی بازده……………………………………….. 62

3- 7- 2  تعاریف عملیاتی………………………………………………… 63

3- 7- 2- 1  تعریف عملیاتی بازده………………………………………… 63

3- 7- 2- 2  تعریف عملیاتی ریسک……………………………………. 63

3- 8  پرسش های پژوهش…………………………………………….. 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و نتایج آزمون فرضیه های تحقیق

داده ها به عنوان اطلاعات خام و پردازش نشده، ابتدایی ترین شناخت پژوهشگر پیرامون پاسخهای احتمالی هستند که در رابطه با مسأله تحقیق مطرح میباشند. لذا پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، در این مرحله نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیکهای آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و سایر پارامترهای تحقیق سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و سرانجام بتواند پاسخی برای پرسشهای تحقیق بیابد.(خاکی،1384)بر همین اساس، پژوهشگر در این فصل ابتدا عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد هفت گانۀ شارپ، ترینر، جنسن، فاما، مودیلیانی، سورتینو و نسبت اطلاعات، مورد ارزیابی قرار داده و سپس اقدام به رتبه بندی هر یک از صندوق های سرمایه گذاری بر اساس معیار های فوق نمود و در نهایت با استفاده از تکنیکهای آماری مناسب، اقدام به آزمون فرضیات تحقیق شد.

4- 1  تجزیه و تحلیل توصیفی و تحلیل ریسک و بازده صندوق های سرمایه گذاری

در این نوع تجزیه و تحلیل، پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی میکند، به عبارت دیگر در این نوع تجزیه و تحلیل پژوهشگر از شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین، میانه و غیره جهت خلاصه کردن اطلاعات استفاده می کند.( خاکی، 1384)در جدول شماره( الف- 3 ) در بخش پیوست، اطلاعات مربوط به 14 صندوق سرمایه گذاری مشترک که جامعه نمونه تحقیق محسوب می شود، آورده شده است. در این جدول ابتدا بازدهی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس هر ماه که با استفاده از رابطه های ذکر شده در فصل سوم محاسبه شده، آورده شده و سپس میانگین نرخ بازدهی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس میانگین هندسی به صورت ماهانه و سالانه محاسبه شده و آورده شده است. سپس از شاخص های آمار توصیفی برای خلاصه کردن اطلاعات و درک بهتر آنها استفاده شده است. در این جدول از شاخص های میانه، واریانس، انحراف معیار، ماکزیمم، مینیمم، چولگی، کشیدگی و سایر شاخص ها استفاده شده است.با استفاده از اطلاعات این جدول به راحتی می توان مشخص نمود که هر یک از صندوق های سرمایه گذاری چه میزان ریسک(انحراف معیار) و بازده برای سرمایه گذاران فراهم نموده اند. همچنین از اطلاعات مربوط به چولگی بازده صندوق های سرمایه گذاری برای نتیجه گیری در خصوص فرضیه ای که به بررسی رابطه میان نسبت شارپ و سورتینو می پردازد، استفاده خواهد شد.

مقدمه……………………………………………………………………….. 71

4- 1  تجزیه و تحلیل توصیفی و تحلیل ریسک و بازده صندوق های سرمایه گذاری.. 71

4- 2  تجزیه و تحلیل صندوق های سرمایه گذاری بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد هفت گانه. 72

4- 2- 1  شاخص شارپ…………………………………………………….. 72

4-2- 2  شاخص ترینر………………………………………………………… 73

4- 2- 3   شاخص آلفای جنسن…………………………………………… 73

4- 2- 4   شاخص فاما……………………………………………………… 74

4- 2- 5   شاخص مودیلیانی………………………………………………. 75

4- 2- 6  شاخص سورتینو………………………………………………….. 75

4- 2- 7  شاخص نسبت اطلاعات………………………………………….. 76

4- 3  آمار استنباطی و آزمون فرضیات تحقیق……………………………. 77

4- 3- 1  نتایج آزمون فرضیه اول…………………………………………….. 78

4- 3- 2   نتایج آزمون فرضیه دوم. …………………………………………..79

4- 3- 3   نتایج آزمون فرضیه سوم…………………………………………. 81

4- 3- 4   نتایج آزمون فرضیه چهارم………………………………………. 82

4- 3- 5   نتایج آزمون فرضیه پنجم………………………………………… 85

4- 3- 6   نتایج آزمون فرضیه ششم……………………………………… 87

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه: ……………………………………………………………………………91

5- 1   نتایج مربوط به بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری……….. 91

5- 1- 1  نتایج مربوط به شاخص آلفای جنسن………………………………. 92

5- 1- 2   نتایج مربوط به شاخص شارپ……………………………………… 92.

5- 1- 3  نتایج مربوط به شاخص ترینر………………………………………… 93

5- 1- 4  نتایج مربوط به شاخص مودیلیانی………………………………….. 94

5- 1- 5  نتایج مربوط به شاخص فاما…………………………………………. 94

5- 1- 6   نتایج مربوط به شاخص سورتینو. …………………………………….95

5- 1- 7  نتایج مربوط به شاخص نسبت اطلاعاتی…………………………. 95

5- 2  برآیند کلی از عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در ایران…………. 96

5- 3   بررسی نتایج مربوط به فرضیات تحقیق……………………………….. 97

5- 3- 1   نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول……………………………………… 98

5- 3- 2   نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم…………………………………….. 98.

5- 3- 3  نتایج مربوط به آزمون فرضیه سوم……………………………………. 100

5- 3- 4   نتایج مربوط به آزمون فرضیه چهارم………………………………… 100

5- 3- 5   نتایج مربوط به آزمون فرضیه پنجم…………………………………. 102

5- 3- 6  نتایج مربوط به آزمون فرضیه ششم……………………………….. 103

5- 4   نتیجه گیری نهایی از تحقیق…………………………………………. 104

5- 5   محدودیت های تحقیق………………………………………………….. 105

5- 6   پیشنهادات…………………………………………………………………. 106

5- 6- 1   پیشنهادات در راستای تحقیق………………………………………. 106

5- 6- 2   پیشنهادات در مورد تحقیقات آتی……………………………………… 107

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………. 108

منابع فارسی………………………………………………………………………. 109

منابع غیر فارسی………………………………………………………………….. 112

پیوست و ضمائم……………………………………………………………………. 116

Abstract

This study investigates performance of mutual funds in Tehran Securities Exchange (TSE) by measures based on modern portfolio theory (e.g. Sharpe, beta, etc) and measures based on post modern portfolio theory(e.g. Sortino, Downside Risk, etc) and compares the relation between ranking of them. For this purpose, we have used from information 14 mutual funds during 1387-1388. Because the nature of this study is ordinal, we applied non parametric tests. The results of this research show that there is a positive relationship between ranking of measures based on modern portfolio theory and ranking of measures based on post modern portfolio theory, while this relation is not related to normal distribution return of mutual funds, it is related negative Skewness distribution return of mutual funds, and that’s why using from measures based on post modern portfolio theory, is more reliable and efficient in comparison to measures based on modern portfolio theory .as well as, the results of this research show that there is no relationship between ranking of Risk-Adjusted Measures of  Performance and ranking of  based on age fund or rate of return.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان