فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………… 1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول

در بازياب نوع ديسكي، سطح انتقال حرارت به شكل ديسك است و سيال، به صورت محوري جريان دارد. در بازياب نوع استوانه اي، ماتريس استوانه تو خالي است و سيال در آن به صورت شعاعي جريان دارد. اين بازياب ها، مبدل هاي حرارتي با جريان دوره اي هستند.در بازياب دوار، عمليات پيوسته است. در اين حالت، ماتريس به صورت دوره اي به داخل و خارج جريان ثابت گازها حركت مي كند.دو نوع از پيش گرمكن هاي بازيابي هوا كه در نيروگاه هاي معمول استفاده مي شوند : نوع صفحه دوار (شكل هاي 4-1 و 5-1) ونوع صفحه ثابت (شكل 6-1). روتور گرمكن هوا با صفحه دوار، در داخل محفظه اي جعبه مانند سوار شده است وصفحه گرم كننده به شكل صفحه مسطح، مشابه آنچه در شكل (5-1) نشان داده شده است، نصب مي شود. با چرخش آرام روتور، سطح گرمايش، به صورت متناوب در معرض گازهاي خروجي گرم و هواي ورودي قرار مي گيرد. هنگامي كه سطح گرمايش، در جريان گاز خروجي گرم قرار مي گيرد، گرم مي شود و هنگامي كه اين سطح توسط وسايل مكانيكي، به داخل هوا چرخانده مي شود، گرماي ذخيره شده در آن، به جريان هوا پس داده مي شود و بنابراين جريان هوا را گرم مي نمايد. در گرمكن هوا با صفحه ثابت (شكل6-1)، صفحات گرمايش ثابت هستند. در حالي كه كلاهك هواي سرد، هم در بالا و هم در پايين، در طول صفحه گرمايش، مي چرخند. اصول انتقال گرما، در اين نوع از بازياب ها همانند اصول مربوط به مربوط به بازياب هاي گرمكن هوا با صفحه دوار مي باشد. در بازياب با ماتريس ثابت، جريان هاي گاز بايد به طرف و يا از طرف ماتريس هاي ثابت، منحرف و هدايت شوند. بازياب ها مبدل هاي فشرده گرما هستند و براي نسبت سطح به حجم تقريبا تا6600 m²/m³ طراحي مي شوند.

: بازیاب پیش گرمکن هوا با صفحه ثابت

: بازیاب پیش گرمکن هوا با صفحه ثابت

دسته بندي مبدل هاي حرارتي………………………………………………………….. 2
مبدل های حرارتی از نظر انتقال و یا بازیابی گرما……………………………………… 4
مبدل های حرارتی از نظر فرآيند انتقال………………………………………………….. 9
مبدل های حرارتی از نظر شكل و ساختار ………………………………………………11
1-4-1- مبدل هاي لوله اي……………………………………………………………….. 12
مبدل هاي حرارتي دو لوله اي……………………………………………………………. 12
مبدل های حرارتی پوسته و لوله ای…………………………………………………….. 13
مبدل های حرارتی لوله ای حلزونی……………………………………………………….. 16
2-4-1- مبدل های حرارتی صفحه ای………………………………………………………. 17
مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار……………………………………………………. 17
مبدل های حرارتی صفحه ای حلزونی…………………………………………………….. 19
(3) مبدل های حرارتی لاملا………………………………………………………………. 23
3-4-1- مبدل های حرارتی با سطوح پره دار…………………………………………….. 24
(1) مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار …………………………………………………25
(2) مبدل های حرارتی لوله ای پره دار…………………………………………………… 26
5-1 مبدل هاي حرارتي از نقطه نظر مكانيزم هاي انتقال حرارت………………………. 28
6-1 مبدل هاي حرارتي از نظر آرايش هاي جريان هاي گرم و سرد …………………….29
7-1 مبدل هاي حرارتي از نظر كاربرد آنها …………………………………………………..30
(8) انتخاب مبدل هايي حرارتي……………………………………………………………… 32

فصل دوم

رايجترين مسائل در طراحي مبدل هاي حرارتي،تعيين مقدار نامي عملكرد و تعيين اندازه هاي نامي است. مسأله تعيين مقادير نامي عملكرد به تعيين نرخ انتقال گرما و دماهاي خروجي سيال هاي سرد و گرم، براي نرخ ها ودماهاي ورودي مشخص جريان ها و افت فشار مجاز مشخص براي مبدل هاي حرارتي موجود مربوط است. از اين رو مساحت سطح انتقالي گرما و ابعاد گذرگاه جريان در دست هستند.از سوي ديگر، مسأله تعيين اندازه هاي نامي، به تعيين ابعاد مبدل هاي حرارتي مربوط مي گردد. كه به معناي نوع مناسب مبدل هاي حرارتي و تعيين اندازه هاي آن براي برآورد كردن دماهاي ورودي و خروجي سيال هاي گرم و سرد، نرخ دبی های جريان و افت فشار هاي مورد نياز است.

2-2 آرايش مسير جريان در مبدل هاي حرارتي
مبدل هاي حرارتي نوع جبران كننده كاهش انر‍‍‍‍‍‍‍ژي به كمك انتقال گرما، بر مبناي جهت جريان سيال هاي گرم و سرد و تعداد گذرهاي عبور هر جريان از مبدل ها دسته بندي مي شود. بنابراين همانطور كه در فصل قبل گفته شد مبدل هاي حرارتي ممكن است داراي الگوهاي جريان به شكل زير باشند.

: دسته بندی مبدل های حرارتی بر طبق آرایش های جریان

: دسته بندی مبدل های حرارتی بر طبق آرایش های جریان

روش های پایه در طراحی مبدل های حرارتی……………………………………………… 34
معادلات پايه طراحي………………………………………………………………………….. 36
ضريب كلي انتقال حرارت…………………………………………………………………….. 39
5-2 روش متوسط لگاريتمي اختلاف دما براي تحليل مبدل حرارتي……………………… 40
مبدل هاي حرارتي با جريان هاي چند گذر و متقاطع………………………………………. 43
6-2 روش NTU-ε برای تحلیل مبدل هاي حرارتي……………………………………………… 45
7-2 آشنایی با روش هاي مختلف طراحي مبدل هاي حرارتي………………………………. 48

فصل سوم

مبدل هاي حرارتي صفحه اي واشردار (صفحه و چهار چوب ) اساساً براي سادگي تميز كاري، در صنايع غذايي، در دهه 1930 معرفي شدند و طراحي آنها در دهه 1960 با تكامل موثرتر هندسه صفحات، مونتاژ اجزاء و مواد بهبود يافته واشر، كار آمد گشت. محدوده ي كاربردهاي ممكن اين مبدل، بصورت قابل ملاحظه اي توسعه داده شده ودر حال حاضر، تحت شرايط خاص و مناسب كه از قديم تصور مي شد، در آنها تنها بايد مبدل گرايي لوله اي، استفاده شود بكار مي روند.اين مبدل ها قادر به انجام محدوده اي بسيار وسيع از وظايف گرمايي در صنايع گوناگون هستند. بنابراين براي كاربردهاي انتقال حرارت مايع – مايع در فشار كم و متوسط، آنها مي توانند جايگزيني براي مبدل هاي گرمايي نوع پوسته اي و لوله اي باشند.با توجه به امكان تنوع در طراحي اين مبدل ها براي صفحات و آرايش هاي مختلف كه مي توانند براي وظايف گرماي متفاوتي مناسب باشند، طراحي مبدل هاي گرماي صفحه اي بسيار تخصصي است. برخلاف مبدل هاي حرارتي لوله اي كه براي آنها داده ها و روشهاي طراحي به سادگي در دسترس هستند، طراحي مبدل هاي حرارتي صفحه اي، همچنان ماهيتاً اختصاصي ( در انحصار و تملك شركت هاي توليد كننده) است. سازندگان، روش هاي طراحي رايانه اي خود را كه قابل استفاده براي طراحي مبدل عرضه شده توسط ايشان است، تكامل بخشيده اند.

مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار

مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار

آشنایی با مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار…………………………………………………… 50
2-3 خصوصات مكانيكي………………………………………………………………………………….. 51
1-2-3 مجموعه صفحه چارچوب………………………………………………………………………….. 51
2-2-3 انواع صفحه…………………………………………………………………………………………. 54
3-3 مشخصه هاي كاركرد…………………………………………………………………………………..57
1-3-3 مزاياي اصلي………………………………………………………………………………………… 58
2-3-3 محدوديتهاي عملكرد………………………………………………………………………………… 60
4-3 گذر ها و آرامش هاي جريان…………………………………………………………………………… 61
5-3 كاربردها…………………………………………………………………………………………………… 63
1-5-3 خوردگي …………………………………………………………………………………………………67
2-5-3 تعمير و نگهداري………………………………………………………………………………………. 70
6-3 محاسبات انتقال گرما و افت فشار……………………………………………………………………… 71
1-6-3 مساحت سطح انتقال گرما ……………………………………………………………………………71
3-6-3 قطر معادل کانل…………………………………………………………………………………………… 73
4-6-3 ضريب انتقال گرما …………………………………………………………………………………………74
5-6-3 افت فشار كانال…………………………………………………………………………………………. 75
6-6-3 افت فشار دهانه هاي ورودي و خروجي……………………………………………………………… 76
7-6-3 ضريب كلي انتقال گرما ………………………………………………………………………………….77
8-6-3 سطح انتقال گرما ………………………………………………………………………………………78
7-3 عملکرد حرارتی……………………………………………………………………………………………. 79

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارم

نرم افزار PWT كه به آلماني همان Plate Heat Exchangerمي شود. نرم افزاري است كه با توجه به نوع سيال هاي گرم و سرد، نوع ورق از نظر اندازه، جنس ورق، جنس واشر، نحوه چسباندن واشر، جنس چارچوب را مشخص مي شود. اين نرم افزار همچنسن اطلاعاتي در مورد افت فشار در مبدل، اعداد رينولدز و ناسلت، سطح انتقال حرارت، و همچنين گرماي مبادله شده را ارائه مي كند.در صفحه ي نخست آن دما و فشار طراحي، نوع فريم، نوع اتصالات (Connection) و سيستم اندازه گيري مورد استفاده SI) ياUS ) را مي توانيم انتخاب كنيم.در صفحه ي بعد ما می توانیم نوع سيال هاي سرد و گرم، دماهاي ورود و يا خروج، فشار كاري و افت فشار ،ميزان حاشیه سطحي، ميزان ضريب رسوب، ظرفيت گرمايي، نوع زمينه اي كه در آن كار مي شود (مثلاً Food,HVAC….)، نوع ورق ها و ضخامت آنها، نوع شيار آنها، نوع واشر به كار برده شده در آنها و همچنين تعداد پاس ها و همچنین تعداد ورق ها در هر پاس را مي توان مشخص نمود.در صفحه ي سوم يا صفحه ي نتيجه، نرم افزار براساس اينكه آيا شما خواستار نوع خاصي از ورق هستید و يا اينكه آیا تمايل داريد كه بهترين انتخاب را براساس افت فشار، تامين دماي مورد نياز، حاشیه سطحی، تعداد ورق، نوع فريم ودر نتيجه قيمت كه خود نرم افزار بر اساس این متغیر ها ارائه می دهد، داشته باشید، پیشنهادهایی را عرضه می کند. شما به عنوان یک طراح می توانید بر اساس تجربه و دیدی که از قیمت ها ونوع ورق ها و نوع واشر ها در طول زمان بدست اورده اید، بهترین انتخاب را انجام داده ویا حتی پیشنهاد نرم افزار را به بهترین حالت ممکن تغییر دهید.در اين صفحه شما مي توانيد نوع ورق، جنس و ضخامت آن، نوع واشر استفاده شده، تعداد ورق ها، حداكثر فاصله amax جهت آب بندي كامل دستگاه، اوزان دستگاه در حالت خالي و پر از سيال، قيمت دستگاه، ظرفيت حرارتي مورد نياز، ظرفيت حرارتي واقعي، دماي LMTD، فشار و دماي طراحي، دماهاي نتيجه شده در ورود و خروج، نوع واشر، سرعت سیال ها بين فاصله ي كانال ها (Vgap)، افت فشار، عدد رينولدز، اطلاعات سيال هاي سرد و گرم و همچنين يك سري از سرعت ها و افت فشارها و ميزان انتقال حرارت را پيدا كنيد.اكنون مي خواهيم مسئله ي زير را با نرم افزارPWT بررسي كنيم.

مقايسه محاسبات انجام شده توسط فرمول ها ونرم افزارPWT ا…………………………………………82
2-4 صورت مسئله اول (آب- آب)……………………………………………………………………………… 83
1-2-4 اعداد بدست آمده به وسيله نرم افزار: ………………………………………………………………84
2-2-4 اعداد بدست آمده به وسيله محاسبات:…………………………………………………………….. 89
تحليل انتقال گرما ……………………………………………………………………………………………….92
3-4 صورت مسئله دوم (آب- بخار)…………………………………………………………………………… 98
4-4 چارت مراحل انجام محاسبات…………………………………………………………………………….. 99
مراجع …………………………………………………………………………………………………………….101  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان