انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………… 1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول

در بازیاب نوع دیسکی، سطح انتقال حرارت به شکل دیسک است و سیال، به صورت محوری جریان دارد. در بازیاب نوع استوانه ای، ماتریس استوانه تو خالی است و سیال در آن به صورت شعاعی جریان دارد. این بازیاب ها، مبدل های حرارتی با جریان دوره ای هستند.در بازیاب دوار، عملیات پیوسته است. در این حالت، ماتریس به صورت دوره ای به داخل و خارج جریان ثابت گازها حرکت می کند.دو نوع از پیش گرمکن های بازیابی هوا که در نیروگاه های معمول استفاده می شوند : نوع صفحه دوار (شکل های 4-1 و 5-1) ونوع صفحه ثابت (شکل 6-1). روتور گرمکن هوا با صفحه دوار، در داخل محفظه ای جعبه مانند سوار شده است وصفحه گرم کننده به شکل صفحه مسطح، مشابه آنچه در شکل (5-1) نشان داده شده است، نصب می شود. با چرخش آرام روتور، سطح گرمایش، به صورت متناوب در معرض گازهای خروجی گرم و هوای ورودی قرار می گیرد. هنگامی که سطح گرمایش، در جریان گاز خروجی گرم قرار می گیرد، گرم می شود و هنگامی که این سطح توسط وسایل مکانیکی، به داخل هوا چرخانده می شود، گرمای ذخیره شده در آن، به جریان هوا پس داده می شود و بنابراین جریان هوا را گرم می نماید. در گرمکن هوا با صفحه ثابت (شکل6-1)، صفحات گرمایش ثابت هستند. در حالی که کلاهک هوای سرد، هم در بالا و هم در پایین، در طول صفحه گرمایش، می چرخند. اصول انتقال گرما، در این نوع از بازیاب ها همانند اصول مربوط به مربوط به بازیاب های گرمکن هوا با صفحه دوار می باشد. در بازیاب با ماتریس ثابت، جریان های گاز باید به طرف و یا از طرف ماتریس های ثابت، منحرف و هدایت شوند. بازیاب ها مبدل های فشرده گرما هستند و برای نسبت سطح به حجم تقریبا تا6600 m²/m³ طراحی می شوند.

: بازیاب پیش گرمکن هوا با صفحه ثابت

: بازیاب پیش گرمکن هوا با صفحه ثابت

دسته بندی مبدل های حرارتی………………………………………………………….. 2
مبدل های حرارتی از نظر انتقال و یا بازیابی گرما……………………………………… 4
مبدل های حرارتی از نظر فرآیند انتقال………………………………………………….. 9
مبدل های حرارتی از نظر شکل و ساختار ………………………………………………11
1-4-1- مبدل های لوله ای……………………………………………………………….. 12
مبدل های حرارتی دو لوله ای……………………………………………………………. 12
مبدل های حرارتی پوسته و لوله ای…………………………………………………….. 13
مبدل های حرارتی لوله ای حلزونی……………………………………………………….. 16
2-4-1- مبدل های حرارتی صفحه ای………………………………………………………. 17
مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار……………………………………………………. 17
مبدل های حرارتی صفحه ای حلزونی…………………………………………………….. 19
(3) مبدل های حرارتی لاملا………………………………………………………………. 23
3-4-1- مبدل های حرارتی با سطوح پره دار…………………………………………….. 24
(1) مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار …………………………………………………25
(2) مبدل های حرارتی لوله ای پره دار…………………………………………………… 26
5-1 مبدل های حرارتی از نقطه نظر مکانیزم های انتقال حرارت………………………. 28
6-1 مبدل های حرارتی از نظر آرایش های جریان های گرم و سرد …………………….29
7-1 مبدل های حرارتی از نظر کاربرد آنها …………………………………………………..30
(8) انتخاب مبدل هایی حرارتی……………………………………………………………… 32

فصل دوم

رایجترین مسائل در طراحی مبدل های حرارتی،تعیین مقدار نامی عملکرد و تعیین اندازه های نامی است. مسأله تعیین مقادیر نامی عملکرد به تعیین نرخ انتقال گرما و دماهای خروجی سیال های سرد و گرم، برای نرخ ها ودماهای ورودی مشخص جریان ها و افت فشار مجاز مشخص برای مبدل های حرارتی موجود مربوط است. از این رو مساحت سطح انتقالی گرما و ابعاد گذرگاه جریان در دست هستند.از سوی دیگر، مسأله تعیین اندازه های نامی، به تعیین ابعاد مبدل های حرارتی مربوط می گردد. که به معنای نوع مناسب مبدل های حرارتی و تعیین اندازه های آن برای برآورد کردن دماهای ورودی و خروجی سیال های گرم و سرد، نرخ دبی های جریان و افت فشار های مورد نیاز است.

2-2 آرایش مسیر جریان در مبدل های حرارتی
مبدل های حرارتی نوع جبران کننده کاهش انر‍‍‍‍‍‍‍ژی به کمک انتقال گرما، بر مبنای جهت جریان سیال های گرم و سرد و تعداد گذرهای عبور هر جریان از مبدل ها دسته بندی می شود. بنابراین همانطور که در فصل قبل گفته شد مبدل های حرارتی ممکن است دارای الگوهای جریان به شکل زیر باشند.

: دسته بندی مبدل های حرارتی بر طبق آرایش های جریان

: دسته بندی مبدل های حرارتی بر طبق آرایش های جریان

روش های پایه در طراحی مبدل های حرارتی……………………………………………… 34
معادلات پایه طراحی………………………………………………………………………….. 36
ضریب کلی انتقال حرارت…………………………………………………………………….. 39
5-2 روش متوسط لگاریتمی اختلاف دما برای تحلیل مبدل حرارتی……………………… 40
مبدل های حرارتی با جریان های چند گذر و متقاطع………………………………………. 43
6-2 روش NTU-ε برای تحلیل مبدل های حرارتی……………………………………………… 45
7-2 آشنایی با روش های مختلف طراحی مبدل های حرارتی………………………………. 48

فصل سوم

مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار (صفحه و چهار چوب ) اساساً برای سادگی تمیز کاری، در صنایع غذایی، در دهه 1930 معرفی شدند و طراحی آنها در دهه 1960 با تکامل موثرتر هندسه صفحات، مونتاژ اجزاء و مواد بهبود یافته واشر، کار آمد گشت. محدوده ی کاربردهای ممکن این مبدل، بصورت قابل ملاحظه ای توسعه داده شده ودر حال حاضر، تحت شرایط خاص و مناسب که از قدیم تصور می شد، در آنها تنها باید مبدل گرایی لوله ای، استفاده شود بکار می روند.این مبدل ها قادر به انجام محدوده ای بسیار وسیع از وظایف گرمایی در صنایع گوناگون هستند. بنابراین برای کاربردهای انتقال حرارت مایع – مایع در فشار کم و متوسط، آنها می توانند جایگزینی برای مبدل های گرمایی نوع پوسته ای و لوله ای باشند.با توجه به امکان تنوع در طراحی این مبدل ها برای صفحات و آرایش های مختلف که می توانند برای وظایف گرمای متفاوتی مناسب باشند، طراحی مبدل های گرمای صفحه ای بسیار تخصصی است. برخلاف مبدل های حرارتی لوله ای که برای آنها داده ها و روشهای طراحی به سادگی در دسترس هستند، طراحی مبدل های حرارتی صفحه ای، همچنان ماهیتاً اختصاصی ( در انحصار و تملک شرکت های تولید کننده) است. سازندگان، روش های طراحی رایانه ای خود را که قابل استفاده برای طراحی مبدل عرضه شده توسط ایشان است، تکامل بخشیده اند.

مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار

مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار

آشنایی با مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار…………………………………………………… 50
2-3 خصوصات مکانیکی………………………………………………………………………………….. 51
1-2-3 مجموعه صفحه چارچوب………………………………………………………………………….. 51
2-2-3 انواع صفحه…………………………………………………………………………………………. 54
3-3 مشخصه های کارکرد…………………………………………………………………………………..57
1-3-3 مزایای اصلی………………………………………………………………………………………… 58
2-3-3 محدودیتهای عملکرد………………………………………………………………………………… 60
4-3 گذر ها و آرامش های جریان…………………………………………………………………………… 61
5-3 کاربردها…………………………………………………………………………………………………… 63
1-5-3 خوردگی …………………………………………………………………………………………………67
2-5-3 تعمیر و نگهداری………………………………………………………………………………………. 70
6-3 محاسبات انتقال گرما و افت فشار……………………………………………………………………… 71
1-6-3 مساحت سطح انتقال گرما ……………………………………………………………………………71
3-6-3 قطر معادل کانل…………………………………………………………………………………………… 73
4-6-3 ضریب انتقال گرما …………………………………………………………………………………………74
5-6-3 افت فشار کانال…………………………………………………………………………………………. 75
6-6-3 افت فشار دهانه های ورودی و خروجی……………………………………………………………… 76
7-6-3 ضریب کلی انتقال گرما ………………………………………………………………………………….77
8-6-3 سطح انتقال گرما ………………………………………………………………………………………78
7-3 عملکرد حرارتی……………………………………………………………………………………………. 79

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارم

نرم افزار PWT که به آلمانی همان Plate Heat Exchangerمی شود. نرم افزاری است که با توجه به نوع سیال های گرم و سرد، نوع ورق از نظر اندازه، جنس ورق، جنس واشر، نحوه چسباندن واشر، جنس چارچوب را مشخص می شود. این نرم افزار همچنسن اطلاعاتی در مورد افت فشار در مبدل، اعداد رینولدز و ناسلت، سطح انتقال حرارت، و همچنین گرمای مبادله شده را ارائه می کند.در صفحه ی نخست آن دما و فشار طراحی، نوع فریم، نوع اتصالات (Connection) و سیستم اندازه گیری مورد استفاده SI) یاUS ) را می توانیم انتخاب کنیم.در صفحه ی بعد ما می توانیم نوع سیال های سرد و گرم، دماهای ورود و یا خروج، فشار کاری و افت فشار ،میزان حاشیه سطحی، میزان ضریب رسوب، ظرفیت گرمایی، نوع زمینه ای که در آن کار می شود (مثلاً Food,HVAC….)، نوع ورق ها و ضخامت آنها، نوع شیار آنها، نوع واشر به کار برده شده در آنها و همچنین تعداد پاس ها و همچنین تعداد ورق ها در هر پاس را می توان مشخص نمود.در صفحه ی سوم یا صفحه ی نتیجه، نرم افزار براساس اینکه آیا شما خواستار نوع خاصی از ورق هستید و یا اینکه آیا تمایل دارید که بهترین انتخاب را براساس افت فشار، تامین دمای مورد نیاز، حاشیه سطحی، تعداد ورق، نوع فریم ودر نتیجه قیمت که خود نرم افزار بر اساس این متغیر ها ارائه می دهد، داشته باشید، پیشنهادهایی را عرضه می کند. شما به عنوان یک طراح می توانید بر اساس تجربه و دیدی که از قیمت ها ونوع ورق ها و نوع واشر ها در طول زمان بدست اورده اید، بهترین انتخاب را انجام داده ویا حتی پیشنهاد نرم افزار را به بهترین حالت ممکن تغییر دهید.در این صفحه شما می توانید نوع ورق، جنس و ضخامت آن، نوع واشر استفاده شده، تعداد ورق ها، حداکثر فاصله amax جهت آب بندی کامل دستگاه، اوزان دستگاه در حالت خالی و پر از سیال، قیمت دستگاه، ظرفیت حرارتی مورد نیاز، ظرفیت حرارتی واقعی، دمای LMTD، فشار و دمای طراحی، دماهای نتیجه شده در ورود و خروج، نوع واشر، سرعت سیال ها بین فاصله ی کانال ها (Vgap)، افت فشار، عدد رینولدز، اطلاعات سیال های سرد و گرم و همچنین یک سری از سرعت ها و افت فشارها و میزان انتقال حرارت را پیدا کنید.اکنون می خواهیم مسئله ی زیر را با نرم افزارPWT بررسی کنیم.

مقایسه محاسبات انجام شده توسط فرمول ها ونرم افزارPWT ا…………………………………………82
2-4 صورت مسئله اول (آب- آب)……………………………………………………………………………… 83
1-2-4 اعداد بدست آمده به وسیله نرم افزار: ………………………………………………………………84
2-2-4 اعداد بدست آمده به وسیله محاسبات:…………………………………………………………….. 89
تحلیل انتقال گرما ……………………………………………………………………………………………….92
3-4 صورت مسئله دوم (آب- بخار)…………………………………………………………………………… 98
4-4 چارت مراحل انجام محاسبات…………………………………………………………………………….. 99
مراجع …………………………………………………………………………………………………………….101  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان