انتخاب صفحه

مقدمه
جهت یاب رادیویی یک تکنولوژی سری است که مرکب ازعلم و هنر است. اگرچه تکنولوژی DF قابلیت های بسیاری را در بر دارد، اما همچنین محدودیت هایی را ایجاد می کند. بنابراین بسیار اهمیت دارد که خریداران در هنگام خرید با اطلاع کافی بتوانند تصمیم گیری کنند.تکنیک DF از زمان شناسایی امواج الکترو مغناطیسی وجود داشته است. در سال 1888 زمانی که هرتز بر روی رنج امواج دسی متریک کار می کرد به اطلاعات جالبی در مورد دایرکتیویتی آنتن ها دست یافت و در سال 1906 اولین کاربرد آن در یک روش DF خانگی آزمایش شد. واحد های DF اولیه به صورت polarization direction finders بودند. آن ها شامل یک دو قطبی مغناطیسی یا الکتریکی قابل چرخش بودند که محور آن در جهت امواج مغناطیسی یا الکتریکی قرار می گرفت.در سال 1907 Bellini and Tosi اصول و قوانین کلی DF را کشف کردند که بعداً با نام » دو آنتن جهتی عمود بر هم با زاویه سنج قابل چرخش « شناخته شدند. با وجود این اختراع، جهت یاب های با قابلیت چرخش برای اولین بار به طور گسترده در جنگ جهانی اول استفاده شدند.جهت یاب های رادیویی در قرن 20 و با استفاده از خاصیت دو جهته آنتن های حلقوی برای نمایش قوس زاویهای سیگنال های دریافتی، ساخته شدند. درسال 1919، F.Adcock از انگلستان یک نوع جدید از آنتن را به ثبت رساند که در آن از دو قطبی یا تک قطبی (به جای حلقه) با دو فاز متفاوت برای بدست آوردن خصوصیات دو جهته استفاده شد. از آنجا که این آنتن های جفت شده Adcock از استوانه های عمودی بهره می جست در آن جزء به طور افقی پلاریزه شده تقریباً کنار گذاشته می شد و در امواج هوایی، تنها جزء دلخواه و عمودی آن به کار گرفته می شد .اختراع این آنتن جهت یاب توسط Adcock، باعث جهش بزرگی در زمینه هنر و تکنولوژی جهت یاب های رادیویی شد که این حرکت رو به جلو باعث استفاده روزافزون از آن گشت. اگر چه آنتن های DF حلقوی هنوز در برخی موارد استفاده می شود اما استفاده از آنها تنها زمانی قابل توجیه است که نیاز به کوچک بودن آنتن آنچنان برجسته باشد که مشکلات ذاتی آنتن حلقوی باعث گذشتن از آنها شود.

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………..1 مقدمه………………………………………………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : مقدمه ای بر آنتن دی پل ادکاک سایت ثابت .

این بخش ملاحظات مختلفی پیرامون طراحی، انتخاب، استفاده و گسترش یک آنتن جهت یاب امواج VHF/UHF دی پل ادکاک سایت ثابت را در بر می گیرد. شباهت ها و تفاوت های میان دوقطبی های ادکاک (Adcock) و همتایان تک قطبی آنها نیز به بحث گذاشته شده است. برای تسهیل خواندن و اطمینان از سطح این بخش در حد تکنیکی و قابل قبول، حداقل هایی از آنتن های 1DF و تئوری منتسب بدان نیز ارائه شده است، هرچند تمرکز اصلی روی مباحث عملیاتی و کاربردی است تا مباحثتئوری. بسیاری از خوانندگان ممکن است با آنتن های جهت یاب Adcock که در موارد موبایل و جهتیابی متحرک استفاده می شوند آشنا باشند. این آنتن ها عموماً روی سطح فوقانی ماشین ها و خودرو های متداول و یا زیر هواپیماها نصب شده اند. همانطور که در بخش بعدی بحث خواهد شد، آنتن های تک قطبی در هنگام استفاده در دکل های ثابت، ضعیف عمل می کنند و دلیل اصلی این ضعف، اثرات نامطلوب دکل و ارتفاع محدود صفحه زمین آن خواهد بود.آنتن های دو قطبی Adcock برای مقاصد ثابت و یا ثابت اما قابل حمل، مناسب تر است چرا که در این موارد حداکثر دقت ممکن بدست می آید. برای حصول این سطح از دقت در آنتن های دو قطبی ،باید آنها را روی دکل هایی با حداکثر ارتفاع ممکن نصب کرد تا اثرات اشیای پیرامونی به کمترین حد ممکن تقلیل یابد (اشیای محل و یا پرسنل شاغل). اگر چه آنتن های دو قطبی به خودی خود اثراث ذکر شده در بالا که مرتبط با استفاده از آنتن های تک قطبی برای مقاصد ثابت هستند را به حداقل م یرساند اما وجود دکل مشکلات اجرائی غیرقابل تشخیصی را برای غالب کمپانی ها به وجود می آورد.آنتن های دو قطبی Adcock برای مقاصد ثابت و یا ثابت اما قابل حمل، مناسب تر است چرا که در این موارد حداکثر دقت ممکن بدست می آید. برای حصول این سطح از دقت در آنتن های دو قطبی ،باید آنها را روی دکل هایی با حداکثر ارتفاع ممکن نصب کرد تا اثرات اشیای پیرامونی به کمترین حد ممکن تقلیل یابد (اشیای محل و یا پرسنل شاغل). اگر چه آنتن های دو قطبی به خودی خود اثراث ذکر شده در بالا که مرتبط با استفاده از آنتن های تک قطبی برای مقاصد ثابت هستند را به حداقل م یرساند اما وجود دکل مشکلات اجرائی غیرقابل تشخیصی را برای غالب کمپانی ها به وجود می آورد. اگر چه این مشکلات به نسبت مشکلات ناشی از آنتن های تک قطبی بسیار جزئی تر است اما همین مشکلات کم ممکن است اثرات بسیار جدی پدید آورد. علاوه بر این، شدت مشکلات ایجاد شده در هنگام استفاده، وقتی بیشتر خواهد شد که استفاده کننده از دستگاه به علت ناملموس بودن مشکلات ،از آن غفلت می کند و این باعث خواهد شد اغلب کمپانی ها تمایلی برای برطرف کردن آنها نداشته باشند.

1-1- مقدمه و خلاصه اجرایی…………………………………………………………………………….. 5
1-2- تاریخچه آنتن های DF ادکاک…………………………………………………………………………7
1-3- توصیف ساده عملکرد یک سیستم DF واتسون وات……………………………………………….8
1-4- استفاده از آنتن های DF متحرک در کاربری های سوار شده روی دکل………………………….13
1-4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 13
1-4-2- اعوجاج پترن گین در اثر ارتفاع ……………………………………………………………………..14
1-4-3- اعوجاج پترن گین آزیموثی…………………………………………………………………………. 16
1-4-4- خلاصه بخش چهار …………………………………………………………………………………..18
1-5- استفاده از دو قطبی های ادکاک برای مقاصد جهت یابی نصب شده روی دکل……………….. 19
1-5-1- مقدمه ای بر دو قطبی های Adcock ……ا……………………………………………………….19
1-5-2- مزایای عملکرد دو قطبیAdcock ………….ا………………………………………………………..19
1-5-3- افت عملکرد دو قطبی در اثر حمایت پایه افقی (اثر پایه ) ………………………………………….20
1-5-4- افت عملکرد دو قطبی در اثر دکل های عمود ( اثر دکل ) …………………………………………….21
1-5-5- آنتن های هوایی Adcock با شکل 8 ……………………………………………………………………24
1-5-6- تنظیمات دو قطبی Adcock …..ا………………………………………………………………………….27
1-5-7- خلاصه بخش پنجم …………………………………………………………………………………………28

نمایشگر/پردازنده سیگنال  DFمدل DFP-

نمایشگر/پردازنده سیگنال DFمدل DFP-

فصل دوم : مشخصات سیستم DF و نحوه خرید آن.

این بخش موارد متعددی را که کاربران باید هنگام انتخاب و خرید سیستم جهت یاب رادیویی در نظر داشته باشند را عنوان می کند. جهت یاب رادیویی یک تکنولوژی سری است که مرکب ازعلم و هنر است. اگرچه تکنولوژی DF قابلیت های بسیاری را در بر دارد، اما همچنین محدودیت هایی را ایجاد می کند. بنابراین بسیار اهمیت دارد که خریداران در هنگام خرید با اطلاع کافی بتوانند تصمیم گیری کنند. اسامی تجاری معروف به تنهایی نمی توانند ضمانتی برای کارآمد بودن این سیستم جهت یاب رادیویی با نیازهای مشتریان باشد. در بخش های بعدی، سعی داریم تا کاربران را در فرآیند انتخاب سیستم DF تا حد امکان راهنمایی کنیم.

یک سیستم DF کامل، یک معیار دستی با تمام اجزای سازنده DF قرار گرفته در یک بسته است. سیستم های DF دستی برای کاربرد های سیار DF هستند، در شرایطی که مکان فرستنده توسط وسیله نقلیه دور از دسترس است. عملکرد سیستم های دستی DF از حالت ضعیف تا قوی تغییر می کند، به این صورت که نزدیکی اپراتور به آنتن DF به عملکرد کمتری منجر خواهد شد.

2- 2- 3- گیرنده، پردازنده و نمایشگر DF [4]
در سیستم DF ،گیرنده DF به صورت الکتریکی و مکانیکی با پردازنده و نمایشگر سیگنال DF ترکیب شده و یک آنتن DF به صورت مجزا قرار دارد. در یک مدل با طراحی خوب، قسمت دریافت کننده امواج را می توان برای عملکرد بهتر DF بهینه کرد. با داشتن دستگاه در یک مجموعه کامل مجزا امکان راه اندازی آسان سیستم با حداقل کنترل فراهم خواهد شد. با بیان این مهم که گیرنده یک بخش اصلی سیستم DF است، سیستم های DF که از گیرنده های کم حجم ارزان قیمت استفاده می کنند نمی توانند بعنوان یک سیستم کاملاً با کیفیت در نظر گرفته شوند.

2-1- مرور مطالب ……………………………………………………………………………………………….30
2-2- پیکره بندی سیستم DF ……….ا……………………………………………………………………….30
2-2-1- اجزای سازنده ی سیستم DF…ا…………………………………………………………………….30
2-2-2- سیستم DF کامل …………………………………………………………………………………….31
2-2-3- گیرنده ، پردازنده و نمایشگر DF …ا………………………………………………………………….31
2-2-4- گیرنده ، پردازنده و نمایشگر مجزا……………………………………………………………………..31
2-3- سایت ثابت در برابر سایت سیار……………………………………………………………………….. 32
2-3-1- مرور ………………………………………………………………………………………………………32
2-3-2- سیستم های DF سیار ……………………………………………………………………………….33
2-3-2- 1- آنتن های DF سیار …………………………………………………………………………………33
2-3-2- 2- تعقیب امواج و یافتن فرستنده در برابر مثلث بندی……………………………………………..34
3 -2-3-2- نمایشگرهای جهت ………………………………………………………………………………..35
2-3-2- 4- قابلیت استماع مستقیم ……………………………………………………………………………37
2-3-2- 5- عملیات هواپیما ………………………………………………………………………………………38
2-3- 3- سیستم های DF سایت ثابت………………………………………………………………………….40
2-3-3- 1- اطلاعات عمومی ……………………………………………………………………………………….40
2-3-3- 2- آنتن های DF سایت ثابت…………………………………………………………………………….40
3 -3-3-2- پردازنده ها و گیرنده های DF سایت ثابت …………………………………………………………41
2-3-3- 4- تنظیم سایت ………………………………………………………………………………………….41
2-3-3- 5- هماهنگی با واحدهای DF سیار…………………………………………………………………….34

فصل سوم : اندازه گیری حساسیت آنتنAdcock متحرک.

این بخش در مورد ملاحظات مختلف در ارتباط با تعریف و اندازه گیری حساسیت آنتن ها و سیستم- های DF جهت یاب ادکاک متحرک بحث می کند. از آنجا که این موضوع مورد توجه بیشتر کاربران است روند های خاصی مورد بحث قرار می گیرند که به کاربران دارای قابلیت فنی امکان می دهند اندازه گیری های خود را به نحوی انجام دهند که بتوانند مستقلاً سطح عملکرد وسیله را تعیین کنند. از این رو امید است که به وسیله این بخش اطلاعاتی فراهم شود که بتواند به کاربرانی که می خواهند برنامه های آزمایش خود را انجام دهند یا کسانی که صرفاً می خواهند قادر باشند به طور اساسی مشخصات حساسیت DF فروشنده را تفسیر و نظم فنی روند های اندازه گیری به کار گرفته شده را ارزیابی کنند کمک کند.
مشخصات حساسیت DF به دیگر پارامترهای عملیاتی سیستم DF وابستگی بیشتری دارد. بنابراین یکی از اهداف اصلی این بخش فراهم کردن دانش لازم برای کاربر در جهت تفسیر کامل مشخصات حساسیت سیستم DF است. هرچند این بخش عمدتاً مربوط به آنتن های DF ادکاک متحرک است، اما بیشتر موضوعات بحث شده، در مورد آنتن های DF با محل ثابت نیز کاربرد دارد.

3- 2- مفاهیم و تعاریف اندازه گیری حساسیت DF
13-2-– مقدمه و مرور
همان طور که برای هرگونه مشخصات حساسیت صدق می کند، حساسیت سیستم DF باید بر اساس یک سطح حداکثر سیگنال ورودی معین تعریف شود که برای تولید یک نسبت سیگنال به نویز خروجی لازم است. این همچنین مهم است که پارامترهای مختلف دیگر سیستم نیز تعیین شود زیرا این پارامترها می توانند اغلب تا حد زیادی بر حساسیت DF تأثیر بگذارند. برای یک سیستم DF ، تعیین حساسیت درست، باید بر اساس حداکثر نیروی میدان الکتریکی امواج پیشرو1 که به آنتن DF برخورد می کنند بیان شود. مثلاً این بی معناست که یک فروشنده، حساسیت یک سیستم DF را به عنوان 1 میکروولت تعیین کند زیرا چنین تعیینی ابعاد نیروی میدان و نسبت سیگنال به نویز و همین طور زاویه ارتفاعی امواج، پلاریزاسیون، پهنای باند گیرنده IF یا زمان ادغام

3-1- مقدمه و خلاصه اجرایی …………………………………………………………………………………..46
3-2- مفاهیم و تعاریف اندازه گیری حساسیت DF ……ا………………………………………………………46
3-2- 1- مقدمه و مرور………………………………………………………………………………………………46
3-2- 2- نیروی میدان الکتریکی …………………………………………………………………………………..47
3-2- 3- پلاریزاسیون و زاویه ارتفاع ……………………………………………………………………………….47
3-2- 4- آنتن های ایزو تروپیک و بهره آنتن …………………………………………………………………………48
3-2- 5- محاسبه افت مسیر…………………………………………………………………………………………..48
3-2-6- محاسبه نیروی میدان …………………………………………………………………………………………48
3-2-7- معیارهای حساسیت آستانه …………………………………………………………………………………49
3- 2-7-1- مقایسه سیستم های DF با معیارهای آستانه حساسیت مختلف…………………………………….50
3- 2-7-2- اندازه گیری BNR ..ا…………………………………………………………………………………………..50
3-2-8- پهنای باند نویز یکپارچه گر ……………………………………………………………………………………….51
3-2-9- سیستم DF در مقابل حساسیت آنتن ………………………………………………………………………..52
3-2-01- پارامترهای عملیاتی گیرنده DF استاندارد برای آزمایش حساسیتDF ..ا………………………………..52
3-3- ضروریات آزمایشات کلی حساسیت DF ..ا………………………………………………………………………..53
3-3-1- فاصله لازم میان فرستنده آزمایش و آنتن DF .ا…………………………………………………………………53
3-3-2- ضروریات فرستنده آزمایش ……………………………………………………………………………………….55
3-3-3- آنتن فرستنده آزمایش …………………………………………………………………………………………….55
3-3-3-1- ضروریات کلی ……………………………………………………………………………………………………55
3-3-3-2- ساخت ………………………………………………………………………………………………………….56
3-3-3-3- آزمایش و کنترل ………………………………………………………………………………………………57
3-3-3- 3-1- فرکانس رزونانس و اندازه گیری افت بازگشتی ……………………………………………………….57
3-3-3- 3-2- اندازه گیری تضعیف مکان ………………………………………………………………………………..59
4-3-3-3- عامل آنتن ……………………………………………………………………………………………………..60
3-3-3-5- تضعیف محل نرمالیزه شده …………………………………………………………………………………..61
3-3-4- ضروریات صفحه زمین ……………………………………………………………………………………………62
3-3-5- صفحه زمین ارتفاع یافته ………………………………………………………………………………………..63
3-3-6- تعداد لازم فرکانس های آزمایش ………………………………………………………………………………64
3-3-7- اشیای منعکس کننده ………………………………………………………………………………………….64
3-3-8- افت های کابل RF آنتن DF ….ا………………………………………………………………………………65
4-3- آزمایش حساسیت DF ………ا…………………………………………………………………………………..65
3-4-1- مرور………………………………………………………………………………………………………………..65
3-4-2- ثبات محل ………………………………………………………………………………………………………..66
3-4-3- موضوعات تداخل ………………………………………………………………………………………………..67
3-4-4- آزمایش حساسیت DF در فضای بسته …………………………………………………………………….68
3- 4-4-1- مرور……………………………………………………………………………………………………………68
3- 4-4-2- محل های آزمایش در فضای بسته ………………………………………………………………………68

پترن گین زاویه ارتفاعی منو پل به قطر  30اینچ روی دکل  72اینچی

پترن گین زاویه ارتفاعی منو پل به قطر 30اینچ روی دکل 72اینچی

 فصل چهارم : اندازه گیری دقت زاویه ای آنتن Adcock DF متحرک

این بخش در مورد توضیحات متنوعی است که مرتبط با تعریف و بررسی دقت زاویه ای آنتن های جهت یاب ادکاک متحرک و سیستم های آن است. از آنجا که دقت زاویه ای یک موضوع جالب برای بیشتر کاربران است لذا روش های خاصی بحث می شوند که امکان می دهند که استفاده کنندگان بطور تکنیکی بررسی های خودشان را هدایت کنند. مانند زمانیکه آنها قادر می شوند عملکرد های تجهیزات DF را بطور مستقل تغییر دهند.

4-2- مفاهیم وتعاریف مربوط به دقت زاویه ای DF
4-2-1- دقت مکانی در مقابل دقت در ابزار
دقت در ابزار اشاره به دقت در تجهیزات DF دارد، که مرتبط با موضوعات مربوط به خطا های سخت افزاری و نرم افزاری است. دقت در ابزار حذف کننده خطا های مرتبط با مکان است. دقت در ابزار بنابراین بیانگر موضوعات مشخص شده قطعی در شرایط مکانی مطلوب است. اگرچه استفاده کنندگان علاقه مندی بیشتری در مورد دقت زاویه ای سیستم های DF در محیط های عملی واقعی دارند اما فروشندگان به ندرت چنین شرایطی را می توانند فراهم کنند. عوامل محیطی متنوع ممکن است سبب کاهش دقت زاویه ای DF شوند.

4-2- 2- مکان مناسب
مکان مناسب جایی است که بزرگ و مسطح بوده و قابلیت هدایت داشته باشد و هیچ عامل منعکس کننده ای نداشته باشد، به علاوه امواج پیشرو در یک دامنه یکسانی ظاهر می شوند و بحث پیش فاز در آنتن DF در تست مطرح می شود. از این رو چنین مکان مناسبی تنها بیانگر یک ساختار فرضی است که هرگز کاملاً محقق نمی شود، از این رو تست آنتن های DF در یک مکان تست شده تا حدی مطلوب آموزشی باید انجام شود.

4-1- معرفی و خلاصه ی اجرایی…………………………………………………………………………………… 71

4-2- مفاهیم و تعاریف مربوط به دقت زاویه ای DF…ا…………………………………………………………. 71
4-2-1- دقت مکانی در مقابل دقت در ابزار………………………………………………………………………..71
4-2-2- مکان مناسب…………………………………………………………………………………………………. 71
4-2-3- دقت زاویه ای DF…ا…………………………………………………………………………………………… 72
4- 2-3-1- مرور……………………………………………………………………………………………………………72
4- 2-3-2- خطای ماکزیمم………………………………………………………………………………………………. 72
4- 2-3-3- خطای متوسط………………………………………………………………………………………………….72
4- 2-3-4- خطای موثر……………………………………………………………………………………………………. 27
4-3- موارد ضروری یا مورد نیاز درتست دقت زاویه ای DF….ا……………………………………………………….. 73
4-3-1- آنتن جهت یاب ثابت در مقابل فرستنده تست ثابت…………………………………………………………. 73
4-3-2- تعداد آزیموث تست مورد نیاز…………………………………………………………………………………… 74
4-3-3- فاصله لازم میان آنتن DF و فرستنده تست…………………………………………………………………… 74
4-3-4- موضوعات ارائه شده در مورد یک مکان متوع…………………………………………………………………. 75
4-3-5- دقت نمایش سیگنال ، تفکیک پذیری و متوسط گیری………………………………………………………. 75
4-4- تست دقت زاویه ای DF…ا……………………………………………………………………………………….. 76
4-4-1- کالیبراسیون گیرنده و پردازنده سیگنال DF…ا………………………………………………………………… 76
4-4-2- روش تست دقت زاویه ای DF در هوای آزاد…………………………………………………………………… 78
4-4-3- آنالیز داده………………………………………………………………………………………………………….. 78
ANTDATA1 -1-3-4 -4  .ا…………………………………………………………………………………………………78
ANTDATA 2 -2-3-4-4 …………………………………………………………………………………………………..ا79
4-4- 4- نرم افزار استفاده کنندگان یا کاربران………………………………………………………………………….. 80
4-4- 5- رفع عیب………………………………………………………………………………………………………….. 80
4-4-5-1- مرور……………………………………………………………………………………………………………….80
4-4-5-2- انعکاس چند مسیری…………………………………………………………………………………………….. 80
4-4-5-3- کابل و موقعیت صفحه زمین……………………………………………………………………………………. 81
4-4-5-4- آنتن ضعیف و زمین کردن صفحه گردون……………………………………………………………………… 81
4-4-5-5- تداخل……………………………………………………………………………………………………………. 81
4-4-5-6- نشتی کابل……………………………………………………………………………………………………… 81

فصل پنجم : انواع مدل های آنتن های

جهت یابی دیجیتالی برای فرکانس های 20 تا 3000 مگاهرتز براساس خط مشی های ITU DDF190 جوان ترین عضو خانواده DF دیجیتال، به صورت کوچک و جمع و جور به گیرنده VHF-UHF اضافه می شود. این محصول براساس اصل هم بستگی1 کار می کند و کار اصلی آن ردیابی منابع تداخل و پخش کننده های غیرمجاز است. ترکیب پردازش سیگنال های دیجیتال با تکنولوژی های جدید RF، استاندارد های جدیدی در عرصه- های مختلف ایجاد کرد و جهت یابی یکی از آنهاست. DDF190 که می تواند به گیرنده هایی که در بازار موجود می باشند اضافه شود، کاملاً از راه دور قابل کنترل می باشد. دارای خروجی غیرمنظم IF 10.7 هرتز یا 21.4 مگا هرتز نیز هست. همچنین دارای مسیریاب با جستجوی سریع (DDFOxS) و مسیریابی به همراه مونیتورینگ میباشدESMC .(DDFOxM) و ESN از برنامه های گیرنده برای کار کردن با DDF190 ایده آل می باشند و این مقرون به صرفه ترین روش برای اضافه کردن یک مسیریاب با باند پهن به سیستم های اندازه گیری و مونیتورینگ با کیفیت بالاست.

5-1- 1- عملیات………………………………………………………………………………………………………….. 87
5-1- 2- آنتن ها…………………………………………………………………………………………………………… 88
5-1- 3- سازگاری سیستم……………………………………………………………………………………………… 89
5-2- سیستم DF متحرک برای ارتش دانمارک…………………………………………………………………………. 90
5-3- آنتن های DF برای همه اهداف…………………………………………………………………………………….92
5-3- 1- از HF تا UHF ، ثابت و متحرک…………………………………………………………………………………. 92
5-3- 2- آنتن های DF برای امواج کوتاه………………………………………………………………………………. 92
5-3- 3- مدرنیزه کردن سیستم های قدیمی………………………………………………………………………. 94
5-4- جهت یاب موج کوتاه در کشتی ها…………………………………………………………………………….. 96

نصب آنتن  DFبر روی هلی کوپتر

نصب آنتن DFبر روی هلی کوپتر

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات 89

6-1- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………99
6-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………100

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….102

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

1-4 : جدول دقت زاویه ای……………………………………………………………………………………………………. 73
2-4 : تاثیر تعداد آزیموث های تست بر روی دقت زاویه ای……………………………………………………………….. 74
3-4 : آنالیز خطای زاویه ای آنتن DF و گزارش تست میدان……………………………………………………………… 82
4-4 : گزارش تست دقت زاویه ای آنتن DF….ل………………………………………………………………………….. 38
1-5 : داده های آنتن DF مدل DDF190…..ا…………………………………………………………………………………. 90

فهرست اشکال

1-1 : بلوک دیاگرام سیستم DF واتسون وات………………………………………………………………………………… 8
2-1 : پترن گین آزیموثی همه جهته یک منوپل یا دی پل عمودی………………………………………………………….. 9
3-1 : پترن گین آزیموثی دو جهته جفت آنتن های هوایی…………………………………………………………………. 10
4-1 : پترن گین آزیموثی برای یک سیستم DF..ا…………………………………………………………………………….. 10
5-1 : آنتن DF ادکاک متحرک…………………………………………………………………………………………………….. 11
6-1 : آنتن DF دوقطبی H نصب شده روی پایه………………………………………………………………………………. 11
7-1 : نمایشگر / پردازنده سیگنال DF مدل DFP – 1000B…….ا……………………………………………………………..12
9-1 : پاسخ زاویه ارتفاعی دیپل عمودی………………………………………………………………………………………. 14
1-10 : پاسخ زاویه ارتفاعی منو پل…………………………………………………………………………………………….. 14
1-11 : پترن گین زاویه ارتفاعی منو پل به قطر 30 اینچ روی دکل 72 اینچی……………………………………………….. 15
1-12 : پاسخ گین آزیموثی آنتن Adcock منو پل در حضور سیگنال های بطور افقی پلاریزه شده……………………….. 18
1-13 : اعوجاج پترن گین آزیموثی آنتن Adcock منوپل دو جهته در حضور سیگنال های بطور افقی
پلاریزه شده…………………………………………………………………………………………………………………………… 18
1-14 : پترن گین زاویه ارتفاعی جفت آنتن هوایی بدون حضور دکل…………………………………………………………… 21
1-15 : پترن گین زاویه ارتفاعی جفت آنتن هوایی با حضور دکل………………………………………………………………. 21
1-16 : پترن گین زاویه ارتفاعی جفت آنتن هوایی با Iso- mast..ا……………………………………………………………… 24
1-2 : بلوک دیاگرام ساده یک سیستم DF…………ا………………………………………………………………………………. 30
2-2 : نمایشگر /پردازنده DF مدل DFP – 1000B…..ا…………………………………………………………………………….32
4-2 : نصب آنتن DF بر روی هلی کوپتر………………………………………………………………………………………….93
1-3 : بازنمایی خطوط نیروی الکتریکی نزدیک منو پل عمودی…………………………………………………………………. 54
2-3 : نمودار شماتیک آنتن فرستنده تست…………………………………………………………………………………….. 56
3-3 : آنتن فرستنده آزمایش ، نمای بالائی……………………………………………………………………………………. 57
4-3 : آنتن فرستنده آزمایش ، نماینیمرخ…………………………………………………………………………………………57
5-3 : محل آزمایش آنتن DF ارتفاع یافته………………………………………………………………………………………. 63
6-3 : محل آزمایش آنتن DF ارتفاع یافته( نمای جانبی )…………………………………………………………………… 63
3-7: روند و صحنه آزمایش اساسی حساسیت DF….ا…………………………………………………………………….. 66
1-4 : سایت تست پیشنهاد شده برای دقت زاویه ای……………………………………………………………………… 75
2-4 : تنظیم تست کالیبراسیون……………………………………………………………………………………………….. 77
2-5 : آنتن ADD190 , ADD071 روی یک دکل مشترک……………………………………………………………………….. 89
4-5 : آنتن DF تداخل سنج ADD011 ترکیب شده با آنتن ادکاک ADD 012…….ا………………………………………….. 93
5-5 : پترن عمودی ADD011 مرکب از المانهای حلقه ای صلیبی…………………………………………………………… 93
6-5 : بهبود سیستم DF روی عرشه کشتی…………………………………………………………………………………. 97

 

Abstract

Radio direction finders early in the 20th century took advantage of the bidirectional properties of loop antennas to ascertain the azimuth of received signals. Radio direction finding is an arcane technology that is a combination of science and art. Although DF technology offers many capabilities, it is also constrained many limitations. While radio direction finding for navigation purposes is losing in importance due to the availability of satellite navigation systems, the requirement for determining the location of emitters increases with the mobility of the communication equipment. Another reason for the importance of radio direction finding lies in the fact that frequency-spreading techniques are increasingly used for wireless communications. Direction finding therefore is an indispensable first step in radiodetection, the more as reading the contents of such emissions is usually impossible. This seminar discusses the various considerations involved in the design, selection, application, and deployment of fixed-site dipole Adcock VHF/UHF radio direction finding antennas, defining and measuring bearing accuracy and sensitivity of mobile Adcock radio finding antennas and selecting a suitable radio direction finding system.مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایل

قیمت:35هزار تومان