فهرست مطالب
فصل اول: طرح و کلیات تحقیق

بنيان گذاران مكتب تحققي جرم را يك بيماري اجتماعي دانسته و معتقدند همان گونه كه بدن انسان در مقابل حمله ي احتمالي ميكروب هاي بيماري زا آماده مقابله است، اجتماع نيز بايد قبل از وقوع جرم از خود دفاع نموده و واكنش نشان دهد، بدين ترتيب در مورد كساني كه خطرناك بوده و در مظان ارتكاب جرم در آينده باشند بايد اقداماتي تاميني انديشه شود(بابائي، 1388).
بسياري از جرم شناسان و روان شناسان معتقدند:
جرم ناشي از عدم تعادل رواني اشخاص و به معناي عام كلمه مي باشد كه شامل انواع اختلالات رواني، آسيب هاي مغزي، مشكلات روحي و شخصيتي افراد مي باشد(نجفي توانا،1389).
جرم شناسان انواع جرم را به 4 طبقه گروه بندی كرده اند:
جرم هاي جاني، جرم هاي مالي، جرم هاي بدون قرباني و جرم هاي دولت مردان و قدرتمندان. (ستوده، 1387).
جرائم خشونت آميز از نوع جرائم شديد است كه مردم بيشترين ترس را از آن ها دارند، بر اساس گزارش هاي سازمان جمع آوري داده هاي رسمي جنايي، آدم كشي يا قتل، تجاوز به عنف، سرقت ، كودك آزاري به دليل فراواني آن ها و آسيب هاي جسمي و روحي كه به اشخاص ديگر وارد مي كنند به عنوان جرائم خشونت آميز شناخته شده اند(ريو ، 2000).
يكي از انواع جرائم خشونت آميز قتل است كه در آن آسيب رساندن و صدمه وارد كردن با هدف نابودي جسماني و تباه ساختن و از بين بردن فرد يا افرادي خاص انجام مي شود. اگر چه قتل ارزشمندترين حقوق انسان ها يعني حق حيات و زندگي كردن را از انسان سلب مي كند، اما جامعه شناسي انحرافات آن را به عنوان يك واقعيت اجتماعي در نظر گرفته و به دنبال دستيابي به علل اجتماعي آن است (احمدي، 1388).
یکی از انواع قتل، قتل سریالی است، قتل هاي چندگانه بي شك يكي از وحشتناك ترين و خيره كننده ترين پديده هاي جنايات امروزي است. همچنين يكي از زمينه هاي جنجال برانگيز تحقيقي در رشته هاي جرم شناسي، روان شناسي و جامعه شناسي مي باشد(هيكي ، 2006).
در قتل سریالی ، قاتل سریالی اقدام به شناسايي و انتخاب قربانيان خود مي كند و نسبت به كشتن افراد بي گناه بي تفاوت شده و حتي از اين امر لذت مي برد(عبدي، 1367).
هدف اين مطالعه بررسي شيوه ي ارتكاب قتل، نوع قتل و انگيزه ي قاتلان سريالي براي رسيدن به اين مسأله كه چه دلايلي باعث مي شود انسان هاي عادي به جنايتكاراني اين چنين تبديل شوند؟

2-1 بيان مسأله
گرفتن حيات انسان، شديدترين نوع خشونت است و در اين صورت وقتي كه با پديده اي مواجه مي شويم كه در آن افرادي به نحو مخوف دست به كشتن افراد متعددي به نحو مكرر و متوالي مي زنند به طور منطقي به اين نتيجه مي رسيم كه با سلسله اي پيچيده از قتل مواجه هستيم. اكثر آنچه ما درباره قتل هاي سريالي مي دانيم بر پايه ي اطلاعات غلط و ساختار فرضيه ها است، در نتيجه ماهيت هيجان انگيز اين نوع قتل و حال و هواي پيرامون آن بدين جهت كه هم در بخش هاي عمومي و هم در جامعه فيلتر گذاري مي شود و خصوصيات مربوط به خود را دارد(هيكي، 2006).

دچار ترس و شوك مي شود و آنچه مهم است اين مسأله است كه پرداختن به حقايق واقعي در يك پرونده و همزمان با آن هجوم و سيل شديد رسانه هاي گروهي در پيگيري و انعكاس موضوع دقيق ترين و معتبرترين محققان نيز مشكل است و از طرفي انجام تحقيقات علمي پيرامون اين پديده از نظر محققين، انديشمندان و مجريان قانون دور مانده است. پديده ي قتل سريالي به عنوان يك واقعيت هولناك و با دامنه ي فراگير و گسترده كه آثار آن در سطوح مختلف جامعه و به ويژه جامعه ي ايران از جمله موضوعات و مسائل قضايي و روانشناختي است كه نيازمند انجام پژوهش ها و مطالعات علمي و عميق است.
با توجه به مسائل ذكر شده متأسفانه مجموعه ي مطالعات و تحقيقات مربوط به قتل هاي سريالي در مقايسه با پرسش هاي بي پاسخ مخصوصاً درباره ي گستردگي پديده در سطح پايين باقي مانده است و اين در حالي است كه در سال هاي ا خير ما شاهد ظهور چندين قاتل سريالي و قتل هاي مخوف در مناطق مختلف كشور بوده ايم. با مراجعه به سوابق تحقيق ايران متأسفانه تحقيقي كه به بررسي همه جانبه ي اين پديده و ترسیم نیمرخ روانشناختی قاتلان پرداخته باشد مشاهده نشده و تنها تحقيق انجام شده توسط جمشید غلاملو با عنوان بررسي جرم شناختي پديده ي قتل سريالي است. نبود تحقيقات علمي در اين زمينه در ايران خود به وضوح نشان دهنده ي بيش از پيش ضرورت تبيين و درك اين پديده ي هولناك است.
آنچه انگيزه ي لازم را براي انجام اين تحقيق فراهم آورده است در درجه ي اول تازگي و بكر بودن اين موضوع بود، و از طرفي نبود مطالعات راهبردي و رهنمودي در اين زمينه و علاوه بر اين، گسترش دادن اين مسأله به حوزه هاي روانشناسي به ويژه روانشناسي جنايي و رسيدن به هدف اصلي اين پژوهش است كه شيوه ي ارتكاب، نوع و انکیزه قتل در قاتلان سريالي ايران در سه ده ي اخير بر اساس مستندات موجودچه بوده است ؟
3-1 اهميّت و ضرورت پژوهش
قاتلان سريالي به عنوان نمونه هاي بارز شخصيت هاي ضد اجتماعي هستند و اين در حالي است كه در بين همين قاتلان سريالي اشخاص كاملاً طبيعي و خوش مشرب نيز وجود دارد. نكته ي قابل توجه اينجاست كه بزهكاران همگي از الگو و ويژگي هاي مشابهي تبعيت نمي كنند(هيكي، 2006).
افزايش آشكار قتل هاي چندگانه و سريالي اشتياق دانشمندان اجتماعي را در بسياري از مناطق جهان بر مي انگيزد و اين در حالي است كه محققان شروع به بررسي ساختار بيولوژيك، روانشناختي، و اجتماعي مجرمان به منظور كسب شرح حال هايي دقيق نموده اند(هيكي، 2006، ترجمه سیف الهی ،1385).
قتل سريالي نه يك پديده ي جديد و نه منحصر به منطقه ي جغرافيايي خاص است. عليرغم اين كه اين پديده نسبتاً يك واقعه ي نادر بوده اما موجب نگارش و انتشار اخبار، مقالات، كتب و فيلم هايي شده است، اغلب تحليل هاي رسانه ها در خصوص قتل سريالي انگيزه و ويژگي هاي شخصيتي قاتلين غير منطبق با واقعيات پرونده هاست.

مقدمه……………………………………………………………………. 1
بیان مسئله……………………………………………………………… 2
اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………… 4
اهداف پژوهش ………………………………………………………….5
سؤال های پژوهش…………………………………………………… 5
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………… 6

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: موضع گیری های نظری و یافته های پژوهشی در ارتباط با موضوع پژوهش

عملاً هیچ روزی نیست که خبری از جرایم جوانان در رسانه ها نباشد. آمارها از سالی به سال دیگر تغییر می کند، اما به طور کلی نرخ بزهکاری به ویژه اقدامات خشونت آمیز بیش از نسل گذشته بوده است(لاندمن ، 1993، به نقل از شومیکر ، ترجمه ابراهیمی قوام، 1389).
بزهکاری، همانند فقر، جهل و بیماری همواره در جوامع انسانی حضوری چشمگیر داشته است. اندیشمندان هر جامعه به دنبال حل این معما بوده اند که چرا عده ای از افراد مرتکب جرم می شوند و هنجارها و قواعد زندگی اجتماعی را نادیده می گیرند و حال آن که ، بیش تر مردم به این قواعد پای بندند و بدان به دیده احترام می نگرند(ولد ، ترجمه شجاعی 1388).
بزهکاری هنوز به عنوان یک مسئله اجتماعی تلقی می شود و به دلیل رکود اقتصادی مسائل اجتماعی تأثیرگذار بر جوانان، شاید نرخ آن افزایش هم پیدا کند. رفتار مجرمانه جوانان انواع فعالیت ها را دربر
می گیرد، علاوه بر رفتار مجرمانه ، جوانان ممکن است اقدامات غیرقانونی نیز مرتکب شوند که تنها برای گروه سنی آنها رفتار جرم آمیز به حساب آید. (شومیکر، ترجمه ابراهیمی قوام 1389).
در جامعه شناسی انحرافات هرگونه رفتار، عقیده یا شرایطی که هنجارهای اجتماعی را نقص کند انحراف اجتماعی خوانده می شود (احمدی ، 1388).
رفتار انحرافی جوانانی که هنوز به سن قانونی نرسیده اند، بزهکاری نامیده می شود و جوانان مرتکب به این رفتارها را بزهکار می نامند(شومیکر، 1990).
بزرگسالان همواره نگران رفتار ناشایست جوانان و نوجوانان خود هستند. شاید این نگرانی و توجه زیاد به انحرافات جوانان، ریشه در این فکر داشته باشد که بزهکار امروز در صورتی که کاری برای تغییر رفتار اجتماعی و سرانجامش نشود، مجرم فردا خواهد بود(شومیکر، ترجمه ابراهیمی قوام، 1389).
شیوع بالای مشکلات رفتاری و جرایم پرخاشگرانه در نوجوانان و صدمات جسمانی و روانی که بر قربانیان آنها وارد می گردد و همچنین صرف منابع هنگفت مالی جهت ترمیم و اصلاح تخریب حاصل از آنها نیاز به توصیف ، شناخت و درمان و بازپروری افراد پرخاشگر و جامعه ستیز را ضروری می نماید(ابوالمعالی، 1389).
1-1-2 مفهوم بزهکاری
امروزه در اکثر ممالک جهان، جرم به عملی اطلاق می گردد که قانون برای آن مجازات تعیین نموده باشد. اما علیرغم این نشانه ظاهری مفهوم جرم به نسبت زمان و مکان متفاوت است. تاریخ، شاهد دگرگونی فراوان این نسبیّت بوده است. برخی اعمال که امروزه اکثر قوانین جهان آنها را جرم تلقی و مرتکب را مجازات می نمایند ، در دوران گذشته عملی عادی محسوب می شده است. مطالعه قوانین ممالک جهان به خوبی آشکار می نماید که سیر تحول جرم و مجازات و دگرگونی باورهای فرهنگی ، اثر فراوانی در مفهوم بزهکاری داشته است. در فرانسه قرون وسطی ، خودکشی و جادوگری عمل مجرمانه قلمداد می شده است، در حالیکه امروزه کوچکترین بار جزایی متوجه مرتکبین آنها نیست. چه بسیارند اعمالی که در یک جامعه عمل مجرمانه و در کشور دیگری عملی طبیعی و عادی به شمار می روند(نجفی توانا، 1389).
بزهکاری، اصطلاحی که به طور کلی به رفتارهای قانون شکنانه نوجوانان(به طور تیپیک حدود 16تا18 سالگی) اطلاق می شود. مفهوم منفی آن این است که بزه در حد جرائم سنگین و جدی نیست. به عبارت دیگر بزهکار نامیدن یک قاتل 14 ساله درست به نظر نمی رسد. بزهکاری اکثراً به اختلال سلوک مربوط است اما در عین حال ممکن است از سایر اختلالات عصبی و روانی نیز ناشی شود. خصوصیات دینامیک مهم و ثابت در بزهکاری تأثیر عمیق گروه همتا در رفتار کودکان بزهکار و نیاز شدید آنها برای پیوسته ماندن با گروه است. معدودی از این کودکان پس از نوجوانی همچنان بزهکار باقی می مانند، حتی ممکن است رفتار بزهکارانه خود را در واکنش به حوادث مثبت و پرثمر زندگی ترک کنند(پورافکاری، 1376).
در ایران منظور از مفهوم بزهکاری انحرافات نوجوانان 15 تا 18 سال به دلیل عدم آگاهی و یا شرایط نامناسب اجتماعی و اقتصادی است(احمدی،1389).
علیرغم اختلافات موجود در مفهوم بزهکاری، حقوق کیفری اکثر ممالک حول چند محور ذیل مواضع مشترکی دارند:
1- غیرقابل بخشش بودن جرم به طور کلی
2- متناسب نمودن مجازات با هرج و مرج اجتماعی ناشی از جرم
3- پیش بینی عکس العمل برای ارتکاب عمل مجرمانه
جرم شناسی ضمن قبول اصول این محورها معتقد است که در هر زمان و مکان و در هر شرایطی که عمل بزهکارانه اتفاق می افتد، باید قبل از انجام هر کاری مبادرت به شناسایی همه جانبه شخصیت مجرم و گذشته وی ، امیال و هواهای سرکوفته، شرایط زندگی و بالاخره علل وقوع جرم ورزید(نجفی توانا، 1389).
2-2 انواع بزهکاری
بزهکاری را می توان از زوایای مختلف و براساس معیارهای متفاوت به انواع گوناگونی تقسیم نمود، که این تقسیم بندی بر پایه علومی مانند روان شناسی یا روان پزشکی ، مؤلفه های جنس، سن ، درجه خطرناکی، نوع جرم ارتکابی ، تعداد عاملین و …. انجام می گیرد. با درنظر گرفتن برخی مقتضیات و مبانی می توان بزهکاری را به انواع ذیل تقسیم نمود.

1-2-2 بزهکاری اتفاقی و حرفه ای
طبقه بندی انسانها براساس رفتار عملی از قدیم الایام مرسوم بوده و این امر در مورد افراد بزهکار نیز وجود داشته است. اولین تقسیم بندی علمی مجرمین توسط سزار لمبروزو پزشک و جرم شناس ایتالیایی صورت گرفت. او بزهکاران را به بالفطره ، مجنون، اتفاقی و عاطفی تقسیم نمود.
1- بزهکاری اتفاقی
این نوع بزهکاری معمولاً به اعمالی اطلاق می گردد که مرتکب بدون داشتن ویژگی یک تبهکار، به طور اتفاقی و تصادفی و در اثر وجود شرایط خاص و فشارهای خارجی که امکان فرار از تأثیرات آن برای یک فرد عادی امری مشکل است، به ارتکاب عمل دست می زند. مرتکبین این گونه جرایم عمدتاً در زندگی اجتماعی افرادی سازگار بوده و با همنوعان خود تفاوت چندانی نداشته و در اجتماع دارای هنجارهای مطابق با موازین و اخلاق عمومی هستند (نجفی توانا، 1389).
بزهکاران اتفاقی همان طوری که پیناتل می نویسد«تمایل به ارتکاب بدی ندارند و انگیزه آنان در ارتکاب بزه مقتضیات خارجی است، ارتکاب بزه اتفاقی آنان مخصوصاً ناشی از عدم پیش بینی است»(پیناتل، 1963).

بزهکاری…………………………………………………………………. 8
مفهوم بزهکاری………………………………………………………… 9
انواع بزهکاری…………………………………………………………. 10
بزهکاری اتفاقی و حرفه ای………………………………………….. 11
بزهکاری فردی و بزهکاری گروهی………………………………….. 12
بزهکاری بزرگسالان و اطفال…………………………………………. 13
بزهکاری مردان و بزهکاری زنان……………………………………… 14
طبقه بندی بزهکاران ………………………………………………….15
طبقه بندی لمبروزو…………………………………………………… 16
طبقه بندی زیلینگ……………………………………………………. 16
طبقه بندی زابو……………………………………………………….. 17
طبقه بندی پیناتل……………………………………………………. 17
نظریه های بزهکاری………………………………………………… 19
تبیین های زیست شناختی………………………………………… 19
سیماشناسی……………………………………………………….. 19
جمجمه شناسی…………………………………………………… 20
دیدگاه اثبات گرایی…………………………………………………. 20
نظریه های تیپ بدنی………………………………………………. 21
تبیین های روان شناختی…………………………………………… 24
نظریه یادگیری اجتماعی…………………………………………… 24
نظریه کنترل اجتماعی ………………………………………………26
نظریه فشار…………………………………………………………. 27
نظریه خنثی سازی…………………………………………………. 29
نظریه برچسب زنی………………………………………………… 30
نظریه های بزهکاری با محوریت طبقه پایین اجتماعی…………. 31
نظریه رادیکال بزهکاری…………………………………………….. 31
نظریه های تلفیقی بزهکاری……………………………………… 32
نظریه سطوح مجزای بزهکاری مک گوایر…………………………. 33
جرم…………………………………………………………………… 34
انواع جرائم………………………………………………………….. 35
قتل………………………………………………………………….. 36
قتل های سریالی…………………………………………………… 40
تعریف لغوی………………………………………………………….. 40
تعریف اصطلاحی…………………………………………………….. 40
ارکان قتل سریالی………………………………………………….. 42
انواع قتل های سریالی……………………………………………. 44
ویژگی های قاتلان سریالی………………………………………. 46
گونه شناسی قتل های سریالی………………………………… 50
انگیزه شناسی قتل های سریالی………………………………… 53
ابزار و شیوه ارتکاب قتل در قاتلان سریالی………………………. 59
مدلهای ارائه شده در تحلیل قاتلان سریالی…………………….. 61
مدل کنترل آسیب هیکی……………………………………………. 61
مدل انگیزش رسلر………………………………………………….. 62
مدل تلفیقی آریگو و پورسل……………………………………….. 63

فصل سوم: فرایند پژوهش

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مستندات، شواهد و پرونده های قضایی و شخصیتی قاتلان سریالی ایران در محدوده زمانی 30 سال اخیر که مشتمل بر 12 پرونده در ارتباط با موضوع پژوهش می باشد.
نمونه آماری ما مشتمل بر 10 پرونده قضایی و شخصیتی قاتلان سریالی در دسترس دستگاه های قضایی کشور با روش نمونه گیری در دسترس می باشد.
3-3 ابزارگردآوری داده ها
1-3-3 به منظور گردآوری اطلاعات در مورد ویژگی های جمعیت شناختی قاتلان سریالی از چک لیست کدگذاری اطلاعات فردی ارتکاب کننده استفاده شده است. این چک لیست کدگذاری شده یک ابزار محقق ساخته می باشد و شامل برخی مشخصات جمعیت شناختی مانند: سن، جنسیت ، وضعیت تأهل و … و شامل یک سری اطلاعات در ارتباط با نوع جرائم انجام شده توسط قاتلان سریالی می باشد.
2-3-3 به منظور گردآوری اطلاعات در مورد ویژگی های جمعیت شناختی قربانیان از چک لیست مشخصه های قربانی استفاده شده است که یک ابزار محقق ساخته می باشد و شامل برخی اطلات جمعیت شناختی مانند: سن، جنسیت ، وضعیت تأهل و….. می باشد.

4-3 شیوه گردآوری داده ها
اطلاعات و داده های مربوط به این پژوهش به وسیله دو چک لیست کدگزاری اطلاعات فردی ارتکاب کننده و قربانی گردآوری شده است. بدین ترتیب که پس از درخواست پرونده ها از دستگاه های قضایی کشور، کلیه پرونده های قضایی و شخصیتی هر دو گروه مورد مطالعه و اطلاعات مورد نیاز استخراج شده است و سایر اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با قضات پرونده ها و از طریق سایت های خبری معتبر گردآوری شده است.
5-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی با استفاده از شاخص های آماری توزیع فراوانی و درصد فراوانی صورت گرفته است.

روش پژوهش…………………………………………………………. 65
جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………. 65
ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………….65
شیوه گردآوری داده ها……………………………………………….. 66
روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………. 66

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

یک پژوهش علمی زمانی به نتایج مورد انتظار دست می یابد که داده های گردآوری شده ، به روش علمی پردازش و تجزیه و تحلیل شوند. در این فصل ابتدا به بررسی و توصیف جمعیت شناختی ارتکاب کنندگان و ارائه اطلاعات دموگرافیک آنهابا استفاده از توزیع فراوانی و سپس به بررسی و توصیف جمعیت شناختی قربانیان پرداخته می شود.
مقدمه……………………………………………………………………..67
بررسی جمعیت شناختی ارتکاب کنندگان…………………………… 67
جدول 1-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر جنسیت……………67
جدول 2-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر دامنه سن……….. 68
جدول 3-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر وضعیت تأهل………68
جدول 4-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر وضعیت شغلی…… 69
جدول 5-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر وضعیت تحصیلی…… 70
جدول 6-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر دارا بودن و عدم سوء سابقه کیفری……………………………………………………………………….. 70
جدول 7-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان که از نظر سابقه بیماری جسمانی – روانی…………………………………………………………………………. 71
جدول 8-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر سوء سابقه مصرف مواد مخدر و روان گردان …………………………………………………………………………………..72
جدول 9-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر نوع قتل انجام شده …………………………………………………………………………………….72
جدول 10-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر انگیزه قتل………………. 73
جدول 11-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر شیوه و ابزار قتل………… 74
جدول 12-4 توزیع ارتکاب کنندگان از نظر محل ارتکاب قتل…………………… 74
جدول 13-4 توزیع فراوانی زمان وقوع قتل توسط ارتکاب کنندگان…………… 75
جدول 14-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر نحوه دستگیری………… 76
جدول 15-4 اطلاعات دموگرافیک ارتکاب کنندگان……………………………… 77
بررسی جمعیت شناختی قربانیان……………………………………………….78
جدول 16-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر جنسیت …………………………..78
جدول 17-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر دامنه سنی……………………… 78
جدول 18-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر وضعیت تأهل……………………… 79
جدول 19-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر وضعیت شغلی…………………… 80
جدول 20-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر وضعیت تحصیلی…………………. 80
جدول 21-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر سوء سابقه کیفری……………….. 81
جدول 22-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر نحوه ارتباط یا نسبت به قاتل …….82
جدول 23-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر محل ارتکاب قتل…………………… 83

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر به دنبال بررسی شیوه ارتکاب قتل، نوع قتل و انگیزه قتل در قاتلان سریالی ایران در سه دهه ی اخیر براساس شواهد و مستندات موجود می باشد. ضرورت ریشه یابی مسائل و معضلات اجتماعی از جمله جرائم بر کسی پوشیده نمی باشد. زیرا تنها در صورت آشنایی با علل و عوامل موجود این معضلات است که می توان در جهت حل یا تعدیل قدمی برداشت(عبدی ، 1367).
جرم و جنایت تاریخی به قدمت بشریت دارد و مسائل مربوط به مجرمان و زندانیان به ویژه ارتباط آن با مشکلات و مسائل روان پزشکی یکی از چالش انگیزترین و فعال ترین زمینه های پژوهشی است به نظر
می رسد ریشه ی مشکلات و معضلات اجتماعی که منجر به ارتکاب جرم می شود به طور مستقیم و غیرمستقیم ارتباط نزدیک با شخصیت فرد و نهاد خانوادگی او داد(والمسی ، 2008).
قتل های چندگانه ، بی شک یکی از وحشتناک ترین و خیره کننده ترین پدیده های جنایات امروزی است و در عین حال یکی از زمینه های جنجال برانگیز تحقیقی در رشته های جرم شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی می باشد(هیکی، 2006، ترجمه سیف الهی ،1385).
طی چندین سال اخیر، مسئله قتل های سریالی در جامعه ما فراگیر شده و از طرفی مورد توجه عموم مردم قرار گرفته و از سوی دیگر نگرانی هایی را نه تنها برای جامعه که برای مسئولین امنیتی نیز ایجاد کرده است.
موضوع پژوهش حاضر مطالعه پدیده قتل سریالی در ایران طی سالهای بعد از انقلاب می باشد که یکی از پدیده های مشترک کلیه زمانها و کلیه جوامع می باشد. بررسی و تحلیل پرونده های مطرح شده نشان می دهد که قاتلین سریالی در ارتکاب قتل های خود فاقد قبح اخلاقی بوده اند آنان قربانیان خود را همچون انگل هایی در جامعه می دانند که شایستگی ادامه حیات را ندارند و پاکسازی جامعه از وجود آنها را به مشابه رسالتی بر دوش خود تلقی می کنند قاتلین سریالی برای اعمال جنایتکارانه خود توجیهاتی را در نظر دارند تا بتوانند بدون هیچ گونه احساس ملامت اخلاقی مرتکب جرایم وحشتناک خود شوند.

سؤال های مطرح شده در پژوهش حاضر به شرح ذیل می باشد:
1- ويژگي هاي جمعیت شناختی قاتلان سريالي بر اساس مستندات موجود چه مي باشد؟
2- شیوه ارتکاب قتل،نوع و انگیزه قتل درقاتلان سريالي ایران بر اساس مستندات موجود چه میباشد؟
3- سابقه ي خانوادگي قاتلان سريالي، حاكي از چه سبك ارتباطي و فرزند پروري بوده است؟
4- آيا هر مرتكب خشونت زماني خود قرباني يك خشونت بوده است؟
5-چگونه می توان حالت خطرناک یک قاتل سریالی را شناخت و به علل و انگیزه هایی که موجب چنین حالتی در او شده پی برد ؟

پاسخ به سوالات پژوهش:
1-ويژگي هاي جمعیت شناختی قاتلان سريالي بر اساس مستندات موجود چه مي باشد؟
– در بررسی اطلاعات دموگرافیک ارتکاب کنندگان اینگونه تبیین می شود که 90% متهمان مورد بررسی در این پرونده مرد می باشند، اگر چه نسبت زنان در میان مقتولین در مقایسه با نسبت آنان در میان قاتلین حدود نزدیک به چهار برابر بیشتر است و از ده پرونده مورد بررسی تنها یک نفر از ارتکاب کنندگان زن بوده است.
این واقعیت وجود دارد که به استناد آمارهای رسمی موجود از یک سو و مشاهدات روزمره از سوی دیگر،بین جرایم زنان و مردان ،چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی تفاوت هایی وجود دارد.بسیاری از زنان مجرم دارای شخصیت مجرمانه نیستند و جرم را در بسیاری از موارد به عنوان یک عمل اتفاقی مرتکب می شوند(معظمی،1383).
– در واقع تمام نظریه هایی که تا کنون مورد بحث قرار گرفته اند مربوط به مردانی است که در اقدامات بزهکارانه مشارکت داشته اند. علاوه بر این عده ای معتقدند که مردان در گردآوری و انتشار اطلاعات مربوط به جرم کنترل دارند و به طور گروهی تصور پایین بودن درگیری زنان در جرایم را به عنوان شیوه ای برای تسلط برزنان تداوم بخشیده اند(پولاک، 1950 به نقل از شومیکر، ترجمه ابراهیمی قوام، 1389).
اختلاف بین نرخ مجرمان پیوسته نشان دهنده ارتکاب بزهکاری در میان مردان است و به ویژه در خصوص جرایم خشن، می توان آن را از طریق میزان تفاوت زنان و مردان در کنترل عوامل خاص تبیین کرد. جان هاگان و همکارش ای، آر.گیلز در تبیین بزهکاری زنان از نظریه قدرت – کنترل بهره می گیرند، کسی که کنترل می کند و آن کس که کنترل می شود. بنابراین ، مادران اولین نیروهای اجتماعی کنترل کننده کودکان به ویژه دختران در خانواده هستند و این می تواند دلیلی بر نرخ پایین جرایم زنان باشد.
بسیاری از این تبیین ها نتیجه می گیرند که ممکن است یک عامل یا ترکیبی از چندعامل برای تبیین بزهکاری زنان و مردان وجود داشته باشد اختلاف بین نرخ مجرمان پیوسته نشان دهنده ارتکاب بزهکاری در میان مردان است و به ویژه در خصوص جرایم خشن، می توان آن را از طریق میزان تفاوت زنان و مردان در کنترل نقش این عوامل خاص تبیین ساخت. کارن هایمر(1996) اظهار داشت که عواملی چون ارتباط با گروه همتای کج رفتار، پایبندی نسبت به خانواده و دوستان و دلبستگی به خانواده، همگی در بزهکاری نقش دارند اما به طور غیرمستقیم از طریق ایفای نقش جنسیتی تأثیر گذارند. هایمر معتقد است که شناسایی نقش جنسیتی زنانه موجب کاهش بزهکاری در بین دختران می شود، اما شناسایی هویت مردانه یا تعریفشان ، موجب کاهش بزهکاری در مردان نمی شود. (شومیکر، ترجمه ابراهیمی قوام، 1389).

مقدمه……………………………………………………………………………. 84
پاسخ به سؤال های پژوهش…………………………………………………… 85
محدودیت ها ………………………………………………………………………96
پیشنهادها……………………………………………………………………….. 96
منابع فارسی…………………………………………………………………….. 97
منابع لاتین……………………………………………………………………….. 99
پیوست ها…………………………………………………………………………102بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان