انتخاب صفحه

مقدمه

قطارهای مگلو(مگلو) گونه ای ازقطارها هستند که بطور شناور درهوا درفاصله کمی ازریل قرار دارند وبدون دریافت مقاومت زیادی ازمحیط میتواند باسرعت های بسیار زیاد به پیش بروند.این قطارها برای حرکت خود ازنیروی الکترومغناطیسی بهره میگیرند.درمگ لو تماس باریل وجود ندارد وقطارها به جای غلتیدن چرخ ها برای ریل بانیروی مغناطیسی درهواشنور شوده بود وبه جلو رانده میشوند.درفناوری مگلو نیروی مغناطیسی رااززمین بلند کرده وبااستفاده از موتورخطی ونه دوار رانده ودریک مسیر مشخص هدایت میند.این قطارهانصف انرژی هواپیما رامصرف کرده وباهمان سرعت نیز حرکت میکنند.نام مگلو ازهمامیزی دو وازه انگلیسیMangnetic(مغناطیسی) و Leviation(شناوری) درست شده است.بطور نظری مگلوها میتوانند به سرعت هایی قابل مقایسه باسرعت توربوپروپ وهواپیمای جت(500 تا580 کیلومتر درساعت)دست بیابند.فناوری مگلو مشترکات بسیار کمی با ترابری ریلی سنتی دارد وباخطوط ریلی معمولی سازگاری وتطابق ندارد.قطار مگلو درسرعت های بالاسروصدای آزاردهنده ای دارد ومیدان قوی مغناطیسی پیرامون مسیر قطار نیزتشعشعاتی دارد.

نخستین خط بازرگانی مگلو درشانگهای چین به راستای 30کیلومتر بوسیله شرکت آلمانی ساخته شده است.این راه آهن فرودگاه شانگ هارابه مرکز این شهر پیوند داده است.در22سپتامیر2006 یک مگلو درمسیر آزمایشی امسلاند درآلمان بایک واگن خدماتی برخورد کرد.بیش از بیست نفردراین حادثه کشته شدند.به گفته مقامات علت حادثه خطای انسانی بوده وناشی ازفناوری مگلو نیست.این قطار مگلو درسال2004 درمسافت5،30 کیلومتر ازفرودگاه پودونگ تاشهر شانگاهای افتتاح گردید.Maglev Train سرعت حداکثر 431 وزمان سیر7دقیقه وقیمت بلیط آن7 دلار است وبرای مسافرین پروازحدود6دلار و رفت وبرگشت11دلار.عملیات ساخت این پروژه درسال2001 آغاز وهزینه ساخت این سیستم 1,33 میلیارد دلار گردید.تشعشع ناشی ازمیدان قوی مغاطیسی مسیر قطار باعث شده است تامسئولان خط مگلو شانگاهی ناچار به خرید وتملک اراضی خط به منظور ایجاد یک ناحیه خالی ازسکنه بین مسیر مگلو ونواحی مسکونی شوند.این سیستم نی مانند هرسیستم دیگر دارای مزایا ومعایبی است که برخی ازمزایای آن نسبت به سیستم های ریلی عبارتنداز شتاب حرکت بیشتر،امکان افزایش فراز تا10درصد وپایین بودن اصطکاک و برخی معایب این سیستم نیز عبارتنداز سابقه عملیاتی ولذا نابالغ بودن تکنولوژی ،وابستگی به یک کشور،حساسیت به زلزله بویژه درنوع آلمانی،نداشتن سابقه مسافت طولانی،هزینه40تا60 هزار دلار بر کیلومتر و ایمنی پایین میتوان ازمعایب این سیستم قلمداد کرد.

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول:تعریف مساله

1-1-تعریف کلی

راهسازی یکی ازمهمترین پروژه های مهندسی بوده ونقش عمده وبسیاراساسی درعمران و آبادی هرکشوری دارد.به گونه ای که اکثرا میزان توسعه وپیشرفت یک کشور رابامقایسه طول کل مسیرهای ارتباطی درآن کشور می سنجند.پیدایش راه رامیتوان به زمان های بسیاردوری نسبت داد که افراد مخلتف بشر برای ارتباطات مختلف فرهنگی ومادی نیاز به رفت وآمد پیدا کردند.باپیشرفت بشردر زمینه های مختلف چهره راه ها نیز دچار دگرگونی های زیادی گشت.مگلو جزء پیشرفته ترین نوع حمل ونقل به شمار میرود.دراین مبحث به شرح روسازی های راه آهن وانواع مختلف آن پرداخته میشود.سپس تکنولوژی مگلو رامعرفی نموده و ویژگی های آن رابررسی میشود.

1-1-تعریف کلی مساله     5

1-2-نیاز به مطالعه درمورد مساله         5

1-2-1-معرف مگلو     5

1-3-اهداف وفرضیات       7

1-3-1-روسازی های راه آهن           7

1-4-دامنه اثر مساله درجوامع علمی واجتماع         11

1-4-1-ویژگی های مگلو       11

پلان مسیر آزمایشی امزلند

پلان مسیر آزمایشی امزلند

فصل دوم:کاوش درمتون

2-2-بررس مقالات

باتوجه به نیاز داشتن سایر کشورها به حمل ونقل ریلی سرعی وایمن وضرورت به کارگیری این نوع حمل ونقل درشبکه ریلی آنها،مقالات وگزارشات نسبتا جامعی درزمینه به کارگیری قطارهای مگلو درکشورهای دارای این صنعت انتشاریافته است.که دراین پروژه با مطالعه تعداد زیادی ازاین مقالات،حاصل کار به صورت ذیل آورده شده است.

2-1-طبقه بندی واظهار بکربودن متون   15

2-1-1-انواع مختلف سیستم های مگلو       16

2-2-بررس مقالات         16

2-2-1-مگلودرالمان         16

2-2-1-1-عملکرد یسیستم مگلو آلمان 19

2-2-1-2-مشخصات وسیله نقلیهTransrapidا       28

2-2-2-مگلو درچین   35

2-3-بررس تزها وپروژه ها     41

2-4-بررس کتاب ها   41

2-4-1-مگلو درژاپن       41

2-4-1-1-تاریخچه راه آهن درژاپن   41

2-4-1-2-تجزیه وتحلیل ساختاری خطوط اصلی 42

2-4-1-3-ساخترا خط شینکاسن     42

2-4-1-4-سیستم مگلوHSSTا     43

2-4-1-5-سیستم مگلوJR centeral و RTRIا     47

2-4-2-مگلو درآمریکا   58

2-4-2-1-سیستم مگلوMagne Motionا     60

2-4-2-2-سیستم مگلوGAا     60

2-4-2-3-سیستم مگلوCDOTا     62

2-4-2-4-سیستم مگلوMUSAا         65

2-4-2-5-سیستم مگلوODUا       66

2-4-2-6-سیستم مگلوM2000ا   67

2-4-2-7-سیستم مگلوCUPا   70

2-5-بررسی کنفرانس ها   71

2-5-1-مگلودرکره جنوبی     71

2-5-2-مگلو درانگلستان     72

2-5-3-مگلو درایران   73

2-5-4-مگلو درسایر نقاط دنیا     74

2-6-سوالات مطرح شده ویافته ها تازمان حاضر   76

2-6-1-جزئیات خطوط مگلو   76

2-6-2-ساختار خط   76

2-6-3-یکپارچگی سیستم     78

نمایی از مگلو ترنس رپید

نمایی از مگلو ترنس رپید

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-1-ملزومات عمومی سیستم

این ملزومات وضوباط عبارتنداز:

-تنظیم وتراز نمودن مسیر خط

-انتخاب،به کارگیری واعمال استانداردها،آئین نامه ها ودستورالعمل های مناسب

-رعایت اصول هندسی درساخت واجرای موثر وکارآمد ازلحاظ اقتصادی

-سیستم های تعلیق الکترومغناطیسی ورانشی

این ملزومات ولوازم برای اولین بار،به ویژه درخصوص خط،درمیدان تست ترنس رپید در Emsland اجرا شده است.عملیات در 5/31 کیلومتر ازطول خط آزمایشی،امکان انجام تست درمحدوده وسیعی ازخط راباسرعت حداکثر450km/h،فراهم ساخت:این عملیات درمسافت گسترده ای،برروی خطوط باتیرهای بتنی وفولادی باتوجه به به معیارها وضوابط ذیل انجام شد که ازجمله انها عبارت بود از:

-وضعیت دمای تیرخط

-وضعیت ارتعشای تیرخط/وسیله نقلیه

-انتقال نیوربه ریل هداست کننده افقی وسپس به تیر خط

-انتشار سروصدا ازوسیله نقلیه/خط

-وضعیت ارتعشای فونداسیون ها

-سازگاری الکترومغناطیسی وسیله نقلیه/خط/سیستم رانشی

-راحتی مسافر دروسیله نقلیه

3-1-روش های به کارگفته شده ودلایل آن 83

3-1-1-ملزومات عمومی سیستم   83

3-1-2-طراحی فنی واجرایی 84

3-1-3-هندسه خط     85

3-1-4-تنظیم نمودن مسیر خط 86

3-1-5-تعمیر ونگهداری         88

3-1-6-ملزومات ومزایای محیطی     89

3-1-7-ملزومات مکانی   90

3-1-8-شدت صدا   91

3-1-9-عناصر ایجاد کننه سروصدا     91

3-1-10-ارتعاشات     92

3-11-ملاحظات درزمستان   93

3-1-12-ملاحظات درتابستان     94

3-2-دستورالعمل روش های به کار رفته 95

3-2-1-مشخصات فنی 95

3-2-1-1-آلمان وچین     95

3-2-1-2-ژاپن 99

3-2-1-3-آمریکا   100

3-2-2-جزئیات ساخت   104

3-3-ارائه مباحث ضروری علمی     106

3-3-1-بررسی بارهای وارده برسازه مسیر       106

3-3-2-ضواب لازم جهت بارگذاری خطوط مگلو   107

3-3-2-1-بارهای وارد       107

3-3-2-2-بارهای مرده وزنده       108

3-3-2-3-اثرباد   114

3-3-2-4-شرایط مطلوب آب وهوایی       114

3-3-2-5-اثر زلزله       115

3-3-2-6-ترکیبات بارگذاری       115

قطار مگلوTR08 برروی خط امزلند

قطار مگلوTR08 برروی خط امزلند

فصل چهارم:جمع آوری اطلاعات

4-1-1-سیستم علائم وارتباطات به منظور حمل ونقل ریلی ایمن

قطارهای بدون برخورداری ازدستاه های علائم نمیتوانند به طور ایمن حرکت نمایند.در این مبحث به ابزارهای مهم مربوط به ایمنی حمل ونقل ریلی پرداخته میشود.این ابزارها شامل سیستم های بلاک،سیستم های کنترل قطار،سیستم های کنترل ترافیک قطار ودستگاه های ارتباط بی سیم می باشد.

4-1-موضوعات موردنظر         118

4-1-1-سیستم علایم واطلاعات به منظور حمل ونقل ریلی ایمن   118

4-1-1-1-سیستم های بلاک وبلاک اتوماتیک         118

4-1-1-2-دیگر سیستم های بلاک     119

4-1-2-سیستم های کنترل قطار   119

4-1-2-1-توقف اتوماتیک قطار(ATS)ا       119

4-1-2-2-کنترل اتوماتیک قطار(ATC)ا   120

4-1-2-3-سیستمATC دیجیتال       121

4-1-2-4-سیستم CARATا         122

4-1-3-سیستم های کنترل ترافیک قطار     124

4-1-3-1-سیستم CTC وPRCا      124

4-1-3-2-دستگاه های ارتباط بی سیم     125

4-1-4-فناوریه ای خدمات مسافرین       125

4-1-4-1-سیستم رزرو درجا       126

4-1-4-2-سیستم اتوماتیک جمع آوری کرایه     126

4-1-4-3-گیت های اتوماتیک مغناطیسی     127

4-1-4-4-سیستم های کارت بدون تماس ICا        128

5-1-4-سایرخدمات رفاهی         130

4-2-مشکلات درجمع آوری اطلاعات     133

ساختار داخلی مگلو شانگهای

ساختار داخلی مگلو شانگهای

فصل پنجم:تحلیل اطلاعات وارائه نتایج

5-1-نتیجه گیری درمورد کل تحقیق

باتوجه به مباحث گستردهای که دراین زمینه صورت گرفت میتوان مگلو رایک تکنولوژی نوین ونوپا دانست که مشخص شدن کارایی وبهره برداری اقتصادی ازان نیازمند زمان می باشد.درحال حاضشر به نظر میرسد قطار درمسیر بین دوشهر قابل استفاده باشد ولی درهیچ کدام ازنقاط دنیا ازمگلو درمسیرهای طولانی استفاده نشده است به طوری که انجمن ریلی آمریکا هم درمورد قابلیت استفاده بودن مگلو درمسیرهای طولانی اظهار تردید شده وموضوع به آزمایشات آیده واگذار شده است.البته به هیچ عنوان معنای این حرف ناموفق بودن مگلونیست،بلکه هزینه احداث نسبتا”بالای آن توسعه اش راتاحدودی محدود کره است.ازجمه مزایای این تکنولوژی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد.

5-1-نتیجه گیری درمودرکل تحقیق         135

5-1-1-سرعت بالا       135

5-1-2-ایمنی بالا     6 13

5-1-3-آلودگی کمتر   136

5-1-4-مصرف انرژی کمتر       137

5-1-5-ظرفیت بالا       137

5-1-6-هزینه کمتر     137

5-2-انگیزه تحقیقات آینده     139

منابع ومراجع فارسی         140

منابع ومراجع لاتین       141

سایت های اینترنتی   144

هدایت وحالت فوق رسانی مگلوژاپن

هدایت وحالت فوق رسانی مگلوژاپن

فهرست جداول

2-1-پارمترهای اصلی درطرح مسیر سریع السیر ومسیر ترنس رپید براساس ضوابط طراحی ارائه شده توسطMbBoا       30

2-2-ارزیابی عملکرد وسیله نقلیهchubu-HssT برای سیستم مگ لوMUSAا       65

2-3-مشخصات سیستم مگلوM2000ا       67

2-4-مشخصات وسیله نقلیه پروژهMOCIEا           72

3-1-نتایج طراحی مقدمتی سیستم         111

3-2-ترکیبات بارگذاری درپروژهTR07آلمان       116

فهرست شکلها

1-1-مقایسه سیستم مگلو ترنس رپید باراه آهن معمولی     7

2-1-مگلو وسیستم های هوایی وریلی     12

1-3-استقبال فراوان مسافران ازقطار های مگلو       13

2-1-قطارمگلوTR08 برروی خط امزلند     18

2-2-قطار مگلوTR08 برروی خط امزلند       18

2-3-پلان مسیر آزمایشی امزلند       19

2-4-قطار مگلو ترنس رپید درپروژه مونیخ     21

2-5-قطار مگلو ترنس رپید درپروژه مونیخ     22

2-6-سیستم شناوری وسیستم هدایت کننده درسیستم مگلو ترنس رپید     24

2-7-سیستم موتور خطی مگلو ترنس رپید       26

2-8-سیستم موتور خطی مگلو ترنس رپید   26

2-9-نمایی ازمگلوترنس رپید     28

2-10-قطار مگلو حادثه دیده درخط آزمایشی امزلند آلمان     34

2-11-نمای جلویی مگلو شانگ های     36

2-12-نمای داخلی مگلو شانگهای 36

2-13-ساختار داخلی مگلو شانگهای   37

2-14-نمایشگر سرعت نما درهرواگن   38

2-15-برنامه ریزی توسعه مگلو درچین     39

2-16-قطار مگلوLimionا     46

2-17-خط آزمایشیYamanashiا       49

2-18-قطار مگلو مدلMLX-01ا     49

2-19-خط مگلو Yamanasshiا         51

2-20-عملکرد سیستم مگلوژاپن     52

2-21-جزئیات خط مگلو Yamanasshiا           53

2-22-جزئیات خط مگلو Yamanasshiا       53

2-23-هدایت وحالت فوق رسانایی مگلو ژاپن   55

2-24-تجهیزات سوزن درخط مگلو Yamanasshiا         56

2-25-برنامه توسعه مگلو درایالات متحده       60

2-26-وسیله نقلیهGenerel Atomice برروی خط       62

2-27-نمایی ازمگلوCDOTا   63

2-28-نحوه قرارگیری مگلوODU برروی خط   66

2-29-قطار مگلوODUا     67

2-30-قطار مگلوM2000ا           70

2-31-برنامه توسعه مگلو درهلند     74

2-32-برنامه توسعه مگلو درکشورها حوزه خلیج فارس     75

2-33-مقاطع عرضی خط درسیستم مگلو ترنس رپید   77

2-34-انواع روش های طراحی خطوط درسیستم مگلو ترنس رپید     78

3-1-مقایسه میزان مالکیت زمین     90

3-2-مقایسه میزان شدت صدا دروسایل متفاوت         92

3-3-ساختار خط آزمایشی امزلند   96

3-4-انتهای خط مگلو شانگاهی     98

3-5-ساختار خط مگلو شانگهای   98

3-6-عملیات نصب تیرهای خط مگلوODUا         102

3-7-ساختار خطر درسیستم General Atomicsا     104

3-8-عملیات جوشکاری درخط   105

3-9-عملیات پیمایش خط   105

4-1-عملکرد سیستم کنترل ترافیک مگلو شانگ های   123

4-2-کارت IC مورداستفاده درمگلو چین     129

4-3-ایستگاه مگلو شانگهای   131

4-4-جانمایی ایستگاه مگلو شانگ های     131مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان