انتخاب صفحه

مقدمه

اجزاء تشکیل دهنده این مجموعه شامل:

-آشنایی باسیستم های مدرن موجود وبررسی عناصر اجرایی برخی ازآنها

-ارزیابی ابعادBUS متناظر بانوع عملکردآن

-مقایسه مدهایی که صرفا بایکدیگر دررقابتند ومکمل یکدیگر نیستند.

دراین مجموعه علاوه برمدهای متداول موجود،مدهایی که نه جزئی ازخانواده مدهای ترانزیتند ونه جزئی از خانواده پاراترانزیت،بلکه صرفا برای مناطقی خاص که هزینه های دسترسی درآنها بالا میباشد،تشریح میشوند.دراین مجموعه فصل دوم یعنی کاوش درمتون کلیه مدهای حمل ونقل درون شهری رامعرفی نموده وبه ویژگی های هریک از آنها به تفکیک،مفصلا میپردازد.

فصل سوم شامل ارائه مباحث ضروری میشود که درآن تاریخچه حمل ونقل وزمینه پیدایش هریک بازگو میشود.

فصل چهارم به جمع آوری اطلاعات حمل ونقل درمورد یک شهری می پردازد ودرفصل پنجم شامل اطلاعاتی درمورد شهر دوم ونتیجه گیری است.

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول:تعریف مساله

1-1-تعریف کلی مساله

برای بهبود وضعیت حمل ونقل که یک هدف کلی بشمار میرود،عوامل وفاکتورها مختلفی دخیل هستند که یکی از این عوامل مهم توسعه وپیشرفت درزمینه تکنولوژی حمل ونق است.تکنولوژی حمل ونثل بطور مستقیم ازاقتصاد منطقه تاثیر میپذیرد وبه راحتی وایمنی وسرعت وقابلیت بهره برداری سیستم تاثی گذاراست.پی ریزی،شکل ورشد جوامع بشری ناشی از اندرکنش پیچیده بسیاری ازعوامل است که مهمترین مولفه آن،حمل ونقل است.بازنگری توسعه وپیشرفت های گذشته حاکی ازاین مطلب است که تا چه حد حمل ونقل های طولانی درتعیین موقعیت شهرها نقش داشتند وتاچه حد سیستم حمل ونقفل برفرم شهر وتوزیع کاربری زمین وتراکم جمعیت تاثیر گذاربوده است.شایان ذکراست خود تکنولوژی حمل ونقل تحت تاثی عوامل گوناگونی قرار دارد که یکی ازاین عوامل مهم استفاده مناسب وبجا ازهریک ازمدهای حمل ونقل است.با افزایش ابعادت شهرها مسلما پیچیدگی مشکلات حمل ونقل بیشت خواهدشد که باشناخت صحیح قابلیت های هیریک ازمدهای گامی درراستای بهبود سیستم حمل ونقل برداشته خواهدشد.برای مثال دومسیر مختلف یکی باحجم ساعتی1500 مسافر درساعت ولی بامسافت کم ودیگری باحجم ساعتی1000 مسافر درساعت ولی بامسافت طولانی رادرنظر بگیرید.آیا برای هردوی این مسیرها درست است که ازیک نوع مدحمل ونقل استفاده شود؟مسلما خیر.باتوجه به مطالب ذکرشده وبحث درمورد این سوال خواهیم پرداخت که هرکدام از مدهای حمل ونقل چه ویژگی هایی دارند وچگونه میتوان باتوجه به امکانات موجود قابلیت بهره برداری برخی ازآنها راافزایش داد؟وهریک ازاین مدها نسبت به کدام یک ازپارامترهای هزینه حساسیت بیشتری نشان میدهند.

1-1-تعریف کلی مساله         4

2-1-نیاز به مطالعه درمورد مسئله     5

3-1-اثرات مهم مطالعه برمسئله ازنظربهبود آن     5

4-1-اهداف وفرضیات      6

5-1-دامنه اثر مسئله درجامعه علمی واجتماع     10

6-1-محدودیت ها وچارچوب پروژ ه12

حریم راهA مجزای کاملا کنترل شده

حریم راهA مجزای کاملا کنترل شده

فصل دوم:کاوش درمتون

دراین فصل به طبقه بندی سیستماتیک وتعایف مفهومی و واژه های درحمل ونقل شهری مسافری و تمرکز به سیستم های ترانزیت می پردازیم.این بخش درمورد مدلهای مفهومی ارزیابی بهینه طرق مختلف سیستم حمل ونقل باتغییرات الگوی رشد جمعیت ازروستا تاکلانشهر است ودرانتها تعاریفی ازمدها ونقش آنها درشهرها بیان میشود.

1-2-طبقه بند ومقدمه وتعاریف سیستم حمل ونقل

مدهای حلم ونقل شهری ومفهوم کاربردی آنها به چند طریق طبقه بندی میشوند.برای مثال مدهای اغلب براساس سیستم های فنی طبقه بندی میشوند که خودیان تکنولوژی ها تحت تاثیر عواملی همچون حریم راه هستند.محدوده طبقه بندی های دراینجا ازمراتب پایه همه سفرهای شهری تاتعایف سیستم های فیزیکی و مفهوم کاربردی آنها راشامل میشود.

1-2-طبقه بندی ومقدمه وتعاریف سیستم حمل ونقل     16

1-1-2-طبقه بندی براساس نوع استفاده     16

2-2-بررس کتاب ها   18

1-2-2-مدهای ترانزیت         18

1-1-2-2-حریم راه     19

2-1-2-2-تکنولوژی سیستم         22

3-1-2-2-نوع سرویس         26

4-1-2-2-طبقه بندی کلی مدهای ترانزیت   27

2-2-2-مولفه های سیستم ترانزیت     31

3-2-2نظریه مدهای حمل ونقل مسافران شهری     35

1-3-2-2-ارزیابی یک سیستم حمل ونقل دریک ناحیه شهری نمونه     35

1-1-3-2-2-آبادری های کوچک:سفرهای شخصی وپاراترانزیت     36

2-1-3-2-2-شهرستانها:اتوبوسها وخیابان های شریانی   38

3-1-3-2-2-شهرهای باابعاد متوسط 42

4-1-3-2-2-کلان شهرها:احداث راه هایی کاملا کنترل شده   43

2-3-2-2مروری برظواهر مد         48

4-2-2-خانواده های مدهای ترانزیت       49

1-4-2-2-پاراترانزیت       50

2-4-2-2-مدهای ترانزیت خیابانی     54

3-4-2-2-مدهای ظرفیت متوسط:ترانزیت نیمه سریع         59

4-4-2-2-مدهای باکیفیت کاری بالا:ترانزیت پرسرعت         78

5-4-2-2-مدهای ترانزیت خاص           90

6-4-2-2-مروری برخانواده مدهای ترانزیت     102

7-4-2-2-ترانزیتCommuterا       112

5-2-2-الگوی سفرهای ترانزیت انجام شده توسط مدهای مختلف 116

1-5-2-2-سفرهای شهری وحمل ونقل با ترانزیت     116

6-2-2-مروری دقیق تربر ترانزیت های جاده ای   119

1-6-2-2-خانواده مدهای ترانزیت جاده ای 119

1-1-6-2-2-تعاریف   119

2-1-6-2-2-خصوصیات کلی   120

3-1-6-2-2-مفهوم سیستم های BRT,Bus Transitا       122

2-6-2-2-وسیله نقلیه(BUS)ا     123

1-2-6-2-2-طبقه بندی براساس نیروی محرکه   123

1-1-2-6-2-2-BUS های دیزلی   125

2-1-2-6-2-2-Trolley busا     126

3-1-2-6-2-2-Bus های بانیروی محرکه مرکب(Dual-mode)ا     128

4-1-5-6-2-2-Hybrid busا     129

2-2-6-2-2-طبقه بندی براساس ابعاد 130

1-2-2-6-2-2-Bus باابعاد بهینه             131

2-2-2-6-2-2-Minibusا       134

3-2-2-6-2-2-Bus های استاندارد   137

4-2-2-6-2-2-trolley bus های استاندارد 143

5-2-2-6-2-2-Bus های آکاردئونی 145

6-2-2-6-2-2-Busهای دوآکاردئونه       149

7-2-2-6-2-2-bus های دوطبقه           150

8-2-2-6-2-2-bus هدایت شده       153

3-2-6-2-2-نیروی محرکه،تجهیزات وبهره برداری 156

1-3-2-6-2-2-موتور   156

2-3-2-6-2-2-بهره برداری   157

4-2-6-2-2-فرم وشکل سازه ای بدنه   160

1-4-2-6-2-2-قسمت خارجی وسیله نقلیه   161

2-4-2-6-2-2-درها وپلکان ها   162

3-4-2-6-2-2-busهای باکفی کوتاه       164

4-4-2-6-2-2-فضای داخل وظرفیت وسیله نقلیه   168

5-2-6-2-2-مروری برمدل های خصوصیات والگوطراحی busها   170

3-6-2-2-سواره رو ومسیر حرکتbusها   172

1-3-6-2-2-عناصر هندسی   173

2-3-6-2-2-بهره برداری درحالت ترافیک مرکب     174

4-3-6-2-2موارد ارجحیت busها(ارزیابی)   176

1-4-3-6-2-2-اهداف 176

2-4-3-6-2-2-موانع کاربرد 177

3-4-3-6-2-2-حق تقدم درتقاطع های هم سطح وغیره هم سطح     178

5-3-6-2-2-خطوطbusدرخیابان   180

6-3-2-2-خطوطbusا     188

4-6-2-2-BRTا   189

5-6-2-2-ایستگاه ها وتسهیلات نگهداریbusا   193

1-5-6-2-2-فاصله ایستگاه ها 194

2-5-6-2-2-مکان یابی   194

3-5-6-2-2-طرح توقفگاه ها   196

4-5-6-2-2-ایستگاه ها وترمینالها       198

5-5-6-2-2-گاراژها وشاپ های تعمیر ونگهداری 205

6-5-6-2-2-هزینه ها 209

7-5-6-2-2-هزینه ترانزیت ریلی     210

7-2-2-خصوصیات و مولفه های مدهای ترانزیت   213

1-7-2-2-عناصر اصلی مدهای ترانزیت   213

2-7-2-2-اهیمت حریم راه وطبقه بندی آن     213

قابلیت انعطاف bus های آکوردئونی که درطرح هندسی قوس های باید مدنظر قرارگیرد

قابلیت انعطاف bus های آکوردئونی که درطرح هندسی قوس های باید مدنظر قرارگیرد

فصل سوم:روش تحقیق

ارائه مباحث ضروری علمی

پی ریزی ،شکل،رشد جوامع بشری ناشی ازاندرکنش پیچیده بین بسیاری از عواملی است.یکی از مهمترین این مولفه ها،حمل ونقل است.بازنگری توسعه های گذشته بیانگراین مطلب است که تاچه حد حمل ونقل های طولانی درتعیین موقعیت شهرها(Locations) نقش دارند وتاچه حدابعاد شهرها تحت تاثیر مسافت های طولانی،سفرهای محلی،سفرهای درون شهری وسیستم های حمل ونقل بوده است وتاچه حد سیستم حمل ونقل برفرم شهر(شکل ناحیه شهروشبکه حمل ونقل) وسازه شهر(توزیع کاربری زمین و تراکم جمعیت) تاثیرگذاراست.

1-3-ارائه مباحث ضروری علمی وتوسعه اولیه شهرها   223

1-1-3-حمل ونقل وموقعیت شهرها   223

1-1-1-3-نقاط انتقال باروتقاطع مسیرها     224

2-1-1-3-مکان های استخراج 224

3-1-1-3- ملاحظات استراتژیکی   225

4-1-1-3-آمدوشد   225

5-1-1-3-دلایل سیاسی     225

2-1-3-حمل ونقل واندازه شهر 226

3-1-3-شکل وساختار شهرها   227

4-1-3-انقلاب صنعتی،شهرسازی ورشد شهرها   230

2-3-آغاز حمل ونقل عمومی       235

1-2-3-حمل ونقل عمومی قبل ازقرن19ام     235

2-2-3-omnibus های با نیروی اسب     236

4-2-3-تکنولوژی های حمل ونقل خیابانی مکانیزم قبل از1880           242

3-3-اختراع ماشین های خیابانی الکتریکی وتراموا     246

1-3-3-آغاز وتولد ماشین های خیابانی الکتریکی درایالت متحده   247

2-3-3-معرفی ترامواها الکتریکی دراروپا     251

4-3-گسترشStreet transit درسال1900             255

1-4-3-Street car/تراموا 256

2-4-3-Motor Busها           265

3-4-3-Trollet Busها               272

5-3-توسعه مدHigh Speed Rial Transitا                   277

1-5- 3- Regional Rail/Suburban Railwaysا     278

2-5-3-Electric interurban raiwayا       282

3-5-3-Rapid Transit/metroا     285

6-3-مرور ونتیجه گیری:توسعه حمل ونقل شهری       289

حریم راهC ترانزیت درترافیک مرکب

حریم راهC ترانزیت درترافیک مرکب

فصل چهارم:جمع آوری اطلاعات

1-4-مقدمه

دراین فصل به وضعیت حمل ونقل دریکی ازکشورهای اروپایی می پردازیم که ازلحاظ وضعیت ترافیکی وضعیتی مشابه تهران را دارد.پس ازمعفی مختصر درمورد این کشور به وضعیت ترافیکی پایتخت آن میپردازیم وپس ازآن راهکاری راکه این شهر برای توزیع بهتر سفرها بین مناطق مختلف اتخاذ نموده تشریح میکنیم.کشور مورد بحث ایتالیا وشهر مورد نظرم رم می باشد.

1-4-مقدمه     295

2-4-موضوعات موردنظر   295

1-2-4-مروری برکل ایتالیا 295

1-1-2-4-ایتالیا   296

2-1-2-4-مناطق ایتالیا       296

2-2-4-مروری برLazioا     308

3-4-اطلاعات لازم برای هرسوال ازسوالات موضوع تحقیق     316

1-3-4-حمل ونقل در رم     316

2-3-4-انواع سیستم های حمل ونقل رم   316

1-2-3-4-بلیت های حمل ونقل عمومی     317

2-2-3-4-مترو   320

3-2-3-4-تراموا ومسیرهای تراموا     323

4-2-3-4-تاکسی     335

5-2-3-4-اتوبوسها     337

6-2-3-4-حمل ونقل دریایی   343

1-6-2-3-4-Hydro foilا     343

2-6-2-3-4-Fast Ferryا     345

3-6-3-3-4-Traditional Ferryا         346

3-3-4-طرح جامع ترافیک شهری وERP دررم     348

1-3-3-4-کلیات موضوع     348

2-3-3-4-سیستم IRIDEا   349

3-3-3-4-مزایای نصب این سیستم ها درشهر رم       354

یک نمونه پلان مسیرCog railway ها به همراهSwitch و متعلقات آن

یک نمونه پلان مسیرCog railway ها به همراهSwitch و متعلقات آن

فصل پنجم:تحلیل اطلاعات وارائه نتایج

دراین فصل به ارائه اطلاعات جمعیتی درمورد شهر تهران وسهم هریک ازوسایل نقلیه موجود دربرمیزان مصرف سوخت درشهرتهران وکشورهای توسعه یافته وینز حساسیت هریک ازمدها نسبت به مولفه های هزینه می پردازیم.

سپس باتوجه به گام های ذکرشده دربخش1-3-2-2- سعی براین داریم تامد حمل ونقل مناسبی رابرای تهران باتوجه به شرایط ترافیکی موجود معرفی کنیم.

1-5-تحلی اطلاعات         358

2-5-نتایج تحلیل هزینه های مد       374

3-5-نتیجه کلی تحقیق   381

فهرست منابع لاتین   383

فهرست منابع فارسی   383

چکیده انگلیسی(ABSTRACT)ا   384

فهرست جداول

1-1-طبقه بندی مدهای حمل ونقل عمومی شهری توسط حریم راه وتکنولوژی 9

2-2-مقایسه Bus های منظم:BRT ها و LRTها 11

1-2-طبقه بندی حمل ونقل مسافری شهری براساس نوع استفاده   17

2-2-طبقه بندی مدهای حمل ونقل عمومی شهری توسط حریم راه وتکنولوژی   29

3-2-سیستم های AGT موجود ازنوع Bombardier تاسال2009       75

4-2-مشخصات فنیAGT های موجود     77

5-2-خصوصیاتCable Car های San Fanciscoا     92

6-2-مشخصات Funicular ها در Naples درایتالیا     95

7-2-مقاسه مشخصات سه مد ترانزیت خاص     100

8-2-مشخصات Ferry ها درآمریکای شمالی   100

9-2-بازنگری کلیه مدهای حمل ونقل عمومی شهری   103

10-2-خصوصیات فنی واجرایی مدهای حمل ونقل شهری     106

11-2-مقادیر بهره برداری برای هریک ازگروه مدهای خانواده ترانزیت     107

12-2-اطلاعات فنیBus های مختلف 131

13-2-انواع Busهای مختلف   133

14-2-آرایش بندی صندلی هاودرها برایbus های مختلف     17

15-2-اثر گروه های وسایل نقلیه برbusها     177

16-2-طول مناسب برای خطوط توقف busا     198

17-2-هزینه های پایه برای احاث سیستم های ترانزیت ریلی(ایالات متحده)     211

18-2-هزینه های سرمایه گذاری یک خط نموه 10کیلومتری درحریم راه های مختلف 211

19-2-تجزیه هزینه های بهره بداری درایالات متحده درسال2004ا         212

20-2-خصوصیات مدهای ترانزیت باحریم راه مختلف   214

21-2-مولفه های فنی مدهای ترانزیت     215

22-2- مقایسه busهای منظم وBRTوLRTها       218

23-2-مقایسهBRTوLRTا             220

1-3-نمونه از الگوی شبکه ها خیابانی     229

2-3-تخمین ازتوزیع جمعیت(%) دربخش های گوناگون اقتصادی دربرخی ازکشورها 232

3-3-تغییرات سهم جمعیت شهر درفرایند شهری شدن درکشورها مختلف       233

4-3-تعداد شهرهای بابیش از 100000جمعیت دربین قاره های مختلف     234

5-3-تاریخچه حمل ونقل عمومی شهری دریک منظر کلی         292

1-4-مشخصات نواحی مختلف ایتالیا       298

2-4-مرزهای مشترک مخلتف باکشورها بیگانه   298

3-4-میزان متوسط عمر     301

4-4-نحوه توزیع تمرکز نیروی کار     303

5-4-وضعیت بودجه     303

6-4-وضعیت صادارت و واردات         303

7-4-میزان خطوس ریلی   305

8-4-اطلاعات کلی درمورد جاده ها ایتالیا     305

9-4-اطلاعات کلی پیرامون راه های آبی     305

10-4-میزان خطوط لوله   305

11-4-میزان خطوط لوله   305

12-4-انواع کشتی های موجود ال حاضر درایتالیا     306

13-4-وضعیت کل فرودگاه ها وفرودگاه هی رویه دار   306

14-4-وضعیت فرودگاه های بدون رویه     307

15-4-مساحت وجمعیت منطقهLazioا           309

16-4-انواع بلیت های حمل ونقل عمومی     317

17-4-اطلاعاتی پیرامونMRSا      326

18-4- اطلاعاتی پیرامونTASا       328

19-4- اطلاعاتی پیرامونPCCت           330

20-4- اطلاعاتی پیرامونSOCIMIت   331

21-4- اطلاعاتی پیرامونCITY WAY ROMA1ا           333

22-4- اطلاعاتی پیرامونCITY WAY ROMA2ا     334

23-4-جدول زمانی پیاده روی بین مناطق مختلف       343

24-4-نرخ کرایه های Hydrotoilبرای مناطق مختلف     345

25-4-نرخ کرایهFast Ferryا         345

26-4-نرخ کرایهTranditional Ferryا         346

27-4-ساعات فعالیت Traditional Ferryا       347

28-4-نواحی مختلف ایتالیا که درآنها سیستم IRIDE به اجرا درآمده است       351

1-5-میزان مصرف سوخت ویژه حمل ونقل وتعداد جایگاه ها درمنطقه تهران 364

2-5-میزان مصرف سوخت ویژه حمل ونقل وتعداد جایگاه ها درمنطقه تهران   364

3-5-برآوردن مصرف سوخت به ازای جابجایی مسافر توسط انواع وسایل نقلیه       346

4-5-جابجایی مسافر توسط شبکه خطوط متروی تهران     365

5-5-مشخصات عملکردی سیستم اتوبوسرانی ومترو دریک ساعت اوج صبح       367

6-5-وضعیت تاکسیرانی شهر تهران     368

7-5-وضعیت پایانه های بین شهری تهران       368

8-5-تعداد مسافر ورودی وخروجی ایستگاه راه آهن تهران        370

9-5-خصوصیات فنی واقتصادی مدهای ترانزیت     371

10-5-میزان مصرف سوخت وتولید CO2 ومیزان مسافر- مایل بازای هرگالن 375

11-5-مولفه های هزینه های حمل ونقل       379

فهرست شکلها

1-1-مروری برخانواده مدهای ترانزیت       13

1-2-انواع مختلف تکیه گاه وسایل نقلیه     24

1-2-بازنگری خصوصیات،تعاریف وطبقه بندی مدهای ترانزیت       30

2-2-سیرتکامل سیستم های حمل ونقل بارشد نواحی شهری     37

3-2-اثرظرفیت خیابان وابعاد وسایل نقلیه برهزینه واحد       39

4-2-مروری برگام های تحولات سیستم های حمل ونقل شهری بارشد نواحی          47

5-2-پاره ای ازخصوصیات اصلی مدهای ترانزیت     56

6-2-پلان داخلی چند نمونهLRT6 محوره و 8محوره باارتفاع کفی مشخص       64

7-2-انواعLRT های موجود ازلحاظ ابعاد   65

8-2-نمونه از هم پوشانیLRTو Bus های تغذیه کننده       67

9-2-نمونه ای ازشاپ تعمیر ونگهداری LRT مطابق بااستاندارد ها بین المللی درآلمان         69

10-2-موقعیت های مختلف مسیر LRT درخیابان       70

11-2-حریم راه های قابل قبول برای LRT درمسیرهای عرشه دارنسبت به سطح جاده 71

12-2-نحوه آرایش چرخ ها وبوژی درRTRTها     80

13-2-جزئیات اجراییRTRTها   81

14-2-نحوه عملکرد کلی AGTها       83

15-2-پلان داخلی ونمای PRT یاهمان مترو   85

16-2-مقاطع تیپ تونل برای احداث مترو   86

17-2-جزئیات بست های ریلی(Fastener) درمسیرهای مترو 87

18-2-پلان داخلی ونمایRGRها 89

19-2-یک نمونه پلان مسیرCog railway ها به همراه Switch ومتعلقات آن     91

20-2-نحوه عملکرد سیستم تراموای هوایی   98

21-2-یک نمونه طرح مکان تخلیبه وبارگیری Ferryها   101

22-2-ظرفیت وسیله نقلیه،حداکثر فرکانس حرکتی وظرفیت خط مدهای مختلف     108

23-2-ظرفیت خط،سرعت عملی وظرفیت حاصل ضرب مدهای مختلف    109

24-2-رابطه بین ظرفیت حاصل ضرب،هزینه سرمایه گذاری وجذب مسافر برای مدها 110

25-2-سطح موردنیاز برای انتقال15000 مسافر درساعت توسط مدهای مختلف               111

26-2-مقایسه راه های سرویس ترانزیت های منظم و Commuterا     1147

27-2-شبکه سفرهای شهری ترانزیت های منظم و Commuterا   120

28-2-دیاگرام مفهومی تغییراتی تفکیک مدباافزایش مالیکت خودرو                   117

29-2-توزیع سیستم برق رسانی به وسایل نقلیه ای که بانیروی برق کار میکنند       127

30-2-نحوه عملکردHybrid bus ها درانواع مختلف شرایط حرکتی    130

31-2-تاثیر حجم مسافر وفرکانس حرکتی وهزینه برابعادBusا             131

32-2-طرح کلی یکminibusا       136

33-2- ابعاد پایه یکBus استاندارد وطرح هندسی حرکات گردشی آن     140

34-2-حداقل مسیر گردش برای Bus های استداندارد       142

35-2-ابعاد اصلی یک trollet bus استاندارد   144

36-2-قابلیت انعطاف bus های آرکودئونی   146

37-2-مسیرهای گردشbus های آکاردئونی   147

38-2-نمای کنار وجلوی یک نمونه bus دوطبقه   152

39-2-منحنی بهره برداری موتورbusا   159

40-2-طرح تابلو های مقصد     162

41-2-مقاطعی ازbus ها به آرایش بندی های مختلف استاندارد کف     167

42-2-پلان آرایش های مختلف صندلی درbusهای استاندارد     169

43-2-روش کنترل تقاطعbus-gate جهت سازگازی حرکات گردشی bus وسواری ها 179

44-2-حجم ترافیکی موردنیاز برای معرفی busها       182

45-2-آرایش بندی مقاطع خیابانی برای ایجاد خطوطbusا     184

46-2-انواع مختلف خطوط busا           185

47-2-نمونه از ازque-Jamperها دررمپ ها آزادراه   188

48-2-مقطع عرضی خطوط   189

49-2-اثمکان یابی توقف گاه های bus به راحتی مسافرین درمسیرهای متقاطع     195

50-2-طرح های مختلف توقف گاه های busا       197

51-2-طرح های مختلف توقفگاه های چندکاره     200

52-2-ابعاد موردنیاز جهت طرح توقفگاهی های جزیره ای شکل     202

53-2-اناع مختلف ایستگاه های bus وترمینال   204

54-5-ایستگاه های جزیره ای بیضی شکل موازی باخیابان     205

55-2-پلان شاپ نگهداری busها وانبار روباز درآلمان     207

56-2-پلان یک گاراژ برای سرویس وتسهیلات شست وشو       208

57-2-محدودهPCP برای کلاس های مختلف مدهای ترانزیت     216

58-2-اختلاف فیزیکی وفنی مدهای ترانزیت بصورت گراف نشان داده شده است   217

1-3-تغییرات روند رشد جمعین دربخش ای مختلف اقتصاد ایالات متحده   231

2-3-الگوی شهری شدن درایالات متحده   233

4-1-نمای کلی کشور ایتالیا   295

2-4-مناطق مختلف ایتالیا       297

3-4-وضعیت کاربری اراضی درسال2007             299

4-4-اسکلت سنی درایتالیا       300

5-4-نرخ جنسی برای سنین مختلف           301

6-4-سهم هربخش ازتولید خالص داخلی   302

7-4-سهم هریک ازکشورهای طرف صادرات   304

8-4-سهم هریک ازکشورهای طرف واردات     304

9-4-موقعیت و وسعت ناحیهLazio درمقایسه با سایر نواحی ایتالیا     308

10-4-مناطق مختلف ناحیهLazio نسبت به هم     309

11-4-منطقه شهری شده رم   310

12-4-نمای کلی ازمناطق شهر   311

13-4-ناحیه1       311

14-4- ناحیه2         312

15-4- ناحیه3       312

16-4- ناحیه4       313

17-4- ناحیه5     313

18-4- ناحیه6         314

19-4- ناحیه7     314

20-4- ناحیه8           315

21-4- ناحیه9           315

22-4-شکل جدید بلیت ها     318

23-4-مسیرهای مترو 323

24-4-مسیرهای موجود تراموا درشهر رم         324

25-4- نرخ ساعتی کرایه ها درنواحی مختلف   337

26-4-مسیر اتوبوسرانی درسطح شهر درساعات روز   342

27-4-مسیر اتوبوسارانی درشب     342

28-4-نحوه از وکارابزارهایIRIDEا     350

29-4-هیستوگرام تعداد دروازه های IRIDE درکل ایتالیا       352

30-4-میزان تقاضا برای دست یابی با ناحیهZTLدرسال200-2003ا         353

31-4-مقاسه ای ازتقاضای روزانه برای دسترسی به نواحیZTLا     355

1-5-تراکم جمعیتی درسطح شهرتهران   358

2-5-نرخ سفر ساکنین درسطح شهرتهران   359

3-5-توزیع ساعتی سفرهای روزانه ساکنین شهرتهران برحسب وسیله سفر     359

4-5-سهم هروسیله ازسفرهای انجام شده باهرهدف     360

5-5-سهم وسایل نقلیه شخصی درسفرهای تولیدی ساکنین مناطق شهرتهران   361

6-5-سهم وسایل نقلیه همگانی درسفرهای تولیدی ساکنین مناطق شهرتهران   361

7-5-نسبت مسافربری های تحت تملک به سواری ها درمناطق شهرتهران     362

8-5-متوسط عمرسواری ها درمالکیت خانوارهای شهرتهران   363

9-5-نمودار سهم انواع سواری ها درمالکیت خانوارهای شهرتهران       363

10-5-مقایسه مصرف سوخت انواع وسایل نقلیه بازای یک مسافر-کیلومتر 365

11-5-نمودار جابجایی مسافر توسط شبکه خطوط متروی تهارن درشش ماهه اول هرسال 366

12-5-سهم متروواتوبوس درجابجایی ساکنین مناطق شهرتهران     367

13-5-تعداد مسافران سوار شده درپایانه های شهر تهران   369

14-5-سهم وسایل نقلیه درحجم ترایک ورودی وخروجی تهران   369

15-5-نمودار مسافر ورودی وخروجی ایستگاه راه آهن ازمهر1384 تاشهریور1385       370

16-5میزان هزینه شلوغی درسه شهرNew York,Chicago,L.Aا     373

17-5-هزینه های سالیانه بازای هرنفر به تفکیک عوامل مختلف     374

18-5-میزان مسافر-مایل بازای هرگالن سوخت برای هرمد   376

19-5-میزان مصرف سوخت بازای هرمسافر-مایل برای هرمد   376

20-5-میزانCO2 تولید شده برحسب گرم بازای هرمسافر-مایل برای هر مد     377

21-5-محدوده مصرف انرژی بازای هرمسافر-مایل برای هرمد   278

22-5-محدوده تولید CO2برحسب گرم بازای هرمسافر-مایل برای هرمد       278

23-5-توزیع هزینه هابرای هرمد حمل ونقل طبق تحقیقات سازمان حمل ونقل کانادا   379

24-5-توزیع هزینه های متوسط اتومبیل درشرایط مختلف ترافیکی   380

25-5-میزان هماهنگی ویکپارچگی مدهای مختلف 381

فهرست عکس ها

29-3-نمونه از استفاده بهینه ازAGTها   74

30-2-نمونه ای ازAGTمخصوص فرودگاه درSan Frranciscoا   75

31-2-نمونه از محل تخلیه وبارگیری مسافر درایستگاه های AGTا       76

32-2-یک نمونه AGT باظریت بسیارکم ملقب به Moverhا     78

34-2-نمونه از ازLRRT هادرلندن     79

35-2-نمونه ای از ترانزیت های پرسرعت چرخ لاستیکی(RTRT)ها   80

36-2-نمونها ز ازمونوریل های معلق     82

37-2-یک نمونه مونوریل باتکیه اهStraddle درژاپن 82

38-2-یک نمونه مونوریل درمراکز تجاری شهر(CBD) درSydeneyا     83

39-2-ترانزیت پرسرعت ریلی RRTا   84

40-2-ترانزیت های ریلی ناحیه ای     88

41-2-نمونه از دیگر از ترانزیت های ریلی ناحیه ای یاهمان قطارهای حومه یا RGPا     90

42-2-یک نمونه Cog railwayا   91

43-4-یک نمونه Cable car در San Frrancisco بهمراهTurntable یامیز گردش   92

44-2-نمای دیگر همان Cable car در San Frranciscoا     93

45-2-نمایی ازFunicular ها در Cincinnatiا   94

46-2-نمایی ازمسیر Funicularها 94

47-2-یک نمونه Funicular دوخطه درPittsburghا 96

48-2-سیستم آرایش بندی موتاور وکابلها درFunicular ها         97

49-2-یک نمونه تراموای هوایی درCapletownا   99

50-2-نمونه ای Ferryها در New York برای حمل مسافر و وسایل نقلیه 100

51-2-یک نمونه Hydrofoilا         102

52-2-ترانزیت Commuterا     113

53-2-یک Bus دیزلی آکاردئونی 125

54-2-یک نمونه Tolley Bus آکاردئوی درژنو 128

55-2-یک نوعBus dual-modeا   129

56-2-یک نمونهminibuseا     134

57-2-یک نوع minibusجدید     138

58-2-یک نمونه midibus در Budapestا       138

59-2-یک نوعBus درون شهری استاندارد که درایستگاه های RRT(مترو)فعالیت دارد   139

60-2-یک نمونهbus سه محوره در Hamburgا   139

61-2-busهای آکاردئونی باتسهیلات رمپ دار برای مسافرین ویلچردار 145

62-2-نمونه از ازbusهای دو آکاردئونه 149

63-2-یک نمونه ازbus دوطبقه درلندن وبرلین   150

64-2- یک نمونه ازbus هدایت شده   154

65-2- یک نمونه ازbus آکاردئونی باکفی کوتاه   164

66-2-یک نمونه trolly busباکفی کوتاه 165

67-2-نمای داخلی یک bus آکاردئونی باکفی کوتاه 166

68-2-نمایی ازمسیر bus ها درترافیک مرکب   175

69-2-نمونه از خطوط busا     180

70-2-نمونه از خطوطbus درحالت CBLا   186

71-2-نمونه از خطوط bus درحالت RBLا   186

72-2-سهمیه بندی خطوط bus بصورت خطوطHOVا     187

73-2-نمونه از que-Jamperا     188

74-2-یک نمونهBRT درLas Vegasا         190

75-2-نمونه ای ازBRT ها باحریم راه نوعBدرکلمبیا 191

76-2-نمونه ای ازBRT درOttawa باحریم راه نوعBا      191

77-2-نمونه ای از BRT درایالت متحده باحق تقدم درتقاطع هم سطح 192

78-2-نمونه از BRT درL.A بانسبت دربه صندلی بالا   192

79-2-خط Silver شهر Bostonا     193

80-2-توقفگاه ها باطرح دندانه دار 201

81-2-نمونه از توقف گاه های جزیره ای شکل درHong Kongا 202

82-2-نمون از ازاختلاف BRT و LRTا   219

1-3یک نمونه شهر اروپایی درقرون وسطی باخیابان های باریک ودیوارهای محافظ       228

2-3-چندنمونه Omni Bus بانیروی اسب درپاریس   238

3-3نمونه ای ازتراموای اسبی دوکفه 241

4-3-یک نمونهCable car درخیابان هایی باشیب تند درSan Franciscoا 249

5-3-یک نمونه پایانه مسافری Streetcar در Philadelphiaا 249

6-3-یک نمونه تراموای دومحروه آمستردام 254

7-3-یک نمونه تراموای دومحروه بادویدک درHamburgا 256

8-3-یک نمونهStreetcar چهارمحوره درNew Havenا   257

9-3-یک نمونهStreetcar چهارمحوره درNew Jerseyا 258

10-3-یک نمونهStreetcar آکاردئونی آب بیش از 30متر طول درVlevelandا   258

11-3-نمونه ای از PCC carا 260

12-3-یک نمونه DUWAGآکاردئونه   264

13-3-یک نمونه Bus دوطبقه درپاریس 267

14-3-یک نمونهsafety Boach درOaklandا 269

15-3-یک نمونه Bus توریستیMack seniorا 270

16-3-یک نمونه توریسیتی درL.Aا 271

17-3-یک نمونهTrolly bus درTorontoا 274

18-3-Trolly bus بانیروی محرکه مرکب شامل موتورهای دورن سوز ونیروی برق   275

19-3-یک نمونه Trolly bus آکاردئونه ساختTwin Coach در Celeveland ا     276

20-3-قطار حومهBrooklyn ایستگاه Benosonhurstا   280

21-3-یک نمونه قطار Inter Urban در Santa Anaا 283

22-3-یک نمونه Inter Urbanپرسرعت درL.Aا 284

23-3-یک نمونهRaipid Transit در New Yorkا 288

24-3-یک نمونه Raipid Transit دربرلین 289

1-4-نمونه از قطار پرسرعتETR500ا       308

2-4-دستگاه ها پانچ بلیت 318

3-4-نمایی ازمتروی لاینBا   321

4-4یکی ازایستگاه های لاینBا   321

5-4-نمایی ازمتروی لاینAا 322

6-4نمایی از MRSا   326

7-4نمایی از TASا 328

8-4-نمایی از PCCا     330

9-4-نمایی از SOCIMIا 331

10-4-نمای داخلی SOCIMIها 332

11-4-نمایی ازCITY WAY ROMA 1ا   333

12-4- نمایی ازCITY WAY ROMA 2ا                  334

13-4-نمایی ازیک تاکسی دررم 335

14-4-نمایی ازیکی ازایستگاه های تاکسی رانی در رم 336

15-4-مشخصات تاکسی 336

16-4-نمونه ای ازLinea Urbanا 339

17-4-نمونه از ازLinea expressا   339

18-4-نمونه ای ازSmall electric Busا           340

19-4- نمونه ای ازArcheobusا   340

20-4- نمونه ای ازOpen1 10ا   341

21-4-نمای روبرو یکHydrofoilا 344

22-4-نمای کنار Hydrofoilا 344

23-4-شمایی ازیک Fast Ferryا   346

24-4-نمایی ازدروازهERP دررم 348مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

 

قیمت45000تومان