انتخاب صفحه

مقدمه :
بیگمان ساختارهای زیر بنایی در خـلال دو قـرن اخـیر در جـهان گسـترش بـه سـزایی داشتهاند با این وصف هنوز هزاران کیلومتر از خطوط انتقال آب و شــبکههای فـاضلاب ودیگر شبکههای موجود نیاز به تعویض وبهسازی دارند اکثر کشورهای در حال توســعه با این سؤال بزرگ مواجهاند که زیر ساختارهای خود را چگونه و از چه جنسی بنا کننــد تا از مشکلاتی که کشورهای توسعه یافته با آن دست به گریبانند اجتناب شود این مسئله خصوصﹰا در دورهای که بحران آب یکــی از مـهمترین مشـکلات زنـدگـی بشـر امـروزهگردیده، حایز اهمیت فراوان است.در کشورما هنوز مسئله هدررفتن آب به علت نشتهای پنهان شبکههای انتقال آب که خود بدلیل فرسودگی و عدم آب بنـدی مناسـب لولـههای شبکههای زیر زمینی میباشد یکی از عمده دلایل عدم استفاده بهینه از منابع آب میباشد این مسئله خصوصا با توجه به کمبود منابع آب در کشور به معضلی حاد تبدیل گردیــده است هنوز در بسیاری از مناطق کشور شــبکههای آب و فـاضلاب احـداث نگردیدهانـد و این در حالی است خطوط فاضلاب اجرا شده در تعدادی از شهرهای بزرگ کشور نیز علیرغم اینکه عمر زیادی از احداث آنها نمیگذرد دچار مشکل گردیدهاند.

 

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………..1
مقدمه………………………………………………………………………………………………2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : سیمای کلی طرح

محدوده اراضی طرح قلعهچای به وسعت ١٣٠٠٠ هکتار واقــع در اسـتان آذربایجانشـرقی و پـیرامون شهرستان عجبشیر و شمال شهرستان بناب قرار گرفته است. گستره جغرافیــایی طـرح در حـد فـاصل طولهای شرقی ′05,o45 تا ′50,o45 و عرضهای شمالی′24,o37 تا ′31,o37 قرار دارد. ایــن محـدوده ازشمال و شرق به دامنههای کوه سهند، از غرب تا جنوب به اراضــی منتـهی بـه دریـاچـه ارومیـه و از قسمت جنوب شرق به اراضی طرح سد علویان مشرف میباشد. نقشه شماره (١-٢) گسترده محدوده طرح را نشان میدهد.

١-٢- راههای دسترسی :
با توجه به موقعیت محدوده طرح در استان، راههای دسترسی به آن از طریق جاده آسفالته تبریز-بناب و همچنین خط آهن تهران- تبریز ممکن میباشد. چنانچه از نقاط جنوبی یا غربی کشور دسترسی بــهمنطقه طرح موردنظر باشد، با طی مسیرهای مربوط به شهرهای بناب یـا مراغـه و سـپس عزیمـت بـه شهر عجبشیر نیز میتوان به محدوده طرح دسترسی پیدا نمود. جدول شماره (١-١) فاصلــه برخـی از شهرهای مرتبط با طرح را نشان میدهد.

١-٣- توپوگرافی منطقه :
محدوده اراضی طرح با قرار داشتن در دامنه کوه سهند دارای شیب عمومی از شمال به جنــوب بـوده و شیب متوسط آن در قسمت بهبود ۵/١ درصد و در قسمت توسعه ۴ درصد میباشد.بیشترین شیب منطقه در قسمت شمالغربی اراضی توسعه واقع در شمال روستای شورگــل بـا شـیب ٧ درصد و کمترین آن در قسمت جنوبی محدوده بهبود واقع در جنوب روســتای خضرلـو و حاشـیه دریاچه میباشد که شیب آن تا به ٢/٠ درصد نیز میرسد. اراضی شمال محدوده طرح مخصوصــﹰا درقسمت شمالشرق آن که به عنوان اراضی توسعه انتخاب شده است با تپه مـاهور و ارتفاعـات همـراه میباشد اما در قسمتهای مرکزی و جنوبی محدوده شیب اراضی کمتر شده و از تپه ماهورهای آن نــیز کاسته میشود.

١-۴-١- مشخصات اقلیمی :
ایـن منطقـه بـه علـت قـرار داشـتن در دامنـه کـوه سـهند و دارا بـودن ارتفـاع متوسـط ١٣٠٠ مــتر، دارای زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل تا کــم و بیـش گـرم میباشـد. سـایر مشـخصات اقلیمـی منطقه براساس آمار درازمدت ایسـتگاههای هواشناسـی منطقـه در جـدول شـماره (١-٢) ارایـه شـده است.با بررسیهای به عمل آمده در شرایط بارندگی و سایر شرایط اقلیمی منطقه میتوان گفت بـارندگیـهای منطقه در مجموع در حدیست که به تنهایی نمیتواند نیاز آبی هیچ یک از محصولات زراعی و بــاغی منطقه را تامین کند. از این رو آبیاری کلیه محصولات زراعی و باغی الزامی است.

١-۴-٢- منابع آب :
منابع آب طرح شامل رودخانه دایمی قلعهچای، رودخانه فصلی چــوانچـای و آب زیرزمینـی منطقـهمیباشد. منابع سطحی منطقه تا اواسط فصل تابستان کم و بیش مورد استفاده قرار گرفته و کمبود نیـاز آبـی کشـاورزی از طریـق منـابع آب زیرزمینـــی در طــول ســال و عمدتــﹰا از اواســط بــهار تــا اواخر تابســتان اسـتفاده میشـود. لازم بـه توضیـح اسـت کـه آب سـطحی منطقـه فـاقد محدودیـتشـوری بـوده و بـرای کشـاورزی دارای کیفیتـی مناسـب میباشـد. منـابع آب زیرزمینـی منطقـه نـیز جز در محدوده روستای خضرلو که از دیدگاه کشاورزی کیفیت نامناسبی دارد در اراضی دیگــر قـابل کاربرد برای کشاورزی میباشد. جــدول شـماره (١-٣) مشـخصات کلـی منـابع آب منطقـه را نشـان میدهد.

1-1- موقعیت و محدوده طرح …………………………………………………………………… ٣
1-2- راههای دسترسی ………………………………………………………………………… ٣
1-3- توپوگرافی منطقه ………………………………………………………………………….. ۵
1-4- نتایج مطالعات پایه ………………………………………………………………………… ۵
1-4-1- مشخصات اقلیمی …………………………………………………………………….. ۵
1-4-2- منابع آب …………………………………………………………………………………. ۶
1-4-3- منابع خاک………………………………………………………………………………… ٧
1-5- سیمای طرح بهبود و توسعه آبیاری …………………………………………………….. ٨
1-5-1- طرح بهبود آبیاری ……………………………………………………………………….. ٨
1-5-2- طرح توسعه آبیاری و زهکشی ………………………………………………………… ٩
1-6- منابع آب و توزیع آن در شرایط طرح ……………………………………………………… ١٠
1-6-1- تخصیص منابع آب و خاک ……………………………………………………………… ١١
1-6-2- توزیع ماهانه آب مورد نیاز طرح………………………………………………………… ١٢

شیر هوا و شیوههای مختلف نصب آن

شیر هوا و شیوههای مختلف نصب آن

فصل دوم : بررسیهای فنی و اقتصادی انواع لولهها و شیر آلات مورد استفاده در طرح های انتقال آب

انتخاب لوله مناسب از شرایط اصلی در طراحی و محاسبات تمامی پــروژههـای انتقـال آب میباشـد. انتخاب نامناسب لوله عــلاوه بـر اختـلال در عملکـرد صحیـح سیسـتم میتوانـد بـار مـالی هنگفتـی را به منظور تعمیر، تعویض یا نگـهداری خطـوط لولـه بـر هزینـههای جـاری پـروژه تحمیـل نمـاید. لذا برای انتخاب صحیح جنس لوله مطالعات و بررسیهای جــامع فنـی و اقتصـادی همـواره ضـروری است.

٢-٢ عوامل موثر در انتخاب جنس لوله :
از مهمترین عوامل موثر در انتخاب جنس لوله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد . ٢-٢-١- لوله در برابر فشارهای داخلی و بارهای خارجی وارده از مقــاومت کـافی برخـوردار باشـد. فشارهای داخلی وارده بر لوله شامل: فشارهای استاتیکی (فشــار وارده از آب در حـالت عـدم وجـود جریان فشارهای دینامیکی (فشار آب در حالت وجود جریان در لوله) و فشارهای فوقالعــاده (فشـار ضربه قوچ که در صورت بروز تغییرات ناگهانی سرعت جریان بوجود میآید.) مــی باشـد و بارهـای خارجی ناشی از عبور ماشینآلات از روی ترانشه محل نصب لوله هستند. علاوه بــر فشـارهای فـوق تنشهای ناشی از تغییرات درجه حرارت نیز در بعضی موارد اهمیت دارند ٢-٢-٢- ضریب اصطکاک داخلی لوله و تغییرات آن در طول مدت ب هرهبرداری حداقـل باشـد. ایـن مسئله در رابطه با به حداقل رساندن افتهای اصطکاکی سـطوح اسـت. بـالاخص در صـورت طولانـی بودن مسیر خط انتقال و در سیستمهای که جریان به کمک پمپاژ منتقل می شوند. از اهمیــت ویـژهای برخوردار است. آبهای رسوبگذار به تدریج باعث افزایش ضریب اصطکــاک لولـه و کـاهش ظرفیـت انتقال میگردند.٢-٢-٣- عمر لوله و مقاومت آن در مقابل خورندگی آب و خاک زیاد باشــد. در اثـر خورنـدگـی در مجاورت آب و خاک لوله پوسیده و به مرور ظرفیت آبگذری و انتقال آب کاهش مییابد.٢-٢-۴- امکان تهیه لوله در داخل کشور فراهم باشد. تا در نتیجه هزینه تمام شــده پـروژه کـم شـده و مشکلات تهیه لوله حداقل برسد.٢-٢-۵- تهیه، حمل و نقل و کارگذاری و نصب لوله با سهولت و سرعت عملی گردد. ٢-٢-۶- مشکلات نگهداری و تعمیرات به حداقل ممکن کاهش یابد. ٢-٢-٧- از نظر اقتصادی به صرفه بوده و قطرهای موردنیاز طرح بصورت استاندارد کارخانه موجــود باشد. بطور کلی در فشار پایین دامنه استفاده از جنبههای مختلف لوله گسترده است. ولی بــا افزایـش فشـار و در قطرهای بزرگتر این انتخاب محدودتر میگردد.

2-1- کلیات ………………………………………………………………………………………. ١۶
2-2- عوامل موثر انتخاب جنس لوله …………………………………………………………… ١۶

٢-٣- لولههای مورد استفاده در طرحهای انتقال آب ………………………………………….. ١٧
2-3-1- لولههای چدنی معمولی و داکتیل ……………………………………………………… ١٨
2-3-2- لولههای فولادی …………………………………………………………………………. ١٨
2-3-3- لولههلی بتنی …………………………………………………………………………… ١٩
2-3-4- لولههای بتنی پیش تنیده ……………………………………………………………… ٢٠
2-3-5- لوله آزبست سیمانی …………………………………………………………………… ٢١
2-3-6- لوله های فایبر گلاس……………………………………………………………………. ٢٢
2-3-7- لوله های پای اتیلن ……………………………………………………………………… ٢٢
2-3-8- بررسی اقتضادی لوله های مورد استفاده در طرحهای خطوط انتقال آب ………….. ٢٣
٢-۴- شیر آلات مورد استفاده در خطوط انتقال آب……………………………………………… ٢۴
2-4-1- شیرهای قطع و وصل جریان ……………………………………………………………. ٢۴
2-4-2- شیرهای تخلیه هوا ……………………………………………………………………… ٢۵
2-4-3- شیرهای تخلیه آب………………………………………………………………………. ٢۵
2-4-4- شیرهای یکطرفه ……………………………………………………………………….. ٢۵
2-4-5- شیرهای کنترل خودکار ………………………………………………………………… ٢۶

فصل سوم : ضوابط و مبانی مورد استفاده در طرح خطوط انتقال آب

عبارتست از فاصله زمانی از تاریخ شروع بهرهبرداری از تاسیسات تا زمانی که شرایط و مقتضی ات آن مبنای طــرح تاسیسـات قـرار گرفتـه باشـد. بـرای خطـول انتقـال آب ایـن دوره را ٢۵ سـال توصیـه نمودهاند.[١۴]
3-2- دبی جریان :
اصو ﹰلا طراحی خطول انتقال آب باید براساس حداکثر مصرف روزانه انجــام شـود. بطوریکـه سیسـتم بتواند آب موردنیاز را در پر مصرفترین روز در تمام دوره طرح تامین نماید. مصرف حداکثر روزانــه از حاصلضرب متوسط مصرف روزانه در ضریب حداکثر محاسبه میگردد. ضریب حداکثر روزانــه بـا توجه به شرایط اقلیمی هر محل تعیین میشود. [٣]
3-3- معیارهای فنی سرعت جریان :
½ بطور کلی سرعت جریان در لولههای انتقال آب از دیدگاههای متفاوتی باید مورد توجــه قـرار گیرد. سرعت آب در لوله نباید از حد مشخص بالاتر در نظر گرفته شود. زیرا افزایش ســرعت در لوله باعث افزایش افت فشار میگردد. که نتیجتﹰا ارتفاع رانش پمپها را افزایــش داده و بـه تبـع آن هزینههای لوله و احداث ایستگاه پمپاژ و همچنین هزینههای جــاری (مصـرف بـرق و اسـتهلاک بیشتر) آنرا افزایش میدهد. ½ افزایش سرعت جریان طبق رابطه پیوستگی باعث کاهش در سطح مقطع لازم جریان میگردد. که نتیجتﹰا قطر لوله انتقال کاهش مییابد. ½ براساس رابطه مومنتوم مقدار نیرویی که در اثــر تغیـیر جـهت جریـان در محـل سـه راهیهـا و زانوییها ایجاد میشود. تابع میزان تغییرات بردار سرعت میباشد. (تغییر جهت و اندازه ب ردار) بدین معنــی کـه در سـرعتهای زیـاد مقـدار نـیروی وارده از طـرف جریـان، بـه جـداره لولـه در محلهای تغییر جهت زیادتر شده که میتواند باعث شکســته شـدن لولـه و یـا اتصـالات مربوطـه گردد.

٣-١-١- دوره طرح …………………………………………………………………………………. ٢٨
3-2- دبی جریان …………………………………………………………………………………… ٢٨
3-3- معیارهای فنی سرعت جریان ……………………………………………………………… ٢٨
۴-٣- معیارهای فنی فشار ……………………………………………………………………….. ٢٩
٣-۵- روش محاسبات هیدرولیکی ……………………………………………………………….. ٣٠
٣-۵-١- انتهای اصطکاکی داخل لوله……………………………………………………………..1 ٣

١٣-۵-٢- افتهای جزیی ……………………………………………………………………………. ٣٢
3-5-3- قدرت پمپها………………………………………………………………………………… ٣٣
3-5-4- ضربه قوچی آب ………………………………………………………………………….. ٣٣
3-5-4-1- بازو بست کردن شیر …………………………………………………………………. ٣۴
3-5-4-2- شیرهای یکطرفه………………………………………………………………………. ٣۴
3-5-4-3- از کار افتادن ناگهانی پمپها ………………………………………………………….. ٣۴
3-5-4-4- پر کردن خطوط خالی …………………………………………………………………. ٣۵
3-5-4-5- هوا گیری خطوط لوله …………………………………………………………………. ٣۵
3-5-4-6- روش بر آورد فشارهای ناشی از ضربه قوچی آب …………………………………. ٣۶
٣-۵-۵- محاسبه سرمایه گذاری ثابت ………………………………………………………….. ٣٧

نمونهای از کاربرد شیر اطمینان

نمونهای از کاربرد شیر اطمینان

فصل چهارم : مبانی طراحی خط لوله انتقال آب قلعه چای

خط انتقال آب قلعهچای شامل یک خط لولـه بـه طـول ۴/١۵ کیلومـتر میباشـد کـه در مـاه حداکـثر مصـرف ٣٢٨٠ لیـتر برثانیـه آب موردنیـاز اراضـی کشـاورزی واحـــد عمرانــی شــماره ٢ توســعه آبیاری (اراضی آلقو، شورگل، قرهزکی و گچیقران) را از محل سد قلعهچـای بـه ایـن اراضـی انتقـال میدهد.
۴-٢- مبانی انتخاب مسیر :
نظر به وضعیت توپوگرافی منــاطق اطـراف محـل سـد قلعـهچـای و بـا توجـه بـه موقعیـت اراضـی مستعد کشاورزی و همچنین با توجه به بررسیهای به عمـل آمـده در گزینـههای مختلـف انتقـال آب، در نهایت بهترین گزینه انتقال با استفاده از لوله و به صورت تحــت فشـار ثقلـی تشـخیص داده شـد. زیرا در این حالت در ابتدای اراضی کشاورزی حداقل ۵٠ متر فشار آب باقی خواهــد مـاند کـه بـرای انجام آبیاری تحت فشار کافی میباشد. در این رابطه بــهترین مسـیر عبـور بـرای خـط لولـه، حاشـیه رودخانه قلعهچای میباشد که عمدتﹰا لول ه در سـمت راسـت رودخانـه و حدفـاصل جـاده روسـتایی و عوارض سمت راست آن به اجرا در خواهد آمد. این شرایط از ابتدای خط انتقال تا تقریبﹰا دو ســوم از طول مسیر را شامل میشود. از ایــن نقطـه بـه بعـد بـه علـت اینکـه اراضـی کشـاورزی موردنظـر در جنوب (ساحل چپ) رودخانه قلعهچای قــرار گرفتـه اسـت، خـط انتقـال نـیز بـه سـوی جنـوب تغییر مسیر مییابد به طوری که با قطع نمودن و عبور از رودخانه قلعهچــای در دامنـه پرشـیب واقـع در ساحل چپ رودخانه قرار گرفته و به سوی خطالراس ارتفاعات امتداد مییــابد و پـس از رسـیدن به حداکثر نقطه ارتفاعی اندکی به سوی شرق تغییر جهت داده تا به ابتدای اراضـی کشـاورزی منتـهی میگردد.

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………. ٣٨
4-2- مبانی انتخاب مسیر ……………………………………………………………………….. ٣٩
4-3- مشخصات خط انتقال قلعه چای ………………………………………………………….. ۴١
4-4- مبانی هیدرولیکی خط لوله انتقال ………………………………………………………… ۴٢
4-4-1- فشار تاسیسات خط انتقال ……………………………………………………………… ۴٢
4-4-2- سرعت جریان آب ………………………………………………………………………… ۴۴
٣-۴-۴- افت انرژی حاصل از اصطکاک …………………………………………………………… ۴۴
4-4-4- اتلافهای موضعی ………………………………………………………………………… ۵٢
4-4-5- فشار باقیمانده در خط……………………………………………………………………. ۵٣
4-5- دبی طراحی …………………………………………………………………………………. ۵٣
4-6- نتایج تحلیل هیدرولیکی خط انتقال آب قلعه چای……………………………………….. ۵

۴۴-٧- بررسی جریانات ناپایدار در خط لوله انتقال آب ………………………………………… ۵۶
4-7-1- لزوم بررسی جریانات ناپایدار …………………………………………………………… ۵۶
4-7-2- توصیف ساده چکش آبی ………………………………………………………………. ۵٧
4-7-3- مدیریت بهره برداری از تاسیسات انتقال قلعه چای ……………………………….. ۶۴
4-7-4- سیستم کنترل ………………………………………………………………………….. ۶۵
4-7-5- بررسی کنترل جریان ناپایدار ( چکش آبی ) در خط انتقال قلعه چای……………… ۶۵
۴-٨- مبانی انتخاب شیر آلات و تجهیزات مورد نیاز خط آب قالعه چای……………………… ٧۵
۴-٨-١- شیرهای قطع و وصل……………………………………………………………………. ٧۶
4-8-1-1- شیرهای کشویی ……………………………………………………………………. ٧۶
4-8-1-2- شیرهای پروانهای ……………………………………………………………………. ٧٨
4-8-2- شیرهای تخلیه و شستشو……………………………………………………………. ٧٩
4-8-3- شیرهای هوا ……………………………………………………………………………. ٨٠
4-8-4- شیرهای کنترل اتوماتیک……………………………………………………………….. ٨٢
4-8-4-1- شیرهای فشاری شکن …………………………………………………………….. ٨٣
4-8-4-2- شیرهای ثابت نگهدارنده فشار ……………………………………………………… ٩٠
4-8-4-3- شیرهای اکنترل دبی…………………………………………………………………. ٩١
4-8-4-4- شیرهای اطمینان ……………………………………………………………………. ٩٢
۴-٨-۵-۴- شیرهای کنترل سطح آب در مخازن ………………………………………………. ٩٢
4-8-5- شیرهای یکطرفه ………………………………………………………………………. ٩٣
4-8-6- دریچههای بازرسی…………………………………………………………………….. ٩٣
4-8-7- اتصالات قابل انبساط ………………………………………………………………….. ٩٣
۴-٩- مبانی حفاظت لوله در مقابل خوردگی ………………………………………………….. ٩۴
4-9-1- تعیین کیفیت خورندگی یا رسوبگذاری آب …………………………………………… ٩۴
4-9-2- تعیین کیفیت آب رودخانه قلم چای از نظر شرایط خورندگی یا رسوبگذاری …….. ٩۶
4-9-3- حفاظت لوله مدفون در خاک……………………………………………………………. ٩۶
4-9-3-1- پوشش ……………………………………………………………………………….. ٩٧
4-9-3-2- انواع پوشش …………………………………………………………………………. ١٠٠
4-9-3-3- حفاظت کاتدی………………………………………………………………………… ١٠٢
4-9-3-4- حفاظت کاتدی به روش جریان اعمالی……………………………………………… ١٠٣
4-9-3-5- حفاظت به روش آندفنا شونده ………………………………………………………. ١٠۵
4-9-3-6- تاثیر جریان حفاظت کاتدی بر تاسیسات مجاور…………………………………….. ١٠۵
4-9-3-7- تاثیر خطوط فشار قوی ………………………………………………………………. ١٠۵
4-9-3-8- نقاط اندازهگیری ……………………………………………………………………… ١٠۶
۴-٩-۴- محافظت جدار داخلی لوله……………………………………………………………… ١٠٨
4-9-4-1- پوشش سیمانی ……………………………………………………………………… ١٠٨
4-9-4-2- پوشش قیری ………………………………………………………………………… ١٠٩
4-9-4-3- پوشش اپوکسی …………………………………………………………………….. ١٠٩
4-9-5- انتخاب نوع پوشش خارجی…………………………………………………………….. ١٠٩
4-9-6- انتخاب نوع پوشش داخلی ……………………………………………………………… ١١٠

فصل پنجم : مبانی طراحی سازهای خطوط لوله

خط لوله مدفون براساس قوانین زیر طراحی میگردد :
الف- ظرفیت حمل بار لوله در اثر اعمال حداکثر بار وارده بر آن بـاید در برابـر گسـیختگی یـا تغیـیر شکلهای بزرگ ضریب اطمینان کافی داشته باشد.
ب‌- طراحی ضخامت لولههای صلب(rigid) تحت فشار و بـدون فشـار براسـاس مقـاومت مصـالح دیواره لوله در برابر لنگرهای خمشی ناشی از بارهای خارجی و در صورت وجود، تنش کشش ناشـی از فشارهای داخلی صورت میگیرد. پ- طراحی لولههای ارتجاعی (flexible) تحت فشار و بدون فشار براساس مقاومت فشاری نــهایی مصالح دیواره لوله و مقاومت آن در برابــر کمـانش ناشـی از فشـار خـاک پـیرامون لولـه و ضمنـﹰا در لولههای تحت فشار بر مبنای مقاومت کششی نهایی مصالح دیواره لوله صورت میگیرد. ت‌- ضریب اطمینان لولههای صلب به آزمایشات مقاومت گیسختگی یا ترک خوردن آنها اعمال شده اما در لولههای ارتجاعی به تغییرشکل افقی یا قائم، فشار کمانش بحرانـی یـا مقـاومت تسـلیم اعمـال میگردد. ث‌- خط لوله باید به گونهای ارتجاعی ساخته شود که در اثر فشارهای خاک، تغیــیرات دمـای محیـط و تغییرات رطوبت انتقال سیالات را بدون نشت (به داخل لوله یا خارج آن) انجام دهد. علاوه براین تمامی مصالح به کار رفته در لولهها، اتصالات و بستر باید به گونهای محافظت شوند کــه در برابر شرایط محیطی خارجی و داخلی که خط لوله تحت تــاثیر آنـها قـرار مـیگـیرد مقـاوم بـوده و پایداری سازهای و آببندی آن در طول عمر پیشبینی شده خط لوله مخدوش نشود.

5-1- اصول مبانی طراحی ………………………………………………………………………. ١١٢
5-2- طبقه بندی بارهای وارد بر لوله مدفون……………………………………………………. ١١٢
5-2-1- فرضیات مربوط به ترکیب همزمان بارهای اولیه……………………………………….. ١١٣
5-2-2- عوامل موثر بر مولفههای مختلف بارها …………………………………………………. ١١٣
۵-٢-٢-١ بار ناشی از وزن آب داخل لوله …………………………………………………………135

١٣۵-٢-٢-٢ وزن آب داخل لوله …………………………………………………………………. ١١۴
5-2-2-3- وزن لوله ……………………………………………………………………………….. ١١۵
5-2-2-4- فشارهای سیال خارجی……………………………………………………………… ١١۵
5-2-2-5- فشارهای سیال داخلی ……………………………………………………………… ١١۶
۵-٢-٣-فشار قائم ناشی از وزن خاک ……………………………………………………………. ١١٧
۵-٢-٣-١-استقرار لوله در ترانشه باریک ………………………………………………………… ١١٧
5-2-3-2- استقرار مجرا در خاکریز …………………………………………………………….. ١١٩
5-2-3-3- استقرار مجرا در تراشه عریض ……………………………………………………… ١٣١
5-2-3-4- خلاصه مقادیر ضرائب بار ……………………………………………………………. ١٣١
5-2-3-5- حداقل عمق لازم برای مقابله با شناوری خط لوله خالی…………………………. ١٣٢
۵-٣- مقاومت لولهها …………………………………………………………………………….. ١٣۴
5-3-1- ظرفیت باربری لولههای صلب تحت بار خارجی ……………………………………….. ١٣۴
5-3-2- ظرفیت باربری لولههای صلب تحت فشار خارجی …………………………………….. ١٣٩
5-3-3- ظرفیت باربری مجاری زیر زمینی انعطاف پذیر…………………………………………. ١٣٩
5-3-3-1- اصولی کلی طراحی ضخامت دیواره لولههای فولادی……………………………….. ١۴١
5-3-3-2- ضخامت دیواره مورد نیاز در برابر بارها و فشار خارجی……………………………… ١۴۵
5-3-3-3- ضخامت دیواره مورد نیاز در اثرفشار داخلی در لولههای صاف …………………….. ١۵١
5-3-3-4- انتخاب ضخامت دیواره لولههای فلزی در پروژه قلعه چای …………………………. ١۵٢
۵-٣-۴- طراحی سیستمهای فایبر گلاس ………………………………………………………. ١۵۶
5-3-4-1- شرایط طراحی ………………………………………………………………………… ١۵٧
5-3-4-2- خواص لوله ……………………………………………………………………………. ١۵٧
5-3-4-3- رده فشار داخلی ……………………………………………………………………… ١۵٧
۵-٣-۴-۴ ردههای سفتی ………………………………………………………………………. ١۵٨

-٣-۴-۵ طراحی خطوط لوله روی زمین …………………………………………………………. ١۵٩
5-3-4-5-1- فشار خارجی یا خلاء………………………………………………………………… ١۵٩
5-3-4-5-2- بار حرارتی انتهائی در خطوط لوله مهار شده…………………………………… ١۶٠
۵-٣-۴-۶- طراحی خطوط لوله زیر زمینی …………………………………………………….. ١۶٠
۵-۴-٣- مهار لوله در شیب/……………………………………………………………………….. ١٧۵
۵-۵- انتخاب مصالح و روش اجرا ………………………………………………………………… ١٧٧

۵-۵-١- استقرار در ترانشه……………………………………………………………………….. ١٧٧
۵-۵-١-١- ترانشه باریک…………………………………………………………………………… ١٧٧
۵-۵-١-٢- ترانشه با زیر ترانشه باریک…………………………………………………………. ١٧٧
۵-۵-١-٣- ترانشه عریض…………………………………………………………………………. ١٧8
۵-۵-١-۴- ترانشه v با زیر ترانشه عریض………………………………………………………. ١٧٨
۵-۵-٢- استقرار در خاکریز………………………………………………………………………… ١٧٩

5-3-4-6-1- شرایط طراحی و پارامترهای نصب……………………………………………….. ١۶١
5-3-4-6-2- نیازهای طراحی ………………………………………………………………….. ١۶١
5-3-4-6-3- بررسی نمودن انحنا ………………………………………………………………. ١۶٣
5-3-4-6-3- بررسی بارهای ترکیبی……………………………………………………………. ١۶۶
5-3-4-6-4- بررسی کمانش …………………………………………………………………… ١۶٧
5-3-4-6-5- شناوری …………………………………………………………………………… ١۶٩
۵-۴- مهار نیروهای نا متعادل ………………………………………………………………….. ١۶٩
5-4-1- بلوکهای مهاری در خمهای افقی …………………………………………………….. ١٧٠
5-4-2- بلوکهای مهاری در خمهای قائم ………………………………………………………. ١٧١
۵-۵-٣- بستر سازی ……………………………………………………………………………. ١٨٠
5-5-3-1 اجرای بستر ( مرحله ( I …………………………………………………………… ١٨١
5-5-3-2 اجرای بستر ( مرحله ( II …………………………………………………………. ١٨٢
۵-۵-۴- خاکریزی ………………………………………………………………………………. ١٨٣
5-5-4-1- خاکریزی کنار لوله ………………………………………………………………….. ١٨٣
5-5-4-2- خاکریزی ……………………………………………………………………………. ١٨٣
5-5-4-3- خاکریزی اصلی ترانشهها ………………………………………………………….. ١٨٣
5-5-4-4- اجرای جاده………………………………………………………………………….. ١٨۵
۵-۵-۵- اجرا در استقرار در خاکریز …………………………………………………………….. ١٨۵
5-5-5-1- وضعیت برجستگی مثبت …………………………………………………………… ١٨۵
5-5-5-2- وضعیت ترانشه ناقص ……………………………………………………………….. ١٨۶
5-5-5-3- وضعیت برجستگی منفی …………………………………………………………… ١٨٧
5-5-6- عملیات اجرائی خط لوله ………………………………………………………………. ١٨٧
5-5-7- توصیههای اجرایی ……………………………………………………………………… ١٨٨

فصل ششم : بررسیهای فنی و انتخاب لوله طرح

6-1- بررسی مشخصههای فنی و اجرایی لولهها …………………………………………….. ١٩١
6-2- بررسی وضعیت فشار در طول خط انتقال ………………………………………………… ١٩١
6-3- جمع بندی بررسیهای فنی………………………………………………………………… ٢٠٣

شیر کنترل دبی

شیر کنترل دبی

فصل هفتم : بررسیهای اقتصادی و انتخاب نهایی لوله

7-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………. ٢٠۵
7-2- برآورد مقایسه هزینههای اختصاصی خط لوله با انواع لولههای مختلف ……………… ٢٠۵
7-3- برآورد حجم سرمایه مورد نیاز برای خرید تا نصب خــط لولـه انتقـال در یـک دوره بـهرهبرداری
۵٠ ساله …………………………………………………………………………………………….209

٧-۴- نتیجه بر آورد برای گزینههای مختلف ……………………………………………………. ٢١٠
٧-۵- جمع بندی بررسیهای اقتصادی …………………………………………………………… ٢١١
٧-۶- جمع بندی نهایی انتخاب لوله برای خط انتقال ………………………………………….. ٢١٢

نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………. ٢١۴

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………. ٢١۵

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………….. ٢١۶

فهرست منابع انگلیسی …………………………………………………………………………… ٢١٨

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………… ٢١٩

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست اشکال

شکل شماره (١-١) طرح بهبود و توسعه آبیاری قلعه چای …………………………………………. ۴

شکل شماره (۴-٢) انتشار موج فشار در یک سیستم ساده لوله …………………………………. ۵٨

شکل شماره (۴-٣) فشار بر حسب زمان در سه موقعیت از مسیر لوله ………………………….. ۶١

شکل شماره ( ۴-۴ ) نمونهای از شیرهای کشویی …………………………………………………. ٧٧

شکل شماره ( ۴-۵ ) دو نوع شیر پروانهای با عملگر دستی و برقی ……………………………… ٧٨

شکل شماره ( ۴-۶ ) شیر هوا و شیوههای مختلف نصب آن ……………………………………….. ٨٢

شکل شماره ( ۴-٧ ) نمونهای از منحنیای محاسبه میزان افت فشار در شیرهای فشار شکن…… ٨۴

شکل شماره ( ۴-٨ ) محدوده کاهش فشار مجاز در شیرهای فشار شکن …………………………. ٨۴

شکل شماره ( ۴-٩ ) روش نصب دو عدد شیر فشار شکن هم اندازه به طور موازی ……………….. ٨۵

شکل شماره ( ۴- ١٠ ) روش نصب دو عدد شیر فشار شکن غیر هم اندازه به طور موازی …………. ٨۶

شکل شماره ( ۴-١١ ) روش نصب دو عدد شیر فشار شکن به طور سری ………………………….. ٨۶

شکل شماره ( ۴-١٢ ) نمونهای از کاربرد شیر ثابت نگهدارنده فشار ………………………………… ٩١

شکل شماره ( ۴-١٣ ) شیر کنترل دبی …………………………………………………………………. ٩١

شکل شماره ( ۴-١۴ ) نمونهای از کاربرد شیر اطمینان………………………………………………… ٩٢

شکل شماره ( ۵-١) طبقه بندی بار ناشی از وزن خاک بسته به روش اجرای لوله ………………114

شکل شماره ( ۵-٢ ) نیروی وارد بر آبرو در ترانشه باریک ………………………………………….. ١١٧

شکل شماره ( ۵-٣ ) نیروی وارد بر مجزا در حالت برجستکی مثبت ……………………………… ١٢٢

شکل شماره (۵-۴) نیروی وارد در حالت برجستگی منفی…………………………………………. ١٢۴

شکل شماره ( ۵-۵ ) اجرای وضعیت ترانشه نافص ………………………………………………….. ١٢۵

شکل شماره ( ۵-۶ ) انواع مختلف ترانشه عریض ……………………………………………………133

شکل شماره ( ۵-٧ ) بسترهای ترانشه و ضوابت بستر (Fm) برای لولههای بتنی و بتنی مسلخ ……………………………………………………………………………………………………………….١٣٧

شکل شماره ( ۵-٨ ) ضریب بستر Fm در لولههای واقع در ترانشه عریض یا زیر خاکریزها…………141

١۴٠شکل شماره ( ۵-٩ ) حالات مختلف جایگذلری لولههای ارتجاعی ……………………………… ١۴٢

شکل شماره (۵-١٠) مهار لوله در وضعیت خم افقی …………………………………………………. ١٧٠

شکل شماره ( ۵-١١ ) مهار لوله در وضعیت خم قائم محسوب ……………………………………… ١٧٢
شکل شماره (۵-١٢) بلوکهای مهاری در خم قائم مقعر …………………………………………….. ١٧۴

شکل شماره (۵-١٣) استقرار لوله و مهار آن در مسیر شیبدار ……………………………………… ١٧۶

شکل شماره (۵-١۴) فولاد گذاری نمونه در غلاف بتن مسلح ………………………………………. ١٨٢

شکل شماره (۵-١۵) نمونهای از اثر تحکیم و نشست خاکریز بر روی خط لوله …………………… ١٨۶

فهرست جداول

جدول شماره ( ١-١ ) فاصله برخی از شهرهای کشور تا مرکز طرح ……………………………………. ٣

جدول شماره ( ١-٢ ) خلاصه مشخصات اقلیمی منطقه طرح ……………………………………………. ۶

جدول شماره ( ١-٣ ) مشخصات منابع آب سطح و زیر زمینی منطقه طرح ……………………………… ٧
جدول شماره ( ١-۴ ) تخصیص منابع آب و خاک به اجزاء مختلف طرح قالعه چای……………………….. ١٣

جدول شماره ( ١-۵ ) توزیع ماهانه آب تخصیص یافته به اجزاء مختلف طرح بــهبود و توسـعه آبیـاری قلعه چای ( میلیون متر مکعب ) ……………………………………………………………………………………………………………. ١۴

جدول شماره ( ۴-١ ) ضریب زبری Ch در رابطه هیزن ویلیامز ………………………………………………… ۴٨

جدول شماره ( ۴-٢ ) ضریب در رابطه اتلافهای موضعی……………………………………………………….. ۵٢

جدول شماره ( ۴-٣ ) دبی نتایج هیدرولیکی در انتقال قلعه چای در حالت دبی ماکزیمم …………………. ۵۴

جدول شماره ( ۴- ۴ ) نتایج هیدرولیکی در انتقال قلعه چای در حالت ۵٠ درصد ……………………………. ۵۵

جدول شماره ( ۴-۵ ) نتایج هیدرولیکی در خط انتقال در حالت ٢۵ درصد دبی …………………………….. ۵۵

جدول شماره ( ۴-۶ ) دبی های عبوری شیرهای فشار شکن ……………………………………………….. ٨٣
جـدول شـماره ( ۴-٧ ) طـول و عـرض حوضچـه جـهت نصـب دو عـدد شـیر فشـار شـکن بـه طــور موازی………………………………………………………………………………………………………………….. ٨٨
جدول شماره ( ۴-٨ ) طول و عرض حوضچه جهت نصب دو عدد شیر فشارشکن به طور سری ……………. ٨٩

جدول شماره ( ۴-٩ ) عمق حوضچه ( مربوط به شکلهای ۴-٧ تا ۴-٩ ) ………………………………………… ٩٠

 

Abstract :
The main objective of this thesis is to discover the pressure conveyance systems which their range of application and considerable expenses are the causes of using new technologies and bettermentThis research is going to deal with data collection of Galeh Ghai Dam, introducing the water pressure and it’s best usage to discover the types of pipes, Vavles and the applications in line conveyance water technically. Then, providing the plan of line conveyance water Galeh Ghai for types of pipes, analising hydraulically and selecting the best conditions with using of characteristic method to analysing of water hammer and regarding to appropriate method the specifications of plan is determinedIn other chapter structrural design of pipe line is performed and with determining of parameters, pipes made in country with the same conditions of the end discovering of qualified pipes economically, the pipes of Fibe Glass is selected and necessary proposals are presented.


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

[purchase_link id=”20773″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

فایل word  و pdf

قیمت35000تومان

[purchase_link id=”20774″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]