انتخاب صفحه

مقدمه

این تحقیق مربوط به بررسی واکنش یک مجموعه بندری برتغییرایت که میتواند درشبکه حمل ونقل صورت گیرد می باشد.یک نمونه برای چنین تغییری،ورودی مسیرهای جدید ازطریق بنادر رقیب وجایگزین است این موضوع باعث کاهش تقاضای استفاده ازبندر میشود.واکنش بالقوه اداره کنندگان مجموعه بندر به چنین تغییری میتواند ،شامل سرمایه گذاری دربزرگ کردن مساحت بندر،وبهبود مسیرهای دسترسی درون خشکی به بندر است.واکنشی که دراین تحقیق موردبررسی قرار گرفته توسعه مساحت بندراست،که اجازه رشد مستقل تقاضای استفاده ازبندر ورشد اقتصادی آن رامیدهد.دوسوال عمده دراین تحقیق دنبال میشود:

1-استراتژی توسعه مناسب بندر درمواه بارقابت بادیگر بنادر وتسهیل رشد بیشتر

2-آیا بودجه توسعه بندر میتواند توسط درآمدهای آن تایم مالی گردد؟

متدولوژی بسط یافته دراین تحقیق براساس تحلیل رقابت درمدل معادله جزئی می باشد.این شیوه مدلسازی برروی شیوه های جزئی برای طراحی شبکه ،توسعه ظرفیت مدلسازی ظرفیت،سرمایه گذاری وطراحی تراکم محور،حل همزمان تعیین تطبیق بیهنه رابرای:1-ظرفیت پیشنهادیو2-دوره بازگشت سرمایه ارائه میدهد.این موضوع به عنوان مساله بهینه سازی باآن رفتار میشود که به دوبخش تقسیم میشود اولین قسمت مهم،بهینه سازی اندازه توسعه ظرفیت بندر می بادش که بوسیله محاسبه برای بهبود دسترسی های زمینی دنبال میشود.متدولوژی برای توسعه اندازه ظرفیت برروی1-مدلسازی عرضه وتقاضای بندر2-شرکت دادن توسعه تکنولوژی حمل ونقل کانیترن تاکید دارد.بندریک گره رادر جریان حمل ونقل تشکی میدهد که مقاصد ومبادی رابرای جریان باری بهم متصل میکند.تعیین تقاضای بندر بنابراین براساس رقابت بین مسیرهای حمل ونقل صورت میگرد این موضوع شبیه سازی تقاضای استفاده ازبندر رابه یک مدل تخصیص ترافیک پیوند میدهد عرض خدمات بندری بوسیله منحنی هزینه ظاهری که اغلب برای تحقیق درمورد جابجایی مسافر مورداستفاده قرار میگیرد،تجسم میشود.یک مورد مهم درتوسعه حمل ونقل کانتینر تمایل به افزایش حمل توسط مدهای مختلف می باشد که منجربه کاهش هزنیه حمل ونقل میشود.این موضوع درمتدولوژی برنامه ریزی ظرفیت بندر بوسیله دربرگرفتن روابط انداز مدها وهزینه های حمل ونقل درمدل تخصیص ترافیک دخلات میکند.این تحقیق برروی توسعه فرضی بندر برای جریان غیرداخلی کانتینر بوسیله توسعه سطحی بندر توسط احیای اراضی تاکید دارد.این طور فرض میوشد که تنها مناطق سطحی بندر درارتباط باتوسعه ظرفیت قرار دارند وظرفیت راه های دسترسی درون زمینی ازآن تبعیت میکند.

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول:تعریف مساله

1-1-تعریف کلی مساله

این تحقیق اهداف زیر را دنبال میکند:

1-تعیین متولوژی براساس یک تطابق فرضی مابین،عرضه ظرفیت بندر که توسط مقیای بندی اقتصادی ماهیت بخشی میشود وتقاضا برای سرویس بندر،که شامل رقابت مابین مسیرهای جایگزین میشود.

2-تعیین میزان وسعت دهی فیزکیی ظرفیت بندر که منتهی به کاهش هزینه تراکم بندر می شود.این موضوع بندر رابرای جریان بار جذاب تر میسازد ومیتواند برا بازیابی تقاضای ازدست رفته موثر باشد.

3-تعیین پاسخ سطح به افزای مصرف کننده مازاد،درتابع ظرفیت پیشنهادی ودوره ی بازگشت سرمایه

4-تعیین توسعه بندر بوسیله احیا ارضی

5-تعیین نتیجه آنالیز حساسیت وتعیین ظرفیت پیشنهادی ودروه بازگشت سرمایه

6-تعیین میزان توسعه درتکنولوژی حمل ونقل کانتینری کالا بوسیله دربرگفتن روابط بین اندازه مدها وهزینه های حمل ونقل،وبیان میزان صرفه جویی اقتصادی درمل ونقل توسط کانتینر.

7-تعیین وبررسی درمورد فاکتور نفوذ یابهره مندی دیگر کشورها ازسوهای سرمایه گذاری دربندر.

1-1-تعریف کلی مساله   5

1-2-فرضیه ها وزمینه تحقیق   6

1-3-اهداف وفرضیات   7

1-4-چهارچوب مطالعه       9

بنادر وارتباطات معمول کاربردی آنها

بنادر وارتباطات معمول کاربردی آنها

فصل دوم:کاوش درمتون

2-1-مروری برسرمایه گذاری بندری درهلند

بندر روتردام ازنر حجم عملکرد بزرگترین بندر اروپا میباشد ودررقابت مستمر بادیگر بنادر اروپایی مانند آنتورپ وهامبورگ عمل میکند.برای حفظ موقعیت برجسته این بندر در حمل ونقل کانتینری،سرمایه گذاری اساسی دربندر شده وخطوط راه آهن ارتباطی آن ساخته شده است.تامین مالی چنین سرمایه گذاری بامقیاس بزرگی،براساس درآمدها ازقیمت تراکم مورد اصلی دراین مطالعه است.دراین بخش،سیاسیت اروپا وهلند راجع به قیمت گذاری خدمات بندر ،تامین مالی وسرمایه گذاری مرور میشود.این بخش به 6 قسمت تقسیم میشود.قسمت2-2 یک نگاه اجمالی به بنادر درهلند دارد قسمت بعدمقایسه ای بین سیاست بنادر اروپایی وهلند بخصوص راجع به قیمت گذاری وتامین مالی سرمایه گذاری انجام میدهد.بحث قوانین وتوسعه بندر روتردام دربخش2-4 ارائه شده است.بخش2-5 یک دید کلی از(مشارکت دولت در) سرمایه گذاری بندر وتردام ابزار می دارد.بخش2-6 خلاصه یافته ها فصل وبخش2-7 یک چشم انداز بزرگتر،برای یادآوری این مطالعه ارائه میدهد.

2-1-مروری بر سرمایه گذاری بندری درهلند     12

2-2-بنادر هلند   12

2-2-1-سیاست بندری هلند     15

2-3-بندر روتردام 20

2-3-1-توسعه تاریخی   21

2-3-2-موقعیت رقابتی روتردام   23

2-4-نتیجه گیری وخلاصه فصل           26

تجسم روند جابجایی کانتینر دربندرگاه

تجسم روند جابجایی کانتینر دربندرگاه

فصل سوم:نگاه ابتدایی برمساله برنامه ریزی ظرفیت بندر وارائه برخی تعاریف پایه

3-1-مقدمه

در سالهای اخیر،تغییر سریع درتهیه وتویزع کالا وفن آوری حمل ونثل مشاهده میشود.بعنوان مثال،افزایش توجه برای حلقه تامین ملزوامت منجربه استفاده ازحمل کالا بوسیله کانتینر که سبب انقلاب ودگرگونی درطراحی وعملکرد مدهای حمل ونقل بار و فعالیت های جابجایی بارشده است.این خدمت درعوض به عنوان یک محرک برای یکپارچه سازی حمل ونقل اقیانوسی وزمینی باعث ساخته شده حلقه تهیه وتوزیع انعطاف پذیری(یعنی محدوده کوچکتر درشاخه ها مشخص حمل ونقل) میشود.به عنوان نتیجه جریان بین المللی بار به علت فشار بربنادر برای رقابت پذیری بیشتر،روان تر میشود.به عنوان مثال حمل ونقل کانتینری بین بارسلونا دراسپانیا وروهر درآلمان،معمولا ازطریق روتر دام انجام میشود(شکل1-3a) که اگر ازطریق مارسی انجام میشواد،میتواند کوتاه تر وسریع تر صورت گیرد(شکل1-3b)

اگرچنین جابجایی جریان کانتینری صورت گیرد روتر دام ممکن بوسیله تغییر هزینه ها یا دریافتی ها به آن واکنش نشان دهد.برای پاسخ به چنین فشاری واجازه به رشد مستقل تقاضا،بسیاری ازمللل وابسته به صنعت دریانوردی شروع به برنامه های سرمایه گذاری دربنادر نموده اند.به عنوان مثال فرانکل)درسال 1998) درباره برنامه ای درچین گزارش کرده است که شامل سرمایه گذای سالانه بیشتراز 2میلیارد دلار می باشد.لابروف و والدر(درسال2000) یک نگاه کلی سرمایه گذاری اساسی در بنادر آمریکا رادربین سالهای 1996 تا 2001 نمایش داده اند.هدف سرمایه گذاری دربندر پروسه جابجای کافی بار می باشد.این مورد درابتدای همه موجب بدست آوردن بازده حمل ونقل-کاهش زمان سرویس وهزینه-برای استفاده کنندگان بندر وسودهای تجاری برا گردانندان بندر که نمایانگر اهداف اولیه سرمایه گذاری دربندر می باشد میشود.تعداد زیادی ازدولت ها درسرمایه گذاری بنادر دیدگاه کارایی وسود برای استفاده کنندگان،گردانندگان وجامعه شرکت میکنند.چنین مشارکتی بافرصت های دیگرسرمایه گذاری عمومی رقابت میکنند.سوبسیدها برای سرمایه گذاری دربنادر یک کشور باید فقط زمانی تامین شود که اگر سودمندی سرمایه گذاری دربنادر ثابت شود.فاکتور پیچیده نفوذ برای سرمایه گذاری بندر به دیگر کشورها اگر یک قسمت اساسی عملکرد بندر شامل جریانهای غیرداخلی (ترانزیت وترانزیت کشتی) باشد،باید درنظر گرفته شود.این سوال مطرح میشود که آیا دولت باید برای سود دیگر کشورها سرمایه گذاری کند.

به سوبسید دولتی اگرسرمایه گذاری دربندر بصورت تامین اعتبارت وسط درآمد خودبندر باشد نیاز نیست،به این معنی که دراصل استفاده کنندگان ازبندر،هزینه سرمایه گذاری راازطریق پرداخته هزینه های سرویس گیری دربندر انجام دهند.این هزینه های میتواند بصورت هزینه اضافی استفاده ازخدمات بندری دریافت شود.سوال اصلی دراینجاست که چه محدوده ای ازمقیاس بزرگ سرمایه گذاری بندر مانند توسعه مناطق زمینی میتواند برای پوشش سهم بازار ازدست رفته مورد استفاده قرار گیرد.یک سوال مهم مرتبط باموضوع این است که سرمایه گذاری بهینه چقدر وچگونه است وآیا این سرمایه گذاری ازطریق خوداتکایی اقتصادی میتواند تامین شود.درمطالعه حاضریک روش برای برنامه ریزی ظرفیت بندر ایجاد وبسط داده شده است،که میتواند برای پاسخ به این سوالات استفاده شود چالش پیشر و،یکپارچه سازی دورنمای تجاری صاحبان بندر،نشان دادن بازگشت سرمایه همراه بانقش عمومی بنادر،نشان دادن ترجیحات اقتصادی،در برنامه ریزی استراتژیک بندر میباشد.

3-1-مقدمه     30

3-2-زیرساخت ها وظرفیت ها   32

3-3-برنامه ریزی ظرفت ومدیریت ظرفیت     35

3-4-پی آمدها واثرات برنامه ریز ظرفیت بندر   38

3-4-1-بنادر تجاری ومصالح عمومی 39

3-4-2-مقیاس بندی اقتصادی   42

3-4-3-مشکلات ظرفیت   44

3-4-4-بازار بنادر وتوسعه تکنولوژیکی   45

3-5-مرور روش موجود   46

3-5-1-طراحی شبکه   47

3-5-2-توسعه ظرفیت   48

3-5-3-مدلسازی تقاضای حمل ونقل     49

3-5-4-تامین مالی سرمیاه گذاری   50

3-6-چارچوب مفهومی برای برنامه ریزی ظرفیت بندر   53

3-7-نتیجه گیری فصل             55

گزینه های مسیر حمل کانتینر بین بارسلونا وروهر

گزینه های مسیر حمل کانتینر بین بارسلونا وروهر

فصل چهارم:گسترش مفهوم برنامه ریزی وبکارگیری آن برای توسعه بندر

4-1-مقدمه

دودیدگاه درباره توسعه بندر قابل تشخیص است1-چشم انداز بنادر تجاری که نمایانگر سودهای مالکان بندراست2-چشم انداز عمومی که نمایانگر سوهای استفاده کنندگان بندر وجامعه است.برنامه ریزای بندر نیازمند یکپارچه سازی سودهای هردودیدگاه برای فراهم آوردن یک تنظیم بادوام سرمایه گذاری بندر بامقیاس بزرگ مانند توسعه یاگسترش بندر می باشد.علاوه براین توسعه بندر نیازمند ان حقیقت است که یک بندر یک گره رادرشکبه حمل ونقل تشکیل میدهد که بامسیرهای رقیب ورشد مستقل جریان بارتوصیف میشود موقعیت رقابتی بندر درچنین شبکه ای میتواند به وسیله سرمایه گذاری دربهبود ظرفیت بندرکمک کند این کاهش هزینه های کلی حمل ونقل منجربه افزایش رقابت پذیری بندر میشود واجازه رشد مستقل تقاضای بندر را میدهد.

برنامه ریزی ظرفیت بندر شامل:

1-طراحی

2-ارزیابی

3-تامین مالی می باشد.

مفاهیمی که ازبرنامه ریزان برای تصمیم گیری درباره موقعیت ها حمایت میکند دراین فصل مرور شده وتوسعه می یابد.باقیمانده این فصل به6بخش تقسیم میشود.بخش2-3 یک فهرست متغیرهای رابرای بهبود ظرفیت بندر بااستفاده ازروند کانتینری به عنوان مثال روشن ارائه میدهد.شکل دهی سیستم بندر باتوجه بر برنامه ریز استراتژیک ظرفیت بندر دربخش3-3 ارائه شده است.بخش4-3 درباره سطوح طراحی ومتغیرهای طراحی برای توسعه بندر،که تمرکز این مطالعه می باشد بحث میکند.جزئیات مفاهیم بیشتر برای حمایت ازطراحی توسعه بندر دربخش5-3 مرور شده وبیشتر توسعه می یابند این مجموعه مراحل برای آخرین قدم به سوی برنامه ریزی جامع برای ظرفیت بندر به نام،یکپارچه ساز بندر تجاری ومنافع عامه وترکیب کردن تامین مالی خودی توسعه یندر می باشند.

4-1-مقدمه   59

4-2-پیشنهادات برای بهبود ظرفیت بندر   60

4-2-1-شکل دهی روند جابه جای کانتینری       60

4-3-اقدامات بنیادی وغیربنیادی ظرفین بندر   62

4-3-1-اقدامات بنیادی     53

4-3-2-اقدامات غیربنیادی   64

4-4-اقدامات عملی واستراتژیک ظرفیت بندر             67

4-4-1-طراحی توسعه بندر   68

4-5-بسوی برنامه ریزی جامع ظرفیت بندر   70

4-5-1-منافع عمومی:کارایی اقتصادی   70

4-5-2-سودتجاری بندری:بازگشت سرمایه         71

4-5-3-تامین مالی بندری:بازگشت سرمایه     71

4-5-4-تامین مالی براساس قیمت گذاری تراکم     74

4-6- مشاهدات بادریافت ها           74

مسیرهای مختلف حمل کانتینر بین ژاپن وآلمان

مسیرهای مختلف حمل کانتینر بین ژاپن وآلمان

فصل پنجم:روش تحقیق

مقدمه

دراین فصل یک روش مدلسازی برنامه ریزی ظرفیت یک بندر بسط می یابد.ترکیب سودها یامنافع تجاری بندر عمومی،وجود رقابت،ردش تقاضا،مقیاس بندی اقتصادی و توسعه تکنولوژیکی به طور قوی به مساله برنامه ریز ماهیت می بخشد.برنامه ریزی ظرفیت بندر براساس مواجهه تقاضای موضعی برای خدمات باعرضه موضعی توانایی سرویس است.بندر یک گره رادریک شبکه تشکیل میدهد.تعیین تقاضای موضعی شامل تعیین تقاضای حمل ونقل باردرشبکه به وسیله رقابت مسیرها و(فرضا) رشدجریان بارمشخص میشود عرضه به وسیله تعرفه ها برای فراهم کردن سرویس ومقیاس بندی اقتصادی مشخص میشود.

آنطور که درفصل قبل بحث شد،توسعه بندر میتواند به عنوان اقدام ساختاری مشخص گردد که اهداف آن درافزایش فیزیکی عرضه ظرفیت است.این موضوع به عنوان یکی ازاستراتژی های ممکن برای بندر برای مواجهه بارقابت بیشتر مورد توجه قرار گیرد.سوال این است که آیا چنین استراتژی میتواند تامین مالی خودی باشد؟ارتباط زمین مورد مهمی دربرنامه ریز بندری است.باتوجه به این موضوع،شیوه جزئی برای کل مسائل برنامه ریزی بندر-شامل توسعه بندر بهبود دسترسی های سرزمین یاراه های زمینی-دراین فصل پیشنهاد شده است،که شامل دوقسمت بعدی می باشد به نامه های:

1-بهینه سازی اندازه توسعه بندر بافرض اینکه ظرفیت زمین بطور خودکار ازظرفیت بندر تبعیت نماید.

2-پالایش استراتژی بهینه سازی بوسیله محاسبه برای بهبود ارتباط زمینی.موردکاربردی این مطالعه برروی گام اول تکیه میکند.

5-1-مقدمه         77

5-2-اهداف متدولوژی   78

5-3-چارچوب عملی برای برنامه ریزی ظرفیت بندر   80

5-3-1-برنامه ریزی عرضه وتقاضا     80

5-3-2-مفهوم کارآیی با بازده برای حل مساله برنامه ریزی         82

5-3-3-تقابل عرضه وتقاضا     82

5-3-4-قیمت گذاری تراکم 85

5-3-5-عدم اطمینان (ابهام)دربرنامه ریزی بندر  90

5-4-شیوه مدلسازی برای مساله برنامه ریزی     91

5-4-1-تعیین معادله مرجع   93

5-4-2-تعیین معادله نیتجه شده ازتوسعه بندر   94

5-4-3-آنالیز حساسیت   99

5-5-نتیجه گیری   100

مناطق بندری روتردام

مناطق بندری روتردام

فصل ششم:مدلسازی عرضه وتقاضای بندر

6-1-مقدمه

دربخش قبل مایک رویکرد رابرای برنامه ریزی ظرفیت بندر توسعه دایم که برای توسعه بندر به کارمیرفت.این رویکرد براساس مدل معادله جزئی برای شبیه سازی یک بندر به هرگونه تغییر درشبکه حمل ونقل بود.ورودی مهم دراین شیوه(رویکرد)،تعیین تقاضا برای سرویس وتامین ظرفیت برای بندر به خصوص بود.تامین ظرفیت بندر دراینجا به عنوان تابع مناطق سطحی بندر مورد توجه قرار میگیرد.که نشان دهنده کارایی بندر میباشد.منحنی عرضه میتواند به وسیله منحنی ظاهری هزینه مطرح شود.بادادن جریانO-D (مبدا-مقصد) وشبکه حمل ونقل،منحنی تقاضا برای خدمات،در یک بندر به خصوص به صورت گره میتواند به وسیله مدلسازی حمل ونقل بارشبیه سازی شود.هدف این فصل،فرمول بندی مشخصات شبیه سازی تقاضا وعرضه بندر می باشد.تمرکز مقاله برارزیابی تقاضا برای ترانزیت جریان کانتینری بااستفاده ازمعادله شبکه مدل است.

6-1-مقدمه     103

6-2-بندر درشبکه حمل ونقل   103

6-3-مرورکوتاه شیوه های مدلسازی تقاضا   104

6-4-ملزومات برای مدلسازی تقاضای بندر   105

6-4-1-تخصیص ترافیک         105

6-4-2-مشخصات برای شبیه سازی تقاضا       107

6-5-شبیه سازی برای مدلسازی عرضه بندر   110

فصل هفتم:تحلیل اطلاعات وارائه نتایج

7-1-مقدمه

درترسیم متدولوژی طراحی ظرفیت بندری،این مورد درزمینه بندر رتردام درهلند اعمال شده است.این تحقیق برروی گسترش بندری بصورت فرضی وبه منظور کانتینر اینترمودال که بوسیله ابزاتر گسترش محیط سطحی بندر بوسیله آبادسازی یاتسهیل سازی زمین درجریان است مترمکز شده است.فرض میشود که تنها محیط سطحی بندر به منظور توسعه ظرفیت یا گنجایش بیشتر تحت بررسی است،ظرفیت اتصالات زمین فرض میوشد که بطور خودکار ظرفیت بندر را دربرداشته باشد.مشخصه این بخش تحقیق درآزمایش است:تصمیم گیری در موردفضای بندر رتردام.سناریوی ورودی روش های جدید رقابت،بوسیله بنادر ایتالیایی بمنظور ترسیم تاثیررقابت مسیر مورد استفاده قرار میگیرد.تاکید برروی تغییرات تجاری در طرح های سرمایه گذاری یک بندر علیرغم انتخاب استراتژی بسیار مثور درسروکار داشتن بارقابت است.

7-1-مقدمه   114

7-2-توصیف نمونه   114

7-3-نیاز اطلاعاتی   117

7-3-1-جریان کانتینری 118

7-3-2-شبکه حمل ونقل زنجیره ای(اینترمودال)     120

7-3-3-پارامترهای حمل ونقل       120

7-3-4-پارامترهای اقتصادی   123

7-3-5-مشخصات سرمایه گذاری 123

7-4-رویکرد مدلسازی برای مورد کاربرد   124

7-4-1-ایجاد آنالیز   124

7-4-2-تعیین معادله مرجع به منظور رتردام 126

7-4-3-تعیین معادله نتیجه شده ازتوسعه بندر 130

7-4-4-آنالیز حساسیت 134

7-5-نشانه ها برای برنامه ریزی بندر   139

7-5-1-معادله موجود     139

7-5-2-معادلاتی که ازگسترش بندر سرچشمه میگیرند   141

7-6-مقایسه بادیگر تحقیقات     148

7-7-خلاصه بندی ونتیجه گیری درمورد فرضیات تحقیق   150

فصل هشتم:نتیجه گیری وپیشنهادات

8-1-نتیجه گیری 155

8-2-پیشنهادات   157

پیوست 1:توسعه الحاقی ازتکنولوژی وحمل ونقل کانتینر   160

فهرست منابع   173

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول

2-1-جداول انواع سرمایه گذاری بندری،مسئولیت ها ومنابع مالی 25

2-2-جدول اصطکاک های بین سایت های بندری هلند و اروپا       26

2-3-جدول سهم مدهای حمل ونقل ازترافیک کانتینری         32

4-1-جدول سطوح طراحی ومتغیرهغای طراحی برای بندر   76

6-1-جدول احتمالات برای برنامه رزی تخصیص ترافیک     114

7-1-جدول آنالیز حساسیت پارامترها     143

7-2-جدول بررسی هزینه ها وعایدی بندر ازدیدگاه تجاری 151

فهرست نمودارها

3-1-نمودار رابطه سرمایه گذاری واندازه توسعه     51

3-2-نموار رابهط زمان باظرفیت     56

4-1-نمودار رابطه بازده باقیمت خدمات بندری   80

5-1-نمودار منحنی عرضه وتقاضا   91

5-2-نمودار مفهوم قیمت گذاری تراکم 94

5-3-نمودار مفهوم مقیاس بندی عملکردی بندر   95

5-4-نموار رابطه قیمت وظرفیت   96

5-5-نموار منحنی انتقال سالانه تقاضا     97

7-1-نمودار بازده دربرابر هزینه کلی هرواحد     139

7-2-نمودار قیمت خدمات بندری دربرابر جریان سالانه کالا   154

فهرست شکلها

2-1-موقعیت بنادر دریایی هلند   20

2-2-مناطقه بندری روتردام   27

2-3-مسیرهای مختلف حمل کانتیرن بین ژاپن وآلمان 30

3-1-گزینه های مسیر حمل کانتینر بین بارسلونا وروهر   37

3-2-تصویر شماتیک مسیرهای حمل ونقل     48

4-1-تجسم روند جابجایی کانتینر دربندرگاه     68

5-1- چارت برنامه ریزی عرضه وتقاضا   88

5-2-تحلیل موقعیت رقابتی یک بندر     99

7-1-بنادر وارتباطات معمولا وکاربردی آنها     123

7-2-فرآیند تغییراطلاعات مفهومی دریک ماتریس مسی کانتینر     126

7-3-ارتباط اندازه مدهای وابسته    129

7-4- نموگراف ارتباط ارزش سرمایه گذاری واندازه توسعه بندر   131

7-5-دیاگرام دوره بازگشت سرمایه درمقابل افزایش مصرف کننده       40

پ-1-1-توسعه سیستم اقتصادی ولجستیک   169

پ-1-2-مسیر حمل کانتینر ازطریق قطار بجای کانال پاناما   173

پ-1-3-قطار کانتینر بردوطبقه    175

ABSTRACT

The most important goal of privatization is improving productivity of current systems. To achieve this purpose, production and supply of goods and services must have the least cost and the best quality.
Considering the abilities and disabilities of the markets, privatization must be studied in a social, economical and cultural plan and the status of public and private sector must be determined. This issue includes this fact that many factors are connected to each other and they should be achieved to obtain the goal.
It is likely to say that privatization is not a goal but a tool that should be used to improve productivity, so it is important to determine weather the privatization is just a political decision or an economical one and the other aspects are considered too.
In this research which is about ” Investigation of private sector investment in transportation Systems & improving it (Case study : Tehran public transportation) ” Effective factors Are studied and some methods are suggested
to improve the investment of private sector.  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان