انتخاب صفحه

مقدمه

بحث آبشستگی دارای قدمتی دیرینه در علم هیدرولیک است و هیدرولیک رودخانه و شرایط ریخت شناسی و ژئوتکنیکی آن ارتباطی تنگاتنگ با این پدیده دارند؛ به همین دلیل پیچیدگی هایی خاصی بر این بحث سایه افکنده و موجب شده است همچنان مورد توجه خاصی محققین علم هیدرولیک و مهندسین عمران باشد.آبشستگی از جمله مواردی است که تحت تاثیر ایجاد سازههای آبی در فرآیند طبیعی سیستمهای آبی نمود پیدا می کند و در واقع جایی که بشر به لحاظ تامین منابع آبی ، که به نوعی اصلی ترین نیاز بشر می باشد در سیستم هماهنگ طبیعت دست می برد به دنبال آن سازه هیدرولیکی نظام هماهنگ جریان و حمل رسوب را به هم می زند.در پایاب ها که سرعت بیشتر است و نیز در تنگ شدگی مقاطع که سرعت جریان افزایش مییابد این پدیده تاثیر منفی بسزایی دارد.عملکرد ایمن سازه های آبی در دراز مدت می بایست تضمین شود؛ از آنجا که حفاظت کامل بستر رودخانهها در مقابل این پدیده پیچیده، تاثیر پذیر و بسیار گران است و گاه هزینه های تحقیقات و حفاظت تا ۵۰ درصد هزینه طرح را در بر می گیرد، لازم است با مطالعات آزمایشگاهی روی مدل های هیدرولیکی در شرایط خاص عوامل موثر بر این پدیده را به صورت جداگانه و نیز با هم مورد بررسی و کنکاش قرار داد تا از این منظر بتوان دامنه گسترش این پدیده و خطرات ناشی از آن و عوامل موثر و البته تاثیرگذارتر را، برای طراحان سازه های هیدرولیکی عیان تمود.اگر چه مطالعات گسترده ای در زمینه آبشستگی عمومی و آبشستگی محلی مخصوصا روی جتها صورت گرفته است و انواع جتها شامل عمودی، افقی و پرتابی تحلیل شده است، لیکن در هیچ کدام از موارد فوق روابط جامعی برای بررسی رفتار و خصوصیات حفره آبشستگی ارائه نگردیده است. البته در مورد آبشستگی ناشی از جت های ریزشی آزاد یا همان پرتابی مطالعات وسیعی انجام شده است. روابط تجربی و آزمایشگاهی مختلفی نیز ارائه گردیده است. لیکن وضوح این امر کاملا محسوسی است که در شرایط خاصی و برای هر طرح خاصی می بایست چندین مدل با شرایط خاص طرح، طراحی گردد و قطعاً بررسی کامل این پدیده مستلزم مطالعات خاصی هیدرولیکی مورفولوژی و ژئوتکنیکی می باشد.برای مقابله با آبشستگی و کمینه سازی ابعاد گودال آبشستگی ، اغلب حفاظت از بستر پیش بینی می گردد به این ترتیب گودال های آبشستگی که خطری بالقوه برای پایداری سازه ای بوده و سازه آبی را تهدید می کند به محل دیگری منتقل می گردد.مطالعات انجام شده در این پایان نامه در پنج فصل به شرحی که در ادامه آورده شده است می تواند راهگشای محققین و مهندسین باشد. لیکن مجدداً تاکید می گردد که بررسی پیچیدگیهای خاص این پدیده از طریق مدل سازی نیاز به ماه ها، حتی سالها آزمایش دارد و تحقیق حاضر می تواند صرفاً بعنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد. چه البته ممکن است در برخی موارد این تحقیق با توجه به شرایط پروژه ای خاصی قابل بهره برداری کلی نیز باشد. در ذیل پیرامون مباحث اصلی فصول این رساله شرح مختصری آورده شده است.

فصل اول : این فصل شامل مقدمه» تعریف مسئله مورد بررسی و هدف از انجام پایان نامه می باشد و می تواند به عنوان مقدمه ای جهت مطالعه سایر فصول بوده و اطلاعات کلی را در مورد پایان نامه بیان می نماید.

فصل دوم : در این فصل مروری بر روی مطالعات قبلی انجام گرفته پیرامون موضوع و به صورت خاصی جت های پرتابی انجام گرفته است و سعی شده تا حد امکان مطالعات موجود جمع آوری گردد. نیز با بررسی مطالعات انجام شده با هدف راهبردی، در نهایت به ضرورت اجتناب ناپذیر اجرای پایان نامه حاضر و بحث پیرامون زمان به عنوان فاکتوری مهم، در پدیده آبشستگی اشاره شده است.

فصل سوم : در این فصل علاوه بر بحث و بررسی پیرامون طراحی و ساخت مدل و نحوه انجام آزمایشات ، در انتها به فرمول DOT که یکی از تازه ترین فرمولهای ارائه شده جهت بررسی آبشستگی زمانی می باشد، اشاره شده و تحلیل ابعادی این فرمول آورده شده است. شایان ذکر است که فرمول DOT و تجزیه و تحلیل این فرمول یکی از اسای ترین ارکان تشکیل دهنده این پایان نامه می باشد.

فصل چهارم:نتایج آزمایشات در این فصل با توجه به پارامترهای مختلف دسته بندی و تحلیل گردیده است و تاثیرات تغییر پارامترها تک تک و تواماً بررسی شده است.در نهایت این مباحث موجب ارائه ایراداتی به معادله DOT گردیده است و ضرایب اصلاحی پیشنهادی برای این معادله ارائه گردیده است.

فصل پنجم :و در نهایت در این فصل نتایج نهایی حاصل از تحقیق ارائه گردیده است و راهکارها و پیشنهاداتی به منظور ادامه کار ارائه شده است تا این جوانب مسئله از طریق مطالعات و تحقیقات سایر محققان بیشتر و بهتر باز شود.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول:تعریف مسئله مورد بررسی وهدف از انجام پایان نامه

1-1- جت ها و سر ریزهای نوع سقوط آزاد

در ابتدا لازم است مختصری راجع به جت هاوسرریزهای نوع سقوط آزاد در سازههای هیدرولیکی بحث شود. جت ها در اثر عبور آب از زیر، درون یا روی سازه های آبی بوجود می آیند. به طور کلی جت ذرات رسوب را بلند کرده و به پائین دست محل برخورد حمل می کند. در نتیجه محلی برخورد جت به یک کاهنده انرژی جریان تبدیل شده و حفره آبشستگی شکل می گیرد. اشکال متعدد جت ها شامل جت های برخوردی ، جت های مستغرق، جت های افقی و قائم و جت های دو و سه بعدی می باشند. انواع مختلف از جت ها شامل جت های برخوردی که بر روی بستری فرسایش پذیر برخورد می کنند و جتهای افقی که مصالح بستر را بلافاصله در پایاب سازه می شویند، باعث ایجاد آبشستگی در پایین دست بناهای آبی می گردند. بعلاوه بین جتهای حلقوی و مسطح و بین جتهای مستغرق و غیر مستعرق، تفاوت بسیاری وجود دارد. واژه جت برخوردی به جت های آبی اتلاق می گردد که در اثر تخلیه آب از یک خروجی واقع در بالای سطحی آزاد یا عبور جریان از درون مجرای سازه آبی ، با سطح آزادی برخورد کند. با احداث سدی بزرگ، تخلیه گاه به گاه آب به پائین دست جهت مصارف مختلف غیرقابل اجتناب است. تخلیه آب ممکن است برای تولید انرژی برق آبی ، تامین آب کشاورزی یا تخلیه سیل های مازاد بر ظرفیت نگهداری مخزن صورت گیرد. آبشستگی در پائین دست جهت مصارف مختلف سازه های آبی به دلیل وقوع مکرری که در مهندسی دارند، زمینهای پراهمیت برای پژوهشی بوده اند. در شکل(۱-۱) انواع جتها بطور شماتیک نشان داده شده اند. در حال حاضر معادلات آبشستگی فراگیری که توانائی قبول جریانهای متفاوتی در پائین دست بناهای آبی را داشته باشد، وجود ندارد. فرآیند آبشستگی بسیار پیچیده بوده و به اندرکنش بین عوامل هیدرولیکی و ژئوتکتیکی بستگی دارد. پارامترهای طراحی مهم با توجه به آبشستگی جت ها عبارت از عمق آبشستگی متعادل، طول و عرض حفره آبشستگی می باشند.

1-1-جت ها وسرریزهای نوع سقوط آزاد    2

1-2-تاریخچه علم رسوب 5

1-3-تعریف آبشستگی 7

1-4-مختصری راجع به تاثیر مصالح بستر ومسئله مورد بررسی  7

1-5-هدف ازانجام پایان نامه    8

تغییرات عمق حفره در زمان های مورد بررسی برحسب درصد

تغییرات عمق حفره در زمان های مورد بررسی برحسب درصد

فصل دوم:مروری برتحقیقات ومطالعات انجام گرفته پیرامون موضوع پایان نامه

2-1- مقدمه

فرآیند آبشستگی یک فرایند دینامیکی بوده و در آن پارامترهایی نظیر مدت زمان، تناوب (دفعاتابگیری در بازههای زمانی ) و میزان دبیهای سیلابی و..دخالت دارند.اگر چه روابط گوناگون و متعددی برای تخمین حداکثر ابعاد حفره آبشستگی ارائه گردیده است ، لیکن رابطه ای که بتواند در تمام حالات پاسخگو باشد هنوز بدست نیامده است. از طرفی تمام روابط موجود برای مواد بستر غیر چسبنده ارائه گردیده اند. بنابراین استفاده از این روابط برای بسترهایستگی و مواد فرسایش پذیر چسبنده جوابگو نمی باشد.در حقیقت به نظر می رسد آبشستگی عبارت باشد از حرکت ذرات جامد از محل استقرار اولیه آنها به مکان دیگری تحت تاثیر جریان سیالی که آن را احاطه نموده است.حالت بحرانی آبشستگی پس از گذشتن جریان از حول یک سازه هیدرولیکی اتفاق می افتد عموماً هر جا که افزایش سرعت و تغییر جهت سرعت روی دهد و سرعت جریان از سرعت بحرانی بیشتر باشد به وقوع می پیوندد.در ادامه خلاصه ای از تحقیقات قبلی پیرامون آبشستگی ناشی از جریانهای خروجی به صورت جت از سازههای هیدرولیکی آورده شده است.

2-1-مقدمه    11

2-2-آبشستگی ناشی ازانواع جت ها 11

2-2-1-آبشستگی ناشی از جت های عمودی 11

2-3-1-گروه اول آبشستگی 15

2-3-2-گروه دوم روابط آبشستگی 17

2-3-3-گروه سوم رابط آبشستگی 18

2-3-4-گروه چهارم معادلات آبشستگی 19

2-3-5-گروه پنجم روابط آبشستگی 19

2-4-تاثیر هوای ورودی به جت درمیزان آبشستگی 26

2-5-رسوبات غیرچسبنده دربرسری های شیلدز 28

2-6-رسوبات چسبنده 31

2-7-مشخصه های جریان 34

2-8-برسی پارامترهای مورد برسری دراین پایان نامه به صورت موردی 35

2-8-1-اصول کلی مسئله 35

2-8-2-تاثیر شکل کاورت 36

2-8-3-تاثیر نوع خاک 38

2-8-4-تاثیر شیب کالورت 39

2-8-5-تاثیر ارتفاع کالورت دربالای بستر 41

2-8-6-روش پیشنهادی 47

2-8-6-1-هندسه حفره آبشستگی 48

2-8-6-2-زمان آبشستگی 48

2-8-6-3-دیواره های اطراف 48

2-8-6-4-ارتفاع سقوط 49

2-8-6-5-شیب  49

دریچه تنظیم پایاب

دریچه تنظیم پایاب

فصل سوم:طراحی وساخت مدل آزمایشگاهی وچگونگی انجام آزمایشات

3-1- مقدمه

همانگونه که قبلاً اشاره شد هدف از انجام این پایان نامه بررسی اثر پارامترهای مؤثر روی آبشستگی با تکیه بر اثر زمان در این آزمایشات می باشد. در آزمایشات این رساله سعی بر این بوده است تا با تغییر پارامترهای مؤثر روی پدیده آبشستگی نظیر دییQ ارتفاع ریزش عH، عمق پایاب T و نهایتاً اصلی ترین پارامتر مورد بررسی یعنی زمان (t) پیشرفت پدیده آبشستگی در زمان مورد بررسی قرار گیرد. ذکر این نکته ضروری می باشد که آزمایشات با توجه به شرایط موجود آزمایشگاهی و اندازه گیریهای تغییرات بستر با استفاده از ابزارهای ساخته شده انجام پذیرفته است و شرایط خاصی حاکم بر آزمایشگاه سبب بروز پاره ای از محدودیت ها در انجام آزمایشات گردیده است. ضمناً آنچه اینجا ضروری می نماید این است که مدل آزمایشگاهی و شرایط آزمایش مطابق رابطه اداره حمل و نقل ایالات متحده پیرامون آبشستگی زمانی طرح ریزی شده است، بنابراین در این فصل مختصری راجع به این فرمول و آنالیزابعادی آن توضیح داده شده است.

3-1-مقدمه    52

3-2-تشریح مشخصات تجهیزات آزمایشگاهی وکاربرد آنها ونحوه اندازه گیری ها   52

3-2-1-فلوم 52

3-2-2-کالورت های خروجی 53

3-2-3-اندازه گیری دبی برای مقاطع مختلف 53

3-2-3-1-مقدمه 53

3-2-3-2-روش اندازه گیری دبی درمقاطع مورد بررسی 54

3-2-4-دستگاه ژرفاسنج نقطه ای 55

3-2-5-تنظیم ارتفاع سطح آب 55

3-2-6-تعیین مدت مزان آزمایش 56

3-2-7-مخزن انجام آزمایشات 56

3-2-8-مصالح مورد استفاده درآزمایش 59

3-3-شرایط هیدرولیکی جریان 60

3-4-انجام آزمایشات 60

3-4-1-مقدمه 60

3-4-2-تشریح آزمایشات 61

3-5-پارامترهای اندازه گیری شده آزمایشگاه 62

3-5-1-d50ا      62

3-5-2-پایاب 62

3-5-3-ارتفاع ریزش 62

3-5-4-دبی 62

3-5-5-زمان 62

3-5-6-خروجی آزمایش 63

3-6-پارامترهای اندازه گیری شده ومحدود داده های برداشت شده 64

3-7-تحلیل ابعادی 68

دستگاه ژرفاسنج نقطه ای در آزمایشگاه

دستگاه ژرفاسنج نقطه ای در آزمایشگاه

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل نتایج آزمایشات

4-1-مقدمه 71

4-2-برسی تغییرات ابعاد حفره آبشستگی درزمان 72

4-2-1-بررسی تغییرات عمق حفره تحت اثر تغییرات ارفتاع ریزش وارتفاع پایاب 72

4-2-2-برسی جزئی تر تغییرات عمق بااستفاده از جدول 74

4-2-3-بررسی میزان تغیرات عمق حفره آبشستگی درزمان های مورد بررسی 75

4-3-بررسی تغییرات عرض حفره آبشستگی 77

4-3-1-بررسی تغییرات عرض حفره تحت اثر تغییرات ارتفاع ریزش وارتفاع پایاب 77

4-3-2-بررسی جزئی ترتغییرات عرض حفره بااستفاده از دوجدول  79

4-3-3-بررسی میزان تغییرات عرض حفره آبشستگی درزمانهای مورد بررسی 80

4-4-بررسی تغییرات طول حفره آبشستگی 82

4-4-1-برسی تغییرات طول حفره تحت اثر تغییرات ارتفاع ریزش وارتفاع پایاب 82

4-4-2-بررسی جزئی تر تغییرات طول حفره بااستفاده از دوجدول  82

4-4-3-بررسی میزان تغییرات طول حفره آبشستگی درزمانهای مورد بررسی 84

4-5-بررسی تغییرات ارتفاع برآمدگی بعدازحفره 87

4-5-1-بررسی تغییرات ارتفاع برآمدگی تحت اثر تغییرات ارتفاع ریزش وارتفاع پایاب 87

4-5-2-بررسی جزئی تر تغییرات ارتفاع برآمدگی بااستفاده ازدو جدول   88

4-5-3-بررسی میزان تغییرات ارتفاع برآمدگی حفره درزمانهای مورد بررسی  89

4-6-بررسی تغییرات طول کل حفره 92

4-6-1-بررسی تغییرات طول کل حفره تحت اثیر تغییرات ارتفاع ریزش وارتفاع پایاب 92

4-6-2-بررسی جزئی تر تغییرات طول حفره بااستفاده از جدول 92

4-6-3-برسی میزان تغییرات طول کل حفره درزمانهای مورد بررسی 94

4-7-تاثیرات تغییرارتفاع ریزش وارتفاع پایاب برابعاد حفره آبشستگی  96

4-8-برسی معادله کوتولاس 98

4-9-بررسی معادله DOTا 99

4-9-1-نحوه جایگذاری مقادیر برداشت شده 99

4-9-2برسی تغییرات عمق حفره آبشستگی باتوجه به نمودارها   99

4-9-3-بررسی تغییرات عرض حفره آبشستگی باتوجه به نمودارها 112

4-9-4-بررسی تغییرات طول حفره آبشستگی باتوجه به نمودارها 112

4-9-5-نتیجه گیری کلی از نمودارها 112

4-9-6-ضرایب پیشنهادی برای معادله DOTا 113

4-9-7-حداکثر ارتفاع برآمدگی وحداکثر طول کل 113

نمای جانبی وفوقانی حفره آبشستگی وبرآمدگی رسوبات پایین

نمای جانبی وفوقانی حفره آبشستگی وبرآمدگی رسوبات پایین

فصل پنجم:نتیجه گیری وارائه پیشنهادات

مقدمه

همانطور که قبلاً گفته شد، آزمایشها برای بررسی زمانی آبشستگی با بررسی موردی فرمول DOT و تاثیر توام تغییر ارتفاع ریزش و ارتفاع پایاب روی ابعاد حفره آبشستگی انجام گردید. مقادیر مربوط به ابعاد حفره آبشستگی حین انجام آزمایشات برداشت گردید. این مقادیر در قالب فرمول DOT تجزیه و تحلیل شد و ضمن نتیجه گیری در انتهای فصل چهارم به ارائه ضرایبی برای این فرمول به صورت بدون مقیاسی (فقط جهت مقیاسهای آزمایشگاهی مشابه) منجر گردید. اشاره می گردد که از نکات برجسته این پایان نامه این می باشد که تاثیرپارامترهای زمان ، ارتفاع ریزش و ارتفاع پایاب توماً بررسی شده است. در اغلب تحقیقات صورت گرفته فقط تاثیر یکی از پارامترهای مذکور یا نهایتاً دو پارامتر از پارامترهای فوق الذکر دیده شده است.

مقدمه 119

5-1-نتایج 119

5-2-پیشنهادات 124

پیوست 126

منابع  129

چکیده انگلیسی 135


Abstract:

Scousing is a two phase flow including water and sediment, which has not been analyzed so much theoretically. In most cases outdoor studies and laboratory researches have been used to simulate special conditions. There has been sgnificant progress inunderstanding and inference from physical processes and modelingwater-sediment movements in rivers and shoresin recent years. Although these progresses have led to mathematical system models, they propounded new research subjects; investigating “Time Interaction between Impinging Jets and Sediment in a River” is one of these new research topics. The researches herein are based on experiments on physical models including impinging jet model and sediment. This research attempts to investigate scour characteristics alteration and height alteration of sediment moundat downstream of scourhole while altering the fall height and tail water depthin time. On the basis of laboratory studies scour characteristics and height of sediment moundincrease on the increase of time. This research also tries to assess and clarify the significant effect of time as well as the effect of tail water depth For every shape of pipe which has a special discharge as well, considering 35 cm, 65 cm and 95 cm fall heights, we have done the experiments in 5, 10, 30, 60, 180 and 300 minutes and analyzed the result. In these experiments we considered Maximum Hole Depth, h, Maximum hole wide, Ws. Maximum Hole Length. L5. Total Length affected by Scouring. Ls, and Maximum Height of the Hill caused by Scouring, H., which have been chosen after some preliminary experiments in order to be able to analyze DOT Formula which is an empirical formula identified by States Department of Transportation (DOT). Initial assessments defined that the effect of alteration percentage of tail water height is | much more in consequence than the effect of alteration percentage of fall height. Also is concluded that tail water height andfall height have the most effect on hole depth andless effect onlength and totallength, finally length and totallength reach much more sooner to their final Boundary of Constancy intime. Finally, substituting the constant and achieved values, we discovered that DOT Formula, which is an appropriate formulato estimate scouring characteristics, did not consider the effect of tail water height which is much more important than the effect offall height. Therefore, at the end we came up with some modification coefficients in order to modify DOT Formula.

Keywords: Fall Height, Tail Water Height, Time, Impinging Jet, Scouring, DOT Fomula


فهرست جداول

2-1-معادلات ارائه شده توسط محققین مختلف 16

2-2-مقادیر مختلف ضرایب ثابت روابط موجود درگروه اول 17

2-3-ضرایب معادلات ارائه شده توسط امانیان 24

2-4-روابط تجربی برای تعیین 30

2-5-سرعتهای بحرانی میانگیری شده درعمق برای خاک های چسبنده 32

2-6-مقادیر c0 برحسب kpa وبرحسب درجه 32

2- 7-خلاصه ضرائب برای داده های گردآوری شده به کاررفته درمعادله 38

2-8- خلاصه ضرائب معادله 39

2-9-خلاصه ای ازضرائب معادله 40

2-10-ضرائب تنظیمی هندسه حفره آبشستگی 44

2-11-ضرائب آبشستگی خروجی کالورت درخاک های غیرچسبنده 48

2-12-ضرایب Ch برای تخلیه کننده های قرارگرفته دربالای بستر 49

2-13-ضرایب Cs برای شی کالورت 49

3-1-مشخصات جت ها 54

3-2-درصدوزنی ذرات رد شده ومانده روی الکها 59

3-3-محدوده داده های برداشت شده 71

4-1-مقادیری که داده های آزمایشگاهی براساس آنها برداشت شده است 72

4-2-بررسی زمانی تغییرا تنسب وقتی که ارتفاع پایاب ثابت است وارتفاع ریزش تغییرمیکند  73

4-3-بررسی زمانی تغییرات نسبت وقتی که ارتفاع ریزش ثابت است وارتفاع پایاب تغییرمیکند 74

4-4-بررسی پیشرفت زمانی عمق حفره آبشستگی (مرتب شده توسط دبی Q) وارتفاع پایاب 76

4-5-بررسی پیشرفت زمانی عمق حفره آبشستگی(مرتب شده توسط دبی Q)وارتفاع ریزش 76

4-6-برسی زمانی تغییرات نسبت وقتی که ارتفاع پایاب ثابت است وارتفاع ریزش تغییرمیکند 78

4-7-بررسی زمانی تغییرات نسبت وقتی که ارتفاع ریزش ثابت است وارتفاع پایاب تغییر میکند 79

4-8-بررسی پیشرفت زمانی عرض حفره آبشستگی (مرتب شده توسط دبیQ)وارتفاع پایاب 80

4-9-بررسی پیشرفت زمانی عرض حفره آبشستگی(مرتب شده توسط دبی Q)وارتفاع ریزش 81

4-10-بررسی زمانی تغییرات نسبت وقتی که ارتفاع پایاب ثابت است وارتفاع ریزش تغییرمیکند 83

4-11-بررسی زمانی تغییرات نسبت وقتی که ارتفاع ریزش ثابت است وارتفاع پایاب تغییرمیکند 83

4-12-بررسی پیشرفت زمانی طول حفره آبشستگی   85

4-13-بررسی پیشرفت زمانی طول حفره آبشستگی  86

4-14-بررسی زمانی تغییرات نسبت وقتی که ارتفاع پایاب ثابت است و ارتفاع ریزش تغییرمیکند 88

4-15-بررسی زمانی تغییرات نسبت وقتی که ارتفاع ریزش ثابت است وارتفاع پایاب تغییرمیکند 88

4-16-بررسی پیشرفت زمانی ارتفاع برآمدگی بعداز حفره آبشستگی   90

4-17-بررسی پیشرفت زمانی ارتفاع برآمدگی بعدازحفره آبشستگی 91

4-18-بررسی زمانی تغییرات نسبت وقتی که ارتفاع پایاب ثابت است و ارتفاع ریزش تغییرمیکند  92

4-19-بررسی زمانی تغییرات نسبت وقتی که ارتفاع ریزش ثابت است وارتفاع پایاب تغییرمیکند 93

4-20-بررسی پیشرفت زماین طول کل حفره آبشستگی   95

4-22-میزان تاثیر تغییر ارتفاع ریزش در کلیه آزمایشات انجام شده 96

4-23-میزان تاثیر تغییرارتفاع پایاب درکلیه آزمایشات انجام شده 96

4-24-ضرایب آبشستگی خروجی کالورت درخاک های غیرچسبنده 100

4-25-ضرائب آبشستگی خروجی کالورت درخاک های غیرچسبنده 101

4-26-ضرایب Ch برای تخلیه کننده های قرارگرفته در بالای بستر 101

4-27-ضرایب Cs برای شیب کالورت 101

4-28-ضرایب منحنی های 1-4 الی 9-4     108

4-29-ضرایب Ch بدست آمده از معادله DOT(جهت اصلاح نتایج رابطه برای عمق حفره آبشستگی)  114

4-30- ضرایب Ch بدست آمده از معادله DOT(جهت اصلاح نتایج رابطه برای عمق حفره آبشستگی)  114

4-31- ضرایب Ch بدست آمده از معادله DOT(جهت اصلاح نتایج رابطه برای عمق حفره آبشستگی)  114

5-1- ضرایب Ch بدست آمده از معادله DOT(جهت اصلاح نتایج رابطه برای عمق حفره آبشستگی)  118

5-2- ضرایب Ch بدست آمده از معادله DOT(جهت اصلاح نتایج رابطه برای عمق حفره آبشستگی)  118

5-3- ضرایب Ch بدست آمده از معادله DOT(جهت اصلاح نتایج رابطه برای عمق حفره آبشستگی)  118

فهرست اشکال

1-1-انواع جت ها 3

2-1-الگوی جریان شماتیک درپایاب یک سد 34

3-1-طرح شماتیک مدل آزمایشگاهی  58

3-2-نمای جانبی وفوقانی حفره آبشستگی وبرآمدگی رسوبات پایین 64

3-3-حفره های آبشستگی برای دبی ،پایاب 6 وارتفاع ریزش 35          66

3-4- حفره های آبشستگی برای دبی ،پایاب 12 وارتفاع ریزش 35

3-5- حفره های آبشستگی برای دبی ،پایاب 6 وارتفاع ریزش 35

3-6- حفره های آبشستگی برای دبی ،پایاب 6 وارتفاع ریزش 35

عکس پیوست1:مخزن و فلوم آزمایشگاه 128

عکس پیوست2:فلوم آزمایشگاه 128

عکس پیوست3:دریچه تنظیم پایاب 129

عکس پیوست4:دستگاه ژرفاسنج نقطه ای درآزمایشگاه 129

فهرست نمودارها

2-1-نمودار شیلدز   29

3-1-منحنی دانه بندی رسوب 59

3-2-منحنی های تعادل 63

4-1-نمودار تغییرات عمق حفره درزمان های مورد برسی 77

4-2-نمودار تغییرات عرض حفره درزمان های مورد بررسی 82

4-3-نمودار تغییرات طول حفره درزمانهای مورد بررسی 86

4-4-نمودار تغییرات ارتفاع برآمدگی درزمان های مورد بررسی 91

4-5-نمودار تغییرات طول کل حفره درزمان های مورد بررسی 96

4-6-مقایسه مشاهدات ومحابات به ازاء قراردادن مقادیر آزمایشگاهی دررابطه کوتولاس 98

4-7-نمودار تغییرات درارتفاع ریزش سی وپنج سانتیمتر به ازا قرارداد ن مقادیرآزمایشگاهی وضرائب معلوم درمعادله  102

4-8-نمودار تغییرات درارتفاع ریزش شصت وپنج سانتیمتر به ازاء قراردادن مقادیرآزمایشگاهی وضرائب معلوم درمعادلهDOTا 103

4-9-نمودار تغییرات  درارتفاع ریزش نود وپنج سانتیمتر به ازاء قراردادن مقادیرآزمایشگاهی وضرائب معلوم درمعادله DOTا 104

4-10-نمودار تغییرات درارتفاع ریزش سی وپنج سانتیمتر به ازا قراردادن مقادیرآزمایشگاهی وضرائب معلوم درمعادلهDOTا  105

4-11-نمودار تغییرات درارتفاع ریزش شصت وپنج سانتیم تر به ازا قرادادن مقادیرآزمایشگاهی وضرائب معلوم در معادلهDOTا        106

4-12-نمودار تغییرات درارتفاع ریزش نود وپنج سانتریمتر به ازاء قراردادن مقادیرآزمایشگاهی وضرائب معلوم در معادلهDOTا     107

4-13-نمودار تغییرات درارتفاع ریزش سی و پنج سانتیمتر به ازاء قرادادن مقادیرآزمایشگاهی وضرائب معلوم درمعادلهDOTا        108

4-14-نمودارت غییرات درارتفاع ریزش شصت وپنج سانتیمتر به ازاء قرار دادن مقادیرآزمایشگاهی وضرائب معلوم درمعادلهDOTا    109

4-15-نمودار تغییرات درارتفاع ریزش نود وپنج سانتیمتر به ازاء قراردادن مقادیرآزمایشگاهی وضرائب معلوم درمعادلهDOTا  110

5-1-منحنیهای تغییرات ابعاد حفره تحت اثر تغییرات درارتفاع پایاب 123


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf وسفارش word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید