انتخاب صفحه

مقدمه

اهمیت مسائل رودخانه و استفادهی آب های موجود در هر زمان مورد توجه بوده است. اما در قرن حاضر بعلت کثرت جمعیت و ازدیاد مصارف آب، مسأله ی استقاده از آب های سطحی پیچیدهتر شده است. حمل و انتقال رسوب توسط جریان آب رودخانه و ترسیب آن در مخازن سدها، پدیدهای طبیعی است که مهندسین عمران و رسوب در ارتباط با بهره برداری از منابع آب های سطحی با آن بصورت جدی مواجه میباشند.بدون شک سدهایی مانند سد شهید عباسپور که دارای مخازن بزرگ هستند، بر روی رودخانه های اصلی و پر آب احداث می شوند که معمولاً از قدرت انتقال رسوب بالایی برخوردار هستند. مهمترین عامل محدودکننده و تعیین کننده ی عمر مفید سدها، مقدار رسوب تهنشین شده در مخازن آنها میباشد. ملاحظات اقتصادی این سازه ایجاب می کند که عمر مقید آن، حتی الامکان طولانی نگهداشته شود. مکانیسم تعیین مقدار و نحوه ی توزیع رسوب در مخازن سدهای ذخیرهای تا بحال به خوبی شناخته نشده است. برای گسترش دانش توزیع و انتقال رسوب به مطالعات بیشتر و عمیق تری نیازمند است. به نظر میرسد مدل های ریاضی ابزار سودمندی برای شبیهسازی فرآیند رسوبگذاری و نیز شناخت هرچه بیشتر این پدیده باشند.رسوبات ورودی از طریق رودخانه به مخزن، تغییرات زمانی تراز کف، کاهش حجم و تغییر شیب را باعث می شوند؛ بنابراین یک تخمین قابل اطمینان از روند رسوبگذاری، برای مدیریت منابع آب ضروری است۔

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول:کلیات

۱ – ۱ – هدف

هدف از انجام این تحقیق، بررسی روند رسوبگذاری در مخزن سد شهید عباسپور که یکی از مخازن مهم موجود بر روی رودخانه ی کارون است، با بهرهگیری از مدل عددی 3.0 GSTARS و استفاده از مجموعه اطلاعات مرتبط با ژئومتری، هیدروگرافی و رژیم جریان آب و رسوب ورودی طی یک دوره ی بهرهبرداری ۲۰ ساله و نیز پیشبینی روند رسوبگذاری در شرایط آتی میباشد.در این تحقیق ابتدا بررسی کارایی و کالیبراسیون مدل 3.0 GSTARS مورد توجه قرار گرفته و سپس ضمن استفاده از هندسه ی اولیه ی مخزن، پیشبینی میزان ته نشست رسوبات و هندسه ی مخزن طی دوره های زمانی آینده مورد توجه قرار میگیرد.

1-1-هدف

1-2-پیشینه ی تحقیق

1-2-1-مطالعات انجام شده بوسیله نرم افزار

1-2-1-1-شبیه سازی تشکیل دلتا درکانال آزمایشگاهی

1-2-1-2-رسوبگذاری درمخزن الفابت بات

1-2-1-3-حرکت رود شکن

1-2-1-4-مدلسازی فرسایش ومسلح شدن بستر

1-2-2-تعیین حجم رسوبات درمخازن سدها

1-2-2-1-نقشه برداری اولیه

1-2-2-2-نقشه برداری رسوبات انباشته شده درمخزن

1-2-2-3-تعیین حجم مخزن

1-2-3-روشهای مختلف تعیین چگونگی روند رسوبگذاری درمخازن

1-2-3-1-روش های تجربی

1-2-3-1-1-روش کاهش سطح

1-2-3-1-2-روش ششوویکز وکوارشی

1-2-3-1-3-روش گارد وهمکاران

1-2-3-1-4-روش چین

1-2-3-1-5-روش برلند

1-2-3-2- روشهای ریاضی

1-2-3-2-1- روش ایکرز-وایت

1-2-3-2-2- رابطه ی انتقال یانگ برای ماسه

1-2-3-2-3- معادله ی دانشگاه سینگوا برای تخلیه مخزن

1-2-3-2-4- روش آشیدا ومیچی

1-2-3-2-5- روش چانگ وریچارد

1-2-3-2-6-روش یوسل وگراف

1-2-3-2-7-مدل آسادا

1-2-3-2-8-مدل لوپز

1-2-3-2-9-مدل FCM

1-2-3-2-10-مدل MOBED2

1-2-3-2-11-مدل DEPO

1-2-3-2-12-مدل RESSED

1-2-3-2-13-مدل BRI-STARS

1-2-3-2-14-مدل HEC– 6

1-2-3-2-15-مدل Fluvial – 12

1-2-4-جریان های غلیظ

1-3-روش تحقیق

پدیده کف کنی در پایین دست سد

پدیده کف کنی در پایین دست سد

فصل دوم:مروری برفرآیند انتقال رسوب ومشخصات سد کارون

۲ – ۱ – مقدمه

چنانچه سدی بر روی یک رودخانه ی حامل رسوب احداث شود، بجا ماندن تمام یا بخشی از رسوبات در مخزن، غیرقابل اجتناب است. در نتیجه، بتدریج از حجم اولیه ی مخزن کاسته می شود و اگر پیش بینی ها و روشهای کنترل مناسب انجام نگیرد، ممکن است اثرات جبران ناپذیری در کاربرد مخزن داشته باشد. اکثر مخازن برای چندین منظور از جمله تأمین آب شهری، آبیاری، برقابی، کنترل سیلاب و … برنامه ریزی میشوند. هر بخشی از مخزن برای یکی از منظورهای فوق اختصاص داده می شود. ممکن است از بین رفتن ظرفیت اولیه ی مخزن بوسیله ی رسوبات، اثرات مختلفی بر بخش های گوناگون مخزن گذاشته و سبب تغییرات نامطلوب در بهره برداری از مخزن شود. رسوبگذاری در مخازن، علاوه بر کاهش ظرفیت مخزن اثرات سوء زیر را نیز در بر خواهد داشت: ۱) افزایش تبخیر برای یک ظرفیت ذخیره تعیین شده: این امر ناشی از افزایش تر از سطح آب برای یک مقدار ذخیرهی معین بوده که در نتیجه ی آن، سطح وسیع تری در معرض تبخیر قرار گرفته وتلفات آب افزایش مییابد. ۲) رسوبگذاری و بالا آمدن کف مخزن که باعث افزایش ارتفاع سطح آب در اثر وقوع سیلاب های بزرگ و در نتیجه ایجاد آبگرفتگی اراضی و تشکیل باتلاقها در اراضی بالادست سد میگردد. به منظور بیان اهمیت و ضرورت موضوع بررسی روند رسوبگذاری در مخازن، مثالهایی در زیر آورده شده است: مخزن سد یاسوکا بر روی رودخانه ی تریا در ژاپن با ظرفیت ذخیره ی حدود ۵۱ میلیون متر مکعب در مدت ۱۳ سال، ۸۰ درصد از این ظرفیت اولیه ی خود را به واسطه ی تجمع رسوبات از دست داده است.مخزن زونی بر روی رودخانه ی زونی در شهر مکزیکوی آمریکا پس از گذشت ۱۲ سال از شروع بهره برداری، سالیانه به میزان ۶/۸۹٪ از ظرفیت خود را از دست داده است. سد انحرافی آیکاری با ۵۳ متر ارتفاع بر روی رودخانه یامونا، پس از گذشت ۵ سال بهره برداری از آن، تا لبه ی تاج سرریز از رسوبات پر شده است.بعضی از مخازن در هندوستان سالانه ۱٪ از ظرفیت خود را بدلیل تجمع رسوبات از دست می دهند. در کانزاس امریکا، مخزن یک سد با ظرفیت ۳٫۷ هکتار – متر که بر روی رودخانه ی سالمون احداث شده بود، پس از مدت یک سال بطور کامل از رسوب پر گردید.

2-1-مقدمه

2-2-کلیاتی درمورد رسوبگذاری درمخازن سدها

2-2-1-تشریح مراحل ته نشینی رسوبات درمخازن

2-3-تاریخچه ی مطالعات واحداث سدکارون1

2-4-زمین شناسی ساختمانی محل سد

2-5-اهداف احداث سد

2-6-مشخصات فنی سد

2-7-آب وهوای حوضه ی آبریزکارون

2-8-هیدرولوژی رودخانه ی کارون

2-9-مسائل رسوب

2-10-مروری بر مطالعات اولیه وهیدروگرافی مخزن سد

تاثیررسوبگذاری و بالا آمدن بستر رودخانه در بالادست سد

تاثیررسوبگذاری و بالا آمدن بستر رودخانه در بالادست سد

فصل سوم

4-3- دادههای مورد نیاز در 3.0 GSTARS

از دیدگاه مفهومی، 3.0 GSTARS معادلات حاکم و حل آنها را ارائه می کند و داده های تهیه شده توسط کاربر، اطلاعات هندسی و شرایط مرزی هیدرولیکی و رسوبی میباشند که این دو با هم، همان چیزی را تشکیل می دهند که «مدل» نامیده می شود. در بخش های پیشین این فصل، قسمت اول، یعنی معادلات حاکم و نحوه ی حل عددی آنها و نیز نحوه ی وارد کردن دادههای هندسی توضیح داده شد. در این بخش چگونگی وارد کردن دادههای هیدرولیکی و رسویی در برنامه ی GSTARS3.0 توضیح داده می شود. دادههای هیدرولیکی شامل شرایط مرزی جریان و رسوب در بالادست و پایین دست مدل است که مدل با اضافه کردن این شرایط به معادلات حاکم، قادر به حل عددی جریان در کل هندسه ی مدل خواهد بود. داده های رسوبی شامل تعداد کلاسیهای اندازه های ذرات رسوب مربوط به دانهبندی مواد رسویی بستر و درصد وزنی هر یک از این کلاس اندازه ها در توزیع دانه بندی رسوب است. با معرفی این دادهها، برنامه اطلاعات دانهبندی مورد نیاز در روابط محاسبه ی انتقال رسوبا، از قبیل اندازه ی میانه ی ذرات رسوب، را استخراج می نماید.

3-1-مقدمه

3-2-مدل برگشت آب

3-2-1-خط جریان ولوله ی جریان

3-2-2-معادله انرژی

3-2-3-معادله ی ممنتم

3-2-4-محاسبات عمق های نرمال،بحرانی ومزدوج

3-2-5-نمایش مدل

3-2-6-تعریف مقاطع عرضی

3-2-7-مقاومت جریان

3-3-روندیابی رسوب وتنظیمات هندسه ی کانال

3-3-1-معادلات حاکم

3-3-1-1-مبانی تئوریک

3-3-1-2-معادله پیوستگی رسوب

3-3-2-گسسته سازی معادلات حاکم

3-3-3-جداشدگی ومسلح شدن بستر

3-3-4-انباشت

3-3-5-فرسایش

3-3-6-انتقال رسوب در حالت بدون تعادل

3-3-7-محاسبات سرعت سقوط ذرات

3-3-8-انتقال رسوب درمخازن

3-4-داده های مورد نیاز در GSTARS3.0

3-4-1-داده های هیدرولیکی جریان

3-4-1-1-هیدروگراف دبی با منحنی روند دبی-اشل

3-4-1-2-جدول دبی ها بامنحنی دبی-اشل درمقطع کنترل

3-4-1-3-جدول اشل-دبی دریک مقطع کنترل

3-4-1-4-روندیابی مخزن با جدول دبی های ورودی وخروجی

3-4-1-5-روندیابی مخزن بادبی های گسسته سازی شده

3-4-2-داده های رسوبی

3-4-2-1-داده های رسوب ورودی

3-4-3-داده های دما

3-5-نحوه ی وارد کردن داده ها به مدل

3-5-1-داده های ژئومتری

3-5-1-1-کارتTT

3-5-1-2-کارتNS

3-5-1-3-کارتST

3-5-1-4-کارتND

3-5-1-5-کارتXS

3-5-1-6-کارتRE

3-5-1-7-کارتRH

3-5-2-داده های هیدرولوژی

3-5-2-1-کارتNT

3-5-2-2-کارتIT

3-5-2-3-کارتSQ

3-5-2-4-کارتTM

3-5-3-داده های رسوب

3-5-3-1-کارتSE

3-5-3-2-کارتNE

3-5-3-3-کارتNO

3-5-3-4-کارتSF

3-5-3-5-کارتSG

3-5-3-6-کارتBG

3-5-4-اطلاعات خروجی

3-5-4-1-کارتPR

3-5-4-2-کارتPL

3-5-4-3-کارتPX

3-5-4-4-کارتPW

شمایی از تشکیل دلتا در روش تجربی ششوویکز وکوارشی

شمایی از تشکیل دلتا در روش تجربی ششوویکز وکوارشی

فصل چهارم

4-1-مقدمه

در این فصل نتایج بدست آمده از مدل عددی 3.0 GSTARS مورد ارزیابی قرار میگیرد. بعلت تعدد پارامترها و عوامل دخیل در حل و مدلسازی مسأله، روش بکار رفته باید به گونه ای باشد که بتوان اثرات تغییرات هر یک از این پارامترها را به خوبی بررسی و ارزیابی نمود. برای این کار لازم است که در هر حالت از اجرای برنامه، یکی از پارامترها را با ثابت نگهداشتن سایر پارامترها تغییر داد. بعبارت دیگر روش تحلیل نتایج در این تحقیق، به این صورت بوده است که در هر حالت به بررسی و تحلیل نتایج حاصل از تغییرات یک پارامتر با ثابت بودن سایر پارامترها پرداخته شده است.پارامترهای مؤثر را میتوان در سه دسته ی مختلف قرار داد: پارامترهای هندسی، پارامترهای هیدرولیکی و پارامترهای انتقال رسوب.پارامترهای هندسی شامل هندسه مقطع، سختی کانال و ضرایب افت انرژی میباشند. پارامترهای هیدرولیکی شامل این موارد میباشند: برای جریان با سطح آزاد زیر بحرانی، هیدروگراف ارتفاع آب باید با روند رسوبگذاری در مخازن سدها با استفاده از نرم افزار شود. در برنامه ی 3.0 GSTARS استثنایی، در مورد عملکرد مخزنوجود دارد که می توان از دبی به جای ارتفاع در دورترین ایستگاه پایین دست استفاده کرد. در این حالت، اطلاعات مربوط به دبی ورودی و خروجی از مخزن برای تعیین ارتفاع آب در مخزن مورد استفاده قرار میگیرد. در همه ی موارد باید ارتفاع آب در مقطع عرضی مربوط به دورترین نقطه ی پایین دست، ارائه شود. همچنین نباید از شرط مرزی فوق بحرانی در پایین دست استفاده گردد. داده های رسوب شامل این موارد است: هیدروگراف رسوب ورودی باید در اولین مقطع عرضی بالادست (مقطع شماره ۱) از بازه ی مطالعاتی معرفی شود. این کار در 3.0 GSTARS با معرفی دبی های رسوب گسسته، و یا در قالب منحنی دبی آب -دبی رسوب که موسوم به منحنی روند رسوب می باشدانجام میگیرد. این منحنی شامل معادلهای بشکل میباشد که در آن a و b ضرایب ثابتی می باشند که در هر حالت مطالعاتی دارای مقادیر خاص خود می باشند. عامل رسوبی دوم، اطلاعات مربوط به توزیع دانهبندی ماده ی بستر تشکیل دهندهی بازهی مطالعاتی است. نکتهای که باید اشاره شود این است که از سه دسته ی فوق، پارامترهای هندسی و هیدرولیکی بدلیل اینکه مطالعه بر روی یک مورد خاص انجام شده است، ثابت می باشند و تنها پارامترهای انتقال رسوب می توانند تغییر یابند. مهمترین عامل دخیل در حل، نوع معادله ی انتقال رسوب بکار گرفته شده در حل رسوب می باشد. نرم افزار 3.0 GSTARS قادر به حل مدل با استفاده از چهارده روش مختلف می باشد که هر کدام در محدوده های معین و تحت شرایطی خاص، قابل اعمال میباشند. پارامتر دیگری نیز وجود دارد که در نتایج تأثیرگذار بوده و از آن میتوان برای نزدیک تر کردن نتایج به واقعیت و بعبارت دیگر کالیبراسیون مدل استفاده کرد. این عامل ضریب پخش رسوب نامتعادل  میباشد و مفهوم آن این است که در شرایط عدم تعادل رسوبی بستر یعنی فرسایش یا انباشت، باید ضریبی به روابط محاسباتی اضافه شود تا بتواند تأثیر این عامل را بحساب آورد. در این مطالعه که بر روی مخزن سد انجام شده است، بدلیل وقوع انباشت یا رسوبگذاری در بستر و بعبارتی عدم تعادل در بستر، بایستی از ضریب رسوب نامتعادل (کارت های NE یا NO) استفاده گردد.

4-1-مقدمه

4-2-کالیبراسیون مدل به ازای معادلات مختلف حل انتقال رسوب

4-3-کالیبراسیون مدل به ازای مقادیر مختلف ضریب انتقال رسوب نامتعادل

4-4-کالیبراسیون مدل به ازای مقادیر مختلف ضریب رسوب نامتعادل متغیر

4-4-1-تقسیم بازه ی مطالعاتی به دو زیر بازه بامقادیر مختلفNO

4-4-1-1-بررسی اثر تغییرات ضریب فرسایش درزیربازه ی دوم

4-4-1-2-بررسی اثرتغییرات ضریب ته نشینی درزیربازه ی دوم

4-4-1-3-بررسی اثر تغییراتی ضریب ته نشینی درزیربازه ی نخست

4-4-1-4-بررسی اثر تغییرات ضریب فرسایش درزیربازه ی نخست

4-4-1-5-بررسی اثرتغییرات توام ضریب فرسایش وضریب ته نشینی درزیربازه ی نخست

4-4-2-تقسیم بازه ی مطالعاتی به چهار زیربازه بامقادیر NO مختلف

4-4-3-بررسی اثر تغییرات طول زیربازه ها برنتایج مدل

4-4-3-1-مقایسه نتایج به ازای تقسیم بندی مطالعاتی دردوحالت مختلف

4-4-3-2-مقایسه ی نتایج به ازای تقسیم بندی بازه ی مطالعاتی درسه حالت مختلف

4-5-کالیبراسیون مدل به ازای تابع دبی رسوب-دبی آب بالادست بازه ی مطالعاتی

4-6-مقاطع عرضی

4-7-محاسبه ی بازدهی تله اندازی وچگالی رسوبات غوطه ور

4-8-پیش بینی 20 سال آینده

مقایسه داده های تجربی و شبیه سازی در دوزمان محاسباتی

مقایسه داده های تجربی و شبیه سازی در دوزمان محاسباتی

فصل پنجم

۵- ۱- مقدمه

در فصل چهارم تلاش گردید که با استفاده از پارامترهای مؤثر بر فرآیند انتقال رسوب و رسوبگداری در مخزن سد شهید عباسپور و اعمال تغییرات در این پارامترها و متغیرها مدل عددی تهیه شده توسط برنامه 3.0 GSTARS کالیبره شود. لذا در هر یک از بخشهای فصل چهارم یکی از پارامترها تغییر داده شد و برنامه، هر بار به ازای یک مقدار جدید از پارامتر مذکور اجرا شده و نتایج با یکدیگر مقایسه شدند تا بهترین حالت ممکن انتخاب گردد. در این فصل به تحلیل و نتیجه گیری از نتایج ارائه شده در فصل چهارم پرداخته شده و در نهایت پیشنهادات لازم برای ادامه ی روند تحقیقی حاضر در آینده ارائه میگردد.

5-1-مقدمه

5-2-نتیجه گیری

5-2-1-تحلیل نتایج مربوط به نوع معادله ی انتقال رسوب انتخاب شده

5-2-2-تحلیل نتایج مربوط به ضریب انتقال رسوب نامتعادل

5-2-3-تحلیل نتایج مربوط به ضریب انتقال رسوب نامتعادل متغیر

5-2-4-تحلیل نتایج مربوط به تابع دبی آب-دبی رسوب

5-3-پیشنهادات

مراجع

چکیده ی انگلیسی

فهرست جداول

1-1-انواع استاندارد مخازن درروش کاهش سطح

1-2-مقادیر m,c و n برای تعیین مساحت نسبی برحسب نوع مخزن

1-3-ضرایب برای نسخه های 1973 و 1990 معادلات ایکرز-وایت

1-4-مقادیر ضریب درمعادله ی دانشگاه سینگوا

2-1-مشخصات فنی سد شهید عباسپور

2-2-مقادی بارندگی ،تبخیر ودرجه ی حرارت سالیانه برای ایستگاه های هواشناسی محدوده ی سدکارون1-دوره آماری:76-1346

2-3-دبی متوسط ماهیانه وسایر پارامترهای آماری ایستگاه هیدرومتری پل شالو-دوره ی آماری

2-4-دوره ی بازگشت سیلاب های رودخانه ی کارون درایستگاه هیدرومتری پل شالو

4-1-محاسبه ی بازدهی تله اندازی به ازای پوش بالا وپایین

4-2-محاسبه ی چگالی رسوب انباشته شده درمخزن

4-3-محاسبه ی بازدهی تله اندازی به ازای پوش بالا وپایین-پیش بینی برای 20 سال آینده 1395

4-4-محاسبه چگالی رسوب انباشته شده درمخزن-پیش بینی برای 20 سال آینده 1395

فهرست نمودارها

4-1-آنالیز حساسیت به ازای معادلات مختلف انتقال رسوب

4-2-آنالیز حساسیت به ازای مقادیر مختلف NE

4-3-آنالیز حساسیت به ازای مقادیر مختلف NO درحالت تقسیم بازه ی مطالعاتی به دو زیربازه-اثرتغییرات ضریب فرسایش درزیربازه ی دوم

4-4- آنالیز حساسیت به ازای مقادیر مختلف NO درحالت تقسیم بازه ی مطالعاتی به دو زیربازه-اثرتغییرات ضریب ته نشینی درزیربازه ی دوم

4-5- آنالیز حساسیت به ازای مقادیر مختلف NO درحالت تقسیم بازه ی مطالعاتی به دو زیربازه-اثرتغییرات ضریب ته نشینی درزیربازه ی نخست

4-6- آنالیز حساسیت به ازای مقادیر مختلف NO درحالت تقسیم بازه ی مطالعاتی به دو زیربازه-اثرتغییرات ضریب فرسایش درزیربازه ی نخست

4-7- آنالیز حساسیت به ازای مقادیر مختلف NO درحالت تقسیم بازه ی مطالعاتی به دو زیربازه-اثرتغییرات ضریب فرسایش و ته نشنینی درزیربازه ی نخست

4-8-آنالیز حساسیت به ازای مقادیر مختلف درحالت تقسیم بازه ی مطالعاتی به چهار زیربازه

4-9-آنالیز حساسیت به ازای مقادیر مختلف NO درحالت تقسیم بازه مطالعاتی به دو زیربازه اثرتغییرات طول زیر بازه

4-10- آنالیز حساسیت به ازای مقادیر مختلف NO درحالت تقسیم بازه مطالعاتی به دو زیربازه اثرتغییرات طول زیر بازه

4-11-منحنی سنجه ی رسوب بدست آمده از روش های USBR و FAO

4-12-آنالیز حساسیت به ازای تابع دبی رسوب-دبی آب مورد استفاده در بالادست بازه ی مطالعاتی-پوش بالا:روش FAO پوش پایین:روش USBR

4-13-هندسه ی مقطع عرضی وارتفاع رسوب انباشته شده -87/4 کیلومتری بالادست

4-14- هندسه ی مقطع عرضی وارتفاع رسوب انباشته شده -10 کیلومتری بالادست

4-15- هندسه ی مقطع عرضی وارتفاع رسوب انباشته شده -3/14 کیلومتری بالادست

4-16- هندسه ی مقطع عرضی وارتفاع رسوب انباشته شده -20 کیلومتری بالادست

4-17- هندسه ی مقطع عرضی وارتفاع رسوب انباشته شده -55/20 کیلومتری بالادست

4-18- هندسه ی مقطع عرضی وارتفاع رسوب انباشته شده -30 کیلومتری بالادست

4-19- هندسه ی مقطع عرضی وارتفاع رسوب انباشته شده -63/0 کیلومتری بالادست

4-20- هندسه ی مقطع عرضی وارتفاع رسوب انباشته شده -27/2 کیلومتری بالادست

4-21- هندسه ی مقطع عرضی وارتفاع رسوب انباشته شده -87/4 کیلومتری بالادست

4-22- هندسه ی مقطع عرضی وارتفاع رسوب انباشته شده -31/3 کیلومتری بالادست

4-23- هندسه ی مقطع عرضی وارتفاع رسوب انباشته شده -63/0، 27/2و31/3 کیلومتری بالادست

4-24-وضعیت سطح رسوب درمقطع عرضی به فاصله ی 27/2 کلیومتری بالادست بدنه ی سد و به ازای دوپوش بالا وپایین منحنی روند رسوب در20 سال آینده

4-25-وضعیت سطح رسوب درمقطع عرضی به فاصله ی 80/18 کلیومتری بالادست بدنه ی سد و به ازای دوپوش بالا وپایین منحنی روند رسوب در20 سال آینده

فهرست شکلها

1-1-آنالیز حساسیت برای انتقال رسوب در حالت تعادل بستر

1-2-مقایسه ی داده های تجربی وشبیه سازی شده دردو زمان محاسباتی

1-3-چپ:داده های هیدرولوژیک راست:توزیع اندازه ی ماده ی بستر دریک محل ازبالادست مخزن الفانت بات

1-4-حجم تجمعی انباشت رسوبات اندازه گیری شده وپیش بینی شده درمخزن الفانت بات

1-5-تغییرات اندازه گیری شده وشبیه سازی شده ی مقاطع عرضی درمکان های مختلف

1-6-تعریف رودشکن

1-7-شرایط اولیه ی بستر وسطح آزاد محاسبه شده برای بررسی رفتار مربوطبه رودشکن

1-8-نتایج مدل سازی حرکت رودشکن

1-9-نتایج مدلسازی حرکت رودشکن

1-10-جداشدگی ومسلح شدن بستر ناشی ازفرسایش بستر

1-11-فرسایش بستر بنا به توقف ناگهانی تامین رسوب

1-12-شمایی از تشکیل دلتا در روش تجربی ششوویکز وکوارشی

1-13-شمایی از تشکیل دلتا درروش تجربی ششوویکز وکوارشی

1-14-تیپ دلتای تشکیل شده درمخازن سدها

1-15-پروفیلهای محاسبه ومشاهده شده درمخزن شینگو درژاپن

1-16-سیستم رودخانه-مخزن شبیه سازی شده درمدل لوپز

1-17-شمایی از پدیده ی جریان رسوبی غلیظ دریک مخزن

1-18-الگوی حرکت جریان درراس برای پدیده ی جریان رسوبی غلیظ

2-1-دیاگرام شماتیک روند رسوبگذاری درمخزن

2-2-حرکت جریان غلیظ وتشکیل دلتا درمخزن

2-3-پدیده کف کنی درپایین دست سد

2-4-تاثیر رسوبگذاری وبالا آمدن بستر رودخانه دربالادست سد

3-1-نمایش هیدروگراف دبی ورودی بایک سری(هیستوگرام) متشکل از گام های متوالی با دبی ثابت

3-2-نمایش مفاهیم مربوط به لوله ی جریان

3-3-نمایش پارامترهای مربوط به حل معادله ی انرژی

3-4-نمایش شماتیک یک بازه ازرودخانه بامقاطع عرضی مجزا در GSTARS3.0

3-5-تعریف متغیرها دریک مقطع عرضی

3-6-نمایش لایه های مختلف بستر درمحاسبات مربوط به پدیده مسلح شدن

3-7-فلوچارت محاسباتی برنامه ی GSTARS3.0 مربوط به فرآِند جداسازی ومسلح شدن بستر

3-8-سرعت سقوط رسوبات چسبنده که درانتقال باغلظت های بالا

3-9-رابطه بین قطر وسرعت سقوط ذرات

3-10-انباشت مخزن دریک مقطع

3-11-نحوه ی سازماندهی یک کارت داده با استفاده از میدان های مختلف

3-12-نمونه ای از جزئیات مربوطبه کارت های ورودی


ABSTRACT

Sediment transition with river flow and its deposition in dam reservoirs

are natural conditions that civil engineers and sediment engineers are

facing with them in the surface water operation.

The important reason of decreasing the age of dams is the amount of

deposit sediment in the reservoirs. Economic considerations of dam are

based on increasing the age of dams. In this research, the sedimentation

process in Shahid Abbas poor Dam that is one of the important reservoirs

on the Karoon river has been modeled with numerical model of

GSTARS 3.0 and with Geometry, hydrography, inflow and sediment data

for 20 years of operation period for simulation and 10 years for prediction

of sedimentation process .

Firstly, assessment of model’s qualification and calibration of

GSTARS 3.0 have been done and with application of initial specifications

of reservoir, the amount of deposition of sediment and reservoir geometry

in future steps have been predicted.

With assessing the results of GSTARS 3.0 and comparing with the real

estimations it can be shown that simulation model has a little accuracy in

the parts of the reservoir that are located near of the body of dam.

We can conclude that the numerical model of GSTARS 3.0 has the little

accuracy in the transition modeling of fine sediments comparing with the

coarse sediments. These results are shown in some of the simulation of

sediment transition models such as HEC-6. Finally, the results of

prediction have been presented for 20 years in the case study of Shahid

Abbas poor Dam.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

[purchase_link id=”105960″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

خرید فایل pdf وسفارش word

[purchase_link id=”105962″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید