مقدمه:
بدلیل شیوع بیماری های عفونی توسط باکتری های بیماری زای مختلـف و پیـشرفت مقاومـت آنهـا درمقابل آنتی بیوتیک های گروههای دارویی، پژوهشگران را به آن داشت که عوامـل ضـدمیکروبی جدیـدی راجستجو کنند . امروزه موا دی در ابعاد نانو بوجود آمده است که بدلیل مساحت سطح به حجم بالا و خواصفیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد به عنوان مواد ضدمیکروبی جدید استفاده می شوند. تولید پوشاک هـایجدید که در واقع مواد نانو فاز را روی پارچه منسوج قرار داده انـد در دانـشگاهها و صـنعت بـسیار توسـعهیافته. اخیراً بخش وسیعی از نانو ذرات با ساختارهای گوناگون را می توانند روی الیاف قرار داد که منجر به تولید منسوجات با خواص جدید می شوند.یونهای نقره که به عنوان مواد آنتی باکتریال استفاده می شوند ،امروزه نوآوری جالب تـوجهی را بوجـودآورده اند که علت آن از بین بردن باکتریهایی است که نسبت به آنتی بیوتیک ها افزایش مقاومت داشته انـد .بطور خلاصه فعالیت ضدباکتری نقره بسیار معروف است و روی حدود 650 نوع از باکتری ها تأثیر واضـح وروشنی دارد.تحقیقات اخیر ثابت کرده که فعالیت آنتی باکتری نانو ذرات نقره بستگی به جـذب شـیمیایی +Ag داردکه بطور آماده روی سطح نانو نقره شکل داده میشـود کـه ناشـی از حـداکثر حـساسیت آنهـا نـسبت بـهاکسیژن است . بنابر این مکانیزم تحویل یون نقره از خوشه های نقره به باکتریها نیازمند تحقیقات بیـشتریاست. از این رو ترکیب نانو ذرات نقره را روی انواع مختلفی از پارچه ها با روشهای مختلف قرار داده اند تـامنسوجات ضدمیکروبی تولید کنند که در این پـروژه بـه پایـدار سـازی نـانو نقـره در برابـر شستـشو رویکالاهای نایلون توسط عوامل مختلف پرداخته شده است.

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه …………………………………………………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: مقدمه.

فناوری نانو واژه ای است کلی که به تمام فناوری های پیشرفته در عرصه کار با مقیاس نانو اطلاق مـی شـود .
معمولاً منظور از مقیاس نانوابعادی در حدود 1nm تا nm100 می باشد. (1 نانومتر یـک میلیـاردیم متـراست). اولین جرقه نانوتکنولوژی (البته در آن زمان هنوز به این نام شناخته نشده بود) در سال 1959 زده شد. در این سال ریچارد فاینمن طی یک سخنرانی با عنوان »فضای زیادی در سطوح پـایین وجـود دارد« ایده نانو تکنولوژی را مطرح ساخت. وی این نظریه را ارائه داد که در آینده ای نزدیک می توانیم مولکول هـاو اتم ها را به صورت مسقیم دستکاری کنـیم . واژه فنـاوری نـانو اولـین بـار توسـط نوریوتـاینگوچی اسـتاددانشگاه علوم توکیو در سال 1974 بر زبانها جاری شد. او این واژه را برای توصیف ساخت مـواد (وسـایل ) دقیقی که تلورانس ابعادی آنها در حد نانومتر می باشد، به کار بـرد . در سـال 1986 ایـن وا ژه توسـط کـیاریک درکسلر در کتابی تحت عنوان : »موتور آفرینش: آغاز دوران نانو فناوری «بازآفرینی و تعریـف مجـددشد. وی این واژه را به شکل عمیق تری در رساله دکترای خـود مـورد بررسـی قـرار داده و بعـدها آنـرا درکتابی تحت عنوان »نانوسیستم ها ماشین های مولکولی چگونگی ساخت و محاسبات آنها« توسعه داد[1].مقیاس نانوسازمان بین المللی استانداردها یک متر را بدین گونه تعریف کرده است: طولی که توسـط نـور در خـلأ دربازه زمانی 29979457/1 ثانیه طی می شود، یک متر می باشد ویک نانومتر 9-10متر می باشد. بـا ایجـادارتباط میان اندازه اتم ها و مقیاس نانو میتوان یک نانومتر را راحت ترتصورکرد. یک نانومتر برابـر قطـر 10 اتـم هیـدروژن و یـا 5 اتـم سیلـسیم مـی باشـد .درک ایـن موضـوع بـرای افـراد معمـولی نیـز راحـت تـرمیباشد .همچنین:یک نانو متر یک میلیاریم متر است.یک گلبول قرمز دارای عرض تقریبـی هفـت هـزارنانومتر است.یک مولکول آب دارای قطری حدود 1 نانو متراست. مولکول اندازه پروتئینهـا بـین 1 تـا 20 نانومتر است. طبق تعاریف مقیاس طولی بین 1 نانومتر تا 100 نانومتر را مقیاس نانو می گویند[1].تعریف نانو فناوری:یک نانومتر یک هزارم میکرون است و اگر بخواهیم احساس فیزیکی نسبت به آن داشته باشـیم مـی تـوانگفت که یک نانومتر 80000/1 قطر موی انسان می باشد اما این تعریف مقیاس نـانو، نمـی توانـد مقایـسهدرستی باشد چرا که ضخامت موی انسان با توجه به خصوصیات فردی هرانسان از چنـد ده میکرومتـر تـاچند صدمیکرومتر متغیرمیباشد. بنابراین نیاز به یک استاندارد برای بیان مفهوم مقیاس نانو وجود دارد. با ایجاد ارتباط میان اندازه اتم ها و مقیاس نانو می توان یک نانومتر را راحت ترتصورکرد. یک نانومتر برابر قطر 10 اتم هیدروژن و یا 5 اتم سیلسیم میباشد. درک این موضوع برای افراد معمولی نیز راحتتر می باشـد .علی رغم اینکه درک اندازه یک اتم برای افراد غیرعلمی ساده نمی باشد، با اینحال انـدازه دقیـق اتـم بـرایفهماندن این مقیاس زیاد اهمیت نـدارد . چیـزی کـه بـا ایـن تـشابه مـشخص مـی شـود، ایـن اسـت کـهنانوفناوری عبارت است از: دستکاری کوچکترین اجزاء ماده یا اتم ها[1].نانو فناوری عبارت است از هنر دستکاری مواد در مقیاس اتمی یا مولکولی و به خصوص ساخت قطعات و لوازم میکروسکوپی (مانند روبات های میکروسکپی)،نانوفناوری فناوری است که بر پایه دستکاری تک تک اتم ها و مولکول ها استوار است بدین منظور که بتوان ساختاری پیچیده را با خصوصیات اتمی تولید کرد.

1-1) فناوری نانو- مفاهیم بنیادین و تعاریف ……………………………………………………………..4
1- 2) الیاف نایلون …………………………………………………………………………………………..9
1- 2-1) ساخت نایلون 6 و خواص آن ……………………………………………………………………11
1- 3) از نقره تا نانو نقره …………………………………………………………………………………..12
1-4) باکتری ها …………………………………………………………………………………………….13
1- 5)روشهای تولید نانو ذرات نقره ………………………………………………………………………14
1-5-1)روش احیاء شیمیایی مؤثر و جدید در سـاخت پـودر و دیـسپرس کلوئیـدینانو نقره …………15
1- 5-2) ساخت نانو ذرات در پلی متیل متاکریلات ……………………………………………………..18
1- 5-3) بهینه سازی شرایط آزمایش بر اساس طرح تاگوچی برای ساخت ذرات نانو نقره به روش احیاء شیمیایی ………………………………………………………………………………………………………………..19
1- 5-4) ساخت ذرات کلوئیدی نانو نقره در میکروامولسیون آب / روغن ……………………………..20
1- 5-5) دیسپرس های کلوئیدی نقره پایدار با استفاده از زنجیره کوتاه پلی اتیلن گلایکول …………21
1- 5-6) سنتز نانو کامپوزیت نقره – لیپوزوم ………………………………………………………………21
1- 6) منسوجات و پلیمر های پوشیده با نانو ذرات نقره ………………………………………………..22
1- 6- 1) قرار دادن نانو ذرات نقره روی پارچه های نایلون،پلی استر و پنبه به روش صوتی- شیمیایی و بررسی فعالیت آنتی باکتریالی آنها ………………………………………………………………………………………………….22
1- 6- 2) لایه لایه قرار دادن نانو ذرات نقره آنتی باکتریال روی منسوجات………………………………25
1- 6- 4)رهایش یون نقره از روی کامپوزیتهای آنتی باکتری نقره / پلی آمید ………………………….28
1-6-5) ساخت الیاف نقره- پلی اورتان توسط نفوذ و احیای یون نقره ………………………………….29
1- 6- 6) شکل شناسی و خصوصیات مکانیکی کامپوزیتهای ضد میکروبی نقره/پلی آمید ………….30
1- 6- 7) روش جدید پایداری نانو ذرات روی سطوح منسوج ……………………………………………..31
1- 6- 8) مروری بر کاربرد مواد نانو ساختارغیر آلی در اصلاح منسوجات: توجه روی خواص ضد میکروبی ……………………………………………………………………………………………………………………31
1-6-9) روش جدید برای تولیـد منـسوجات بـا دوام چنـد منظـوره بـا اسـتفاده ازپوشش نانو کامپوزیت …………………………………………………………………………………………………………………….32

میکروگراف  FESEMاز پودر  Ag2oاز دیسپرس کلوئیدی

میکروگراف FESEMاز پودر Ag2oاز دیسپرس کلوئیدی

فصل دوم: مواد و روش ها:

نیترات نقره از شرکت مرک آلمـان بـا خلـوص% 9/99 و جـرم مولکـولیg/mol 87/169، هیدروکـسیدسدیم از شرکت مرک آلمان با جـرم مولکـولیg/mol 00/40، محلـول آمونیـاک %25 از شـرکت مـرکآلمان(Merck)، محلول کلویید نانو ذرات نقره ppm000/10 از شـرکت Nano GH europe ، پلـیوینی ل پیرولی دن (PVP) ب ا درج ۀ پلیمریزاس یون 40000 از ش رکت فلوک ا، 1و2و3و4- بوت ان تت را کربوکسیلیک اسید (8C8H10O ) با خلوص %98 و جـرم مولکـولیg/mol 16/234 و سـدیم فـسفیناتمونو هیدرات (Na H2PO2.H2O ) با خلوص %99 و جرم مولکـولیg/mol 99/105 از شـرکت مـرک(Merck) آلمان، محیط کشت (Tryptic Soy agar (TSA و کلرید سدیم با خلوص %9/99 از شرکت مرک آلمان (Merck)، پارچۀ نایلون6 تحت نام تجاری دوشس بـا نمـره نـخ tex 50 و بافـت 1×1 سـادهحلقوی و وزن متر مربع2g/m 85 . همۀ مواد استفاده شده بدون اصلاح یا خـالص سـازی بیـشتر مـصرفشده اند. آب دیونیزه در واکنش و در کل فرآیند جهت تمیزکاری استفاده شده است.

2-2) روش ها

2-2-1) سنتز نانو کامپوزیت نقره/پلی وینیل پیرولیدون توسط تابش دهی UV
نقره معروف به فلزی است که در دوران عصر حجر استفاده می گشته و یونـانی هـا بـرای پخـت و پـز ونگهداری آب از آن استفاده می کردند. نانو ذرات فلزی همچون نقره و طلا، پتانسیل زیادی در کاربرد هایتکنولوژی دارند و به دلیل خواص جالبشان توجه زیـادی را در سـالهای اخیـر بـه خـود جلـب کـرده انـد.خواصی همچون الکتریکی، نوری، کاتالیستی، ضد میکروبی، حرارتی و… دارند که بـه دلیـل ناحیـۀ سـطحفعال نسبت به حجم زیاد آنها، بسیار پر کاربرد می باشند. خواص ضد میکروبی ترکیبات نقره و یـون هـاینقره به طور تاریخی شناخته شده و گستره وسیعی از کاربردها را در وسایل ضد عفـونی کننـده پزشـکی وخانگی دارا می باشد. از جمله کاربرد های دیگر آنها در کاتالیست ها، جوهرهای رسانا، چسب های فیلمـینازک، افزودنی برای مواد الکترونیکی گوناگون، فتونیک و الکترونیک می باشد[27].نانو ذرات نقره در غلظت های کم، در حلالهای آلی و آبی[28] به سـادگی تهیـه مـی شـوند و در مقیـاسهای بالا نیاز به کنترل دقیق تر شرایط آزمایش جهت دوری از تجمع نانو ذرات دارند. بطور کلـی در روشتولید پایین به بالای نانو ذرات، سه ماده نمک فلز،سطح فعال و عامل احیاء کننده باعـث تـشکیل محلـولکلوییدی زرد طلایی می شوند که افزایش غلظت مولی مواد سبب افزایش سایز ذرات و تجمع آنها میشود.روشهای مختلفی جهت تولید نانو ذرات نقره همچـون احیـای شـیمیایی، احیـای فتـو شـیمیایی، صـوتیشیمیایی، الکتروشیمیایی، لیزر و… استفاده شده است . احیای شیمیایی روشی است که مکرراً برای ساخت نانو ذرات نقره (AgNPs) بصورت دیسپرس کلوییدی در حلالهای آلی و آبـی اسـتفاده شـده اسـت، ولـیروشهای ساخت سبز به دلیل سازگاری با محیط زیست بسیار مناسب تر می باشند در این میـان بـسیاریاز سطح فعالها، کربوکسیلیک اسید ها و… سبب نرمی زیر دست، پوشش دهی خوب، توانایی احیای ملایـمو دوستدار محیط زیست می باشند که در تولید نانو ذرات نقره استفاده می شوند[28]. نانو ذرات نقـره درپلیمر هایی همچون (PVP) پلی وینیل پیرولیدون[8،7]، پلی وینیل الکل[28]، پلی متیل مت اکریلات،پلی اکریلیک اسید، پلی آنیلین، پلی استایرن و… گـزارش شـده انـد. از جملـه مـواد پایـدار کننـده بـرایمحافظت و دیسپرس کردن نانو ذرات در محلول های آبکی شـامل ژلاتـین، آگـار، سـیکلو دکـسترین هـا،پپتید ها و استات سلولز و غیره است[29].انواع ساده ای از سطح فعال های پلیمری، هموپلیمر ها همچونPVP هستند که واحـد هـای تکـرارشونده یکسان دارند. هموپلیمر ها دارای فعالیت سطحی کم هستند که از این رو بخش هـای همـوپلیمریآنها حلالیت آبی بالایی داشـته و تمایـل بـه جـذب کمـی در اتـصال دارنـد[30]،از طرفـی پلـی وینیـلپیرولیدون یک پلیمر زیست سازگار و بی ضرر است که به عنوان پایدار کننده و پوشش دهنـده در تولیـدن انو ذرات نقــره اســتفاده مــی ش وند[30]. همچن ین از PVP در تولی د نــانو الی اف توســط فرآینــدالکتروریسندگی نیز استفاده کرده اند[31]. با توجه به روش پرتو افکنی فـرابنفش بـرای سـنتز نـانو ذراتنقره و استفاده از پایدار کننده زیست سازگارPVP ، این روش به عنوان یک روش سبز و سازگار با محیطزیست به حساب می آید.

-1) مواد ……………………………………………………………………………………………………………..35
2-2) روش ها ………………………………………………………………………………………………………35
2-2-1) سنتز نانو کامپوزیت نقره/پلی وینیل پیرولیدون توسط تابش دهی UV ……………………ا……….35
1- 6- 3) اثر ضد میکروبی پلی آمید 6/نانو نقره و میکروکامپوزیتها …………………………………………..36
2-2-2) پوشش دهی نانو ذراتAg/PVP روی منسوجات نایلونی با تکنیک پد وبررسی ثبات شستشویی روی خواص ضد میکروبی……………………………………………………………………………………………………………..37
2- 2-3) بکارگیری نیترات نقره و آمونیاک در تهیۀ کالای نایلون حاوی ذرات نانو نقره ………………………..40
2-2-4) پایدار سازی نانو ذرات نقره روی پارچۀ نایلونی توسط مـواد کـراس لینـککنندهBTCA به روش پد و تأثیر کراس لینـک کننـده در ثبـات شستـشویی نـانو ذرات …………………………………………………………………………………43
2-3) روش های آزمون……………………………………………………………………………………………. 46
2-3-5) آزمون های دیگر روی نمونه های عمل آوری شده…………………………………………………… 49

 :11-1تصویر  HR-SEMالیاف دست نخورده، ) (bپارچۀ پوشیده با ذرات نقره با بزرگنمایی کم، ) (cپارچۀ پوشیده با ذرات نقره با بزرگنمایی با

:11-1تصویر HR-SEMالیاف دست نخورده، ) (bپارچۀ پوشیده با ذرات نقره با
بزرگنمایی کم، ) (cپارچۀ پوشیده با ذرات نقره با بزرگنمایی با

فصل سوم: نتایج و تحلیل آنها

اثر نقره روی سطح
با توجه به انرژی سطحی بالای نانو ذرات نقره انتظار می رود آبدوستی زیادی در سطح پوشش داده شـدهبا نانو ذرات نقره ایجاد شود. به هر حال وجود سطح فعال برای پایدار سازی در نانو نقره کلوییـدی ممکـناست بر این اثر غلبه کنند. با افزایش غلظت نقره اثر سطح فعالها جبران می شود خصوصیات محلول کلوییدی نانو ذرات نقره/پلی وینیل پیرولیدون
یک پارامتر مفید برای تعیین پایداری ذرات در محلول، قطر هیدرودینامیکی اسـت. قطـر لایـۀ پلیمـریسطحی یا پیوند داده شده بعلاوه هر بخش وابسته از لایه هیدراته شده، قطـر هیـدرودینامیکی ذرات مـیباشد. روشهای مختلفی برای بدست آوردن قطر هیـدرودینامیکی بکـار گرفتـه شـده اسـت: 1) فـرا مرکـزگریزی، 2) پراکندگی نور دینامیکی( طیف همبستگی فتون ها)، 3) میکرو الکتروفـورز. چنـدین دسـتگاهاتوماتیک برای اندازه گیری تغییر پذیری الکتروفورز (تحـرک ذرات معلـق در مـایع) مجـود دارد : دسـتگاههای زتا سایزر مال ورن، کولتر دلسا سایزر و بروک هاون. برای اندازه گیری دقیق تر قطر هیدرودینامیکی ،بهتر است که ذرات کوچکتر بوده و ضخامت لایـۀ پلیمـری روی آن ، دسـت کـم 10% شـعاع ذرات باشـد(دقت اندازه گیری قطر هیدرودینامیکی مثبت و منفی 1% است)[53]. برای اندازه گیری قطر هیدرودینامیکی نانو ذرات نقره محلول کلوییدی بر پایـۀPVP ، از دسـتگاهZeta (sizer nano series (Malvern مـدل HS 3000 در دمـایc 250 اسـتفاده شـده اسـت. محلـولکلوییدی نانو ذرات نقره را در غلظت های مختلف تحت آزمایش قرار داده کـه در نهایـت میـانگین توزیـعاندازه قطر هیدرودینامیکی آن nm4/91 بدست آمده است که در شکل3-1 مشاهده می شود.

3-1) سنتز نانو کامپوزیت نقره/پلی وینیل پیرولیدون توسط تابش دهی UV ا……………………………..54
3- 2) پوشش دهی نانو ذرات Ag/PVP روی منسوجات نایلونی با تکنیک پد و……………………………. 57
3- 3) بکارگیری نیترات نقره و آمونیاک در تهیۀ کالای نایلون حاوی ذرات نانو نقره …………………………71
3-4) پایدار سازی نانو ذرات نقره روی پارچـۀ نـایلونی توسـط مـواد کـراس لینـککنندهBTCA به روش پد و تأثیر کراس لینـک کننـده در ثبـات شستـشویی نـانو……………………………………………………………………………………… 86

فصل چهارم: نتیجه گیری

4-1) تولید نانو ذراتAg/PVP و پایداری آن روی منسوجات نـایلونی بـا تکنیـکپد و بررسی ثبات شستشویی روی خواص ضد میکروبی ………………………………………………………………………………………………………..103
4-2) بکارگیری نیترات نقره و آمونیاک در تهیۀ کالای نایلون حاوی ذرات نانو نقره ……………………….103
4-3) پایدار سازی نانو ذرات نقره روی پارچۀ نایلونی توسطBTCA به روش پـد وتأثیر آن در ثبات شستشویی نانو ذرات …………………………………………………………………………………………………………………..103
4-4) نتایج تحلیل آماری……………………………………………………………………………………… 104
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………108
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………..109
فهرست منابع لاتین …………………………………………………………………………………………..109
سایتهای اطلاع رسانی……………………………………………………………………………………… 117
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………… 119

 

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها
3-1: اتمهای الکترون دوست با قابلیت واکنش با آمین ها………………………………………………… 57
3-2: مقادیرL,a,b بـرای نمونـه هـای پارچـۀ عمـل شـده و نـشده بـا نـانو ذرات……………………….. 63
3-3: درصد ضد میکروبی پارچـۀ نـایلون- نـانوAg/PVP روی بـاکتری اشریـشیاکولی …………………….67
3-4: درصـ د ضـ د میکروبـ ی پارچـ ۀ نـ ایلون- نـ انو Ag/PVP روی بـ اکتری استافیلوکوکوس اورئوس ……………………………………………………………………………………………………………………67
3- 5: مقایسۀ میانگین دو نمونه از پارچۀ نایلون- نانو Ag/PVP، با استفاده از جدول آنوا و آزمون دانکن برای حالت میانگین امتیاز شستشو در باکتری E.coli ,S.aureus…………ا……………………………………………………………..69
3-6: آزمـون تـی زوجـی و میـانگین شاخـصها بـا توجـه بـه آزمـونrepeated .coli روی باکتری measure……………ا……………………………………………………………………………………………70
3-7: آزمـون تـی زوجـی و میـانگین شاخـصها بـا توجـه بـه آزمـونrepeated S.aureus روی باکتری measure…………………………ا……………………………………………………………………………….71
3-8: مقادیر L,a,b برای نمونه های پارچۀ نایلون عمل شده و نشده با نانو نقره…………………………. 78
3-9: درصد ضد میکروبی پارچۀ نایلون- نانو نقره روی باکتری اشریشیا کولی……………………………. 82
3-10: درصد ضد میکروبی پارچۀ نایلون- نانو نقـره روی بـاکتری اسـتافیلوکوکوساورئوس ……………….82
3- 11: مقایسۀ میانگین سه نمونه از نایلون- نانو نقره، با استفاده از جدول آنوا و آزمون دانکن برای حالت میانگین امتیاز شستشو در باکتری E.coli , S.Aureus ……………………………..ا………………………………………..82
3- 12: آزمون تی زوجی و میانگین شاخصها با توجه به آزمون repeated .coli روی باکتری measure….ا…………………………………………………………………………………………………………85
3-13: آزمون تـی زوجـی و میـانگین شاخـصها بـا توجـه بـه آزمـونrepeated S.aureus روی باکتری measure………….ا………………………………………………………………………………………………….86
3- 14: مقادیر L,a,b برای نمونه های پارچۀ عمل شده با gr/lit50 از BTCA و عمل نشده ………………..92

3-15: درصد ضد میکروبی پارچۀ نـایلون- نـانو نقـره حـاویBTCA/SHP رویباکتری اشریشیا کولی …………….95
3-16: درصــد ضــد میکروبــی کامپوزیــت پارچــۀ نــایلون- نــانو نقــره حــاویBTCA/SHP روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ………………………………………………………………………………………………………………………………96
3-17: درصد ضد میکروبی پارچـۀ نـایلون- نـانو نقـره بـدونBTCA/SHP روی باکتری اشریشیا کولی ………………97
3-18: درصد ضد میکروبی پارچۀ نـایلون- نـانو نقـره بـدونBTCA/SHP رویباکتری استافیلوکوکوس اورئوس …………………………………………………………………………………………………………………………………97
3- 19: مقایسۀ میانگین چهار نمونه، با استفاده از جدول آنوا و آزمون دانکن برای حالت میانگین امتیاز شستشو در باکتری E.coli , S.aureus. ………………….ا……………………………………………………………………………………………99
3-20: آزمون تـی زوجـی و میـانگین شاخـصها بـا توجـه بـه آزمـونrepeated .coli روی باکتری measure……ا………………………………………………………………………………………………………………..100
3- 21: آزمون تی زوجی و میانگین شاخصها با توجه به آزمون repeated .aureus روی باکتری measure………………….ا…………………………………………………………………………………………………101
4-1: مقایسۀ نه نمونه با استفاده از جدول آنوا و آزمون دانکن برای حالت میـانگینامتیاز شستشو در باکتری E.coli …………………ا………………………………………………………………………………………………………………..105
4-2: مقایسۀ نه نمونه با استفاده از جدول آنوا و آزمون دانکن برای حالت میـانگینامتیاز شستشو در باکتری S.aureus ………………………………………………………………………………………………………………………………….ا105
4- 3: آزمونهای تی مستقل برای بررسی تساوی 4 حالت در دو باکتری در نایلون…………………………………… 107
1-1: پلیمریزاسیون افزایشی کاپرولاکتام……………………………………………………………………………………. 10
1-2: زنجیره پلیمری نایلون 6 و نایلون 6،6…………………………………………………………………………………… 10
1- 3: میکروگراف FESEM از پودر o2Ag از دیسپرس کلوئیدی……………………………………………………………… 17
1- 4: میانگین توزیع سایز ذرات نقره بدست آمده توسط آنالیز LPSA ا……………………………………………………..17
1- 5: نمونه XRD مربوط به Ag ساخته شده توسط احیا کننده های مختلف…………………………………………….. 18
1-6: تصاویر SEM از لایۀ Ag/PMMA با 10% نانو نقره قرار گرفته……………………………………………………………19
1-7: تصاویرFE-SEM پـودر نقـره بـا غلظـت هـایb) ، M 0/001 (a) : SDS )M 0/01 (c) ، M 0/005………ا……………20
1- 8: تصویر TEM نانو ذرات نقره که در میکرو امولسیون آب- دودسان-AOT ا………………………………………………21
1-9: پارچه پنبه ای (a) قبل و (b) بعد از پوشش با نانو ذرات نقره…………………………………………………………..24
1-10: الگویXRD نانو ذرات نقره که به روش صوتی شیمیایی روی پارچۀ پنبـهای قرار گرفته …………………………..25
1-11: (a) تصویرHR-SEM الیاف دست نخورده، (b) پارچۀ پوشـیده بـا ذرات نقره با بزرگنمایی کم ،(c) پارچۀ پوشیده با ذرات نقره با بزرگنمایی بالا ……………………………………………………………………………………………………………………25
1-12: تصاویرSEM الیاف نایلون (A) و ابریشم (B-C) که بـا 20 لایـهPEM ازPDADMAC و PMA آغشته به نانو ذرات نقره پوشش داده شده اند ……………………………………………………………………………………………………………………..26
1-13: تصویرTEMنانو کامپوزیتPA6/Ag شامل %wt5/1 نقره………………………………………………………………..27
1-14: تصویرSEM میکروکامپوزیتPA6/Ag شامل %wt9/1 نقره……………………………………………………………..28
1-15: تصویر SEM پودر نقره در ماتریس پلـی آمیـد دسـیپرس صـاف m2/g(a  78/0 b) دیسپرس توده ای درg/22/5 m………………………………………ا………………………………………………………………………………………………29
1-16: (a-c) تصاویرSEM کامپوزیتهایPA/Ag کـه شـامل 2 و 4 و 8 درصـدوزنی پودر نقره …………………………………..31
2-1: علامت گذاری نمونه برای تعیین میزان کج شدگی………………………………………………………………………. 49
3- 1: منحنی توزیع اندازه قطر هیدرودینامیکی نانو ذرات Ag/PVP با میانگین اندازه .91nm………………………..ا……….55
3- 2: طیف UV-Vis از نانو کامپوزیت نقره/پلی وینیل پیرولیدون………………………………………………………………… 56
3- 3: شمای مکانیزم پوشش دهی نقره توسط پلی وینیل پیرولیدون………………………………………………………… 56
3-4: ساختمان پلی وینیل پیرولیدون………………………………………………………………………………………………. 57
3-5: فرمول کلی پلیمر نایلون 6…………………………………………………………………………………………………….57
3-6: شماتیک اتصال PVP حاوی نانو ذرات نقره به نایلون 6……………………………………………………………………..58
3-7: تصاویرa SEM ) نحوه قرار گیری نانو ذرات نقره روی سـطح الیـاف نـایلون،b ) نانو ذره قرار گرفته شده روی سطح نمونه با اندازه ذره c ، 53nm) نایلون خام …………………………………………………………………………………………………..59
3- 8: طیف EDAX از نانو ذرات PVP/Ag روی سطح پارچۀ نایلونی……………………………………………………………. 61
3- 9: طیف XRD از نانو ذرات نقره/ پلی وینیل پیرولیدون پوشیده روی پارچۀ نایلونی………………………………………. 61
3- 10: آنالیز اسپکتروسکوپی پخش انعکاسی روی پارچه های نایلون خام و نایلون حاوی غلظت های 100و200 ppm از نانو ذرات Ag/PVP ……………………………………………………………………………….ا……………………………………………….62
3-11: تغییــرات رنگــی بــین نمونــه هــای 100و ppm200 از نــایلون- نــانو ذرات Ag/PVP در مقایسه با نمونۀ عمل نشده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
3- 12: پیک انعکاسی برای نمونه های 100و ppm200 از نایلون- نانو ذرات Ag/PVP در مقایسه با نمونۀ عمل نشده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
3- 13: نمودار درصد کشندگی نسبت به دفعات شستشو روی دو باکتری E.coli (a و S.aureus (b از نمونه های نایلون- نانو ذرات Ag/PVP ……………………….ا…………………………………………………………………………………………………….66
3- 14: شماتیک اتصال نانو ذرات نقره به نایلون 6 به کمک ماده واسط +[2(3Ag(NH] ا………………………………………….72
3- 15: تصاویر SEM از بزرگنمایی 2 میکرو متر تا 200 نانو متر،a) نحوه قرار گیری نانو ذرات نقره روی سطح الیاف نایلون ،b) نانو ذره قرار گرفته شده روی سطح نمونه ……………………………………………………………………………………………….75
3- 17: منحنی SEM-EDAX پارچۀ نایلونی پوشش داده شده با غلظت ppm35 از نانو ذرات نقره ……………………………75
3- 16: طیفXRD پارچۀ نایلونی پوشش داده شده با نانو ذرات نقره……………………………………………………………. 76
3- 18: منحنی اسپکتروسکوپی پخش انعکاسی کامپوزیت های پارچۀ نایلون- نانو ……………………………………………77
3- 19: تغییرات رنگی بین نمونه های 10، 25 و ppm35 در مقایسه با نمونۀ عمل نشده ……………………………………78
3- 20: پیک انعکاسی برای نمونه های 100و ppm200 در مقایسه با نمونۀ عمل نشده …………………………………….79
3- 21: نمودار درصد کشندگی نسبت به دفعات شستشو روی باکتری………………………………………………………. 81
3-22: نمــودار درصــد کــشندگی نــسبت بــه دفعــات شستــشو روی بــاکتری……………………………………………. 81
3-23: ساختمان 1,2,3و4- بوتان تترا کربوکسیلیک اسید………………………………………………………………………… 87
3- 24: فرآیند تشکیل شبکۀ BTCA به کمک کاتالیزور SHP روی پارچۀ نایلونی………………………………………………. 87
3- 25: تصاویر SEM ازa) پارچۀ نایلونی پوشیده با نانو ذرات نقره/BTCA وb) نایلون بدون پوشش ………………………….89
3- 26: طیف EDAX از نمونه های نایلونی پوشیده با نانو ذرات نقره که توسط BTCA/SHP پایدار گشته اند. …………….90
3- 27: طرح XRD از پارچۀ نایلونی پوشیده با نانو ذرات نقره و پایدار شده با BTCA/SHPا……………………………………..90
3- 28: آنالیز اسپکتروسکوپی پخش انعکاسی روی پارچه های نایلون خام و نایلون حاوی غلظت های 100و200 ppm از نانو ذرات نقره ……………………………………………………………………………………………………………………………………..91
3- 29: تغییرات رنگی بین نمونه های 100و ppm200 در مقایسه با نمونۀ عمل نشده ………………………………………92
3- 30: پیک انعکاسی برای نمونه های 100و ppm200 در مقایسه با نمونۀ عمل نشده …………………………………….93
3- 31: نمودار درصد کشندگی نسبت به دفعات شستشو روی دو باکتری a) برای نمونه های Escherichia coli (b و Staphylococcus aureus Ag/BTCA/SHP….ا……………………………………………………………………………………..95
3- 32: نمودار درصد کشندگی نسبت به دفعات شستشو روی دو باکتری a) برای نمونه های Escherichia coli (b و Staphylococcus aureusBTCA/SHPبدون…………………………………………………………………………………………95
4- 1: منحنی مقایسۀ 9 نمونه با استفاده از جدول آنوا و آزمون دانکن برای حالت میانگین امتیاز شستشو در باکتری E.coli ا…………………………………………………………………………………………………………………………………………105
4- 2: منحنی مقایسۀ 9 نمونه با استفاده از جدول آنوا و آزمون دانکن برای حالت میانگین امتیاز شستشو در باکتری S.aureus …………………….ا…………………………………………………………………………………………………………………….106
4- 3: اختلاف باکتری کشی 9 نمونه بین دو باکتری E.coli و S.aureus در حالت میانگین امتیاز شستشو، با استفاده از جدول آنوا و آزمون دانکن …………………………………………………………………………………………………………………………..106

 

Abstract
Nowadays, researchers due to environmental pollution, caused by population growth, have to search about both good and health ways as best products suitable for human better life. One of these productsb is textiles that widely used in everyday life of people, so the need prevent from entering or transmission of both pollution and germs in their.
In new century, nanotechnology due to nano metals deliver ability has very improved. In this size of nano metals, there are many changes in optical, physical and chemical properties, for example when silver metals converted to nanoparticles, their antimicrobial ability extraordinary increases.
Today, only alittle studies on the reaction of silver nanoparticles has been carried out human body. too likely effects of incompatibility, distribution, accumulation and toxicity in their body is little known on the body. Textiles can suitable environment for the growth of microorganisms, specially in proper body temperature and humidity, so there are many investigations on the modified antimicrobial textiles made to toxicity reduce in them. Study on SEM images, resulted that the spherical nanoparticles are located on the surface fabric has a antimicrobial properties significantly compared with fabrics that silver nanoparticles are located in their center.
So in this research, methods Stabilization of silver nanoparticles on the nylon fiber, the antimicrobial effects of silver nanoparticles than washing frequency, and production of silver nanoparticles has been discussed.مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان