مقدمه

امروزه درعصر ارتباطات واستفاده از شبکه های تلفنی،موبایل،اینترنت وباتوجه به محدودیت پهنای باند درشبکه های مخابراتی،فشرده سازی صوت امری اجتناب ناپذیراست.دردهه های اخیر روش های متفاوتی درزمینه فشرده سازی صوت مطرح شده است.مناسب ترین وپرکاربردترین آنها کدکننده های آنالیز باسنتز می باشند که توسطAtal&Remde در سال1982 معرفی شد.درسال1985 توسط استاندارد مهم براساس این روش تعریف شد.درسال1998،CCTTT کار روی برنامه ای برای استانداردسازی کد کننده ای باتاخیر کم وکیفیت بالا درمقابل خطای کانال راآغاز نمود وبالاخره درسال1992 توسطChen etal کدکننده تحت عنوانLD_CELP معرفی شد وبه صورت استانداردG.728 درآمد.درسال1994 نسخه ممیز ثابت آن نیز ارائه گردید.دراین سمینار به طور عمده به بررسی خانواده های CELP پرداخته شده است.درفصل اول روند تولید صحبت وبرخی روش های فشرده سازی وبررسی اجمالی آنها پرداخته شده است.سپس درفصل دوم به طرح مدلی برای پیشگویی خطی وتخمین پارامترهای LPC با استفاده از پیشگویی خطی پیچشی پرداخته شده است.درفصل سوم،ضمن شرح کدکننده های CELP،اصلاحاتی برای بهبودSNR خروجی دیکدر،شامل تغییرسایز بردار تحریک از 5 نمونه به 10 نمونه،استفاده از جستجوی درختی،همچنین ایجاد کتاب کد جدید بااستفاده از آنالیزPCA پیشنهاد شده است.درفصل چهارم به بررسی کدکنندهVSELP,ACELP,CS-ACELP پرداخته شده و یک سری تکنیک های بهینه سازی جستجوی کتاب کد درارتباط با کدکنندهACELP در ادامه آمده است که علاوه بر پیچیدگی 40 درصدی منجربه بهبود25/0 دسیبل درSNR خروجی دیکدر میگردد.درفصل پنجم به بررسی کد کنندهLD-CELP پرداخته شده میشود.درفصل ششم بررسی اجمالی فرایند کدکردن صحبت درسیستمGSM ارائه میشود.نتیجه گیری و پیشنهادات نیز درفصل هفتم آورده شده است

فهرست مطالب

چکیده     1

مقدمه     2

فصل اول:صوت وروش های فشرده سازی

1-1-صوت         4

1-2-پدیده تولید صحبت         4

1-3-معرفی روش های فشرده سازی           6

1-3-1-کدکننده های مبتنی بر شکل موج       7

1-3-2-کدکننده های صوتی     7

1-3-3-کدکننده های هیبرید         7

1-3-4- معرفی اجمالی کدکننده ها       8

بررسی روش های فشرده سازی صوت(CELP) وکاربرد آن درموبایل1

بررسی روش های فشرده سازی صوت(CELP) وکاربرد آن درموبایل1

فصل دوم:پیشگویی خطی

2-1-مدل پیشگویی خطی   11

2-2-تخمین پارامترهایLPCا       12

2-3-روشی جدید برای مدل پیشگویی     14

2-4-روش پیشگویی خطی پیچشی       17

بررسی روش های فشرده سازی صوت(CELP) وکاربرد آن درموبایل2

فصل سوم:کدکننده های پیشگویی خطی باتحریک کد

3-1-کدکننده های پیشگویی خطی باتحریک کد       24

3-2-اصلاحاتی در روشCELPا         26

3-2-اصلاح اول         26

3-2-2-اصلاح دوم       27

بررسی روش های فشرده سازی صوت(CELP) وکاربرد آن درموبایل3

فصل چهارم:کدکننده های پیشگویی خطی تحریک کد باساختار مزوج

4-1-کد کننده ACELPا       31

4-2-کدکنندهCS_ACELPا       36

4-2-1-شرح دقیق عملیات         36

4-3-بررسی تکنیک های بهینه سازی جستجوی کتاب کد(در ACELP)     38

4-4-کدکنندهVSELPا         44

بررسی روش های فشرده سازی صوت(CELP) وکاربرد آن درموبایل4

فصل پنجم:کدکننده های پیشگویی خطی تحریک کد وتاخیر کم

5-1-کلیاتLD-CELPا         47

5-2-انکدر      49

5-2-1-بلوک کردن بردارهای ورودی     50

5-2-2-بلوک فیلتر وزنی ادراکی وفقی       50

5-2-3-فیلتر ترکیب(سنتز)       53

5-2-4-محاسبه بردار هدف کوانتیزه شده برداری     54

5-2-5-تطبیق دهنده فیلتر ترکیب پسرو         54

5-2-6-تطبیق دهنده بهره پسرو     56

5-2-7-ساختار کتاب کد       58

5-2-8-اصول جستجوی کتاب کد       58

5-2-9-تطبیق دهنده فیلتر ترکیب پسرو       60

5-3-اصول دیکدر     60

5-3-1-فیلتر پایانی       60

5-3-2-تبدیل به فرمت PCM خروجی   63

بررسی روش های فشرده سازی صوت(CELP) وکاربرد آن درموبایل5

فصل ششم:بررسی ومعرفی سیستم موبایل(GSM)

6-1-سیستم های مخابراتی تلفن های همراه     65

6-2-معایب سیستم های ارتباطی موبایل آنالوگ     70

6-2-1-تنوع سیستم های معرفی شده درGSMا   70

فصل هفتم:نتیجه گیری وپیشنهادات

7-1-نتیجه گیری   73

7-2-پیشنهادات     74

مراجع   75

چکیده انگلیسی     78

فهرست جدول

4-1-تخصیص بیت درکدکننده ACELP درنرخ بیت5.3kbit/sا     35

4-2-تخصیص بیت درCS_ACELPا         38

4-3-مقایسه سه روش   43

7-1-مقایسه ای میان روش های رایج     73

فهرست شکل ها

1-1-روند تولید صحبت واندام های مرتبط درایجاد صدا     5

1-2-طبقه بندی کد کننده ها      6

1-3-کیفیت صحبت خروجی برحسب نرخ بیت         7

2-1-مدل صحبت و پارامترهای تولید صحبت           11

2-2-مدل فیلتر ترکیب(سنتز) وخطای سنتز       15

2-3-مقایسه روش پیچشی وروش LPC معمولی         21

2-4-مانده باروش پیچشی در (الف) وباروش معمولیLPCدر(ب)          21

3-1-مدل عمومی برای کدر پیشگویی خطی       24

3-2-طرحی ازکتاب کد که ازسیگنال مانده به دست آمده است       28

3-3-کاهش سیگنال مانده با اعمالPCA درمقایسه با سیگنال مانده با تحریک گام       29

4-1-نمودار انکدر ودیکدرACELPا         34

4-2-نمای ساده شده مدلCELPا         35

4-3-بلوک دیاگرام قسمت انکدر دراستاندارد G.729ا     37

4-4-بلوک دیاگرام قسمت دیکدر دراستانداردG.729ا       38

4-5-نمودار سیگنال به نویز نسبت به تعداد فریم ها       41

4-6-شمای انکدر صحبت     41

4-7-بلوک دیاگرام کدکنندهVSELPا       44

5-1-بلوک دیاگرام ساده شده(الف) انکدر و(ب) دیکدرLD_CELPا       47

5-2-شماتیک انکدرLD_CELP باجزئیات کامل   48

5-3-فیلتر وزنی ادراکی وفقی     50

5-4-پنجره هیبرید     51

5-5-تطبیق دهنده فیلتر ترکیب پسرو   54

5-6-تطبیق دهنده پسرو بهره   56

5-7-فیلتر پایانی      61

6-1-بلوک دیاگرام یک سیستمGSMا     67

6-2-سیستم سلول یک سیستمGSMا     69


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان