انتخاب صفحه

مقدمه

مقاطع مختلفی برای ستون ها درسازه ها به کاربرده میشوند ازجمله این مقاطع که درایران به کار برده میشوند دسته ای ازستون مشبک با بست های افقی می باشند.در آیین نامه های ساختمانی کشور آلمان شرح تفضیلی این دسته ازستونها آورده شده است،ولیکن کشور آمریکا دارای آیین نامه هایی در خصوص ستونهای مشبک با بست های مورب می باشد ودراین آیین نامه ها وفرمول های لازمه جهت طراحی قید گردیده اند به طوری کلی درآیین نامه ها ستون بابست افقی به عنوان عضو اصلی بکاربرده نمیشوند واین مسئله بطور فرضی نفی گردیده است.لازم به ذکراست که مشخصات کامل جهت محاسبه وطراحی ستونها مذبور درهیچ یک ازآیین نامه ها قید نگردیده است.

به طور کلی درهریک ازاین آیین نامه های آمریکا وآلمان وسایر آیین نامه ها آنچه که درمورد ستون های مشبک بابست وچپ وراست وافقی ذکر گردیده است،تاثیر نیرویی برشی است که شکل تقلیل بار بحرانی ستون خودرا نشان میدهد وبه صورت های مختلفی درهرآیین نامه این اثر درنظر گرفته شده است.برای محاسبه قیدهای ستون براساس برش ولنگر موجود دربست فرمول ها وروابط پیشنهاد گردیده است.مسئله بارجانبی ناشی از نیروهای زلزله،مسئله ای بسیار حساس درخصوص این گونه ستونها می باشد ونتایج خلاف انتظار ومقادیر نیروی اضافی ومحوری که درستونهای بین بست های افقی وجود دارد با یک نحوه توزیع خاصی بوجود می آورد.بادرنظر داشتن این نکته که ممالک آمریکایی فقط ازستونهای مشبک بابست مورب استفاده می نمایند ودرقسمت های مختلف اروپا هم با پیشنهاد بست های افقی به ندرت ازآنها استفاده میکنند وهمچنین در پاره ای ازممالک،معضل زلزله خیزبودن اهمیت آنچنانی ندارد،به همین جهت وظیفه مااست که درخصوص این مطلب توجه لازمه رامعطوف داریم به دلیل این که ایران روی خط لرزه ای خیزی قرار داشته وگاه وبیگاه زلزله ای سهمگین درآن رخ میدهد.

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده               1

مقدمه             2

فصل اول

1-1-مقدمه

مقاطع مختلفی برای ستون ها درسازه ها به کاربرده میشوند.ازجمله این مقاطع که درایران به کار برده میشوند دسته ای ازستون مشتبک بابست های افقی میباشند.درآیین نامه های ساختمانی کشور آلمان شرح تفضیلی این دسته ازستون ها آورده شده است،ولیکن کشورآمریکا دارای آیین نامه هایی در خصوص ستون های مشبتک بابست های مورب می باشد ودراین آیین نامه ها وفرمول ها لازمه جهت طراح قیدگردیده اند.به طور کلی درآیین نامه ها ستون بابست افقی به عنوان اصلی بکاربرده نمیشوند واین مسئله بطورفرضی نفی گردیده است.لازم به ذکر است که مشخصات کامل جهت محاسبه وطراحی ستونها مذبور درهیچ یک ازآیین نامه های قید نگردیده است.

به طور کلی درهریک ازاین آیین نامه های آمریکا وآلمان وسایر آیین نامه های آنچه که درمورد ستون های مشبک بابست وچپ وراست وافقی ذکرگردیده است،تاثیر نیرویی برشی است که شکل تقلیل بار بحرانی ستون خودرانشان میدهد وبه صورت های مختلفی درهرآیین نامه این اثر درنظرگرفته شده است.برای محاسبه قیدهای ستون براساس برش ولنگر موجود دربست فرمول ها وروابطی پیشنهاد گردیده است.مسئله بارجانبی ناشی از نیروهای زلزله،مسئله ای بسیار حساس درخصوص اینگونه ستونها می باشد و نتایج خلاف انتظار ومقادیر نیروی اضافی ومحوری که درستونهای بین بست های افقی وجود دارد،با یک نحوه توزیع خاصی بوجود می آورد.درمورد بست های افقی درآمریکا بحث خاصی مطرح نشد هاست وصرفا درخصوص ستون های بابست مورد صحبت گردیده است ولیکن درمقررات ملی ساختمان فولادی ایران که براساس قوانینAISC طرح ریزی شده است،مطالبی که درخصوص ستون های بابست افقی مطرح گردیده است که آن نیز به تقلید ازآیین نامه کشور آلمان می باشد.علی رغم کاربرد بست های افقی درستونهای مشبک،پژوهش هایی نه به صورت نظری ونه به صورت عملی سازماندهی نشده است.البته بادرنظرگرفتن رفتار ویژه اعضای فوق درهنگام وقوع زلزله،چنین پژوهشی لااقل درفاز نظری ضروری می باشد.بادرنظرداشتن این نکته که ممالک امریکایی فقط ازستون های مشبک بابست مورب استفاده می نمایند ودرقسمت های مختلف اروپا هم با پیشنهاد بست های افقی به ندرت ازآنها استفاده میکنند وهمچنین درپاره ای ازممالک،معضل زلزله خیز بودن اهمیت آنچنانی ندارد،به همین جهت وظیفه مااست که درخصوص این مطلب توجه لازم را معطوف داریم به دلیل این که ایران روی خط لرزه خیزی قرارداشته وگاه وبیگاه زلزله ای سهمگین درآن رخ میدهد.

1-1-مقدمه                     5

1-2-مختصری درمورد کمانش ارتجاعی اولر                   8

1-3-مقاومت ستونها                 9

1-4-لزوم استفاده از ستونهای مشبک                10

1-5-اثرتغییرشکلهای برشی درباربحرانی ومحاسبه ستونهای مشبک             11

1-6-تاثیر تمرکز تنش وتنشهای پس مانده درظرفیت باربری ستونهای مشبک                 11

1-7-نیروی برشی لازم جهت طراحی ومحاسبه بست های اتصال درستونهای مشبک               22

1-8-بررسی فرض های سینماتیکی درمورد ستونهای مشبک             22

1-9-نکات طراحی             24

1-10-محاسبه تقریبی ابعاد بست                 25

اثر نیروهای داخلی درستون های تغییرشکل یافته

اثر نیروهای داخلی درستون های تغییرشکل یافته

فصل دوم

2-1-مقدمه

تحلیل کمانش ستون هایی باسختی برش معین،تاریخی طولانی درعلم مهندسی عمران دارد در مهندسی عمران این مسئله درهنگام تحلیل ستون های مختلف،مرکب ومشبک رخ میدهد.در مهندسی مکایک این مسئله درتحلیل فنرهای مارپیچ وفنرهای elastomeric ،نیز درتحلیل یاتاقان ها مشاهده میشود.ستون های مشبک غالبا بدون درنظرگرفتن ناپیوستگی درمحل شبکه ها به صورت پیوسته درنظر گرفته میشود.فنرها نیز معمولا به همین صورت بررسی میشوند،درداخل این چهارچوب تحلیلی تفاوت فیزیکی یاریاضی بین ستونها وفنروجود ندارد.بنابراین مطلب جالب وشاید هم عجیب باشد که درمکتب فکری مختلف برای فرمول بندی صحیح این مسئله کمانش گسترش یافته ودرکنارهم تابه حال باقی مانده اند.بارکمانش چنانچه ستون خیلی کوتاه تر به سختی برشی نزدیک میشود

2-1-مقدمه               26

2-2-مطالعه انجام شده برتاثیر ورقهای بست روی بار کمانشی ستونهای مرکب              26

2-3-حالت تعادل درستونهای تغییرشکل یافته           27

2-4-روش چند خطی اجزاء محدود درمورد ستونهای تغییرشکل یافته             28

2-5-تاثیر طول ستون درکمانش ستونهای مرکب           33

انواع ستون های مرکب

انواع ستون های مرکب

فصل سوم

3-1-مقدمه

مباحث که تاکنون عنوان گردید تئوریک بوده وهم اکنون که این مطالب جمع آوری میگردد در پژوهشگاه بین المللی زلزله آزمایشاتی به صورت تجربی درحال انجام میباشد.دراین مبحث به اطلاعات جمع آوری شده درخصوص آزمایشات حدستون مرکب میپردازیم که تحت کمانش قرارگرفته اندوستون کوبه رامورد تجزیه وتحلیل قرار میدهیم ونتیجه گیری ها عبارتنداز این که شکست موضعی دررفتار ستون حاکم است وباید توجه خاصی باحذف ضعف های موضعی درجهت بهبود طراحی ومقاومت صورت گیرد.چندین سال قبل پروفسورH,Mackay که آزمایشات چندی برروی پل کوبه انجام داده بود چنین بیان کرد: (تجربه من درآزمایش ومطالع توزیع تنش دراعضاء سازه ای ساخته شده منجربه این شد که ستون میتواند همچون یک مجموعه ازتسمه ها باشد که هریک تمایل دارد به رویه خودش جاری شود.اما بوسیله اندرکنش متقابل محدود ومقید میشود)ونیز دونتیجه زیر رامیتوان بیان نمود:

1-تازمانی که تغییرکرنش سطح مقطع خطی فرض شود هیچ روش تحلیلی مناسبی وجود ندارد.اندازه گیری کرنش نشان دهده صحت این امر می باشد.

2-اطلاعات مفیدی درخصوص عملکرد ستون میتواند بایک مطالعه گسترده روی تعدادی نمونه نسبتا محدود بهتر حاصل شود تاای که تنها باتعداد زیادی آزمایشات تخریبی طوریکه گاهی اوقات قبل از مرور توجه به جزئیات وطریق شکست به ستون های آزمایش شده مفید می باشد درچنین مطالعه ای اطلاعات کاملی شامل نمودارها وعکس ها نشان دهنده طریق واقعی شکست می باشد.براساس مطالعه برروی چنین اطلاعات آزمایشی وتاحدی تجربی طرح وساخت ستونهای کوتاه که کارایی راتوسعه دهند عملی است.بااین وجود بسیاری از ستونها چین معیاری کمتر برآورده میشود.

دربرآوردهای انجام شده نتایج زیر حاصل میشود:

1-اکثر ستونهای سازه ای جزء ستون های کوتاه هستند ودارای مقدارL/rزیر 50 هستند که باراولر اهمیت کمی دارد

2-حدود4/3 ستون های سازه ای بابست مورب به واسطه ضلع های موضعی درتش های زیر نقطه جاری شدن مصالح دچار شکست میشوند وبنابراین بافرضیات تئوری ستون مطابقت ندارند.

3-پیشرفت های حاصل شده درزمینه طراحی ستون جت مقابله باشکست موضعی موجب افزایش ظرفیت ستون میشود.

لازم به یادآوری است که کارایی ستون نسبت به میانگین تنش های واحد درستون درحد مقید به تنش واحد درنقطه جاری شدن می باشد.این نسبت فقط به عنوان مبنای مقیاس عملکرد ستونها درگوه های آزمایشی متعدد می باشد.مطابق بااین تعریف کارایی ستون خوب طراحی شده باید به نسبت 90برسد.طبق تعریف کمیته ویژه موسسه آمریکایی مهندسی عمران درمورد ستون ها حدمفید ظرفیت باربری ستون های فولادی رانقطه ای ازمنحنی تنش-کرنش ستون میداند که شیب آن نصف قسمت مستقیم است.

3-1-مقدمه             37

3-2-تحلیل وارزیابی نظری وازمایشگاهی درمورد کمانش ستونهای مشبک             38

3-3-تحلیل های آزمایشی وتجربی مقطع ستون مرکب که دارای شبکه پیوسته بین دووتر می باشد           39

3-4-بررسی تفاوت های بین نتایج تئوری وتجربی                 43

3-5-تخریب وشکست بحرانی درستونهای مشبک             44

3-6-شکست موضعی،تاییدگی وانحراف بست مورب             52

3-7-ایرادات ومشکلات مربوط به بست های مورب               52

مدل ستون با بست افقی

مدل ستون با بست افقی

فصل چهارم

4-1-مقدمه

درفصول گذشته بیشتر مباحث روش های تئوری وآزمایشات بدون درنظر گرفتن رفتار زلزله درسازه،مورد مطالعه قرار گرفت.باتوجه به اینکه ایران روی خط زلزله قرار گرفته است ونیاز به توجه بیشتر به تحلی ومحاسبه سازه ها تحت اثر باررفت وبرگشتی زلزله میباشد.لازم وضروری است که رفتار ستون های مشبک وعملکرد آنها بااعضای اطراف درزلزله های اتفاق افتاده درایران وخصوصا زلزله بم که باعث خسارات مالی واندوه بسیاری از هموطنان گشت،مورد بررسی قرار گیرد.رفتار زلزله بیشتر در محدوده غیرخطی میباشد وتنها نمیتوان به محاسبات خطی استاتیکی اکتفا کرد.لذا باید ستون ها در حالت غیرخطی مورد بررسی قرارگرفته وعملکرد آنهارا بررسی ومورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد.زلزله های مهمی که درایران اتفاق افتاده است،زیاد است اما زلزله مخرب31خرداد ماه1369 منجیل خسارات جابی ومالی فراوانی درمناطق گیلان وزنجان بوجود آورد.وزمین لرزه5 دی ماه1382 شهرستان بم،درشهرتاریخی بم درجنوب شرقی کشور(جنوب شرقی کرمان)رخ داد.باآسیب رسیدن به بیش ازحد هزار مسکونی درهردو زلزله درمنطقه ای بسیارگسترده انواع ساختمان ها رفتار زلزله ای خودرا نمایان ساخته وخطاهای طراحان وسازندگان رانیز نسبت به رفتار قابل قبول در مقابل زلزله به نمایش گذاشتند.بررسی رفتار وعملکرد ساختمان ها ودیگر سازه ها دریک زلزله میتواند ازیک طرق خطاهای طراحی واشکالات فرم ساختمان وکیفیت ساخت ومصالح رانشان بدهد واز طرف دیگر،نقاط مثبت طرح ها وشیوه های فعلی رانیز نمایان سازد.وبااستفاده ازچنین اطلاعاتی است که میتوان مقررات طراحی لرزه ای راتنظیم وراه های تقویت ساختمان های موجود راپیشنهاد کرد.

4-1-مقدمه           57

4-2-ساختمان های فلزی                     58

4-3-بررسی ساختمان های اسکلت فلزی درزلزله منجیل               58

4-4-بررسی علل تخریب ساختمان های فلزی درزلزله بم               59

4-5-بررسی علل تخریب ستون های مشبک درزلزله بم             59

نمونه ای ازصفحه بابست مورب

نمونه ای ازصفحه بابست مورب

فصل پنجم

5-1-مقدمه

مباحثی که تاکنون مطر ح شده است برای حالت خطیث بوده است.درانجام طراحی دربرابر زلزله رفتار غیرخطی سازه به همان اهمیت رفتار خطی مهم است.یک سازه باید بتواند درطول عمر خود دربرابر زلزله رفتای بدون خسارت داشته باشد.سازه هایی که برای نیروی زلزله طراحی میشوند تحت نیروی زلزله به محدوده غیرارتجاعی نزدیک میشوند ودرهنگام زلزله نیروهای وارده درحدود3تا4 برابر نیروهای آیین نامه ای بوده است ولی سازه هایی که باحالت غیر ارتجاعی طراحی شده است تحمل چنین باری راداشته وبدون خسارت مانده اند.برای سازه میرائی هسترزیس درمواقع زلزله یک ضریب اطمینان است.طراحی سازه برای رفتار الاستیک درهنگام زلزله مناسب واقتصادی نبوده ورفتار هیسترزیس باید در محدوده غیرارتجاعی انجام شود.دریک تحلیل بهتر است ازتحلیل الاستیک-پلاستیک استفاده شود.برای دستیابی به چنین محاسباتی میتوان ازنرم افزارSAP2000 و ANSYS درمحدوده خطی وغیرخطی استفاده کرد.

5-1-مقدمه             70

5-2-خصوصیات رفتار لرزه ای سازه ها               71

5-3-ضرایب شکل پذیری موضعی وکلی دررفتا لرزه ای               72

5-4-اثر زوال         73

5-5-رفتار فولاد به عنوان مصالح مصرفی         74

5-6-جذب واستهلاک انرژی دربارگذاری متناوب ومنحنی های هیسترزیس       75

5-7-مدلسازی بابرنامهSAP2000ا           76

5-8-مدل سازی درANSYSا             76

5-9-تحلیل غیرخطی هندسی ومصالح             77

5-10-مشاهده نتایج آنالیز تئوری ورایانه ای           77

نتیجه گیری           83

پیشنهادات       85

فهرست منابع فارسی         86

فهرست منابع انگلیسی             86

چکیده انگلیسی       88

فهرست اشکال

1-1-ستون اولر         7

1-2-انواع ستون های مرکب       11

1-4-انواع کمانش درستونهای مشبک           13

1-5-نمونه از ستون مشبک                   15

1-6-اثر نیروی برشی درافزایش طول بست مورب درالمانی ستون مشبک           15

1-7-اثرنیروی برشی درکاهش طول بست افقی درالمانی ستون مشبک         15

1-8-نمونه ای از ستون مشبک بابست چپ وراست تنها         15

1-9-مدل ستون بابست افقی               17

1-10-تغییرشکل های بوجود آمده دراعضا مقطعی ازستون مشبک بابست افقی           17

1-11-تاثیر برش بربست ها وتوزیع آنها           23

1-12-محل نقطه عطف درستون های مشبک چندنیمرخی         23

1-13-نمونه ازصفحه بابست مورب           24

2-1-نمونه ای از صفحه با بست مورب               27

2-2-اثرنیروهای داخلی درستونهای تغییرشکل یافته           29

2-3-تعدادی سطح مقطع شکل داده شده به روش سردکاری           31

2-5-سطح مقطع ستون مرکب           31

2-6-مدل نوار محدود           32

2-7-مدل ستونی انگستر             32

2-8-مدهای کمانش موضعی درستون باصفحات پست موازی         34

2-9-مدهای کمانش پیچشی وخمشی درستونهای مرکب           36

3-1-مدل سطح مقطع ستونی معمولی             40

3-2-نمونه مدل آزمایش-دستگاه ثبت تغییرات           40

3-3-قطعه قبل وبعد ازآزمایش-باهردوانتها باتکیه گاه ساده         42

3-4-قطعه قبل وبعد ازآزمایش-بایک انتهاباتکیه گاه ساده ویک انتهاگیردار     42

3-5-نمونه از پل کنسولی         44

3-6-دونمونه پل(الف)پل کنسولی و(ب) پل متحرک         45

3-7-شکست مدل ستون درآزمایشات پل         46

3-8-شکست مدل ستون درآزمایشات پل             47

3-9-شکست مدل ستون درآزمایشات          49

3-10-تغییرشکل ستون دراثر بارها         54

4-1-آوار به جامانده ازیک ساختان درزلزله منجیل-فاصله زیاد بست ها         60

4-2-ساختمان آسیب دیده درزلزله منجیل-کمانش ستون           60

4-3-ساختمان آسیب دیده زلزله منجیل-عدم رعایت اصول اجرایی           61

4-4-کمانش ستون         61

4-5-اثرنیروی برشی زلزله برستون کوتاه             62

4-6-کمانش ستونکها-تخریب بست ها         62

4-7-نمونه ای از ستون مشبک بااجرای نامناسب         63

نمونه ای ازصفحه بابست مورب

نمونه ای ازصفحه بابست مورب

فهرست جداول

2-1-مقایسه کمانش بارهای مربوط به ستون مرکب         31

2-2-تنش های کمانشی محلی مینیمم       33

3-2-بارهای کمانشی نظری وتجربی       45

5-1-مقایسه تایج تئوری ونتایج بدست آمده ازبرنامهANSYSوSAP2000 برایPcr درحالتی که ازپای ستون بست به ارتفاع10سانتی متر درنظر گرفته شده است               74

5-2-مقایسه نتایج تئوری ونتایج بدست آمده ازبرنامه ANSYSوSAP2000 برایPcr درحالتی که ازپای ستون بست به ارتفاع5سانتی متر درنظر گرفته شده است           75

4-8-نمونه از ستون مشبک-ضعف بست-فاصله بست         59

4-9-علل تخریب:عدم جوشکاری مناسب-عدم اتصال صحیح دیوارها       60

4-10-علل تخریب:فاصله زیاد بست-کمانش ستون             60

4-11-علل تخریب:عدم اجرای مهاربند-عدم اتصال صحیح دیوار به ستون       61

4-12-علل تخریب:اختلاف ارتفاع درطبقه بادبند نامناسب-کمانش ستون       61

4-13-علل تخریب:اجرای نامناسب مهاربند-کمانش ستون       62

4-14-علل تخریب:نداشتن مهاربند-ضعف بست وپروفل ستون-فاصله زیادبست             63

4-15-علل تخریب:عدم جوشکاری مناسب-فاصله زیادبست-عدم عملکرد مهاربند             63

4-16-علل تخریب:نداشتن مهاربند-ضعف بست و پروفیل ستون-فاصله زیاد بست       63

4-17-طبقه نرم وتغییرمکان جانبی دریک ستون مشبک       64

4-18-گسیختگی ستون مشبک در ساختمان     64

فهرست نمودارها

1-1-مقاومت فشاری ستون درمقابل ضریب لاغری               9

2-2-تنش کمانش به ازای طول ستون مرکب       33

3-1-نمودارتنش-کرنش بار درستونها         48

3-2-آزمایشات مدل ستون برای نخستی پل         50

5-1-مدل دوخطی     69

5-2-مدل سه خطی       70

5-3-تعریف ضریب شکل پذیری       71

5-4-تعریف تغییر شکل تسلیم       71

5-5-کنترل براثر باررفت وبرگشتی           72

5-6-رابطه تنش-کرنش فولاد               72

5-7-رفتارحقیقی هیسترزیس فولاد           73

5-8-منحنی هیسترزیس مهاربند تحت بارگذاری سیکلیک بست0.8 سانتی متر-(الف)30سانتیمتر (ب)40سانتی متر (ج) 50 سانتی متر           73

5-9-منحنی هیسترزیس مهاربند تحت بارگذاری سیکلیک بست 1 سانتیمتر(الف)30سانتیمتر (ب) 40 سانتیمتر (ج) 50 سانتی متر       73

5-10-منحنی های هیسترزیس باضخامت بست1.2 سانتیمتر(الف) 30 سانتیمتر (ب) 40 سانتیمتر (ج) 50 سانتی متر           73

2-2-مطالعه انجام شده برتاثیر ورق های بست روی بارکمانشی ستون های مرکب

یک روش تحقیقی برای ستونهای مرکب ارائه شده است واین روش دنباله روش قدیمی انگسربرای ستون ها وتئوری تیر-برشی تیمو شنکو برای تحلیل تیرها می باشد.دویال ستون به عنوان دوتیر فرض گرفته میشوند که به وسیله یک پانل برشی که شبیه به جان است متصل هستند.معادله دیفرانسیل حاکم ازیک معادله درجه چهار به یک معادله درجه شش باافزایش متناظر درتعداد شرایط مرزی تغییر می یابد.پس به حساب آوردن تاثیر ورق های بست درروی بار کمانش به شکلی منطقی امکان پذیر و عملی است.پی برده شده که ورق هایی بست تاثیر قابل توجهی برروی بارکمانش دارند وهمچنین معلوم شده است که بارکمانش نه تنها بستگی به خمش وسختی برشی ستون دارد بلکه بستگی به ارزش نسبی وسختی خمشی یالها درمقایسه با لختی خمشی کل ستون دارد.راه حل برای یک ستون ساده داده شده است راه حل قدیمی انگسر همیشه محافظه کارانه است.شکل2-1 مقعطع یک نمونه ستون مرکب را نشان میدهد،که درآن شبکه به صورت پیوسته به وترها متصل شده است.شبکه ازماده ای متفاوت ازماده ی باله ها ساخته شده است.خواص ماده شبکه پیوسته درمدل به گونه ای انتخاب شده تانمایانگر شبکه واقعی،احتمالی.مثلا درستونهای مشبک وبابست باشد.فرآیند انجام این کار به خوبی جاافتاده ومشابه تحلیلی ازنوع انگسر می باشد.به عنوان مثال تیموشنگو (1936) مراجعه کنید.روشهای اصلی وفرضهای اولیه این تحلیل به غیراز فرض سوم،مانند آنهایی است که توسط جلس ویک(1990) بیان شد.این فرضها به صورت زیراست:

  • هروتر یک تیرساده رسفتار میکند به آن معنی که ازتغییر شکل برشی داخل هروتر صرفنظر میشود.
  • جابه جایی عرضی دروترها وهم شبکه مانند هم می باشد.
  • شبکه(بست ها) بمانند یک تیر برشی تیموشنگو رفتار میکند،بعضی های صفحه ای به فرم صفحه باقی می ماند،اما برخط مرکزی تغییریافته عمود باقی نمی ماند.


  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان