انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول:مقدمه وکلیات

1-1-مقدمه    2

1-2-کلیات موضوع تحقیق  5

1-3-تاریخچه تحقیقات    7

1-4-سازه های مرکب 7

1-5-آیا واقعا توجه به نقش میان قاب ها ضروری است؟        17

1-6-مروری برتحقیقات انجام شده درمورد قابهای مرکب  18

1-6-1-مطالعه درمورد اثر بار برروی ستونها ومیانقابها    18

1-6-2-مطالعه درمورد اثر فاصله بین قاب ومیان قاب     19

1-6-2-1-استفاده از جداگر لرزه ای بین قاب ودیواره    21

1-6-3-مطالعه درمورد اثر بازشوها          27

1-6-4-مطالعه درمورد اثراتصال دهنده های برشی  27

1-6-5-مطالعه درمورد اثر مقاومت مصالح میان قاب  28

1-6-6-مطالعه درمورد اثر مسلح سازی میان قاب ها  29

1-6-7-مطالعه درمورد اثرمشخصه های دینامیکی  34

1-7-خصوصیات قابهای دارای میانقاب 38

1-7-1-اندرکنش قاب ومیانقاب 38

1-7-1-1-تبدیل کنش خمشی به کنش خرپائی 39

1-7-2-تاثیر خواص مصالح آجری دررفتار لرزه ای قاب های مرکب  41

1-7-2-1-تاثیرخواص الاستیکی مصالح ساختمانی    43

1-7-2-2-تاثیرمقاومت مصالح میانقاب 43

1-7-2-3-مقاومت برشی دیواره های آجری غیرمسلح 44

1-7-3-رفتار درون صفحه ای قابهای مرکب 45

1-7-3-1-رفتار میانقاب تحت بارهای درون صفحه ای 45

1-7-3-2-ترکی های مرزی 47

1-7-3-3-ترک های قطری 49

1-7-3-3-1-انوادع ترک های قطری 49

1-7-3-4-شکست کنج    52

1-7-3-5-حالت نهائی شکست 52

1-7-3-6-پرتاب عرضی میانقاب 52

1-7-3-7-شکست ستون کوتاه  56

1-8-روش مدلسازی دینامیکی دیوارهای میانقاب مصالح بنایی 57

1-8-1-مقاومت برشی دیوارهای میانقاب 57

1-8-1-1-شکتس برش لغزشی 57

1-8-1-2-شکست فشاری 60

1-8-1-3-ترک خوردگی کشش قطری 61

1-8-1-4-حداکثر مقاومت برشی دیوارهای میانقاب مصالح بنایی 61

1-8-2-مدلسازی دیوارهای میانقاب بنائی 62

1-8-3-نحوه مدلسازی دیوارهای میانقاب دارای بازشو 68

1-8-3-1-مدلهای معادل برای پانلهای چندفنره 70

1-8-4-روشهای دیگری از مدلسازی غیرخطی دیوارهای میانقاب 71

1-8-5-روش ساده ای جهت ارزیابی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای میانقاب 78

خرابی و واژگونی دیوارهای میانقاب بنائی در قاب های بتن آرمه در زلزله 2005 کشمیر

خرابی و واژگونی دیوارهای میانقاب بنائی در قاب های بتن آرمه در زلزله 2005 کشمیر

فصل دوم:مطلاعه ساختمان مرکز مخابرات بم

2-1-معرفی ساختمان مرکز مخابرات بم 85

2-1-1-ضریب برش پایه طراحی ساختمان 87

2-1-2-شکل سازه وپلان طبقات ساختمان  90

2-1-3-محاسبه وزن ساختمان   94

2-1-4-جزئیات ومصالح ستونها وتیرها    94

2-1-5-دیوارهای میانقاب بنائی  97

2-2-آنالیز غیرخطی تاریخچه زمانی ساختمان مرکز مخابرات بم وبررسی پاسخ ها   100

2-2-1-معرفی المانهای سازه ای 100

2-2-2-مدلسازی دیوارهای میانقاب 101

2-2-2-1-محاسبه پوش مقاومت دیوار تیپA2ا     101

2-2-2-2-محاسبه پوش مقاومت دیوار تیپ Bا     104

2-2-3-معرفی مشخصات گروهی وپارامترهای تحلیل دینامیکی 108

2-2-4-بررسی پاسخ های بدست آمده ازتحلیل  109

2-3-برسی اثر حذف دیوارها دررفتار سازه اصلی     120

2-4-بررسی منحنی IDAبرای ساختمان مرکز مخابرات بم  130

2-4-1-بررسی منحنی IDA مربوط به حداکثر رانش لیه های ساختمان  130

2-4-2-بررسی نمودار IDA مربوط به حاکثر کرنش المانها  134

2-4-3-بررسی نمودار IDA دیوارها  137

شکست دیوارهای میانقاب بنائی دراثرنیروهای فشاری قطری در زلزله 2005 کشمیر

شکست دیوارهای میانقاب بنائی دراثرنیروهای فشاری قطری در زلزله 2005 کشمیر

فصل سوم:مطالعه پارامترهای مفروض درمدلسازی وبررسی اثر هریک از مودهای شکست دیوارها

3-1-بررسی پارامترAا  144

3-1-1-بررسی اثرپارامترa  بر پاسخ های تغییرمکان طبقات  150

3-1-2-بررسی اثر پارامتر a برپاسخ های پیچش طبقات  153

3-1-3-بررسی اثر پارامتر a بررفتار دیوارها 154

3-2-بررسی هریک ازمودهای شکست دیوارهای میانقاب بررفتار کلی ساختمان 158

3-2-1-تغیرمکان نسبی طبقات    161

3-2-2-پیچش طبقات  165

3-2-3-رفتار دیوارها درهریک ازمودهای شکست  167

3-3-نتایج       176

فصل چهارم:بررسی اثرضخامت دیوارها میانقاب بنایی ومحتوای فرکانسی زلزله بررفتار کلی سازه

4-1-بررسی اثرضخامت دیوارهای میانقاب بنایی  179

4-2-بررسی رفتار مدل FIMS و BF تحت زلزله Kobe ومقایسه آن بازلزلهBamا     184

4-2-1-Drift طبقات 188

4-2-2-تغییرمکان طبقات     192

4-2-3-پیچش طبقات   199

4-2-4-رفتار دیوارها درسازه FIMS تحت زلزله کوبه وبم   203

4-3-نتایج   208

فصل پنجم:بررسی نحوه چیدمان دیوارها وخروج ازمرکزیت جرم بررفتار ساختمان

5-1-نحوه اعمال خروجی ازمرکزیت جرم     213

5-2-بررسی پیچش طبقات درهریک از سازه ها به ازای خروج ازمرکزیت های مرکز جرم متفاوت     214

5-3-بررسی رفتار المانهای سازه ای لبه های ساختمان درسازه های WN,FIMs,BF و WNWE به ازای خروج ازمرکزیت های جرم متفاوت    222

5-4-بررسی رفتار دیوارها درلبه های سخت (Stiff) ونرم(Flexible) هریک از ساختمان ها    250

5-5-نتایج   256

فصل ششم:نتایج وپیشنهادات

6-1-نتایج  259

6-2-پیشنهادات 262

پیوست 264

منابع ومراجع  294

فهرست شکلها

1-1-شکست دیوارهای میانقاب بنائی دراثر نیروهای فشاری قطری درزلزله 2005 کشمیر      15

1-2-خرابی و واژگونی دیوارهای میانقاب بنائی درقاب های بتن آرمه درزلزله 2005 کشمیر  15

1-3-وجود درز بین قاب ومیانقاب میتواند موجب کاهش مقامت وسختی شود  19

1-4-تاثیر درزهای افقی وقائم به سختی؛مقایسه نتایج آزمایش وتحلیل    20

1-5-نمونه ای ازجزء قاب  SIWIS بکاررفته درقاب ساختمانی  22

1-6-جزئیات سیستم جزئ قاب SIWIS ما بین دیوار وستون 22

1-7-المان صلب-ترد SIWIS به همراه مولفه هایش شامل میله فلزی،دیسک بتنی ومحافظPVCا     23

1-8-تصاویر الف) دستگاه آزمایش فشار ب) مود گسیختگی دیسک بتنی پس از پانچ توسط میله فلزی  23

1-8-رابطه نیرو-تغییرمکان برای سیستم قاب یک طبقه ،یک دهانه  24

1-9-رابطه نیرو-تغییرمکان برای سیستم قاب یک طبقه،یک دهانه 24

1-10-رابطه نیرو-تغییرمکان برای قاب میانپر فلزی دودهانه،سه طبقه به همراه سیستم SIWISا       25

1-11-نیروهای برشی طبقه برای ساختمان هشت طبقه درلو آنجلس  26

1-12-الگوی ترکهای افقی درنموه قاب کوچک-سخت به همراه دیوارآجری 10cm مسلح با آرماتورهای درهرلایه ملات      30

1-13- الگوی ترکهای افقی درنموه قاب بزرگ به  همراه دیوارآجری با آرماتورهای درهرلایه ملات      31

1-14-نمودار نیرو-تغییرمکان قاب های میانپر نمونه اول   32

1-15-نمودار نیرو-تغییرمکان قابهای میانپر نمونه دوم    33

1-16-طرح کلی اثرآرماتور تسلیح وتیرپیوستگی  34

1-17-رابطه تحلیلی دوره تسلیم وارتفاع برای ساختمان های بتن آرمه ترک خورده،بدست آمده ازآنالیز مقدار ویژه براساس سختی تسلیم برای قاب های خالی،قاب های میانپر کامل وقابهای میانپر دارای بازشو   36

1-18-رابطه تحلیلی دوره تسلیم وارتفاع برای ساختمان های بتن آرمه ترک خورده،بدست آمده که براساس متوسط وزنی نتایج شکل 1-15 بدست آمده   37

1-19-مقایسه رابطه تحلیلی دوره تسلیم-ارتفاع برای ساختمان های بتن آرمه ترک خورده بامعالده تجربی EC8ا  37

1-20-مقایسه خواص قاب مرکب بامجموع خاصیت های قاب ومیانقاب 38

1-21-قاب باکنش خمشی خود نیروهای جانبی راتحمیل میکند   39

1-22-دیوارتحت بارجانبی خمیده شده درنقطه A ترک میخورد 39

1-23-قاب مرکب باکنش خرپائی درمقابل نیروهای جانبی مقاومت میکند  40

1-24-ترک های مرزی درکنج های کششی ایجاد میشود 47

1-25-ترک های مرزی سخت قاب مرکب رااندکی کاهش میده   48

1-26-ترک قطری (پرشی) درمیانقاب         48

1-27-وضعیت تنش های کششی وفشاری دریک المان درمرکز میانقاب 49

1-28-ترک قطری حاصل از شکست کششی میانقاب  50

1-29-وضعی تتنشها درمرکز میانقاب 50

1-30-شکست کنج  52

1-31-حالت نهائی شکست  53

1-32-شکست میانقاب تحت نیروهای عرضی 54

1-33-شکست ستون کوتاه درقاب های بتنی  55

1-34-دیوار میانقاب مصالح بنائی وپارامترهای رفتار فشاری قطری معادل 57

1-35-پوش مقاومت برای دیوارهای میانقاب بنائی مرسو مومدل آنالیزی مربوطه(تیپA)  61

1-36-فنر قطری وفنر افقی بعنوان دومدل ازدیوار میانقاب بنائی  63

1-37-نتایج آنالیز پوش آور برای مدلهای افقی وقطری دیوار میانقاب  67

1-38-a-دیوارهای میانقاب بنائی همراه بایک بازشو پنجره(تیپB)ا  68

1-38-b- دیوارهای میانقاب بنائی همراه بایک بازشو کامل دروسط ارتفاع(تیپC)ا         68

1-38-c- دیوارهای میانقاب بنائی همراه بایک بازشو کامل درقسمت فوقانی(تیپD)ا   68

1-38-d-دیوارهای میانقاب بنائی همراه بادوبازشو پنجره(تیپE)ا    68

1-38-e-دیوارهای میانقاب بنائی همراه بایک بازشو در(تیپF)ا     69

1-38-f-دیوارهای میانقاب بنائی چند تکه افقی(تیپG)ا  69

1-38-g-دیوارهیا میانقاب بنائی چندتکه قائم(تیپH)ا    69

1-39-مدل کاربردی جهت انل دیوار میانقاب: الف) مدل دست معادل ب) منحنی کلی رفتار یکنواخت نیرو-تغییرمکان   70

1-40-قوانین هیسترتیک برای مدل کاربردی دیوار میانقاب    71

1-41-a-تغییرمکان طبقات (اول،دوم،سوم وچهارم)    72

1-41-b-ارزیابی اتلاف انرژی کل طبقات(اول،دوم،سوم وچهارم)            73

1-43-c-نیروی برش پایه درمقابل Drift طبقات(اول،دوم،سوم وچهارم)        73

1-42-منحنی تنش-کرنش برای بتن ومصالح بنائی دربرنماه IDARCا   74

1-43-الف)معرفی دستک قطری یک پان میانقاب  وب)تکمیلی یک پانل میانقاب    75

1-44-دید قاب،پلان وجزئیات تیپ آرماتورهای ستوهای ساختمان مورد آزمایش  78

1-45-روابط نیرو-تغییرمکان قطری هایی فشاری درراستای افقی 80

1-46-نمودارهای تاریخچه زمانی نمونه های عددی وآزمایشگاهی برای Frift طبقه سوم قاب خالی و Drift طبقه اول قاب میانپر    81

1-47-منحنیهای Pushover مدلهای محاسباتی و واقعی برای اقب خالی وقاب میانپر به همراه سه حالت حدی مشخص    81

1-48-نمایش خرابی درحالت های حدی DL و NC برای قاب میانپر وقاب خالی  82

1-49-منحنی IN2 برای قاب میانپر وقاب خالی 83

2-1-ساختمان بتن آرمه مرکزمخابرات بم بعداززلزله دسامبر 2003 ضلع جنوبی وشرقی 86

2-2-ساختمان بتن آرمه مرکز مخابرات بم بعد از زلزله دسامبر 2003 ضلع شمالی 86

2-3-موقعیت مرکز مخابرات بم وایستگاه زمین لرزه درنقشه توزیع خسارت ساختمان منطقه بم    87

2-4-طیف پاسخ غیرالاستیک زلزله بم به ازای نسبت میرایی5%        89

2-5-a-پلان زیر زمین،ستون ها ودیوارهای میانقاب  90

2-5-b-پلان طبقه اول،ستون ها ودیوارهای میانقاب 91

2-5-c-پلان طبقه بالائی(دوم)،ستون ها ودیوارهای میانقاب  91

2-6-قابهای جهت شمالی-جنوبی ساختمان   92

2-7-قاب های جهت شرقی-غربی ساختمان   93

2-8-روابط تنش-کرنش مربوطبه بتن پوشش وبتن محصور شده درستو    95

2-9-دیوارهای میانقاب بنائی با آجرهای فشاری درساختمان مرکز مخابرات بم 99

2-10-دیوارهای میانقاب بنائی بابلوک های توخالی درساختمان مرکز مخابرات بم  99

2-11-رابطه تنش-کرنش (نیرو-تغییرمکان) متریال Steel01 وپارامترهای معرفی شده درنرم افزار openseesا  100

2-12-رابطه تنش-کرنش متریال Concrete01 وپارامترهای معرفی شده درنرم افزار openseesا    101

2-13-مشخصات قاب میانپر بادیوارA2ا      102

2-14-پوش مقاومت برای دیوار میانقاب بنائی تیپA2ا   103

2-15-قاب میانپر دارای بازشو (تیپB) ومعالد سازی آن باتک فنر معادل 105

2-16-فرایند بدست آوردن فنرمعادل Se،باکسرنمودن پاسخ قاب خالی ازپاسخ مدل چند فنره 106

2-17-تطبیق پاسخ های مدل چندفنره ومدل تک فنر معادل 107

2-18-رابطه تنش-کرنش(نیرو-تغیرمکان) وپارامترهای معرفی شده در نرم افزار openseesا    108

2-19-سه مولفه زمین لرزه بم درسال 2004 که توسط مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن ثبت شده است  110

2-20-a-پاسخ های تغییرمکان شرقی-غربی بام   111

2-20-b-پاسخ های تغییرمکان شمالی-جنوبی بام   111

2-21-a-پاسخ های سرع تبام درجهت شرقی-غربی   112

2-21-b-پاسخ های سرعت بام درجهت شمالی-جنوبی  112

2-22-a-پاسخ های شتاب بام درجهت شرقی-غربی   113

2-22-b-پاسخ های شتاب بام درجهت شمالی-جنوبی     113

2-23-a- تغییرمکان های نسبی(Drift) طبقه زیرزمین درجهت شرقی-غربی  114

2-23-b-تغییرمکان های نسبی(Drift) طبقه زیرزمین درجهت شمالی-جنوبی  114

2-24-a- تغییرمکان های نسبی(Drift)طبقه اول درجهت شرقی-غربی 114

2-25-b تغییرمکان های نسبی(Drift) طبقه اول درجهت شمالی-جنوبی 114

2-25-a- تغییرمکان های نسبی(Drift) طبقه دوم درجهت شرقی-غربی     115

2-25-b- تغییرمکان های نسبی(Drift) طبقه دوم درجهت شمالی-جنوبی  115

2-26-شکست دیوار میانقاب واقع درمحور A درشکل 2-5-b مابین محورهای 6و7 طبقه اول با Drift حداکثر معادل با 9/0% بدست آمده از آنالیز غیرخطی ساختمان  116

2-27-دیوار میانقاب واقع درمحور A درشکل 2-5-c بین محورهای 6و7 درطبقه دوم،با Drift حداکثری معادل با 1/0% بدست آمده از آنالیز غیرخطی ساختمان     116

2-28- دیوار میانقاب واقع درمحور E درشکل 2-5-c بین محورهای 6و7 درطبقه دوم،با Drift حداکثری معادل با 15/0% گرچه،فروریختن دیواربه علت پیچش تیربالایی،واقع درمحور E ومجاور دهان های به طول 13/2m دراثر مولفه قائم زلزله،با زاویه چرخش 4/0% میباشد 117

2-29-شکست دیوارمیانقاب واقع درمحور D درشکل 2-5-b طببقه اول با Drift حداکثری معادل با 8/0%          118

2-30-دیوارهای خارج از قاب،به موازات محور 1 بین محورهای B و C طبقه اول،باحداکثر Drift مساوی با 9/0%     119

2-31-دیوارهای میانقاب واقع درمحور 8 بین محورهای A و E ،با Drift حداکثری مساوی با 25/0%،علت فروریختن دیوار میتواند به دلیل پیچش پانل بین محورهای A و C،دراثر تغییرمکان های نسبی درجهت عمود برجهت پانل باشد   119

2-32-a-نمودار پیچش طبقه زیرزمین درساختمان اصلی وساختمان بادیوارهای حذف شده محور A در طبقه زیرزمین  121

2-32-b-نمودارپیچش طبقه اول درساختمان اصلی وساختمان بادیوارهای حذف شده محور A درطبقه زیرزمین       121

2-32-c-نمودار پیچش طبقه دوم درساختمان اصلی وساختمان بادیوارهای حذف شده محور A درطبقه زیرزمین 121

2-33-نمودار حداکثر پیچش نسبی طبقات درساختمان اصلی وساختمان بادیوارهای حذف شده محور A درطبقه زیرزمین    122

2-34-نمودار حداکثر Drift طبقات درجه شرقی-غربی درساختمان اصلی وساختمان بادیوارهای حذف شده محور A درطبقه زیرزمین   123

2-35-نمودار حداکثر Drift طبقات درجهت شمالی-جنوبی درساختمان اصلی وساختمان بادیوارهای حذف شده محور A درطبقه زیرزمین    123

2-36-a-نمودار پیچش طبقه زیرزمین درساختمان اصلی وساختمان بادیوارهای حذف شده محور C در طبقه زیرزمین  124

2-36-b-نمودار پیچش طبقه اول درساختمان اصلی وساختمان بادیوارهای حذف شده محور C درطبقه زیرزمین 124

2-36-c-نمودار پیچش طبقه دوم درساختمان اصلی وساختمان بادیوارهای حذف شده محور C درطبقه زیرزمین   125

2-37-نمودار حداکثر پیچش نسبی طبقات درساختمان اصلی وساختمان بادیوارهای حذف شده محور C درطبقه زیرزمین 125

2-38-نمودار حداکثر Drift طبقات درجهت شرقی-غربی درساختمان اصلی وساختمان بادیوارهای حذف شده محور C درطبقه زیرزمین  126

2-39-نمودار حداکثر Drift طبقات درجهت شمالی-جنوبی درساختمان اصلی وساختمان بادیوارهای حذف شده محور C درطبقه زیرزمین   126

2-40-a-نمودار پیچش طبقه زیرزمین درساختمان اصلی وساختمان بادیوارهای حذف شده محور D در طبقه زیرزمین    127

2-40-b-نمودار پیچش طبقه اول درساختمان اصلی وساختمان بادیوارهای حذف شده محور D در طبقه زیرزمین   127

2-40-c-نمودار پیچش طبقه دوم درساختمان اصلی وساختمان بادیوارهای حذف شده محور D درطبقه زیرزمین   128

2-41-نمودار حداکثر پیچش نسبی طبقات درساختمان اصلیث وساختمانهای بادیوارهای حذف شده محور های C,A و D درطبقه زیرزمین  128

2-42-نمودار حداکثر Drift طبقات درجهت شرقی-غربی درساختمان اصلی وساختمانهای بادیوارهای حذف شده محورهای C,A وD درطبقه زیرزمین   129

2-43-نمودار حداکثر Drift طبقات درجهت شمالی-جنوبی درساختمان اصلی وساختمان با دیوارهای حذف شده محورهای C,A و D درطبقه زیرزمین   129

2-44-نمودار IDA مربوط به Drift حداکثر لبه های شمالی وجنوبی ساختمان دردوحالت دارای دیوار FIM وبدون دیوار BFا    131

2-45-پاسخ های حداکثر پیچش نسبی طقبات برای هریک از ساختمانهای BF و FIMا    132

2-46-نمودار IDA مربوط به Drift حداکثرلبه های شرقی وغربی ساختمان دردوحالت دارای دیوار FIM وبدون دیوار BFا   133

2-47-مقایسه نمودارهای IDA برای تمام لبه های هردوساختمان BF و FIMا     134

2-48-a-نمودار رفتاری تنش-کرنش آرماتور مقطع المان ستون شماره 13 برای هریک ازسازه های BF و FIM به ازای ضریب شتاب 1g زلزله بم  135

2-48-b-نمودار رفتاری تنش-کرنش بتن پوششCover مقطع المان ستون شماره 13 برای هریک از سازه های BF و FIM به ازای ضریب شتاب 1g زلزله بم    135

2-49-a-نمودار رفتاری تنش-کرنش آرماتور مقطع المان ستون شماره 13 برای هریک از سازه های BF وFIM به ازای ضریب شتاب 2/5g زلزله بم 135

2-49-b-نمودار رفتاری تنش-کرنش بتن پوشش(Cover) مقطع المان ستون شماره 13 برای هریک از سازه های BF و FIM به ازای ضریب شتاب 2/5g زلزله بم     136

شکل 2-50حداکثر کرنش فولاد وبتن پوشش مقطع (Cover) المانهای 13و113 به ازای ضرایب شتاب 1g و 2/5g زلزله بم 137

2-51-رابطه نیرو وتغییرمکان دیوار     138

2-52-نمودار IDA برای حداکثر تغییرمکان جانبی دیوار 81110 واقع درمحور A طبقه اول  139

2-52-نمودار IDA برای حداکثر تغییرمکان جانبی دیوار 8110 واقع درمحور A زیرزمین  140

3-1-پوش مقاومت برای دیوارهای میانقاب بنائی مرسوم  144

3-2-a-پلان زیرزمین و دیوارهای میانقاب بنایی،بدون بازشو باضخامت 25cmا    146

3-2-b-پلان طبقه اول و دیوارهای میانقاب بنایی،بدون بازشو باضخامت 25cmا  147

3-2-c-پلان طبقه دوم ودیوارهای میانقاب بنایی،بدون بازشو باضخامت25cmا    147

3-3-a-تغییرمکانهای طبقه زیرزمین درجهت شرقی-غربی درساختمان های FIMsا    150

3-3-b-تغییرمکانهای طبقه زیرزمین درجهت شمالی-جنوبی درساختمان FIMsا  150

3-4-a-تغییرمکان های طبقه اول درجهت شرقی-غربی درساختمان FIMsا  151

3-4-b-تغییرمکان های طبقه اول درجهت شمالی-جنوبی درساختمان FIMsا 151

3-5-a-تغییرمکان های طبقه دوم درجهت شرقی-غربی درساختمان FIMsا  151

3-5-b-تغییرمکان های طبقه دوم درجهت شمالی-جنوبی درساختمان FIMsا 151

3-6-a-نمودار حداکثر Drift طبقات درجهت شرقی-غربی درسازه BF و ساختمان FIMs ا 152

3-6-b-نمودار حداکثر Drift طبقات درجهت شمالی-جنوبی درسازه BF و ساختمان FIMsا  152

3-7-نمودار حداکثر پیچش طبقات درسازه BF وساختمان FIMsا   153

3-8-نمودار حداکثر پیچش نسبی طبقات درسازه BF وساختمان FIMsا  153

3-9-نمودار نیروی برشی-تغییرمکان جانبی دیوار 8160 درجهت شرقی-غربی واقع در محور A بین محورهای 6/7 طبقه زیرزمین   155

3-10-نمودار نیروی برشی-تغییرمکان جانبی دیوار 81450 درجهت شرقی-غربی واقع در محور D بین محورهای 5و6 طبقه اول           156

3-11-نمودار نیروی برشی-تغییرمکان جانبی دیوار 92180 درجهت شمالی-جنوبی واقع درمحور 8 بین محورهای A و C طبقه دوم    157

3-13-a-تغییرمکانهای نسبی Drift طبقه زیرزمین درجهت شرقی-غربی   162

3-13-b- تغییرمکانهای نسبی Drift طبقه اول درجهت شرقی-غربی 162

3-13-c- تغییرمکانهای نسبی Drift طبقه دوم درجهت شرقی-غربی 162

3-14-نمودار حداکثر Drift طبقات درجهت شرقی-غربی 163

3-15-a-تغییرمکان های نسبی Drift طبقه زیرزمین درجهت شمالی-جنوبی  164

3-15-b-تغیرمکان های نسبی Drift طبقه اول درجهت شمالی-جنوبی 164

3-15-c-تغییرمکان های نسبی Drift طبقه دوم درجهت شمالی-جنوبی 164

3-16-نمودار حداکثر Drift طبقات درجهت شمالی-جنوبی 165

3-17-a-نمودار پیچش نسبی طبقه زیرزمین درهریک از ساختمان های دارای دیوارهای بامود شکست D.S و S.S ومقایسه آنها باساختمان FLMsا       166

3-17-b- نمودار پیچش نسبی طبقه اول درهریک از ساختمان های دارای دیوارهای بامود شکست D.S و S.S ومقایسه آنها باساختمان FLMsا       166

3-17-c نمودار پیچش نسبی طبقه  دوم درهریک از ساختمان های دارای دیوارهای بامود شکست D.S و S.S ومقایسه آنها باساختمان FLMsا       167

3-18-نمودار حداکثر پیچش نسبی طبقات درهریک از ساختمانهای دارای دیوارهای بامود شکست D.S و S.S ومقایسه آنها باساختمان FLMsا 167

3-19-نمودار نیروی برشی-تغییرمکان جانبی دیوار 8160 درجهت شرقی-غربی واقع در محور A بین محورهای 6و7 طبقه زیرزمین درمدلهای S.S,D.S و FLMsا        169

3-20- نمودار نیروی برشی-تغییرمکان جانبی دیوار 81160 درجهت شرقی-غربی واقع در محور A بین محورهای 6و7 طبقه زیرزمین درمدلهای S.S,D.S و FLMsا        170

3-21- نمودار نیروی برشی-تغییرمکان جانبی دیوار 82160 درجهت شرقی-غربی واقع در محور A بین محورهای 6و7 طبقه زیرزمین درمدلهای S.S,D.S و FLMsا        171

3-22- نمودار نیروی برشی-تغییرمکان جانبی دیوار 81450 درجهت شرقی-غربی واقع در محور D بین محورهای 6و5 طبقه زیرزمین درمدلهای S.S,D.S و FLMsا        172

3-23- نمودار نیروی برشی-تغییرمکان جانبی دیوار 82530 درجهت شرقی-غربی واقع در محور E بین محورهای 3و4 طبقه زیرزمین درمدلهای S.S,D.S و FLMsا        173

3-24- نمودار نیروی برشی-تغییرمکان جانبی دیوار 92180 درجهت شمالی-جنوبی واقع درمحور 8 بین محورهای A و C طبقه دوم درمدلهای S.S,D.S و FLMsا        174

3-25- نمودار نیروی برشی-تغییرمکان جانبی دیوار 92380 درجهت شمالی-جنوبی واقع درمحور 8 بین محورهای D و E طبقه دوم درمدلهای S.S,D.S و FLMsا        175

4-1-a-تغییرمکان های طبقه زیرزمین درجهت شرقی-غربی 179

4-1-b-تغییرمکان های طبقه زیرزمین درجهت شمالی-جنوبی 180

4-2-a-تغییرمکان های طبقه اول درجهت شرقی-غربی 180

4-2-b-تغییرمکان های طبقه اول درجهت شمالی-جنوبی 180

4-3-a-تغییرمکان های طبقه دوم درجهت شرقی-غربی 181

4-3-b-تغییرمکان های طبقه دوم درجهت شمالی-جنوبی 181

4-4-نمودار حداکثر Drift طبقات درجهت شرقی-غربی درسازه های FLMs25cm , BF و FIMs10cmا    182

4-5- نمودار حداکثر Drift طبقات درجهت شمالی-جنوبی درسازه های FLMs25cm , BF و FIMs10cmا     183

4-6-نمودار حداکثر پیچش طبقات در سازه های FLMs25cm , BF و FIMs10cmا      183

4-7-نمودار حداکثر پیچش نسبی طبقات درسازه های FLMs25cm , BF و FIMs10cmا      184

4-8-a-تاریخچه مولفه شرقی-غربی زمین لرزه بم دربازه زمان موثرزلزله 185

4-8-b-تاریخچه مولفه شمالی-جنوبی زمین لرزه بم دربازه زمان موثرزلزله  185

4-9-a-تاریخچه مولفه شرقی-غربی زمین لرزه کوبه در بازه زمان موثر زلزله     185

4-9-b-تاریخچه مولفه شمالی-جنوبی زمین لرزه کوبه در بازه زمان موثر زلزله 186

4-10-a-طیف پاسخ غیرالاستیک بانسبت میرایی 5% برای مولفه های شرقی-غربی(E-W) وشمالی جنوبی (N-S) زلزله Bamا          187

4-10-b- طیف پاسخ غیرالاستیک بانسبت میرایی 5% برای مولفه های شرقی-غربی(E-W) وشمالی جنوبی (N-S) زلزله Kobeا     187

4-11-a-تغییرمکان های نسبی (Drift) طبقه زیرزمین درجهت شرقی-غربی دراثرزلزله کوبه   189

4-11-b- تغییرمکان های نسبی (Drift) طبقه زیرزمین درجهت شرقی-غربی دراثر زلزله کوبه   189

4-11-c- تغییرمکان های نسبی (Drift) طبقه زیرزمین درجهت شرقی-غربی دراثرزلزله کوبه 189

4-12-a- تغییرمکان های نسبی (Drift) طبقه زیرزمین درجهت شمالی-جنوبی دراثرزلزله کوبه 190

4-12-b- تغییرمکان های نسبی (Drift) طبقه زیرزمین درجهت شمالی-جنوبی دراثرزلزله کوبه  190

4-12-c- تغییرمکان های نسبی (Drift) طبقه زیرزمین درجهت شمالی-جنوبی دراثر زلزله کوبه 190

4-13-نمودار حداکثر Drift طبقات درجهت شرقی-غربی دراثرزلزله های بم وکوبه 191

4-14-نمودار حداکثر Drift طبقات در جهت شمالی-جنوبی دراثرزلزله های بم وکوبه   192

4-15-a-تغییرمکان های طبقه زیرزمین درجهت شرقی-غربی دراثرزلزله کوبه 193

4-15-b-تغییرمکان های طبقه اول درجهت شرقی-غربی دراثرزلزله کوبه     193

4-15-c-تغییر مکان های طبقه اول درجهت شرقی-غربی دراثرزلزله کوبه 193

4-16-a-تغییرمکان های طبقه زیرزمین درجهت شرقی-غربی دراثر زلزله کوبه 193

4-16-b-تغییرمکان های طبقه اول درجهت شمالی-جنوبی در اثرزلزله کوبه  194

4-16-c-تغییرمکان های طبقه دوم درجهت شمالی-جنوبی دراثرزلزله کوبه  194

4-17-a-تغییرمکان های طبقه زیرزمین سازه BF درجهت شرقی-غربی دراثرزلزله بم وکوبه 195

4-17-b- تغییرمکان های طبقه زیرزمین سازه BF درجهت شرقی-غربی دراثرزلزله بم وکوبه 195

4-17-c- تغییرمکان های طبقه زیرزمین سازه BF درجهت شرقی-غربی دراثرزلزله بم وکوبه 195

4-18-a-تغییرمکان های طبقه زیرزمین سازه FIMs درجهت شرقی –غربی دراثرزلزله بم وکوبه 196

4-18-b- تغییرمکان های طبقه زیرزمین سازه FIMs درجهت شرقی-غربی دراثرزلزله بم وکوبه 196

4-18-c- تغییرمکان های طبقه زیرزمین سازه FIMs درجهت شرقی-غربی دراثرزلزله بم وکوبه      196

4-19-a- تغییرمکان های طبقه زیرزمین سازه BF درجهت شمالی-جنوبی دراثرزلزله بم وکوبه 197

4-19-b- تغییرمکان های طبقه زیرزمین سازه BF درجهت شمالی-جنوبی دراثرزلزله بم وکوبه 197

4-19-c- تغییرمکان های طبقه زیرزمین سازه BF درجهت شمالی-جنوبی دراثر زلزله بم وکوبه 197

4-20-a-تغییرمکان های طبقه دوم سازه BF درجهت شمالی-جنوبی دراثرزلزله بم وکوبه  197

4-20-b-تغییرمکان های طبقه زیرزمین سازه FIMs درجهت شمالی-جنوبی دراثرزلزله بم وکوبه 198

4-20-c-تغییرمکان های طبقه اول سازه FIMs درجهت شمالی-جنوبی دراثرزلزله بم وکوبه 198

4-21-نمودار حداکثر پیچش طبقات درساختمانهای FIMs و BF دراثرزلزله کوبه 200

4-22-نمودار حداکثر پیچش نسبی طبقات درساختمان های FIMs و BF دراثر زلزله کوبه 201

4-23-نمودار حداکثر پیچش طبقات درساختمان BF دراثرزلزله های بم وکوبه 201

4-24-نمودار حداکثرپیچش نسبی طبقات درساختمان BF در اثر زلزله های بم وکوبه   202

4-25-نمودار حداکثر پیچش طبقات درساختمان FIMs دراثر زلزله های بم وکوبه 202

4-26-نمودار حداکثر پیچش نسبی طبقات درساختمان FIMs دراثر زلزله های بم وکوبه 203

4-27-a-نمودار نیروی برشی-تغییرمکان جانبی دیوار 8160 درجهت شرقی-غربی واقع درمحور A بین محورهای 6و7 طبقه زیرزمین به ازای زلزله های بم وکوبه       204

4-28-b- نمودار نیروی برشی-تغییرمکان جانبی دیوار 81160 درجهت شرقی-غربی واقع درمحور A بین محورهای 6و7 طبقه زیرزمین به ازای زلزله های بم وکوبه       204

4-27-c- نمودار نیروی برشی-تغییرمکان جانبی دیوار 82160 درجهت شرقی-غربی واقع درمحور A بین محورهای 6و7 طبقه زیرزمین به ازای زلزله های بم وکوبه       205

4-27-d- نمودار نیروی برشی-تغییرمکان جانبی دیوار 8450 درجهت شرقی-غربی واقع درمحور D بین محورهای 6و5 طبقه زیرزمین به ازای زلزله های بم وکوبه       205

4-27-e- نمودار نیروی برشی-تغییرمکان جانبی دیوار 81450 درجهت شرقی-غربی واقع درمحور D بین محورهای 6و5 طبقه زیرزمین به ازای زلزله های بم وکوبه       205

4-27-f- نمودار نیروی برشی-تغییرمکان جانبی دیوار 82530 درجهت شرقی-غربی واقع درمحور D بین محورهای 6و5 طبقه زیرزمین به ازای زلزله های بم وکوبه       205

4-28-a- نمودار نیروی برشی-تغییرمکان جانبی دیوار 8450 درجهت شرقی-غربی واقع درمحور 8 بین محورهای AوC طبقه زیرزمین به ازای زلزله های بم وکوبه       206

4-28-b- نمودار نیروی برشی-تغییرمکان جانبی دیوار 92180 درجهت شرقی-غربی واقع درمحور 8 بین محورهای AوC طبقه دوم به ازای زلزله های بم وکوبه       207

4-28-c- نمودار نیروی برشی-تغییرمکان جانبی دیوار 92380 درجهت شرقی-غربی واقع درمحور 8 بین محورهای DوC طبقه دوم به ازای زلزله های بم وکوبه        207

5-1-پلان تیپ چیدمان دیوارها درطبقات سازه WNا 212

5-2-پلان تیپ چیدمان دیوارها درطبقات سازه WNWEا 212

5-3-نمودار پیچش نسبی حداکثر درطبقات سازه های WN,FIMs,BF و WNWE به ازای خروج از مرکزیت های جرم متفاوت  215

5-4-نمودار پیچش نسبی حداکثر درطبقات سازه های WN,FIMs,BF و WNWE به ازای خروج از مرکزیتes=0%ا      215

5-5-نمودار Drift حداکثر لبه های شمالی وجنوبی سازه های WN,FIMs,BF و WNWE به ازای خروج از مرکزیتes=0%ا     216

5-6-نمودار پیچش نسبی حداکثر درطبقات سازه های WN,FIMs,BF و WNWE به ازای خروج ازمرکزیت es=0%ا 217

5-7-نمودار Drift حداکثرلبه های شمالی وجنوبی سازه های WN,FIMs,BF و WNWE به ازای خروج ازمرکزیت es=10%ا  218

5-8-نمودار پیچش نسبی حداکثر درطبقات سازه های WN,FIMs,BF و WNWE به ازای خروج ازمرکزیت es=20%ا   219

5-9- نمودار Drift حداکثرلبه های شمالی وجنوبی سازه های WN,FIMs,BF و WNWE به ازای خروج ازمرکزیت es=20%ا    219

5-10- نمودار پیچش نسبی حداکثر درطبقات سازه های WN,FIMs,BF و WNWE به ازای خروج ازمرکزیت es=30%ا      220

5-11- نمودار Drift حداکثرلبه های شمالی وجنوبی سازه های WN,FIMs,BF و WNWE به ازای خروج ازمرکزیت es=30%ا    220

5-12- نمودار پیچش نسبی حداکثر درطبقات سازه های WN,FIMs,BF و WNWE به ازای خروج از مرکزیت های جرم متفاوت         221

5-13-پلان موقعیت ستون های مورد بررسی درانواع تیپ سازه،به ازای خروج از مرکزیت های جرم متفاوت    223

5-14-a-روابط تنش-کرنش بتن پوشش مقطع بحرانی المان ستون 13 درسازه WN,FIMs,BF و WNWEا 224

5-14-b-روابط –تنش کرنش بتن هسته مقطع بحرانی المان ستون 13 درسازه های WN,FIMs,BF و WNWEا   224

5-14-c-روابط تنش-کرنش آرماتور مقطع بحرانی المان ستون 13 درسازه های WN,FIMs,BF و WNWEا  225

5-15-a-حداکثر کرنشهای اجزای مقاطع المانهای لبه شمالی وجنوبی واقع در محور 3 درطبقات سازهBFا  226

5-15-b-حداکثرکرنشهای اجزای مقاطع المانهای لبه شمالی وجنوبی واقع درمحور1 درطبقات سازهBFا  226

5-16-a- حداکثرکرنشهای اجزای مقاطع المانهای لبه شمالی وجنوبی واقع درمحور 3 درطبقات سازه FIMsا    227

5-16-b- حداکثرکرنشهای اجزای مقاطع المانهای لبه شمالی وجنوبی واقع درمحور 1 درطبقات سازه FIMsا    227

5-17-a- حداکثرکرنشهای اجزای مقاطع المانهای لبه شمالی وجنوبی واقع درمحور 3 درطبقات سازه WNا       228

5-17-b- حداکثرکرنشهای اجزای مقاطع المانهای لبه شمالی وجنوبی واقع درمحور 1 درطبقات سازه WNا       228

5-18-a- حداکثرکرنشهای اجزای مقاطع المانهای لبه شمالی وجنوبی واقع درمحور 3 درطبقات سازه WNWEا    229

5-18-b- حداکثرکرنشهای اجزای مقاطع المانهای لبه شمالی وجنوبی واقع درمحور 1 درطبقات سازه WNWEا     229

5-19-a-رفتار المان ستون 13 واقع درضلع شمالی پلان طبقه زیرزمین به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرمes=0 درانواع سازه ها     230

5-19-b- رفتار المان ستون 43 واقع درضلع شمالی پلان طبقه زیرزمین به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرمes=0 درانواع سازه ها     231

5-20-a- رفتار المان ستون 113 واقع درضلع شمالی پلان طبقه اول به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرمes=0 درانواع سازه ها     233

5-20-b- رفتار المان ستون 153 واقع درضلع شمالی پلان طبقه اول به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرمes=0 درانواع سازه ها        233

5-21-a- رفتار المان ستون 213 واقع درضلع شمالی پلان طبقه دوم به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرمes=0 درانواع سازه ها       236

5-21-b- رفتار المان ستون 253 واقع درضلع شمالی پلان طبقه دوم به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرمes=0 درانواع سازه ها       236

5-22-a- رفتار المان ستون 13 واقع درضلع شمالی پلان طبقه زیرزمین به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرم es=10% درانواع سازه ها        237

5-22-b- رفتار المان ستون 43 واقع درضلع شمالی پلان طبقه زیرزمین به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرم es=10% درانواع سازه ها        237

5-23-a- رفتار المان ستون 113 واقع درضلع شمالی پلان طبقه اول به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرم es=10% درانواع سازه ها         238

5-23-b- رفتار المان ستون 153 واقع درضلع شمالی پلان طبقه اول به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرم es=10% درانواع سازه ها         238

5-24-a- رفتار المان ستون 213 واقع درضلع شمالی پلان طبقه اول به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرم es=10% درانواع سازه ها         239

5-24-b- رفتار المان ستون 253 واقع درضلع شمالی پلان طبقه دوم به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرم es=10% درانواع سازه ها         240

5-25-a- رفتار المان ستون 13 واقع درضلع شمالی پلان طبقه زیرزمین به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرم es=20% درانواع سازه ها         241

5-25-b- رفتار المان ستون 43 واقع درضلع شمالی پلان طبقه زیرزمین به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرم es=20% درانواع سازه ها         241

5-26-a- رفتار المان ستون 113 واقع درضلع شمالی پلان طبقه اول به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرم es=20% درانواع سازه ها         242

5-26-b- رفتار المان ستون 153 واقع درضلع شمالی پلان طبقه اول به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرم es=20% درانواع سازه ها         242

5-27-a- رفتار المان ستون 213 واقع درضلع شمالی پلان طبقه دوم به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرم es=20% درانواع سازه ها         243

5-27-b- رفتار المان ستون 213 واقع درضلع شمالی پلان طبقه دوم به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرم es=20% درانواع سازه ها         243

5-28-a- رفتار المان ستون 13 واقع درضلع شمالی پلان طبقه زیرزمین به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرم es=30% درانواع سازه ها         245

5-28-b- رفتار المان ستون 43 واقع درضلع شمالی پلان طبقه زیرزمین به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرم es=30% درانواع سازه ها         245

5-29-a- رفتار المان ستون 113 واقع درضلع شمالی پلان طبقه اول به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرم es=30% درانواع سازه ها         246

5-29-b- رفتار المان ستون 153 واقع درضلع شمالی پلان طبقه اول به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرم es=30% درانواع سازه ها         246

5-30-a- رفتار المان ستون 213 واقع درضلع شمالی پلان طبقه دوم به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرم es=30% درانواع سازه ها         247

5-30-b- رفتار المان ستون 253 واقع درضلع شمالی پلان طبقه دوم به ازای خروج از مرکزیت مرکز جرم es=30% درانواع سازه ها         247

5-31-a- نمودار نیروی برشی-تغییر مکان جانبی دیوار 8160 واقع در لبه شمالی طبقه زیرزمین به ازای خروج ازمرکزیت های متفاوت درساختمان FIMsا      251

5-31-b- نمودار نیروی برشی-تغییر مکان جانبی دیوار 8450 واقع در لبه جنوبی طبقه زیرزمین به ازای خروج ازمرکزیت های متفاوت درساختمان FIMsا      251

5-32-a- نمودار نیروی برشی-تغییر مکان جانبی دیوار 81160 واقع در لبه شمالی طبقه اول به ازای خروج ازمرکزیت های متفاوت درساختمان FIMsا      252

5-32-b- نمودار نیروی برشی-تغییر مکان جانبی دیوار 81450 واقع در لبه جنوبی طبقه اول به ازای خروج ازمرکزیت های متفاوت درساختمان FIMsا      252

5-33-a- نمودار نیروی برشی-تغییر مکان جانبی دیوار 82160 واقع در لبه شمالی طبقه دوم به ازای خروج ازمرکزیت های متفاوت درساختمان FIMsا      253

5-33-b- نمودار نیروی برشی-تغییر مکان جانبی دیوار 82530 واقع در لبه جنوبی طبقه دوم به ازای خروج ازمرکزیت های متفاوت درساختمان FIMsا      253


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf وسفارش word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید