انتخاب صفحه

مقدمه

شبکه ترافیک شهری از اجزاء متفاوتی تشکیل شده است. تقاطع ها، بزرگراهها، پارکینگ ها و … از آن جمله اند. در این بین، تقاطع ها به دلیل اینکه محل برخورد جریانهای ترافیکی می باشند، دارای اهمیت خاصی هستند. شناخت کافی از رفتار ترافیکی در تقاطع ها، امکان بررسی آنها را فراهم می کند. در بین انواع تقاطع ها، بیشتر مطالعات بر روی تقاطعات دارای چراغ راهنمایی متمرکز شده و کمتر به تقاطع های بدون چراغ پرداخته شده است. در حالی که عدم شناخت رفتارهای ترافیکی در این تقاطعات سبب بروز مشکلات ترافیکی فراوان می شود.تقاطع های بدون چراغ، معمول ترین نوع تقاطع می باشند. اگر چه ظرفیت آنها ممکن است از انواع دیگر تقاطع کمتر باشد، اما آنها نقش مهمی در ترافیک شبکه ها ایفا می کنند.عبور و مرور اتومبیل ها در تقاطع های بدون چراغ یک فرآیند خیلی پیچیده است که طی آن هر راننده تصمیم های شخصی، درباره اینکه کیه، کجا و جگونه مانورهای مورد نیاز خود را بر اساس در کشی از فواصل، سرعت ها و عملکرد اتومبیل انجام دهد، می گیرد. به علت اینکه پذیرش فاصله عبور رانندگان، یک رفتار رانندگی پیچیده و پر مخاطره است، یک موضوع مورد علاقه محققان در رابطه با عملکرد و ایمنی ترافیک می باشد. پذیرش فاصله عبور نقش بسیار مهمی در رانندگی ایمن دارد. تصادفات در حین عبور از تقاطع ۲۵ درصد همه برخوردها در جاده های آمریکا و حدود ۴۵ درصد برخوردها در تقاطعات آن کشور را تشکیل می دهد. عبور ایمن از تقاطع یک عمل پیچیده ادراکی است که نیاز به آگاهی صحیح از اندازه فاصله عبور در یک جریان ترافیک و هماهنگی خوب راننده در همزمان کردن شروع حرکتش با فاصله عبور نزدیک شونده دارد. درک این موضوع که چگونه رانندگان تصمیم می گیرند که یک فاصله، قابل عبور است و چگونگی تنظیم زمان عبورشان در یک جریان ترافیک، برای کاستن از خطر برخوردها بسیار مهم می باشد. بیشتر تحقیقات در زمینه پذیرش فاصله عبور براساس مشاهده فواصلی است که رانندگان در جریان ترافیک انتخاب می کنند. این مطالعات بیشتر بر تخمین فاصله عبور بحرانی متمرکز شده اند. پذیرش فاصله عبور یک فاکتور مهم برای تخمین ظرفیت عبور تقاطعات می باشد. در این مطالعه، از بین انواع تقاطعات بدون چراغ، تقاطعات سه راهی فرعی به اصلی مورد بررسی قرار گرفتند و سعی شده با استفاده از مشاهدات میدانی و آنالیز داده ها، فواصل عبور بحرانی و زمان دنباله روی تخمین زده شوند. امید است که این تحقیق گامی کوچک برای تحقیقات آتی باشد.

فهرست مطالب

چکیده   1

مقدمه 2

فصل اول:کلیات

۲-۱- تعریف مسئله

در بسیاری از موارد تحلیل عملکرد تقاطع های بدون چراغ بر اساس ضوابط کتاب راهنمای ظرفیت راهها ( HCM ) انجام می شود. این روابط از مطالعات انجام یافته در دیگر کشورها که لزوما شرایط ترافیکی در کشورمان را نشان نمی دهد، ایجاد شده اند. تفاوتهای رفتاری رانندگان در ایران مهم ترین نکته در اختلاف مقادیر ظرفیت تقاطعات می باشد. آنچه در این تحقیق مد نظر است، بدست آوردن پارامترهای اصلی تئوری پذیرش فاصله عبور، یعنی فاصله عبور بحرانی و زمان دنباله روی در تقاطعات سه راهی بدون چراغ در شرایط کشور ایران و هم چنین پاسخ به این سوال که آیا می توان از رابطه ظرفیت راهنمای HCM جهت تعیین ظرفیت تقاطعات بدون چراغ در شرایط ایران استفاده نمود.

1-1-هدف تحقیق 5

1-2-تعریف مسئله 5

1-3-اهمیت موضوع 6

1-4-مفروضات موضوع 6

1-5-روش کار وتحقیق 6

1-5-1-جمع آوری ومطالعه منابع 6

1-5-2-جمع آوری آمار واطلاعات 7

1-5-3-پردازش اطلاعات 7

1-6-سازماندهی پایان نامه 7

تعدیل برای اثرات امپدانس برای گردش به چپ اصلی،مستقیم فرعی

تعدیل برای اثرات امپدانس برای گردش به چپ اصلی،مستقیم فرعی

فصل دوم:مرور منابع

۱-۲ – ۲- مطالعات انجام شده در داخل کشور

در دانشگاه تهران تحقیقی بر روی ظرفیت تقاطع های سه راهی بدون چراغ در تهران انجام شده است. در این تحقیق، عوامل رفتاری رانندگان که ظرفیت تقاطعات سه راهی را تحت تاثیر قرار می دهد، بررسی شده است. مبنای مطالعات در این تحقیق، راهنمای ظرفیت راهها (1995 HCM) بوده است. نتایج، از آنالیز پارامترهای اندازه گیری شده مرتبط با شرایط ایران بدست آمده اندتحقیق دیگری بر روی تقاطع های بدون چراغ در شهر تهران در دانشگاه آزاد صورت گرفته و مقدار تاخیر بحرانی، سطح سرویس و ظرفیت تقاطع های بدون چراغ با توجه به شیوه کنترل ترافیکی این نوع تقاطع ها مورد مطالعه قرار گرفته و نتیجه گرفته شده که استفاده از HCM بدون تطبیق باشرایط ایران جوابهای منطقی ارائه نمی دهد

2-1-پیشینه تحقیق   9

2-1-1-مطالعات انجام شده درخارج از کشور 9

2-1-2-مطالعات انجام شده درداخل کشور 17

2-2-تعاریف متغیرها 17

2-2-1-فاصله عبور 19

2-2-2-پس فاصله 19

2-2-3-زمان دنباله روی 20

2-2-4-فاصله عبور بحرانی 21

2-2-5-پذیرش فاصله عبور  22

2-3-انواع تقاطعات 26

2-3-1-تقاطع های همسطح 27

2-3-2-تقاطع های بدون چراغ راهنمایی 27

2-3-3-تقاطعات باایست یک طرفه 29

2-4-اندازه گیری فواصل بحرانی وزمان دنباله روی 31

2-4-1-واکنش های رانندگان درتقاطعات با حق تقدم 33

2-4-2-مشاهده پذیرش پس فاصله ها       34

2-4-3-عوامل تاثیرگذار بررفتار پذیرش فاصله عبور 36

2-4-4-ملاحظاتی درباره فاصله عبور 37

2-4-5-توزیع اندازه های فواصل عبور 39

2-5-تکنیک های مدل سازی پذیرش فاصله عبور وپس-فاصله 40

2-6-تکنیک های تخمین فاصله بحرانی 42

2-6-1-تکنیک های تخمین برای شرایط اشباع   46

2-6-2-تکنیک های تخمین برای شرایط زیراشباع 49

2-7-معیاربرای طبقه بندی روشهای تخمین 69

2-8-ترافیک برخوردی 72

2-9-اثربازدارندگی 75

2-10-روابط تعیین ظرفیت 80

2-10-1-معادله برای تخمین ظرفیت براساس HCMا   84

2-10-1-1-اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل ظرفیت 87

2-11-ظرفیت خطوط مشترک 88

2-12-تیین تاخیر 90

تعریف ومحاسبه جریان های برخوردی

تعریف ومحاسبه جریان های برخوردی

فصل سوم:متدولوژی بررسی رفتار رانندگان در پذیرش فاصله عبور تقاطع های سه راهی بدون چراغ

۱-۳ – مقدمه

 تحلیل عملکرد تقاطع های بدون چراغ اغلب توسط راهنمای ظرفیت راهها ( HCM) صورت می گیرد. در این راهنما مطالعات جامعی در مورد تقاطعات بدون چراغ صورت گرفته است، بدین جهت در این تحقیق راهنمای HCM به عنوان مبنای کار در نظر گرفته شد و از رابطه ظرفیت HCM استفاده شد. جهت استفاده از این رابطه لازم است در ابتدا پارامترهای مورد نیاز جمع آوری گردند وسپس مورد تجزیه و تحلیل واقع شوند و سپس مدلسازی و کالیبراسیون رابطه صورت گیرد.

۱-۳-۳- هدف از آمار برداری

هدف از آمار برداری، استخراج پارامترهای مورد نیاز به منظور تعیین فاصله عبور بحرانی و زمان دنباله روی و تعیین رابطه ظرفیت برای شرایط ایران در تقاطعات سه راهی بدون چراغ می باشد. در این تحقیق راهنمای HCM مبنای کار قرار گرفت و از رابطه تعیین ظرفیت استفاده شد. متغیرهای به کار رفته در این رابطه شامل ظرفیت، حجم متداخلی، زمان عبور بحرانی و زمان دنباله روی می باشد. لذا پارامترهای فوق اصلی ترین پارامترهای استخراج شده از فیلم ها در این تحقیق می باشد.

3-1-مقدمه  93

3-2-روش تحقیق 93

3-3-جمع آوری آمار واطلاعات 95

3-3-1-هدف از آمار برداری 95

3-3-2-فرایند انتخاب تقاطعات 95

3-3-3-استخراج پارامترهای مورد نیاز 96

3-3-3-1-شمارش حجم وسایل نقلیه 96

3-3-3-2-روش اندازه گیری تاخیر میانگین 96

3-3-3-3-اندازه گیری فاصله عبور 99

3-3-3-4-اندازه گیری فواصل عبور بازشده 100

3-3-3-5-اندازه گیری ظرفیت حرکت فرعی 102

3-3-3-6-اندازه گیری زمان دنباله روی 102

3-3-4-شرایط تقاطعات انتخاب شده 103

3-5-معرفی تقاطع ها 104

3-5-1-تقاطع مظاهری-شهید کرمی 105

3-5-2-تقاطع معلم-بنفشه 108

3-5-3-تقاطع جواد آباد-بنفشه 108

3-5-4-تقاطع مطهری-استقلال 110

3-5-5-تقاطع شهید حدادی 111

شرح روش siegloch's

شرح روش siegloch’s

فصل چهارم:اجرای متدولوژی

۱-۴- شرح جزئیات آمار برداری

آمار برداری از تقاطع ها بروش فیلمبرداری ویدئویی انجام شده است. عملیات فیلمبرداری یا تصب دوربین در یک نقطه ثابت صورت گرفت. دوربین باید در مکانی نصب شود که توسط رانندگان قابل رویت تباشد، چرا که ممکن است با مشاهده دوربین، رفتار آتان تغییر کند. از هر تقاطع یک ساعت فیلم برداری صورت گرفت، سپس از داخلی فیلم، فواصل زمانی ۵ دقیقه ای برای استخراج اطلاعات، انتخاب شدند. در تقاطع های حدادی و بزرگمهر با توجه به شرایط خوب این تقاطعات، ۶ فاصله ۵ دقیقه ای برای استخراج آمار در نظر گرفته شد. در انتخاب این فواصل سعی شده تا بازه های زمانی مربوطه فاقد هر گونه حرکات غیر عادی و یا آشقتگی غیر معمولی در جریان ها باشد. مثلا در جایی که به علت توقف غیر مجاز وسایل در تقاطع، امکان حرکت دیگر وسایل مختل شده، پریود زمانی انتخاب شده به گونه ای انتخاب شده تا دربرگیرنده این شرایط نباشد. آمار مربوط به حجم ترافیک،فواصل قبول و ردشده رانندگان و فواصل عبور باز شده و زمان چرخش رانندگان از فیلم ها استخراج شد.

4-1-شرح جزئیات آمار برداری 115

4-1-1-تقاطع مظاهری-شهیدکرمی 115

4-1-2-تقاطع معلم-بزرگمهر  118

4-1-3-تقاطع جوادآباد-بنفشه 118

4-1-4-تقاطع مطهری-استقلال 118

4-1-5-تقاطع شهید حدادی –بهار 119

4-2-تجزیه وتحلیل آمار واطلاعات 119

4-2-1-فاصله عبور بحرانی 119

4-2-2-تعیین فاصله عبور بحرانی 120

4-2-2-1-تعیین مقدار فاصله عبور بحرانی از کل مشاهدات میدانی 121

4-2-2-2-جایگزینی فواصل عبور باز شده بافواصل عبور مشاهده شده 123

4-2-2-3-بررسی فواصل عبور باحذف فواصل بازشده 125

4-3-توزیع تجمعی فواصل عبور براساس کل مشاهدات 131

4-4-زمان دنباله روی 132

4-4-1-تعیین زمان دنباله روی براساس کل مشاهدات 134

4-5-اندازه گیری ظرفیت حرکات فرعی 135

4-6-مدلسازی 137

4-7-کالیبراسیون رابطه ظرفیت تقاطع سه راهی HCMا 137

4-8-نمودار مقایسه ای ظرفیت-حجم تقاطع سه راهی بدون چراغ 139

4-8-1-اعتبار سنجی مدل ظرفیت برای ایران 141

4-9-محاسبات تاخیر میانگین 143

فصل پنجم:جمع بندی ونتیجه گیری

۵ – ۲- ارائه پیشنهادات برای ادامه تحقیق

در این قسمت به منظور تکمیل مطالعات، پیشنهاداتی برای ادامه مطالعات ذکر می گردد.

 ۱- با توجه به اینکه در این تحقیقی، حرکت گردش به راست فرعی مورد بررسی قرار گرفته، لازم است تا بررسی سایر حرکتها نظیر گردش به چپ از مسیر فرعی و گردش به چاپ مسیر اصلی نیز مورد بررسی واقع شوند.

 ۲- در تحقیق انجام شده، تمامی تقاطعات بصورت عمود و بدون شیب می باشند، با توجه به اینکه بسیاری از تقاطعات بصورت شیب دار و مورب می باشند، لازم است این اثرات در ارائه روابط مد نظر قرار گیرند.

 ۳- به منظور انجام دقیق تر مطالعات، لازم است تاثیر عواملی تظیر سرعت، شرایط رانندگان تظیر (سن، جنسیت…) مورد بررسی واقع شوند.

 ۴- از آنجاییکه در این تحقیق ظرفیت معابر فرعی بررسی شده بمنظور تکمیل تحقیق لازم است. ظرفیت معابر اصلی نیز مورد مطالعه قرار گیرتد۔

 ۵- بعنوان یک تحقیق مسئله تاخیر وارده بر وسایل و درصد وسایل سنگین در پذیرش فاصله عبورمورد بررسی قرار گیرند.

5-1-جمع بندی نتایج 147

5-2-ارائه پیشنهاد برای ادامه تحقیق 149

پیوست ها 150

منابع وماخذ 182

فهرست منابع فارسی 182

فهرست منابع لاتین    183

چکیده انگلیسی 186

فهرست جداول

2-1-فواصل عبور بحرانی وزمان دنباله روی برای تقاطعات بدون چراغ  22

2-2-تقاطع های بدون چراغ راهنمایی-فواصل مناسب زمانی وسرفاصله های متوالی 29

4-1-تاریخ وزمان برداشت های انجام شده 117

4-2-مشخصات آماری فواصل عبورپذیرفته شده رانندگان 122

4-3-مشخصات آماری فواصل عبور پذیرفته شده رانندگان باجایگزینی فواصل بازشده 124

4-4-مشخصات آماری فواصل عبورپذیرفته شده رانندگان با حذف فواصل بازشده 126

4-5-مشخصات آماری فواصل عبور پذیرفته شده رانندگان درحد پایین 128

4-6-مشخصات آماری فواصل عبور پذیرفته شده رانندگان درحد بالا 130

4-7-مقادیر مشاهدات میدانی اززمان دنباله روی 133

4-8-مشخصات آماری زمان دنباله روی رانندگان 134

4-9-مقادیر ظرفیت مسیر فرعی دربرابر حجم ترافیک متداخل برحسب وسیله برساعت 136

4-10-ضرایب کالیبراسیون به دست آمده برای معادله ظرفیت 138

4-11-ضرایب کالیبراسیون به دست آمده برای معادله ظرفیت درتکرار دوم 139

4-12-رگرسیون صفرگذر برای ظرفیت های محاسباتی ومشاهداتی 142

4-13-محاسبات تاخیر 144

فهرست نمودارها

4-1-نمودار ظرفیت دربرابر ترافیک متداخل برای حرکت گردش به راست فرعی 140

4-2-نمودار درصد افزایش ظرفیت مسیر فرعی 141

4-3-نمودار ظرفیت مشاهداتی دربرابر ظرفیت محاسباتی 142

4-4-نمودار تاخیر میدانی دربرابر تاخیر حاصل از رابطه HCMا  145

فهرست اشکال

2-1-فاصله عبور بین دو اتومبیل متوالی 19

2-2-پس-فاصله بین دو اتومبیل 20

2-3-جریان های ترافیک دریک تقاطع سه راهی بدون چراغ   24

2-4-شرح سیستم صف بندی پایه 43

2-5-شرح روش siegloch’sا  48

2-6-تابع توزیع ازفواصل عبور بحرانی 56

2-7-تعریف ومحاسبه جریان های برخوردی 74

2-8-تعدیل برای اثرات امپدانس برای گردش به چپ اصلی،مستقیم فرعی 80

2-9-تابع پله ای 82

2-10-رابطه مقایسه بین ظرفیت وحجم خیابان متقدم 83

2-11-ظرفیت بالقوه برای خیابانهای دوخطه   86

2-12-ظرفیت بالقوه برای خیابانهای چهار خطه 87

2-13-تاخیر ونرخ جریان  91

3-1-موقعیت تقاطع های انتخاب شده 104

3-2-کرورکی تقاطع مظاهری-شهید کرمی 105

3-3-موقعیت تقاطع مظاهری-شهید کرمی 106

3-4-کروکی تقاطع معلم-بزرگمهر 107

3-5-موقعیت تقاطع معلم-بنفشه  109

3-6-موقعیت تقاطع جواد آباد-بنفشه 109

3-7-کروکی تقاطع جواد آباد-بنفشه 109

3-8-موقعیت تقاطع مطهری-استقلال 110

3-9-کروکی تقاطع مطهری-استقلال 111

3-10-موقعیت تقاطع شهید حدادی-بهار 112

3-11-کروکی تقاطع شهید حدادی-بهار 113

4-1-هیستوگرام فواصل عبورپذیرفته شده رانندگان 122

4-2-هیستوگرام فواصل عبور پذیرفته شده رانندگان باجایگزینی فواصل باز شده  125

4-3-هیستوگرام فواصل عبور پذیرفته شده رانندگان باحذف فواصل باز شده 127

4-4-هیستوگرام فواصل عبور پذیرفته شده رانندگان درحد پایین 129

4-5-هیستوگرام فواصل عبور پذیرفته شده رانندگان در حد بالا  131

4-6-منحنی درصد تجمعی دربرابر فواصل عبور مشاهده شده 132

4-7-هیستوگرام زمانهای دنباله روی مشاهده شده 135


Abstract

One of current methods for intersection capacity analysis is

according to HCM guide which is based on Gap Acceptance Theory.

Using this by-law in Iran conditions is difficult. The two main parameters

of this theory are critical gap and follow-up time which depend on traffic

condition and drivers’ behaviors and their values effect on intersection

capacity.

Drivers’ behavioral differences in our country make irrational results

by using HCM and parameters need to be amended. In this research, it is

tried to measure the values of these two parameters for unsignalized Tintersection in our country. Studies are performed based on the collected

information of 5 T-intersections without traffic light in city of karaj.

Values of passing time, open passing time and follow-up time have been

extracted and values of capacity, critical gap and follow-up time were

obtained and the formula for determination of HCM capacity was

calibrated and credibility study was performed.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf وسفارش word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید