انتخاب صفحه

مقدمه

“راه وسیله جابجاکردن ثروت است،فرآورده های کشاورزی وصنعتی راازروی راه،ازجای بدست آمدن به جای مصرف کردن می برند.راه تنها ازدید اقتصادی ساخته نمیشود،بلکه ازراه برای جابجا کردن سرباز وجنگ افزار(خون وآتش)درهنگام جنگ،همچنین برای سیاحت انسان (جهانگردی،همه بهره گیری میشود.امروزه راپایه گسترش اقتصادی برکشوراست.تنها باداشتن یک شبکه راه خوب میتوان کشاوارزی وصنعت راگسترش دارد.

فصل اول:کلیات

روش های اصلاح خواص قیر

به طور کلی روش ای اصلاح خواص قیر رامیتوان به دوروش فیزکی وشیمیایی طبقه بندی نمود.درهر یک ازاین دو روش هدف نیزدیک شدن به یک نوع رفتار ایده آل برای قیر بوده است.رفتار قیرایده آل را میتوان به صورت نمودار1-1 و 1-2 نشان داد.همانطوری که درنمودار1-1 ملاحظه میشود قیر اصلاح شده باید ازدماهای زیر صفر تاحدود100 درجه سانتیگراد قوام تقریبا یکسانی داشته ودردماهای پایین انعطاف پذیر بوده،ودردماهای بالای 50 درجه سانتی گراد مقاومت خوبی دربرابر تغییرشکل ازخود نشان میدهد.درعین حال این قیر باید ویسکوزیته پایینی درحوالی دمای اختلاط داشته باشد تابتوان آن رابادستگاه های معمولی بامصالح مخلوط نمود.اگرقیر اصلاح شده این خاصیت رانداشته باشد،خیلی سریع رد خواهدشد.درنمودار1-2 رفتار یک قیرایده آل،درهنگام خدمت دهی نشان داده شده است.همان طوری که ملاحظه میشود تحت بارهای دینامیکی خیلی سریع وخیلی آهسته که تقریبا معادل شرایط آمد وشدسریع وبارهای سنگین است،قیر ایده ال رفتار یکسانی دارد که نتیجتا قیرهای اصلاح شده نیز بایستی دارای چنین رفتاری باشند.

1-1-هدف     4

1-2-پیشینه تحقیق       6

1-3-روش کار وتحقیق           45

تاثیر الیاف PP بر وزن واحد

تاثیر الیاف PP بر وزن واحد

فصل دوم:کاوش درمتون

2-1-طبقه بندی ومقدمه واظهار بکربودن متون

همانطور که استحضار دارید چنانچه موضوع یک پایان نامه یا رساله قبلا موردبررسی وتحقیق قرارگرفته باشد وشخص دیگری پی ازآن بخواهد ازآن تقلید وکپی نماید رسما آن پایان نامه یارساله از درجه اعتبار ساق خواهدشد.لذا هرعنوان برای یک پایان نامه بایستی بکر وکارنشده ودرحقیقت پاسخی به یک سوال بی جواب باشد.که این خود باعث تولید علم وپیشرتف درهر زمینه ائی خواهدشد.لذاسعی برآن شده است که دربشخ بعدی موضوعات بایک طبقه بندی ترتیبی خاصی وباتوجه به اصل موضوع آورده شود.البته این تمام موضوعات کارشده درمورد استفاده ازالیافتPP وکوپلیمرSBS نبوده.لیکن بسته به محدودیت های موجود درموارد منتخب آورده شده است.که امید است موردتوجه قرار بگیرد.

2-1-طبقه بندی ومقدمه واظهار بکربودن متون     47

2-2-بررس مقالات       47

2-2-1-ارزیابی آسفالت مسلح شده به الیافت کتف     48

2-2-2-تاثیر الیافت پلی پروپیلن(PP) درعملکرد مخلوط آسفالتی       57

2-2-3-مطالعه وبرری عملکرد قیرهای اصلاح شده پلیمری   71

2-2-4-مطالعه وبررسی عملکرد قیرهای اصلاح شد پلیمری         86

2-2-5-مخلوط های آسفالتی اصلاح شده پلیمری   95

2-2-6-مخلوط های آسفالتی اصلاح شده پلیمری     107

2-2-7-تاثیر اصلاح کننده آسفالتSBS برمقاومت ترک خوردگی مخلوط آسفالتی گرم   127

2-2-8-تاثیرساختار مولکولی آسفالتی اصلاح شدهSBS برمشخصات مکانیکی چسب قیری ومخلوط   142

2-2-9-تاثیرقیر اصلاح شدهSBS برروی ذخیره سازی ومشخصات مکانیکی مخلوط آسفالتی   166

2-3-بررسی تزها وپروژه ها   174

2-4-بررسی کتاب ها 175

2-4-1-قیر     175

2-4-2-خواص فیزیکی قیر     208

2-4-3-روش طبقه بند هیرها براساس روش عملکرد(PG)ا       217

2-5-بررسی کنفرانس ها     224

2-6-سوالات مطرح شده ویافته ها تازمان حاضر       229

4

کرنش الاستیک تعداد بارگذاری

کرنش الاستیک تعداد بارگذاری

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-روش بکارگرفته شده ودلایل آن

دراین تحقیق ازکتب-اینترنت وسایت ها علمی معتبر استفاده شده است.بدلیل کاربرد زیاد پلیمرSBS و شناخته شده بون آن اطلاعات لازم کافی ومناسبی ازآن حاصل شده است که درفصول قبلی ارائه شدند.

3-2-دستورالعمل جمع آوری اطلاعات وروش های بکاررفته

باتوجه به موضوع این سمینار که بررسی رفتارهای دینامیکی قیرهای اصلاح شده باPP،SBS بوده است.ازمیان منابع جمع آوری شده اطلاعات وگزینه های مرتبط بااین موضوع جمع آوری شده اند.روش جمع آوری ترجمه مقالات خارجی به زبان فارسی بوده است.

3-1-روش بکار گرفته شده ودلایل آن   231

3-2-دستورالعمل جمع آوری اطلاعات وروش های بکاررفته   231

3-3-تعاریف اختصارات ونشانه های ریاضی   231

3-4-برنامه کامپیوتری استفاده شده     234

3-5-ارائه مباحث ضروری عملی     234

مقایسه کششی حاصل ازآزمایش های سه محوریHveem وکشش غیرمستقیم برای آسفالت غیرمسلح ومسلح به الیاف کنف

مقایسه کششی حاصل ازآزمایش های سه محوریHveem وکشش غیرمستقیم برای آسفالت غیرمسلح ومسلح به الیاف کنف

فصل چهارم:جمع آوری اطلاعات

4-1-مقدمه

همانطوریکه درقبل ذکرشد کلیه اطلاعات مندرج دراین سمینار ازکتب معتبر گوناگون داخلی وخارجی ونیزاز سایت های اینترنتی معتبر که نام آنها درفهرست مراجع آورده شده است استفاده شده است.

4-2-موضوعات موردنظر

دراین سمینار موضوعات موردنظر بطور کلی بررسی رفتارهای دینامیکی قیرهای اصلاح شده پلی مری هستند.پلی مرهای موردنظر بطور مشخص کوپلی مرSBS وپلی مر پلی پروپیلن PP بوده است.

4-3-اطلاعات لازم برای هرسوال ازسوالات موضوع تحقیق

همانطوریکه اطلاع داریم عنوان وموضوع هرمقاله پایان نامه یارساله براساس یک سوال مطرح شده درذهن مولفه آن بوده است که این سوالات باانجام مطالعات،تحقیقات وآزمایشات گوناگون درآن راستا جواب داده شده اند.چنانچه به فصل دوم مراجعه نماییم میتوان سوال رادرعنوان مقاله وپاسخ آن رادربخش نتایج مشاهده نمود.

4-1-مقدمه     236

4-2-موضوعات موردنظر   236

4-3-اطلاعات لازم برای سوال ازسوالات موضوع تحقیق 236

4-4-مشکلات درجمع آوری اطلاعات   237

مقایسهDCSE بین آزمایش مقاومت وخزش

مقایسهDCSE بین آزمایش مقاومت وخزش

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1-تحلیل اطلاعات

باتوجه به نتایج آزمایشات تفاوت وگوناگون انجام شده برروی رفتارهای قیرهای اصلاح شده توسط کوپلیمرSBS(بطور شاخص) میتوان از این نتایج رابدین گونه(که البته سایرین نیزذکر کرده اند)تحلیل نمود که:

کوپلیمرSBS هرچندکه گران می ابشد ولیکن ازمیان تمامی پلیمری واردشده به بازار جهت اصلاح و بهبود مشخصات مخلوطهای آسفالتی هم ازتوجیه اقتصادی برخورداراست وهم اینکه بسیار کاراومفید بوده است.که البته این امر درکشورما بایستی مورد توجه قرار بگیرد.

5-2-نتیجه گیری درمورد هریک ازسوالات یافرضیات تحقیق

باتوجه به عنوان این سمینار(بررسی رفتارهای دینامیکی قیرهای پلیمری) هدف اصلی بررسی تغییرات ناشی از حضور پلیمر(PP,SBS) درمشخصات فیزیکی وفنی مخلوط های آسفالتی گرم(HMA) می باشد.که البته بصورتی اجمالی طی مقالات ارائه شده به آن پرداخته شده است.

5-1-تحلیل اطلاعات   238

5-2-نتیجه گیری درمورد هریک ازسوالات یافرضیات تحقیق   239

5-3-نتیجه گیری درمورد کل تحقیق 239

5-4-کاربردهای علمی وتئوری         243

5-5-پیشنهاد های تحقیقاتی برای آینده     244

فهرست منابع فارسی   245

فهرست منابع لاتین   246

چکیده انگلیسی       247

فهرست جداول

1-1-اصلاح کننده های قیر 9

1-2-خواص پلی(آلفا)الفین های راه سازی     20

2-1-مقادیر نتایج آزمایش های مارشال وتک محوری برروی نمونه های آسفالتی مسلح به الیاف کنف وغیرمسلح       58

2-2-مشخصات الیافPP براساس موسسه حمل ونقل اوهایو   63

2-3-مشخصات فیزیکی الیاف پلی پروپیلین       64

2-4-مشخصات فیزیکی قیرمورد استفاده درنمونه ها 64

2-5-مشخصات فیزیکی مصالح دانه ای نمونه ها   64

2-6-نوع3 دانه بندی لایه پوششی براساس استاندارد بزرگراه های ترکی 65

2-7-مشخصات قیرهای بکاررفته             72

2-8-داده ها آزمایشDSR وشیار افتادگی فرانسوی برای مصالح فهرست شده ازکمترین تا بیشترین عمق شیار پس از6000عبورچرخ بارگذاری     77

2-9-داده های آزمایشDSR،RSCH دردماهای 70و50 درجه سانتیگراد   79

2-10-تعدادچرخه بارگذاری بری گسیختگی خستگی براساس کاهش50درصدی سختی در دمای19                   82

2-11-نتایج آزمایش های انجام شده برروی نمونه های قیر خالص واصلاح شده 88

2-12-نتایج آزمایش های انجام شده برروی مصالح سنگی درشت دانه   89

2-13-نتایج آزمایش های انجام شده برروی مصالح ریزدانه   89

2-14-نتایج آزمایش برروی فیلر سنگ آهک 90

2-15حدود دانه بندی مخلوط مصالح سنگی مورداستفاده دربتن آسفالتی   90

2-16-نتایج آزمایش مارشال برای مخلوط های آسفالتی   90

2-17-نتایج آزمایش کشش غیرمستقیم برای مخلو آسفالتی   91

2-18-قیراصلی آسفالت     118

2-19-نمونه های آزمایشی   118

2-20-نتایجIDT سوپر پیو   119

2-21-مشخصات چسب قیری آسفالت 128

2-22-مشخصات مقداری 3مخلوط   129

2-23-نتایج آزمایشIDT سوپر پیو   135

2-24-مشخصات آسفالت اصلی   143

2-25-مشخصاتSBSا       143

2-26-طبقه بندی ساختار مولکولی آسفالت اصلاح شدهSBSا   144

2-27-روش آزمایش برای مشخصات چسب قیری(بنیدر)     150

2-28-نسبت مخلوط های ومنابع دانه بندی   157

2-29-شرایط آزمایشwheel trackingا       159

2-30-شرایط آزمایش خستگی   160

2-31-درصدSBS مشخص شده درعمل   167

2-32-مشخصات مواد برای درصدSBSا    167

2-33-مشخصات مواد برای درصدSBSا     173

فهرست نمودار

1-1-رفتار غیرایده آل   7

1-2-رفتار غیرایده آل درهنگام خدمت دهی   7

1-3-اتصالات شیمیایی بین پلی استایرن وپلی بوتادین درSBSا       39

2-1-مقایسه مقاومت کششی حاصل ازآزمایشهای سه محوریHveem وکشش غیرمستقیم برای آسفالت غیرمسلح ومسلح به الیاف کنف(مصالح نوع الف)         59

2-2-مقایسه کششی حاصل از آزمایشهای سه محوریHveem وکش غیرمستقیم برای آسفالت غیرمسلح ومسلح به الیاف کنف(مصالح نوع ب)         60

2-3-مقایسه کششی حاصل از آزمایش های سه محوریHveem وکشش غیرمستقیم برای آسفالت غیرمسلح ومسلح به الیاف کنف(مصالح نو ج)         60

2-4-بارگذاری نمونه دربارگذاری تکراری درآزمایش کشش غیرمستقیم   67

2-5-تاثیر الیافPP بروزن واحد   71

2-6-تاثیر الیافPP بر درصد فضای خالی       71

2-7- تاثیر الیافPP بر مقادیر پایداری   71

2-8- تاثیر الیافPP برمقادیر جریان   72

2-9-کرنش الاستیک تعداد بارگذاری   72

2-10-تغیرشکل دائمی-تعدادبار گذاری 73

2-11-تغییرشکل دائمی-تعدادبارگذاری 73

2-12-تغییرشکل دائمی-تعدادبارگذاری       73

2-13-مدول الاستیک تعدادبارگذاری   73

2-14-مدول الستیک تعدادبارگذاری   74

2-15-منحنیه ای اصلی سختی قیرهای مختلف       94

2-16-مقایسه دیاگرام های قیرهای مختلف 94

2-17-نمودار لگاریتم کرنش برشی دائم تجمعی آزمایشRSCH دردمای50درجه سانتیگراد درمقایسه بالگاریتم درهمان دما وفرکانس 15/0 رادیان برثانیه   98

2-18-نمودار لگاریتمی کرنش برشی دائم تجمعی آزمایشRSCH دردمای 70 درمقایسه با لگاریتم درهمان دما وفرکانس 125/0 رادیان برثانیه     98

2-19-عمق شیار افتادگی درمقایسه باتعداد عبور چرخ برای دستگاه شیار افتادگی هامبورک در دمای58 درجه سانتی گراد   101

2-20-سختی خمشی درمقایسه باتعداد چرخه بارگذاری براساس مخلوط قیرهای Elvaloy وPG70-22 دردمای19 ومقدار کرنش1000میکرو     83

2-21-مقادیر مقاومت کششی ومقدارmاز آزمایش IDT سوپرپیو   120

2-22-نتایج آزمایش شکست 120

2-23-نتایج آزمایش بهبود،1000 مرتب بارگذاری وبهبود 120

2-24-مقایسه نرخ بهبود میان مخلوطها         121

2-25-ارتباط بین آسیب تجمعی کل ونرخ بهبود   121

2-26-مقایسه نرخ بهبود   122

2-27-مقایسه مقاومت کششی درنرخ های بارگذاری متفاوت     122

2-28-مقاسه کرنش گسیختگی درنرخ های بارگذاری متفاوت   123

2-29-تعیین انرژی پراکنده شده منفرد       123

2-30-مقایسه انرژی پراکنده شده منفرد   124

2-31-نتایج آزمایش خزش 124

2-32-مقایسهDCSE بین آزمایش مقاومت وخزش 125

2-33-مقایسه مقادیر اندازه گیری شه وپیش بینی شده 125

2-34-آستانه بالاوپایین مخلوطها آسفالتی   131

2-35-IDT سوپرپیو   132

2-36-Dزمان     134

2-37-مقایسه درول برجهندگی برای3 مخلوط     136

2-38-منحنی های قبول خزش برای سه مخلوط   137

2-39-مقایسه بین مقاومت کششی حاصل برای 3مخلوط     138

2-40-DCSEF وانرژی شکست حاصل برای 3مخلوط   138

2-41-محاسبه نرخ تفکیک   146

2-42-شرایط تفکیک ساختار مولکلولی1             147

2-43-شرایط تفکیک ساختار مولکولی3           147

2-44-شرایط تفکیک ساختارمولکلوی2             148

2-45-تفکیک درصدSBSا   151

2-46-دستگاه آزمایش خستگی   152

2-47-آزمایش خمشی نمونه   153

2-48-بارگذاری خمشی 153

2-49-درصدSBS – نقطه نرمی   154

2-50- درصدSBS –سختی   155

2-51- درصدSBS –نرمی     156

2-52- درصدSBS –نرمی     156

2-53-منحنی دانه بندی       158

2-54-زمان-منحنی جابجایی 159

2-55-تجهیزات آزمای   160

2-56-تعداد تکرار-مدولComplexا     160

2-57- درصدSBS –پایداری دینامیکی   161

2-58-کرنش-تعداد بارگذاری تاشکست   162

2-59- SBS خطی وشعاعی     166

2-60-SBS خطی وشعاعی   166

2-61-نمایی ازدستگاه آزمایش یونیورسال   171

2-62- درصدSBS –نتایج نرخ تفکیک   172 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان