انتخاب صفحه

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری دانش آموزان متوسطه نظری بود.جامعه آماری این تحقیق شامل دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه نظری شهرستان بیجار در سال تحصیلی 89-90 بود که از میان آنان ،تعداد315 نفر (شامل 150 دختر و 165 پسر)به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. متغیر پیش بینی کننده ، ویژگی های شخصیتی و متغیر ملاک ، سبک یادگیری افراد بود ، بنابراین برای جمع آوری داده ها از روش تحقیق توصیفی – همبستگی استفاده شد.جهت تعیین ویژگی های شخصیتی آزمودنی ها از آزمون پنج عامل بزرگ شخصیت نئو(مک کری و کاستا،1992) و برای شناسایی سبک های یادگیری دانش آموزان از پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (1985) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ،ازآمار توصیفی ،رگرسیون لوجستیک ، آزمون همبستگی پیرسون ،آزمون خی دو ، آزمون t گروه های مستقل ، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون پیگیری شفه استفاده شده است.نتایج نشان داد که ویژگی شخصیتی برون گرایی با سبک یادگیری همگرا همبستگی منفی دارد . ویژگی شخصیتی موافق بودن ،با سبک یادگیری واگرا همبستگی منفی دارد.

ویژگی های شخصیتی روان رنجور خوبی و گشودگی به تجزبه با هیچ یک از سبک های یادگیری ، رابطه معناداری ندارند. همچنین مشخص شدکه میان ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر و پسر و همچنین میان سبک یادگیری دانش آموزان با رشته تحصیلی آنها نیز معنادارنبود. متغیر پایه تحصیلی ، از میان پنج ویژگی بزرگ شخصیتی ، تنها با عامل با وجدان بودن همبستگی مثبت دارد.

کلید واژه : برون گرایی ، روان رنجور خویی ، گشودگی به تجربه ، موافق بودن ، با وجدان بودن ، سبک های یادگیری

فهرست مطالب

صفحه عنوان   الف

تقدیم   ج

تشکر و قدردانی   د

چکیده تحقیق  ه

فهرست مطالب   و

فهرست جداول  ی

فهرست نمودار ها    ل

فهرست شکل ها   م

فصل اول : کلیات تحقیق (15-1)

یکی از ویژگی های نوع انسان، توانایی او در یادگیری است. توانایی انسان در یادگیری کاملاً مشهود بوده و او را از سایر جانداران جدا می کند. با این وجود، تفاوت های فردی بین انسان ها بسیار مشهود است.

توجه به تفاوت های فردی بین انسان ها از شکل ظاهری بدن (اندازه گیری قد، وزن و …) شروع شد و با نسبت دادن ویژگی های شخصیتی به ویژگی های ظاهری (شکل ظاهر بدن) پیش رفت. سپس به حواس، از حواس به ادراک، از ادراک به شناخت، از شناخت به اجزاء و فرایند شناخت (توجه، ادراک، پردازش، حافظه و …) پرداخته شد و سرانجام سبک ها و ترجیحات یادگیری مورد توجه قرار گرفت.

همچنین بهره مندی از اصول روانشناسی برای بالا بردن کیفیت آموزشی شیوه ای علمی است، چون آموزش صحیح و با کیفیت بالا بدون توجه به تفاوت های فردی و شناخت حالات و خصوصیات افراد چه دانش آموز و چه معلم ممکن نخواهد بود.

مقدمه   2

بیان مساله    4

ضرورت و اهمیت تحقیق   6

اهداف تحقیق   9

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق   10

فرضیه های تحقیق   10

سوالات تحقیق   10

تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها و مفاهیم   11

الف) تعریف نظری و عملیاتی ویژگی های شخصیتی  11

ب ) تعریف نظری و عملیاتی سبک های یادگیری   13

تعریف عملیاتی: در این تحقیق، منظور از ویژگی های شخصیتی، پنج عامل بزرگ شخصیت: روان رنجور خویی، برون گرایی، گشودگی به تجربه، موافق بودن و با وجدان بودن است که از آزمون پنج عاملی شخصیت (نئو) بدست می آید.

همانگونه که گفته شد، این پرسش نامه، پنج عامل بزرگ شخصیت را می سنجد که تعاریف عملیاتی آنها به شرح زیر می باشد:

روان رنجور خویی: در این تحقیق منظور از ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی، مجموع نمراتی است که آزمودنی از پاسخ به سؤالات شماره 1،6،11،16،21،26،31،36،41،46،51،56 بدست می آورد.

برون گرایی: منظور محقق از ویژگی شخصیتی برون گرایی، مجموع نمرات آزمودنی از پاسخ به سؤالات شماره 2،7،12،17،22،27،32،37،42،47،52،57 می باشد.

گشودگی به تجربه: در این تحقیق منظور محقق از ویژگی شخصیتی گشودگی به تجربه، مجموع نمرات آزمودنی از پاسخ به سؤالات شماره 3،8،13،18،23،28،33،38،43،48،53،58 می باشد.

موافق بودن: در این تحقیق منظور از ویژگی شخصیتی موافق بودن، مجموع نمراتی است که آزمودنی از پاسخ به سؤالات شماره 4،9،14،19،24،29،34،39،44،49،54،59، بدست می آورد.

با وجدان بودن: منظور محقق از ویژگی شخصیتی با وجدان بودن، مجموع نمرات آزمودنی از پاسخ به سؤالات شماره 5،10،15،20،25،30،35،40،45،50،55،60 می باشد.

ب) سبک یادگیری[1]

1- تعریف نظری: از نظر کلب و کلب[2] (2004) سبک یادگیری به طریقه ای که یادگیرنده جهت به جریان انداختن اطلاعات، آن را ترجیح می دهد، گفته می شود. سبک یادگیری یک راه متفاوت و بی همتا است که هر فرد از طریق آن اطلاعات مختلف را برای یادگیری خود جذب و پردازش می نماید. همچنین شخصیت ما نقش مهمی در تعیین سبک یادگیری ایفا می کند.

در تحقیق حاضر، سبک های یادگیری دانش آموزان به وسیله سیاهه یادگیری دیوید کلب (1985) مورد سنجش قرار گرفته است. این سبک ها با نوعی الگوی فرایند یادگیری مطابق است که برای آن یک چرخه چهار مرحله ای تصور شده است: یادگیرنده ابتدا عملی را انجام می دهد (تجربه عینی)، بعد درباره آن به تفکر می پردازد (مشاهده تأملی)، به دنبال آن نظریه می سازد (مفهوم سازی انتزاعی) و سرانجام درباره آن به آزمایش می پردازد (آزمایشگری فعال). یادگیرنده ای که شیوه یادگیری تجربه عینی دارد از تجارب خاص می آموزد، با دیگران ارتباط برقرار می نماید و نسبت به احساس خود و دیگران حساس است. شخص دارای شیوه یادگیری مفهوم سازی انتزاعی بر تحلیل منطقی از اندیشه ها تأکید دارد، در کارهای خود طرح ریزی نظام دار را به کار می بندد و با توجه به درک و فهم اندیشمندانه از امور عمل می کند. شیوه آزمایشگری فعال شامل توانایی انجام دادن امور، خطر کردن و تأثیر گذاشتن بر دیگران از راه عمل کردن است. و سرانجام شیوه مشاهده تأملی بر مشاهده دقیق پیش از داوری، دیدن امور از زوایای مختلف و جستجو کسب معانی امور استوار است (سیف، 1385، ص 176).

کلب و فرای با ترکیب چهار شیوه یادگیری فوق، چهار سبک یادگیری را نام گذاری کرده اند که تعاریف نظری آنها به این ترتیب است (سیف، 1385، ص 177):

سبک یادگیری همگرا[3]: این سبک از دو شیوه یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال تشکیل می شود. افراد دارای این سبک یادگیری در یافتن موارد استفاده عملی برای اندیشه ها و نظریه ها کارآمدند. در حل مسائل و تصمیم گیری براساس راه حل هایی که برای مسائل می یابند توانا هستند. ترجیح می دهند که با مسائل و تکالیف فنی سروکار داشته باشند تا امور اجتماعی و بین فردی. وقتی با مسئله ای روبرو می شوند به سرعت برای یافتن راه  حل درست می کوشند یا کوشش های خود را بر آن راه حل واحد متمرکز می کنند. همچنین در کارهای تخصصی و تکنولوژی موفق اند.

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی(57-16)

مقدمه  17

بررسی نظریه های پیرامون موضوع تحقیق   17

مبانی نظری سبک های یادگیری  17

مفهوم سبک یادگیری   17

نظریه های سبک های یادگیری  19

الف) رویکردسبک های شناخت محور   19

ب)  رویکردسبک های شخصیت محور  22

ج) رویکردسبک های فعالیت محور  24

مبانی نظری ویژگی های شخصیتی  29

الف) تعریف شخصیت   29

ب) ویژگی های شخصیتی   31

طبقه بندی شخصیت بر اساس ویژگی های جسمانی   32

طبقه بندی کرچمر  32

طبقه بندی شلدون  33

طبقه بندی شخصیت بر اساس رویکرد روان تحلیل گری  34

نظریه فروید   34

ریخت های شخصیتی یونگ   35

ریخت های شخصیتی  مایرزبرگز   36

طبقه بندی شخصیت بر اساس نظریه های صفات   38

نظریه شخصیتی آلپورت   38

صفات شخصیتی آلپورت  40

نظریه شخصیتی کتل   41

نظریه شخصیتی آیزنک   43

رویکرد تحلیل عاملی در تبیین شخصیت   45

مدل پنج عاملی شخصیت  46

ابعاد شخصیت بر اساس مدل شخصیتی پنج عامل بزرگ   48

پیشینه تحقیقاتی   51

پیشینه داخلی  51

پیشینه خارجی  53

جمع بندی و نتیجه گیری  56

مدل مفهومی تحقیق  57

سبک های یادگیری

فصل سوم : روش تحقیق (66-58)

مقدمه  59

روش تحقیق   59

جامعه آماری تحقیق   60

نمونه ، روش نمونه گیری و حجم نمونه    60

ابزار گردآوری داده ها   61

آزمون ویژگی های شخصیتی نئو  61

روایی و پایایی پرسشنامه شخصیتی نئو   63

آزمون سبک های یادگیری کلب    64

روایی و پایایی آزمون سبک های یادگیری کلب    65

مراحل اجرای تحقیق    65

روش های تجزیه و تحلیل داد ه ها   66

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها (95-67)

مقدمه   68

یافته های توصیفی تحقیق   69

ویژگی های جمعیت شناختی نمونه    69

الف) جنسیت آزمودنی ها   69

ب) رشته تحصیلی   70

ج) پایه تحصیلی   71

یافته های توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق   72

یافته های توصیفی مربوط به سبک های یادگیری   72

یافته های توصیفی مربوط به ویژگی های شخصیتی   76

همبستگی ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری    79

یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق   81

بررسی فرضیه اول   81

بررسی فرضیه دوم   83

بررسی فرضیه سوم  85

بررسی فرضیه چهارم    86

یافته های جانبی تحقیق   89

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری (109-96)

مقدمه   97

خلاصه نتایج تحقیق   98

بحث در نتایج   99

یافته های جانبی تحقیق   104

نتیجه گیری کلی   106

محدودیت های در اختیار محقق   107

محدودیت های خارج از اختیار محقق   108

پیشنهادهای کاربردی   109

پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی   110

پیوست ها     111

منابع    116

ویژگی شخصیتی و پایه تحصیلی

فهرست جداول

جدول 2-1 مقایسه خصوصیات افراد وابسته به زمینه و نابسته به زمینه    21

جدول 2-2 سبک های یادگیری کلب و فرای    28

جدول 2-3 مطالعات پنج عامل بزرگ شخصیت    47

جدول 3-1 حجم نمونه مورد بررسی در تحقیق به تفکیک جنسیت   58

جدول 4-1 توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک جنسیت    69

جدول 4-2 توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک رشته تحصیلی    70

جدول 4-3 توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک پایه تحصیلی   71

جدول 4-4 توزیع فراوانی سبک های یادگیری به تفکیک جنسیت   72

جدول 4-5 توزیع فراوانی سبک های یادگیری به تفکیک رشته تحصیلی   73

جدول 4-6 توزیع فراوانی سبک های یادگیری به تفکیک پایه تحصیلی   75

جدول 4-7 میانگین ویژگی های شخصیتی به تفکیک جنسیت   76

جدول 4-8  میانگین ویژگی های شخصیتی به تفکیک رشته تحصیلی   77

جدول 4-9 میانگین ویژگی های شخصیتی به تفکیک پایه تحصیلی   78

جدول 4-10 همبستگی ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری   79

جدول 4-11 ترکیب نمونه تحلیل شده در فرضیه دوم     81

جدول 4-12 طبقه بندی نمونه بر اساس سبک یادگیری همگرا    81

جدول 4-13 نتایج آزمون خی دو برای فرضیه دوم   82

جدول 4-14 طبقه بندی سبک یادگیری همگرا در فرضیه دوم     82

جدول 4-15 احتمال درست نمایی آزمون فرضیه دوم   82

جدول 4-16 سطح معنی داری عامل برون گرایی    83

جدول 4-17 سطح معنی داری دیگر عوامل شخصیت در فرضیه دوم    83

جدول 4-18 ترکیب نمونه تحلیل شده در فرضیه سوم    83

جدول 4-19  طبقه بندی سبک یادگیری جذب کننده در فرضیه سوم   84

جدول 4-20 سطح معنی داری عوامل شخصیت با سبک یادگیری جذب کننده   84

جدول 4-21 سطح معنی داری عوامل شخصیت با سبک یادگیری جذب کننده     84

جدول 4-22 ترکیب نمونه مورد تحلیل در فرضیه چهارم   85

جدول 4-23 طبقه بندی سبک یادگیری انطباق یابنده    85

جدول 4-24 سطوح معنی داری سبک یادگیری انطباق یابنده   85

جدول 4-25 سطوح معنی داری عوامل شخصیت با سبک انطباق یابنده   86

جدول 4-26 ترکیب نمونه تحلیل شده در فرضیه پنجم   86

جدول 4-27 طبقه بندی سبک یادگیری واگرا   86

جدول 4-28 آزمون خی دو برای فرضیه پنجم   87

جدول 4-29 طبقه بندی سبک یادگیری واگرا    87

جدول 4-30 احتمال درست نمایی فرضیه پنجم    88

جدول 4-31 سطح معنی داری عامل برون گرایی   88

جدول 4-32 سطوح معنی داری عوامل شخصیت    88

جدول 4-33 آماره های توصیفی ویژگی های شخصیتی به تفکیک جنسیت   89

جدول 4-34 آزمون تفاوت میانگین ویژگی های شخصیتی و جنسیت   90

جدول 4-35 آزمون خی دو ، رابطه سبک های یادگیری و جنسیت   91

جدول 4-36 تحلیل واریانس رابطه ویژگی های شخصیتی و رشته تحصیلی   92

جدول 4-37 آزمون خی دو ،رابطه سبک های یادگیری و رشته تحصیلی     93

جدول 4-38 تحلیل واریانس رابطه ویژگی های شخصیتی و پایه تحصیلی   94

جدول 4-39 آزمون شفه ،رابطه ویژگی های شخصیتی و پایه تحصیلی   95

فهرست نمودار ها

نمودار 4-1 توزیع فراوانی سبک های یادگیری به تفکیک جنسیت   69

نمودار 4-2 پراکندگی نمونه بر حسب رشته تحصیلی   70

نمودار 4-3 پراکندگی نمونه بر حسب پایه تحصیلی   71

نمودار 4-4 توزیع فراوانی سبک های یادگیری به تفکیک جنسیت    73

نمودار 4-5 توزیع فراوانی سبک های یادگیری به تفکیک رشته تحصیلی   74

نمودار 4-6 توزیع فراوانی سبک های یادگیری به تفکیک پایه تحصیلی   75

فهرست شکل ها 

شکل 2-1 الگوی یادگیری تجربی کلب   26

شکل 2-2 مدل ویژگی های شخصیتی مایرز – بریگز   36

شکل 2-3 مدل مفهومی تحقیق    57


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی ازبررسی رابطه چند گانه ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری (نمونه موردی دانش آموزان متوسطه نظری)

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf یا اسکن شده همراه فایل word

قیمت 35 هزار تومان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید