انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………..1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: کلیات تحقیق

در عصر حاضر که سازمانها با محیط رقابت جهانی مواجه اند، همواره نیاز به تغییرات ریشه ای و خلاقیت های کاری احساس میشود. نیروی رقابت جهانی، سازمانهای امروزی را مجبور کرده است که بعد از دهها سال پیگیری روشها و رویه های کاری ثابت خود، روشهای کاری جدیدی را در پیش بگیرند، به گونه ای که سازمانها دارای ثبات کاری نیستند و از نوعی ثبات نسبی برخوردارند(گیجسل ،2003). و برای اینکه از قافله عقب نیفتند،اکثر این سازمانها توجه خود را معطوف به رهبران سازمانی کرده اند و با شجاعت و جسارت خاصی سعی در ایجاد تغییرات بنیادی درون سازمانی دارند، چرا که رهبری با ایجاد تغییر سر و کار دارد(نرگسیان، 1386). در واقع ورود مفاهیمی همچون اخلاق، حقیقت، باور به خدا یا نیرویی برتر، معناجویی در کار، نوع دوستی و … به پژوهش ها و اقدامات مدیریتی و کسب و کار، همه حکایت از ظهور پارادایم جدیدی دارند.(ضیائی و همکاران، 1387).
در طول تاریخ بشر، معنویت به شکلهای مختلفی تجلی یافته و در پیرامون آن بسیا سخن گفته شده است. هر کس از دریچه ای به آن نگریسته و با تکیه بر بعد یا ابعادی ازآن، تعریفی ارائه کرده است(برزنونی،1379). به عبارت دیگر، مفاهیمی از قبیل معنویت که به امور غیرمادی تعلق دارند، تعریف منطقی ندارند و معمولاً با ذکر مصادیق و مثالها، توضیح داده می شوند.
معنویت نیاز ذاتی انسان برای ارتباط با چیزی فراتر از ماست(کینگ ،2008). معنویت پاسخ مثبت به نیازهای درونی و گرایشهای فطری است. معنویت پیوند انسان با خدا و عالم باطن است و اصالت را به معنا و متافیزیک دادن(رودگر،1387).
جرتزن و بارباتو (2001)، بیان کرده اند که وجود معنویت در سازمان به برخی از ویژگیهای مهم اعضا همچون خود شکوفایی و معنا در زندگی اطمینان می بخشند(آیدین و سیلان، 2009). معنویت سازمانی رفاه معنوی را پرورش میدهد و به دنبال آن بر رضایت کارکنان از زندگی، مسئولیت پذیری سازمانی، تعهد سازمانی، بهرهوری و عملکردمالی تأثیر مثبت میگذارد(فرای و همکاران ، 2010).
تحقیقات صورت گرفته نشان دادهاند که هویت یابی سازمانی یک قطعه بزرگ گم شده در مطالعه معنویت سازمانی است(ال آرکودی ، 2008). هر سازمانی، همانند انسان، یک هویت دارد. هویت مجموعه ای از ویژگیهایی است که آن را از دیگران متمایز می سازد. امابه هر صورت هویت سازمانی به وسیله این واقعیت که می تواند به عنوان یک ابزار استراتژیک در فرآیند دستیابی به هدفها و دیدگاه سازمان استفاده شود، مورد نظر است (مرادی و موسوی حجازی، 1387). هویت سازمانی یک متغیر شناختی مهم است که نه تنها بر احساس عضویت فرد در سازمان تأثیرگذار است، بلکه تعیین کننده رفتار افراد در محیط سازمانی می باشد(پراتی و همکاران ، 2009). با وجود اینکه هویت یابی سازمانی بازتاب ادراک یک فرد از احساس تعلق به یک سازمان است، ولی با این وجود هیچ پژوهش جدیدی وجود ندارد که معنویت سازمانی را با هویت یابی سازمانی پیوند دهد و این زمینه تحقیقاتی نیاز به بررسی بیشتر دارد. به همین دلیل با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به بررسی نقش معنویت سازمانی در هویت یابی سازمانی می پردازیم.

1-2- بیان مسئله
یکی از داغ ترین موضوعات در سال های اخیر در مدیریت ، بحث “هویت سازمانی ” و مهم تر از آن شکل دهی هویت است .
مفهوم هویت سازمانی که در سال 1985 توسط آلبرت و وتن معرفی شد، شامل ویژگیهای یک سازمان است که اعضا آنها را به منزله ی ویژگی های هسته ای، منحصر به فرد و مستمر سازمان درک کرده اند(سیلینس ،2006).
هویت سازمانی سعی در پاسخ به این سؤال دارد که ما، به مثابه یک سازمان، چه کسانی هستیم؟ (همان). با توجه به مواجهه فزاینده سازمان های کنونی با مسئله تغییر و به منظور اداره هرچه بهتر محیط پیچیده و متلاطمی که سازمان ها ناگزیر از فعالیت در آنند، ارایه تعریفی از هویت سازمانی مهم است.
هویت مجموعه ای از ویژ گی هایی است که آن را از دیگران متمایز می سازد. اما به هر صورت هویت سازمانی به وسیله این واقعیت که می تواند به عنوان یک ابزار استراتژیک در فرآیند دستیابی به هدفها و دیدگاه سازمان استفاده شود، مورد نظر است(مرادی و همکاران،1387) و هویت سازمانی دربرگیرنده آن دسته از ویژگی های سازمانی است که از منظر اعضای سازمان، گذشته، حال و آینده سازمان را توصیف می نماید(پوسا،2006). هویت سازمانی نقشی محوری در تنظیم هنجارهای رفتاری اعضای سازمان ایفا می نماید. مدیران از ساز و کارهای نمادین به منظور ترویج و تثبیت یک هویت ممتاز در سازمان استفاده نموده و این هویت ممتاز و برجسته باعث بوجود آمدن خود تنظیمی در نزد افراد برای دستیابی به اهداف عملکردی، جذب و نگهداری استعدادها، کسب شهرت و ایجاد امنیت ذهنی در سازمان شده و به افراد جهت مواجه با موقعیت های ابهام آمیز کمک می نماید(رحمان سرشت و همکاران،1389).
از این نظر شناخت هویت سازمانی و تلاش جهت توسعه و تقویت آن برای مدیران مهم است؛ زیر ا هویت یابی افراد با سازمان سبب کاهش میزان ترک خدمت کارکنان می شود، رفتارهای موافق و همسو با اهداف سازمان را افزایش می دهد و در نهایت موج تحقق اهداف سازمان می شود.
از سوی دیگر امروزه با پیچیده تر شدن روز افزون سازمانها و افزایش میزان کارهای غیراخلاقی و غیرقانونی در محیط های کاری توجه مدیران و رهبران را به ایجاد و حفظ جو اخلاقی و معنوی سازمان ها ضروری کرده است.

1-1- مقدمه………………………………………………………………………. 2
1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………. 4
1-3- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………… 6
1-4- اهداف تحقیق……………………………………………………………….. 7
1-4-1- هدف کلی………………………………………………………………… 7
1-4-2- اهداف جزئی………………………………………………………………. 7
1-5- سؤالات تحقیق………………………………………………………………. 7
1-5-1- سوال اصلی تحقیق………………………………………………………. 7
1-5-2- سوالات فرعی تحقیق……………………………………………………. 7
1-6- فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………… 8
1-6-1- فرضیه اصلی ………………………………………………………………8
1-6-2- فرضیه های فرعی……………………………………………………….. 8
1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 8
1-7-1-تعریف مفهومی هویت سازمانی………………………………………… 8
1-7-2-تعریف عملیاتی هویت سازمانی………………………………………… 9
1-7-3-تعریف مفهومی معنویت سازمان……………………………………….. 9
1-7-4-تعریف عملیاتی معنویت سازمانی……………………………………….. 9
1-8- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………… 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

قلمرو مدیریت و سازمان، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، اخیراً تحت تأثیر نیرویی قدرتمند تحت عنوان معنویت قرارگرفته که اگر به درستی اداره و هدایت شود، به نظر می رسد ظرفیت لازم برای منجر شدن به ژر فترین تشریک مساعی، نه تنها در زمینه های حرفه ای، بلکه برای بروز انسانیت تمام عیار را دارا باشد (نیل ،1997).
اگرچه تا چند دهه قبل، باور غالب بر این بود که این نیروی عظیم برای جهان مدیریت و بازرگانی مناسب نیست؛ (کانگر ،1994) . و هم چنین این موضوع منحصراً در ادبیات عامه پسند مورد بحث و گفتگو قرار می گرفت؛(میتروف و دنتون ،1999). اما اکنون به عنوان موضوع پژوهشهای دانشگاهی و علمی بطور جدی مطرح است(اوکونل ،1999). این نیروی قدرتمند چنان بر اصول مدیریت وبازرگانی پرتو افکنده و نظریه های آن را تحت تأثیر قرار داده که از نظر برخی صاحب نظران به عنوان یک تحول و پیشرفت اساسی در حوزه مدیریت و بازرگانی شمرده می شود(وانگر و کونلی ،1999). به رغم انتقادات و تردیدها در زمینه های نظری و تجربی، روند رو به رشد تحقیق و پژوهش درباره ی این موضوع در میان دانشگاهیان، پژوهشگران، مشاوران و نظریه پردازان علم مدیریت و سازمان غیرقابل انکار است؛ تا جایی که سازمانهای مدیریتی حرفه ای، هم چون آکادمی مدیریت و آکادمی بین المللی رشته های مدیریت در سال 2001 این حوزه مطالعاتی را به رسمیت شناخت هاند(روجاز ،2002).
نیل(2000) که از پیشگامان مهم معنویت در سازمان است می گوید: چالشهای اخیرِ پژوهشی که در راستای تغییر در دگرگونی های فردی، سازمانی و اجتماعی پدید آمده، در قلمرو مدیریت و سازمان رشد فزاینده ای خواهد داشت. به نظر می رسد سمت و سوی این تغییر و توسعه به جانب چشم اندازی معنوی به تئوریها، پژوهشهای و فرآیندهای مدیریت و سازمان باشد(نیل و بنت، 2000). از این رو، مرور گذرا به برخی از علاقه مندی ها و گرایشهای رو به رشد معنویت در قلمرو مدیریت و سازمان مفید خواهد بود. این گرایش ها را می توان در سه حوزه ی الف)دانشگاهی و مراکز علمی و پژوهشی،ب) کتاب ها، مجلّات وکنفرانس ها و ج)اقدامات عملی سازمانها، مورد بررسی و مطالعه قرار داد.
در این فصل تلاش می شود تا گرایشها و علاقه مندی های روزافزون مطالعه معنویت در سازمان وهم چنین اهمیت و نیاز به مطالعه معنویت و تاثیر آن بر هویت سازمانی بیان شود. افزون برآن، با ارائه و تبیین تفاوت ها و جهت گیری های متفاوت رایج میان افراد در زمینه هویت و معنویت در سازمان، به چارچوب نظری نسبتاً قابل قبولی از این موضوع دست یابد.

2-2- معنویت سازمانی
2-2-1- مفهوم معنویت
از آن جا که واژه معنویت در زمینه های گوناگونی به کار می رود، توصیف آن چندان آسان نیست. آندرهیل (1973) در کتاب زندگی معنوی، به این نکته اشاره می کند:« در حالی که از یک سو ناگزیریم از ابهام و انتزاع بسیار جلوگیری کنیم، از سوی دیگر باید مانعِ تعاریف سخت و شتابزده شویم، چرا که هیچ واژه ای در زبان انسانیِ ما در مورد مانعِ تعاریف سخت و شتابزده شویم، چرا که هیچ واژه ای در زبان انسانیِ ما در مورد»(آندرهیل، 1973). در نظر باومن (1998) تعاریف معنویت بیش از آنکه این مفهوم را شفاف سازد آنرا بیشتر پیچیده می کند. باومن در ادامه می گوید که اگر ما در ارائه تعریفی عقلانی با شکست مواجه شویم، وارد دنیای پسامدرن خواهیم شد که در این صورت برای پژوهشهای علمی آمادگی نخواهیم داشت(باومن، 1998). از این رو، امکان اشتباه گرفتن مفهوم معنویت با دیگر مفاهیم وجود دارد و هم چنین کاربردی کردن آن نیز دشوار است. افزون بر این، در نظر برخی ، فقدان معنویت، نبود احساس آن و دشواری در سنجش آن بدین معنا قلمداد شده است که معنا و مفهومی ندارد و فراتر از آن به گمان برخی، اگر چیزی را نتوان سنجید، آن چیز اصلاً وجود ندارد. با این همه، برخی از نویسندگان کوشیده اند برای معنویت تعاریفی ارائه دهند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:
• معنویت به مثابه نیرویی انرژی زا ، انگیزاننده، الهام بخش ، و روح بخش زندگی است(مک کینگنت،1984).
• معنویت جستجویی مداوم برای یافتن معنا، هدف و فرجامی معین است(کاواناگ،1999).
• معنویت ناظر به هدفی متعالی و الهی ، هدفی فراسوی فردیت خویش است(اورسولا ،1997).
• معنویت شیوه ای است که در آن، شخص بافت تاریخی خویش را در می یابد و در آن زندگی می کند. جست و جویی برای انسان شدن و آگاهی در زندگی می باشد(مایرز،1990)
• معنویت تلاش در جهت ایجاد حساسیت نسبت به خویشتن، دیگران، نیروی برتر (خدا)، کند و کاو در جهت آن چه برای انسان شدن مورد نیاز است، و جست و جو برای رسیدن به انسانیت کامل است(هینلز ،1995).

در طول تاریخ بشر، معنویت به شکلهای مختلفی تجلی یافته و در پیرامون آن بسیار سخن گفته شده است. هر کس از دریچهای به آن نگریسته و با تکیه بر بعد یا ابعادی ازآن، تعریفی ارائه کرده است(برزنونی، 1379،ص77). به عبارت دیگر، مفاهیمی از قبیل معنویت که به امور غیرمادی تعلق دارند، تعریف منطقی ندارند و معمولاً با ذکر مصادیق و مثالها، توضیح داده می شوند.
معنویت نیاز ذاتی انسان برای ارتباط با چیزی فراتر از ماست (کینگ، 2008،ص29). معنویت پاسخ مثبت به نیازهای درونی و گرایش های فطری است. معنویت پیوند انسان با خدا و عالم باطن است و اصالت را به معنا و متافیزیک دادن( رودگر، 1387،ص43).
در اسلام منظور از معنویت برخورداری از ارزشهای اعلای انسانی همچون ایمان به خدا، احترام و تکریم دیگران، پذیرش دیگران، تقوا، خدمت، خوش بینی و صداقت به صورت عام و جهان شمول است. تعالیم و آموزه های دین اسلام شکل دهنده معنویت هستند. سرچشمه معنویت اسلامی، قرآن کریم و فرموده های حضرت محمد(ص) و ائمه اطهار(ع) است (نادری و رجای پور، 1389،ص120). معنویت اسلامی با مدیریت اسلامی، ارتباطی تنگاتنگ داشته و عامل تقویت، توسعه و توفیق حکومت و مدیریت یا کارآمدی بیشتر نظام اسلامی میشود؛ چنانکه در سیره سیاسی پیامبر اعظم (ص) و امام علی(ع) دیده ایم و همانطور که در سیره حکومتی حضرت امام خمینی(ره) نیز مشاهده کرده ایم. پس در معنویت اسلامی، چند مؤلفه مهم وجود دارد:
1. معرفت اسلامی
2. عقلانیت اسلامی
3. عبودیت اسلامی
4. وظیفه گرایی و خدمت به جامعه برای تحصیل رضای خدا
5. راه های برون رفت از همه مشکلات و چالش های روزآمد حکومتی، که تنها با تعبد و توکل ممکن و میسر است.
6. طراوت همیشگی و خستگی ناپذیری در خدمت به مردم و محرومان و …( رودگر، 1387،ص44).
لازم به ذکر است در دیدگاه اسلام معنویت ریشه در مذهب دارد ومذهب عامل اصلی تقویت و تشویق معنویت در افراد و سازمانها تلقی می شود(مشبکی و همکاران، 1385،ص181).
به نظر می رسد، تعریف اخیر، هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی جامع تر از دیگر تعریف ها باشد. از یک سو، به ابعاد چهارگانه ارتباطات انسان اشاره دارد که وجود آن در هر آن حداقل در یک بعد اجتناب ناپذیر است، از سوی دیگر، تلاش و ایجاد حساسیت برای انسانیت کامل را پیشنهاد می کند. از این رو تعریف اخیر مبنای تعریف معنویت در کار، دراین تحقیق قرار گرفته است.

2-1- مقدمه………………………………………………………………………… 12
2-2- معنویت سازمانی……………………………………………………………. 13
2-2-1- مفهوم معنویت…………………………………………………………….. 13
2-2-2- تاریخچه معنویت…………………………………………………………… 15
2-2-3-معنویت در محیط کار………………………………………………………. 16
2-2-4- سطوح معنویت در سازمان………………………………………………. 18
2-2-5- ضرورت معنویت در زندگی کاری، فردی و سازمانی………………….. 21
2-2-6- ابعاد معنویت سازمانی…………………………………………………… 23
2-2-7- دیدگا ههای معنویت و معنویت در محیط کار……………………………. 24
2-2-8- رهبری معنوی ………………………………………………………………27
2-2-9- ابعاد رهبری معنوی………………………………………………………… 28
2-3- هویت سازمانی……………………………………………………………… 30
2-3-1- تعریف هویت سازمانی…………………………………………………….. 30
2-3-2- ساخت و شکل گیری هویت…………………………………………….. 33
2-3-2-1- توجه رسانه ها …………………………………………………………..34
2-3-2-2-وجهه خارجی سازمان………………………………………………….. 34
2-3-2-3-ارتباطات خارجی سازمان………………………………………………. 35
2-3-2-4-تیم مدیران عالی سازمان………………………………………………. 35
2-3-2-5-مدیریت منابع انسانی…………………………………………………. 36
2-3-2-6-ارتباطات داخلی سازمان………………………………………………… 36
2-3-2-7-عملیات سازمان………………………………………………………….. 37
2-4- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………..37
2-4-1- تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………….. 37
2-4-2- تحقیقات خارجی …………………………………………………………….41
2-5- جمع بندی……………………………………………………………………… 42

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

این پژوهش بر حسب اهدافی که دنبال می‏کند، از نوع کاربردی است زیرا یافته‏هایی که در زمینه معنویت سازمانی و هویت سازمانی حاصل می‏شود، می‏تواند در کتابخانه ها و سایر سازمان های فرهنگی مورد بهره‏برداری قرار گیرد.روابطی که بین متغیرها در جامعه مورد مطالعه به دست می‏آید، مبنای توصیه و پیشنهادهایی برای نهاد کتابخانه ها است که می‏تواند در جهت ارتقاء معنویت و هویت سازمانی خود مورد استفاده قرار گیرد، لذا از این جهت نیز این پژوهش«کاربردی»است.
در تحقیقات علمی انتخاب روش متناسب با ماهیت تحقیق اهمیت زیادی دارد . زیرا برای انجام هر تحقیق روش خاصی مناسب است بنابراین بایستی در انتخاب روش تحقیق نهایت دقت را بعمل آورد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش میدانی انجام می گیرد. که به نظر می رسد روشی مناسب برای انجام تحقیقات از این دست می باشد.
از نظر ماهیت و روش گردآوری داده‏ها و پاسخ به سؤالات مربوط، این پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع میدانی و همبستگی از نوع پیش‏بینی است. در این تحقیق از هر دو روش کتابخانه‏ای و میدانی برای جمع‏آوری اطلاعات‏ استفاده شده است.به عبارت دقیق‏تر برای تکمیل مبانی تئوریک و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه‏ای‏ و برای گردآوری سایر اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با معنویت و هویت سازمانی از روش‏ میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است.
بر اساس اطلاعات به دست آمده ازیک نمونه با مستندات آماری و با استفاده از آمار استنباطی روابط فی‏مابین به جامعه آماری تعمیم داده خواهد شد.
واحد تحلیل در این پژوهش « افراد » و مشخصاً « کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل » می باشد.

3-3-جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل در سال 1393 تشکیل می دهند. پس از استعلام از اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل مشخص گردید که 64 کتابخانه در استان اردبیل دایر بوده همراه با کارکنان اداره کل کتابخانه های استان به تعداد 240 نفر در این مراکز به عنوان کارمند پیمانی مشغول به کار می باشند.در جدول زیر مشخصات کتابخانه های عمومی استان اردبیل، تعداد کارکنان به تفکیک جنسیت و تعداد کارمندان آورده شده است.

برای تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه رایانه ای SPSS استفاده خواهد شد. اولین مرحله در تحلیل داده ها ،آماده سازی آن ها برای انواع تحلیل آماری ست. این کار با کدگذاری پاسخ ها و در واقع تبدیل داده های خام به معادلهای عددی و سپس انتقال آنها به کامپیوتر صورت پذیرفت.
با آماده شدن داده ها سنجش کلیه متغیرهای تحقیق با استفاده از آمار توصیفی در قالب جداول و نمودارهای توزیع فراوانی و آمار استنباطی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
آمار توصیفی:
اولین مرحله در بررسی داده ها تحلیل جداگانه متغیرهاست ؛ آمار توصیفی آماری هستند که الگوی پاسخ های افراد نمونه را تلخیص می کند (دی.ای.دواس ،1991،ص 136).اولین کاری که بعد از گردآوری اطلاعات انجام می گیرد شمارش تعداد افرادی است که پاسخ های معینی به هر سوال داده اند : نحوه پراکندگی یا توزیع نمونه را در طبقات مختلف هر متغیر بررسی می شود . نتیجه این شمارش ، توزیع فراوانی است.
ساده ترین راه دستیابی به توزیع فراوانی ترسیم جداول و نمودارها است. گذشته از نمایش فراوانی می توان آن را تلخیص کرد. متداول ترین آماره های تلخیص کننده توزیع فراوانی ، اندازه های گرایش مرکزی و پراکندگی است. اندازه های گرایش مرکزی مشخص کننده متوسط پاسخ ها و یا پاسخ نماینده است.

آمار استنباطی:
در آمار توصیفی با استفاده از آزمونهای موجود در برنامه spss روابط بین متغیرهای تحقیق بررسی شده و درستی و یا نادرستی آنها با اثبات می رسد. برای آزمون فرضیاتی که از نوع رابطه ای و دومتغیره می باشند بسته به سطح سنجش متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون، در تحلیل ارتباط متغیر وابسته با متغیرهای زمینه ای از آزمون های t استیودنت و برای تعیین ضریب قدرت تبیین کنندگی هر متغیر از آزمون رگرسیون چند متغیر استفاده شده است. جدول زیر سطح سنجش متغیرها را همراه با نوع آزمون مورد استفاده در تجزیه و تحلیل آورده شده است.

3-1- مقدمه………………………………………………………………………….. 45
3-2- قلمرو تحقیق (موضوعی،زمانی،مکانی)…………………………………… 45
3-1-1- قلمرو موضوعی…………………………………………………………….. 45
3-1-2- قلمرو زمانی………………………………………………………………… 45
3-1-3- قلمرو مکانی……………………………………………………………….. 46
3-2- روش انجام تحقیق…………………………………………………………… 46
3-3-جامعه آماری………………………………………………………………….. 46
3-4- نمونه آماری…………………………………………………………………. 47
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………… 48
3-6- روائی و پایائی تحقیق………………………………………………………. 49
3-6-1-اعتبار(روائی)………………………………………………………………. 49
3-6-2-پایائی………………………………………………………………………. 49
3-7-فنون و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها………………………………….. 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

این فصل در دو قسمت مجزا به کمک آمار توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از پرسشنامه پرداخته شده است؛ آمار توصیفی ابزاری هستند که ما را قادر می سازد مجموعه عظیمی از داده ها را به طور خلاصه و موجزی بیان کنیم . در آمار توصیفی بیان یافته های تحقیق در ارتباط با متغیرها مد نظر است که ممکن است با ارائه ی توزیع متغیرها صورت گیرد و یا در یک عدد خلاصه گردد.توزیع متغیرها در قالب جداول و نمودارهای فراوانی صورت می گیرد و توصیف عددی با استفاده از معیارهای مرکزگرایی(مانند نما ، میانه و میانگین)و معیارهای تغییرپذیری(مانند دامنه،انحراف معیار و واریانس) میسر می گردد.
اما در آمار استنباطی تعمیم یافته های حاصل از نمونه به کل جامعه آماری مد نظر است. به عبارت دیگر هدف از کاربرد آمار استنباطی این است که مشخص شود آیا روابط و نتایجی که در نمونه مشاهده شده است در همان جمعیتی که نمونه از آن گرفته شده است هم مصداق پیدا می کند یا خیر؟ آمار استنباطی را آزمونهای معنی داری هم می نامند ؛ به کمک نتایج این آزمون ها به تفسیر یافته ها پرداخته و در نهایت در سطح اطمینان معینی تصمیم گیری می شودکه آیا روابط مشاهده شده تنها محدود به نمونه است و یا قابل تعمیم به جامعه آماری تحقیق هم است.
بر این اساس، در هر پژوهشی مرحله تجزیه و تحلیل اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان دهنده تلاش ها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله محقق با استفاده از روش های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می کند اطلاعات و داده ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از پرسشنامه‌ای که اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته بود، جمع‌آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم‌افزاری SPSS با اعمال آزمونهای آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید در ادامه، ابتدا به مشخصات توصیفی اعضای نمونه آماری پرداخته شده و ویژگیهای جمعیت شناختی بیان می گردد. سپس به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته می شود. بدین منظور از روشهای که در فصل سوم بیان شده استفاده گردیده و پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج و یافته های توصیفی و نتایج و یافته های تحلیلی و استنباطی بیان شده است.
نتایج آماری این پژوهش مشتمل بر بررسی ویژگیهای اطلاعات عمومی از یک طرف و سنجش و بررسی گویه های مربوط به مولفه اصلی پژوهش یعنی هماهنگی بین سازمانی و توانمندسازی از طرف دیگر . به عبارتی در این قسمت از پژوهش نتایج در دو بخش اصلی ارائه می شود:
الف)توصیف داده ها
ب) تحلیل داده ها

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………..52
4-2-توصیف داده ها …………………………………………………………………53
4-2-1-توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اطلاعات عمومی پرسشنامه…….. 53
4-2-1-1-توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب جنس پاسخگویان……………… 53
4-2-1-2- توزیع پاسخگویان براساس سن……………………………………… 54
4-2-1-3- توزیع پاسخگویان براساس تحصیلات…………………………………. 55
4-2-1-4- توزیع پاسخگویان براساس سابقه خدمت……………………………. 56
4-2-2-آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق…………………………………… 57
4-2-2-1-آمار توصیفی مربوط به معنویت سازمانی و مولفه های آن ………….57
4-2-2-2-آمار توصیفی مربوط به هویت سازمانی و مولفه های آن…………… 59
4-3- یافته های استنباطی……………………………………………………….. 60
4-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها ………………………………………….60
4-3-2- آزمون فرضیه ها………………………………………………………….. 60
4-3-2-1-آزمون فرضیه اصلی……………………………………………………… 61
4-3-2-2-آزمون فرضیه اول………………………………………………………… 61
4-3-2-3-آزمون فرضیه دوم……………………………………………………….. 62
4-3-2-4-آزمون فرضیه سوم…………………………………………………….. 63
4-3-2-5-آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………. 64
4-3-2-6-آزمون فرضیه پنجم…………………………………………………….. 64
4-3-2-7-آزمون فرضیه ششم…………………………………………………… 65
4-3-3- آزمون رگرسیون چندگانه……………………………………………….. 66

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

این تحقیق با هدف بررسی رابطه هماهنگی بین سازمانی و توانمندسازی سازمان های مسئول در حوزه پیشگیری از اعتیاد انجام شد. داده های مورد نیاز با استفاده از تکینک پرسشنامه و به روش پیمایش جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در این قسمت به شرح خلاصه ای از یافته های توصیفی و استنباطی همراه با تفسیر و بحث و نتیجه گیری نهایی پرداخته می شود.

5-2- خلاصه یافته های توصیفی
یافته های جمعیت شناختی حاصل از داده های توصیفی نشان داد 105 نفر (70 درصد) از پاسخگویان مرد و 45 نفر (30 درصد) زن می باشند؛ 47 نفر (31 درصد) کمتر از 30 سال قرار دارند، 69 نفر (46 درصد) بین 31 تا 40 سال، 34 نفر (23 درصد) بین 41 تا 50 سال قرار دارند؛ 33 نفر (22 درصد) فوق دیپلم، 85 نفر (57 درصد) لیسانس، 32 نفر (21 درصد) دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر می باشند ؛ سابقه خدمت 34 درصد کمتر از 46 سال، 46 درصد 11 تا 20 سال و 20 درصد 21 تا سال می باشد .
یافته های توصیفی مربوطه به متغیر معنویت سازمانی در بین کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل میانگین معنویت سازمانی متوسط به بالا است. به عبارتی دیگر معنویت سازمانی در بین کارکنان در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار دارد. از بین مولفه های معنویت های سازمانی، حس مشترک با جامعه دارای بالاترین میانگین و حس لذت بردن از کار دارای کمترین میانگین است.
یافته های توصیفی مربوطه به متغیر هویت سازمانی میانگین هویت سازمانی در بین کارکنان متوسط به بالا است و از بین مولفه های هویت سازمانی، همبستگی سازمانی دارای بالاترین میانگین و بعد از آن به ترتیب وفاداری سازمانی و مشترکات سازمانی قرار دارند.

5-3- خلاصه یافته های استنباطی
برای آزمون فرضیه های تحقیق از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است که خلاصه نتایج بدین شرح هستند:
فرضیه اصلی :
«بین معنویت سازمانی و هویت سازمانی کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد»
نتیجه آزمون همبستگی پیرسون و سطح معناداری نشان داد که همبستگی مثبت نسبتاً قوی بین معنویت سازمانی و هویت سازمانی وجود دارد. بدین معنی که هر چه معنویت سازمانی افزایش یابد به همان میزان هویت سازمانی کارکنان نمود بیشتری پیدا می کند.
فرضیه اول :
«بین “حس جامعه بودن تیم” و هویت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد»
نتیجه آزمون همبستگی پیرسون و سطح معناداری نشان دادکه همبستگی مثبت و نسبتاً قوی بین حس جامعه بودن و هویت سازمانی وجود دارد. بدین معنی که هر چه کارکنان احساس کنند که در محیط کار خود یک مجموعه واحد همچون جامعه هستند به همان میزان هویت سازمانی آنها بیشتر می شود
فرضیه دوم :
« بین “همراستایی ارزش های فردی و سازمانی” و هویت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد »
نتیجه آزمون همبستگی پیرسون و سطح معناداری نشان داد که همبستگی مثبت و نسبتاً قوی بین همراستایی ارزش های فردی و سازمانی و هویت سازمانی وجود دارد. بدین معنی که هر چه کارکنان احساس کنند که ارزش های سازمانی آنها همراستا و منطبق با ارزش های فردی آن ها است؛ به عبارتی دیگر، هرچه ارزش های سازمان با ارزش های فردی کارکنان مغایرت کمتری داشته باشد به همان میزان هویت سازمانی آنها بیشتر می شود
فرضیه سوم :
« بین “حس لذت بردن از کار ” و هویت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد »
نتیجه آزمون همبستگی پیرسون و سطح معناداری نشان داد که همبستگی مثبت و قوی بین حس لذت بردن از کار و هویت سازمانی وجود دارد. بدین ترتیب هر چه کارکنان احساس کنند که حضور آنها در سازمان و انجام فعالیت های سازمانی برای آن ها لذت آور و مهیج است به همان میزان هویت سازمانی آنها بیشتر می شود در نتیجه فرضیه سوم تحقیق نیز مورد تایید قرار می گیرد.

5-1- مقدمه……………………………………………………………………… 69
5-2- خلاصه یافته های توصیفی……………………………………………… 69
5-3- خلاصه یافته های استنباطی………………………………………….. 70
5-4- بحث و تفسیر و نتیجه گیری نهایی…………………………………… 72
5-5- پیشنهادات و راهکارها………………………………………………….. 75
5-5-1- پیشنهادات کاربردی………………………………………………….. 75
5 -5-2-پیشنهادات پژوهشی……………………………………………….. 77
5-6- محدودیتها و مشکلات پژوهش ………………………………………..77
منابع و مآخذ…………………………………………………………………… 78
پیوست ها…………………………………………………………………….. 82
چکیده انگلیسی……………………………………………………………….89

 

Abstract

Organizational identity and organizational spirituality are two important issues in the field of organizational behavior, human resources, communications and control. entity and organizational identity and its role in the formation of organizational behavior of individuals on the one hand, and the role of spirituality in organizational performance on the other hand, it is important. The study aimed to investigate the relationship between organizational identity, organizational spirituality staff Ardabil descriptive – analytic study was conducted. Spirituality model for measuring organizational Ferguson and Milimam component and three-component model for the assessment of corporate identity was Pechn. Data questionnaire and field survey techniques using a sample consisting of 150 members of staff were gathered in the province of Ardabil. and Using spss software in both descriptive and inferential analyzes were reviewed. The results showed that the mean spirit of enterprise among staff (3.34) and among employees out of corporate identity (3.17) is therefore relatively good condition and medium to high. Pearson’s correlation test on the relationship between organizational identity and organizational spirituality suggests that the statistical P<0/05 is a positive correlation between spirituality and strong organizational and corporate identity there. The highest correlation coefficient and lowest enjoy the sense of intensity correlation component of the opportunities for inner life. Finally, the positive association between spirituality and organizational and corporate identity, spirituality suggestions to improve the organization and the organizational identity based on research findings were presented.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان