انتخاب صفحه

چکیده

موضوع کیفیت زندگی کاری و رابطه ی آن با سلامت سازمانی از مقوله های مهم و حیاتی در سازمان های امروزی است. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی در مدارس دوره متوسطه استان کردستان از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی 87-1386 می باشد. متغیر پیش بین در این تحقیق، کیفیت زندگی کاری و مولفه های آن، پرداخت منصفانه و کافی، قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، محیط کاری ایمن و بهداشتی، توسعه قابلیت های انسانی، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم و یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان و متغیر ملاک، سلامت سازمانی می باشد. همچنین در این تحقیق رابطه ی میان جنسیت، سطح تحصیلات، سابقه ی کار، نوع مدارس متوسطه( نظری- فنی ) با کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی مورد بررسی قرار گرفته شده است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه معلمان دوره متوسطه استان کردستان در سال تحصیلی 87-1386 است که تعداد آن ها 3610 نفر می باشد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و حجم نمونه 410 نفر( 230 نفر مرد و 180 نفر زن ) می باشد. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات، دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی است که ضریب اعتبار آنها به کمک آلفای کرونباخ به ترتیب 98/0 و 95/0 تعیین شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها که با استفاده از نرم -افزار spss (نسخه 16) انجام شده است، از روش های آمار توصیفی شامل نمره گذاری، جدول توزیع فراوانی ، فراوانی و میانگین نمرات و در آمار استنباطی نیز از ضریب همبستگی، رگرسیون چند متغیره، تحلیل واریانس یک راهه و روش تحلیل مسیر استفاده شده است.

یافته های پژوهشی این تحقیق عبارت است از:

  • میان کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی در مدارس دوره متوسطه استان کردستان از دیدگاه دبیران رابطه مثبت و مستقیم با شدت همبستگی 84/0=r وجود دارد.
  • از میان مولفه های کیفیت زندگی کاری، متغیرهای تامین فرصت رشد و امنیت مداوم و بعد از آن میزان قانون گرایی در سازمان بیشترین تاثیر را بر سلامت سازمانی دارند.
  • از دیدگاه دبیران تفاوت معناداری میان سلامت سازمانی مدارس دوره متوسطه استان کردستان بر اساس جنسیت وجود دارد اما میان کیفیت زندگی کاری و جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.
  • تفاوت معناداری میان نوع مدارس و شهرهای مختلف استان کردستان با کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی وجود ندارد.
  • در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که کیفیت زندگی کاری به میزان 71% از تغییرات سلامت سازمانی را مورد تبیین قرار می دهد.

کلید واژه ها: 1- سلامت سازمانی 2- کیفیت زندگی کاری 3- معلمان دوره متوسطه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق13-1

1.1مقدمه2

1.2بیان مسئله3

1.3ضرورت و اهمیت تحقیق5

1.4اهداف تحقیق6

1.5فرضیه های تحقیق7

1.6قلمرو تحقیق9

1.7تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم م متغیرها9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی 61-14

2.1مقدمه15

2.2بررسی نظریه های پیرامون کیفیت زندگی کاری15

2.3مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری17

2.4اهداف کیفیت زندگی کاری19

2.5نسل های سه گانه برنامه های کیفیت زندگی کاری19

2.6تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری21

2.7شاخص های کیفیت زندگی کاری23

2.8مولفه های کیفیت زندگی کاری والتون25

2.9راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری31

2.10بررسی تحقیق های انجام شده33

2.11سلامت سازمانی39

2.12مفهوم سلامت39

2.13مفهوم سازمان40

2.14مفهوم سلامت سازمانی43

2.15ابعاد سلامت سازمانی46

2.16ویژگی های سازمان های سالم و ناسالم49

2.17ویژگی های مدرسه ی سالم53

2.18بررسی تحقیق های انجام شده56

2.19جمع بندی60

فصل سوم: روش تحقیق81-62

3.1مقدمه63

3.2روش تحقیق63

3.3فرایند تحقیق63

3.4جامعه آماری64

3.5نمونه، شیوه نمونه گیری و حجم نمونه64

3.6ابزار گردآوری داده ها65

3.7روش اجرای تحقیق81

3.8روش تجزیه و تحلیل داده ها81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق132-82

4.1مقدمه83

4.2نتایج توصیفی یک متغیره83

4.3آماره های توصیفی کیفیت زندگی کاری معلمان دوره متوسطه استان کردستان88

4.4آماره های توصیفی سلامت سازمانی مدارس دوره ی متوسطه استان کردستان106

4.5روابط بین متغیرها و نتایج تحلیل استنباطی چند متغیره116

4.6رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری معلمان دوره متوسطه استان کردستان با سلامت سازمانی123

4.7نتایج استنباطی تحلیل مدل های چند متغیره تحقیق125

4.8تحلیل مسیر131

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری150-133

5.1مقدمه134

5.2تجزیه و تحلیل نتایج داده ها (یافته های تحقیق)134

5.3بحث و بررسی144

5.4محدودیت های تحقیق148

5.5پیشنهادهای برگرفته از تحقیق149

5.6پیوست ها151

5.7منابع و ماخذ160

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول 2-1خلاصه مفاهیم و تعاریف کیفیت زندگی از سال 1969 تا به امروز18

جدول2-2 نسل های سه گانه برنامه های کیفیت زندگی کاری20

جدول2-3مولفه های کیفیت زندگی کاری از نظر دانشمندان و مراکز علمی24

جدول3-1شرح کامل نمونه مورد مطالعه به تفکیک نوع مدارس و همچنین به تفکیک جنسیت65

جدول3-2مولفه های مدل والتون و سوالات ناظر بر سنجش هر مولفه در پرسشنامه کیفیت زندگی کاری66

جدول3-3نتایج و تحلیل عاملی گویه های مربوط به کیفیت زندگی کاری69

جدول3-4مولفه های مدل هوی و سوالات ناظر بر سنجش هر مولفه در پرسشنامه سلامت سازمانی72

جدول3-5نتایج و تحلیل عاملی گویه های مربوط به سلامت سازمانی73

جدول3-6نتایج تحلیل پایایی گویه های مربوط به کیفیت زندگی کاری معلمان77

جدول3-7نتایج تحلیل پایایی گویه های مربوط به سلامت سازمانی78

جدول4-1توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت83

جدول4-2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رده سنی84

جدول 4-3توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات85

جدول4-4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تجربه کاری86

جدول4-5تووزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع مدارس86

جدول4-6توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شهرستان محل خدمت آنان87

جدول4-7آماره های توصیفی مربوط به توصیف میزان منصفانه و کافی بودن پرداخت ها از دیدگاه معلمان88

جدول4-8توزیع فراوانی گویه های میزان منصفانه و کافی بودن پرداخت ها از دیدگاه پاسخگویان89

جدول4-9آماره های توصیفی مربوط به میزان بهداشتی و ایمن بودن محیط کار از دیدگاه معلمان90

جدول4-10توزیع فراوانی گویه های میزان بهداشتی و ایمن بودن محیط کار از دیدگاه پاسخگویان91

جدول4-11آماره های توصیفی مربوط به میزان تامین فرصت رشد و امنیت مداوم از دیدگاه معلمان92

جدول4-12توزیع فراوانی گویه های تامین فرصت رشد و امنیت مداوم از دیدگاه پاسخگویان93

جدول4-13آماره های توصیفی مربوط به توصیف میزان قانون گرایی در سازمان از دیدگاه معلمان94

جدول4-14توزیع فراوانی گویه های میزان قانون گرایی در سازمان از دیدگاه پاسخگویان95

جدول4-15آماره های توصیفی مربوط به میزان وابستگی اجتماعی زندگی اجتماعی از دیدگاه معلمان97

جدول 4-16توزیع فراوانی گویه های میزان وابستگی اجتماعی زندگی کاری از دیدگاه پاسخگویان98

جدول4-17آماره های توصیفی مربوط به توصیف فضای کلی زندگی از دیدگاه معلمان99

جدول4-18توزیع فراوانی گویه های فضای کلی زندگی از دیدگاه پاسخگویان100

جدول4-19آماره های توصیفی مربوط به میزان یکپارچگی و انسجام اجتماعی از دیدگاه معلمان101

جدول4-20توزیع فراوانی گویه های میزان یکپارچگی و انسجام اجتماعی از دیدگاه پاسخگویان102

جدول4-21آماره های توصیفی مربوط به میزان توسعه قابلیت های انسانی از دیدگاه معلمان103

جدول4-22توزیع فراوانی گویه های میزان توسعه قابلیت های انسانی از دیدگاه پاسخگویان104

جدول4-23آماره های توصیفی مربوط به میزان کیفیت زندگی کاری پاسخگویان105

جدول4-24آماره های توصیفی مربوط به توصیف میزان سلامت سازمانی مدارس106

جدول4-25توزیع فراوانی گویه های میزان سلامت سازمانی مدارس107

جدول4-26آماره های توصیفی سلامت سازمانی مدارس به تفکیک جنسیت117

جدول4-27آزمون تفاوت میانگین(t-test) مربوط به رابطه بین جنسیت پاسخگویان و سلامت سازمانی118

جدول4-28آماره های توصیفی کیفیت زندگی کاری پاسخگویان به تفکیک جنسیت118

جدول4-29آزمون تفاوت میانگین(t-test) مربوط به رابطه بین جنسیت و کیفیت زندگی کاری118

جدول4-30آزمون تحلیل واریانس یک طرفه(f) شهرستان محل سکونت و سلامت سازمانی120

جدول4-31آزمون تحلیل واریانس یک طرفه(f) شهرستان محل سکونت و کیفیت زندگی کاری120

جدول4-32آماره های توصیفی سلامت سازمانی پاسخگویان به تفکیک نوع مدارس متوسطه121

جدول4-33آزمون تفاوت میانگین(t-test)مربوط به رابطه بین نوع مدارس متوسطه و سلامت سازمانی121

جدول4-34آماره های توصیفی کیفیت زندگی کاری پاسخگویان به تفکیک نوع مدارس متوسطه122

جدول4-35آزمون تفاوت میانگین (t-test) مربوط به رابطه بین نوع مدارس و کیفیت زندگی کاری123

جدول4-36رابطه بین کیفیت زندگی کاری و خرده مقیاس های آن با سلامت سازمانی مدارس124

جدول4-37آماره های تحلیلی رگرسیونی چند متغیره سلامت سازمانی مدارس129

جدول4-38تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره سلامت سازمانی مدارس130

جدول4-39آماره های مربوط به متغیرهای مستقل وارد شده در مدل رگرسیونی130

جدول4-40آماره های مربوط به متغیرهای مستقل خارج شده از مدل نهایی131

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار2-1سازمان آموزشی به عنوان سیستم باز42

نمودار3-1نمودار سنگریزه کتل مربوط به تحلیل عاملی متغیر کیفیت زندگی کاری71

نمودار3-2نمودار سنگریزه کتل مربوط به تحلیل عاملی متغیر سلامت سازمانی76

نمودار4-1توزیع نرمال باقیمانده ها برای مدل رگرسیونی127

نمودار4-2توزیع رابطه خطی بین متغیرها128

نمودار4-3مدل تحلیل مسیر عوامل مرتبط با سلامت سازمانی متوسطه استان کردستان132

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی ازبررسی رابطه كيفيت زندگی كاری و سلامت سازمانی (نمونه موردی مدارس دوره متوسطه)

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید